Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st."

Transkriptio

1 Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock till vattenbehållare Indikator PÅ/AV Indikator VAKUUM Indikator ÅNGA Kabelkrok Vakuum-munstycke Generella säkerhetsinstruktioner Innan ångmoppen används, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Försök inte montera isär ångmoppen. Ångmoppen ska anslutas till ett jordat uttag och har även ett strömledningsskydd. Se till att kabeln inte blir klämd eller skadad av skarpa kanter. Använd inte ångmoppen på ojämna golv. Ångmoppen får inte användas på fuktiga golv (risk för kortslutning). Rör inte vid ångmoppen medan den används (risk för elstöt och brännskada). Rör inte vid stickkontakten med blöta händer risk för elstöt. Bryt strömmen (tryck på knappen ÅNGA eller VAKUUM) innan stickproppen dras ur vägguttaget. Använd inte ångmoppen om utsuget är blockerat. Använd inte ångmoppen vid åskväder. Förvara inte ångmoppen i direkt solljus. Spraya/häll inte vatten eller annan vätska på ångmoppen. Viktigt om fiberduken Innan ångmoppen används ska den utrustas med en ren och torr fiberduk, så att rengöringseffekten blir maximal. Bryt strömmen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du byter fiberduk. Använd alltid en fiberduk som hör till ångmoppen. Fäst fiberduken under ångmoppen, med den smalare delen framåt Biltema Nordic Services AB

2 Fylla på vatten Vattenindikatorn (ÅNGA) lyser så länge det finns tillräckligt med vatten kvar i behållaren. När indikatorlampan släcks, gör så här: 1. Se till att stickproppen är utdragen ur vägguttaget. 2. Ställ ångmoppen på den medföljande isoleringsplattan. 3. Låt ångmoppen svalna. 4. Öppna locket till vattenbehållaren. Använd den medföljande mätbägaren och häll i max. 300 ml destillerat vatten. 5. Se till att inte fylla på för mycket vatten. Om detta händer, lyft upp ångmoppen och häll ut överskottsvattnet i t.ex. en hink. 6. Skruva tillbaka locket. En fylld behållare räcker till minuters ångrengöring. Öppna aldrig locket till vattenbehållaren medan ångmoppen används. Använda ångmoppen Du kan välja att använda vakuumfunktionen eller ångfunktionen, men även båda funktionerna samtidigt. När ångfunktionen förbereds ska ångmoppen vara placerad på den medföljande isoleringsplattan. 1. Se till att ångmoppen är utrustad med en ren och torr fiberduk och att vattenbehållaren är fylld. 2. Anslut stickproppen till vägguttaget (indikatorlampan PÅ/AV lyser). 3. Tryck på knappen ÅNGA för uppvärmning. Efter 2-3 minuter är ångfunktionen igång och ångmoppen är klar att användas. 4. Teleskopröret har 2 lägen, låst eller rörligt. Tryck på knappen för att växla läge (se bild 1). 5. Se till att ångmoppen hela tiden är i rörelse på golvet. För mycket ånga på ett ställe kan skada golvet. 6. Stäng av ångfunktionen när moppen hålls stilla. Vid rengöring av trägolv, prova först på en liten yta. Golvet får inte bli så fuktigt att det ser mörkt ut. Efter användning 1. Ställ ångmoppen på isoleringsplattan. 2. Bryt strömmen på ångmoppen genom att trycka på knappen ÅNGA eller VAKUUM. Dra ut stickproppen ur vägguttaget. 3. Rengör dammbehållaren, filtret och fiberduken (se avsnitt Rengöring av dammbehållare, vakuumfilter och fiberduk). 4. När ångmoppen har svalnat, häll ut eventuellt vatten som finns kvar i behållaren. Tryck på knappen och lås handtaget. 5. Ställ teleskopröret i låst läge, häng upp kabeln på krokarna och ställ undan ångmoppen Biltema Nordic Services AB 2

3 Rengöring av dammbehållare, vakuumfilter och fiberduk (efter varje användning) Dammbehållare och vakuumfilter 1. Se till att stickproppen är utdragen ut vägguttaget. 6. Häll ut dammet ur dammbehållaren, tvätta det och låt det torka. Fiberduk Maskintvätt 40 C. Låt torka innan det används. 2. Dra ut dammbehållaren. 3. Tryck på knappen som gör att filtret släpper. 4. Vrid och dra ut filtret. Varning Om strömkabeln blir skadad måste den bytas ut av leverantören, en serviceverkstad eller en kvalificerad tekniker för att undvika risker. Apparaten får inte användas av personer med reducerade motoriska färdigheter (inklusive barn), psykiska nedsättningar eller personer som saknar rätt erfarenhet och kunskap. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten. Dra ut stickproppen ur vägguttaget efter användning och före rengöring eller underhåll. Vätska eller ånga ska inte riktas mot apparater som innehåller elektriska komponenter. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 91/157/EEC). 5. Rengör filtret och låt det torka helt Biltema Nordic Services AB

4 Dampmopp Håndtak Målebeger, 1 stk. Støvfilter, 1 stk. Isoleringsplate, 1 stk. Fiberklut, 2 st. Kabelkrok Teleskoprør Knapp for låst/bevegelig posisjon for teleskoprør STEAM/DAMP VACUUM/STØVSUGING Knapp for høydeinnstilling Lokk til vannbeholder Indikator PÅ/AV Indikator VACUUM/STØVSUGING Indikator STEAM/DAMP Kabelkrok Støvsugermunnstykke Generelle sikkerhetsinstruksjoner Før dampmoppen tas i bruk, les nøye gjennom bruksanvisningen, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Prøv ikke å ta dampmoppen fra hverandre. Dampmoppen skal kobles til jordet stikkontakt og er også beskyttet mot å lede strøm. Se til at kabelen ikke blir klemt eller skadet av skarpe kanter. Bruk ikke dampmoppen på ujevne gulv. Dampmoppen skal ikke brukes på fuktige gulv (risiko for kortslutning). Berør ikke dampmoppen når den er i bruk (risiko for elektrisk støt og brannskade). Berør ikke støpselet med våte hender risiko for elektrisk støt. Bryt strømmen (trykk på knappen STEAM/ DAMP eller VACUUM/STØVSUGING) før støpselet trekkes ut av stikkontakten. Bruk ikke dampmoppen om utsuget er blokkert. Bruk ikke dampmoppen i tordenvær. Oppbevar ikke dampmoppen i direkte sollys. Spray/hell ikke vann eller annen væske på dampmoppen. Viktig om fiberkluten Før dampmoppen brukes, skal den ustyres med en ren og tørr fiberklut, slik at rengjøringseffekten blir maksimal. Bryt strømmen, og trekk støpselet ut av stikkontakten før du skifter fiberklut. Bruk alltid en fiberklut som hører til dampmoppen. Fest fiberkluten under dampmoppen, med den smaleste delen forover Biltema Nordic Services AB 4

5 Fylle på vann Vannindikatoren (STEAM/DAMP) lyser så lenge det er nok vann igjen i beholderen. Når indikatorlampen slukkes, gjør slik: 1. Se etter at støpselet er trukket ut av stikkkontakten. 2. Sett dampmoppen på den medfølgende isoleringsplaten. 3. La dampmoppen avkjøles. 4. Åpne lokket til vannbeholderen. Bruk det medfølgende målebegeret, og hell i maks. 300 ml destillert vann. 5. Pass på å ikke fylle på for mye vann. Dersom dette skulle skje, løft opp dampmoppen og hell ut overskuddsvannet i f.eks. en bøtte. 6. Skru lokket på igjen. En fylt beholder rekker til minutters damprengjøring. Åpne aldri lokket til vannbeholderen mens dampmoppen er i bruk. Bruke dampmoppen Du kan velge å bruke støvsugerfunksjonen eller dampfunksjonen, men også begge funksjoner samtidig. Når dampfunksjonen klargjøres, skal dampmoppen være plassert på den medfølgende isoleringsplaten. 1. Se etter at dampmoppen er utstyrt med en ren og tørr fiberklut, og at vannbeholderen er fylt. 2. Sett støpselet i stikkontakten (indikatorlampen PÅ/AV lyser). 3. Trykk på knappen STEAM/DAMP for oppvarming. Etter 2-3 minutter er dampfunksjonen i gang, og dampmoppen er klar for bruk. 4. Teleskoprøret har 2 posisjoner, låst eller bevegelig. Trykk på knappen for å veksle posisjon (se bilde1). 5. Pass på at dampmoppen hele tiden er i bevegelse på gulvet. For mye damp på ett sted kan skade gulvet. 6. Slå av dampfunksjonen når moppen holdes i ro. Ved rengjøring av tregulv, prøv først på en liten flate. Gulvet må ikke bli så fuktig at det ser mørkt ut. Etter bruk 1. Sett dampmoppen på isoleringsplaten. 2. Bryt strømmen på dampmoppen ved å trykke på knappen STEAM/DAMP eller VACUUM/STØVSUGING. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 3. Rengjør støvbeholderen, filteret og fiberkluten (se avsnitt Rengjøring av støvbeholder, støvfilter og fiberklut). 4. Når dampmoppen er avkjølt, hell ut vann som eventuelt er igjen i beholderen. Trykk på knappen og lås håndtaket. 5. Still teleskoprøret i låst posisjon, heng kabelen på krokene, og sett dampmoppen bort Biltema Nordic Services AB

6 Rengjøring av støvbeholder, støvfilter og fiberklut (etter hver bruk) Støvbeholder og støvfilter 1. Se etter at støpselet er trukket ut av stikkontakten. 6. Hell støvet ut av støvbeholderen, vask og la tørke. Fiberklut Maskinvask 40 C. La tørke før den brukes. 2. Dra ut støvbeholderen. 3. Trykk på knappen som gjør at filteret slipper. Advarsel Om strømkabelen skulle bli skadet, må den skiftes ut av leverandøren, et serviceverksted eller en kvalifisert tekniker for å unngå risiko. Dampmoppen skal ikke brukes av personer med reduserte motoriske ferdigheter (inklusive barn), nedsatt psykisk funksjonsevne eller personer som ikke har nødvendig erfaring og kunnskap. Barn skal holdes under tilsyn slik at de ikke leker med dampmoppen. Trekk støpselet ut av stikkontakten etter bruk og før rengjøring eller vedlikehold. Væske eller damp skal ikke rettes mot apparater som inneholder elektriske komponenter. 4. Vri og dra ut filteret. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 91/157/EØF). 5. Rengjør filteret og la det tørke helt Biltema Nordic Services AB 6

7 Höyrypuhdistin Kahva Johtokoukku Mitta, 1 kpl Tyhjiösuodatin, 1 kpl Eristyslevy, 1 kpl Kuitukangas, 2 kpl Teleskooppiputki Teleskooppiputken lukitus-/ vapautuspainike HÖYRY IMU Korkeussäätöpainike Vesisäiliön kansi PÄÄLLÄ/POIS-ilmaisin Imun ilmaisin Höyryn ilmaisin Johtokoukku Imusuulake Yleiset turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen höyrypuhdistimen käyttämistä huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Älä yritä purkaa höyrypuhdistinta. Höyrypuhdistin on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan. Siinä on virranjohtosuojaus. Varmista, ettei sähköjohto jää puristuksiin eivätkä terävät kulmat vaurioita sitä. Älä käytä höyrypuhdistinta epätasaisella lattialla. Höyrypuhdistinta ei saa käyttää kosteilla lattioilla. Muutoin on olemassa oikosulun vaara. Älä koske kuituliinaan, kun höyrypuhdistinta käytetään. Muutoin on olemassa palovamman vaara. Älä koske pistokkeeseen märin tai kostein käsin. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara. 7 Katkaise höyrypuhdistimesta virta ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta painamalla Höyry- tai Imu-painiketta. Älä käytä höyrypuhdistinta, jos höyryn ulostulo on tukossa. Älä käytä höyrypuhdistinta ukkosella. Älä säilytä höyrypuhdistinta suorassa auringonpaisteessa. Älä kaada tai ruiskuta nestettä höyrypuhdistimeen. Tärkeitä tietoja kuituliinasta Kiinnitä höyrypuhdistimeen puhdas ja kuiva kuituliina ennen käyttämistä, jotta se puhdistaa mahdollisimman hyvin. Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuituliinan vaihtamista. Käytä aina höyrypuhdistimeen kuuluvaa kuitukangasta. Kiinnitä kuitukangas höyrypuhdistimen pohjaan kapeampi osa eteenpäin Biltema Nordic Services AB

8 Vedellä täyttäminen Veden ilmaisin (HÖYRY) palaa niin kauan kuin säiliössä on riittävästi vettä. Kun merkkivalo sammuu, toimi seuraavasti: 1. Varmista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta. 2. Aseta höyrypuhdistin sen mukana toimitetulle eristyslevylle. 3. Anna höyrypuhdistimen jäähtyä. 4. Avaa vesisäiliön kansi. Kaada säiliöön enintään 300 ml tislattua vettä käyttämällä laitteen mukana toimitettua mittaa. 5. Älä täytä liikaa vettä. Jos näin käy, nosta höyrypuhdistin ylös ja kaada ylimääräinen vesi esimerkiksi ämpäriin. 6. Ruuvaa kansi takaisin paikalleen. Täysi vesisäiliö riittää minuutin höyrypuhdistusta varten. Älä avaa vesisäiliön kantta, kun höyrypuhdistinta käytetään. Höyrypuhdistimen käyttäminen Imu- ja höyrytoimintoa voi käyttää erikseen tai samanaikaisesti. Kun höyrypuhdistinta valmistellaan käyttämistä varten, sen tulee olla sen mukana toimitetulla eristyslevyllä. 1. Varmista, että höyrypuhdistimeen on kiinnitetty puhdas kuiva kuituliina ja että sen vesisäiliö on täytetty. 2. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan (PÄÄL- LÄ/POIS-merkkivalo syttyy). 3. Höyrypuhdistin lämpiää, kun painat HÖYRYpainiketta. Höyrytoiminto ja höyrypuhdistin ovat käytettävissä 2 3 minuutin kuluttua. 4. Teleskooppiputki voidaan lukita tai sen voidaan antaa liikkua vapaasti. Voit vaihtaa putken tilaa painamalla painiketta (kuva 1). 5. Pidä höyrypuhdistin liikkeellä lattialla koko ajan. Liian suuri määrä höyryä yhteen paikkaan voi vahingoittaa lattiaa. 6. Jos höyrypuhdistinta pidetään paikallaan, sulje höyryn tulo. Jos puhdistat puulattiaa, kokeile ensin pienelle alueelle. Lattia ei saa kastua niin paljon, että se muuttuu tummaksi. Käyttämisen jälkeen 1. Aseta höyrypuhdistin eristyslevylle. 2. Katkaise virransyöttö höyrypuhdistimeen painamalla HÖYRY- tai IMU-painiketta. Irrota pistoke pistorasiasta. 3. Puhdista pölysäiliö, suodatin ja kuitukangas. Lisätietoja on Pölysäiliön, imusuodattimen ja kuitukankaan puhdistaminen -kohdassa. 4. Kun höyrypuhdistin on jäähtynyt, tyhjennä sen säiliö vedestä. Paina painiketta ja lukitse kahva. 5. Lukitse teleskooppiputki pystysuoraan, kiinnitä johto koukkuihin ja aseta höyrypuhdistin säilytykseen Biltema Nordic Services AB 8

9 Pölysäilin, imusuodattimen ja kuitukankaan puhdistaminen (jokaisen käyttökerran jälkeen) Pölysäiliö ja imusuodatin 1. Varmista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta. 6. Tyhjennä pölysäiliö pölystä. Pese suodatin ja anna sen kuivua. Kuitukangas Konepesu 40 C. Anna kuivua ennen käyttämistä. 2. Irrota pölysäiliö. 3. Paina suodattimen irrotuspainiketta. Varoitus Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava valmistajan tai valtuutetun huoltokorjaamon tai teknikon tehtäväksi vaaran välttämiseksi. Henkilöt, joilla on motorisia puutteita (myös lapset) tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole osaamista ja riittäviä valmiuksia, eivät saa käyttää laitetta. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. Irrota pistoke pistorasiasta käyttämisen jälkeen ja ennen laitteen puhdistamista tai kunnossapitoa. Nestettä tai höyryä ei saa suunnata kohti laitteita, jotka sisältävät sähköisiä osia. 4. Käännä ja vedä suodatin ulos. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 91/157/EEC mukaisesti.) 5. Puhdista suodatin ja anna sen kuivua kokonaan Biltema Nordic Services AB

10 Dampmoppe Håndtag Målebæger, 1 stk. Vakuumfilter, 1 stk. Isoleringsplade, 1 stk. Fiberdug, 2 stk. Kabelkrog Teleskoprør Knap til indstilling af låst/bevægeligt teleskoprør DAMP VAKUUM Knap til højdeindstilling för höjdinställning Låg til vandbeholderen Indikator TÆNDT/SLUKKET Indikator VAKUUM Indikator DAMP Kabelkrog Vakuummundstykke Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs omhyggeligt brugsvejledningen igennem, inden dampmoppen tages i brug og gem den til fremtidig brug. Forsøg ikke at skille dampmoppen ad. Dampmoppen skal sluttes til en jordet stikkontakt med fejlstrømsrelæ. Sørg for, at ledningen ikke klemmes eller beskadiges af skarpe kanter. Brug ikke dampmoppen på ujævne gulve. Dampmoppen må ikke anvendes på fugtige gulve (risiko for kortslutning). Pil ikke ved dampmoppen, når den er i brug (risiko for elektrisk stød og brandskade). Rør ikke ved stikket med våde hænder risiko for elektrisk stød. Sluk for strømmen (tryk på knappen DAMP eller VAKUUM), inden stikket tages ud af stikkontakten. Brug ikke dampmoppen, hvis udsugningen er blokeret. Brug ikke dampmoppen i tordenvejr. Opbevar ikke dampmoppen i direkte sollys. Spray/hæld ikke vand eller nogen anden væske på dampmoppen. Vigtigt om fiberdugen Inden dampmoppen skal bruges, skal der isættes en ren og tør fiberdug, så effekten af rengøringen bliver maksimal. Sluk for strømmen og tag stikket ud af stikkontakten, inden du skifter fiberdug. Brug altid en fiberdug, som hører til dampmoppen. Sæt fiberdugen på undersiden af dampmoppen med den smalleste side fremad Biltema Nordic Services AB 10

11 Vandpåfyldning Vandindikatoren (DAMP) lyser, så længe der er nok vand tilbage i beholderen. Når indikatorpæren slukkes, skal du gøre sådan: 1. Sørg for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. 2. Stil dampmoppen på den medfølgende isoleringsplade. 3. Lad dampmoppen køle af. 4. Åben låget til vandbeholderen. Brug det medfølgende målebæger og hæld maks. 300 ml destilleret vand i. 5. Sørg for, ikke at fylde for meget vand i. Hvis det sker, løftes dampmoppen og overskudsvandet hældes ud i f.eks. en spand. 6. Skru låget på igen. En fyldt beholder rækker til minutters damprengøring. Åbn aldrig låget til vandbeholderen, når dampmoppen er i brug. Brug af dampmoppen Du kan anvende vakuumfunktionen eller dampfunktionen og sågar begge funktioner samtidigt. Når dampfunktionen forberedes, skal dampmoppen være placeret på den medfølgende isoleringsplade. 1. Sørg for, at dampmoppen har en ren og tør fiberdug, og at vandbeholderen er fyldt. 2. Sæt stikket i stikkontakten (indikatorpæren TÆNDT/SLUKKET lyser). 3. Tryk på knappen DAMP, og der varmes op. Efter 2 3 minutter er dampfunktionen i gang, og dampmoppen er klar til brug. 4. Teleskoprøret har 2 indstillinger, låst eller bevægeligt. Tryk på knappen for at skifte indstilling (se billede 1). 5. Sørg for hele tiden at holde dampmoppen i bevægelse på gulvet. For meget damp på ét sted kan beskadige gulvet. 6. Sluk for dampfunktionen, når moppen står stille. Ved rengøring på trægulv, skal du først prøve på en lille flade. Gulvet må ikke blive så fugtigt, at det ser mørkt ud. Efter brug 1. Stil dampmoppen på isoleringspladen. 2. Sluk for strømmen på dampmoppen ved at trykke på knappen DAMP eller VAKUUM. Tag stikket ud af stikkontakten. 3. Rengør støvbeholderen, filteret og fiberdugen (se afsittet Rengøring af støvbeholder, vakuumfilter og fiberdug). 4. Når dampmoppen er kølet af hældes vand, som eventuelt er tilbage i beholderen, ud. Tryk på knappen og lås håndtaget. 5. Teleskoprøret låses, ledningen hænges på krogene, og dampmoppen stilles bort Biltema Nordic Services AB

12 Rengøring af støvbeholder, vakuumfilter og fiberdug (efter hvert brug) Støvbeholder og vakuumfilter 1. Sørg for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. 6. Hæld støvet ud af støvbeholderen, vask den og lad den tørre. Fiberdug Maskinvask 40 C. Lad tørre inden brug. 2. Træk støvbeholderen ud. 3. Tryk på knappen, som bevirker, at filteret slipper. Advarsel Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af leverandøren, et serviceværksted eller en autoriseret elektriker for at undgå farlige situationer. Apparatet må ikke bruges af personer med nedsat motorik (herunder børn), nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring eller vedligeholdelse. Der må ikke rettes væsker eller dampe mod apparater, som indeholde elektriske komponenter. 4. Drej og tag filteret ud. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 91/157/EEC). 5. Rengør filteret, og lad det tørre helt Biltema Nordic Services AB 12

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Krøllfritt/ Krøllfritt ION

Krøllfritt/ Krøllfritt ION Krøllfritt/ Krøllfritt ION Steam Iron Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae.

Lisätiedot

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Ver. 001-00605 Modell/Malli: MK-1010PA Nr/Nro: 34-6588 SVENSKA Vattenkokare Art.nr: 34-6588, modell: MK-1010PA Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Modell/Malli: VC-4806ES Nr/Nro: 34-4562 Ver. 001-200604 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA LAITTEEN KUVAUS 1 Vesisuihku 2 Vedentäyttöaukko ja luukku 3 Höyrynsäädin a Kuivasilitys b Enimmäishöyryasetus * c Itsepuhdistus d Automaattihöyry * 4 Vesisuihkupainike 5 Höyrysuihkepainike 6 Automaattisen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

PROJEKTIONSKLOCKRADIO KLOKKERADIO MED PROJEKTOR PROJEKTIOHERÄTYSKELLO PROJEKTIONSCLOCKRADIO

PROJEKTIONSKLOCKRADIO KLOKKERADIO MED PROJEKTOR PROJEKTIOHERÄTYSKELLO PROJEKTIONSCLOCKRADIO PROJEKTIONSKLOCKRADIO KLOKKERADIO MED PROJEKTOR PROJEKTIOHERÄTYSKELLO PROJEKTIONSCLOCKRADIO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-10 Biltema

Lisätiedot

COFFEE MAKER INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFEMASKIN KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

COFFEE MAKER INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFEMASKIN KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 70115 Fremstillet i P.R.C. 6078 - Shunde Xinghui, Guangdong EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6078 - Shunde Xinghui, Guangdong EU-importør H.P. Værktøj A/S DK-7080

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

STØVSUGER DK Støvsuger 2 Brugsanvisning STØVSUGER DAMMSUGARE PÖLYNIMURI

STØVSUGER DK Støvsuger 2 Brugsanvisning STØVSUGER DAMMSUGARE PÖLYNIMURI MODEL NR. 79154 VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL DK Støvsuger 2 Brugsanvisning N Støvsuger 5 Bruksanvisning S Dammsugare 8 Bruksanvisning FI Pölynimuri 11 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Locktång Krølltang Kiharrin

Locktång Krølltang Kiharrin 34-7242 Locktång Krølltang Kiharrin Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Svenska 2 Norsk 5 Suomi 8 Ver. 001-200703 SVENSKA Locktång COLINE Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1541 Manual 130417.indd 2013-04-17, 09.04.24 Art. 19-1541 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER Original manual ULTRALJUDSTVÄTT BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas MODEL L 70189 89 DEEP FAT FRYE YER Instruction manual DK Friturekoger 2 Brugsanvisning NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning SE Fritös 12 Bruksanvisning SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage //

Wellness. Type massage-on-the-go // mini massager // massage // Wellness massage-on-the-go // mini massager // Comfortable massage // 3 batteries // Easy to use // Type 6022-6023 Brugsanvisning - dansk side 3-4 Bruksanvisning - svensk side 5-6 Bruksanvisning - norsk

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Art. No: Model. No: 18-4012 F-208A-UK 34-7245 F-208A English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 200808 Electric Kettle Art.no: 18-4012 Model: F-208A-UK

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Electric Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Art. No: Model. No: 18-4013 HB-3069-UK 34-7246 HB-3069 English 3 Svenska 6 Norsk 9 Suomi 12 Ver. 200801 Electric Kettle Art.no: 18-4013 Model: HB-3069-UK

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

S 5210 - S 5780. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 176 230

S 5210 - S 5780. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 176 230 S 5210 - S 5780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 176 230 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups

Espresso Prego. Espresso maker 6 cups Espresso Prego Espresso maker 6 cups Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 4-6

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Hotplate Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Hotplate Kokplatta Kokeplate Keittolevy 1 3 2 Hotplate Kokplatta Kokeplate Keittolevy ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK MAX 5 4 MIN Art. No Model. No 18-4088 HP102-D8-UK 34-7872 HP102-D8 English 3 Svenska 5 Norsk 7 Suomi 9 Ver. 201101 Hotplate, 2000

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 2 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 3 Notice Magic Tea A6:Mise en page

Lisätiedot

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 //

Kitchen. airline tower // tower fan 85 cm // Type Remote control // timer 7.5 hours // 3 speeds // oscillating 90 // Kitchen airline tower // tower fan 85 cm // timer 7.5 hours // oscillating 90 // Remote control // 3 speeds // 65 65 W // Type 1383 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning

Lisätiedot

3 4 3 4 5 5 2 2 6 6 1 1 in in m m P P

3 4 3 4 5 5 2 2 6 6 1 1 in in m m P P AT641 P min 1 4 5 6 P min 1 4 5 6 2 3 2 3 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi Voit lingota mehua hedelmistä ja vihanneksista mehulingon avulla. ennen Kenwood-lisälaitteen

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Tørr 0º Dehumidfier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DES-09W

Tørr 0º Dehumidfier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DES-09W Tørr 0º Dehumidfier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DES-09W P.

Lisätiedot

Vacuum Cleaner Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Vacuum Cleaner Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Vacuum Cleaner Dammsugare Støvsuger Pölynimuri ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK Art. No Model. No 18-4016 SL231B-UK 34-7312 SL231B English 3 Svenska 8 Norsk 13 Suomi 18 Ver. 201101 Vacuum Cleaner 800 W Art.no

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PÖLYNIMURI DAMMSUGARE UAA1028 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 070615 PÖLYNIMURI

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX MODEL L 70128 ELECTRIC KETTLE Instruction manual DK Elkedel 2 Brugsanvisning NO Vannkoker 6 Bruksanvisning SE Elektrisk vattenkokare 10 Bruksanvisning SF Vedenkeitin 14 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Steam Iron Ångstrykjärn Dampstrykejern Höyrysilitysrauta

Steam Iron Ångstrykjärn Dampstrykejern Höyrysilitysrauta Steam Iron Ångstrykjärn Dampstrykejern Höyrysilitysrauta Art. No.: Model. No: 34-6086 ES-155 English 2 Svenska 8 Norsk 14 Suomi 20 Ver. 200901 ENGLISH Steam Iron Article number 34-6086 Model ES-155 Please

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

HOC620F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42

HOC620F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42 HOC620F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 15 NO Platetopp Bruksanvisning 29 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

TURVAOHJEET: Kaikenlaisten vaaratilanteiden välttämiseksi anna valtuutetun huoltopalvelun vaihtaa johto (katso huoltopalvelut takuukirjasesta).

TURVAOHJEET: Kaikenlaisten vaaratilanteiden välttämiseksi anna valtuutetun huoltopalvelun vaihtaa johto (katso huoltopalvelut takuukirjasesta). KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page53 Français Suomi KUVAUS A Moottoriosa B Painike 2: nopea käyttö C Painike 1: hidas käyttö D Sekoituskulho kokonaisuudessaan D1 Teränpidike

Lisätiedot