BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER"

Transkriptio

1 Manual.indd , Art BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A GEL, WET & AGM Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB

2 BATTERILADDARE 6/12 V / 4 A, GEL, WET & AGM OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen innan batteriladdaren börjar användas. Denna bruksanvisning skall anses som en del av batteriladdaren och ska alltid förvaras tillsammans med denna. Om batteriladdaren säljs, så skall bruksanvisningen överlämnas till den nya ägaren. Förvara alltid bruksanvisningen på en för användaren lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Bruksanvisningen innehåller viktig information som rör din säkerhet. Följ noga säkerhetsinstruktionerna för att undvika risk för personskador och på utrustningen. Dessutom finns här nyttig information som kommer att underlätta användandet och underhållet av batteriladdaren. Ingångsspänning V ~ 50 Hz Märkström ,45 A Max laddström A Typ av batterier /12 V blybatterier (inkl. GEL, WET och AGM) Laddkapacitet Ah Kapslingsklass IP20 Mått (bxdxh) x75x40 mm Vikt g 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid arbete med batterier rekommenderas alltid att använda skyddsglasögon och skyddskläder. Vid kontakt med elektrolyt, tvätta den berörda ytan med vatten eller kontakta läkare. Vid laddning alstrar batterier explosiva gaser. Undvik därför öppen eld och gnistor. Vissa typer av batteriladdare innehåller delar, ex. reläkontakter, som kan ge upphov till gnistor eller ljusbågar. Använd därför batteriladdaren på en välventilerad plats. Denna batteriladdare kan användas för laddning av traditionella batterier samt gel- och AGM-batterier. Batteriladdaren får ej vara ansluten till nätuttaget när in-/bortkoppling av batteriet sker. Batteriklämmorna får ej kortslutas. Se till att batteriladdaren förvaras oåtkomlig för barn. Utsätt ej batteriladdaren för regn eller snö eller andra fuktiga förhållanden. Före varje användning, kontrollera funktionen hos batteriladdaren. Ev. reparation får endast utföras av behörig reparatör. Respektera alltid biltillverkarens specifikationer och anvisningar beträffande laddning. Laddaren är endast avsedd för att ladda 6 V eller 12 V traditionella batterier samt gel- och AGM-batterier. Den får inte användas i andra syften Biltema Nordic Services AB 2

3 2. BRUKSANVISNING 2.1 Laddningslägen Genom att trycka på mode-knappen kan du stega dig framåt för att välja laddningsläge. Laddningsläge 14,4 V/1,0 A. Välj detta läge för att ladda motorcykelbatteri eller mindre 12 V batterier <20 Ah. Laddningsläge 14,4V/4,0 A. Produkten kan användas för att ladda många typer av batterier (t.ex. AGM-, geloch traditionella batterier). Rekommendationerna nedan ska dock bara ses som riktlinjer. Om det uppstår några frågor bör du alltid vända dig till tillverkaren för ytterligare information. Använd denna knapp för att välja laddningsläge. Denna lampa lyser vid kortslutning, polvändning eller om batteriet är trasigt. Batteriet rekonditioneras Batteriet laddas Batteriet är fulladdat och laddaren har börjat underhållsladda. Välj detta läge för att ladda bilbatterier eller andra stora 12 V batterier <80 Ah. Laddningsläge 7,5 V/4,0 A Välj detta läge för att ladda alla typer av 6 V batterier <80 Ah. Laddningsläge 14,7 V/4,0 A. Välj detta läge för att ladda 12 V batterier vid temperaturer lägre än 5 C. Laddningsläget bör inte användas vid temperaturer över 5 C. OBS! Försök aldrig ladda ett fruset batteri. 2.2 Förberedelser Se till att laddarens spänning är samma som batteriet (6 V eller 12 V). Om batteriet måste tas ur fordonet innan det laddas ska den negativa batterikopplingen tas bort först. Rengör batteripolerna. Se till att eventuell oxid inte kommer i kontakt med dina ögon. Om batteriet är av öppen typ, fyll på med batterivatten i cellerna vid behov. För underhållsfria batterier, se tillverkarens laddningsanvisningar. Följ tillverkarens laddningsanvisningar vad gäller till exempel om påfyllningspropparna ska tas av eller inte. Se till att laddningen sker i ett ventilerat utrymme. Se till att laddaren inte är kraftigare än vad batteritillverkaren rekommenderar Biltema Nordic Services AB

4 2.3 Kablar Med laddare följer flera kablar för inkoppling: Klämmor kopplas till batteriets poler vid kortvarig laddning. Ringkabelskor skruvas fast på batteriet för långtidsladdning. 2.4 Inkoppling med klämmor Batteriladdaren har klämmor som är färgmärkta (röd-positiv respektive svartnegativ). De kopplas in på motsvarande poler på batteriet. Koppla in laddarens nätsladd till ett uttag. Laddningen startar och powerlampan börjar lysa. Kontrollera med jämna mellanrum att laddningen fungerar som den ska. 2.5 Inkoppling med batteriet monterat i fordonet Placera sladdarna så att de inte kommer i kontakt med rörliga delar. Se upp för fläktremmar och andra rörliga delar som kan orsaka personskador. Ta reda på hur batteriets poler sitter. Pluspolen är vanligen något större än minuspolen. Ta reda på vilken av polerna som är jordade mot chassiet. På de allra flesta fordon är det minuspolen. OBS! Ladda inte batteriet då motorn är påslagen. 2.6 Inkoppling med batteriet urtaget ur fordonet Undvik gnistor i närheten av batteriet. De kan orsaka en explosion. När batteriet ska tas ur fordonet tas den jordade polen (vanligen minuspolen) bort först. Båtbatterier måste laddas på land. För att ladda batteriet på båten krävs särskild utrustning. När batteriet är uttaget ur fordonet kopplas den röda klämman till batteriets pluspol, sedan kopplas den svarta klämman till batteriets minuspol. Därefter kopplas laddarens nätsladd till ett eluttag. OBS! Var alltid vänd från batteriet då du kopplar in laddarens nätsladd. Låt laddaren vara inkopplad tills -lampan lyser. När laddningen är klar ska laddarens nätsladd kopplas ur först. Koppla sedan bort den svarta klämman och därefter den röda klämman. När batteriet ska sättas tillbaka efter laddning ska pluspolen anslutas först, därefter minuspolen. Såhär gör du om fordonet är jordat på minussidan (gäller de flesta fordon): Koppla den röda klämman till batteriets pluspol. Koppla den svarta klämman till fordonets chassi eller motorblock en bit bort från batteriet. Koppla inte klämman till förgasare, bränsleledningar eller tunna plåtdelar. Såhär gör du om fordonet är jordat på plussidan: Koppla den svarta klämman till batteriets minuspol Koppla den röda klämman till fordonets chassi eller motorblock en bit bort från batteriet. Koppla inte klämman till förgasare, bränsleledningar eller tunna plåtdelar Biltema Nordic Services AB 4

5 2.7 Laddning När du är säker på att batteriklämmorna är ordentligt monterade kan du ansluta laddarens nätsladd till ett uttag. Om klämmorna är felkopplade (polvända) kommer att lysa. Välj det laddningsläge som passar för det aktuella batteriet med hjälp av -knappen. När laddningen har startat lyser. När laddningen är slutförd kommer att lysa, Laddaren går då automatiskt över till underhållsladdning. Batteriet kan vara inkopplat på detta vis flera månader i sträck om batteriet inte ska användas. Om spänningen i batteriet är lägre än 10 V lyser. Laddaren kommer då att rekonditionera batteriet. Laddaren övergår sedan automatiskt till vanlig laddning. Om batteriet är sulfaterat kommer laddaren att försöka avsulfatera det. Då lyser -lampan. Avsulfateringen kan ta 0,5 2 timmar. Därefter övergår laddaren automatiskt till vanlig laddning. Om batteriet inte kan rekonditioneras 2.8 Urkoppling Koppla loss den klämma som är kopplad till chassiet först. Koppla sedan bort den klämma som är kopplad till batteriet. 3. UNDERHÅLL Laddaren kräver endast ett minimum av underhåll för att fungera väl under lång tid. Efter varje användning bör klämmorna torkas av så att all eventuell batterivätska tas bort. Rengör laddarens hölje med en mjuk trasa. Använd en mild tvål om laddaren är mycket smutsig. Om laddaren inte ska användas under en längre tid bör kablarna lindas löst så att de inte skadas. Använd inte laddaren om någon av kablarna skadats. Ändringar och reparationer på nätkabeln får endast utföras av utbildad elektriker. 4. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) eller avsulfateras kommer -lampan att lysa och laddningen att avbrytas. Laddningen kan när som helst avbrytas genom att man drar ur nätsladden eller att man trycker på -knappen. OBS! Laddaren har minnesfunktion Fel under laddningen Fellampan kan börja lysa av flera orsaker: Laddningen har avbrutits till exempel på grund av en glappkontakt. Batteriet är så sulfaterat att det måste bytas ut. Batteriet är så slitet att det måste bytas ut Biltema Nordic Services AB

6 BATTERILADER 6/12 V / 4 A, GEL, WET & AGM OBS! Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før du tar batteriladeren i bruk. Denne bruksanvisningen skal anses som en del av batteriladeren og skal alltid oppbevares sammen med denne. Dersom batteriladeren selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar alltid bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren, og sørg for at den tas godt vare på. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som angår din sikkerhet. Følg nøye sikkerhetsinstruksjonene for å unngå risiko for personskader og skader på utstyret. I tillegg finner du her nyttig informasjon som vil gjøre det enklere å bruke og vedlikeholde batteriladeren. Inngangsspenning V ~ 50 Hz Merkestrøm ,45 A Maks. ladestrøm A Type batterier /12 V blybatterier (inkl. gele, WET og AGM) Ladekapasitet Ah Beskyttelsesgrad..... IP20 Mål (bxdxh) x75x40 med mer Vekt g 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ved arbeid med batterier bør du alltid bruke vernebriller og verneklær. Ved kontakt med elektrolytt, vask den berørte flaten med vann eller kontakt lege. Ved lading danner batterier eksplosive gasser. Unngå derfor åpen ild og gnister. Visse typer batteriladere inneholder deler, f.eks. relékontakter, som kan gi opphav til gnister eller lysbuer. Bruk derfor batteriladeren på et godt ventilert sted. Denne batteriladeren kan brukes for lading av tradisjonelle batterier samt gele- og AGM-batterier. Batteriladeren må ikke være koblet til strømuttaket når inn-/frakobling av batteriet skjer. Batteriklemmene må ikke kortsluttes. Se til at batteriladeren oppbevares utilgjengelig for barn. Utsett ikke batteriladeren for regn og snø eller andre fuktige forhold. Før hver bruk, kontroller funksjonen til batteriladeren. Eventuell reparasjon skal kun utføres av kvalifisert reparatør. Iaktta alltid bilprodusentens spesifikasjoner og anvisninger om lading. Laderen er kun beregnet for lading av 6 V eller 12 V tradisjonelle batterier samt gele- og AGM-batterier. Den må ikke brukes for andre formål Biltema Nordic Services AB 6

7 2. BRUKSANVISNING 2.1 Lademodus Ved å trykke på mode-knappen kan du gå trinnvis framover for å velge lademodus. Lademodus 14,4 V/1,0 A. Velg denne modusen for å lade motorsykkelbatteri eller mindre 12 V batterier <20 Ah. Lademodus 14,4V/4,0 A. Produktet kan brukes for å lade mange typer batterier (f.eks. AGM-, gele- og tradisjonelle batterier). Anbefalingene nedenfor skal likevel kun ses som retningslinjer. Dersom det oppstår spørsmål, bør du alltid henvende deg til produsenten for å få mer informasjon. Bruk denne knappen for å velge lademodus. Denne lampen lyser ved kortslutning, polvending eller om batteriet er defekt. Batteriet rekondisjoneres Batteriet lades Batteriet er fulladet, og laderen har begynt på vedlikeholdslading. Velg denne modusen for å lade bilbatterier eller andre store 12 V batterier <80 Ah. Lademodus 7,5 V/4,0 A Velg denne modusen for å lade alle typer 6 V batterier <80 Ah. Lademodus 14,7 V/4,0 A. Velg denne modusen for å lade 12 V batterier ved temperaturer under 5 C. Lademodusen bør ikke brukes ved temperaturer over 5 C. OBS! Prøv aldri å lade et frosset batteri. 2.2 Forberedelser Se til at laderens spenning er den samme som batteriet (6 V eller 12 V). Om batteriet må tas ut av kjøretøyet før det lades, skal den negative batterikoblingen fjernes først. Rengjør batteripolene. Se til at eventuelt oksid ikke kommer i kontakt med øynene. Om batteriet er av åpen type, fyll på batterivann i cellene ved behov. For vedlikeholdsfrie batterier, se produsentens ladeanvisninger. Følg produsentens ladeanvisninger vedrørende eksempelvis om påfyllingslokkene skal tas av eller ikke. Se til at ladingen skjer i et ventilert rom. Se til at laderen ikke er kraftigere enn det batteriprodusenten anbefaler Biltema Nordic Services AB

8 2.3 Kabler Laderen leveres med flere kabler for innkobling: Klemmer kobles til batteriets poler ved kortvarig lading. Ringkabelsko skrus fast på batteriet for langtidslading. 2.4 Innkobling med klemmer Batteriladeren har klemmer som er fargemerket (rød-positiv og sort-negativ). Disse kobles inn på tilsvarende poler på batteriet. Koble laderens nettledning til et uttak. Ladingen starter, og power-lampen begynner å lyse. Kontroller jevnlig at ladingen fungerer som den skal. 2.5 Innkobling med batteriet montert i kjøretøy Plasser ledningene slik at de ikke kommer i kontakt med bevegelige deler. Se opp for vifteremmer og andre bevegelige deler som kan forårsake personskade. Finn ut hvordan batteriets poler sitter. Plusspolen er vanligvis noe større enn minuspolen. Finn ut hvilken av polene som er jordet mot chassiset. På de aller fleste kjøretøy er det minuspolen. Slik gjør du om kjøretøyet er jordet på minussiden (gjelder de fleste kjøretøy): Koble rød klemme til batteriets plusspol. Koble sort klemme til kjøretøyets chassis eller motorblokk et stykke unna batteriet. Koble ikke klemmen til forgasser, drivstoffledninger eller tynne platedeler. Slik gjør du om kjøretøyet er jordet på plussiden: Koble sort klemme til batteriets minuspol. Koble rød klemme til kjøretøyets chassis eller motorblokk et stykke unna batteriet. Koble ikke klemmen til forgasser, drivstoffledninger eller tynne platedeler. 2.6 Innkobling med batteriet tatt ut av kjøretøyet Unngå gnister i nærheten av batteriet. De kan forårsake eksplosjon. Når batteriet skal tas ut av kjøretøyet, fjernes den jordede polen (vanligvis minuspolen) først. Båtbatterier må lades på land. Lading av batteri på båten krever spesielt utstyr. Når batteriet er tatt ut av kjøretøyet, kobles rød klemme til batteriets plusspol, og så kobles sort klemme til batteriets minuspol. Deretter kobles laderens nettledning til et strømuttak. OBS! Vær alltid vendt bort fra batteriet når du kobler inn laderens nettledning. La laderen være innkoblet helt til -lampen lyser. Når ladingen er ferdig, skal laderens nettledning kobles ut først. Koble deretter bort sort klemme og så rød klemme. Når batteriet skal settes tilbake etter lading, skal plusspolen kobles til først, deretter minuspolen. OBS! Lad ikke batteriet når motoren er slått på Biltema Nordic Services AB 8

9 2.7 Lading Når du er sikker på at batteriklemmene er ordentlig montert, kan du koble laderens nettledning til et uttak. Dersom klemmene er feilkoblet (polvendt), vil lyse. Velg lademodus som passer for det aktuelle batteriet ved hjelp av -knappen. Når ladingen har startet, lyser. Når ladingen er ferdig, vil lyse. Laderen går da automatisk over til vedlikeholdslading. Batteriet kan være innkoblet på denne måten i flere måneder i strekk dersom batteriet ikke skal brukes. Dersom spenningen i batteriet er lavere enn 10 V, lyser. Laderen vil da rekondisjonere batteriet. Laderen går deretter automatisk over til vanlig lading. Dersom batteriet er sulfatert, vil laderen 2.8 Utkobling Koble fra klemmen som er koblet til chassiset først. Koble deretter fra klemmen som er koblet til batteriet. 3. VEDLIKEHOLD Laderen krever kun et minimum av vedlikehold for å fungere bra over lang tid. Etter hver bruk bør klemmene tørkes av slik at all eventuell batterivæske fjernes. Rengjør laderens ytterdeksel med en myk klut. Bruk en mild såpe dersom laderen er svært tilsmusset. Om laderen ikke skal brukes på en god stund, bør kablene vikles løst slik at de ikke skades. Bruk ikke laderen om noen av kablene er skadet. Endringer og reparasjoner på nettkabelen skal kun utføres av kvalifisert elektriker. 4. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) forsøke å desulfatere det. Da lyser -lampen. Desulfatering kan ta 0,5 2 timer. Deretter går laderen automatisk over til vanlig lading. Dersom batteriet ikke kan rekondisjoneres eller desulfateres, vil -lampen lyse og ladingen avbrytes. Ladingen kan når som helst avbrytes ved at man trekker ut nettledningen eller trykker på -knappen. OBS! Laderen har minnefunksjon Feil under lading Feillampen kan begynne å lyse av flere årsaker: Ladingen har blitt avbrutt for eksempel på grunn av dårlig kontakt. Batteriet er så sulfatert at det må skiftes ut. Batteriet er så slitt at det må skiftes ut Biltema Nordic Services AB

10 AKKULATURI 6/12 V / 4 A, GEL, WET & AGM HUOMIO! Lue käyttöohje huolellisesti ennen akkulaturin käytön aloittamista. Tämä käyttöohje on laturiin kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos laturi myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje aina helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Käyttöohjeessa on tärkeitä käyttäjän turvallisuuteen liittyviä tietoja. Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti henkilö- ja laitevahinkojen vaaran välttämiseksi. Lisäksi käyttöohjeen tiedoista on hyötyä käytettäessä ja huollettaessa laturia. Tulojännite V ~ 50 Hz Nimellisvirta ,45 A Suurin latausvirta A Akkujen tyypit tai 12 voltin akut (myös GEL, WET ja AGM) Latauskapasiteetti Ah Kotelointiluokka IP20 Mitat (l x s x k) x 75 x 40 mm Paino g 1. TURVAOHJEET Käyttäessäsi akkuja on aina suositeltavaa käyttää hyväksyttyjä suojalaseja ja suojavaatteita Jos joudut kosketuksiin akkuhapon kanssa, pese alue vedellä tai ota yhteys lääkäriin. Lataamisen aikana muodostuu räjähtäviä kaasuja. Vältä siksi avotulta ja kipinöitä. Tietyissä akkulatureissa on esimerkiksi releiden kaltaisia osia, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä tai valokaaria. Käytä siksi akkulaturia paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Tätä akkulaturia voidaan käyttää perinteisten akkujen ja AGM- tai geeliakkujen lataamiseen. Akkulaturin pistoke ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun se yhdistetään akkuun tai irrotetaan siitä. Hauenleukoja ei saa oikosulkea. Akkulaturi on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä altista akkulaturia sateelle, lumelle tai kosteudelle. Tarkista akkulaturin toiminta aina ennen käyttämistä. Vain valtuutettu korjaaja saa tehdä mahdollisesti tarvittavat korjaustyöt. Noudata aina auton valmistajan antamia lataamisohjeita. Tämä akkulaturi on tarkoitettu vain 6 tai 12 voltin perinteisten akkujen ja AGM- tai geeliakkujen lataamiseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin Biltema Nordic Services AB 10

11 2. KÄYTTÖOHJE 2.1 Lataustilat Voit valita lataustilan painamalla tilanvalintapainiketta. Lataustila 14,4 V / 1,0 A. Tätä laitetta voidaan käyttää erilaisten akkujen lataamiseen, kuten AGM-, geeli- tai perinteisten akkujen. Alla näkyvät tiedot ovat vain ohjeellisia. Jos mielessäsi on kysymyksiä, pyydä lisätietoja valmistajalta. Lataustila valitaan tämän painikkeen avulla. Jos tapahtuu oikosulku, napaisuus on väärin päin tai akussa on vika, tämä merkkivalo syttyy. Akkua kunnostetaan. Akkua ladataan. Akku on ladattu täyteen, ja laturi on aloittanut ylläpitolatauksen. Valitse tämä tila moottoripyörän tai pienehkön akun lataamiseksi (12 volttia ja alle 20 Ah). Lataustila 14 V / 4,0 A. Valitse tämä tila auton tai muun suuren akun lataamiseksi (12 volttia ja alle 80 Ah). Lataustila 7,5 V / 4,0 A. Valitse tämä tila kaikenlaisten 6 voltin ja alle 80 Ah:n akkujen lataamiseksi. Lataustila 14,7 V / 4,0 A. Valitse tämä tila 12 voltin akkujen lataamiseksi, kun akun lämpötila alittaa 5 C. Tätä lataustilaa ei saa käyttää, jos lämpötila ylittää 5 C. HUOMIO! Älä koskaan yritä ladataa jäätynyttä akkua. 2.2 Valmistelut Varmista, että akun jännite on sama kuin laturin (6 tai 12 volttia). Jos akku nostetaan pois ajoneuvosta ennen sen lataamista, irrota miinusnapa ensin. Puhdista akun navat. Varmista, että mahdollisesti irtoavaa oksidia ei joudu silmiisi. Jos akku on tyypiltään avoin, lisää sen kennoihin tarvittaessa akkuvettä. Jos akku on huoltovapaa, tutustu valmistajan latausohjeisiin. Noudata valmistajan latausohjeita. Tarkista, onko esimerkiksi täyttötulpat irrotettava vai ei. Varmista, että akku ladataan hyvin tuuletetussa paikassa. Varmista, että laturi ei ole tehokkaampi kuin akun valmistaja suosittelee Biltema Nordic Services AB

12 2.3 Johdot Laturin mukana toimitetaan useita liitäntäjohtoja: Hauenleuat: yhdistetään akun napoihin lyhytaikaista lataamista varten. Kaapelikengät: yhdistetään akun napoihin ruuvaamalla pitkäaikaista lataamista varten. 2.4 Yhdistäminen hauenleukojen avulla Akkulaturin hauenleuat on värikoodattu. Plus on punainen ja miinus musta. Ne yhdistetään akun vastaaviin napoihin. Työnnä laturin sähköpistoke pistorasiaan. Lataaminen alkaa ja power-merkkivalo syttyy. Tarkista säännöllisesti, että laturi toimii oikein. 2,5 Yhdistäminen akun ollessa yhdistettynä ajoneuvoon Aseta johdot siten, että eivät pääse kosketuksiin liikkuvien osien kanssa. Varo tuulettimen hihnaa ja muita liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon. Ota selvää, missä akun navat sijaitsevat. Plusnapa on yleensä hieman suurempi kuin miinusnapa. Tarkista, kumpi navoista on maadoitettu auton koriin. Useimmissa ajoneuvoissa miinusnapa on maadoitettu. Toimi seuraavasti, jos ajoneuvon miinusnapa on maadoitettu (koskee useimpia ajoneuvoja) Yhdistä punainen hauenleuka akun plusnapaan. Yhdistä musta hauenleuka auton koriin tai moottorilohkoon hieman kauemmas akusta. Älä yhdistä hauenleukaa kaasuttimeen, polttoaineputkiin tai ohueen metallilevyyn. Toimi seuraavasti, jos ajoneuvon plusnapa on maadoitettu Yhdistä musta hauenleuka akun miinusnapaan. Yhdistä punainen hauenleuka auton koriin tai moottorilohkoon hieman kauemmas akusta. Älä yhdistä hauenleukaa kaasuttimeen, polttoaineputkiin tai ohueen metallilevyyn Biltema Nordic Services AB 12 Art HUOMIO! Älä lataa akkua, kun moottori on käynistetty. 2.6 Yhdistäminen ajoneuvosta irrotettuun akkuun Vältä kipinöitä akun lähellä. Muutoin voi aiheutua räjähdys. Jos akku nostetaan pois ajoneuvosta ennen sen lataamista, irrota maadoitettu napa (tavallisesti miinusnapa) ensin. Veneiden akut tulee ladata maissa. Akun lataamiseen veneessä tarvitaan erityisiä veneilykäyttöön tarkoitettuja varusteita. Kun akku on irrotettu autosta, punainen hauenleuka yhdistetään akun plusnapaan ja musta miinusnapaan. Työnnä tämän jälkeen laturin sähköpistoke pistorasiaan. HUOMIO! Kun työnnät laturin pistokkeen pistorasiaan, ole aina kääntyneenä poispäin akusta. Anna laturin olla yhdistettynä akkuun, kunnes -merkkivalo palaa. Kun lataus on valmis, irrota ensin laturin pistoke pistorasiasta. Irrota tämän jälkeen musta ja punainen hauenleuka akusta. Kun ladattu akku kiinnitetään takaisin ajoneuvoon, yhdistä ensin akun plusnapa ja sen jälkeen miinusnapa.

13 2.7 Lataaminen Kun hauenleuat on yhdistetty kunnolla, työnnä laturin pistoke pistorasiaan. Jos hauenleuat on yhdistetty vääriin napoihin, -merkkivalo syttyy. Valitse lataustila -merk- Kun lataaminen käynnistyy, kivalo syttyy. -painikkeella. Kun lataus on valmis, -merkkivalo syttyy. Tämän jälkeen laturi siirtyy ylläpitolataamaan automaattisesti. Akku voi olla yhdistettynä laturiin useiden kuukausien ajan, jos sitä ei käytetä. Jos jännite alittaa 10 volttia, -merkkivalo syttyy. Tällöin laturi kunnostaa akun. Tämän jälkeen laturi siirtyy tavalliseen lataamiseen automaattisesti. Jos akku on sulfatoitunut, laturi yrittää 2.8 Irrottaminen Irrota ensin ajoneuvon koriin kiinnitetty hauenleuka. Irrota tämän jälkeen akkuun kiinnitetty hauenleuka. 3. KUNNOSSAPITO Laturi tarvitsee vain vähän huoltoa toimiakseen pitkään oikein. Hauenleuat on pyyhittävä puhtaiksi jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta niille mahdollisesti roiskunut akkuneste saadaan pois. Puhdista laturin runko pehmeällä kankaalla. Jos laturi on erittäin likainen, käytä mietoa pesuainetta. Jos laturi on pitkään käyttämättä, löysennä johtoja kiertämällä niitä, jotta ne eivät vaurioidu. Älä käytä laturia, jos jokin johdoista on vaurioitunut. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata sähköjohdon tai tehdä siihen muutoksia. 4. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/ EC mukaisesti) poistaa sulfatoitumisen. Tällöin -merkkivalo palaa. Sulfatoitumisen poisto voi kestää 0,5 2 tuntia. Tämän jälkeen laturi siirtyy tavalliseen lataamiseen automaattisesti. Jos akkua ei voi kunnostaa tai sulfatoitumista ei voi poistaa, -merkkivalo syttyy ja lataaminen keskeytetään. Lataaminen voidaan keskeyttää koska tahansa painamalla -painiketta. HUOMIO! Laturissa on muistitoiminto Virhe lataamisen aikana Virhemerkkivalo voi syttyä useista syistä: Lataaminen on keskeytetty esimerkiksi huonon liitoksen vuoksi. Akku on niin pahasti sulfatoitunut, että se täytyy vaihtaa. Akku on niin kulunut, että se täytyy vaihtaa Biltema Nordic Services AB

14 BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A, GEL, WET & AGM OBS! Læs omhyggeligt brugsvejledningen igennem, inden batteriopladeren tages i brug. Denne brugsvejledning skal betragtes som en del af batteriopladeren og skal altid opbevares sammen med denne. Hvis batteriopladeren sælges, skal brugsvejledningen overdrages til den nye ejer. Opbevar altid brugsvejledningen på et for brugeren lettilgængeligt sted og sørg for, at den er i god stand. Brugsvejledningen indeholder vigtige informationer, som har betydning for din sikkerhed. Følg omhyggeligt sikkerhedsinstruktionerne for at undgå risiko for skader på personer og udstyr. Desuden er der nyttige informationer, som letter brug og vedligeholdelse af batteriopladeren. Indgangsspænding V ~50 Hz Mærkestrøm ,45 A Maks. ladestrøm A Type batterier /12 V blybatterier (inkl. GEL, WET og AGM) Ladekapacitet Ah Indkapslingsklasse.... IP20 Mål (bxdxh) x75x40 mm Vægt g 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved arbejde med batterier anbefales det, at du altid bruger sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj. Hvis du kommer i kontakt med elektrolyt, skal du straks skylle af med vand eller kontakte en læge. Ved opladning afgiver batterier eksplosive luftarter. Undgå derfor åben ild og gnister. Visse typer batteriopladere indeholder dele, f.eks. relæer, som kan danne gnister eller lysbuer. Brug derfor kun opladeren, hvor ventilationen er god. Denne batterioplader kan anvendes til opladning af traditionelle batterier samt GEL- og AGM-batterier. Batteriopladeren må ikke være tilsluttet stikkontakten, når batteriet til- og frakobles. Batteriklemmerne må ikke kortsluttes. Sørg for, at batteriopladeren opbevares utilgængelig for børn. Udsæt ikke batteriopladeren for regn, sne eller andre fugtige forhold. Kontroller batteriopladerens funktion før hvert brug. Evt. reparation må kun udføres af et autoriseret værksted. Respekter altid bilproducentens specifikationer og anvisninger med hensyn til opladning. Opladeren er kun beregnet til opladning af 6 V eller 12 V traditionelle batterier samt GEL- og AGM-batterier. Den må ikke anvendes til andre formål Biltema Nordic Services AB 14

15 2. BRUGSVEJLEDNING Produktet kan anvendes til opladning af mange typer batterier (f.eks. GEL-, AGM-batterier og traditionelle batterier). Anbefalingerne i tabellen nedenfor bør kun opfattes som retningslinjer. Hvis der opstår spørgsmål, bør du altid henvende dig til producenten for at få yderligere oplysninger. Anvend denne knap til at vælge ladeindstilling. Dene pære lyser ved kortslutning, polvending, eller hvis batteriet er ødelagt. Batteriet rekonditioneres. Batteriet oplades. Batteriet er fuldt opladet og opladeren gået over til vedligeholdelsesladning. 2.1 Ladeindstillinger Ved at trykke på MODE knappen kan man trinvis komme frem til den ønskede ladeindstilling. Ladeposition 14,4 V/1,0 A. Vælg denne indstilling for at oplade motorcykelbatterier eller mindre 12 V batterier <20 Ah. Ladeposition 14,4V/4,0 A. Vælg denne indstilling for at oplade bilbatterier eller andre store 12 V batterier <80 Ah. Ladeposition 7,5 V/4,0 A. Vælg denne indstilling for at oplade alle typer 6 V batterier <80 Ah. Ladeposition 14,7 V/4,0 A. Vælg denne indstilling for at oplade 12 V batterier ved temperaturer under 5º C. Ladepositionen bør ikke anvendes ved temperaturer over 5º C. OBS! Forsøg aldrig at oplade et frosset batteri. 2.2 Forberedelser Sørg for, at opladerens spænding er den samme som på batteriet (6 V eller 12 V). Hvis batteriet skal fjernes fra køretøjet, inden det oplades, skal den negative batteritilslutning fjernes først. Rengør batteripolerne. Sørg for, at eventuel oxid ikke kommer i kontakt med øjnene. Hvis batteriet er af den åbne type, skal der fyldes batterivand i cellerne, hvis det er nødvendigt. Ved vedligeholdelsesfrie batterier henvises til producentens opladningsanvisninger. Følg producentens anvisninger om f.eks. fjernelse af påfyldningspropperne eller ej. Sørg for, at opladningen sker i et godt ventileret rum. Sørg for, at opladeren ikke er kraftigere end batteriproducentens anbefaling Biltema Nordic Services AB

16 2.3 Kabler Med opladeren medfølger flere kabler til tilslutning: Klemmer kobles til batteriets poler ved kortvarig opladning. Ringkabelsko skrues fast på batteriet til langtidsopladning. 2.4 Tilslutning med klemmer Batteriopladeren har klemmer, som er mærket med farver (rød-positiv og sortnegativ). De tilsluttes de tilsvarende poler på batteriet. Slut opladerens stik til en stikkontakt. Opladningen starter, og power-pæren lyser. Kontroller med jævne mellemrum, at opladningen fungerer, som den skal. 2.5 Tilslutning med batteriet monteret i køretøjet Sørg for, at ledningerne ikke kommer i kontakt med bevægelige dele. Vær opmærksom på kileremme og andre bevægelige dele, som kan forårsage personskade. Vær sikker på, hvordan polerne er placeret. Pluspolen er normalt noget større end minuspolen. Find ud af, hvilken batteripol der er jordet til bilens chassis. På de fleste biler er det minuspolen. Sådan gør du, hvis køretøjet er jordet på minuspolen (gælder de fleste køretøjer): Slut den røde klemme til batteriets pluspol. Slut den sorte klemme til køretøjets chassis eller motorblok et stykke væk fra batteriet. Slut ikke batteriklemmen til karburatoren, brændstofrør eller tynde plader. Sådan gør du, hvis køretøjet er jordet på pluspolen: Slut den sorte klemme til batteriets minuspol. Slut den røde klemme til køretøjets chassis eller motorblok et stykke væk fra batteriet. Slut ikke batteriklemmen til karburatoren, brændstofrør eller tynde plader. OBS! Lad ikke batteriet op, når motoren kører. 2.6 Tilkobling med batteriet fjernet fra køretøjet Undgå gnister i nærheden af batteriet. Gnisterne kan forårsage en eksplosion. Når batteriet skal fjernes fra køretøjet, skal den jordede pol (sædvanligvis minuspolen) fjernes først. Bådbatterier skal oplades på land. Til opladning af batteriet i båden kræves særligt udstyr. Når batteriet er taget ud af køretøjet, skal den røde klemme tilsluttes batteriets pluspol, hvorefter den sorte klemme tilsluttes batteriets minuspol. Slut opladerens stik til en stikkontakt. OBS! Vend dig altid bort fra batteriet, når opladerens stik sættes i stikkontakten. Lad opladeren være sluttet til, indtil -pæren lyser. Når opladningen er færdig, skal opladerens stik først tages ud af stikkontakten. Derefter fjernes den sorte klemme og til sidst den røde klemme. Når batteriet skal sættes på plads efter opladning, skal pluspolen sluttes til først, derefter minuspolen Biltema Nordic Services AB 16

17 2.7 Opladning Når du er sikker på, at batteriklemmerne er sat ordentligt fast, kan du sætte opladerens stik i stikkontakten. Hvis klemmerne er koblet forkert (polvendte), vil lyse. Vælg den ladeinstilling, som passer til det aktuelle batteri ved hjælp af -knappen. Når opladningen er startet lyser. Når opladningen er færdig, lyser og opladeren overgår automatisk til vedligeholdelsesopladning. Batteriet kan være tilkoblet på denne måde i flere måneder i træk, hvis batteriet ikke er i brug. Hvis batterispændingen er under 10 V lyser. Opladeren vil da rekonditionere batteriet. Opladeren fortsætter derefter automatisk til almindelig opladning. Hvis batteriet er sulfateret, vil opladeren forsøge at afsulfatere det. Så lyser -pæren. Afsulfateringen kan tage 0,5 2 timer. Opladeren fortsætter derefter automatisk til almindelig opladning. Hvis batteriet ikke kan rekonditioneres 2.8 Frakobling Fjern først den klemme, som er koblet til køretøjets chassis. Fjern derefter klemmen, som er koblet til batteriet. 3. VEDLIGEHOLDELSE Opladeren kræver kun et minimum af vedligeholdelse for at fungere godt i lang tid. Efter hvert brug bør klemmerne tørres af, så eventuel batterivæske fjernes. Rengør opladerens indkapsling med en blød klud. Brug mild sæbe, hvis opladeren er meget snavset. Hvis opladeren ikke skal bruges i længere tid, skal kablerne vikles løst op, så de ikke tager skade. Brug ikke opladeren, hvis kablerne er beskadiget. Ændringer og reparationer af netledningen må kun udføres af autoriseret elektriker. 4. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) eller afsulfateres, vil -pæren lyse og opladningen afbrydes. Opladningen kan afbrydes når som helst ved at tage stikket ud af stikkontakten eller trykke på -knappen. OBS! Laderen har hukommelsesfunktion Fejl under opladningen Fejlpæren kan begynde at lyse af flere årsager: Opladningen er afbrudt af f.eks. en strømafbrydelse. Batteriet er så sulfateret, at det skal skiftes ud. Batteriet er så nrdslidt, at det skal skiftes ud Biltema Nordic Services AB

18

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-745 Manual.indd 2012-08-9, 09.47.05 Art. 37-745 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 8 A GEL, WET & AGM Original manual 2012-01-05 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 12

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 1,5 A Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-03-27 Biltema Nordic Services AB SE BATTERILADDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V eller 6 V / 4 A Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-04-05 Biltema Nordic Services AB SE BATTERILADDARE

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP 12 V, 400 A 2011 Biltema Nordic Services AB STARTHJÄLP 12 V, 400 A BRUKSANVISNING Bärbar, uppladdningsbar starthjälp 12 V, 400 A 37-902 ALLMÄNT Ger snabb

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader 1 Smartladdare ALLMÄNT För 12 V syrafyllda blybatterier. Microprocessorstyrd, med 3 olika laddströmsnivåer: 2 A för mindre batterier (gräsklippare, snöskoters,

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Starthjälp Starthjelp. Starthjælp

Starthjälp Starthjelp. Starthjælp 37-905 Manual.indd 2011-03-10, 12.21.23 Art. 37-905 Starthjälp Starthjelp Apukäynnistin Starthjælp med kompressor/mukana kompressori 12 V, 400 A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Starthjälp

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

CTEK XS 800 Akkulaturi

CTEK XS 800 Akkulaturi CTEK XS 800 Akkulaturi Lyijyhappoakuille Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen. FI JOHDANTO Onnittelemme sinua siitä, että olet hankkinut uuden ammattikäyttöön tarkoitetun,

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

ZAFIR 45 Akkulatauslaite

ZAFIR 45 Akkulatauslaite ZAFIR 45 Akkulatauslaite 1.2 90Ah lyijyakuille Käyttöohje ja opas käynnistysja syväpurkausakkujen ammattitasoiseen lataukseen. FI JOHDANTO Onnittelemme sinua siitä, että olet hankkinut uuden ammattikäyttöön

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto Eldriven leksaksbil Elektrisk lekebil Sähkökäyttöinen leluauto Eldrevet legetøjsbil The trademarks, copyrights, and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Murciéalgo LP

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Art. 24-765. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-765. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 1.Remote Level Connector Connect the remote controller to this terminal to adjust the subwoofer level from

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille Hakkurikytkentäinen FI AKKULATURI lyijyhappoakuille MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Käyttöohje ja opas käynnistys- ja syväpurkausakkujen ammattimaiseen lataukseen JOHDANTO Onnittelumme

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 15 A Tuotenumero 10123 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu akuille Akkukapasiteetti Kaapelit Verkkojohto Mitat

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

ONYX. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 14 225Ah. Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen.

ONYX. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 14 225Ah. Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen. ONYX Akkulaturi Lyijyhappoakuille 14 225Ah Käyttöohje: ammattimainen käynnistys- ja syväpurkausakkujen lataaminen. FI JOHDANTO Onnittelemme sinua siitä, että olet hankkinut uuden ammattikäyttöön tarkoitetun,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 12 V, 2 A BATTERILADER 12 V, 2 A AKKULATURI 12 V, 2 A BATTERIOPLADER 12 V, 2 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 2016-01-15

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning. NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning. SE Ackumulatorladdare till bil 4 Bruksanvisning

DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning. NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning. SE Ackumulatorladdare till bil 4 Bruksanvisning MODEL 69080 MODEL L 69081 CHARGER 1 USER S GUIDE DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6 12V/0.8A KÄyttÖOhJE ONNittELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6521 1 Dansk 6 Suomi 13 Norsk 20 Svenska 27 HP6521 6 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SCART-växel SCART-veksler SCART-kytkin Ver. 001-000 Modell/Malli: Welkin AV-2000E Nr/Nro: 38-2191 SVENSKA SCART-växel Art.nr 38-2191, modell Welkin AV-2000E Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Användarinstruktioner Läs användarinstruktionerna noga innan användning. Spara instruktionerna för framtida bruk. Titta inte rakt in i arbetslampan när den är på. Förvaras oåtkomligt för barn. Kan användas

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI SC 0419-09 1 2017-04-20 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION OBS! Duschblandaren skall installeras enligt gällande lagar och

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Battery charger Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Akku-Ladegerät

Battery charger Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Akku-Ladegerät Battery charger Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Akku-Ladegerät Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot