SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE"

Transkriptio

1 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W

2 2

3 SLAGBORRMASKIN 710 W Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling 5. Omkoppling mellan vänster- och högergång 6. Varvtalsreglering 7. Låsning av strömbrytaren för kontinuerlig drift 8. Strömbrytare Tekniska data Spänning V~ 50 Hz Effekt W Borrkapacitet Betong Ø 13 mm Stål Ø 10 mm Trä Ø 20 mm Varvtal obelastad varv/min. Ljudnivå LPA ,2 db(a) Ljudnivå LWA ,2 db(a) Vibration a w ,6 m/s 2 Skyddsisolering Dubbelisolerad Vikt ,2 kg Varning OBS! Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna före användning. Ett felaktigt tillvägagångssätt kan orsaka allvarliga person- och materialskador. Spar bruksanvisningen för att kunna rådfråga den i framtiden. Använd alltid välslipade borr och bits som är anpassade för chucken. Dra ut stickproppen ur vägguttaget före byte av tillbehör eller annan åtgärd. Förlängningskablar måste ha 1,5 mm 2 area. Upprullad kabel ska vara utrullad vid arbete. 3

4 Strömbrytare Inkoppling: Tryck in strömbrytaren A. Kontinuerlig drift: Tryck in A och sedan B för att låsa. A B Urkoppling av kontinuerlig drift: Tryck in strömbrytaren A helt kort och släpp. Valfritt varvtal kan fås genom att trycka olika hårt på strömbrytaren. Förval av varvtalet kan fås genom vridning på ratten i strömbrytaren. Slagfunktionen inkopplad. In- och urkoppling får inte manövreras under drift. Tips: Vid borrning i kakel och liknande material ska slagfunktionen vara urkopplad. Slagfunktionen urkopplad. In- och urkoppling får inte manövreras under drift. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Iakttag alltid stor försiktighet vid användning av elverktyg. Vid felaktig användning finns risk för elchock, personskada eller brand. Arbetsytan måste hållas ren och väl belyst. Skräpiga, oljiga eller illa upplysta arbetsytor leder lätt till olyckor. Rätt miljöer: Maskinen får endast användas i de miljöer den är avsedd för. Använd den aldrig i fuktiga eller våta utrymmen. Utsätt den inte för regn. Använd aldrig maskinen i närheten av brandfarliga vätskor eller i luft som är gashaltig eller explosiv. Risk finns i så fall att maskinen kan komma att orsaka brand eller explosion, eftersom motorer i elmaskiner ger ifrån sig gnistor, som i sin tur kan antända gas etc. Skydd mot elektrisk chock. Skydda kroppen från att komma i kontakt med jordade ytor (rör, radiatorer, kylskåp o.dyl.). Håll barn borta från utrustningen. Håll även åskådare på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt ej åskådare komma i kontakt med maskin eller dess förlängningskabel. Förvaring. När maskinen inte används, ska den förvaras på en torr och låst plats. Tänk på risken ifall barn kommer åt att leka med den. Gör verkstaden barnsäker med hänglås och huvudströmbrytare. Ta bort nycklar. Överbelasta inte maskinen. Låt maskinen utföra det den är byggd för. Använd rätt maskin: Pressa inte maskinen att utföra arbete som kräver en maskin med större kapacitet. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt maskinval. Använd aldrig maskinen till sådant den inte är avsedd för, t.ex. drivning av andra maskiner. 4

5 Säker klädsel. Använd aldrig löst sittande klädsel eller löst hängande smycken eftersom de lätt kan fastna i roterande delar. Detta gäller också hängande hår. Det måste knytas upp eller hållas i ett hårnät. Skydda ögon, öron och lungor. Använd alltid skyddsglasögon, och tänk på att vanliga glasögon inte är skyddsglasögon. Ljudnivån kan överstiga 85 db(a). Använd därför hörselskydd. (Denna maskins ljudnivå är uppmätt enligt En ) Dammuppsugning ska kopplas in om det är möjligt och tillämpligt. Skydda elkabeln. Lyft eller bär aldrig maskinen i dess kabel. Dra bort stickproppen från vägguttaget genom att dra i proppen aldrig i kabeln. Håll kabel. borta från värme, olja och skarpa kanter. Kontrollera kabeln med jämna mellanrum. Lämna omedelbart maskinen till godkänd reparatör om den skadats. Samma sak gäller förlängningskabeln. Förlängningskablar för utomhusbruk. När maskinen används utomhus, använd endast kablar godkända och märkta för utomhusbruk. För säkerhet i arbetet, använd tvingar eller skruvstycke för att hålla arbetsstycket. Detta är säkrare än att använda handen, och du får båda händerna lediga för att sköta maskinen. Kontrollera före borrning, att det inte finns elkabel, vattenledning eller liknande inuti väggen. Kroppshållning och balans. Stå stadigt och bekvämt. Sträck dig aldrig över utrustning i drift. Behåll rätt ställning och balans hela tiden. Sköt verktygen med omsorg. Håll verktygen rena och skarpa för bästa och säkraste prestation. Följ givna instruktioner om smörjning, byte av tillbehör etc. Gör maskinen strömlös. Bryt alltid strömmen, samt dra ut stickproppen ur vägguttaget före byte av tillbehör eller annan åtgärd. Lämna aldrig maskinen obevakad vid arbete. Släpp inte uppmärksamheten förrän maskinen har stannat helt. Bryt sedan strömmen. Lämna aldrig inställningsnycklar, tänger och liknande i ingrepp eller på den plats där de används. Det utgör en olycksrisk om maskinen startas med sådana detaljer glömda. Gör det till en vana att kontrollera att nycklar och tänger är borttagna från utrustningen före start. Undvik oavsiktlig start. Bär aldrig en ansluten maskin med fingret på strömbrytaren. Pillra inte tanklöst. Kontrollera alltid att strömbrytaren står i läge från innan kontakten sätts i vägguttaget. Stå stadigt och var observant på vad du gör. Använd sunt förnuft. Använd ej maskinen när du är trött. Kontrollera maskinen regelbundet. Ge akt på eventuella skador som kan påverka operationen. Skadade delar måste bytas av auktoriserad reparatör. Använd inte maskinen om dess strömbrytare inte fungerar. VARNING! Risk för personskada kan föreligga om andra tillbehör, eller utrustningsdetaljer, än de som rekommenderas i denna instruktion används. En auktoriserad reparatör måste anlitas för eventuell reparation. Detta elverktyg är tillverkat under gällande säkerhetskrav. Därför får reparationer endast utföras av auktoriserad reparatör med hjälp av originalreservdelar. I annat fall kan reparationen innebära fara för användaren. Underhåll Håll borrmaskinen ren. Ge särskilt akt på dess lufthål. Använd inte skarpa rengöringsmedel till dess plastytor. Ge akt på överdriven gnistbildning och låt i så fall en fackman se över kolborstarna. (Viss gnistbildning är normal.) Garanti 1 år 5

6 SLAGBOREMASKIN 710 W Beskrivelse 1. Hurtigchuck 2 13 mm 2. Boredybdeanslag 3. Ekstrahåndtak 4. Slagfunksjonens inn- og utkopling 5. Omkopling mellom venstre- og høyregange 6. Turtallsregulering 7. Låsing av strømbryteren for kontinuerlig drift 8. Strømbryter Tekniske data Spenning V~ 50 Hz Effekt W Borekapasitet Betong Ø 13 mm Stål Ø 10 mm Tre Ø 20 mm Turtall ubelastet o/min. Lydnivå LPA ,2 db(a) Lydnivå LWA ,2 db(a) Vibrasjon aw ,6 m/s 2 Beskyttelsesisolering... Dobbeltisolert Vekt ,2 kg Advarsel OBS! Les nøye gjennom sikkerhetsforskriftene før bruk. Feilaktig framgangsmåte kan forårsake alvorlige personskader og materielle skader. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den i framtiden. Bruk alltid velslipte bor og bits som passer til chucken. Trekk støpselet ut av stikkontakten før skifte av tilbehør eller andre tiltak. Skjøtekabler må ha et kabeltverrsnitt på 1,5 mm 2. Opprullet kabel skal være rullet ut ved arbeid. 6

7 Strømbryter Innkopling: Trykk inn strømbryter A. Kontinuerlig drift: Trykk inn A og deretter B for å låse. A B Utkopling av kontinuerlig drift: Trykk inn strømbryter A helt kort og slipp. Valgfritt turtall kan fås ved å trykke med forskjellig kraft på strømbryteren. Forvalg av turtallet kan fås ved å dreie på rattet i strømbryteren. Slagfunksjonen innkoplet. Inn- og utkopling må ikke manøvreres under drift. Tips: Ved boring i fliser og lignende materialer skal slagfunksjonen være utkoplet. Slagfunksjonen utkoplet. Inn- og utkopling må ikke manøvreres under drift. SIKKERHETSFORSKRIFTER Utvis alltid stor forsiktighet ved bruk av elektrisk verktøy. Ved feilaktig bruk er det fare for elektrisk støt, personskade eller brann. Arbeidsflaten må holdes ren og godt opplyst. Uryddige, oljete eller dårlig opplyste arbeids-flater fører lett til ulykker. Riktige omgivelser: Maskinen må kun brukes i de omgivelsene den er beregnet for. Bruk den aldri i fuktige eller våte rom. Utsett den ikke for regn. Bruk aldri maskinen i nærheten av brannfarlige væsker eller i luft som er gassholdig eller eksplosiv. Det vil i så fall være fare for at maskinen kan kunne komme til å forårsake brann eller eksplosjon, fordi motorer i elektriske maskiner gir fra seg gnister, som i sin tur kan antenne gass etc. Beskyttelse mot elektrisk støt. Beskytt kroppen fra å komme i kontakt med jordede flater (rør, radiatorer, kjøleskap o.l.). Hold barn borte fra utstyret. Hold også tilskuere på sikker avstand fra arbeidsområdet. La ikke tilskuere komme i kontakt med maskinen eller dens skjøtekabel. Oppbevaring. Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt og låst sted. Ha i tankene den risikoen som kan oppstå dersom barn skulle komme til å leke med den. Gjør verkstedet barnesikkert med hengelås og hovedstrømbryter. Fjern nøkler. Overbelast ikke maskinen. La maskinen utføre det den er laget for. Bruk riktig maskin: Press ikke maskinen til å utføre arbeid som krever en maskin med større kapasitet. Arbeidet går sikrere og hurtigere med korrekt maskinvalg. Bruk aldri maskinen til noe den ikke er beregnet for, f.eks. for å drive andre maskiner. 7

8 Sikre klær. Ha aldri på løstsittende klær eller løst hengende smykker fordi de lett kan sette seg fast i roterende deler. Dette gjelder også hår som henger løst. Det må bindes opp eller holdes på plass i et hårnett. Beskytt øyne, ører og lunger. Bruk alltid vernebriller, og husk på at vanlige briller ikke er vernebriller. Lydnivået kan overstige 85 db(a). Bruk derfor hørselsvern. (Denne maskinens lydnivå er oppmålt i samsvar med En ) Støvoppsuging skal koples inn dersom det er mulig og hensiktsmessig. Beskytt kabelen. Løft eller bær aldri maskinen etter kabelen. Trekk støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i dette aldri i kabelen. Hold kabelen borte fra varme, olje og skarpe kanter. Kontroller kabelen med jevne mellomrom. Lever umiddelbart maskinen inn til godkjent reparatør dersom den har blitt skadet. Det samme gjelder for skjøtekabelen. Skjøtekabler for bruk utendørs. Når maskinen brukes utendørs, bruk kun kabler godkjent og merket for bruk utendørs. For sikkerhet i arbeidet, bruk tvinger eller en skrustikke for å holde arbeidsstykket. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hender frie for å skjøtte maskinen. Kontroller før boring at det ikke er strømkabler, vannledninger eller lignende i veggen. Kroppsholdning og balanse. Stå stødig og bekvemt. Strekk deg aldri over utstyr i drift. Stå i en rett stilling, og hold hele tiden balansen. Skjøtt verktøy med omhu. Hold verktøy rene og skarpe for best og sikrest ytelse. Følg instruksjonene som er gitt om smøring, skifte av tilbehør etc. Gjør maskinen strømløs. Bryt alltid strømmen, og trekk støpselet ut av stikkontakten før skifte av tilbehør eller andre tiltak. Gå aldri fra maskinen ubevoktet ved arbeid. Slipp ikke oppmerksomheten før maskinen har stanset helt. Bryt så strømmen. Gå aldri fra innstillingsnøkler, tenger og lignende i inngrep eller på det stedet der de brukes. Det utgjør en ulykkesrisiko om maskinen skulle startes med slike detaljer glemt. Gjør det til en vane å kontrollere at nøkler og tenger er fjernet fra utstyret før start. Unngå utilsiktet start. Bær aldri en maskin som er koplet til strømnettet, med fingeren på strømbryteren. Plukk ikke tankeløst på den. Kontroller alltid at strømbryteren står i posisjon av før støpselet settes i stikkontakten. Stå stødig og vær observant på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. Kontroller maskinen regelmessig. Gi akt på eventuelle skader som kan påvirke funksjonen. Skadede deler må skiftes av autorisert reparatør. Bruk ikke maskinen dersom dens strømbryter ikke fungerer. ADVARSEL! Det kan oppstå personskade ved bruk av annet tilbehør eller andre utstyrsdeler enn de som anbefales i denne veiledningen. Det må brukes en autorisert reparatør for eventuell reparasjon. Dette elektriske verktøyet er produsert etter gjeldende sikkerhetskrav. Derfor må reparasjoner kun utføres av autorisert reparatør ved hjelp av originale reservedeler. I motsatt fall kan reparasjonen innebære fare for brukeren. Vedlikehold Hold boremaskinen ren. Gi særskilt akt på luftehullene. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler til plastflatene. Gi akt på overdreven gnistdannelse, og la i så fall en fagmann se over kullbørstene. (En viss gnistdannelse er normal.) Garanti 1 år 8

9 ISKUPORAKONE 710 W Laitteen osat 1. Pikaistukka 2 13 mm 2. Syvyysvaste 3. Apukahva 4. Iskuporatoiminnon kytkin 5. Pyörimissuunnan valitsin 6. Kierrosluvun säädin 7. Virtakytkimen lukitsin 8. Virtakytkin Tekniset tiedot Jännite V~ 50 Hz Teho W Porauskapasiteetti..... Betoni Ø 13 mm Teräs Ø 10 mm Puu Ø 20 mm Kierrosluku kuormittamattomana kierr./min. Äänen painetaso LPA... 89,2 db(a) Äänen melutaso LWA ,2 db(a) Tärinä aw ,6 m/s 2 Suojaeristys Kaksoiseristetty Paino ,2 kg Varoitus Huomaa! Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset henkilö- ja esinevahingot ja laitteesi rikkoutumisen. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle. Käytä aina hyvin teroitettuja poranteriä ja paloja, jotka sopivat hyvin istukkaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen kuin ryhdyt vaihtamaan poranterää tai muita varusteita. Jos käytät jatkojohtoja, johdon poikkipinta-alan on oltava 1,5 mm 2. Kelaa jatkojohto auki kelasta käytön ajaksi. 9

10 Virtakytkin Poran käynnistäminen: Paina virtakytkintä A A B Virtakytkimen lukitseminen päälle-asentoon: Paina virtakytkintä A ja lukitse se painamalla lukitsinta B. Virtakytkimen lukituksen avaaminen: Paina virtakytkintä A lyhyesti ja vapauta se. Voit säätää poran pyörimisnopeutta vaihtelemalla voimaa, jolla painat virtakytkintä. Voit säätää kierrosluvun etukäteen kiertämällä virtakytkimessä olevaa pyörää. Iskuporatoiminto käytössä. Älä kytke iskuporatoimintoa päälle tai pois päältä poran ollessa käynnissä. Vinkki: Kun poraat kaakelia tai vastaavia materiaaleja, kytke iskuporatoiminto pois päältä. Iskuporatoiminto pois käytöstä. Älä kytke iskuporatoimintoa päälle tai pois päältä poran ollessa käynnissä. TURVALLISUUSOHJEET Ole aina erittäin varovainen käyttäessäsi sähkötyökaluja. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköisku-, henkilövahinko- tai tulipalovaaran. Huolehdi työskentelypaikan siisteydestä ja riittävästä valaistuksesta. Sotkuiset, öljyiset tai hämärät työpöydät lisäävät onnettomuusvaaraa. Oikea ympäristö: Käytä sähkölaitetta vain ympäristössä, johon se on tarkoitettu. Älä käytä sähkölaitteita kosteissa tai märissä tiloissa. Älä altista niitä sateelle. Älä koskaan käytä sähkölaitetta helposti syttyvien tai räjähdysherkkien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Sähkömoottorista syntyvät kipinät voivat sytyttää nesteen tai kaasun ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Suojaudu sähköiskuilta. Älä kosketa sähkölaitteen käytön aikana maadoitettuja pintoja (putkia, lämpöpattereita, jääkaappeja tms.). Pidä lapset loitolla laitteesta. Pidä myös muut katselijat riittävän etäisyyden päässä työskentelyalueelta. Älä anna katselijoiden koskettaa laitetta tai sen jatkojohtoa. Säilytys. Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa ja lukitussa paikassa. Huolehdi siitä, etteivät lapset pääse leikkimään sillä. Lukitse verstas riippulukolla ja katkaise sieltä sähköt. Ota avaimet pois. Älä ylikuormita laitetta. Älä käytä laitetta töihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu. Käytä aina oikeaa laitetta: Älä yritä tehdä pienellä laitteella töitä, joihin vaaditaan tehokkaampi laite. Työ käy turvallisemmin ja nopeammin tehtävän mukaan valitulla laitteella. Älä missään tapauksessa käytä laitetta tehtäviin, joihin sitä ei ole suunniteltu, kuten muiden laitteiden käyttövoimana. 10

11 Turvallinen vaatetus. Älä pidä laitteen käytön aikana löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua laitteen pyöriviin osiin. Jos hiuksesi ovat pitkät, sido ne nutturaksi tai käytä hiusverkkoa. Suojaa silmät, korvat ja keuhkot. Käytä aina suojalaseja. Muista, että tavalliset silmälasit eivät riitä suojalaseiksi Laitteen melutaso voi ylittää 85 db(a). Käytä siksi kuulosuojaimia. (Tämän laitteen melutaso on mitattu En normin mukaisesti.) Käytä pölynpoistolaitteistoa, jos se on mahdollista. Käsittele liitäntäjohtoa varoen. Älä koskaan nosta tai kanna laitetta liitäntäjohdosta. Kun irrotat laitetta sähköverkosta, älä koskaan vedä liitäntäjohdosta vaan tartu aina pistotulppaan. Älä päästä liitäntäjohtoa tekemisiin kuumien paikkojen, öljyn tai terävien reunojen kanssa. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisin väliajoin. Jos johto on vahingoittunut, vie laite heti korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Samat ohjeet koskevat jatkojohdon käyttöä. Ulkokäyttöön tarkoitetut jatkojohdot. Jos käytät laitetta ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä jatkojohtoja. Käytä turvallisuuden vuoksi aina ruuvipuristinta tai vastaavaa pitämään työstettävää kappaletta paikallaan. Se on turvallisempaa kuin kappaleen piteleminen kädellä ja lisäksi molemmat kätesi jäävät tällöin vapaaksi laitteen käsittelyä varten. Varmista ennen porausta, että porattavassa kohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja tai vastaavia. Hyvä asento ja tasapaino. Seiso suorassa ja mukavassa asennossa. Älä kurottele käynnissä olevan laitteen päälle. Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko ajan. Pidä hyvää huolta työkaluista. Pidä työkalut puhtaina ja terät terävinä, niin laite toimii parhaiten ja turvallisimmin. Noudata annettuja voiteluohjeita, varusteiden vaihtoohjeita jne. Tee laite jännitteettömäksi. Kytke aina laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin ryhdyt vaihtamaan poranterää tai muita varusteita. Älä koskaan jätä laitetta päälle ilman valvontaa. Älä poistu laitteen luota ennen kuin se on kokonaan pysähtynyt. Irrota sitten pistotulppa pistorasiasta. 11 Älä koskaan jätä avaimia, pihtejä tai vastaavia kiinni laitteeseen. Ne voivat aiheuttaa vakavan onnettomuuden singotessaan laitteesta käynnistyksen yhteydessä. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen laitteen käynnistämistä, ettei siihen ole unohtunut mitään säätöavaimia tai vastaavia. Vältä laitteen käynnistyminen vahingossa. Älä koskaan kanna sähköverkkoon liitettyä laitetta sormi virtakytkimellä. Älä hypistele laitetta ajatuksissasi. Varmista aina ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan, että virtakytkin on OFFasennossa. Seiso tukevasti ja keskity siihen mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä laitetta väsyneenä. Tarkista laitteen kunto säännöllisesti. Kiinnitä huomiota mahdollisiin vaurioihin, jotka voivat haitata käyttöä. Jos havaitset vahingoittuneita osia, vie laite välittömästi korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä käytä laitetta, jos sen virtakytkin ei toimi oikein. VAROITUS! Muiden kuin tässä käyttöohjeessa suositeltujen varusteiden tai osien käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahinkovaaran. Jätä mahdolliset korjaukset aina valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Tämän sähkölaitteen valmistuksessa on noudatettu voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Siksi sitä saa korjata vain valtuutettu huoltoliike ja korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Virheelliset korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Huolto Pidä porakone puhtaana. Puhdista erityisesti sen ilmanottoaukot. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita laitteen muoviosien puhdistukseen. Jo laite kipinöi tavallista enemmän, anna asiantuntijan tarkistaa hiiliharjat. (Pieni kipinöinti on normaalia.) Takuu 1 vuosi

12 SLAGBOREMASKINE 710 W Beskrivelse 1. Selvspændende borepatron 2 13 mm. 2. Dybdeanslag 3. Ekstrahåndtag 4. Ind- og udkobling af slagfunktionen 5. Omstilling mellem højre- og venstreløb 6. Hastighedsregulering 7. Låsning af strømafbryder for kontinuerlig drift 8. Strømafbryder Tekniske data Spænding V~ 50 Hz Effekt W Borekapacitet Beton Ø 13 mm Stål Ø 10 mm Træ Ø 20 mm Omdrejningstal ubelastet omdr./min. Støjniveau LPA ,2 db (A) Lydniveau LWA ,2 db (A) Rystelser aw ,6 m/s 2 Beskyttelsesisolering... Dobbeltisoleret Vægt ,2 kg Advarsel OBS! Læs omhyggeligt sikkerhedsforskrifterne før anvendelse. En forkert fremgangsmåde kan medføre alvorlige person- og materialeskader. Gem brugsanvisningen til senere brug. Anvend altid velslebne bor og bits, som er velegnede til borepatronen. Træk stikket ud af stikkontakten ved udskiftning af tilbehør eller andre indgreb. Forlængerledninger skal have en diameter på 1,5 mm 2. Oprullet kabel skal være rullet ud under arbejde. 12

13 Strømafbryder Indkobling: Tryk strømafbryder A ind. Kontinuerlig drift: Tryk A ind og derefter B for at låse. A B Udkobling af kontinuerlig drift: Tryk strømafbryder A kortvarigt helt ind, og slip. Valgfri hastighed kan fås ved at trykke ind med forskellig styrke på strømafbryderen. Forvalg af hastighed kan fås ved at dreje på knappen i strømafbryderen. Slagfunktionen indkoblet. Ind- og udkobling må ikke betjenes under drift. Tips: Ved boring i kakler eller lignende materiale skal slagfunktionen være udkoblet. Slagfunktionen udkoblet. Ind- og udkobling må ikke betjenes under drift. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Udvis altid stor forsigtighed ved brug af el-værktøj. Ved fejlagtig brug er der risiko for elektrisk stød, personskade eller brand. Arbejdspladsen skal holdes ren og have god belysning. Rodede, ujævne eller dårligt oplyste arbejdspladser medfører nemt ulykker. Korrekte omgivelser. Maskinen må kun bruges i omgivelser, som den er beregnet til. Anvend aldrig maskinen i fugtige eller våde omgivelser. Udsæt den ikke for regn. Anvend ikke maskinen i nærheden af brandfarlige væsker eller luftarter, der indeholder gas eller er eksplosiv. Der er risiko for, at maskinen kan forårsage brand eller eksplosion, da motoren i el-maskiner kan afgive gnister, der kan antænde gas o.lign. Beskyt mod elektrisk stød. Beskyt kroppen mod at komme i berøring med overflader med jordforbindelse (f.eks. radiator, køleskab o.lign.). Hold udstyret uden for børns rækkevidde. Hold ligeledes tilskuere på sikker afstand fra arbejdsområdet. Lad ikke børn komme i kontakt med maskinen eller forlængerledningen. Opbevaring. Maskinen skal opbevares på et tørt og aflåst sted, når den ikke er i brug. Vær opmærksom på risikoen, hvis børn kan lege med den. Gør værkstedet børnesikret med hængelås og hovedstrømafbryder. Fjern Nøgler. Overbelast ikke maskinen. Lad maskinen udføre det arbejde, som den er beregnet til. Brug den korrekte maskine. Pres ikke maskinen til at udføre arbejde, der kræver en maskine med større kapacitet. Arbejdet er mere sikkert og går hurtigere med rigtigt valg af maskine. Brug aldrig maskinen til noget, den ikke er beregnet til, f.eks. betjening af andre maskiner. 13

14 Sikker påklædning. Brug ikke løsthængende tøj eller løsthængende smykker, da de let kan sætte sig fast i de roterende dele. Dette gælder også langt hår. Det skal bindes op eller holdes i et hårnet. Beskyt øjne, øre og lunger. Brug altid beskyttelsesbriller. Almindelige briller er ikke beskyttelsesbriller! Lydniveauet kan overstige 85 db(a). Brug derfor høreværn. (Denne maskines lydniveau er målt i henhold til En ). Støvudsugning skal tilkobles, hvis det er muligt og praktisk. Beskyt elkablet. Løft eller bær aldrig maskinen i kablet. Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen, men kun ved at trække i selve stikket. Hold kablet borte fra varme, olie og skarpe kanter. Kontroller kablet regelmæssigt. Indlever omgående maskinen til en autoriseret reparatør, hvis den er defekt. Det samme gælder for forlængerledningen. Forlængerledninger til udendørs brug. Når maskinen anvendes udendørs, må der kun bruges kabler, der godkendte og mærkede til udendørs brug. For sikkert arbejde skal der bruges skruetvinger el.lign. til at fastholde arbejdsemnet. Det er mere sikkert end at anvende hånden, og du har begge hænder frie til at styre maskinen. Kontroller inden boring, at der ikke findes el-kabler, vandledninger eller lignende inde i væggen. Kropsholdning og balance. Stå stabilt og bekvemt. Bøj dig aldrig ind over udstyr i drift. Hold dig hele tiden i ret stilling og i balance. Behandl værktøjet med omsorg. Hold værktøj rent og skarpt for den bedste og sikreste ydelse. Følg anvisningerne for smøring, udskiftning af tilbehør etc. Gør maskinen strømløs. Afbryd altid strømmen og tag stikket ud af stikkontakten før udskiftning af tilbehør eller anden vedligeholdelse. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn under arbejdet. Slip ikke opmærksomheden før maskinen er standset helt. Afbryd derefter strømmen. Efterlad aldrig justeringsnøgler, tænger o.lign. hvor de har været brugt! De udgør en risiko for ulykker, hvis maskinen startes. Gør det til en vane at kontrollere, at nøgler og tænger er fjernet fra udstyret, før det startes. Undgå utilsigtet start. Bær ikke en tilsluttet maskine med fingrene på afbryderen. Koncentrer dig om arbejdet. Kontroller, at strømafbryderen står i stillingen Fra, før stikket sættes i stikkontakten. Stå sikkert og vær opmærksom på dit arbejde. Brug din sunde fornuft. Arbejd ikke med maskinen, hvis du er træt. Kontroller maskinen regelmæssigt. Vær opmærksom på evt. skader, der kan påvirke brugen. Beskadigede dele skal udskiftes af et autoriseret værksted. Brug ikke maskinen, hvis strømafbrydere ikke fungerer. ADVARSEL! Der er risiko for personskade, hvis der bruges andet tilbehør eller dele end dem, som er anbefalet i denne vejledning. Der skal bruges en autoriseret reparatør til evt. reparation. Dette el-værktøj er fremstillet iht. gældende sikkerhedskrav. Derfor må reparationer kun udføres af en autoriseret reparatør og kun med originale reservedele. Ellers kan dette indebære fare for brugeren. Vedligeholdelse Hold boremaskinen ren. Vær især opmærksom på lufthullerne. Brug ikke stærke rengøringsmidler til plastikoverfladen. Pas på overdreven gnistdannelse, og lad i så fald en tekniker se på kulbørsterne. (Hvis gnistdannelsen er normal). Garanti 1 år 14

15

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 1 PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG V400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 2 Vedkapsåg V400X ELEKTRISK

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 44300 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-importör H.P. Værktøj

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill DM 20V Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

POWER SUPER POWER SUPER POWER POWER SUPER SUPER RECIPROCATING SAW INSTRUCTION MANUAL. DK Bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO Bajonettsag 8 Bruksanvisning

POWER SUPER POWER SUPER POWER POWER SUPER SUPER RECIPROCATING SAW INSTRUCTION MANUAL. DK Bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO Bajonettsag 8 Bruksanvisning MODEL L 47530 1 RECIPROCATING SAW INSTRUCTION MANUAL DK Bajonetsav 2 Brugsanvisning NO Bajonettsag 8 Bruksanvisning SE Sticksåg 14 Bruksanvisning SF Pistosaha 20 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblandemaskine 130 L 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Betongblandare 130 L 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av betongblandaren

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone

Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone Ver. 001-0004 Modell/Malli: CT-2403 Nr/Nro: 30-9318 Slagborrmaskin Art.nr 30-9318, modell CT2403 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V Copyright Biltema Nordic Services AB (2006-10-25) 2 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Modell/Malli: S1J-XT3-10 Nr/Nro: 30-9470 Ver. 001-200606 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler i bruksanvisningen: Symboler på maskinen: 2 Svenska

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler i bruksanvisningen: Symboler på maskinen: 2 Svenska SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ELEKTRISK BÄRBAR ARMERINGSKLIPP/ARMERINGSBOCK TRANSPORTABEL BETONJERNSKLIPPER/BUKKER KUTTE-/BØYEMASKIN FOR ARMERINGSJERN TERÄKSEN LEIKKURI/TAIVUTIN PORTABLE REBAR CUTTER/BENDER VB 13Y Läs bruksanvisningen

Lisätiedot

Borrhammare Borehammer Poravasara

Borrhammare Borehammer Poravasara KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Borrhammare Borehammer Poravasara Ver. 001-000 Nr/Nro: 30-9329 Modell/Malli: Z1C-SDA-20 Borrhammare, art.nr 30-9329, modell Z1C-SDA-20 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin

Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin Ver. 001-0004 Modell/Malli: S1T-SW3-76 Nr/Nro: 30-9159 SVENSKA Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner.

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER FM 8 HITACHI FM8 1 0 ON OFF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

6.2 6.3 6.4 6.5 1 6.1

6.2 6.3 6.4 6.5 1 6.1 1 4 6.2 A B 5 6.3 6.4 2 3 1 6.1 6.5 2 3 Hækkeklipper GT200 Serien Vigtigt! Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

0-15. 38cm GTC390. 38cm GTC390. 38cm GTC390

0-15. 38cm GTC390. 38cm GTC390. 38cm GTC390 GTC390 38cm GTC390 38cm GTC390 A 2 1 4 C2 E1 0-15 6 38cm GTC390 3 5 E2 9 7 D1 10 8 11 E3 11 B 11 C1 E4 12 D2 E5 38cm GTC390 11 Danmark Suomi Norge Sverige 1 2 Hækkeklipper GTC390 Vigtigt Læs brugsanvisningen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

Borrhammare Borehammer Poravasara

Borrhammare Borehammer Poravasara KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Borrhammare Borehammer Poravasara Ver. 001-200605 Modell/Malli: ZIC-SD6A-26 Nr/Nro: 30-9160 Borrhammare, nr: 30-9160, modell: ZIC-SD6A-26 Borrhammare 950W med SDS-fäste. SVENSKA

Lisätiedot

Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin

Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin Ver. 001-000 Modell/Malli: CT-2201 Nr/Nro: 30-9321 Gipsskruvdragare Art.nr 30-9321, modell CT-2201 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX PENSASLEIKKURI HÄCKSAX KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING ZAA0386 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 1 Sisältö 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

POWER SUPER POWER SUPER

POWER SUPER POWER SUPER BRUGER VEJLEDNING BÅNDPUDSER side 2 Indholdsfortegnelse Side Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Brugervejledning 3-5 Illustrationer 6-7 Svensk (Svenska) 8-14 Finsk (Suomi) 15-21 Godkendelser 22 Spænding:

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W KÄYTTÖOHJE MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W DAN0738 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 071213 FI MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W/2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DCR300 DCR100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

FDV 20VB. Slagborr Slagboremaskine Slagboremaskin Iskuporakone Impact Drill

FDV 20VB. Slagborr Slagboremaskine Slagboremaskin Iskuporakone Impact Drill Slagborr Slagboremaskine Slagboremaskin Iskuporakone Impact Drill FDV 20VB Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot