Työterveyshuollon rooli ja vastuu riskien hallinnassa. Työturvallisuusriskien hallinta ja tapaturmien torjunta Tamperetalo 14.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuollon rooli ja vastuu riskien hallinnassa. Työturvallisuusriskien hallinta ja tapaturmien torjunta Tamperetalo 14.5."

Transkriptio

1 Työterveyshuollon rooli ja vastuu riskien hallinnassa Työturvallisuusriskien hallinta ja tapaturmien torjunta Tamperetalo Lisa Pelttari

2 Riskien hallinnan johtaminen - järjestämistapa vaikuttaa riskien hallinnnan laatuun ja vaikuttavuuteen Miten riskien hallinnan johtaminen on järjestetty organisaatiossa Millainen on organisaation riskien hallinnan strategia - Onko se kirjoitettu ja onko se implementoitunut - Miten HSE:n ja OH:n rajapinnat on määritetty Onko työterveyshuolto aktiivinen asiantuntijatoimija vai maininta sivulauseessa? Onko riskien hallinnan johtamisessa otettu huomioon työhyvinvoinnin johtamisen näkökulma ja millä syvyydellä Millainen raportointikokonaisuus on organisaation rakennettu mukaan lukien riskien hallinta Miten kehittämistoimenpiteitä toteutetaaam ja miten tuloksia ja laatua seurataan Yrityskulttuurin ja historian merkitystä kokonaislaadun kannalta ei voi liikaa korostaa 2

3 Työturvallisuuden- työterveyden ja työnantajan välinen vuorovaikutus riskien hallinnassa INTERNAL Occupational health services (OHS) are emerging as a competitive factor for the companies worldwide (due to the restructuring of working life, changes in the labor force, environmental changes and world's economists oscillations). Health, safety and environment (HSE) function should be linked to OHS. These should be managed and reported in the same way by the same management. The effectiveness and impressiveness of HSE and OHS can be improved by increasing collaborating with line managers (K.Scott 2012, K.Ringen ). In the future focus will be expanded from the traditional occupational health to wellbeing, social and emotional matters, which will form the foundation for better commitment, motivation and high performance (C.Colosio ). The need of occupational doctors and nurces grows faster than the education of the group of professionals. As a result we will need new tools within a few years (electrical work tools, e- consultation of occupational doctors and nurces, new applications of OHS)(WHO, M. Neira). 3

4 Työterveyshuollon tavoitteet perustana yhteistyölle riskien hallinnassa Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon kanssa edistää työn ja työympäristön 1) terveellisyyttä 2) turvallisuutta 3) työyhteisön toimintaa 4) työntekijän terveyttä ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa 5) ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. 4 Toimintaa säätelevät lait: - Työterveyshuoltolaki (1383/2001) - Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) - Työturvallisuuslaki (738/2002) - Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä ( 1485/2001) - Laki yksityisyyden suojasta työelämässä /739/2004)

5 Työpaikkaselvitys työterveyshuollon toiminnan perusta 5 Esiselvitys - sopimus vaiheessa Perusselvitys - kokonaisvaltainen käsitys työpaikasta Suunnattu selvitys - tarpeen mukaan perusselvitysten pohjalta Erityisselvitys - terveysriskin tai sairastumisvaaran perusteella Työpaikkaselvitysten prosessiajattelu jäsentää tehtävän työn sisältöä ja lisää joustavuutta ja monimuotoisuutta - Auttaa tarkoituksenmukaisten moniammatillisten tiimien kokoamista - selkeyttää yhteistyötä milloin erityisasiantuntijoita tarvitaan Selvitykset voivat kohdentua - Koko työpaikkaan - Johonkin työpaikan osaan - Työntekijäryhmään - Työntekijään

6 Työpaikkaselvitys työterveyshuollon toiminnan perusta L Uusi työmaa! 6

7 Työterveyshuollon ja toimipaikan tehtävänjako työpaikkaselvityksessä ja riskien arvioinnissa Työnantaja vastaa työturvallisuuslain (738/2002) mukaisesta riskien arvioinnista - Työterveyshuollon rooli on olla mukana asiantuntijana - Työpaikkaselvitys on työterveyshuoltolain mukaista toimintaa, jossa työterveyshuolto on prosessin omistaja Yhteinen tavoite: terveellinen ja turvallinen työympäristö. Määritä roolit! Mahdollista kokonaisuuden koordinointi, -eri osapuolilla on mahdollisuus täydentää toisiaan omissa asiantuntijarooleissaan Työteveyshuollon tehtävä on työpaikkaselvityksessä tuoda tietoa työn, työympäristön, työyhteisön ja terveyden välisestä vuorovaikutusesta Työterveyshuollon rooli on tunnistaa terveydelle haitalliset tekijät ja arvioida niiden terveydellinen merkitys INTERNAL 7

8 Työpaikkaselvitysmenetelmät kuormitus ja vaaratekijät psyykkiset ja sosiaaliset kuormittavuustekijät Psyykkiset tekijät - Aiheuttavat haittaa työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille Sosiaaliset kuormittavuustekijät - Liittyvät työpaikan sosiaalisiin vuorovaikutustilanteiden häiriöihin, puutteisiin tai niiden heikkouksiin Työnantajan ja työterveyshuollon on tunnettava työpaikan psyykkinen ja sosiaalinen tilanne Työterveyshuollon rooli on arvioida psyykkisten ja sosiaalisten kuormittavuustekijöiden terveydellistä merkitystä Henkilöstöhallintoon liittyvät kuormitus ja vaaratekijät ovat työnantajan vastuulla ratkaista 8

9 Työpaikkaselvitys psyykkiset ja sosiaaliset kuormittavuustekijät, havainnointia työpaikalla: 15 henkilön työhuone työmaalla. 9

10 Työpaikkaselvitysmenetelmät kuormitus ja vaaratekijät fyysiset kuormitustekijät Työn fyysisellä kuormituksella arvioidaan liikunta sekä verenkiertoelimistöön kohdistuvan kuormituksen arviointia. Fyysisen kuormittavuuden tarkempi selvittely edellyttää, että perusselvityksen yhteydessä sovitaan, että mihin fyysisiin kohteisiin lisäselvitykset kohdennetaan, millä laajuudella ja minkä tasoisena. Arvioinnissa tulee huomioida sekä lyhyen että pitkänaikavälin fyysinen kuormittavuus Työterveyshuolto tarvitsee tuekseen työterveyshuollon muita asiantuntijoita: työfysioterapeutteja ja ergonomian asiantuntijoita 10

11 Työpaikkaselvitysmenetelmät kuormitus ja vaaratekijät työhygieeniset vaaratekijät 11 Biologiset vaaratekijät - Työterveyshuolto on ensisijainen asiantuntija biologisten vaaratekijöiden arvioinnissa Fysikaaliset vaaratekijät - Fysikaaliset vaaratekijät (melu, lämpö, tärinä, valaistus) selviteään työterveyshuollossa yleensä jo perusselvityksen yhteydessä Pohjana on työnantajan tekemä riskin arviointi Kemialliset vaaratekijät - Työnantajan on tehtävä riskinarviointi (715/2001) - kun kyseessä on monien kemikaalien altistus, niin on syytä tehdä suunnattu selvitys yhdessä työterveyshuollon kanssa Neuvonta (Asa jne..). Työhygieenisten vaaratekijöiden ja altistusten selvitys on monimutkaista Työterveyshuollon rooli on kantaa suunnattujen selvitysten ja mittausten tarpeeseen Työterveyshuollon on tunnistettava oma osaamistasonsa ja käyttää vähänkin vaativimmissa selvittelyissä työhygienian asiantuntijoita

12 Työpaikkaselvitysmenetelmät kuormitus ja vaaratekijät tapaturmien ehkäisy ja hoitoprosessit INTERNAL Arvioidaan perusselvityksessä - Taustatietoina aiempien vuosien tilastot Työterveyshuolto omassa roolissaan osallistuu ensiapuvalmiuden sekä tapaturma- ja väkivaltatilanteisiin liittyvän ohjeistuksen ja pelastussuunnitelman tekemiseen Työsuojeluorganisaatio vastaa turvallisuustarkastuksista Tapaturmavaarojen tunnistus, sekä niistä aiheutuvien riskien arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu ovat ensisijaisesti työpaikan omaa turvallisuustoimintaa Työterveyshuollon rooli on olla mukana riskien suuruuden määrittelyssä ja toimintojen tehokkuuden arvioinnissa 12

13 Työyhteisön toimivuuden edistäminen Työturvallisuuslain (738/2002) perusteella vastuu työyhteisöjen toimivuuden edistämisestä kuuluu työnantajalle, joka vastaa myös riskinarvioinnista ja hallinnasta työpaikalla. Usein tarvitaan muita työterveyshuollon asiantuntijoita esim. Työpsykologia, työnohjaaja Työterveyshuoltolain (738/2002) mukaan työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto yhteistoimin edistävät työyhteisön toimivuutta Työterveyshuollon roolina on toimia asiantuntijana työn ja terveydenvälisen vaikutuksen arvioinnissa Työnantajan vastuulle kuuluu toimenpideehdotusten toteuttaminen 13

14 Ammattitaudit, työtapaturmat ja työperäiset sairaudet INTERNAL Toimintaa säätelee ammattitautilaki (1343/1988) Ammattitauti edellyttää kaksiportaista syysuhdetta - Syysuhde tunnetaan yleisesti ts. Tieteellisesti todettu, että altiste voi aiheuttaa kuvantunlaisen taudin - Toiseksi on osoitettava, että henkilön sairaus johtuu tästä altisteesta. Tavallisimmat ammattitaudit hoituvat työterveyshuollossa Työterveyshuolto roolissaan koordinoi tarvittavat jatkotutkimukset ja hoidot erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon vastuulla on lain mukaan ammattitauti-ilmoituksen tekeminen ja lausunnon toimittaminen työsuojeluviranomaisille ja kopion toimittaminen työnantajalle. Huom! Vastuu koskee kaikkia lääkäreitä Ammattitautiprosessi kannattaa kuvata! 14

15 Ammattitaudit, työtapaturmat ja työperäiset sairaudet INTERNAL Työtapaturmista vain osa (lievimmät) hoidetaan työterveyshuollossa - Työterveyshuollon vastuulla on, että myös ne työtapaturmat tulevat kirjattua työtapaturmana, vaikkei niistä aiheutuisikaan työkyvyttömyyttä tai sairauskuluja Työterveyshuollon on saatava tieto työtapaturmista työterveyshuoltoon silloinkin, kun ne hoidetaan muualla. Työterveyshuollon rooliin kuuluu olla tietoinen työpaikan tapaturmatilanteesta. Isoissa yrityksissä säännöllinen yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa edistää työtapaturmien hallintaa. 15

16 Ammattitaudit, työtapaturmat ja työperäiset sairaudet Työperäisessä sairaudessa laukaiseva tai pahentava tekijä liittyy työhön Raja ammattitauteihin on liukuva Sairaus liittyy työhön. Silloin kun työssä esiintyvä tekijä on vain yksi sairauden monista aiheuttajista tai oireiden pahentajista Työ voi myös lisätä sairastumista epäsuorasti sosiaalisten ja elintapojen vaikuttavien tekijöiden kautta (esim. Epäsäännölliset työajat ja työmatkailu) 16

17 Työpaikkaselvitysmenetelmät kuormitus ja vaaratekijät ensiaputoiminta - Paljon työmatkustusta tekevien henkilöiden riski sairastumiseen ja tapaturmiin työmatkan aikana on isoilla työnantajilla viikottaista - Matkalla sairastumisen vakavuus vaihtelee lievästä infektiosta vakaaviin kuolemaan johtaviin tapauksiin Laadun varmistus hoidon suhteen on lääkärin vastuualueeseen kuuluva toiminta Second opinion-tehtävä - Oma työterveyshuolto toimii tapaturman ja sairastumisen sattuessa lukuisissa rajapinnoissa. asiantuntijana Tukee ja auttaa itse tapaturman kohteeksi joutunutta henkilöä hoitaa yhteydenpidon omaisten kanssa vakavissa onnettomuuksissa Jatkohoidon järjestäminen kotimaassa yhteistyössä SOS Internationalin kanssa Globaalisissa yrityksissä Siten Projektipäällikkö (tuki, ohjeet ja neuvonta) Esimies (asiantuntijalausunnot) HR (tuki kriisitilanteissa) HSE-organisaatio SOS International Vakuutusyhtiöt 17

18 Yhteenveto Riskien hallinta on yhteistoimintaa yli organisaatiorajojen Jokaisen toimijan rooli tulee olla määritettynä, jotta vaikuttavuus voidaan maksimoida Tärkeää on koordinoida työpaikan riskienhallinta- ja laatujärjetelmät sekä työterveyshuollon käyttämät menetelmät Yhtä tapaa toimia ei ole vaan menetelmät valitaan työpaikkakohtaisesti - Työterveyshuollon velvollisuus on tuntea eri menetelmiä ja malleja ja tuoda eri vaihtoehdot esille riskien arvioinnissa ja työpaikkaselvityksissä. Työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation johtamiseen kannattaa panostaa, etenkin organisoitumistapaan Riskien hallinta on kokonaisuus, jossa riskienhallintastrategia määrittää roolit ja vastuut ja mahdollistaa jatkuvan kehittämisen. 18

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Yksi-viiva-viisi käyntikertaa

Yksi-viiva-viisi käyntikertaa P i r k k o - L i i s a Hy t t i n e n Yksi-viiva-viisi käyntikertaa -työterveyspsykologin tehtäväkenttä ja positiointi työterveyshuollon kokonaisuudessa Kopijyvä, Joensuu Joensuu, 2010 Taitto Erja Hirvonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12. Työterveyshuoltolaki. Opas työterveyshuoltolain soveltajille

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12. Työterveyshuoltolaki. Opas työterveyshuoltolain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12 Työterveyshuoltolaki Opas työterveyshuoltolain soveltajille Helsinki 2004 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1556-6 2 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

4.1. Yrityksen toiminta 6 4.2. Henkilöstön kuvaus 6 4.3. Keskeiset riskit, kuormitustekijät ja altisteet 7 5. SUUNNITELTU TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 8

4.1. Yrityksen toiminta 6 4.2. Henkilöstön kuvaus 6 4.3. Keskeiset riskit, kuormitustekijät ja altisteet 7 5. SUUNNITELTU TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 8 Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain Päivitetty 25.11.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ORGANISAATION PERUSTIEDOT 3 2. TYÖTERVEYSHUOLLON PERUSTIEDOT 4 3. TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS JA JÄRJESTÄMINEN 5 4.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS Nina Rahunen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus Tampereen teknillinen yliopisto Raportti 31.01.2008 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Hoitotyön koulutusohjelma terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2010 TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI, TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot