TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER"

Transkriptio

1 TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 TAPETBORTTAGARE WPR 46 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7. HANDHAVANDE 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL 9. EL-AVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Spänning: 230 V ~ 50 Hz Effekt: 2,0 kw Behållare: 4,5 liter Max driftstid: ca 45 min Slanglängd: Ø 24 mm x 3 m Ånghandtag stort: 28 x 20 cm litet: 14 x 9 cm Isoleringsklass: I Kappslingsklass: IP X4 Vikt: 2,3 kg tapetborttagare WPR 46 uppfyller följande: CE direktiv: 2004/108/EC (EMC) 2006/95/EC (LVD) 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Tapetborttagare WPR 46 är avsedd för borttagning av pappers- och vinyltapeter med hjälp av vattenånga enligt instruktionerna i denna manual. Tapetborttagaren: Får ej användas för andra ändamål än vad som ovan angetts eller med andra än av Biltema godkända tillbehör. Får ej byggas om. Enbart användas med rent kranvatten. Får ej användas tillsammans med kemikalier Biltema Nordic Services AB 2

3 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, värmeresistenta kläder och handskar. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Lämna inte tapetborttagaren utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Använd jordfelsbrytare vilken reducerar risken för elstöt. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. 5. ÖVERSIKTSBILD 1. Slang 2. Lock med säkerhetsventil 3. Bärhandtag 4. Vattenkokare 5. Elanslutningskontakt 6. Ånghandtag 7. Nivåmätare Min/Max Biltema Nordic Services AB

4 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 6.1 Risk för elstöt Håll elkontakten (5) och elkabeln torra. Avlägsna elkontakten från eluttaget om de blir blöta. Blås aldrig ånga på väggkontakter eller elinstallationer. 6.2 Risk för brännskada Ångan är 100 grader varm. Bär värmeresistenta skyddskläder och skyddshandskar. Lossa aldrig slangen (1) eller locket (2) till vattenkokaren (4) då elkabeln är ansluten. Avvakta några minuter efter det att elkabeln avlägsnats från eluttaget innan de lossas. Dra inte i slangen (1) för att flytta vattenkokaren (4), lyft alltid vattenkokaren i bärhandtaget (3). Stå inte på vattenkokaren (4) och undvik att trampa på slangen (1). Täck aldrig för locket/säkerhetsventilen (2). 6.3 Varningsskylt 6.4 Säkerhetskomponenter Säkerhetsventilen (2) förhindrar att trycket i vattenkokaren blir så högt att behållaren exploderar. Täck aldrig för ventilen och använd aldrig annat lock än original. Överhettningsskyddet löser ut då vattennivån är för låg. Om skyddet lösts ut: vänta 2 minuter, skruva av locket (2) och fyll på rent vatten. Överhettningsskyddet återställer sig själv och ånga produceras då temperaturen sjunkit. OBS! Överhettningsskyddet skyddar inte elementet om vattenkokaren stått lutad under användning, då kan överhettningsskyddets funktion skadas och det återställer inte sig själv och därmed blir ej värmeelementet varmt igen. 7. HANDHAVANDE A. Ta bort locket (2) och fyll på rent vatten i vattenkokaren (4) till en nivå mellan min och max (7). Sätt tillbaka locket (2). OBS! Använd endast rent kranvatten. På produkten finns följande varningsskylt. STEAM IS HOT! The unit is designed for safe, fast removal of wallpaper but please be aware that steam is produced at 100 C so be careful, wear protective clothing and protect your hands with heat resistant gloves or mittens. Skylten betyder: Varning! Vattenånga är varmt! Produkten är konstruerad för säker och snabb borttagning av tapeter, men var medveten om att ånga produceras vid 100 C så var försiktig, använd skyddande kläder och skydda händerna med värmeresistenta handskar. B. Skruva fast slangen (1) på vattenkokaren (4) och ånghandtaget (6). Kontrollera att de är ordentligt anslutna. VARNING! Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder produkten. C. Anslut elkontakten i vattenkokarens elanslutning (5) Biltema Nordic Services AB 4

5 D. Placera vattenkokaren på en träskiva på ett plant underlag, kontrollera att den ej kan välta. OBS! Då vattenkokaren blir varm kan den skada ömtåligt underlag såsom möbler, golv med mera. Ställ den därför alltid på en träskiva som absorberar värmen. E. Anslut elkontakten i ett jordat eluttag, använd helst jordfelsbrytare. Vänta ca 15 minuter tills det bildats ånga. F. Håll ånghandtaget mot arbetsytan i ca 10 sekunder och flytta sedan ånghandtaget till en ny arbetsyta. Tapeten tas därefter enkelt bort med en lämplig skrapa. Tjock tapet och vinyl kan eventuellt skäras upp för att ångan lättare ska penetrera tapeten. G. Kontrollera regelbundet slanganslutningarna och vattennivån och fyll på vid behov. Problemlösning Det kommer ingen ånga Vattenkokaren läcker ånga från säkerhetsventilen på tanklocket. H. Då arbetet är slutfört, avlägsna elkabeln från vägguttaget och töm vattenkokaren på vatten. Vattenkokaren får ej förvaras fylld med vatten. VARNING! Låt alltid maskinen svalna i minst 2 minuter före påfyllning eller tömning av vatten. Rikta aldrig ånghandtaget mot ansiktet och se upp för varma vattendroppar, i synnerhet vid arbete på tak och höga höjder. Använd endast vanligt kranvatten. Fyll inte på för mycket vatten. Var extremt försiktig när maskinen opereras i kök och badrum. Det föreligger en risk för elchock om elanslutningskontakten (5) eller elkabeln blir blöt. Undvik att blåsa ånga på väggkontakter. 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL Koppla ur maskinen från eluttaget före rengöring och säkerställ att elkontakter är torra innan maskinen startas igen. 8.1 Rengöring I områden med hårt vatten är det nödvändigt att rengöra värmeelementet från kalkavlagringar. Använd rengöringsmedel för kaffekokare och följ instruktionerna. Skölj därefter behållaren noga några gånger i rent vatten. Kontrollera att elkabeln är ansluten till elnätet. Kontrollera säkringar. Överhettningsskyddet har löst utl. Avvakta till dess värmelementet svalnat. Överhettningsskyddet är defekt pga vattenkokaren stått lutad under användning. Någonting blockerar ångan i slangen. Låt maskinen svalna och undersök orsaken. 9. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

6 TAPETBORTTAGARE WPR 46 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7. HÅNDTERING 8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9. EE-AVFALL 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke. OBS! Risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. 2. TEKNISKE DATA Spenning: 230 V ~ 50 Hz Effekt: 2,0 kw Beholder: 4,5 liter Maks. driftstid: ca. 45 min Slangelengde: Ø 24 mm x 3 m Damphåndtak stort: 28 x 20 cm lite: 14 x 9 cm Isolasjonsklasse: I Beskyttelsesgrad: IPX4 Vekt: 2,3 kg tapetfjerner WPR 46 oppfyller følgende: EF-direktiv: 2004/108/EF (EMC) 2006/95/EF (LVD) 3. BRUKSOMRÅDE Tapetfjerner WPR 46 er beregnet for fjerning av papir- og vinyltapet ved hjelp av vanndamp i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Tapetfjerneren: skal ikke brukes for andre formål enn dem som er angitt ovenfor, og ikke med andre tilbehør enn dem som er godkjent av Biltema skal ikke bygges om skal brukes kun med rent springvann skal ikke brukes sammen med kjemikalier Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen Biltema Nordic Services AB 6

7 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Bruk alltid verneutstyr så som vernebriller, varmebestandige klær og hansker. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Gå ikke fra tapetfjerneren uten tilsyn når den er koblet til strømnettet. Rengjør maskinen etter bruk og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Bruk jordfeilbryter, fordi dette reduserer risikoen for elektrisk støt. Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. 5. OVERSIKTSBILDE 1. Slange 2. Lokk med sikkerhetsventil 3. Bærehåndtak 4. Vannkoker 5. Kontakt for elektrisk tilkobling 6. Damphåndtak 7. Nivåmåler Min/Max Biltema Nordic Services AB

8 6. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 6.1 Risiko for elektrisk støt Hold elkontakten (5) og elkabelen tørre. Fjern kontakten fra strømuttaket om de blir våte. Blås aldri damp på veggkontakter eller elinstallasjoner. 6.2 Risiko for brannskade Dampen er 100 grader varm. Bruk varmebestandige verneklær og vernehansker. Løsne aldri slangen (1) eller lokket (2) til vannkokeren (4) når kabelen er koblet til strømnettet. Vent noen minutter etter at kabelen er koblet fra stikkontakten før de løsnes. Dra ikke i slangen (1) for å flytte vannkokeren (4); løft alltid vannkokeren i bærehåndtaket (3). Stå ikke på vannkokeren (4) og unngå å tråkke på slangen (1). Dekk aldri til lokket/sikkerhetsventilen (2). 6.3 Advarselskilt 6.4 Sikkerhetskomponenter Sikkerhetsventilen (2) hindrer at trykket i vannkokeren blir så høyt at beholderen eksploderer. Dekk aldri over ventilen, og bruk aldri annet lokk enn originallokket. Overopphetingsvernet løser ut når vannivået er for lavt. Om vernet er utløst: Vent 2 minutter, skru av lokket (2), og fyll på rent vann. Overopphetingsvernet tilbakestilles automatisk, og damp dannes igjen når temperaturen har sunket. OBS! Overopphetingsvernet beskytter ikke elementet dersom vannkokeren har vært skråstilt under bruk. I slike tilfeller kan overopphetingsvernets funksjon skades, og det tilbakestilles ikke automatisk. Dermed blir ikke varmeelementet varmt igjen. 7. HÅNDTERING A. Ta av lokket (2), og fyll rent vann i vannkokeren (4) til et nivå mellom min og maks. (7). Sett lokket (2) på igjen. OBS! Bruk kun rent springvann. På produktet finner du følgende advarselskilt: STEAM IS HOT! The unit is designed for safe, fast removal of wallpaper but please be aware that steam is produced at 100 C so be careful, wear protective clothing and protect your hands with heat resistant gloves or mittens. Skiltet betyr: Advarsel! Vanndamp er varmt! Produktet er konstruert for sikker og rask fjerning av tapet. Vær klar over at damp dannes ved 100 C så vær forsiktig, bruk beskyttende klær, og beskytt hendene med varmebestandige hansker. B. Skru slangen (1) fast på vannkokeren (4) og damphåndtaket (6). Kontroller at de er ordentlig tilkoblet. ADVARSEL! Les nøye gjennom bruksanvisningen, og forstå innholdet før du bruker tapetfjerneren. C. Sett kontakten i vannkokerens strømtilkobling (5) Biltema Nordic Services AB 8

9 D. Plasser vannkokeren på en treplate på et plant underlag, og kontroller at den ikke kan velte. OBS! Når vannkokeren blir varm, kan den skade et ømtålig underlag så som møbler, gulv m.m. Sett den derfor alltid på en treplate som absorberer varmen. E. Sett støpselet i en jordet stikkontakt, helst med jordfeilbryter. Vent ca. 15 minutter til det har dannet seg damp. F. Hold damphåndtaket mot arbeidsflaten i ca. 10 sekunder, og flytt så damphåndtaket til en ny arbeidsflate. Tapetet fjernes deretter enkelt med en egnet skrape. Tykk tapet og vinyl kan eventuelt kuttes opp for at dampen lettere skal trenge gjennom tapetet. G. Kontroller jevnlig slangekoblinger og vannivå, og fyll på vann ved behov. Problemløsning Det kommer ingen damp. Vannkokeren lekker damp fra sikkerhetsventilen på tanklokket. H. Når arbeidet er ferdig, trekk støpselet ut av stikkontakten, og tøm vannkokeren for vann. Vannkokeren skal ikke oppbevares fylt med vann. ADVARSEL! La alltid maskinen avkjøles i minst 2 minutter før påfylling eller tømming av vann. Rett aldri damphåndtaket mot ansiktet, og se opp for varme vanndråper, spesielt ved arbeid med tak og i store høyder. Bruk kun vanlig springvann. Fyll ikke på for mye vann. Vær ekstremt forsiktig når maskinen brukes i kjøkken og baderom. Det foreligger risiko for elektrisk støt dersom kontakten for strømtilkobling (5) eller kabelen blir våt. Unngå å blåse damp på stikkontakter. 8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Koble maskinen fra strømuttaket før rengjøring, og forsikre deg om at elektriske kontakter er tørre før maskinen slås på igjen. 8.1 Rengjøring I områder med hardt vann må varmeelementet rengjøres for kalkavleiringer. Bruk rengjøringsmiddel for kaffetrakter, og følg anvisningene. Skyll deretter beholderen noen ganger i rent vann. Kontroller at kabelen er koblet til strømnettet. Kontroller sikringer. Overopphetingsvernet har løst ut. Vent til varmeelementet er avkjølt. Overopphetingsvernet er defekt fordi vannkokeren har vært skråstilt under bruk. Noe blokkerer dampen i slangen. La maskinen avkjøles, og finn årsaken. 9. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

10 TAPETBORTTAGARE WPR 46 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7. KÄYTTÄMINEN 8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja esimerkiksi sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. HUOMIO! Vähäisen henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla johtojen värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Jännite: 230 V ~ 50 Hz Teho: 2,0 kw Säiliö: 4,5 litraa Yhtäjaksoinen käyttöaika: noin 45 min Letkun pituus: Ø 24 mm x 3 m Suuri höyrylevy: 28 x 20 cm pieni: 14 x 9 cm Eristysluokka: I Kotelointiluokka: IP X4 Paino: 2,3 kg tapetinirrotuslaite WPR 46 täyttää seuraavat vaatimukset: CE direktiivien: 2004/108/EU (EMC) 2006/95/EU (LVD) 3. KÄYTTÖKOHTEET Tapetinirrotuslaite WPR 46 on tarkoitettu paperi- tai vinyylitapettien poistamiseen vesihöyryllä tämän käyttöohjeen mukaisesti. Tapetinirrotuslaitetta ei saa käyttää ä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin tai yhdessä muiden kuin Bilteman hyväksymien varusteiden kanssa on käytettävä sellaisenaan ilman muutoksia saa käyttää vain puhtaalla vesijohtovedellä ei saa käyttää yhdessä kemikaalien kanssa Biltema Nordic Services AB 10

11 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Koneita käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti koneen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuumuutta kestäviä vaatteita ja käsineitä. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja a siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kahvasta. Älä jätä tapetinirrotuslaitetta ilman valvontaa. Katkaise siitä virta, kun poistut huoneesta. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Käytä vikavirtakytkintä. Se vähentää sähköiskun vaaraa. Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rulllattuna. Vedä koko jatkojohto auki johtokelalta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. 5. YLEISKUVA 1. Letku 2. Kansi ja varoventtiili 3. Kantokahva 4. Vedenkeitin 5. Sähköliitäntä 6. Höyrylevy 7. Tason ilmaisin Biltema Nordic Services AB

12 6. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 6.1 Sähköiskun vaara Pidä pistoke (5) ja sähköjohto kuivina. Jos pistoke kastuu, irrota se pistorasiasta. Älä koskaan puhalla höyryä pistorasiaan tai sähköasennuksiin. 6.2 Palovamman vaara Höyry on 100-asteista. Käytä kuumuutta kestäviä suojavaatteita ja -käsineitä. Kun virtajohto on yhdistetty, älä irrota letkua (1) tai kantta (2) vedenkeittimestä (4). Kun pistoke on irrottu pistorasiasta, odota muutama minuutti ennen kuin avaat kannen. Älä siirrä vedenkeitintä (4) vetämällä letkusta (4). Nosta vedenkeitintä aina kantokahvasta (3). Älä seiso vedenkeittimen (4) päällä. Vältä astumasta letkun (1) päälle. Älä koskaan peitä kantta tai varoventtiiliä (2). 6.3 Varoituskyltti 6.4 Turvallisuutta parantavat osat Varoventtiili (2) estää painetta nousemasta vedenkeittimen sisällä niin suureksi, että säiliö räjähtää. Älä koskaan peitä varoventtiiliä. Käytä vain alkuperäistä kantta. Ylikuumenemissuoja laukeaa, jos vettä on liian vähän. Jos suoja laukeaa, odota 2 minuuttia, avaa kansi (2) ja lisää puhdasta vettä likuumenemissuoja Ylikuumenemissuoja likuumenemissuoja nollautuu itsestään. Kun lämpötila on laskenut, höyryntuotanto jatkuu. HUOMIO! Ylikuumenemissuoja ei suojaa vastusta, jos vedenkeitin on vinossa. Tuolloin ylikuumenemissuoja voi vaurioitua, jolloin se ei nollaudu eikä vastus kuumene. 7. KÄYTTÄMINEN A. Avaa kansi (2) ja lisää vedenkeittimeen (4) puhdasta vettä. Vedenpinnan on oltava pienimmän ja suurimman tason (7) välillä. Aseta kansi (2) takaisin paikoilleen. HUOMIO! Käytä vain puhdasta hanavettä. Laitteessa on seuraava varoituskyltti: STEAM IS HOT! The unit is designed for safe, fast removal of wallpaper but please be aware that steam is produced at 100 C so be careful, wear protective clothing and protect your hands with heat resistant gloves or mittens. Kyltin merkitys: Varoitus! Vesihöyry on kuumaa! Tapetin poistaminen sujuu turvallisesti ja nopeasti tämän laitteen avulla, mutta huomaa, että höyry on 100-asteista. Toimi varovaisesti. Käytä suojavaatteita. Suojaa kädet kuumuutta kestävillä käsineillä. B. Kiinnitä letku (1) vedenkeittimeen (4) ja höyrylevyyn (6). Varmista, että liitokset ovat tiukat. VAROITUS! Lue käyttöohje tarkasti ennen tapetinirrotuslaitteen käyttämistä. C. Yhdistä sähköjohto vedenkeittimen sähköliitäntään (5) Biltema Nordic Services AB 12

13 D. Aseta vedenkeitin puulevylle tasaiselle alustalle. Varmista, että se ei pääse kaatumaan. HUOMIO! Kun vedenkeitin kuumenee, se voi vaurioittaa esimerkiksi huonekaluja tai lattiaa. Aseta se siksi lämpöä eristävälle puulevylle. E. Yhdistä pistoke maadoitettuun mielellään vikavirtakytkimellä suojattuun sähköpistorasiaan. Odota 15 minuuttia, kunnes höyryä alkaa muodostua. F. Pitele höyrylevyä työstettävää pintaa vasten noin 10 sekuntia, ja siirrä se uuteen paikkaan. Tapetti on nyt helppo poistaa kaapimella. Paksuun tai vinyylitapettiin on ehkä tehtävä viiltoja, jotta höyry tunkeutuu siihen helpommin. G. Tarkista letkun liitokset ja veden määrä säännöllisesti. Lisää vettä tarvittaessa. Ongelmanratkaisu Ei höyryä. Vedenkeittimen säiliön kannen varoventtiilistä vuotaa höyryä. H. Kun työ on valmis, irrota pistoke pistorasiasta ja tyhjennä vedenkeitin vedestä. Vedenkeitintä ei saa säilyttää täynnä vettä. VAROITUS! Anna laitteen jäähtyä vähintään 2 minuuttia ennen veden lisäämistä tai tyhjentämistä. Älä koskaan suuntaa höyrylevyä kasvoja kohden. Varo kuumaa tippuvaa vettä varsinkin kattoa tai korkeita paikkoja höyrytettäessä. Käytä vain puhdasta hanavettä. Älä täytä vettä liikaa. Toimi erittäin varovaisesti käyttäessäsi laitetta keittiössä tai kylpyhuoneessa. Jos pistoke (5) tai sähköjohto kastuu, on olemassa sähköiskun vaara. Vältä puhaltamasta höyryä pistorasioihin. 8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Ennen puhdistamista irrota laitteen pistoke pistorasiasta. Ennen laitteen käynnistämistä uudelleen varmista, että pistoke on kuiva. 8.1 Puhdistaminen Jos vesijohtovesi on kovaa, kalkkikerrostumat on poistettava kuumennusvastuksesta. Käytä kahvinkeittimille tarkoitettua kalkinpoistoainetta sen käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtele säiliö puhtaalla vedellä muutaman kerran. Tarkista, että pistoke on yhdistetty sähköpistorasiaan. Tarkasta sulakkeet. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Odota, kunnes vastus on jäähtynyt Ylikuumenemissuoja on vioittunut, koska vedenkeitintä on käytetty sen ollessa vinossa asennossa. Höyryletkussa on tukos. Anna laitteen jäähtyä ja tutki vian syy. 9. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

14 TAPETBORTTAGARE WPR 46 INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7. ANVENDELSE 8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9. EL-AFFALD 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder vigtige oplysninger om maskinens brug og sikkerhedsrisici m.m. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlige ulykker. OBS! Risiko for mindre person- eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. 2. TEKNISKE DATA Spænding: 230 V ~50 Hz Effekt: 2,0 kw Beholder: 4,5 liter Maks. driftstid: ca. 45 min Slangelængde: Ø 24 mm x 3 m Damphåndtag stort: 28 x 20 cm lille: 14 x 9 cm Isoleringsklasse: I Indkapslingsklasse: IP X4 Vægt: 2,3 kg tapetfjerner WPR 46 opfylder følgende: CE direktiv: 2004/108/EC (EMC) 2006/95/EC (LVD) 3. ANVENDELSESOMRÅDE Tapetfjerner WPR 46 er konstrueret til at fjerne papir- og vinyltapeter ved hjælp af vanddamp iht. instruktionerne i denne manual. Tapetfjerneren: må ikke anvendes til andre formål end de ovenfor nævnte eller med andet end det af Biltema godkendte tilbehør. må ikke ombygges. må kun anvendes med rent vand fra hanen. må ikke anvendes sammen med kemikalier. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen Biltema Nordic Services AB 14

15 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Brug altid beskyttelsesudstyr som beskyttelsesbriller, varmeresistent tøj og handsker. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Lad ikke tapetfjerneren være uden opsyn, når den er sat til en stikkontakt. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Brug jordfejlsafbryder, der mindsker risikoen for elektrisk stød. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. Slange 2. Låg med sikkerhedsventil 3. Bærehåndtag 4. Vandkoger 5. Elstik 6. Damphåndtag 7. Niveaumåler Min./maks Biltema Nordic Services AB

16 6. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 6.1 Risiko for elektrisk stød Hold stikket (5) og ledningen tørre. Fjern stikket fra stikkontakten, hvis de bliver våde. Blæs aldrig damp på stikkontakter eller andre elinstallationer. 6.2 Risiko for forbrænding Dampen er 100 grader varm. Brug varmeresistent beskyttelsestøj og beskyttelseshandsker. Løsn aldrig slangen (1) eller låget (2) til vandkogeren (4), når ledningen er tilsluttet. Vent nogle minutter, efter at ledningen er fjernet fra stikket, før de løsnes. Træk ikke i slangen (1) for at flytte vandkogeren (4). Løft altid vandkogeren i bærehåndtaget (3). Stå ikke på vandkogeren (4) og undgå at træde på slangen (1). Tildæk aldrig låget/sikkerhedsventilen (2). 6.3 Advarselsskilt 6.4 Sikkerhedskomponenter Sikkerhedsventilen (2) forhindrer, at trykket i vandkogeren bliver så højt, at beholderen eksploderer. Tildæk aldrig ventilen og brug kun et originalt låg. Overophedningssikringen udløses, når vandniveauet er for lavt. Hvis sikringen udløses: vent 2 minutter, skru låget (2) af og fyld rent vand i. Overophedningssikringen nulstiller sig selv, og der produceres damp, når temperaturen er faldet. OBS! Overophedningssikringen beskytter ikke varmeelementet hvis vandkogeren hælder under brug. Overophedningssikringens funktion kan beskadiges og nulstiller ikke af sig selv, hvorved varmeelementet ikke kan varme igen. 7. ANVENDELSE A. Fjern låget (2) og fyld rent vand i vandkogeren (4) til et niveau mellem min. og maks. (7). Sæt låget (2) på igen. OBS! Brug kun rent vand fra hanen. På produktet findes følgende advarselsskilt. STEAM IS HOT! The unit is designed for safe, fast removal of wallpaper but please be aware that steam is produced at 100 C so be careful, wear protective clothing and protect your hands with heat resistant gloves or mittens. Skiltet betyder: Advarsel! Vanddampe er varme! Produktet er konstrueret til sikker og hurtig fjernelse af tapeter, men husk at dampe er 100º C så vær forsigtig. Brug beskyttende tøj og beskyt hænderne med varmeresistente handsker. B. Skru slangen (1) fast på vandkogeren (4) og damphåndtaget (6). Kontroller, at de sidder ordentligt fast. C. Sæt stikket i vandkogerens kontaktstik (5). ADVARSEL! Læs brugsvejledningen grundigt igennem, og vær sikker på, at du forstår indholdet, inden du bruger tapetfjerneren Biltema Nordic Services AB 16

17 D. Sæt vandkogeren på en træplade på en plan flade; sørg for, at den ikke kan vælte. OBS! Da vandkogeren bliver varm, kan den beskadige sarte underlag som møbler, gulv m.m. Sæt den derfor altid på en træplade, der absorberer varmen. E. Slut stikket til en stikkontakt med jord og helst én med fejlstrømsafbryder. Vent ca. 15 minutter, indtil der dannes damp. F. Hold damphåndtaget mod arbejdsfladen i ca. 10 sekunder, og flyt derefter damphåndtaget til en ny arbejdsflade. Derefter fjernes tapetet nemt med en egnet skraber. Tykt tapet og vinyl kan eventuelt skæres op, så dampen lettere kan gå igennem tapetet. G. Kontroller regelmæssigt slangetilslutningerne og vandniveauet og fyld på efter behov. Problemløsning Der kommer ikke damp ud. Vandkogeren lækker damp fra sikkerhedsventilen på tanklåget. H. Når arbejdet er færdigt, fjernes ledningen fra stikkontakten, og vandkogeren tømmes for vand. Vandkogeren må ikke opbevares fyldt med vand. ADVARSEL! Lad altid maskinen køle i mindst 2 minutter før påfyldning eller tømning af vand. Ret aldrig damphåndtaget mod ansigtet, og pas på varme vanddråber, især når der arbejdes med loft og i højden. Brug kun almindeligt vand fra hanen. Fyld ikke for meget vand i. Vær yderst forsigtig, når maskinen bruges i køkken og badeværelse. Der er risiko for elektrisk stød, hvis elkontakten (5) eller ledningen bliver våd. Undgå at dampe på stikkontakter. 8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Tag maskinens stik ud af stikkontakten før rengøring og sørg for, at elkontakterne er tørre, inden maskinen startes igen. 8.1 Rengøring I områder med hårdt vand, er det nødvendigt at rengøre varmeelementet for kalkaflejringer. Anvend et afkalkningsmiddel, der er beregnet til kaffemaskiner og følg instruktionerne. Efter afkalkning skal beholderen skylles nogle gange med rent vand. Kontroller, at ledningen er tilsluttet stikkontakten. Kontroller sikringer. Overophedningssikringen er udløst. Vent til varmeelementet er kølet af. Overophedningssikringen er defekt, fordi vandkogeren hældede under brug. Noget har blokeret for dampen i slangen. Lad maskinen køle af og undersøg årsagen. 9. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

18

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX MODEL L 70128 ELECTRIC KETTLE Instruction manual DK Elkedel 2 Brugsanvisning NO Vannkoker 6 Bruksanvisning SE Elektrisk vattenkokare 10 Bruksanvisning SF Vedenkeitin 14 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm

Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm 18-234 Manual 140825.indd 2014-08-25, 15.55.02 Art. 18-234 Hörselkåpor för skyddshjälm Øreklokker for vernehjelm Kuulosuojaimet käytettäviksi yhdessä suojakypärän kanssa Ørekopper til beskyttelseshjelm

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblandemaskine 130 L 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Betongblandare 130 L 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av betongblandaren

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Digitalt elverk G 1000 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 100DC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Ver. 001-00605 Modell/Malli: MK-1010PA Nr/Nro: 34-6588 SVENSKA Vattenkokare Art.nr: 34-6588, modell: MK-1010PA Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Modell/Malli: VC-4806ES Nr/Nro: 34-4562 Ver. 001-200604 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV LC 400A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Art. No: Model. No: 18-4013 HB-3069-UK 34-7246 HB-3069 English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 200801 Electric Kettle Art.no: 18-4013 Model: HB-3069-UK

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kompostkværn. Oksasilppuri

Kompostkværn. Oksasilppuri 17-323_manual.indd 2011-04-5, 16.50.32 Art. 17-323 Kompostkvarn Kompostkvern Oksasilppuri Kompostkværn S 2500 Original manual Art. 17-323 Kompostkvarn Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du hjælpe mig, tak? Avun pyytäminen Snakker du engelsk? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? snakker du _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot