DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning"

Transkriptio

1 MODEL RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. SF 18 voltin puukkosaha 5 Käyttöohje Produsert i P.R.C. EU-importør 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja DK-7080 Børkop Tanska 1

2 Specifikationer Låsekontakt Kontakt Batteriudløser Ladelampe Lader Savklinge Batteriudløser DANSK 2 BRUGSANVISNING Batteri: Omdrejningstal, ubelastet: o/min Slaglængde: Savklinge: 6" Batteriopladning: 5-7 timer Savens egenskaber Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Når du anvender saven, skal du altid overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for personskader og beskadigelse af udstyret. Kontrollér hver gang før brug, at savklingen sidder godt fast. Batteri og brug af lader 1 Slut laderen til en korrekt stikkontakt. 2 Sæt batteriet i laderen som vist på figuren. 3 Laderen er udstyret med én rød lysdiode. Den lyser, når batteriet lægges i. For at sikre den bedst mulige batteriydelse skal batteriet fjernes efter 5 timers brug. 4 Når opladningen er gennemført, skal ladeenheden afbrydes fra stikkontakten. 5 Tag batteriet ud af ladeenheden, indsæt batteriet i værktøjet. Batteriforskrifter 1 For at undgå uheld må kun det medfølgende batteri oplades. Brug ikke en anden lader sammen med batteriet. 2 Udsæt ikke batteriet for regn eller våde miljøer. 3 Træk ikke i kablet for at afbryde laderen, så du undgår beskadigelse af kabel og stik. 4 Anvend ikke laderen, hvis kablet eller stikket er defekt. 5 Reparationer må kun udføres af en fagmand. 6 Undgå at berøre batteriets poler med nogen form for ledende materiale. 7 Opbevar ikke batteriet i en kasse sammen med andre metalobjekter. 8 Batteriet må ikke brændes. Vedligeholdelse 1 Når du er færdig med at bruge saven, skal du altid fjerne alt det savsmuld, som har samlet sig på saven og klingen. 2 Efterse regelmæssigt skruer og sekskantede bolte for at sikre, at de er korrekt fastspændt. 3 Hold savklingerne rene og skarpe. Skarpe klinger minimerer risikoen for fastklemning og tilbageslag. 4 Hold motorens ventilationsåbninger fri for støv og snavs. Foretag støvsugning regelmæssigt. 5 Hvis værktøjet ikke fungerer normalt, har mislyde eller synes at være defekt, skal du øjeblikkeligt standse arbejdet med saven og få den repareret. 6 Rengør værktøjet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke opløsningsmidler, da de kan beskadige og få plastdelene til at revne. 2

3 Spesifikasjoner Låsebryter Bryter Batteriutløser Ladelampe Lader Sagblad Batteriutløser NORSK 3 BRUKSANVISNING Batteri: Omdreiningstall, ubelastet: o/min Slaglengde: Sagblad: 6" Batteriopplading: 5 7 timer Sagens deler Advarsler og sikkerhetsforskrifter ADVARSEL! Ved bruk av sagen skal du alltid overholde grunnleggende sikkerhetsforskrifter for å redusere risikoen for personskader og skader på utstyret. Kontroller alltid at sagbladet sitter godt fast før du bruker sagen. Batteri og bruk av lader 1 Koble laderen til korrekt stikkontakt. 2 Sett batteriet i laderen som vist på figuren. 3 Laderen er utstyrt med en rød lysdiode. Denne lyser når batteriet settes inn. For å sikre best mulig batteriytelse skal batteriet fjernes etter 5 timers bruk. 4 Når oppladingen er fullført, skal laderen kobles fra stikkontakten. 5 Ta batteriet ut av laderen og sett det inn i verktøyet. Batteriforskrifter 1 For å unngå ulykker skal du kun lade det medfølgende batteriet. Ikke bruk en annen lader for å lade batteriet. 2 Batteriet må ikke utsettes for regn eller våte omgivelser. 3 For å unngå skader på ledning og støpsel skal du ikke trekke i ledningen for å koble fra strømmen. 4 Ikke bruk laderen dersom ledningen eller støpselet er defekt. 5 Reparasjoner skal utføres av fagfolk. 6 Unngå å berøre batteripolene med noen form for ledende materiale. 7 Batteriet må ikke oppbevares i en eske med andre metallobjekter. 8 Batteriet må ikke brennes. Vedlikehold 1 Når du er ferdig med å bruke sagen, skal du alltid sørge for å fjerne sagflis som har samlet seg på sagen og bladet. 2 Kontroller skruer og sekskantbolter regelmessig for å forsikre deg om at de er korrekt strammet. 3 Hold sagbladene rene og skarpe. Skarpe blad minimerer risikoen for fastklemming og tilbakeslag. 4 Hold motorens ventilasjonsåpninger fri for støv og smuss. Støvsug regelmessig. 5 Hvis verktøyet ikke fungerer normalt, har unormale lyder eller virker å være defekt, skal du avslutte arbeidet med sagen øyeblikkelig og få den reparert. 6 Rengjør verktøyet med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsemidler, da slike kan skade plastdelene slik at de sprekker. 3

4 Specifikationer Låsknapp Strömbrytare Batteripaket SVENSKA 4 BRUKSANVISNING Batteri: Hastighet, obelastad: r/min Slaglängd: Sågblad: 6" Batteriuppladdning: 5 7 timmar Sågens egenskaper Batteripaket Batterispärr Laddningslampa Laddare Sågblad Batterispärr Varningar och säkerhetsåtgärder VARNING! När du använder sågen ska du alltid följa de grundläggande säkerhetsåtgärderna för att minska risken för personskador och skador på maskinen. Kontrollera alltid innan du använder sågen att sågbladet sitter fast ordentligt. Batteri och användning av laddare 1 Anslut laddaren till ett korrekt vägguttag. 2 Sätt i batteriet i laddaren enligt bilden. 3 På laddaren sitter en röd ljusdiod. Den lyser när batteriet sätts på plats. För att få ut så mycket ström som möjligt av batteriet ska det tas ur efter fem timmars användning. 4 När uppladdningen är genomförd ska laddaren tas ur vägguttaget. 5 Ta ut batteriet ur laddaren och sätt in det i verktyget. Batteriföreskrifter 1 För att undvika olyckor får endast det medföljande batteriet laddas upp. Använd inte en annan laddare för att ladda batteriet. 2 Utsätt inte batteriet för regn eller våta miljöer. 3 Dra inte i sladden för att avsluta laddningen, det kan orsaka skada på sladden och uttaget. 4 Använd inte laddaren om sladden eller vägguttaget är defekt. 5 Reparationer får endast utföras av en fackman. 6 Rör inte vid batteriets poler med någon form av ledande material. 7 Förvara inte batteriet i en påse tillsammans med andra metallobjekt. 8 Batteriet får inte brännas. Underhåll 1 När du har använt sågen färdigt ska du alltid ta bort allt sågspån som har samlats på sågen och bladet. 2 Inspektera regelbundet att skruvarna och insexbultarna är ordentligt åtdragna. 3 Håll sågbladen rena och vassa. Vassa sågblad minskar risken för fastklämning och rekyl. 4 Håll maskinens ventilationsöppningar fria från damm och smuts. Dammsug regelbundet. 5 Om sågen inte fungerar som den ska, om det hörs ett missljud eller om sågen verkar vara defekt ska du omedelbart upphöra att arbeta med den och låta reparera den. 6 Rengör sågen med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel, eftersom de kan skada plastdelarna och ge upphov till sprickor. 4

5 Tekniset tiedot Akku: Kierrosluku, kuormittamaton: kierr./min Iskunpituus: Sahanterä: 6" Akun latausaika: 5 7 tuntia Sahan ominaisuudet Katkaisimen lukitus Katkaisin Akkupaketti Akkupaketti Akun lukitussalpa Latauksen merkkivalo Laturi 3 Laturissa on punainen valodiodi. Se syttyy, kun akku asetetaan laturiin. Jotta akku toimisi mahdollisimman tehokkaasti, se on poistettava laturista viiden tunnin käytön jälkeen. 4 Kun akku on ladattu täyteen, poista latausyksikön pistoke pistorasiasta. 5 Poista akku latausyksiköstä ja aseta akku työkaluun. SUOMI 5 KÄYTTÖOHJE Sahanterä Akun lukitussalpa Varoitukset ja turvallisuusohjeet VAROITUS! Kun käytät sahaa, noudata aina turvallisuusohjeita henkilövahinkojen ja varusteiden vaurioitumisen välttämiseksi. Tarkista aina ennen sahan käyttämistä, että sahanterä on kunnolla kiinni. Akku ja laturin käyttäminen 1 Aseta laturin pistoke asianmukaiseen pistorasiaan. 2 Aseta akku laturiin kuvassa esitetyllä tavalla. Akkua koskevat ohjeet 1 Onnettomuuksien välttämiseksi lataa vain laitteen mukana toimitettua akkua. Älä käytä akun lataamiseen muuta laturia. 2 Älä jätä akkua sateeseen tai kosteaan paikkaan. 3 Älä poista laturin pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta, sillä johto tai pistorasia saattavat vaurioitua. 4 Jos johto tai pistorasia ovat vaurioituneet, älä käytä laturia. 5 Korjauksiin saa ryhtyä vain ammattitaitoinen henkilö. 6 Älä koske akun napoihin sähköä johtavalla materiaalilla. 7 Älä säilytä akkua laatikossa, jossa on muita metalliesineitä. 8 Älä polta akkua. Kunnossapito 1 Kun lopetat sahan käyttämisen, poista aina kaikki sahaan ja terään kertynyt sahanpuru. 2 Tutki säännöllisesti ruuvit ja kuusikulmaiset pultit varmistaaksesi, että niiden kireys on oikea. 3 Pidä sahanterät puhtaina ja terävinä. Kun sahanterä on terävä, se ei juutu sahattavaan pintaan tai kimpoa siitä. 4 Pidä moottorin tuuletusaukot puhtaina pölystä ja epäpuhtauksista. Puhdista saha säännöllisesti pölynimurilla. 5 Älä jatka työskentelemistä sahan kanssa, jos saha ei toimi normaalisti tai sen ääni kuulostaa oudolta tai se näyttää vialliselta. Tällöin saha on korjattava. 6 Puhdista työkalu liinalla, joka on kostutettu miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liuottimia, koska ne voivat vahingoittaa muoviosia ja saada niissä aikaan halkeilua. 5

6 CE-Erklæring CE-mærke er anbragt: 2004 CE-märke monterat: 2004 CE-merkki myönnetty: 2004 CE-merket: 2004 CE mark placed: 2004 CE-Zeichen angebracht: EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-DEKLARATION EU-ILMOITUS DIREKTIIVIEN NOUDATTAMISESTA EU-SAMSVARSERKLÆRING EC-DECLARATION OF CONFORMITY EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU-Importør, EU-Importör, EU-maahantuoja, EU-importør, EEC-importer, EG-Importeur,: HP-Værktøj A/S Industrivej Børkop Erklærer herved på eget ansvar, at: Intygar härmed på eget ansvar, att: Ilmoittaa omalla vastuullaan, että: Erklærer herved på eget ansvar at: Hereby, on our own responsability declare that: Erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass: Bajonetsav Svärdsåg Puukkosaha Bajonettsag Reciprocating saw Säbelsäge POWER CRAFT JT-35 (66235) 18V mah Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Är tillverkad enligt följande: On valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Er fremstilt i samsvar med følgende: Is manufactured in compliance with the following: Hergestellt wurde in Übereinstimmung mit folgenden: DIREKTIVER, DIREKTIV, DIREKTIIVIT, DIREKTIVER, DIRECTIVES, RICHTLINIEN: 98/37/EF: Maskindirektivet med ændringsdirektiver. 73/23/EØF: Lavspændingsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + (ændringsdirektiv 93/68/EØF) 98/37/ETY: Konedirektiivi liitteineen ja korjauksineen. 73/23/ETY: Matalajännitedirektiivi. 89/336/ETY: EMC-direktiivi + ( korjauksineen 93/68/ETY ) 98/37/EC: Safety of machinery with amendments. 73/23/EEC: Low tension directive. 89/336/EEC: EMC- directive + ( amendments 93/68/EEC ) 98/37/EEC: Maskindirektivet med tillägg och rättelser. 73/23/EEC: Lågspänningsdirektivet. 89/336/EEC: EMC-direktivet + ( rättelser 93/68/EEC) 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillegg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspenningsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC) 98/37/EWG: Maschinenrichtlinie mit Änderungen. 73/23/EWG: Niederspannungsrichtlinie. 89/336/EWG: EMC-richtlinie + ( Änderungen 93/68/EWG) STANDARDER, NORMER, NORMIT, NORMER, STANDARDS, NORMEN: EN A1 - EN HP-Værktøj A/S - BØRKOP Produktchef, Produktchef, Tuotepäällikkö, Produktsjef, Product manager, Produktleiter Stefan Schou.... 6

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning. NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning. SE Ackumulatorladdare till bil 4 Bruksanvisning

DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning. NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning. SE Ackumulatorladdare till bil 4 Bruksanvisning MODEL 69080 MODEL L 69081 CHARGER 1 USER S GUIDE DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør

Lisätiedot

POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER POWER CRAFT

POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-5 Suomi 6-7 Svenska 8-9 CE 10-15 Ã Side 3 DANSK Multisliber I denne brugsanvisning

Lisätiedot

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning MODEL 66193 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL. PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2

AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL. PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2 MODEL 69370 AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL FI PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2 Valmistettu Kiinan kansantasavallassa 6062 - Taizhou Rongpeng, Zhejiang Yhteisön tuoja: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 95014 Fremstillet i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning. NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning. SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning. NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning. SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning MODEL 79258 PENDULUM 1 JIG SAW INSTRUCTION MANUAL DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning SF Heiluripistosaha 8 Käyttöohje Fremstillet i

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

FAN HEATER. DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning. NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning. SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning

FAN HEATER. DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning. NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning. SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning MODEL 78880 Instruction manual DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning SF Kylmä/- Kuuma Puhallin 8 Käyttöohje Fremstillet

Lisätiedot

BRUGERVEJLEDNING RYSTEPUDSER

BRUGERVEJLEDNING RYSTEPUDSER BRUGERVEJLEDNING RYSTEPUDSER RYSTEPUDSER FRA Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-5 Suomi 6-8 Svenska 8-11 Norsk 12-14 Ce-erklæring 15 Ã Side 3 DANSK Rystepudser I denne brugsanvisning

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 60255 METALBÅNDSAV METALLBANDSÅG. METALLIVANNESAHA Käyttöohje. Brugsanvisning.

METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 60255 METALBÅNDSAV METALLBANDSÅG. METALLIVANNESAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. MODEL 60255 METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL DA METALBÅNDSAV Brugsanvisning 2 SV METALLBANDSÅG Bruksanvisning 9 Fremstillet i P.R.C. 6001- Laizhou Machinery, Shangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL OMFORMER OMFORMER OMFORMARE. MUUNTAJA Käyttöohje. TRANSFORMER Instruction manual WECHSELRICHTER.

TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL OMFORMER OMFORMER OMFORMARE. MUUNTAJA Käyttöohje. TRANSFORMER Instruction manual WECHSELRICHTER. MODEL 1142 421 TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL DA NO SV OMFORMER Brugsanvisning OMFORMER Bruksanvisning OMFORMARE Bruksanvisning 3 4 5 FI MUUNTAJA Käyttöohje 6 EN TRANSFORMER Instruction manual 7 DE WECHSELRICHTER

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

RECHARGEABLE POWER DRILL

RECHARGEABLE POWER DRILL MODEL 66697 RECHARGEABLE POWER DRILL INSTRUCTION MANUAL DA AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning 3 NO BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning 8 SV BATTERIDRIVEN BORRMASKIN/ SKRUVMEJSEL Bruksanvisning

Lisätiedot

AKKUBOREMASKINER FRA POWER CRAFT

AKKUBOREMASKINER FRA POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING AKKUBOREMASKINER FRA AKKUBOREMASKINER Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-7 Suomi 8-12 Svenska 13-17 Norsk 18-22 CE-erklæringer 23-28 Ã NB! Læs vejledningen

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX MODEL L 70128 ELECTRIC KETTLE Instruction manual DK Elkedel 2 Brugsanvisning NO Vannkoker 6 Bruksanvisning SE Elektrisk vattenkokare 10 Bruksanvisning SF Vedenkeitin 14 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER VEJLEDNING CRAFT CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER VEJLEDNING CRAFT CRAFT POWER CRAFT BRUGER VEJLEDNING side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-11 Suomi 12-20 Svenska 21-29 Ce-erklæring 30 Dansk DANSK Kap og Geringssav side 3 ADVARSEL: Det er yderst vigtigt at

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTION MANUAL NØDSTRØMSANLÆG NØDSTRØMSAGGREGAT NÖDSTRÖMSANLÄGGNING. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTION MANUAL NØDSTRØMSANLÆG NØDSTRØMSAGGREGAT NÖDSTRÖMSANLÄGGNING. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 68015 BACK-UP POWER SYSTEM INSTRUCTION MANUAL DK N S FI NØDSTRØMSANLÆG Brugsanvisning NØDSTRØMSAGGREGAT Bruksanvisning NÖDSTRÖMSANLÄGGNING Bruksanvisning VARAVIRTAGENERAATTORI Käyttöohje 2 7 12 17

Lisätiedot

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL DH36DAL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer NC 40G Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

AIR PURIFIER INSTRUCTION MANUAL LUFTRENSER LUFTRENSER LUFTRENARE ILMANPUHDISTIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

AIR PURIFIER INSTRUCTION MANUAL LUFTRENSER LUFTRENSER LUFTRENARE ILMANPUHDISTIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 78741 AIR PURIFIER INSTRUCTION MANUAL DK N S FI LUFTRENSER Brugsanvisning LUFTRENSER Bruksanvisning LUFTRENARE Bruksanvisning ILMANPUHDISTIN Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C. 6114 - You Long,

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

HALOGENE LAMP WITH SENSOR

HALOGENE LAMP WITH SENSOR MODEL 74885 HALOGENE LAMP WITH SENSOR INSTRUCTION MANUAL DK Halogenlampe med sensor 2 Brugsanvisning N Halogenlampe med sensor 4 Bruksanvisning S Halogenlampa med sensor 6 Bruksanvisning FI Anturilla varustettu

Lisätiedot

INSTRUCTION MANUAL. FUGESKÆRER/MULTISLIBER Brugsanvisning. FUGESKJÆRER/MULTISLIPER Bruksanvisning. FOGFRÄS/MULTISLIP Bruksanvisning

INSTRUCTION MANUAL. FUGESKÆRER/MULTISLIBER Brugsanvisning. FUGESKJÆRER/MULTISLIPER Bruksanvisning. FOGFRÄS/MULTISLIP Bruksanvisning MODEL 71301 JOINT CUT UTTE TER/ MULTI TIGRI RINDER INSTRUCTION MANUAL DA FUGESKÆRER/MULTISLIBER Brugsanvisning 3 NO FUGESKJÆRER/MULTISLIPER Bruksanvisning 6 SV FOGFRÄS/MULTISLIP Bruksanvisning 9 FI SAUMALEIKKURI/MONITOIMIHIOMAKONE

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6521 1 Dansk 6 Suomi 13 Norsk 20 Svenska 27 HP6521 6 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt

Lisätiedot

TABLE CIR- CULAR SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 79480 BORDRUNDSAV BORDSIRKELSAG BORDCIRKELSÅG PÖYTÄPYÖRÖSAHA. Brugsanvisning.

TABLE CIR- CULAR SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 79480 BORDRUNDSAV BORDSIRKELSAG BORDCIRKELSÅG PÖYTÄPYÖRÖSAHA. Brugsanvisning. MODEL 79480 TABLE CIR- CULAR SAW INSTRUCTION MANUAL DK N S FI BORDRUNDSAV Brugsanvisning BORDSIRKELSAG Bruksanvisning BORDCIRKELSÅG Bruksanvisning PÖYTÄPYÖRÖSAHA Käyttöohje 2 5 8 11 GB Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

ELECTRIC PLANER INSTRUCTION MANUAL ELHØVL ELEKTRISK HØVEL ELHYVEL SÄHKÖHÖYLÄ. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

ELECTRIC PLANER INSTRUCTION MANUAL ELHØVL ELEKTRISK HØVEL ELHYVEL SÄHKÖHÖYLÄ. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 71400 ELECTRIC PLANER INSTRUCTION MANUAL DK N S FI ELHØVL Brugsanvisning ELEKTRISK HØVEL Bruksanvisning ELHYVEL Bruksanvisning SÄHKÖHÖYLÄ Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding,

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

AKKUBOREMASKINER FRA POWER CRAFT

AKKUBOREMASKINER FRA POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING AKKUBOREMASKINER FRA AKKUBOREMASKINER Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-7 Suomi 8-12 Svenska 13-17 Norsk 18-22 CE-erklæringer 23-28 Ã NB! Læs vejledningen

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP S N DK FIN Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas LabelManager Wireless PnP Upphovsrätt 2013 Newell Rubbermaid Europe LLC Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

OILLESS AIR COMPRESSOR

OILLESS AIR COMPRESSOR MODEL 54100 54150 OILLESS AIR COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI OLIEFRI KOMPRESSOR Brugsanvisning OLJEFRI KOMPRESSOR Bruksanvisning OLJEFRI KOMPRESSOR Bruksanvisning ÖLJYTÖN KOMPRESSORI Käyttöohje

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

CIRCULAR SAW FOR FIREWOOD INSTRUCTION MANUAL

CIRCULAR SAW FOR FIREWOOD INSTRUCTION MANUAL MODEL 50900 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Jifa, Zhejiang EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Zhejiang Jifa, Zhejiang EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFETRAKTER KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFETRAKTER KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 70116 Fremstillet i P.R.C. 6295 - Elate Electrical, Guangdong EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6295 - Elate Electrical, Guangdong EU-importør H.P. Værktøj A/S

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX MODEL 70180 1 FOOD PROCESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Food-processor 2 Brugsanvisning NO Matprosessor 9 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C.

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

STØVSUGER DK Støvsuger 2 Brugsanvisning STØVSUGER DAMMSUGARE PÖLYNIMURI

STØVSUGER DK Støvsuger 2 Brugsanvisning STØVSUGER DAMMSUGARE PÖLYNIMURI MODEL NR. 79154 VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL DK Støvsuger 2 Brugsanvisning N Støvsuger 5 Bruksanvisning S Dammsugare 8 Bruksanvisning FI Pölynimuri 11 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER FM 8 HITACHI FM8 1 0 ON OFF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX MODEL L 78728 1 DEHUMDIFIER Instruction manual Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C.

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI

Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI Hopfällbar Wecamp E-Bike Information Grattis till din nya elcykel från Wecamp! Läs bruksanvisningen noga. Den innehåller information om hur

Lisätiedot

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning.

ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 46999 BORD TIL OVERFRÆSER BORD TIL OVERFRESER ÖVERFRÄSBORD YLÄJYRSINPÖYTÄ. Brugsanvisning. MODEL 46999 ROUTER TABLE INSTRUCTION MANUAL DK N S FI BORD TIL OVERFRÆSER Brugsanvisning BORD TIL OVERFRESER Bruksanvisning ÖVERFRÄSBORD Bruksanvisning YLÄJYRSINPÖYTÄ Käyttöohje 2 10 18 26 Fremstillet

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-744 Manual.indd 2012-08-9, 09.46.10 Art. 37-744 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A GEL, WET & AGM Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 6/12

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot