Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer"

Transkriptio

1 Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.:

2 2

3 Borrhammare RH 400 PLUS INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION/MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDS-ANORDNINGAR 8. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 9. TRANSPORT & FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. EL-AVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage 2. TEKNISKA DATA Art.nr.: Modell: Borrhammare RH 400 PLUS Spänning: V ~ 50 Hz Effekt: W Steglöst varvtal: medurs: rpm. moturs: rpm. Slaghastighet: slag/min. Slagstyrka: ,2 J Max. borrkapacitet: Betong Ø 12 mm tegel Ø 20 mm trä Ø 12 mm stål Ø 8 mm Isolationsklass: Klass II Skyddsklass: IP20 Vikt: ,5 kg. Ljudnivå L WA (EN 60745) Uppmätt ljudnivå L PA : dB(A) Osäkerhet K WA : dB(A) Garanterad ljudnivå L WA : dB(A) Vibrationer borrning (EN 60745) Uppmätt: ,1m/s 2 Osäkerhet K: ,5m/s 2 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Borrhammare RH 400 PLUS är konstruerad för borrning i trä, plast och metall, samt slagborrning i betong, murverk och tegel. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 3

4 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd alltid andningsskydd, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD g f e c d b a a. Strömbrytare ON/OFF/hastighetskontroll b. Hjul för maximal hastighetskontroll c. Låsknapp, strömbrytare d. Rotationsväljare e. Funktionsväljare f. Låsknapp g. Fäste 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7.1 Symboler på maskinen Följande varningssymboler finns på maskinen: 6. INSTALLATION / MONTERING När maskinen levereras, kontrollera omgående att den inte blivit skadad under transport och att alla komponenter på följande lista finns med: Borrhammare 400 W OBS! Adapter till SDS+ fäste och borrchuck till träoch snabbstålsborr ingår ej. Använd skyddsutrustning. Hörselskydd och skyddsglasögon är obligatorisk utrustning. Vi rekommenderar dessutom att andningsskydd används. Borrdamm kan innehålla ämnen som är skadliga. Vissa typer av damm kan vara cancerframkallande och vissa typer av färger kan vara giftiga. Vid borrning/mejsling i sådana material skall alla i lokalen bära 5

6 andningsskydd. Borra/mejsla aldrig i asbest eller magnesium. Läs igenom manualen, särskilt säkerhetsinstruktionerna, innan maskinen används. Maskinen är dubbelisolerad och behöver ej anslutas till jordat uttag. SKYDDSANORDNINGAR Maskinen är utrustad med följande skyddsanordningar: Strömbrytare (A) Strömbrytarens funktion är: Start - Tryck in strömbrytaren Stopp - Släpp strömbrytaren Låsknapp (F) för kontinuerlig drift Strömbrytaren kan låsas för kontinuerlig drift: a. Tryck in strömbrytaren (A) och låsknappen (F). b. Släpp strömbrytaren. c. Släpp därefter låsknappen. För att stanna maskinen: a. Tryck in strömbrytaren (A). b. Släpp strömbrytaren (A). VARNING! Kom ihåg att låsa upp strömbrytaren vid strömavbrott genom att trycka på strömbrytaren (A) så att låsningen för kontinuerlig drift upphör. Annars finns risk för oavsiktlig start då strömmen återkommer. 7.3 Särskilda säkerhetsföreskrifter Ta bort skruvar, spik och andra objekt från arbetsstycket före borrning. Stäng av maskinen och säkerställ att den avstannat helt innan du lägger den ifrån dig. Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten från eluttaget omgående vid elektriska eller mekaniska funktionsfel. Använd endast tillbehör med en tillåten hastighet som matchar maskinens högsta hastighet. Maskinen får ej användas av människor under 16 år. Var aktsam vid borrning i väggar där det kan förekomma dolda elkablar. Om elkabeln skadas under arbete, rör den inte utan dra omgående ut stickkontakten från eluttaget. En skadad elkabel ska omgående repareras av en behörig eltekniker. Kontrollera alltid att spänningsuttaget överensstämmer med uppgiften på maskinens märkningsruta. Om borret plötsligt fastnar (orsakar en plötsligt och farlig reaktion) stäng omgående av maskinen. Var medveten om krafterna som kan uppstå när borret fastnar (särskilt vid borrning i metall) och inta ett säkerhetsavstånd. Håll maskinen i de isolerade handtagen som skydd vid händelse att maskinen borrar genom dolda elkablar eller sin egen elkabel. Håll elkabeln borta från maskinens rörliga delar. När maskinen används i ett fuktigt utrymme ska en jordfelsbrytare användas för att minska risken för elchock. 7.4 Risker vid användning Även om instruktionerna i manualen följs så kvarstår det vissa risker. Var medveten om dem och försök att undvika dem. Risk för ögonskada Det kan förekomma kringflygande föremål - Använd skyddsglasögon eller visir. Håll åskådare och djur på behörigt avstånd. 6

7 Risk för hörselskada Använd hörselskydd Risk för lungskador Damm kan skada lungorna. Använd alltid andningsskydd. Risk för skärskada Använd skyddshandskar vid byte av borr Risk för skada på grund av vibrationer Maskinens vibrationer kan orsaka arm- och handskador. Arbeta inte kontinuerligt under lång tid och säkerställ att maskinen inte vibrerar mer än normalt på grund av missskötsel eller defekta delar. 8. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 8.1 Varvtalsregulator Varvtalet regleras steglöst med strömbrytaren (A) och hjulet för maximal hastighetskontroll (B). Ju längre in strömbrytaren trycks, desto högre varvtal. 8.2 Rotationsväljare (D) höger/vänster Vid normal borrning används högerrotation. OBS! Rotationsriktningen får ej ändras då motorn snurrar. 8.3 Funktionsväljare (E) Välj funktion med hänsyn till materialet som ska borras. Borrning i trä och metall utförs med rotation utan slagfunktion. Borrning i tegel och betong utförs med rotation och slagfunktion. OBS! Ändra EJ inställningen på funktionsväljaren när motorn snurrar. Vänta alltid tills motorn stannat innan funktionsväljarens inställning ändras. 8.4 Hjul för maximal hastighetskontroll (B) Med hjulet för maximal hastighetskontroll kan du säkerställa att hastigheten inte blir högre än du önskar. 8.5 Montering/demontering av borr och mejslar med SDS+ fäste (4) VARNING! Använd alltid handskar vid montering/demontering av borr och mejslar. Montering a. Applicera ett tunt lager fett på borrets/ mejselns splines innan det monteras i SDS+ fästet. OBS! Genom att applicera fett eller olja på borrskaftets splines förebygger du slitage på dammskyddet och ökar på så vis effektiviteten på arbetet genom bättre rotation på borret. b. Tryck in borrskaftet/mejselskaftet i SDS+ fästet i pilens riktning och vrid på skaftet tills det bottnar och fastnar ordentligt i fästet. 7

8 8.6 Borrning a. Kontrollera att stickkontakten ej är ansluten till eluttaget. b. Inspektera maskinen och kontrollera att den är hel och att dammskyddet ej är slitet. c. Kontrollera att inga skruvar sitter löst. d. Kontrollera att maskinen är hel, särskilt elkabeln och stickkontakten. e. Applicera ett tunt lager fett på borrets splines och montera det i SDS+ fästet. f. Ställ in funktionsväljaren (E) i lämpligt läge, eller beroende på arbetsstyckets material. g. Ställ in rotationsväljaren (D) för rotationsriktning åt höger. h. Anslut stickkontakten i eluttaget. i. Påbörja borrningen, håll maskinen med båda händerna och tänk på att inte trycka för hårt. För hårt tryck vid slagborrning minskar slagenergin och därmed också effektiviteten. j. Efter avslutat arbete, rengör maskinen. Demontering a. Greppa runt SDS+ fästet och tryck det nedåt. b. Avlägsna borret uppåt, i den övre pilens riktning. VARNING! Använd alltid skyddsutrustning. Stödhandtaget skall användas vid allt arbete med maskinen. Dålig kontroll kan förorsaka allvarliga skador. 9. FÖRVARING Kontrollera att maskinen är hel och väl rengjord. Förvara maskinen i ett svalt och torrt utrymme, oåtkomligt för barn och andra obehöriga. Förvara alltid maskinen i en miljö med temperaturer mellan 0 C och +40 C. Förvara inte maskinen i närheten av kemikalier, lösningsmedel eller gödningsmedel. Sådana produkter är ofta nedbrytande och kan orsaka ohjälplig skada på din maskin. 10. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING VARNING! Koppla alltid bort maskinen från eluttaget innan reparation och underhåll påbörjas. 8

9 10.1 Dagligt underhåll Kontrollera att dammskyddet ej är slitet. Kontrollera att det inte finns några lösa skruvar. Kontrollera att elkabeln och kontakten ej är skadade. Kontrollera att plasthöljet ej är skadat. Rengör maskinen och dess ventilationsöppningar med en torr, mjuk trasa. Om maskinen är kraftigt nedsmutsad, fukta en trasa med lite tvålvatten. OBS! Använd inga kemikalier som kan skada maskinen eller för mycket vatten som kan kortsluta den Underhåll var 50:e arbetstimme eller vid behov. Rengör motorn med tryckluft. Snurra SDS+ fästet för hand så att hela rotorn kan blåsas rent Kolborst Bägge kolborst ska bytas samtidigt Felsökning Problem Motorn går oregelbundet. Minskning av borrhastighet. Åtgärd Kontrollera kolborsten. Kontrollera och byt smörjfettet om det behövs. 11. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) OBS! Använd inga verktyg som kan repa ytan på elmotorns lindning och rotor. 9

10 Borhammer RH 400 PLUS INNHOLD 1. INNLEDNING. 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. INSTALLASJON/MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG BESKYTTELSES-ANORDNINGER 8. BRUK OG HÅNDTERING 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke OBS! Risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og reguleringsanordninger. 2. TEKNISKE DATA Art.nr.: Modell: Borhammer RH 400 PLUS Spenning: V ~ 50 Hz Effekt: W Trinnløst turtall: med klokka: rpm. mot klokka: rpm. Slaghastighet: slag/min. Slagstyrke: ,2 J Maks. borekapasitet: Betong Ø 12 mm tegl Ø 20 mm tre Ø 12 mm stål Ø 8 mm Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesgrad: IP20 Vekt: ,5 kg Lydnivå L WA (EN 60745) Målt lydnivå L PA : dB(A) Usikkerhet K WA : dB(A) Garantert lydnivå L WA : dB(A) Vibrasjoner boring (EN 60745) Målt: ,1m/s 2 Usikkerhet K: ,5m/s 2 3. BRUKSOMRÅDE Borhammer RH 400 PLUS er konstruert for boring i tre, plast og metall, samt slagboring i betong, murverk og tegl. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 10

11 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Bruk alltid åndedrettsvern, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og reguleringsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal kun utføres av autorisert elektriker. 11

12 5. OVERSIKTSBILDE g f e c d b a a. Strømbryter ON/OFF (på/av) / hastighetskontroll b. Hjul for maksimal hastighetskontroll c. Låseknapp, strømbryter d. Rotasjonsvelger e. Funksjonsvelger f. Låseknapp g. Feste 6. INSTALLASJON / MONTERING Når maskinen leveres, kontroller omgående at den ikke har blitt skadet under transport, og at alle komponenter på listen nedenfor er med: Borhammer 400 W OBS! Adapter for SDS+-feste og borchuck for tre- og hurtigstålbor medfølger ikke. 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG BESKYTTELSESANORDNINGER 7.1 Symboler på maskinen Följande varningssymboler finns på maskinen: Bruk verneutstyr. Hørselvern og vernebriller er obligatorisk utstyr. Vi anbefaler dessuten at åndedrettsvern brukes. 12

13 Borestøv kan inneholde skadelige stoffer. Visse typer støv kan være kreftfremkallende, og visse typer maling kan være giftige. Ved boring/meisling i slike materialer skal alle i lokalet bruke åndedrettsvern. Bor/meisle aldri i asbest eller magnesium. Les gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, før maskinen tas i bruks. Maskinen er dobbeltisolert og behøver ikke kobles til jordet uttak. BESKYTTELSESANORDNINGER Maskinen er utstyrt med følgende beskyttelsesanordninger: Strømbryter (A) Strømbryterens funksjon er: Start - Trykk inn strømbryteren Stopp - Slipp strømbryteren Låseknapp (F) for kontinuerlig drift Strømbryteren kan låses for kontinuerlig drift: a. Trykk inn strømbryteren (A) og låseknappen (F). b. Slipp strømbryteren. c. Slipp deretter låseknappen. For å stanse maskinen: a. Trykk inn strømbryteren (A). Slipp strømbryteren (A). ADVARSEL! Husk på å låse opp strømbryteren ved strømbrudd ved å trykke på strømbryteren (A) slik at låsingen for kontinuerlig drift opphører. Ellers er det fare for utilsiktet start når strømmen kommer tilbake. 7.3 Spesielle sikkerhetsforskrifter Fjern skruer, spiker og andre gjenstander fra arbeidsstykket før boring. Slå av maskinen og sikre at den har stanset helt før du legger den fra deg. Slå av maskinen og trekk straks støpselet ut av stikkontakten ved elektriske eller mekaniske funksjonsfeil. Bruk kun tilbehør med en tillatt hastighet som matcher maskinens høyeste hastighet. Maskinen må ikke brukes av personer under 16 år. Vær forsiktig ved boring i vegger der det kan forekomme skjulte elkabler. Om elkabelen skulle bli skadet under arbeid, berør den ikke, men trekk straks støpselet ut av stikkontakten. En skadet elkabel skal omgående repareres av kvalifisert eltekniker. Kontroller alltid at spenningsuttaket er i samsvar med opplysningene i maskinens merking. Dersom boret plutselig setter seg fast (forårsaker en plutselig og farlig reaksjon), slå straks av maskinen. Vær bevisst på kreftene som kan oppstå når boret setter seg fast (spesielt ved boring i metall), og hold sikkerhetsavstand. Hold maskinen i de isolerte håndtakene som beskyttelse i tilfellet maskinen skulle bore gjennom skjulte elkabler eller sin egen elkabel. Hold elkabelen borte fra maskinens bevegelige deler. Når maskinen brukes i et fuktig rom, skal det brukes jordfeilbryter for å redusere risikoen for elektrisk støt. 7.4 Risikoer ved bruk Selv om instruksjonene i bruksanvisningen følges, gjenstår det visse risikoer. Vær klar over disse, og prøv å unngå dem. Risiko for øyeskade Gjenstander kan slynges ut - bruk vernebriller eller visir. Hold tilskuere og dyr på behørig avstand. Risiko for hørselskade Bruk hørselvern. Risiko for lungeskade Støv kan skade lungene. Bruk alltid åndedrettsvern. Risiko for kuttskade Bruk vernehansker ved skifte av bor. 13

14 Risiko for skade på grunn av vibrasjoner Maskinens vibrasjoner kan forårsake arm- og håndskader. Arbeid ikke kontinuerlig over lang tid, og forsikre deg om at maskinen ikke vibrerer mer enn normalt på grunn av manglende vedlikehold eller defekte deler. 8. BRUK OG HÅNDTERING 8.1 Turtallsregulator Turtallet reguleres trinnløst med strømbryteren (A) og hjulet for maksimal hastighetskontroll (B). Jo lengre inn strømbryteren trykkes, desto høyere turtall. 8.2 Rotasjonsvelger (D) høyre/venstre Ved normal boring brukes høyrerotasjon. OBS! Rotasjonsretningen må ikke endres når motoren roterer. 8.3 Funksjonsvelger (E) Velg funksjon med hensyn til materialet som du skal bore i. Boring i tre og metall utføres med rotasjon uten slagfunksjon. OBS! Endre IKKE innstillingen på funksjonsvelgeren når motoren roterer. Vent alltid til motoren har stanset før funksjonsvelgerens innstilling endres. 8.4 Hjul for maksimal hastighetskontroll (B) Med hjulet for maksimal hastighetskontroll kan du sikre at hastigheten ikke blir høyere enn du ønsker. 8.5 Montering/demontering av bor og meisler med SDS+-feste (4) ADVARSEL! Bruk alltid hansker ved montering/demontering av bor og meisler. Montering a. Påfør et tynt lag fett på borets/meiselens splines før de monteres i SDS+ festet. OBS! Ved å påføre fett eller olje på borskaftets splines forebygger du slitasje på støvbeskyttelsen og øker slik effektiviteten på arbeidet ved bedre rotasjon på boret. b. Trykk inn borskaftet/meiselskaftet i SDS+ festet i pilens retning, og vri skaftet til det bunner og festes ordentlig i festet. Boring i tegl og betong utføres med rotasjon og slagfunksjon. 14

15 8.6 Boring a. Kontroller at støpselet ikke er satt i stikkontakten. b. Inspiser maskinen og kontroller at den er hel, og at støvbeskyttelsen ikke er slitt. c. Kontroller at ingen skruer sitter løst. d. Kontroller at maskinen er hel, spesielt kabel og støpsel. e. Påfør et tynt lag fett på borets splines og monter det i SDS+ festet. f. Still inn funksjonsvelgeren (E) i egnet innstilling, eller avhengig av arbeidsstykkets materiale. g. Still inn rotasjonsvelgeren (D) for rotasjonsretning til høyre. h. Sett støpselet i stikkontakten. i. Begynn boringen, hold maskinen med begge hender, og pass på at du ikke trykker for hardt. For hardt trykk ved slagboring reduserer slagenergien og dermed også effektiviteten. j. Etter avsluttet arbeid, rengjør maskinen. Demontering a. Grip rundt SDS+ festet og trykk det nedover. b. Fjern boret oppover, i den øvre pilens retning. ADVARSEL! Bruk alltid verneutstyr. Støttehåndtaket skal brukes ved alt arbeid med maskinen. Dårlig kontroll kan forårsake alvorlige skader. 9. OPPBEVARING Kontroller at maskinen er hel og godt rengjort Oppbevar maskinen i et tørt og kjølig rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. Oppbevar alltid maskinen i et miljø med temperatur mellom 0 C og +40 C. Oppbevar ikke maskinen i nærheten av kjemikalier, løsemidler eller gjødsel. Slike produkter er ofte nedbrytende og kan forårsake uopprettelig skade på maskinen. 10. VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING ADVARSEL! Koble alltid maskinen fra strømuttaket før reparasjon og vedlikehold. 15

16 10.1 Daglig vedlikehold Kontroller at støvbeskyttelsen ikke er slitt. Kontroller at det ikke finnes noen løse skruer. Kontroller at kabel og støpsel ikke er skadet. Kontroller at plastdekselet ikke er skadet. Rengjør maskinen og dens ventilasjonsåpninger med en tørr, myk klut. Om maskinen er kraftig tilsmusset, fukt en klut med litt såpevann. OBS! Bruk ingen kjemikalier som kan skade maskinen, og heller ikke for mye vann, som kan kortslutte den Vedlikehold hver 50. arbeidstime eller ved behov Rengjør motoren med trykkluft. Roter SDS+festet for hånd slik at hele rotoren kan blåses ren Kullbørster Begge kullbørstene skal skiftes samtidig Feilsøking Problem Motoren går uregelmessig. Reduksjon av borehastighet. Tiltak Kontroller kullbørstene. Kontroller og skift smørefett om nødvendig. 11. MILJØ Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) OBS! Bruk ingen verktøy som kan ripe overflaten på motorens vikling og rotor. 16

17 Iskuporakone RH 400 PLUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVALAITTEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN JA KULJETTAMINEN. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ. 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja esimerkiksi sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. HUOMIO! Vähäisen henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla johtojen värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro: Malli: Iskuporakone RH 400 PLUS Jännite: V ~ 50 Hz Teho: W Portaaton kierrosnopeuden säätö: myötäpäivään: kierr./min. vastapäivään: kierr./min. Iskunopeus: iskua/min. Iskuvoima: ,2 J Suurin porauskapasiteetti:.. Betoniin Ø 12 mm tiileen Ø 20 mm Puuhun Ø 12 mm Teräkseen Ø 8 mm Eristysluokka: Luokka II Suojausluokka: IP20 Paino: ,5 kg. Äänitaso L WA (EN ISO 60745) Mitattu äänitaso L PA : db(a) Vaihtelu K WA : db(a) Taattu äänitaso L WA : db(a) Tärinä porattaessa (EN 60745) Mitattu: ,1 m/s 2 Vaihtelu K: ,5 m/s 2 3. KÄYTTÖKOHTEET Iskuporakone RH 400 PLUS on tarkoitettu puun, muovin ja metallien poraamiseen sekä betonin, tiilen ja muurauksen iskuporaamiseen. 17

18 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Koneita käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti koneen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rulllattuna. Vedä koko jatkojohto auki johtokelalta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 18

19 5. YLEISKUVA g f e c d b a a. ON/OFF-virtakatkaisin/nopeudensäätö b. Nopeudensäätöpyörä c. Lukituspainike, virtakatkaisin d. Pyörintäsuunnan valitsin e. Toimintovalitsin f. Lukituspainike g. Kiinnike 7. ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVAJÄRJESTELYT 7.1 Laitteen symbolit Laitteessa on seuraavat varoitussymbolit. 6. KOKOAMINEN Kun avaat koneen pakkauksen, tarkista heti, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksen aikana ja että kaikki seuraavassa luettelossa mainitut osat ovat mukana. Iskuporakone, 400 W HUOMIO! Ei sisällä SDS+-kiinnikettä eikä istukkaa puutai pikateräsporanterää varten. Käytä suojavarusteita. Kuulosuojaimia ja suojalaseja on käytettävä. Lisäksi on suositeltavaa käyttää hengityssuojainta. Porauspöly voi sisältää vaarallisia aineita. Tietyt pölyt voivat aiheuttaa syöpää, ja tietyt maalit voivat olla myrkyllisiä. Näitä porattaessa ja taltattaessa kaikkien tilassa oleskelevien on käytettävä hengityssuojainta. 19

20 Älä poraa tai talttaa asbestia tai magnesiumia. Lue käyttöohje ja varsinkin turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Laite on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse yhdistää maadoitettuun pistorasiaan. Mahdolliset sähköisten osien korjaukset on annettava koulutetun sähköasentajan tehtäviksi. TURVAJÄRJESTELYT Laitteessa on seuraavat suojalaitteet. Virtakatkaisin (A) Virtakatkaisimen toiminnot: Aloittaminen - - Paina virtakatkaisin sisään Seis - Vapauta virtakatkaisin. Jatkuvan käytön lukituspainike (F) Virtakatkaisin voidaan lukita jatkuvaa käyttöä varten. a. Paina virtakatkaisinta (A) ja lukituspainiketta (F). b. Vapauta virtakatkaisin. c. Vapauta tämän jälkeen lukituspainike. Laitteen pysäyttäminen: a. Paina virtakatkaisinta (A). Vapauta virtakatkaisin (A). VAROITUS! Muista vapauttaa virtakatkaisin sähkökatkon aikana painamalla virtakatkaisinta (A), jotta jatkuvan käytön lukitus avautuu. Muutoin laite voi käynnistyä itsestään, kun sähköt taas palaavat. 7.3 Erityiset turvallisuusohjeet Poista ruuvit, naulat ja muut esineet työstettävästä kappaleesta ennen poraamisen aloittamista. Ennen laitteen laskemista käsistäsi katkaise siitä virta ja anna sen pysähtyä kokonaan. Jos laitteeseen tulee sähköinen tai mekaaninen vika, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Käytä vain tarvikkeita, joiden sallittu nopeus vastaa laitteen suurinta nopeutta. Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta. Toimi varovaisesti poratessasi seiniin, sillä niiden sisällä voi olla piilotettuja sähköjohtoja. Jos sähköjohto vaurioituu työn ollessa meneillään, älä koske siihen vaan irrota pistoke heti pistorasiasta. Jos sähköjohto vaurioituu, sen korjaaminen on annettava heti pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Tarkista, että sähkönsyötön jännite vastaa laitteen tyyppikilven merkintää. Jos poranterä tarttuu kiinni, katkaise laitteesta virta heti, koska tällöin aiheutuu vaarallinen tilanne. Jos poranterä tarttuu kiinni, aiheutuu suuria voimia varsinkin metalliin porattaessa. Siirry turvallisen etäisyyden päähän. Pitele laitetta sähköeristetyistä kahvoista siltä varalta että poraat piilossa olevaan tai sen omaan sähköjohtoon. Pidä sähköjohto poissa laitteen liikkuvien osien luota. Jos laitetta käytetään kosteassa tilassa, on käytettävä vikavirtakytkintä sähköiskun vaaran vähentämiseksi. 7.4 Käyttämisen aiheuttamat vaarat Vaikka käyttöohjetta noudatetaan, on olemassa tiettyjä vaaroja. Ole tietoinen vaaroista ja yritä välttää niitä. Silmävamman vaara Esineitä voi lentää. Käytä suojalaseja tai kasvosuojusta. Pidä katselijat ja eläimet riittävän kaukana. Kuulovamman vaara Käytä kuulosuojaimia. Keuhkovaurioiden vaara Pöly voi vahingoittaa keuhkoja. Käytä aina hengityssuojainta. Leikkautumisvaara Käytä suojakäsineitä poranterää vaihtaessasi. 20

21 Tärinän aiheuttama vaara Laitteen tärinä voi vahingoittaa käsiä ja käsivarsia. Älä työskentele yhtäjaksoisesti pitkään. Varmista, että laite ei tärise tavallista enemmän puutteellisen kunnossapidon tai viallisten osien vuoksi. 8. KÄYTTÄMINEN JA KÄSITTELEMINEN 8.1 Kierrosluvun säädin Kierroslukua säädetään portaattomasti virtakatkaisimen (A) ja suurimman nopeuden säätöpyörän (B) avulla. Mitä syvemmälle virtakatkaisinta painetaan, sitä suurempi kierrosluku. 8.2 Pyörimissuunnan valitsin (D) (oikealle/vasemmalle) Valitse pyörimissuunnaksi oikea tavallisen poraamisen ajaksi. HUOMIO! Pyörimissuunnan valitsinta ei saa käyttää moottorin käydessä 8.3 Toiminnon valitsin (E) Valitse toiminto porattavan materiaalin mukaan. Porattaessa puuhun tai metalliin käytetään pyörimistoimintoa, ei iskuporausta. Porattaessa tiileen tai betoniin käytetään pyörimistoimintoa ja iskuporausta. HUOMIO! ÄLÄ muuta toimintoa moottorin käydessä. Odota moottorin sammumista ennen toiminnon vaihtamista valitsimen avulla. 8.4 Suurimman nopeuden säätöpyörä (B) Suurimman nopeuden säätöpyörän avulla voit varmistaa, että nopeus ei ylitä haluamaasi nopeutta. 8.5 Poranterän tai taltan kiinnittäminen SDS+-kiinnikkeeseen (4) tai irrottaminen siitä VAROITUS! Käytä aina suojakäsineitä kiinnittäessäsi tai irrottaessasi poraa tai talttaa. Asentaminen a. Levitä ohut kerros rasvaa poranterän tai taltan uriin ennen sen kiinnittämistä SDS+kiinnikkeeseen. HUOMIO! Levittämällä rasvaa tai öljyä poranterän uriin estät pölysuojainta kulumasta ja parannat työn tehokkuutta, sillä pora pyörii tehokkaammin. b. Työnnä poranterän tai taltan varsi SDS+kiinnikkeeseen nuolen suunnassa. Käännä terää tai talttaa, kunnes se osuu pohjaan ja kiinnittyy kunnolla. 21

22 8.6 Poraaminen a. Tarkista, että pistoketta ei ole yhdistetty sähköpistorasiaan. b. Tutki kone ja tarkista, että se on ehjä ja että pölysuojus ei ole kulunut. c. Tarkista, että ruuvit eivät ole löysällä. d. Tarkista, että laite on ehjä, varsinkin sähköjohdon ja pistokkeen eheys. e. Levitä ohut kerros rasvaa poranterän tai taltan uriin. Kiinnitä se SDS+-kiinnikkeeseen. f. Aseta toiminnon valitsin (E) oikeaan asentoon: joko tai työstettävän kappaleen materiaalin mukaan. g. Valitse pyöriminen oikealle pyörimissuunnan valitsimen (D) avulla. h. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. i. Aloita poraaminen. Pitele porakonetta molemmin käsin äläkä paina liian kovaa. Jos porakonetta painetaan voimakkaasti iskuporaamisen aikana, iskuenergia ja samalla teho heikkenevät. j. Puhdista laite työn päätyttyä. Irrottaminen a. Tartu SDS+-kiinnikkeeseen ja paina sitä alaspäin. b. Irrota poranterä nostamalla sitä ylemmän nuolen suuntaan. VAROITUS! Käytä aina suojavarusteita. Laitetta käytettäessä on käytettävä tukikahvaa. Puutteellinen hallinta voi aiheuttaa vakavia vammoja. 9. SÄILYTTÄMINEN Tarkista, että laite on ehjä ja puhdistettu hyvin. Säilytä laitetta kuivassa viileässä paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on C. Älä säilytä laitetta kemikaalien, liuottimien tai lannoitteiden läheisyydessä. Tällaiset aineet muodostavat usein hajoamistuotteita, jotka voivat vaurioittaa laitetta pysyvästi. 10. KUNNOSSAPITO JA VIANETSINTÄ VAROITUS! Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen huoltamista tai kunnossapitämistä. 22

23 10.1 Päivittäinen kunnossapito Tarkasta, ettei pölysuoja ole kulunut. Tarkista, että ruuvit eivät ole löysällä. Tarkista, että sähköjohto ja pistoke eivät ole vaurioituneet. Tarkista, että muovinen kuori on ehjä. Puhdista laite ja sen ilmanvaihtoaukot kuivalla pehmeällä liinalla. Jos laite on erittäin likainen, liinan voi kostuttaa saippuavedellä. HUOMIO! Älä käytä laitetta mahdollisesti vahingoittavia kemikaaleja tai liian paljon vettä, jotta ei aiheudu oikosulkua Huolto joka 50. käyttötunnin jälkeen tai tarvittaessa Puhdista moottori paineilmalla. Pyöritä SDS+kiinnikettä käsin, jotta koko roottori voidaan puhaltaa puhtaaksi Hiiliharjat Vaihda molemmat hiiliharjat samanaikaisesti Vianetsintä Ongelma Moottori käy epätasaisesti. Porausnopeus hidastuu. Toimenpide Tarkista hiiliharjat. Tarkista ja vaihda voiteluaine tarvittaessa. 11. YMPÄRISTÖNSUOJELU Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) HUOMIO! Älä käytä työkaluja, jotka voivat vahingoittaa sähkömoottorin käämitystä ja roottoria. 23

24 Borhammer RH 400 PLUS INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. INSTALLATION/MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG BESKYTTELSESANORDNINGER 8. ANVENDELSE OG HÅNDTERING 9. TRANSPORT OG OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder vigtige oplysninger om maskinens brug og sikkerhedsrisici m.m. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlige ulykker. OBS! Risiko for mindre person- eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Art.nr.: Model: Borehammer RH 400 PLUS Spænding: V ~50 Hz Effekt: W Trinløs hastighed: med uret: rpm. mod uret: rpm. Slaghastighed: slag/min. Slagstyrke: ,2 J Maks. borekapacitet: beton Ø 12 mm tegl Ø 20 mm træ Ø 12 mm stål Ø 8 mm Isolationsklasse: Klasse II Beskyttelsesklasse: IP20 Vægt: ,5 kg. Lydniveau L WA (EN 60745) Målt lydtryk L PA : db (A) Usikkerhed K WA : db (A) Garanteret lydniveau L WA : db (A) Vibrationer boring (EN 60745) Målt: ,1 m/s 2 Usikkerhed K: ,5 m/s 2 3. ANVENDELSESOMRÅDE Borehammer RH 400 PLUS er fremstillet til at bore i træ, plast og metal samt slagbore i beton, mur og tegl. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 24

25 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Brug altid åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og høreværn. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, der kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. 25

26 5. OVERSIGTSBILLEDE g f e c d b a a. Strømafbryder ON/OFF/hastighedkontrol b. Hjul til maksimal hastighedskontrol c. Låseknap, afbryder d. Rotationsvælger e. Funktionsvælger f. Låseknap g. Borepatron 7. SÆRSKILTE SIKKERHEDSREGLER OG BESKYTTELSESANORDNINGER 7.1 Symboler på maskinen Følgende advarselssymboler findes på maskinen: 6. INSTALLATION / MONTERING Ved leveringen kontrolleres straks, at maskinen ikke er beskadiget under transporten, samt at alle dele på følgende liste er med: Borhammer 400 W OBS! Adapter til SDS+ patron og borepatron til træog stålbor medfølger ikke. 26 Brug beskyttelsesudstyr. Høreværn og beskyttelsesbriller er obligatorisk udstyr. Vi anbefaler derudover, at der anvendes åndedrætsværn. Borestøv kan indeholde skadelige stoffer. Visse typer støv kan være kræftfremkaldende og visse typer maling kan være giftig. Når der bores/mejsles i sådanne materialer, skal alle i lokalet bære åndedrætsværn. Bor/mejsl aldrig i asbest eller magnesium.

27 Læs manualen og især sikkerhedsinstruktionerne igennem, inden maskinen tages i brug. Maskinen er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke sluttes til jord. BESKYTTELSESANORDNINGER Maskinen er udstyret med følgende beskyttelsesanordninger: Afbryder (A) Afbryderens funktion er: Start - Tryk afbryderen ind Stop - Slip afbryderen Låseknap (F) til kontinuerlig drift Afbryderen kan låses til kontinuerlig drift: a. Tryk afbryderen (A) og låseknappen (F) ind. b. Slip afbryderen. c. Slip derefter låseknappen. For at standse maskinen: a. Tryk afbryderen (A) ind. b. Slip afbryderen (A). ADVARSEL! Ved strømafbrydelse skal du huske at låse afbryderen op ved at trykke på afbryderen (A), så låsning af kontinuerlig drift ophører. Ellers er der risiko for utilsigtet start, når strømmen kommer igen. 7.3 Særlige sikkerhedsforskrifter Fjern skruer, søm og andre genstande fra arbejdsemnet, før der bores. Sluk maskinen og lad den standse helt, inden du lægger den fra dig. Sluk straks maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår elektriske eller mekaniske funktionsfejl. Brug kun tilbehør med en tilladt hastighed, der svarer til maskinens højeste hastighed. Maskinen må ikke benyttes af personer under 16 år. Vær påpasselig med at bore i vægge. Der kan være skjulte ledninger. Hvis ledningen beskadiges under arbejdet, må den ikke røres, før stikket er fjernet fra stikkontakten. En defekt ledning, skal omgående skiftes af en autoriseret elektriker. Kontroller, at stikkontakten er i overensstemmelse med maskinens mærkeskilt. Hvis boret pludselig sætter sig fast (forårsager en pludselig og farlig situation), skal maskinen straks slukkes. Vær bevidst om de kræfter, der kan forekomme, når boret sætter sig fast (især ved boring i metal). Hold maskinen i de isolerede håndtag, som beskytter, hvis der bores ind i skjulte ledninger eller i maskinens egen ledning. Hold ledningen væk fra maskinens bevægelige dele. Når maskinen bruges i fugtige omgivelser, skal der være en jordfejlsafbryder, så faren for elektrisk stød mindskes. 7.4 Risici ved brug Selvom instruktionerne i manualen følges, kan der opstå visse faremomenter. Vær opmærksom på dem og forsøg at undgå dem. Risiko for øjenskader Der kan forekomme flyvende genstande Brug beskyttelsesbriller eller visir. Hold tilskuere og børn på passende afstand. Risiko for høreskader Brug høreværn. Risiko for lungeskader Støv kan skade lungerne. Brug altid åndedrætsværn. Risiko for snitskader Brug beskyttelseshandsker ved skift af bor. Risiko for skader på grund af vibrationer Maskinens vibrationer kan forårsage skade på arme og hænder. Arbejd ikke uafbrudt igennem længere tid og sikre dig, at maskinen ikke vibrerer mere end normalt på grund af misligholdelse eller defekte dele. 27

28 8. ANVENDELSE OG HÅNDTERING 8.1 Hastighedsregulering Hastigheden reguleres trinløst med afbryderen (A) og hjulet til maksimal hastighedskontrol (B). Jo længere afbryderen trykkes ind, jo hurtigere kører motoren. 8.2 Rotationsvælger (D) højre/venstre Ved normal boring anvendes højrerotation. OBS! Rotationsretningen må ikke ændres, når motoren kører. 8.3 Funktionsvælger (E) Vælg funktion efter det materiale, der skal bores. Boring i træ og metal udføres med rotation uden slagfunktion. Boring i tegl og beton udføres med rotation og slagfunktion. [Ska bort och då även i diagrammet!] OBS! Funktionsvælgerens indstilling må IKKE ændres, når motoren kører. Vent altid til motoren er standset, inden du skifter funktionsvælgerens indstilling. 8.4 Hjul til maksimal hastighedskontrol (B) Med hjulet til maksimal hastighedskontrol sikrer du, at hastigheden ikke bliver højere, end du ønsker. 8.5 Montering/afmontering af bor og mejsel med SDS+ patron (G) ADVARSEL! Brug altid handsker ved montering/afmontering af bor og mejsel. Montering a. Påfør et tyndt lag fedt på borets/mejslens skaft, inden montering i SDS+ patronen. OBS! Ved at påføre fedt eller olie på borets skaft, forebygger du slitage på støvbeskyttelsen, og du gør også arbejdet mere effektivt, idet boret roterer bedre. b. Tryk bor-/mejselskaftet ind i SDS+ patronen i pilens retning og drej skaftet, indtil det er i bund og sidder ordentligt fast. 28

29 8.6 Boring a. Kontroller, at stikket ikke er tilsluttet stikkontakten. b. Efterse maskinen og kontroller, at den er hel, og at støvbeskyttelsen ikke er slidt. c. Kontroller, at alle skruer sidder ordentligt fast. d. Kontroller, at maskinen er hel, især ledningen og stikket. e. Påfør et tyndt lag fedt på borets skaft og monter det i SDS+ patronen. f. Indstil funktionsvælgeren (E) til en passende stilling eller, afhængigt af arbejdsemnets materiale. g. Indstil rotationsvælgeren (D) til rotationsretning mod højre. h. Sæt stikket i stikkontakten. i. Begynd at bore. Hold maskinen med begge hænder og lad være med at trykke for hårdt. Et for hårdt tryk, når du slagborer, formindsker slagenergien og dermed også effektiviteten j. Efter endt arbejde rengøres maskinen. Afmontering a. Grib om SDS+ patronen og tryk den nedad. b. Træk boret opad i den øverste pils retning. ADVARSEL! Brug altid beskyttelsesudstyr. Støttehåndtaget skal bruges ved alt arbejde med maskinen. Dårlig kontrol kan forårsage alvorlige skader. 9. OPBEVARING Kontroller, at maskinen er hel og ordentligt rengjort. Opbevar maskinen i et tørt og køligt rum utilgængeligt for børn og andre uvedkommende. Opbevar altid maskinen i omgivelser med en temperatur på mellem 0 C og +40 C. Opbevar ikke maskinen i nærheden af kemikalier, opløsningsmidler eller gødningsmidler. Disse produkter er ofte nedbrydende og kan forårsage uoprettelig skade på din maskine. 10. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING ADVARSEL! Fjern altid maskinen fra stikkontakten, inden reparation og vedligeholdelse påbegyndes. 29

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W 2 SLAGBORRMASKIN 710 W 2 4 1 5 6 3 8 7 Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Kompostkværn. Oksasilppuri

Kompostkværn. Oksasilppuri 17-323_manual.indd 2011-04-5, 16.50.32 Art. 17-323 Kompostkvarn Kompostkvern Oksasilppuri Kompostkværn S 2500 Original manual Art. 17-323 Kompostkvarn Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IW300A Tillverkare/Produsent/Valmistaja/Producent: BILTEMA Garnisonsgatan 26, SE-254 66 Helsingborg.

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

DRILL DRIVER CD14,4P

DRILL DRIVER CD14,4P DRILL DRIVER CD14,4P BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P BORE- OG SKRUEMASKINE CD14,4P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Lisätiedot

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill DM 20V Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblandemaskine 130 L 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Betongblandare 130 L 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av betongblandaren

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 44300 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-importör H.P. Værktøj

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DCR300 DCR100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 100DC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler i bruksanvisningen: Symboler på maskinen: 2 Svenska

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler i bruksanvisningen: Symboler på maskinen: 2 Svenska SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Digitalt elverk G 1000 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Bänkborrmaskin 16 mm. Benkboremaskin 16 mm. Penkkiporakone 16 mm. Bænkboremaskine 16 mm

Bänkborrmaskin 16 mm. Benkboremaskin 16 mm. Penkkiporakone 16 mm. Bænkboremaskine 16 mm Art. 17-2291 Bänkborrmaskin 16 mm Benkboremaskin 16 mm Penkkiporakone 16 mm Bænkboremaskine 16 mm Art. 17-2290 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Art. 17-2291 Bänkborrmaskin 16 mm 2. Introduktion och

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV LC 400A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot