FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P"

Transkriptio

1 FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2

2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela manualen innan maskinen används. Spara manualen inför framtida bruk. TEKNISKA DATA Art nr Modellbeteckning:..... Färg- och cementmixer 140 P Spänning: V / 50Hz Säkring elnät: A trög Effekt: W Vridmoment max: ,7 Nm Vartalsreglering: Elektronisk steglös Växellägen: st Varvtal: / rpm Mixerstav, diam.: Ø 140mm Mixerstav, gänga:..... M14 2,0 Vibration: ,7 m/s2 Ljudtryck LPA: db(a) Ljudvolym LWA: db(a) Säkerhetsklass: Klass 2 Skyddsklass: IP 20 Mått: x 34 x 21 cm Vikt: ,5 kg ANVÄNDNINGSOMRÅDE Effektiv Färg- och cementmixer av hög kvalitet, avsedd till blandning av färg, cement och kakelfix. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING! Läs denna manual i sin helhet. Underlåtenhet att följa föreskrifterna i manualen kan leda till elstöt, brand och/eller allvarlig personskada. VARNING! Avsikten med säkerhetssymbolerna är att göra användaren uppmärksam på möjliga faror. Säkerhetssymbolerna och dess förklaringar skall göra dig uppmärksam och förstående. Själva säkerhetsvarningen eliminerar EJ eventuell fara. Instruktionerna eller varningarna som ges är EJ någon ersättning för normala olycksförbyggande åtgärder. SÄKERHETSSYMBOLER OBS/CAUTION: Indikerar på en eventuell farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i mindre eller måttlig skada. Symbolen kan även användas för att göra användaren uppmärksam på farlig användning som kan orsaka maskinskada. FARA/DANGER: Indikerar på en omedelbar farlig situation som, om den inte undviks, kommer att reslultera i död eller allvarlig skada. VARNING/WARNING: Indikerar på en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i död eller allvarlig olycka. OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen leda till att du nonchalerar dess risker. SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA BEHOV. INNAN MASKINEN ANVÄNDS VARNING: Vissa typer av damm som bildas vid mixning kan innehålla kemikalier som kan orsaka cancer, födelsedefekter eller andra fortplantninggsrelaterade skador. Exempel på sådana kemikalier är: mureriprodukter. Skaderisken när man utsätter sig för dessa kemikalier varierar, beroende på hur ofta arbetet utförs. För att minska risken att utsättas av dessa kemikalier, arbeta i välventilerade lokaler, samt arbeta med godkänd skyddsutrustning, ex. filterförsedd skyddsmask. ARBETSOMRÅDE 1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Skräpiga arbetsbänkar och mörka områden innebär risk för olyckor. 2. Kör inte elektriska maskiner i explosiva miljöer, t.ex. vid förekomst av brandfarlig vätska, gas eller damm. Elektriska maskiner avger gnistor som kan antända dammet eller ångorna. 3. Se till att barn och andra intresserade hålls borta från arbetsområdet. 4. Gör verkstaden barnsäker med hänglås och huvudströmbrytare. ELSÄKERHET 1. Maskinen är av dubbelisolerad typ, vilket eliminerar behovet av att maskinen måste vara försedd med elsladd och stickkontakt för anslutning till ett jordat vägguttag. 2. Undvik att komma i kontakt med jordade ytor, såsom t.ex. rör, radiatorer och kylanläggningar. Du löper större risk att få en elstöt om din kropp är jordad. 3. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i en elektrisk maskin kan leda till ökad risk för elstöt. 4. Använd inte maskinen i närheten av lätt antändbara vätskor eller gaser. 5. Misshandla inte sladden. Bär aldrig maskinen i sladden och dra inte i sladden för att dra ut stickprop- pen ur vägguttaget. Se till att sladden inte utsätts för värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadad elsladd skall bytas omedelbart. Skadad elsladd ökar risken för elstöt. 6. Vid användning av elektriska maskiner utomhus skall alltid en förlängningssladd godkänd och avsedd för utomhusbruk användas. En sådan förlängningssladd minskar risken för elstöt. PERSONLIG SÄKERHET 1. Var uppmärksam, se på det du arbetar med och använd sunt förnuft vid användning av elektriska maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet vid användning av elektriska maskiner kan räcka för att du skall skadas allvarligt. 2. Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder och bär inga smycken. Använd hårnät om du har långt hår. Se till att hålla hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. Halksäkra skor rekommenderas. 3. Undvik oavsiktlig start. Se till att startknappen inte är intryckt när stickproppen sätts in i vägguttaget. Det inbjuder till olyckor att bära maskinen med fingret på startknappen och att sätta stickproppen i vägguttaget på maskiner med startknappen intryckt. 4. Tag bort inställningsnycklar och justerverktyg. Gör det till en vana att alltid kontrollera att inställningsnycklar och justerverktyg är borttagna från maskinen före start. En nyckel som sitter kvar på en roterande del av maskinen kan orsaka personskador. 5. Sträck dig inte. Se till att alltid stå stadigt och ha balans. Bra fotfäste och balans ger bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer. 6. Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. OBS: Vanliga glasögon och solglasögon är ej skyddsglasögon. Andningsskydd, halksäkra skor, hjälm och hörselskydd skall användas när så är tillämpligt. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV MASKINEN 1. Tvinga inte maskinen. Använd rätt maskin för det arbete som skall utföras. Rätt maskin gör arbetet lättare, säkrare och bättre. Arbeta i den hastighet maskinen är avsedd att arbeta i. 2. Använd inte maskinen om startknappen inte fungerar korrekt. Maskiner som inte kan kontrolleras med startknappen är farliga och skall repareras. 3. Dra ur stickproppen ur vägguttaget innan du gör någon justering, byter tillbehör eller lägger undan maskinen. Sådan förebyggande säkerhetsåtgärd minskar risken för att maskinen startar oavsiktligt. 4. Lägg undan maskiner som inte används utom räckhåll för barn och andra obehöriga personer. Maskinen är farlig i händerna på okunnig. 5. Sköt maskinen noggrant. Håll skärande verktyg vassa och rena. Korrekt skötta maskiner med vassa skärytor fungerar bättre och är lättare att kontrollera. 6. Låt alla skydd sitta på sin plats och håll dem i fungerande skick. 7. Överskrid inte maskinens max. kapacitet. Den arbetar bäst och säkrast inom det område den är konstruerad för. Tvinga inte maskinen till uppgifter den inte är avsedd för. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt maskinval. Tvinga inte mindre maskiner till att göra ett arbete avsett för större maskiner. 8. Kontrollera att rörliga delar sitter korrekt på plats och inte kärvar, att inga delar är trasiga och att inget annat förhållande föreligger som kan påverka maskinens funktion. Skadad maskin skall repareras innan den används. Många olyckor orsakas av dåligt skötta maskiner. 9. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för just din maskin. Tillbehör som är lämpliga för en maskin kan vara farliga på en annan maskin. MONTERINGSANVISNING UPPACKNING VARNING: För att reducera risken för skada p.g.a. oönskad start eller elstöt, anslut ej maskinen till något eluttag under uppackning och montering. Stickkontakten skall alltid vara borttagen från eluttaget vid service eller byte av tillbehör. Maskinen levereras komplett i en kartong. ningen. lera så att allt finns med. Lista över medföljande delar Komplett maskin med mixerstav st. Nyckel st. Manual st. OBS: Innan du börjar montera samman maskinen, kontrollera så att alla delar finns med. Om någon del saknas, montera ej ihop maskinen. Ibland kan smådelar försvinna i emballaget. Släng ej något packmaterial förrän maskinen är ihopmonterad. Kontrollera i emballaget om någon del saknas. VARNING: Om någon del saknas, använd EJ maskinen förrän den saknade delen monterats/ersatts. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada. 3 4

3 SE SE ÖVERSIKTSBILD 1. Strömbrytare med låsknapp 2. Tumhjul för varvtalsreglering Växelväljare Placering av maskinen på marken Fig ,25 Denna maskin är försedd med 2 växlar. Växelväljaren är placerad på växelhusets nedre del. Använd den lägre växeln för bästa möjliga vridmoment vid mixning av ytterst trögflytande material. För att byta växel, stäng först av maskinen och låt den stanna helt. Tryck sedan in den fjäderbelastade växelväljaren och skjut den uppåt eller nedåt till önskad växel. Försäkra dig om att växeln kuggar in ordentligt. Ibland kan det hjälpa att försiktigt vrida lite på spindelaxeln för att underlätta att växeln kuggar in. Växelläge I = rpm Växelläge II = rpm Var uppmärksam på så att maskinen placeras korrekt när den läggs på marken. Korrekt placering av maskinen visas i fig. 7. OBS: Om maskinen placeras felaktigt på marken (se fig. 6), ex. så att elkabeln pekar mot marken, så kan detta skada elkabeln och därmed öka risken för elstöt och skada på maskinen. Fig Axel OBS: Innan byte av växel sker måste alltid maskinen vara avstängd (läge OFF ) och mixerstaven slutat att snurra. Fig Växelväljare Felaktig placering Fig Blandarstav 6. Fast nyckel ANVÄNDNING AV MASKINEN ANVÄNDNINGS- OCH HANDHAVANDEINSTRUKTIONER ON/OFF-strömbrytare För att starta maskinen, tryck in ON/OFF-strömbrytaren. För att stanna maskinen, släpp ON/OFF-strömbrytaren. Denna maskin är försedd med låsknapp för kontinuerlig drift. Om kontinuerlig drift önskas, tryck först in ON/OFFströmbrytaren och därefter låsknappen. För att stanna maskinen, tryck in och släpp ON/OFF-strömbrytaren. Fig. 2 Varvtalsreglering Genom att vrida på tumhjulet så kan varvtalet på elektronisk väg regleras för bästa mixning. Fig. 3 Tumhjul för varvtalsreglering För en så effektiv kontroll som möjligt av denna maskin krävs att den hålls fast med händerna på båda handtagen, både vid start och under mixning. Placera medlet som ska mixas i en hink och håll maskinen ordentligt med båda händerna för att förhindra att du tappar kontrollen över maskinen, vilket kan orsaka personskada. Använd skyddsutrustning! VARNING: Se till att maskinens elkabel alltid hålls bakom operatören och borta från mixningsområdet för att undvika att den trasslar in sig i mixerstaven. Handtag Färg- och cementmixerns båda handtag är designade för ett säkert och optimalt grepp. De tillåter operatören att använda maskinen på ett bekvämt sätt under längre tid. Korrekt placering UNDERHÅLL VARNING: För att minska risken för skada orsakad av oönskad start eller elstöt, se alltid till att stickkontakten är bortplockad från eluttaget innan någon form av arbete sker på maskinen. Se till att hålla maskinen ren. Ta bort avlagringar (färg, cement etc.) som fastnat på maskinens rörliga delar. Försäkra dig om att maskinen fungerar på korrekt sätt. Kontrollera regelbundet åtdragningen av skruvar och bultar. Fig. 5 FÖRVARING Förvara maskinen i ett dammfritt och torrt utrymme, oåtkomligt för barn och övriga obehöriga. 5 6

4 SE NO ELSCHEMA MALINGS- OG MØRTELMIKSER 140 P REPARATION OCH UNDERHÅLL Var 50:e timma eller vid behov: Rengör motorns kylluftintag med tryckluft (använd skyddsutrustning) och torka alla plastdetaljer med en torr trasa. Använd ej rengöringsmedel som kan skada plasten. Kontrollera kolborstarna. Byt båda kolborstarna om det återstår 1/4 eller mindre på en kolborste. Var 200:de användningstimme: Byt smörjfett i växelhuset. Kontroll och byte av kolborstar 1. Avlägsna nätkontakten från eluttaget. 2. Skruva loss de fyra skruvarna på motorkåpan. 3. Tryck in kolborstfjädern för att minska trycket, lossa på skruven som håller fast kabeln. 4. Drag försiktigt ut kolborstarna. 5. Byt kolborstarna eller montera tillbaka de gamla. Kontrollera att de passar och går hela vägen in. Om de inte går hela vägen in så minskar motorns effekt vilket medför ökat slitage på kolborstarna. 6. Skruva fast motorkåpan och provkör maskinen. MILJÖSKYDD Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland soporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. INNLEDNING OG GARANTIVILKÅR Les gjennom og forstå hele brukerveiledningen før du tar maskinen i bruk. Ta vare på veiledningen for å kunne slå opp i den senere. TEKNISKE DATA Art.nr Modellbetegnelse:..... Malings- og mørtelmikser 140 P Spenning: V / 50 Hz Sikring strømnett: A treg Effekt: W Moment maks.: ,7 Nm Turtallsregulering:..... Elektronisk trinnløs Girposisjoner: stk. Turtall: / rpm Blandestav, diam.:..... Ø 140 mm Blandestav, gjenger:... M14 2,0 Vibrasjon: ,7 m/s2 Lydtrykk LPA: db(a) Lydvolum LWA: db(a) Sikkerhetsklasse:..... Klasse 2 Beskyttelsesgrad:..... IP20 Mål: x 34 x 21 cm Vekt: ,5 kg BRUKSOMRÅDE Effektiv malings- og mørtelmikser av høy kvalitet, beregnet for blanding av maling, sement og flislim. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL! Les denne brukerveiledningen i sin helhet. Manglende iakttakelse av forskriftene i denne kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. ADVARSEL! Hensikten med sikkerhetssymbolene er å gjøre brukeren oppmerksom på mulige farer. Sikkerhetssymbolene og forklaringene til disse skal gjøre deg oppmerksom og gi deg forståelse. Selve sikkerhetsadvarselen eliminerer IKKE eventuell fare. Instruksjonene eller advarslene som gis, er IKKE noen erstatning for normale ulykkesforebyggende tiltak. SÄKERHETSSYMBOLER OBS: Indikerer en eventuell farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil resultere i mindre eller moderat skade. Symbolet kan også brukes for å gjøre operatøren oppmerksom på farlig bruk som kan forårsake maskinskade. FARE: Indikerer en umiddelbar farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil være livsfarlig eller medføre alvorlig skade. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil være livsfarlig eller medføre en alvorlig ulykke. OBS! Vær alltid risikobevisst. Selv om du er vant med maskinen, må du aldri overse risikoene forbundet med den. TA VARE PÅ DENNE BRUKERVEILEDNINGEN FOR Å KUNNE SLÅ OPP I DEN SENERE. FØR MASKINEN BRUKES ADVARSEL: Visse typer støv som dannes ved blanding, kan inneholde kjemikalier som kan forårsake kreft, fødselsdefekter eller andre fortplantningsrelaterte skader. Eksempel på slike kjemikalier er: produkter. Skaderisikoen når man blir eksponert for disse kjemikaliene varierer, avhengig av hvor ofte arbeidet utføres. For å redusere risikoen for eksponering for disse kjemikaliene, arbeid i godt ventilerte lokaler, og bruk godkjent verneutstyr, f.eks. filterutstyrt beskyttelsesmaske. ARBEIDSOMRÅDE 1. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Uryddige arbeidsbenker og mørke områder innebærer risiko for ulykker. 2. Bruk ikke elektriske maskiner i eksplosive miljøer, f.eks. ved forekomst av brannfarlig væske, gass eller støv. Elektriske maskiner avgir gnister som kan antenne støv eller damper. 3. Sørg for at barn og andre tilskuere holdes borte fra arbeidsområdet. 4. Gjør verkstedet barnesikkert med hengelås og hovedstrømbryter. ELSIKKERHET 1. Maskinen er av dobbeltisolert type, noe som gjør at maskinen ikke må være utstyrt med ledning og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt. 2. Unngå å komme i kontakt med jordede overflater, så som f.eks. rør, radiatorer og kjøleanlegg. Du løper større risiko for å få elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. 3. Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller våte forhold. Vann som trenger inn i en elektrisk maskin, kan føre til økt risiko for elektrisk støt. 4. Bruk ikke maskinen i nærheten av lett antennelige væsker eller gasser. 7 8

5 NO NO 5. Behandle ledningen forsiktig. Bær aldri maskinen etter ledningen, og dra ikke i ledningen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Pass på at ledningen ikke utsettes for varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. En skadet ledning øker risikoen for elektrisk støt og skal straks skiftes ut. 6. Ved bruk av elektriske maskiner utendørs skal det alltid brukes en skjøteledning godkjent og beregnet for bruk utendørs. En slik skjøteledning reduserer risikoen for elektrisk støt. PERSONLIG SIKKERHET 1. Vær oppmerksom, se etter på det du arbeider med, og bruk sunn fornuft når du arbeider med elektriske maskiner. Bruk ikke maskinen om du er trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks manglende oppmerksomhet ved bruk av elektriske maskiner er alt som skal til for at du kan bli alvorlig skadet. 2. Bruk egnede klær. Bruk ikke løstsittende klær og smykker. Bruk hårnett om du har langt hår. Pass på å holde hår, klær og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklisikre sko anbefales. 3. Unngå utilsiktet start. Se etter at startknappen ikke er inntrykt når støpselet settes i stikkontakten. Det innbyr til ulykker å bære maskinen med fingeren på startknappen og å sette støpselet i stikkontakten på maskiner med startknappen inntrykt. 4. Fjern innstillingsnøkler og justeringsverktøy. Gjør det til en vane å alltid kontrollere at innstillingsnøkler og justeringsverktøy er fjernet fra maskinen før start. En nøkkel som sitter igjen på en roterende del av maskinen, kan forårsake personskader. 5. Strekk deg ikke. Pass på å alltid stå stødig og holde balansen. Godt fotfeste og balanse gir bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner. 6. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid vernebriller. OBS! Vanlige briller og solbriller er ikke vernebriller. Åndedrettsvern, sklisikre sko, hjelm og hørselsvern skal brukes når dette er nødvendig. BRUK OG STELL AV MASKINEN 1. Tving ikke maskinen. Bruk riktig maskin for arbeidet som skal utføres. Riktig maskin gjør arbeidet lettere, sikrere og bedre. Arbeid i den hastigheten den er beregnet å arbeide med. 2. Bruk ikke maskinen dersom startknappen ikke fungerer som den skal. Maskiner som ikke kan kontrolleres med startknappen, er farlige og skal repareres. 3. Trekk støpselet ut av stikkontakten før du foretar justeringer, skifter tilbehør eller legger bort maskinen. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at maskinen starter utilsiktet. 4. Oppbevar maskiner som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende personer. Maskinen er farlig i hendene på ukyndige. 5. Vedlikehold maskinen omhyggelig. Hold skjærende verktøy skarpe og rene. Korrekt vedlikeholdte maskiner med skarpe skjæreflater fungerer bedre og er lettere å kontrollere. 6. La alle beskyttelsesanordninger sitte på plass, og hold dem i god stand. 7. Overskrid ikke maskinens maks. kapasitet. Den arbeider best og sikrest innenfor det området den er konstruert for. Tving ikke maskinen til oppgaver den ikke er beregnet for. Arbeidet går sikrere og raskere med korrekt maskinvalg. Tving ikke mindre maskiner til å gjøre et arbeid beregnet for større maskiner. 8. Kontroller at alle bevegelige deler sitter korrekt på plass og ikke går tregt, at ingen deler er i stykker, og at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke maskinens funksjon. En skadet maskin skal repareres før bruk. Mange ulykker er forårsaket av maskiner som er dårlig vedlikeholdt. 9. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for denne maskinen. Tilbehør beregnet for én maskin kan være farlige på en annen maskin. MONTERINGSANVISNING OPPAKNING ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade pga. uønsket start eller elektrisk støt, koble ikke maskinen til et strømuttak under oppakning og montering. Støpselet skal alltid være trukket ut av stikkontakten ved service eller skifte av tilbehør. Maskinen leveres komplett i en kartong. ler at alt er med. Liste over medfølgende deler Komplett maskin med blandestav stk. Nøkkel stk. Brukerveiledning stk. OBS! Før du begynner å montere maskinen, kontroller at alle deler er med. Dersom en del mangler, monter ikke maskinen. Iblant kan små deler forsvinne i emballasjen. Kast ikke emballasjematerialet før maskinen er montert. Kontroller i emballasjen dersom en del mangler. ADVARSEL! Dersom en del mangler, bruk IKKE maskinen før delen som mangler er montert/erstattet. Dersom du ikke gjør dette, kan det resultere i alvorlig skade. OVERSIKTSBILDE Fig. 1 BRUKS- OG HÅNDTERINGSVEILEDNING ON/OFF-bryter (PÅ/AV) For å starte maskinen, trykk inn ON/OFF-bryteren. For å stanse maskinen, slipp ON/OFF-bryteren. Denne maskinen er utstyrt med låseknapp for kontinuerlig drift. Dersom kontinuerlig drift ønskes, trykk først inn ON/OFF-bryteren og deretter låseknappen. For å stanse maskinen, trykk inn og slipp ON/OFF-bryteren. Fig Girvelger 6. Fastnøkkel 1. Strømbryter med låseknapp 2. Tommelhjul for turtallsregulering 5. Blandestav TURTALLSREGULERING Ved å dreie på tommelhjulet kan du regulere turtallet elektronisk for best mulig blanding. Fig Aksel Tommelhjul for turtallsregulering 9 10

6 NO NO GIRVELGER PLASSERING AV MASKINEN PÅ BAKKEN ELSKJEMA Denne maskinen er utstyrt med 2 gir. Girvelgeren er plassert på girhusets nedre del. Bruk det laveste giret for best mulig moment ved blanding av ytterst tregtflytende materiale. For å skifte gir, slå først av maskinen og la den stanse helt. Trykk så inn den fjærbelastede girvelgeren, og skyv den oppover eller nedover til ønsket gir. Forsikre deg om at giret griper ordentlig tak. Iblant kan det hjelpe å forsiktig dreie litt på spindelakselen for å gjøre det lettere for giret å gripe tak. Vær oppmerksom slik at maskinen plasseres korrekt når den legges på bakken. Korrekt plassering av maskinen vises i fig. 7. OBS! Dersom maskinen plasseres feil på bakken (se fig. 6), f.eks. slik at ledningen peker mot bakken, kan dette skade ledningen og dermed øke risikoen for elektrisk støt og skade på maskinen. Girposisjon I = rpm Girposisjon II = rpm Fig. 6 OBS! Før skifte av gir må alltid maskinen være slått av (posisjon OFF ), og blandestaven må ha sluttet å rotere. Fig. 4 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Feil plassering Fig. 7 Hver 50. time eller ved behov: Rengjør motorens kjøleluftinntak med trykkluft (bruk verneutstyr), og tørk alle plastdeler med en tørr klut. Bruk ikke rengjøringsmiddel som kan skade plasten. Kontroller kullbørstene. Skift begge kullbørstene når det er igjen 1/4 eller mindre på en kullbørste. Hver 200. brukstime: Skift smørefett i girhuset. BRUK AV MASKINEN For en så effektiv kontroll som mulig av denne maskinen kreves det at den holdes fast med hendene på begge håndtakene, både ved start og under blanding. Plasser middelet som skal blandes, i en bøtte, og hold maskinen ordentlig med begge hendene for å hindre at du mister kontrollen over maskinen, noe som kan forårsake personskade. Bruk verneutstyr! ADVARSEL: Pass på at maskinens ledning alltid holdes bak operatøren og borte fra blandeområdet for å unngå at den blir viklet inn i blandestaven. HÅNDTAK Korrekt plassering VEDLIKEHOLD ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade forårsaket av uønsket start eller elektrisk støt, pass alltid på at støpselet er trukket ut av stikkontakten før noen som helst form for arbeid utføres på maskinen. Kontroll og skifte av kullbørster 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 2. Skru løs de fire skruene på motordekselet. 3. Trykk inn kullbørstefjæren for å redusere trykket, og løsne på skruen som holder fast ledningen. 4. Trekk forsiktig ut kullbørstene. 5. Skift kullbørster eller monter de gamle tilbake på plass. Kontroller at de passer og går helt inn. Dersom de ikke går helt inn, reduseres motorens effekt, noe som medfører økt slitasje på kullbørstene. 6. Skru fast motordekselet og prøvekjør maskinen. Malings- og mørtelmikserens to håndtak er designet for et sikkert og optimalt grep. De lar operatøren bruke maskinen på en komfortabel måte over lengre tid. Fig. 5 Sørg for å holde maskinen ren. Fjern avleiringer (maling, sement etc.) som har satt seg fast på maskinens bevegelige deler. Forsikre deg om at maskinen fungerer som den skal. Kontroller jevnlig strammingen av skruer og bolter. OPPBEVARING Oppbevar maskinen i et støvfritt og tørt rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. MILJØHENSYN Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i avfallet. Maskin, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på en miljøvennlig måte

7 FI FI MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN 140 P JOHDANTO JA TAKUUEHDOT Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli: Maalin- ja sementinsekoitin 140 P Jännite: V / 50Hz Pistorasian sulake: A hidas Teho: W Suurin vääntömomentti: 14,7 Nm Kierrosluvun säätö:.... elektroninen, portaaton Vaihteet: kpl Kierrosluku: / kierr./min Sekoitinsauvan halk.:.. Ø 140 mm Sekoitinsauvan kierteet: M14 2,0 Tärinä: ,7 m/s2 Äänen painetaso LPA:.. 96 db(a) Äänen tehotaso LWA:.. 84 db(a) Turvallisuusluokka:.... Luokka 2 Suojausluokka: IP 20 Mitat: x 34 x 21 cm Paino: ,5 kg KÄYTTÖTARKOITUS Laadukas ja tehokas maalin- ja sementinsekoitin on tarkoitettu maalin, sementin ja kaakelien kiinnitysaineen sekoitukseen. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Lue käyttöohje kokonaan. Käyttöohjeessa annettujen määräysten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon. VAROITUS! Turvallisuussymbolien tarkoitus on kiinnittää käyttäjän huomio mahdollisiin vaaroihin. Symbolien ja niiden selitysten tarkoitus on myös parantaa tarkkaavaisuuttasi ja auttaa sinua ymmärtämään laitteen vaarat. Varoitukset EIVÄT kuitenkaan poista vaaroja. Eli ohjeiden ja varoitusten lukeminen EI korvaa tavallista onnettomuutta ehkäisevää toimintaa. TURVALLISUUSSYMBOLIT HUOMAA: Tämä merkki viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, joka, jos sitä ei vältetä, saattaa aiheuttaa pienen tai kohtalaisen vahingon. Symbolia käytetään myös kiinnittämään käyttäjän huomio vaarallisiin käyttötapoihin, jotka saattavat vahingoittaa itse laitetta. VAARA: Tämä merkki viittaa välittömään vaaratilanteeseen, joka, jos sitä ei vältetä, aiheuttaa kuoleman tai vakavan vahingon. VAROITUS: Tämä merkki viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, joka, jos sitä ei vältetä, aiheuttaa kuoleman tai vakavan onnettomuuden. HUOMAA! Älä koskaan aliarvioi laitteen käyttöön liittyviä vaaroja. Muista, että vahinkoja voi sattua myös kokeneille käyttäjille, älä siksi ota turhia riskejä. SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE VASTAISEN VARALLE. ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ VAROITUS: Jotkut sekoituksen yhteydessä syntyvät pölyt saattavat sisältää kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa syöpää, synnynnäisiä vammoja tai muita lisääntymiseen liittyviä vaurioita. Tällaisia kemikaaleja ovat esimerkiksi: mäinen piidioksidi. Näille kemikaaleille altistumisen aiheuttama vaurioiden vaara vaihtelee sen mukaan, kuinka usein altistusta tapahtuu. Vaaraa voi vähentää työskentelemällä vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto sekä käyttämällä hyväksyttyjä suojavarusteita, kuten suodattimellista hengityssuojainta. TYÖSKENTELYPAIKKA 1. Pidä työskentelypaikka siistinä ja riittävän hyvin valaistuna. Sotkuiset työpöydät ja pimeät nurkat lisäävät onnettomuusvaaraa. 2. Älä käytä sähkölaitteita ympäristössä, jossa on helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Laitteiden sähkömoottorit synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai huurut. 3. Pidä lapset ja muut uteliaat loitolla työskentelyalueelta. 4. Tee verstaasta lapsille turvallinen sulkemalla se riippulukolla ja katkaisemalla virta päävirtakytkimestä. SÄHKÖTURVALLISUUS 1. Laite on kaksoiseristetty, joten sen voi liittää tavalliseen maadoittamattomaan pistorasiaan. 2. Vältä maadoitettujen kohteiden, kuten putkien, lämpöpatterien tai kylmälaitteiden koskettamista työskentelyn aikana. Sähköiskuvaara kasvaa, kun kehosi on maadoitettu. 3. Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai märille oloille. Laitteen sisään joutuva vesi lisää sähköiskuvaaraa. 4. Älä käytä laitetta helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. 5. Käsittele liitäntäjohtoa varoen. Älä kanna laitetta liitäntäjohdosta ja kun irrotat sitä sähköverkosta, älä vedä johdosta vaan tartu aina pistotulppaan. Älä päästä johtoa kosketuksiin lämpimien paikkojen, öljyn, terävien reunojen tai liikkuvien osien kanssa. Jos johto vahingoittuu, se on vaihdettava välittömästi. Vahingoittunut liitäntäjohto aiheuttaa sähköiskuvaaran. 6. Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä jatkojohtoja. Muunlaiset johdot aiheuttavat sähköiskuvaaran. HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS 1. Ole varovainen ja keskity siihen mitä teet ja käytä tervettä järkeä aina sähkölaitteita käyttäessäsi. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaavien aineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaavaisuuden herpaantuminen sekunnin murto-osan ajaksi riittää aiheuttamaan vakavan henkilövahingon. 2. Käytä työskentelyyn sopivia vaatteita. Älä käytä löysänä roikkuvia vaatteita tai asusteita äläkä koruja. Sido pitkät hiukset hiusverkolla. Varo, etteivät hiuksesi, vaatteesi tai käsineesi pääse ottamaan kiinni laitteen liikkuviin osiin. Suosittelemme liukumattomien kenkien käyttöä. 3. Vältä laitteen käynnistyminen vahingossa. Varmista, ettei virtakytkin ole päällä-asennossa, kun liität laitteen pistorasiaan. Älä kanna laitetta sormi virtakytkimellä äläkä liitä pistotulppaa pistorasiaan virtakytkimen ollessa painettuna. Onnettomuusvaara. 4. Ota pois kaikki säätöavaimet ja -työkalut. Ota tavaksesi tarkastaa aina ennen laitteen käynnistämistä, ettei siihen ole jäänyt mitään säätöavaimia. Kun laite alkaa pyöriä, siihen unohtunut avain voi singota pois ja aiheuttaa henkilövahingon. 5. Älä kurottele. Seiso tukevasti ja säilytä hyvä tasapaino koko ajan. Tukeva jalansija ja tasapainoinen asento auttavat sinua hallitsemaan laitteen paremmin myös odottamattomissa tilanteissa. 6. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. HUO- MAA: Tavalliset silmälasit eivät riitä suojalaseiksi. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta, liukumattomia kenkiä, kypärää ja kuulosuojaimia. LAITTEEN KÄYTTÖ JA HOITO 1. Älä pakota laitetta. Käytä aina käyttötarkoitukseen sopivaa laitetta. Oikeantyyppisen laitteen avulla työ sujuu nopeammin, helpommin ja turvallisemmin. Työskentele sillä nopeudella, jolla laitetta on tarkoitettu käytettävän. 2. Älä käytä laitetta, jos sen virtakytkin ei toimi oikein. Jos virtakytkin ei toimi, laite on vaarallinen ja pitää korjata välittömästi. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen säätöjen tekemistä, varusteiden vaihtoa sekä aina kun lopetat työskentelyn. Näin laite ei pääse käynnistymään vahingossa. 4. Säilytä laitetta lasten ja asiattomien ulottumattomissa. Laite on vaarallinen osaamattomissa käsissä. 5. Pidä hyvää huolta laitteestasi. Hyvin huolletut laitteet ja työkalut toimivat paremmin ja ovat helpompia hallita. 6. Pidä kaikki suojukset paikoillaan ja hyvässä kunnossa. 7. Älä ylitä laitteen enimmäiskapasiteettia. Laite toimii parhaiten ja turvallisimmin, kun käytät sitä vain töihin, joihin se on tarkoitettu. Älä yritä väkisin tehdä laitteella jotain, mihin se ei sovellu. Syö sujuu turvallisemmin ja nopeammin, kun valitset sopivan laitteen. Älä yritä tehdä heikkotehoisilla laitteilla töitä, joihin vaaditaan jämerämpi laite. 8. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat kunnolla paikallaan eivätkä ota kiinni mihinkään, ja että mikään ei häiritse laitteen toimintaa. Vie vahingoittunut laite korjattavaksi ennen seuraavaa käyttökertaa. Huonosti hoidetut laitteet aiheuttavat paljon onnettomuuksia. 9. Käytä vain juuri tähän laitteeseen tarkoitettuja valmistajan suosittelemia varusteita. Yhteen laitteeseen sopivat varusteet voivat olla vaarallisia toisen laitteen kanssa käytettynä. KOKOAMISOHJE LAITTEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA VAROITUS: Älä liitä laitteen pistotulppaa pistorasiaan pakkauksesta purkamisen tai kokoamisen aikana, niin laite ei pääse käynnistymään vahingossa. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina laitteen huollon ja varusteiden vaihdon ajaksi. Laite toimitetaan pahvilaatikossa. tarkasta, että kaikki osat ovat mukana. Toimituksen osat Laite, jossa sekoitinsauva kpl Avain kpl Käyttöohje kpl HUOMAA: Varmista ennen laitteen kokoamista, että kaikki osat ovat mukana. Jos jotain puuttuu, älä kokoa laitetta. Pikkuosat saattavat sotkeutua pakkausmateriaalin joukkoon. Älä siksi vie pakkausmateriaalia pois ennen kuin laite on kokonaan koottu. Jos et löydä jotain osaa, katso, löytyykö se pakkausmateriaalin joukosta. VAROITUS: Jos jokin laitteen osa puuttuu, ÄLÄ käytä laitetta ennen kuin olet asentanut siihen korvaavan osan. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan vahingon

8 FI FI YLEISKUVA 1. Virtakytkin, jossa lukituspainike 2. Peukalolla pyöritettävä kierrosluvun säädin VAIHTEENVALITSIN LAITTEEN ASETTAMINEN MAAHAN Kuva 1 Tässä laitteessa on 2 vaihdetta. Vaihteenvalitsin sijaitsee vaihteistokotelon alaosassa. Käytä alempaa vaihdetta, niin saat parhaan mahdollisen vääntömomentin erittäin jähmeiden aineiden sekoitusta varten. Kun haluat vaihtaa vaihdetta, kytke laite pois päältä ja odota että se pysähtyy kokonaan. Paina sitten jousitettua vaihteenvalitsinta ja työnnä sitä ylös tai alas haluamasi vaihteen kohdalle. Varmista, että vaihde menee kunnolla paikalleen. Jos ei mene, käännä akselia vähän. Kun lasket laitteen maahan, katso, että asetat sen oikeaan asentoon, kuvan 7 mukaisesti. HUOMAA: Jos lasket laitteen maahan väärään asentoon (ks. kuva 6) siten, että liitäntäjohto tulee maata kohti, johto voi vahingoittua, mikä aiheuttaa sähköiskun ja laitteen vahingoittumisen vaaran. Kuva 6 Vaihdeasento I = kierr./min Vaihdeasento II = kierr./min 4. Akseli HUOMAA: Kytke laite pois päältä (asento OFF) ja anna sen pysähtyä kokonaan ennen kuin ryhdyt vaihtamaan vaihdetta. 3. Vaihteenvalitsin Kuva 4 Virheellinen asento Kuva 7 5. Sekoitinsauva 6. Kiintoavain LAITTEEN KÄYTTÖ KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJEET ON/OFF-virtakytkin Käynnistä laite painamalla ON/OFF-virtakytkin pohjaan. Pysäytä laite vapauttamalla ON/OFF-virtakytkin. Laitteessa on jatkuvan käytön lukituspainike. Jos haluat laitteen käyvän jatkuvasti, paina ensin ON/OFF-virtakytkin pohjaan ja paina sitten lukituspainiketta. Pysäytä laite painamalla ON/OFF-virtakytkintä ja vapauttamalla se. Kuva 2 KIERROSLUVUN SÄÄTÄMINEN Pyöritä säädintä peukalolla, kunnes kierrosluku on tehtävään työhön sopiva. Kuva 3 Peukalolla pyöritettävä kierrosluvun säädin Laitteen kunnollinen hallinta edellyttää sen pitelemistä kaksin käsin, eli molemmista kahvoista niin käynnistyksen yhteydessä kuin sekoittamisen aikanakin. Kaada sekoitettava aine sankoon ja pitele laitetta kunnolla kaksin käsin, niin et menetä sen hallintaa. Hallitsematon laite voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä asianmukaisia suojavarusteita! VAROITUS: Huolehdi siitä, että laitteen liitäntäjohto pysyy takanasi, jottei se pääse ottamaan kiinni ja sotkeutumaan sekoitussauvaan. KAHVAT Maalin- ja sementinsekoittimen kahvat on suunniteltu takaamaan turvallinen ja mukava ote. Niiden ansiosta laitetta voi käyttää pitkänkin aikaa yhtäjaksoisesti. Oikea asento HUOLTO VAROITUS: Varmista aina ennen huoltotöiden aloittamista, että olet irrottanut laitteen pistotulpan pistorasiasta. Näin laite ei pääse käynnistymään vahingossa tai aiheuttamaan sähköiskua. Pidä laite puhtaana. Poista laitteen liikkuviin osiin kerrostunut maali, sementti yms. Varmista, että laite toimii kunnolla. Tarkasta ruuvien ja pulttien kireys säännöllisin väliajoin. Kuva 5 SÄILYTYS Säilytä laitetta pölyttömässä ja kuivassa tilassa, lasten ja asiattomien ulottumattomissa

9 FI DK KYTKENTÄKAAVIO MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P KORJAUKSET JA HUOLTO 50 käyttötunnin välein tai tarvittaessa: Puhdista moottorin tuuletusaukot paineilmalla (käytä suojavarusteita) ja pyyhi kaikki muoviosat kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa muovia. Tarkasta hiiliharjat. Vaihda molemmat hiiliharjat, jos niistä on jäljellä vain 1/4 tai vähemmän. 200 käyttötunnin välein: Vaihda vaihteiston voitelurasva. Hiiliharjojen tarkastus ja vaihto 1. Irrota pistotulppa pistorasiasta. 2. Irrota moottorin kuvun neljä ruuvia. 3. Paina hiiliharjan jousta ja irrota ruuvi, joka pitää johtoa paikallaan. 4. Vedä hiiliharjat varovasti ulos. 5. Vaihda harjat tai asenna vanhat takaisin. Varmista, että ne menevät kunnolla paikalleen pohjaan asti. Elleivät ne mene kokonaan sisään, moottorin teho alenee ja harjat kuluvat tavallista nopeammin. 6. Kiinnitä moottorin kuvun ruuvit ja koekäytä laitetta. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä tarpeettomat materiaalit, älä heitä niitä roskiin. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaalit on lajiteltava ja vietävä kierrätyskeskukseen, joka huolehtii niitten hävittämisestä ympäristön kannalta järkevällä tavalla. INTRODUKTION OG GARANTIVILKÅR Gennemlæs og forstå hele manualen, inden maskinen anvendes. Gem manualen til senere brug. TEKNISKE DATA Art nr Modelbetegnelse:....Malings- og cementblander 140 P Spænding: V / 50Hz Sikring, el-net: A træg Effekt: W Drejningsmoment, maks.:....14,7 Nm Hastighedsregulering:.. Elektronisk trinløs Gear: stk. Omdrejningstal: / omdr./min. Blanderstav, diam.:.... Ø 140mm Blanderstav, gevind:... M14 2,0 Vibration: ,7 m/s2 Lydtryk LPA: db(a) Lydstyrke LWA: db(a) Sikkerhedsklasse:..... Klasse 2 Beskyttelsesklasse:... IP 20 Mål: x 34 x 21 cm Vægt: ,5 kg ANVENDELSESOMRÅDE Effektiv malings- og cementblander af høj kvalitet, beregnet til blanding af maling, cement og fliseklæber. GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER ADVARSEL! Læs hele denne manual. Undladelse af at følge forskrifterne i manualen kan resultere i el-stød, brand og/eller alvorlig personskade. ADVARSEL! Meningen med sikkerhedssymbolerne er at gøre brugeren opmærksom på mulige farer. Sikkerhedssymbolerne og deres forklaringer skal gøre dig opmærksom og forstående. Selve sikkerhedsadvarslen eliminerer IKKE eventuel fare. Instruktionerne eller advarslerne, der gives, er IKKE nogen erstatning for normale ulykkesforebyggende handlinger. SIKKERHEDSSYMBOLER BEMÆRK: Indikerer en eventuel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade. Symbolet kan også anvendes for at gøre brugeren opmærksom på farlig anvendelse, der kan medføre maskinskade. FARE: Indikerer en umiddelbar farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Indikerer en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig ulykke. OBS! Vær altid opmærksom på risici. Lad ikke din rutine med maskinen føre til, at du ignorerer dens risici. GEM DENNE MANUAL TIL FREMTIDIGT BRUG. INDEN MASKINEN ANVENDES ADVARSEL: Visse typer af støv, der dannes ved blanding, kan indeholde kemikalier, der kan medføre kræft, fødselsdefekter eller andre forplantningsrelaterede skader. Eksempler på sådanne kemikalier er: produkter. Skadesrisikoen, når man udsætter sig for disse kemikalier, varierer, afhængigt af hvor ofte arbejdet udføres. For at mindske risikoen for at blive udsat for disse kemikalier bør du arbejde i godt ventilerede lokaler og arbejde med godkendt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesmaske med filter. ARBEJDSOMRÅDE 1. Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Et rodet arbejdsbord og mørke områder medfører risiko for ulykker. 2. Brug ikke elektriske maskiner i eksplosive miljøer, f.eks. ved forekomst af brandfarlig væske, gas eller støv. Elektriske maskiner udsender gnister, der kan antænde støvet eller dampene. 3. Sørg for, at børn og andre tilstedeværende holdes på behørig afstand. 4. Gør værkstedet børnesikret med hængelås og hovedstrømafbryder. EL-SIKKERHED 1. Maskinen er af dobbeltisoleret type, som eliminerer behovet for, at maskinen skal være udstyret med elledning og stik til tilslutning til stikkontakt med jord. 2. Undgå at komme i kontakt med jordede overflader, som f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg. Du løber større risiko for at få el-stød, hvis din krop er jordet. 3. Udsæt ikke elektriske apparater for regn eller våde omgivelser. Vand, der trænger ind i en elektrisk maskine, kan medføre øget risiko for el-stød. 4. Brug ikke maskinen i nærheden af letantændelige væsker eller luftarter. 5. Mishandl ikke ledningen. Bær aldrig maskinen i ledningen, og træk aldrig i ledningen for at fjerne stikket 17 18

10 DK DK fra stikkontakten. Sørg for, at ledningen ikke udsættes for varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. En beskadiget el-ledning skal udskiftes omgående. En beskadiget el-ledning forøger risikoen for el-stød. 6. Ved anvendelse af elektriske maskiner udendørs må kun anvendes en forlængerledning, der er godkendt og beregnet til udendørs brug. En sådan forlængerledning mindsker risikoen for el-stød. PERSONLIG SIKKERHED 1. Vær opmærksom, se på det, du arbejder med, og anvend sund fornuft ved anvendelse af elektriske maskiner. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af medicin, stoffer eller alkohol. Et øjebliks manglende opmærksomhed under anvendelse af elektriske apparater kan medføre, at du kommer alvorligt til skade. 2. Brug velegnet beklædning. Brug ikke løsthængende tøj, og bær ikke smykker. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Sørg for at holde hår, tøj og handsker borte fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan sætte sig fast i bevægelige dele. Skridsikre sko anbefales. 3. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at startknappen er trykket ind, når stikket sættes i stikkontakten. Det indbyder til ulykker at bære maskinen med fingeren på startknappen og at sætte stikket i stikkontakten på maskiner med startknappen trykket ind. 4. Fjern indstillingsnøgler og justeringsværktøj. Gør det til en vane at kontrollere, at indstillingsnøgler og justeringsværktøj er fjernet fra maskinen, før den startes. En nøgle, der sidder tilbage på en roterende del på maskinen, kan medføre personskader. 5. Stræk dig ikke. Sørg for altid at stå roligt, og vær i balance. Godt fodfæste og god balance giver bedre kontrol med maskinen i uventede situationer. 6. Brug sikkerhedsudstyr. Anvend altid beskyttelsesbriller. OBS: Almindelige briller og solbriller er ikke beskyttelsesbriller. Åndedrætsværn, skridsikre sko, hjelm og høreværn skal anvendes, når det er relevant. ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN 1. Pres ikke maskinen. Anvend den rigtige maskine til det arbejde, der skal udføres. Den korrekte maskine gør arbejdet lettere, sikrere og bedre. Arbejd med den hastighed, maskinen er beregnet til at arbejde med. 2. Brug ikke maskinen, hvis startknappen ikke fungerer korrekt. Maskiner, der ikke kan styres med startknappen, er farlige og skal repareres. 3. Træk stikket ud af stikkontakten, inden du foretager nogen justering, udskifter tilbehør eller lægger maskinen bort. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at maskinen starter utilsigtet. 4. Læg maskiner, der ikke anvendes, uden for børns og andre uerfarne personers rækkevidde. Maskinen er farlig i hænderne på ukyndige. 5. Pas omhyggeligt på maskinen. Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Korrekt vedligeholdte maskiner med skarpe skæreoverflader fungerer bedre og er lettere at styre. 6. Lad alle afskærmninger blive siddende på deres plads, og hold dem i funktionsdygtig stand. 7. Overskrid ikke maskinens maks. kapacitet. Den arbejder bedst og sikrest inden for det område, som den er konstrueret til. Tving ikke maskinen til at udføre opgaver, den ikke er beregnet til. Arbejdet er mere sikkert og går hurtigere med rigtigt valg af maskine. Tving ikke maskinen til arbejdsopgaver, der er beregnet til større maskiner. 8. Kontrollér, at bevægelige dele sidder korrekt på plads og ikke slår imod, at ingen dele er defekte, og at der ikke foreligger andre forhold, der kan påvirke maskinens funktion. En beskadiget maskine skal repareres, inden den anvendes. Mange ulykker forårsages af dårligt vedligeholdte maskiner. 9. Brug kun tilbehør, der anbefales af fabrikanten til netop din maskine. Tilbehør, der er velegnet til en maskine, kan være farligt på en anden maskine. MONTERINGSANVISNING UDPAKNING ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for skade pga. uønsket start eller el-stød må du ikke tilslutte maskinen til nogen stikkontakt under udpakningen eller monteringen. Stikket skal altid være fjernet fra stikkontakten ved service eller udskiftning af tilbehør. Maskinen leveres komplet i en karton. ler, at alt er medleveret. Liste over medfølgende dele Komplet maskine med blanderstav stk. Nøgle stk. Brugsanvisning stk. OBS: Inden du begynder at sætte maskinen sammen, skal du kontrollere, at alle dele er medleveret. Hvis der mangler noget, skal du ikke samle maskinen. Nogle gange kan smådele forsvinde i emballagen. Kast ikke noget emballagemateriale bort, før maskinen er samlet. Kontroller i emballagen, hvis der mangler nogle dele. ADVARSEL: Hvis der mangler nogle dele, må maskinen IKKE anvendes, før de manglende dele er monteret/skaffet. Gøres dette ikke, kan det resultere i alvorlige skader. OVERSIGTSBILLEDE Figur 1 ANVENDELSES- OG HÅNDTERINGSINSTRUKTIONER ON/OFF-strømafbryder Maskinen startes ved at trykke ON/OFF-strømafbryderen ind. For at standse maskinen: Slip ON/OFF-strømafbryderen. Denne maskine er udstyret med en låseknap til kontinuerlig drift. Hvis du vil bruge kontinuerlig drift: Tryk først ON/OFF-strømafbryderen ind og derefter låseknappen. Maskinen standses ved at indtrykke og slippe ON/ OFF-strømafbryderen. Figur 2 3. Gearskifte 6. Fastnøgle 1. Strømafbryder med låseknap 2. Tommelfingerhjul til hastighedsregulering 5. Blanderstav HASTIGHEDSREGULERING Ved at dreje på tommelfingerhjulet kan hastigheden ad elektronisk vej reguleres for den bedste blanding. Figur 3 4. Aksel Tommelfingerhjul til hastighedsregulering 19 20

11 DK DK GEARVÆLGER PLACERING AF MASKINEN PÅ JORDEN EL-DIAGRAM Denne maskine er udstyret med 2 gear. Gearvælgeren er anbragt på gearhusets nederste del. Anvend det lave gear for bedst mulige drejningsmoment ved blanding af meget tyktflydende materiale. For at skifte gear skal du først afbryde for maskinen og lade den standse helt. Tryk derefter den fjederbelastede gearvælger ind, og skyd den opad eller nedad til det ønskede gear. Kontroller, at gearet er gået ordentligt i hak. Nogle gange kan det hjælpe, hvis du forsigtigt drejer spindelakslen en smule, så gearet lettere går i hak. Vær opmærksom på, at maskinen placeres korrekt, når den lægges på jorden. Korrekt placering af maskinen er vist i figur 7. OBS: Hvis maskinen placeres fejlagtigt på jorden (se figur 6), f.eks. så el-kablet peger mod jorden, så dette kan beskadige el-kablet og dermed øge risikoen for el-stød og skade på maskinen. Figur 6 Gearstilling I = omdr./min. Gearstilling II = omdr./min. OBS: Inden du skifter gear, skal maskinen altid være slukket (stilling OFF ), og blanderstaven skal stå helt stille. Figur 4 Fejlagtig placering Figur 7 REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE Hver 50. time eller efter behov: Rengør motorens indtag til køleluft med trykluft (anvend beskyttelsesudstyr), og aftør alle plastdele med en tør klud. Anvend ikke rengøringsmidler, der kan beskadige plastdelene. Kontroller kulbørsterne. Udskift begge kulbørster, hvis der er 1/4 eller mindre tilbage på en kulbørste. ANVENDELSE AF MASKINEN For en så effektiv kontrol som muligt med denne maskine kræves, at den holdes fast med hænder på begge håndtag, både ved start og under blanding. Anbring dét, der skal blandes i en spand, og hold maskinen forsvarligt med begge hænder for at forhindre, at du mister kontrollen med maskinen, der kan medføre personskade. Anvend beskyttelsesudstyr! ADVARSEL: Sørg for, at maskinens el-kabel altid holdes bag operatøren og borte fra blandeområdet for at undgå, at ledningen kommer i kontakt med blanderstaven. Korrekt placering VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL: For at mindske risikoen for skade pga. uønsket start eller el-stød skal du altid sørge for, at stikket er fjernet fra stikkontakten, inden nogen form for arbejde sker på maskinen. Hver 200. brugstime: Skift smørefedt i gearhuset. Kontrol og udskiftning af kulbørster 1. Fjern stikket fra stikkontakten. 2. Skru de fire skruer på motorkappen løs. 3. Tryk kulbørstefjederen ind for at mindske trykket, løsn skruerne, der holder kablet fast. 4. Træk forsigtigt kulbørsterne ud. 5. Udskift kulbørsterne, eller sæt de gamle tilbage. Kontroller, at de passer og går hele vejen ind. Hvis de ikke går hele vejen ind, mindsker de motorens effekt, som medfører forøget slitage på kulbørsterne. 6. Skru motorkappen fast, og prøvekør maskinen. HÅNDTAG Malings- og cementblanderens to håndtag er designet til et sikkert og optimalt greb. De gør det muligt for operatøren at anvende maskinen på en bekvem måde i længere tid. Figur 5 Sørg for, at holde maskinen ren. Fjern aflejringer (maling, cement mv.), der har sat sig fast på maskinens bevægelige dele. Kontroller, at maskinen fungerer på den korrekte måde. Kontroller regelmæssigt skruers og boltes tilspænding. OPBEVARING Opbevar maskinen et støvfrit og tørt sted, utilgængeligt for børn og andre uvedkommende. MILJØHENSYN Genbrug uønsket materiale i stedet for at kaste det ud med affaldet. Alle maskiner, alt tilbehør og emballagemateriale skal sorteres og afleveres på en genbrugsstation og der bortskaffes på en miljøvenlig måde

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblandemaskine 130 L 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Betongblandare 130 L 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av betongblandaren

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin

Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin Ver. 001-0004 Modell/Malli: S1T-SW3-76 Nr/Nro: 30-9159 SVENSKA Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner.

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W 2 SLAGBORRMASKIN 710 W 2 4 1 5 6 3 8 7 Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W SE CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W Ø 185 mm TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...1600 W Spindelhastighet:...4800 rpm (obelastad) Hårdmetallklinga:...Ø

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Modell/Malli: S1J-XT3-10 Nr/Nro: 30-9470 Ver. 001-200606 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

W 4YD. Skruvdragarautomat Skrueautomat Skrutrekkerautomat Ruuvinkierrinautomaatti Automatic Screwdriver

W 4YD. Skruvdragarautomat Skrueautomat Skrutrekkerautomat Ruuvinkierrinautomaatti Automatic Screwdriver Skruvdragarautomat Skrueautomat Skrutrekkerautomat Ruuvinkierrinautomaatti Automatic Screwdriver W 4YD Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Häcksax 55 cm Bensin Hekksaks 55 cm Bensin Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Hækkeklipper 55 cm Benzin 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Häcksax 55 cm Bensin 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill DM 20V Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ELEKTRISK BÄRBAR ARMERINGSKLIPP/ARMERINGSBOCK TRANSPORTABEL BETONJERNSKLIPPER/BUKKER KUTTE-/BØYEMASKIN FOR ARMERINGSJERN TERÄKSEN LEIKKURI/TAIVUTIN PORTABLE REBAR CUTTER/BENDER VB 13Y Läs bruksanvisningen

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 44300 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-importör H.P. Værktøj

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Modell/Malli: VC-4806ES Nr/Nro: 34-4562 Ver. 001-200604 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 1 PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG V400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 2 Vedkapsåg V400X ELEKTRISK

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

P 20SA2. Hyvel Høvl Høvel Höylä Planer. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

P 20SA2. Hyvel Høvl Høvel Höylä Planer. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Hyvel Høvl Høvel Höylä Planer P 20SA2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk.

Lisätiedot

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX PENSASLEIKKURI HÄCKSAX KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING ZAA0386 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 1 Sisältö 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin

Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin Ver. 001-000 Modell/Malli: CT-2201 Nr/Nro: 30-9321 Gipsskruvdragare Art.nr 30-9321, modell CT-2201 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot