Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm"

Transkriptio

1 Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm

2 SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2

3 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning skall ses som en del av gräsklipparen och ska alltid förvaras tillsammans med denna. Om gräsklipparen säljs ska bruksanvisningen överlämnas till den nya ägaren. Förvara bruksanvisningen på en för operatören lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder gräsklipparen och konsultera den alltid om tvivel uppstår beträffande gräsklipparens drift. 3. Tekniska data Modell: Gräsklippare 24 V - 33 cm Batteri: V / 10 Ah. Klippbredd: cm. Klipphöjd: st. 38/50/63/78 mm Varvtal (obelastad): rpm Ljudtryck vid 10 m(l PA ): 76 db(a) Ljudvolym (L WA ) : db(a) Vibrationer: ,097 m/s2 Maximal klippyta:..... ca 400 m² Uppsamlare: l. Batteriladdare: Ingående: VAC / 50 Hz Utgående: VDC / 1,0 A Laddningstid: Ca12 timmar. Isolation: Class III Skyddsklass: IP 24 Dimension: x 50 x 130 cm Vikt: kg 4. Användningsområde Gräsklippare 24 V - 33 cm är avsedd till att klippa gräs enligt instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. 5. Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING! Avsikten med säkerhetssymbolerna är att göra användaren uppmärksam på möjliga faror. Säkerhetssymbolerna och dess förklaringar skall göra dig uppmärksam och förstående. Själva säkerhetsvarningen eliminerar EJ eventuell fara. Instruktionerna eller varningarna som ges är EJ någon ersättning för normala olycksförebyggande åtgärder. 5.1 Säkerhetssymboler OBS! Indikerar på en eventuell farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i mindre eller måttlig skada. Symbolen kan även användas för att göra användaren uppmärksam på farlig användning som kan orsaka maskinskada. VARNING: Indikerar på en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i allvarlig olycka eller i värsta fall dödsfall. OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen leda till att du nonchalerar dess risker. Spara manualen för framtida behov. 5.2 Innan maskinen används kontrollera: Arbetsområde a. Kör inte elektriska maskiner i explosiva miljöer, t.ex. vid förekomst av brandfarlig vätska, gas eller damm. Elektriska maskiner avger gnistor som kan antända dammet eller ångorna. b. Se till att barn och andra intresserade hålls borta från arbetsområdet. c. När maskinen inte används ska den förvaras på en torr och låst plats, oåtkomlig för barn. VARNING! Läs denna manual i sin helhet. Underlåtenhet att följa föreskrifterna i manualen kan leda till elstöt, brand och/ eller allvarlig personskada. 3

4 SE Elsäkerhet a. Dubbelisolation eliminerar behovet av att maskinen måste vara försedd med elsladd och stickkontakt för anslutning till ett jordat vägguttag. b. Undvik att komma i kontakt med jordade ytor, såsom t.ex. rör, radiatorer och kylanläggningar. Du löper större risk att få en elstöt om din kropp är jordad. c. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i en elektrisk maskin kan leda till ökad risk för elstöt. d. Använd inte maskinen i närheten av lätt antändbara vätskor eller gaser. e. Misshandla inte sladden. Bär aldrig maskinen i sladden och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen ur vägguttaget. Se till att sladden inte utsätts för värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadad elsladd skall omedelbart bytas ut med motsvarande originalkabel och får endast bytas ut av behörig elektriker. Skadad elsladd ökar risken för elstöt. f. Vid användning av elektriska maskiner utomhus skall alltid en förlängningssladd godkänd och avsedd för utomhusbruk användas. En sådan förlängningssladd minskar risken för elstöt. g. Använd alltid jordfelsbrytare vid all användning av elmaskiner, speciellt utomhus. h. Reparation av maskinen får endast utföras av behörig elektriker. i. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt maskinval. Välj därför alltid korrekt typ av maskin för det arbete du skall utföra. Pressa inte en maskin med liten kapacitet att utföra ett arbete som kräver en maskin med större kapacitet. Använd inte maskinen till sådant den inte är avsedd för. j. Se till att alla skyddsanordningar fungerar korrekt. Ev. skyddsanordningar får EJ plockas bort eller kopplas bort. k. Koppla bort maskinen från eluttaget så snart den inte används, innan service eller justeringar sker, samt vid byte av tillbehör. l. Lämna aldrig maskinen obevakad vid arbete. Släpp inte uppmärksamheten förrän maskinen stannat helt. Bryt sedan strömmen. Personlig säkerhet a. Var uppmärksam, se på det du arbetar med och använd sunt förnuft vid användning av elektriska maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet vid användning av elektriska maskiner kan räcka för att du skall skadas allvarligt. b. Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder och bär inga smycken. Använd hårnät om du har långt hår. Se till att hålla hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. Halksäkra skor rekommenderas. b. Undvik oavsiktlig start. Se till att startknappen inte är intryckt när stickproppen sätts in i vägguttaget. Det inbjuder till olyckor att bära maskinen med fingret på startknappen och att sätta stickproppen i vägguttaget på maskiner med startknappen intryckt. c. Tag bort inställningsnycklar och justerverktyg. Gör det till en vana att alltid kontrollera att inställningsnycklar och justerverktyg är borttagna från maskinen före start. En nyckel som sitter kvar på en roterande del av maskinen kan orsaka personskador. d. Sträck dig inte. Se till att alltid stå stadigt och ha balans. Bra fotfäste och balans ger bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer. OBS! Vanliga glasögon och solglasögon är ej skyddsglasögon. Andningsskydd, halksäkra skor, hjälm och hörselskydd skall användas när så är tillämpligt. SPARA DENNA BRUKSANVISNING FÖR FRAMTIDA BEHOV. 4

5 SE Översiktsbild 1. Strömbrytarspak 11. Chassi 2. Säkerhetsspärr strömbrytare 12. Överdel handtag 3. Överdel handtag 13. Lyfthandtag för batteri 4. Ratt 14. Batteriets laddningsindikator 5. Underdel handtag 15. Batteriets uttag 6. Uppsamlingspåse 16. Kontaktdon gräsklippare 7. Bärhandtag uppsamlingspåse 17. Låsvred på kontaktdon 8. Utkastskydd 18. Batteriladdare 9. Batteri 19. Kontaktdon batteriladdare 10. Hjul 20. Nätkontakt 5

6 SE 6. Monteringsanvisning Anslut ej batteriet innan monteringen är klar. a) Montera nederdelen på handtaget (5) i chassit, skruva ej fast det ännu. Vänd överdelen av handtaget (3) så att de förrborrade hålen till strömbrytaren är på höger sida sedd bakifrån. Skruva fast strömbrytaren. Montera ihop överdelen (3) av handtaget med underdelen (5) med hjälp av 2 st bult samt de två rattarna (4). Kontrollera att gräsklipparen står plant och skruva fast de två skruven i handtaget. 7. Särskilda säkerhetsregler och säkerhetsanordningar Avsikten med säkerhetssymbolerna är att göra användaren uppmärksam på möjliga faror. Säkerhetssymbolerna och dess förklaringar skall göra dig uppmärksam och förstående. Själva säkerhetsvarningen eliminerar EJ eventuell fara. Instruktionerna eller varningarna som ges är EJ någon ersättning för normala olycksförebyggande åtgärder. 7.1 Säkerhetssymboler Allmän fara. Läs instruktionsmanualen. Använd skyddsglasögon! Använd hörselskydd! Var medveten om att lösa föremål kan kastas ut från gräsklipparen. Plocka alltid bort dem innan klippning sker. Håll åskådare på ett säkert avstånd från gräsklipparen. b) Sätt fast kabeln från motorn till strömbrytaraggregatet med hjälp av två kabelklamrar, en på överdelen och en på underdelen. c) Lyft upp utkastskyddet (8) så långt som möjligt och placera uppsamlaren på de två krokarna i chassit. Fäst alltid uppsamlaren på gräsklipparen innan du kopplar in batteriet. Vassa knivar. Stoppa inte in hand eller fot under gräsklipparen. Avlägsna alltid gräsklipparens kontaktdon (16) från batteriets uttag (15) innan du ställer in, rengör och utför någon form av underhåll eller lämnar gräsklipparen utan uppsikt. Gräsklipparen har en roterande kniv som kan orsaka skada. Kniven fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av. Avlägsna alltid batteriet från gräsklipparen innan kniven får röras. Klipp inte gräset om det regnar och utsätt inte gräsklipparen för regn. d) Läs igenom manualen och ladda batteriet i minst 12 timmar. Elektrisk fara. 6

7 SE 7.3 Skyddsutrustning Håll sladdar borta från gräsklipparen. Använd bara batteriladdaren inomhus. Batteriladdaren innehåller en transformator. OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen leda till att du nonchalerar dess risker. 7.2 Särskilda faror med batteridriven gräsklippare Operatören är ansvarig för olyckor eller faror som drabbar andra personer, djur, föremål och egendom. Risk för frätskada Följ alltid manualens instruktioner beträffande laddning av batteri. Var dessutom varsam vid hantering av batteriet. Vid skada på batteriet kan batterisyra läcka ut från batteriet; undvik då kontakt. Skölj med vatten om du kommer i kontakt med batterisyran av misstag. Uppsök omedelbart sjukvård om du får vätska i ögonen. Vätska som läcker ut från batteriet kan orsaka irritation och brännskador. Risk för skärskada Gräsklipparen är utrustad med en vass roterande kniv. Stanna gräsklipparen om klipparen måste korsa annat underlag än gräs och när du transporterar klipparen till och från gräsmattan. Luta aldrig gräsklipparen då motorn är igång Håll händer och fötter på behörigt avstånd från den roterande kniven. Rensa aldrig utkastet då motorn är igång. Låt aldrig motorn vara igång då uppsamlaren ej är på sin plats. Använd skyddshandskar vid reparation och underhåll. Klipp aldrig i sluttningar överstigande 15. Risk för elstöt Utsätt aldrig gräsklipparen för regn. Ladda batteriet i ett torrt utrymme. Öppna aldrig batteriet själv. Det finns risk för kortslutning. Kortslut aldrig batteriet. Beröring av batteriets elektriskt ledande delar kan resultera i en elektrisk stöt; använd gummihandskar vid inspektion och underhåll. Risk för flygande föremål Klipp aldrig gräset då människor, särskilt barn, eller husdjur är i närheten. Undersök marken som ska klippas noggrant och ta bort alla lösa stenar, pinnar, kablar och andra främmande föremål. Strömbrytaren: är utrustad med dödmansgrepp i strömbrytarspaken(2). har en säkerhetsspärr (1) som måste tryckas in för att strömbrytarspaken kan dras uppåt. Uppsamlaren: Fungerar som fotskydd och utkastskydd. Den förhindrar att fötterna kommer under gräsklipparen så att de kan komma i kontakt med den roterande kniven. Utkastskydd: Håller uppsamlaren på plats. Använd aldrig apparaten med saknad eller defekt skyddsutrustning.. 8. Användnings- och handhavandeinstruktioner OBS! Under normala förhållanden räcker batteriet i ungefär 45 minuter per laddning. Drifttiden och ytan som kan klippas med den här batteridrivna gräsklipparen beror på flera faktorer. De är: Hur högt gräset är Batteridrivna gräsklippare lämpar sig för gräsmattor som klipps ofta och regelbundet. Med andra ord är de inte lämpade för exempelvis ängar som inte klipps så ofta. För att skapa en välskött gräsmatta rekommenderar vi att du klipper den så ofta du kan, en gång i veckan om möjligt, så att du bara klipper 2-5 cm gräs varje klippning. Försöker du klippa mer än 5 cm reduceras batteriets drifttid såväl som klippningens kvalitet. Efter relativt långa intervall mellan klippningar bör du först klippa i en riktning med så hög klipphöjd som möjligt, och sedan på tvären med önskad klipphöjd. Innan du startar gräsklipparen bör du ställa in klipphöjden så att du bara klipper 2-5 cm åt gången. Gräsmattans struktur Området som kan klippas minskar i proportion till hur tätt gräsets är. Klippningskapaciteten är lägst på extremt tätt gräs, till exempel en golf green lämpar sig inte för batteridrivna gräsklippare. Klipp tätt gräs med högre klipphöjd eller klipp ett smalare stråk. Tvinga inte gräsklipparen att ta sig fram i för högt, tjockt eller vått gräs. 7

8 SE Gräsmattans storlek Batteriets kapacitet under klippning beror på gräsmattans skick: högt, tjockt eller vått gräs tvingar gräsklipparen att arbeta hårdare vilket innebär att batteriet laddas ur fortare. Under normala förhållanden håller batteriet ungefär 45 minuter. Om du har en stor gräsmatta så rekommenderas att köpa ett extra batteri som du håller laddat. Gånghastighet Den påverkar klippningens längd och därmed ytan som kan täckas. Vi rekommenderar att du klipper i en jämn takt. Den får ej vara snabbare än vad gräsklipparen hinner avverka. För att undvika skador och förlänga batteriets drifttid bör du alltid klippa i en hastighet som låter motorn gå mjukt. En yta ska helst inte klippas två gånger och stråkens överlappning bör var så liten som möjligt. Om du sätter på och stänger av gräsklipparen ofta påverkas också batteriet. Försök att arbeta kontinuerligt och jämnt när du klipper gräset. Knivarnas skärpa Se till att din gräsklippares kniv är vass. En vass kniv klipper gräs kvickt och rent och använder mindre ström, vilket förlänger batteriets drifttid. För bästa resultat, inspektera och slipa kniven ofta. Ha gärna en extra kniv redo att installeras medan den andra är på slipning. 8.1 Batteriladdaren Använd bara batteriladdaren i torra rum! Ladda inte andra batterier. Batteriladdaren är endast anpassad för att ladda den här gräsklipparens batteri, inom uppgivet spänningsområde. Annars finns risk för fara, brand och explosion. Ladda batteriet endast med tillverkarens batteriladdare. En batteriladdare som är anpassad för ett specifikt batteri kan orsaka brand om den används till ett annat batteri. Gräsklipparen levereras med ett förseglat blybatteri som installerades på fabriken. Det skall inte läcka, oavsett i vilken position batteriet förvaras, och är helt underhållsfritt. Du behöver således aldrig tillsätta vatten. Emellertid, som med alla laddningsbara batterier, så förbrukas det och måste så småningom bytas ut. Försök aldrig att öppna batteriet. OBS! Batteriet levereras laddat från fabrik men kan förlora laddning vid transport, och lagring. Du MÅSTE ladda batteriet minst 12 timmar innan du använder gräsklipparen för första gången. Om du inte laddar batteriet innan du använder gräsklipparen kan laddningskapaciteten påverkas. För optimal prestanda, ladda batteriet varannan vecka även när det inte används och före varje användning. Ett batteri kan vara mycket längre om det laddas så fort batteriets laddningsindikator lyser rött och batteriet inte är helt urladdat. Batteriladdarens indikator Röd lampa Indikerar att laddaren är ansluten till både batteri och elnätet samt att batteriets laddningsprocedur pågår. Grön lampa Indikeras då batteriet är laddat till 80%. Du behöver fortsätta ladda batteriet tills det är fulladdat. Total laddningstid är ca timmar för att få fulladdat batteri. När batteriet börjar bli gammalt så kan det behöva upp till 24 timmar för att bli fulladdat. Det kan då vara klokt att köpa nytt batteri. 8.2 Batteriet Ladda alltid batteriet efter användning. Då det skall demonteras från gräsklippan: a) Lossa låsvredet (17) på batteriets kontaktdon. b) Avlägsna kontaktdonet från batteriet. c) Lyft försiktigt upp batteriet. Montering sker i omvänd ordning. Batteriet är utrustat med en laddningsindikator (14) som indikerar laddningsstatusen. Laddningsindikatorn består av tre lysdioder som alla lyser när du sätter på gräsklipparen. Grön Gul Röd Lysdioderna ska lysa när du startar gräsklipparen. På grund av batteriets egenskaper lyser gult eller rött i samma stund som du startar gräsklipparen. Detta indikerar inte batteriets verkliga status. Lysdioderna kommer att ändra färg och visa batteriets verkliga status först efter 5 sekunder. Det gröna ljuset innebär att batteriets kapacitet är tillräcklig för att klippa. Det gula ljuset innebär att batteriets kapacitet är låg och du bör sluta klippa. Ladda batteriet eller ersätt det med en nytt fullt laddat batteri. Det röda ljuset innebär att batteriets kapacitet är extremt låg. Du måste då stänga av gräsklipparen omgående och ladda batteriet direkt. Om du fortsätter att klippa gräset med rött ljus kommer batteriet att urladdas och detta förkortar batteriets livslängd. Om lysdioderna inte lyser när du startar gräsklipparen kan du prova att ominstallera batteriet i gräsklipparen. Om du upprepar proceduren tre gånger utan att lysdioderna börjar lysa innebär detta att batteriet behöver bytas ut eller repareras av en auktoriserad serviceverkstad. 8

9 SE När batteriet inte används, håll det borta från andra metallföremål såsom gem, mynt, nycklar, naglar, skruvar med mera som kan skapa en koppling mellan olika kontaktbleck. Kortslutning av batteriers kontaktbleck kan orsaka brännskador eller brand. Förvara endast batteriet i temperaturer från 20 C till +40 C. Lämna inte batteriet i bilen på sommaren. Skydda alltid batteriet från vatten, värmekällor (ugnar, radiatorer, eld etc.) och farliga kemikalier. Använd bara den tillhandhållna laddaren till batteriet; försök aldrig att använda en annan laddare. Användning av andra laddare kan orsaka brand eller explosion. 8.3 Laddning av batteriet Batteriet kan laddas då det sitter i eller är avtaget från gräsklipparen. a) Kontrollera alltid batteriladdaren, kabeln och pluggen före användning. Använd inte batteriladdaren om du upptäcker en defekt. Öppna inte batteriladdaren själv och låt endast auktoriserad personal laga den med originaldelar. Skadade batteriladdare, kablar och kontaktdon ökar risken för elektriska stötar. b) Kontrollera att eluttagets spänning överensstämmer med batteriladdarens ingående spänning. c) Avlägsna gräsklipparens kontaktdon från batteriet och avvakta tills dess batteriet har svalnat. d) Anslut laddarens kontaktdon (19) i batteriets uttag (15). e) Ladda batteriet tills dess det är fulladdat. OBS! Det är helt normalt att laddaren blir varm under laddning. f) Avlägsna batteriladdarens kontaktdon från elnätet och koppla därefter bort batteriet från batteriladdaren. Låt aldrig batteriet bli helt urladdat. Då minskar batteriets kapacitet. När batteriladdaren är frånkopplad från elnätet måste även batteriladdarens plugg avlägsnas från batteriets uttag. Om detta ej utförs, urladdas batteriet via batteriladdaren. Batteriet tar inte skada av att överladdas lite. Det kan stå på laddning i 48 timmar utan att skadas. Ladda alltid batteriet inomhus i ett garage eller annan täckt plats där det hålls torrt och skyddat från väderförhållanden. Ladda bara batteriet när temperaturen är minst 5 C men inte högre än 35 C. Laddning i lägre eller högre temperaturer kan vara skadligt för batteriet. 8.4 Inställning av klipphöjd Roterande kniv. Justera aldrig klipphöjd då batteriet är inkopplat. Gräsklipparen har fyra klipphöjder. För att justera klipphöjden: a) Avlägsna kontaktdonet från batteriet. b) Skruva av det ena framhjulet. c) Dra ut framaxeln genom att dra i hjulet och omplacera den i önskad position. d) Skruva fast hjulet. e) Skruva av det ena bakhjulet. f) Dra ut bakaxeln genom att dra i hjulet och omplacera den i önskad position. g) Skruva fast hjulet. Den lägsta klipphöjden är bara lämplig för att trimma en mycket plan och liten gräsmatta. Vi rekommenderar de högsta och mellersta lägena för normal klippning. Vid säsongens första klippning väljs med fördel den högsta klipphöjden. Efter relativt långa intervall mellan klippningar bör du först klippa i en riktning med den högsta klipphöjden och sedan klippa tvärs över med önskad klipphöjd. Klipp aldrig gräset med hjulens frontaxel och bakaxel i olika klipphöjder. 8.5 Klippning Koppla alltid laddaren till batteriet först, och sätt sedan stickkontakten i vägguttaget. Använd omvänd process vid urkoppling: ta bort stickkontakten från vägguttaget och ta sedan ut pluggen från batteriet. OBS! För att öka batteriets livslängd så: Ladda alltid batteriet direkt efter användning, oavsett hur lång tid gräsklipparen användes. Ladda även om indikatorn fortfarande är grön. Detta är viktigt för att behålla gräsklipparens maxprestanda och förlänga batteriets livslängd. Klipp bara gräset i dagsljus eller bra elljus. Undvik att klippa vått gräs. Gå, spring inte. Det kan vara farligt att klippa på sluttningar: - Använd inte gräsklipparen när sluttningen är mer än 15º. - Ta det försiktigt i vått gräs och på sluttningar. - Klipp tvärs över en sluttning, inte upp och ned. Var extremt försiktig när du drar klipparen mot dig. Gå aldrig baklänges. Om gräsklipparen vibrerar kraftigt, stäng av den omedelbart och åtgärda felet. 9

10 SE Förberedelse inför start a) Kontrollera att alla skruvar är åtskruvade. b) Inspektera kniven, slipa den vid behov. c) Kontrollera att uppsamlaren är på plats. d) Kontrollera att batteriet är fulladdat. e) Ställ in klipphöjd. f) Placera gräsklipparen på jämnt underlag där gräset ej är för högt. g) Montera gräsklipparens kontaktdon i batteriets uttag. Klippning a) Tryck och håll ner säkerhetsknappen (1). b) Krama strömbrytarspaken (2) mot handtaget. c) Släpp säkerhetsknappen (1). d) Då uppsamlaren är full, släpp strömbrytarspaken (2) och avvakta några sekunder så att motorn har stannat innan uppsamlaren lyfts av och töms. Roterande kniv. Kniven fortsätter att rotera i några sekunder efter att maskinen stängts av. Låt motorn/kniven sluta rotera helt innan du startar igen. Starta och stoppa inte med snabba intervall. Lämna aldrig gräsklipparen utan uppsikt på gräset. Ställ undan den på en säker plats och ta bort batteriets strömplugg om du avbryter ditt arbete. Efter klippning a) Avlägsna kontaktdonet från batteriets uttag. b) Rengör gräsklippare och uppsamlare. c) Ladda alltid batteriet omedelbart efter varje användning, oavsett hur länge det användes. Ladda fullt även om laddningsindikatorn lyser grönt. Detta är viktigt för att upprätthålla gräsklipparens maximala prestanda och förlänga batteriets livslängd. 9. Förvaring Vid långvarig förvaring: Kontrollera att gräsklipparen är rengjord. Ladda batteriet fullt. Förvara batteriet i ett svalt, dammfritt och torrt utrymme. Kontrollera batteriet och underhållsladda det fullt varannan månad. Förvara alltid gräsklipparen i en miljö med temperaturer mellan 20 C och +40 C. Var säker på att lagertemperaturen aldrig över- eller understiger dessa värden. För långtidsförvaring kan du med fördel förvara batteriet på en sval plats eftersom batteriet självurladdas mindre vid låga temperaturer. Förvara inte gräsklipparen i närheten av kemikalier, lösningsmedel eller gödningsmedel. Sådana produkter är ofta nedbrytande och kan orsaka irreparabel skada på din gräsklippare. Förvara inte batteriet nära värmekällor, gnistor eller lågor. Utsätt inte gräsklipparen för onormala vibrationer eller stötar. Förvara batteriet på en plats oåtkomligt för barn eller djur. Utsätt inte batteriets poler för tryck, böjning eller våld. Utsätt inte batteriets poler för värme (som en lödkolv) Gör regelbundet en visuell undersökning av batteriets yttre delar och håll det rent och torrt. Använd aldrig ett batteri som har läckt, är sprucket, deformerat eller på annat sätt uppenbart skadat. OBS! När du ska använda gräsklipparen igen bör du ladda batteriet i 12 timmar före varje användning 10. Reparation och underhåll Kontrollera alltid att batteriet är bortkopplat samt innan reparation och underhåll påbörjas. Använd skyddsutrustning Rengöring Rengör och inspektera alltid gräsklipparen efter klippning. a) Ta bort kontaktdonet från batteriets uttag och rengör batteriet med en torr trasa eller svamp. b) Använd en mjuk nylonborste eller en tvättsvamp för att ta bort gräs som samlats på chassits undersida och i utkastet. c) Använd endast en torr trasa eller svamp för att rengöra batteriets säte. d) Använd en lätt fuktad trasa eller svamp med tvålvatten för att rengöra resten av gräsklipparen. kom ihåg, detta är en elektrisk gräsklippare. e) Rengör uppsamalaren. Om den är riktigt smutsig kan du använda vatten men var noga med att torka den innan klippning. En blöt eller smutsig uppsamlare fungerar ej optimalt. Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller andra oljebaserade produkter vid rengöring. Var försiktig så att vatten/tvålvatten ej förorsakar kortslutning eller skadar elektriska komponenter. Använd aldrig stålborste eller dylikt som repar plasten. 10

11 SE 10.2 Byte av kniv Kontrollera alltid knivens skärpa, funktion och fastsättning före och efter varje användning. Byt ut kniven direkt om den har blivit böjd eller skadad. Använd bara originalkniv från Biltema. a) Avlägsna batteriet från gräsklipparen. b) Ta på ett par rejäla skyddshandskar. c) Vänd gräsklipparen. d) Kontrollera hur kniven sitter fast. e) Ta ett fast grepp om kniven och skruva av muttern moturs (högergängad). f) Avlägsna knivmuttern, den fyrkantiga stålbrickan, plastbrickan och kniven. g) Byt eller slipa kniven. h) Montera tillbaka kniven, var noga med att låspiggarna kommer in i hålen på kniven. i) Skruva fast kniven Slipning av kniv När kniven är slö blir grässtråna sönderrivna istället för klippta och då kan gräset bli brunt kort tid efter klippningen. En slö kniv medför också att gräsklipparen får arbeta hårdare än normalt vilket medför att batteriet urladdas fortare. OBS! Du måste ta bort kniven från gräsklipparen då den skall slipas. a) Kontrollera att du använder skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och handskar. b) Skruva av kniven från gräsklipparen och sätt fast den i ett kraftigt skruvstäd. c) Fila knivens egg med jämna och försiktiga tag med en fintandad fil. Var noga med att avverka lika mycket på knivens båda sidor så att balansen ej påverkas. d) Kontrollera kniven efter slipningen och se till att den fortfarande är välbalanserad. En obalanserad kniv leder till att gräsklipparen vibrerar överdrivet mycket och detta skadar motorns lager. Eftersom du tar bort metall från kniven, se till att du tar bort lika stor mängd från bägge sidor för att kniven ska vara balanserad. Du kan naturligtvis lämna in din gräsklippare på service för att få den slipad och balanserad. 11

12 SE 10.4 Felsökning Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om problemen är svårlösta. Problem Möjlig orsak Åtgärd Motorn startar inte. Gräsklipparens kontaktdon är ej ordentligt fastsatt i batteriets strömuttag. Batteriet är urladdat. Batteriet är trasigt. Kniven kan vara blockerad. Batteriet är helt slut. Installera om batteriet. Sätt kontaktdonet i batteriets uttag och lås fast det med låsvredet. Om det ej hjälper efter tre försök - byt batteri eller kontakta auktoriserad serviceverkstad Ladda batteriet. Byt till nytt batteri. Avlägsna kontaktdonet från batteriet. Vänd på gräsklipparen och rensa kniv och utkast från gräsrester. Ladda batteriet omedelbart eller ersätt det med ett fulladdat batteri. Lysdioderna lyser inte vid klippning. Gräset är för högt. Höj klipphöjden och/eller minska klippstråkets bredd. Gräsklipparen stannar medan du klipper fastän du inte släpper strömbrytarspaken. Kniven, chassi eller utkastet är igenstoppade med klipprester. Avlägsna kontaktdonet från batteriet. Vänd på gräsklipparen och rensa kniv och utkast från gräsrester. Gräsklipparen är svår att föra framåt. Gräset är för högt eller tätt Höj klipphöjden, minska stråkets bredd, gå saktare. Gräset är vått. Batteriets kapacitet är för lågt. Hjulen kan inte rotera. Kniven sitter löst, är obalanserad, böjd eller skadad. Batteriet är inte fullt laddat. Vänta tills gräset är torrt. Ladda batteriet eller byt ut det. Koppla loss batteriet från gräsklipparen och rengör runt hjulen samt kontrollera hjulen. Byt ut dem vid behov. Koppla loss batteriet från gräsklipparen och undersök samt eventuellt skruva fast kniven. Ladda batteriet timmar. Överdrivna vibrationer eller oljud. Kniven är slö. Koppla loss batteriet från gräsklipparen och byt eller slipa kniven. Kniven är böjd, lös eller skadad. Koppla loss batteriet från gräsklipparen och byt kniven. Gräsklipparen går men inte tillräckligt kraftfullt, eller med ett resultat som inte är tillfredsställande. Batteriet urladdas för fort. Uppsamlaren samlar ej upp allt gräs. 11. MILJÖ Gräset är för högt eller tätt. Gräsklipparen går för fort. Batteriet är inte fullt laddat. Batteriet är utslitet. Uppsamlaren är full. Gräset är för högt eller gräsklipparen för lågt inställd. Gräsklipparen går för fort. Utkastet är igenproppat. Uppsamlarens luftningshål är igenstoppade. Höj klipphöjden och/eller minska stråkets bredd. Gå saktare. Ladda batteriet timmar. Batteriet måste laddas minst 5 gånger för att få maximal drifttid. Byt batteri. Töm den och rengör vid behov. Höj klipphöjden. Gå saktare. Avlägsna kontaktdonet från batteriet. Vänd på gräsklipparen och rensa från gräsrester. Töm oftare eller rengör uppsamlaren. Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland soporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. Produkten som du har köpt innehåller ett uppladdningsbart batteri. Släng inte ett uttömt batteri med de vanliga soporna. Batteriet är återvinningsbart och ska återvinnas enligt gällande lagstiftning. 12

13 NO Gressklipper 24 V 33 cm 2. Innledning Denne bruksanvisningen skal anses som en del av gressklipperen, og de skal alltid oppbevares sammen. Dersom gressklipperen selges videre, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted for operatøren, og sørg for at den tas godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før montering, start og bruk av gressklipperen. Slå alltid opp i den i tilfelle det skulle oppstå tvil om drift av gressklipperen. 3. Tekniske data Modell: Gressklipper 24 V - 33 cm Batteri: V / 10 Ah Klippebredde: cm Klippehøyde: innstillinger 38/50/63/78 mm Turtall (ubelastet): rpm Lydtrykk ved 10 m(l PA ): 76 db(a) Lydvolum (L WA ): db(a) Vibrasjoner: ,097 m/s2 Maksimal klippeflate:.. ca. 400 m² Oppsamler: l Batterilader: Inngående: VAC / 50 Hz Utgående: VDC / 1,0 A Ladetid: Ca. 12 timer Isolasjon: Klasse III Beskyttelsesgrad:.... IP24 Dimensjon: x 50 x 130 cm Vekt: kg 4. Bruksområde Gressklipper 24 V - 33 cm er beregnet for klipping av gress i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Annen bruk må ikke forekomme. ADVARSEL! Hensikten med sikkerhetssymbolene er å gjøre brukeren oppmerksom på mulige farer. Sikkerhetssymbolene og forklaringene til disse skal gjøre deg oppmerksom og gi deg nødvendig informasjon. Selve sikkerhetsadvarselen eliminerer IKKE eventuell fare. Instruksjonene eller advarslene som gis, er IKKE noen erstatning for vanlige ulykkesforebyggende tiltak. 5.1 Sikkerhetssymboler OBS! Indikerer en eventuell farlig situasjon som, om den ikke unngås, vil resultere i mindre eller moderat skade. Symbolet kan også brukes for å gjøre operatøren oppmerksom på farlig bruk som kan forårsake maskinskade. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil resultere i en alvorlig ulykke som i verste fall kan ha dødelig utgang. OBS! Vær alltid risikobevisst. Selv om du er vant med maskinen, må du ikke overse risikoen forbundet med den Ta vare på brukerveiledningen for å kunne slå opp i den senere. 5.2 Før maskinen brukes, kontroller følgende: Arbeidsområde a. Kjør ikke elektriske maskiner i eksplosive miljøer, f.eks. ved forekomst av brannfarlig væske, gass eller støv. Elektriske maskiner avgir gnister som kan antenne støvet eller dampene. b. Sørg for at barn og andre tilskuere holdes borte fra arbeidsområdet. c. Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt og avlåst sted, utilgjengelig for barn. 5. Generelle sikkerhetsanvisninger ADVARSEL! Les denne bruksanvisningen i sin helhet. Dersom du ikke følger forskriftene i denne, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. 13

14 NO Elsikkerhet a. Dobbeltisolasjon gjør at maskinen ikke trenger å være utstyrt med ledning og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt. b. Unngå å komme i kontakt med jordede overflater, så som f.eks. rør, radiatorer og kjøleanlegg. Du løper større risiko for å få elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. c. Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller våte forhold. Vann som trenger inn i en elektrisk maskin, kan føre til økt risiko for elektrisk støt. d. Bruk ikke maskinen i nærheten av lett antennelige væsker eller gasser. e. Behandle ledningen forsiktig. Bær aldri maskinen etter ledningen, og dra ikke i ledningen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Pass på at ledningen ikke utsettes for varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. En skadet ledning skal straks skiftes ut med tilsvarende originalledning av godkjent elektriker. En skadet ledning øker risikoen for elektrisk støt og skal straks skiftes ut. f. Ved bruk av elektriske maskiner utendørs skal det alltid brukes en skjøteledning godkjent og beregnet for bruk utendørs. En slik skjøteledning reduserer risikoen for elektrisk støt. g. Bruk alltid jordfeilbryter ved all bruk av elektriske maskiner, spesielt utendørs. h. Reparasjon av maskinen skal kun utføres av godkjent reparatør. i. Arbeidet går sikrere og raskere med korrekt maskinvalg. Velg derfor alltid korrekt type maskin for arbeidet du skal utføre. Press ikke en maskin med liten kapasitet til å utføre et arbeid som krever en maskin med større kapasitet. Bruk ikke maskinen til noe den ikke er beregnet for. j. Se etter at alle beskyttelsesanordninger fungerer korrekt. Eventuelle beskyttelsesanordninger må IKKE fjernes eller frakobles. k. Koble maskinen fra strømnettet så snart den ikke brukes, før service eller justeringer og ved skifte av tilbehør. l. Gå aldri fra maskinen ubevoktet ved arbeid. Slipp ikke oppmerksomheten før maskinen har stanset helt. Bryt så strømmen. Personlig sikkerhet a. Vær oppmerksom, se etter på det du arbeider med, og bruk sunn fornuft når du arbeider med elektriske maskiner. Bruk ikke maskinen om du er trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks manglende oppmerksomhet ved bruk av elektriske maskiner er alt som skal til for at du kan bli alvorlig skadet. b. Bruk egnede klær. Bruk ikke løstsittende klær og smykker. Bruk hårnett om du har langt hår. Pass på å holde hår, klær og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklisikre sko anbefales. c. Unngå utilsiktet start. Se etter at startknappen ikke er inntrykt når støpselet settes i stikkontakten. Det innbyr til ulykker å bære maskinen med fingeren på startknappen og å sette støpselet i stikkontakten på maskiner med startknappen inntrykt. d. Fjern innstillingsnøkler og justeringsverktøy. Gjør det til en vane å alltid kontrollere at innstillingsnøkler og justeringsverktøy er fjernet fra maskinen før start. En nøkkel som sitter igjen på en roterende del av maskinen, kan forårsake personskader. e. Strekk deg ikke. Pass på å alltid stå stødig og holde balansen. Godt fotfeste og balanse gir bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner. OBS! Vanlige briller og solbriller er ikke vernebriller. Åndedrettsvern, sklisikre sko, hjelm og hørselsvern skal brukes når dette er nødvendig. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR Å KUNNE SLÅ OPP I DEN SENERE. 14

15 NO 6. Oversiktsbilde 1. Strømbryterspak 11. Chassis 2. Sikkerhetssperre strømbryter 12. Toppdel håndtak 3. Øvre del håndtak 13. Løftehåndtak for batteri 4. Ratt 14. Batteriets ladeindikator 5. Nedre del håndtak 15. Batteriets uttak 6. Oppsamler 16. Kontaktplugg gressklipper 7. Bærehåndtak oppsamler 17. Låseknapp på kontaktplugg 8. Utkastskjerm 18. Batterilader 9. Batteri 19. Kontaktplugg batterilader 10. Hjul 20. Nettstøpsel 15

16 NO 6. Monteringsanvisning Koble ikke batteriet til før monteringen er ferdig. a) Monter den nedre delen på håndtaket (5) i chassiset, skru ikke fast ennå. Snu den øvre delen av håndtaket (3) slik at de forborede hullene til strømbryteren er på høyre side sett bakfra. Skru fast strømbryteren. Monter den øvre delen (3) av håndtaket sammen med den nedre delen (5) ved hjelp av 2 bolter og de to rattene (4). Kontroller at gressklipperen står plant, og skru de to skruene fast i håndtaket. 7. Spesielle sikkerhetsregler og sikkerhetsanordninger Hensikten med sikkerhetssymbolene er å gjøre brukeren oppmerksom på mulige farer. Sikkerhetssymbolene og deres forklaringer skal gjøre deg oppmerksom og gi deg nødvendig informasjon. Selve sikkerhetsadvarselen eliminerer IKKE eventuell fare. Instruksjonene eller advarslene som gis, er IKKE noen erstatning for vanlige ulykkesforebyggende tiltak. 7.1 Sikkerhetssymboler Generell fare. Les bruksanvisningen. Bruk vernebriller! Bruk hørselsvern! Vær obs på at løse gjenstander kan kastes ut fra gressklipperen. Fjern dem alltid før klipping. Hold tilskuere på sikker avstand fra gressklipperen. b) Sett fast kabelen fra motoren til strømbryterenheten ved hjelp av to kabelklamre, en på den øvre delen og en på den nedre delen. c) Løft opp utkastskjermen (8) så langt som mulig, og plasser oppsamleren på de to krokene i chassiset. Fest alltid oppsamleren på gressklipperen før du kobler inn batteriet. Skarpe kniver. Stapp ikke inn en hånd eller fot under gressklipperen. Fjern alltid gressklipperens kontaktplugg (16) fra batteriets uttak (15) før du stiller inn, rengjør og utfører enhver form for vedlikehold eller går fra gressklipperen uten tilsyn. Gressklipperen har en roterende kniv som kan forårsake skade. Kniven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av. Fjern alltid batteriet fra gressklipperen før kniven berøres. Klipp ikke gresset dersom det regner, og utsett ikke gressklipperen for regn. d) Les gjennom bruksanvisningen, og lad batteriet i minst 12 timer. Elektrisk fare. 16

17 NO 7.3 Beskyttelsesutstyr Hold ledninger borte fra gressklipperen. Bruk batteriladeren kun innendørs. Batteriladeren inneholder en transformator. OBS! Vær alltid risikobevisst. Selv om du er vant med maskinen, må du ikke overse farene forbundet med den. 7.2 Spesielle farer med batteridrevet gressklipper Operatøren er ansvarlig for ulykker eller farer som rammer andre personer, dyr, gjenstander og eiendom. Risiko for etseskade Følg alltid bruksanvisningens instruksjoner for lading av batteri. Vær dessuten varsom ved håndtering av batteriet. Ved skade på batteriet kan batterisyre lekke ut fra batteriet; unngå da kontakt. Skyll med vann om du ved en feiltakelse skulle komme i kontakt med batterisyren. Oppsøk straks lege om du skulle få væske i øynene. Væske som lekker ut fra batteriet, kan forårsake irritasjon og brannskader. Risiko for kuttskade Gressklipperen er utstyrt med en skarp, roterende kniv. Stans gressklipperen dersom den må kjøres over annet underlag enn gress, og når du transporterer den til og fra plenen. Skråstill aldri gressklipperen når motoren er i gang Hold hender og føtter på behørig avstand fra den roterende kniven. Rens aldri utkastet når motoren er i gang. La aldri motoren være i gang når oppsamleren ikke er på plass. Bruk vernehansker ved reparasjon og vedlikehold. Klipp aldri i skråninger som er brattere enn 15. Risiko for elektrisk støt Utsett aldri gressklipperen for regn. Lad batteriet i et tørt rom. Åpne aldri batteriet selv. Det er da fare for kortslutning. Kortslutt aldri batteriet. Berøring av batteriets elektrisk ledende deler kan resultere i elektrisk støt; bruk gummihansker ved inspeksjon og vedlikehold. Risiko for flygende gjenstander Klipp aldri gresset når det er mennesker, spesielt barn, eller dyr er i nærheten. Undersøk nøye plenen du skal klippe, og fjern alle løse steiner, pinner, kabler og andre fremmedlegemer. Strømbryter: er utstyrt med dødmannsgrep i strømbryterspaken (2). har en sikkerhetssperre (1) som må trykkes inn for at strømbryterspaken kan dras oppover Oppsamler: Fungerer som fotbeskytter og utkastsbeskytter. Den hindrer at føttene kommer under gressklipperen slik at de kan komme i kontakt med den roterende kniven. Utkastskjerm: Holder oppsamleren på plass. Bruk aldri gressklipperen dersom beskyttelsesutstyr mangler eller er defekt. 8. Bruks- og håndteringsinstruksjoner OBS! Under normale forhold rekker batteriet i omtrent 45 minutter per lading. Driftstiden og flaten som kan klippes med denne batteridrevne gressklipperen, er avhengig av flere faktorer. Disse er: Hvor høyt gresset er Batteridrevne gressklippere er velegnet for gressplener som klippes ofte og regelmessig. Med andre ord passer de eksempelvis ikke for områder som ikke klippes så ofte. For å få en velstelt plen bør du klippe den så ofte du kan, en gang i uken om mulig, slik at du kun klipper 2-5 cm gress hver gang. Prøver du å klippe mer enn 5 cm, reduseres batteriets driftstid så vel som klippekvaliteten. Etter relativt lange intervaller mellom klipping bør du først klippe i én retning med så høy klippehøyde som mulig, og deretter på tvers med ønsket klippehøyde. Før du starter gressklipperen, bør du stille inn klippehøyden slik at du kun klipper 2-5 cm om gangen. Gressplenens struktur Området som kan klippes, minsker i proporsjon med hvor tett gresset er. Klippekapasiteten er lavest på ekstremt tett gress, for eksempel bør ikke en golf green klippes med en batteridrevet gressklipper. Klipp tett gress med høyere klippehøyde eller klipp en smalere stripe. Tving ikke gressklipperen til å ta seg fram i for høyt, tykt eller vått gress. 17

18 NO Gressplenens størrelse Batteriets kapasitet under klipping er avhengig av plenens tilstand: høyt, tykt eller vått gress tvinger gressklipperen til å arbeide hardere, noe som gjør at batteriet lades ut raskere. Under normale forhold holder batteriet i ca. 45 minutter. Om du har en stor gressplen, bør du kjøpe et ekstra batteri som du holder ladet. Gåhastighet Hastigheten påvirker klippingens lengde og dermed flaten som kan dekkes. Det anbefales å klippe i en jevn takt. Den må ikke være raskere enn det gressklipperen rekker å avvirke. For å unngå skader og forlenge batteriets driftstid bør du alltid klippe i en hastighet som lar motoren gå mykt. En flate skal helst ikke klippes to ganger, og stripenes overlapping bør være så liten som mulig. Om du slår gressklipperen på og av ofte, påvirkes også batteriet. Prøv å arbeide kontinuerlig og jevnt når du klipper gresset. Knivens skarphet Se etter at gressklipperens kniv er skarp. En skarp kniv klipper gress kvikt og rent og bruker mindre strøm, noe som forlenger batteriets driftstid. For best resultat, inspiser og slip kniven ofte. Ha gjerne en ekstra kniv klar for installasjon mens den andre er på sliping. 8.1 Batteriladeren Bruk batteriladeren kun i tørre rom! Lad ikke andre batterier. Batteriladeren er tilpasset kun for å lade denne gressklipperens batteri, innenfor oppgitt spenningsområde. Ellers er det risiko for farlige situasjoner, brann og eksplosjon. Lad batteriet kun med produsentens batterilader. En batterilader som er tilpasset for ett spesifikt batteri, kan forårsake brann om den brukes til et annet batteri. Gressklipperen leveres med et forseglet blybatteri som er installert på fabrikken. Det skal ikke lekke, uansett i hvilken posisjon batteriet oppbevares, og er helt vedlikeholdsfritt. Du trenger derfor aldri tilsette vann. Men som med alle oppladbare batterier, brukes det opp og må etter hvert skiftes ut. Forsøk aldri å åpne batteriet. OBS! Batteriet leveres ladet fra fabrikk men kan miste lading ved transport, og lagring. Du MÅ lade batteriet i minst 12 timer før du bruker gressklipperen for første gang. Dersom du ikke lader batteriet før du bruker gressklipperen, kan ladekapasiteten påvirkes. For optimal ytelse, lad batteriet annenhver uke, også når det ikke brukes, og før hver bruk. Et batteri kan vare mye lenger dersom det lades så snart batteriets ladeindikator lyser rødt og batteriet ikke er helt utladet. Batteriladerens indikator Rød lampe Indikerer at laderen er koblet til både batteri og strømnettet samt at batteriets ladeprosedyre pågår. Grønn lampe Indikerer når batteriet er ladet til 80 %. Du må fortsette å lade batteriet til det er fulladet. Total ladetid er ca timer for å få fulladet batteri. Når batteriet begynner å bli gammelt, kan det trenge opptil 24 timer for å bli fulladet. Det kan da være lurt å kjøpe nytt batteri. 8.2 Batteriet Lad alltid batteriet etter bruk. Når det skal demonteres fra gressklipperen: a) Løsne låseknappen (17) på batteriets kontaktplugg. b) Fjern kontaktpluggen fra batteriet. c) Løft batteriet forsiktig opp. Montering skjer i omvendt rekkefølge. Batteriet er utstyrt med en ladeindikator (14) som indikerer ladestatusen. Ladeindikatoren består av tre lysdioder som alle lyser når du slår gressklipperen på. Grønn Gul Rød Lysdiodene skal lyse når du starter gressklipperen. På grunn av batteriets egenskaper lyser gult eller rødt med det samme du starter gressklipperen. Dette indikerer ikke batteriets virkelige status. Lysdiodene endrer farge og viser batteriets virkelige status først etter 5 sekunder. Det grønne lyset betyr at batteriets kapasitet er tilstrekkelig for å klippe. Det gule lyset betyr at batteriets kapasitet er lav, og du bør slutte å klippe. Lad batteriet eller erstatt det med en nytt fulladet batteri. Det røde lyset betyr at batteriets kapasitet er ekstremt lav. Du må da slå av gressklipperen omgående og lade batteriet straks. Om du fortsetter å klippe gresset med rødt lys, vil batteriet utlades, noe som forkorter batteriets levetid. Dersom lysdiodene ikke lyser når du starter gressklipperen, kan du prøve å sette i batteriet på nytt i gressklipperen. Om du gjentar prosedyren tre ganger uten at lysdiodene begynner å lyse, betyr det at batteriet må skiftes ut eller repareres av et autorisert serviceverksted. 18

19 NO Når batteriet ikke er i bruk, hold det borte fra andre metallgjenstander så som binders, mynter, nøkler, nagler, skruer m.m. som kan skape en kobling mellom ulike kontaktpunkter. Kortslutning av batteriers poler kan forårsake brannskader eller brann. Oppbevar batteriet kun i temperaturer fra 20 C til +40 C. Gå ikke fra batteriet i bilen om sommeren. Beskytt alltid batteriet mot vann, varmekilder (ovn, radiator, åpen ild etc.) og farlige kjemikalier. Bruk kun den medfølgende laderen til batteriet; prøv aldri å bruke en annen lader. Bruk av andre ladere kan forårsake brann eller eksplosjon. 8.3 Lading av batteriet Batteriet kan lades når det sitter i eller er tatt ut av gressklipperen. a) Kontroller alltid batterilader, kabel og støpsel før bruk. Bruk ikke batteriladeren om du skulle oppdage en defekt. Åpne ikke batteriladeren selv, og la kun godkjent personale reparere den med originaldeler. Skadede batteriladere, kabler og kontaktplugger øker risikoen for elektrisk støt. b) Kontroller at strømuttakets spenning er i samsvar med batteriladerens inngående spenning. c) Fjern gressklipperens kontaktplugg fra batteriet, og vent til batteriet er avkjølt. d) Koble laderens kontaktplugg (19) i batteriets uttak (15). e) Lad batteriet til det er fulladet. OBS! Det er helt normalt at laderen blir varm under lading. f) Fjern batteriladerens kontaktplugg fra strømnettet, og koble deretter batteriet fra batteriladeren. La aldri batteriet bli helt utladet. Da reduseres batteriets kapasitet. Når batteriladeren er koblet fra strømnettet, må også batteriladerens plugg fjernes fra batteriets uttak. Om dette ikke gjøres, utlades batteriet via batteriladeren. Batteriet tar ikke skade av å overlades litt. Det kan stå på lading i 48 timer uten å skades. Lad alltid batteriet innendørs i en garasje eller annet overbygd sted der det holdes tørt og beskyttet fra værforholdene. Lad batteriet kun når temperaturen er minst 5 C men ikke høyere enn 35 C. Lading i lavere eller høyere temperaturer kan være skadelig for batteriet. 8.4 Innstilling av klippehøyde Roterende kniv. Juster aldri klippehøyde når batteriet er innkoblet. Gressklipperen har fire klippehøyder. For å justere klippehøyde: a) Fjern kontaktpluggen fra batteriet. b) Skru av det ene forhjulet. c) Dra ut forakselen ved å dra i hjulet, og omplasser den i ønsket posisjon. d) Skru fast hjulet. e) Skru av det ene bakhjulet. f) Dra ut bakakselen ved å dra i hjulet, og omplasser den i ønsket posisjon. g) Skru fast hjulet. Den laveste klippehøyden er kun egnet for å trimme en svært plan og liten gressplen. De høyeste og mellomste posisjonene bør brukes for normal klipping. Ved sesongens første klipping velges gjerne den høyeste klippehøyden. Etter relativt lange intervaller mellom klipping bør du først klippe i én retning med den høyeste klippehøyden og deretter klippe på tvers med ønsket klippehøyde. Klipp aldri gresset med hjulenes frontaksel og bakaksel i ulike klippehøyder. 8.5 Klipping Koble alltid laderen til batteriet først, og sett så støpselet i stikkontakten. Bruk omvendt prosess ved utkobling: Trekk støpselet ut av stikkontakten og trekk så pluggen ut fra batteriet. OBS! For å øke batteriets levetid: Lad alltid batteriet like etter bruk, uansett hvor lang tid gressklipperen er brukt. Lad selv om indikatoren fortsatt er grønn. Dette er viktig for å beholde gressklipperens maksimale ytelse og forlenge batteriets levetid. Klipp gresset kun i dagslys eller godt elektrisk lys. Klipp ikke vått gress. Gå, spring ikke. Det kan være farlig å klippe i skråninger: - Bruk ikke gressklipperen når skråningen er brattere enn 15º. - Ta det rolig i vått gress og i skråninger. - Klipp på tvers over en skråning, ikke opp og ned. Vær ekstremt forsiktig når du drar klipperen mot deg. Gå aldri baklengs. Om gressklipperen vibrerer kraftig, slå den straks av og utbedre feilen. 19

20 NO Forberedelse før start a) Kontroller at alle skruer er strammet. b) Inspiser kniven, slip den ved behov. c) Kontroller at oppsamleren er på plass. d) Kontroller at batteriet er fulladet. e) Still inn klippehøyde. f) Plasser gressklipperen på et jevnt underlag der gresset ikke er for høyt. g) Monter gressklipperens kontaktplugg i batteriets uttak. Klipping a) Trykk inn og hold nede sikkerhetsknappen (1). b) Klem strømbryterspaken (2) mot håndtaket. c) Slipp sikkerhetsknappen (1). d) Når oppsamleren er full, slipp strømbryterspaken (2) og vent noen sekunder slik at motoren har stanset før oppsamleren løftes av og tømmes. Roterende kniv. Kniven fortsetter å rotere i noen sekunder etter at maskinen er slått av. La motor/ kniv slutte å rotere helt før du starter igjen. Start og stopp ikke med raske intervaller. Gå aldri fra gressklipperen uten tilsyn på gresset. Sett den bort på et sikkert sted, og ta ut batteriets strømplugg dersom du avbryter arbeidet. Etter klipping a) Fjern kontaktpluggen fra batteriets uttak. b) Rengjør gressklipper og oppsamler. c) Lad alltid batteriet like etter hver bruk, uansett hvor lenge det er brukt. Lad fullt selv om ladeindikatoren lyser grønt. Dette er viktig for å opprettholde gressklipperens maksimale ytelse og forlenge batteriets levetid. Oppbevar alltid gressklipperen i et miljø med temperaturer mellom 20 C og +40 C. Vær sikker på at lagringstemperaturen aldri blir høyre eller lavere enn disse verdiene. For langtidslagring kan du gjerne oppbevare batteriet på et kjølig sted, fordi batteriet selvutlades mindre ved lave temperaturer. Oppbevar ikke gressklipperen i nærheten av kjemikalier, løsemidler eller gjødslingsmidler. Slike produkter er ofte nedbrytende og kan forårsake ureparerbar skade på gressklipperen. Oppbevar ikke batteriet nær varmekilder, gnister eller åpen ild. Utsett ikke gressklipperen for unormale vibrasjoner eller støt. Oppbevar batteriet på et sted utilgjengelig for barn eller dyr. Utsett ikke batteriets poler for trykk, bøying eller voldsom kraft. Utsett ikke batteriets poler for varme (som en loddebolt). Undersøk jevnlig batteriets ytre deler, og hold det rent og tørt. Bruk aldri et batteri som har lekket, er sprukket, deformert eller på annen måte tydelig skadet. OBS! Når du skal bruke gressklipperen igjen, bør du lade batteriet i 12 timer før hver bruk. 10. Reparasjon og vedlikehold Kontroller alltid at batteriet er frakoblet før reparasjon og vedlikehold igangsettes. Bruk verneutstyr Rengjøring Rengjør og inspiser alltid gressklipperen etter klipping. a) Ta bort kontaktpluggen fra batteriets uttak, og rengjør batteriet med en tørr klut eller svamp. b) Bruk en myk nylonbørste eller en vaskesvamp for å fjerne gress som har samlet seg under chassiset og i utkastet. c) Bruk kun en tørr klut eller svamp for å rengjøre batteriets sete. d) Bruk en lett fuktet klut eller svamp med såpevann for å rengjøre resten av gressklipperen husk på at dette er en elektrisk gressklipper. e) Rengjør oppsamleren. Om den er svært tilsmusset, kan du bruke vann, men vær nøye med å tørke den før klipping. En våt eller tilsmusset oppsamler fungerer ikke optimalt. 9. Oppbevaring Ved langvarig oppbevaring: Kontroller at gressklipperen er rengjort. Lad batteriet fullt. Oppbevar batteriet i et kjølig, støvfritt og tørt rom. Kontroller batteriet og vedlikholdslad det fullt annenhver måned. Bruk aldri bensin, løsemidler eller andre oljebaserte produkter ved rengjøring. Vær forsiktig slik at vann/såpevann ikke forårsaker kortslutning eller skader elektriske komponenter. Bruk aldri stålbørste eller andre gjenstander som riper plasten. 20

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 1 HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 2 TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS! Opettele turvallisuus- ja varoitusohjeet ennen kuin alat käyttää ruohonleikkuria. Opettele pysäyttämään moottori

Lisätiedot

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS XF Cage 940 1 INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS 3 Deleliste / Dellista / Osaluettelo 4 Montering / Asentaminen 5 Viktig informasjon 6 Kontaktinformasjon 7 Viktig information 8 Kontaktinformation 9 Tärkeitä

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Häcksax 55 cm Bensin Hekksaks 55 cm Bensin Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Hækkeklipper 55 cm Benzin 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Häcksax 55 cm Bensin 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Locktång Krølltang Kiharrin

Locktång Krølltang Kiharrin 34-7242 Locktång Krølltang Kiharrin Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Svenska 2 Norsk 5 Suomi 8 Ver. 001-200703 SVENSKA Locktång COLINE Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader 1 Smartladdare ALLMÄNT För 12 V syrafyllda blybatterier. Microprocessorstyrd, med 3 olika laddströmsnivåer: 2 A för mindre batterier (gräsklippare, snöskoters,

Lisätiedot

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc Gräsröjare 25 cc Gressrydder 25 cc Ruohoraivuri 25 cc Græstrimmer 25 cc 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Gräsröjare 25 cc 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av maskinen och

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Modell/Malli: VC-4806ES Nr/Nro: 34-4562 Ver. 001-200604 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W SE CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W Ø 185 mm TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...1600 W Spindelhastighet:...4800 rpm (obelastad) Hårdmetallklinga:...Ø

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V Copyright Biltema Nordic Services AB (2006-10-25) 2 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 536LiHD60 536LiHD70 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 1 PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG V400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 2 Vedkapsåg V400X ELEKTRISK

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto Eldriven leksaksbil Elektrisk lekebil Sähkökäyttöinen leluauto Eldrevet legetøjsbil The trademarks, copyrights, and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Murciéalgo LP

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-744 Manual.indd 2012-08-9, 09.46.10 Art. 37-744 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A GEL, WET & AGM Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 6/12

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot