PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 6 5 PALVELUHINNASTOON ESITETTÄVIÄ MUUTOKSIA 8 6 VIRKANIMIKEMUUTOS 9 7 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN 10 8 HOLLOLAN PELASTUSASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 11 9 VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT AJANKOHTAISASIAT MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 13 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 14 Kieltojen perusteet 14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 14 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 14 Oikaisuvaatimuksen sisältö 14 Valitusaika 15 Valituskirjelmä 15 Valitusasiakirjojen toimittaminen 15

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika ke klo 13:00 15:16 Paikka Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs., kokoustila Ilola OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Jenna Koskelo 13:00 15:05 Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Minna Parkkonen Pekka Peltonen Marja Rainio Jari Ronkainen Mikko Saukko Muut osallistujat Hallintojohtaja Jari Paakkunainen 13:00 15:05 Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Henkilökunnan edustaja Jouni Kokki Hallintosihteeri Emmi Löytömäki Poissa Maakuntajohtaja Jari Parkkonen Varsinainen jäsen Erkki Syrjänen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Emmi Löytömäki KÄSITELLYT ASIAT 1 - PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2015 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Emmi Löytömäki

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja vara-jäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi xxx. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veli-Pekka Koskinen ja Mikko Saukko.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston tiedoksi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen mukana olevan tasekirjan (liite 1). Johtokunta antaa tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeen tilinpäätöstä koskien (liite 2). Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen liittyvän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät- Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja -kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec FK palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallinto-ohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2014 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti (liite 3) ja vuosikertomus ovat liitteinä (liite 4). Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot ylijäämä/ alijäämä Pelastustoimi Ilman poistoja ja rahoituseriä Ensihoito ilman poistoja ja rahoituseriä

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Nettoinvestoinnit pelastustoimessa vuonna 2014 olivat (avustukset ja vaihtoautotulot huomioituna). Ensihoidossa ei tehty investointeja vuonna Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,69 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä ,46 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa esitetyn tilinpäätöksen. Tilinpäätös toimitetaan edelleen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 5 PALVELUHINNASTOON ESITETTÄVIÄ MUUTOKSIA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan voimaan tulleen johtosäännön 3 kohdan 6 mukaan johtokunta vahvistaa ne pelastuslaitokselle tulevat maksut ja korvaukset, joiden osalta ei ole toisin säädetty tai määrätty. Riskienhallintaosasto on esittänyt pelastusjohtajalle tarkistusta kemikaalien käsittelyyn liittyvien tarkastusten taksojen osalta. Muutosesitys perustuu tehtävässä käytettävän ajan määrään. Esitettävät muutokset ovat: 1. Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen tarkastus uusi hinta 100,00, vanha hinta 50,00 2. Räjähdystarvikekauppaa koskeva päätös uusi hinta 150,00, vanha hinta 100,00 3. Räjähdystarvikekauppaa harjoittavan liikkeen, myymälähuoneiston, myymälävaraston tai muun räjähdystarvikevarsaton tarkastus uusi hinta 150,00, vanha hinta 100,00 4. Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus alle 10 m3 säiliöt uusi hinta 50,00 5. Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus yli 10 m3 säiliöt uusi hinta 100,00, vanha hinta 50,00 6. Pyrotekniikan käytöstä tehty päätös, sisältää tarvittaessa tarkastuksen uusi hinta 100,00, vanha hinta 50,00 7. Tuliesityksestä tehty päätös, sisältää tarvittaessa tarkastuksen uusi hinta 50,00 Esittelijä: Hyväksytään esitetyt muutokset ja lisäykset pelastuslaitoksen palveluhinnastoon käyttöön otettaviksi. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 6 VIRKANIMIKEMUUTOS Palvelutasopäätöksessä on päätetty toteuttaa riskienhallintaosastolla virkanimikemuutos johtavan palotarkastaja Helena Metsän jäädessä eläkkeelle. Johtavan palotarkastajan virka esitetään muutettavaksi paloinsinöörin viraksi, joka kuvastaa tehtävää aiempaa paremmin. Nimekemuutos ei muuta palkkausta. Paikka on ollut haussa mennessä ja siihen on pelastusjohtajan päätöksellä valittu Tuukka Aaltoluoto. Esittelijä: Muutetaan johtavan palotarkastajan virka paloinsinöörin viraksi alkaen. Muutos ei aiheuta palkkaukseen muutosta. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 7 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (379/2011) 27 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Nuohousalan Keskusliitto ei enää anna vuosittain nuohousyksikön hintaa koskevaa suositusta. Viimeinen nuohousyksikön hintaa koskeva suositus on annettu Nuohousalan Keskusliitto on antanut tiedotteen nuohousyksikön hintaan vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Nuohousalan keskusliiton mukaan kuluttajahintaindeksi syyskuusta 2013 syyskuuhun 2014 nousi 1,35 %. Kuntatyönantajien mukaan sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia keskimäärin 1,2 prosenttia. Edellä olevat tekijät korottavat nuohousalan keskusliiton mukaan nuohousyksikön hintaa 1,1 %, kun otetaan huomioon, että palkkojen osuus nuohoustoiminnan kustannuksista on noin 80 % ja muiden kustannusten osuus noin 20 % kokonaiskustannusten määrästä. Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on hakemuksellaan (liite 5) esittänyt, että Päijät-Hämeen alueella nuohouksen kiinteistökohtainen vähimmäistaksa korotettaisiin 60 yksikköön nykyisen 45 yksikön tilalle. Lisäksi piirinuohoojat esittävät, että nuohousyksikön arvonlisäveroton hinta korotettaisiin 0,7016 eurosta 0,75 euroon. Vertailtaessa nuohoustaksoja eri pelastustoimen alueilla , Päijät-Hämeen alueen taksa on 4 alhaisin. Edellinen korotus taksoihin on toteutettu Riskienhallintapäällikkö ja pelastusjohtaja ovat pitäneet palaverin piirinuohoojien kanssa asiasta. Palaverissa käytiin läpi nuohoojien esitystä ja samalla sovittiin, että palotarkkailusopimukset nuohoojien kanssa irtisanotaan taloudellisten syiden takia. Esittelijä: Johtokunta päättää Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueella nuohousyksikön verottomaksi hinnaksi 0,75 euroa/yksikkö (alv 0). Yksikkömääriin ei tehdä muutosta. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 8 HOLLOLAN PELASTUSASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Hollolan kunta on päättänyt aloittaa uuden pelastusaseman rakentamisen. Rakentamisaikataulun mukaan uusi asema otetaan käyttöön Hollolan tekninen johtaja on laittanut pelastuslaitokselle vuokrasopimuksen hyväksyttäväksi (liite 6). Pelastuslaitoksen tekninen päällikkö on tutustunut vuokrasopimukseen ja ilmoittanut, että vuokrasopimus on laadittu samalla tavalla kuin muutkin pelastuslaitosten kiinteistöjen vuokrasopimukset. Tekninen päällikkö esittää vuokrasopimuksen hyväksymistä. Pääomavuokran osuus vuokrasta on 15,67 /m3, ylläpitovuokran osuus 5,08 /m3, eli kokonaisvuokra 20,75 m3. Paavolan asema 23,6 /m3 ja Heinolan asema 16,19 /m3. Esittelijä Johtokunta hyväksyy Hollolan kunnan esittämän vuokrasopimuksen. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 9 VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Ensihoitaja Tero Häkälä on anomuksellaan hakenut palkatonta virkavapautta ajalle yksityisasioiden vuoksi. Johtokunta on kokouksessaan myöntänyt Häkälälle palkatonta virkavapautta ajalle Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan yli vuoden mittaiset palkattomat virkavapaudet myöntää pelastuslaitoksen johtokunta. Ensihoitopäällikkö Markku Heikkilä puoltaa Tero Häkälän virkavapaushakemusta. Esittelijä: Johtokunta myöntää ensihoitaja Tero Häkälälle palkatonta virkavapautta anomuksen mukaisesti Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 10 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 7) ajalta Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 11 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 8). Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. 12 AJANKOHTAISASIAT Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 9). Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Tuukka Aaltoluoto oli esittelemässä turvallisuusviestinnän suunnitelmaa. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 13 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 14 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: ke klo 13:00, Paavolan pelastusasema toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2016 ta suunnitelma KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:16.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1 4, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 5,6,7,8,9 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Mannerheiminkatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 2014 Henkilöstöraportti Päijät-Hämeen pelastuslaitos

57 1 Sisältö 1 Johdanto Henkilöstön määrä ja palvelussuhteet Henkilöstörakenne Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Savusukelluskelpoisuus Työaika Osaaminen ja sen kehittäminen Koulutustaso Osaamisen kehittäminen Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi Sairauspoissaolot Työtapaturmat Työterveyshuollon toiminta Yhteistoiminta ja työsuojelutoimikunta Virkistystoimikunta Yhteistyötoimikunta Työpaikkakokous Välitön yhteistoiminta Luottamusmiestoiminta Työsuojeluorganisaatio Palkka- ja henkilöstökustannukset... 19

58 2 1 Johdanto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen strategia määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet sekä menetelmät, joiden avulla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Strategia hyväksyttiin käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa ( 66). Strategiassa on neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty kriittiset menestystekijät ; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä. Näitä ovat hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana, osaava, motivoitunut, kehittymishaluinen ja työkyvyltään tehtäviä vastaava henkilöstö sekä korkeatasoinen työhyvinvointi. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan. Mittareista saadun informaation perusteella mietitään yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja -kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevasta Personec-palkkahallinto-ohjelmasta ja Promeron henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla uskon saavamme melko kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2014 toiminnasta. Erityisesti raporttia laadittaessa on pyritty huomioimaan raportin informatiivinen anti sekä helppolukuisuus. Henkilöstön määrässä, eläköityneiden määrässä, keski-iässä sekä kokonaispoissaolojen määrässä ei ole havaittavissa suuria muutoksia. Huolestuttavaa on sairauspoissaolojen lisääntynyt määrä, johon tulee kiinnittää jatkossa huomiota ja analysoida tarkemmin poissaolojen syitä sekä kestoa. Kokonaisuutena voidaan henkilöstön viihtyvän hyvin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluksessa, joka omalta osaltaan osoittanee työnantajan onnistuneen ainakin osittain hyvän työilmapiirin luomisessa. Lahdessa Jari Hyvärinen Pelastusjohtaja

59 3 2 Henkilöstön määrä ja palvelussuhteet Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 258 (-6) henkilöä. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 31 (+10)henkilöä. Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa pelastuslaitos oli yhteensä 232 (-14)henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin 67 (-3) henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 191 (-3) henkilöä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökuntaluettelo on liitteenä (liite 1) henkilöstöraportin lopussa. Osasto Vakinainen Määräaikainen Yhteensä Muutos Hallinto Pelastustoiminta Riskienhallinta Ensihoito Tekninen Yhteensä Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain Osasto Ylempi johto Päällystö Alipäällystö/ esimies Miehistö Hallinto 2 4 Pelastustoiminta Riskienhallinta 4 6 Ensihoito Tekninen Yhteensä: Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema

60 4 3 Henkilöstörakenne Ikä v v v v v v v v v 1 Keski-ikä 42,9 v 41,9 v 43,94 v 42,7 v. Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin Henkilöstön ikärakenne asettaa tulevina vuosina erityisiä haasteita työkyvyn ylläpitämisen lisäksi myös osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa. Henkilöstöryhmä Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Puolivakinainen/toimenpidepalkkainen Sopimuspalokunta/hälytysosastot Yhteensä: Taulukko 4. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin Pelastuslaitoksen henkilömäärä on pysynyt melko samana edellisiin vuosiin verrattuna. Sopimuspalokuntalaisten määrä on jonkin verran kasvanut ja suuntausta on pidettävä hyvänä.

61 5 3.1 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on edelleen pientä. Irtisanoutumiset johtuivat ensihoidon palvelutuotannon uudelleen järjestelyistä. Vuonna 2014 eläkkeelle jäi neljä (4) henkilöä. Irtisanoutumisia oli myös neljä (4). Palvelussuhteen päättymisen syy Eläkkeelle siirtyminen Irtisanoutuminen Työnantaja irtisanonut 0 Työsuhteen purku 1 0 Toiminta ulkoistettu 1 0 Muu syy 1 1 Yhteensä: Taulukko 5. Vakinaisten palvelussuhteiden päättyminen Eläkelaji Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke 2 0 Osatyökyvyttömyyseläke 0 Kuntoutustuki 0 Muu eläkelaji 0 Yhteensä: Taulukko 6. Eläkkeelle siirtyminen

62 6 Eläkelaji Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä: Taulukko 7. Ennuste eläkkeelle siirtymisestä vuosina Savusukelluskelpoisuus Pelastuslaitoksen pelastustoimintaan kuuluvalta miehistöltä sekä alipäällystöltä vaaditaan olemassa olevan pelastussukellusohjeen mukaista savusukelluskelpoisuutta. Savusukelluskelpoisuus testataan vuosittain Firefit testausmenetelmää käyttäen Savusukelluskelpoisuus % 93,10 % 92,42 % 88,61 % 90,50 % Henkilömäärät 135/ / / /158 Taulukko 8. Savusukelluskelpoinen henkilöstö (palomies-ruiskumestari)

63 7 4 Työaika Pelastuslaitoksella noudatetaan operatiivisessa toiminnassa poikkeusluvan mukaista keskimäärin 42 h/vko työaikaa enintään neljän viikon aikana, jolloin palvelusvuoron pituus on 24 tuntia. Päivätyöajassa oleva henkilöstö on joko yleistyöajassa (38, 25 h/vko) tai toimistotyöajassa (36,25 h/viikko). Kokonaistyöaika vuositasolla on pysynyt suhteellisen tasaisena ja sijaisten ja vakinaisten suhde on asiallinen. Nykyisessä työaikajärjestelmässä ongelmana on suhteellisen suuri ylitöiden määrä. Ylitöiden määrä vuonna 2014 oli h (6 200), jossa on laskua edellisvuoteen verrattuna 921 h. Ylitöiden määrää on saatu laskettua kahden viimeisen vuoden aikana yli h, siitä huolimatta määrä on kuitenkin vielä suhteellisen suuri, josta johtuen ylitöiden seurantaa tullaan edelleen lisäämään. Vuonna 2014 kokonaisvuosityöaika laski jonkun verran, muutos niin pieni, että mahtuu vuosittaiseen vaihteluväliin. Taulukko 9. Kokonaisvuosityöajan(kalenteripäivää) muutos (vakinaiset ja määräaikaiset) Taulukko 10. Henkilötyövuodet osastoittain 2014, kalenteripäivinä

64 8 5 Osaaminen ja sen kehittäminen 5.1 Koulutustaso TUTKINTO NAISET MIEHET Yht. MUUTOS Kauppatieteiden maisteri 1 1 Tradenomi YAMK 2 2 Palopäällystö AMK 9 9 Palopäällystötutkinto 3 3 Palomestaritutkinto Rakennusmestari/AMK Insinööri/Insinööri AMK Alempi päällystötutkinto Maalaiskuntien palopäällikkö Teknikko 2 2 Alipäällystö/esimies /pelastajatutki nto Sairaanhoitaja AMK Ensihoitaja AMK Lähihoitaja/perush Turvallisuustradenomi 1 1 Tradenomi 1 1 Tietokoneasentaja 1 1 Datanomi 1 1 Merkonomi 1 1 Muu ammatillinen koul Taulukko 11. Henkilöstön ammatillinen koulutustaso/vakinainen henkilöstö

65 9 Henkilöstön koulutustaso on luokiteltu pelastustoimen koulutustasojen mukaisesti. Pelastuslaitoksen henkilökunta on aktiivisesti hakeutunut oman alansa jatkokoulutukseen, ja tätä toimintaa on pyritty tukemaan erilaisin toimenpitein. Koulutustaso on kasvanut ja yhä useampi henkilöstöön kuuluva hakeutuu jatko-opintoihin työuran edetessä. 5.2 Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan organisaation palveluntuotannon tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi henkilökohtainen ja tiimien koulutus, organisaation ja työyhteisön kehittäminen sekä urakehitys ja erilaiset urapolut. Henkilöstön kehittämisellä tuetaan muutoksen hallintaa ja nopeutetaan uuteen tilanteeseen, uusiin tehtäviin tai pitkiltä vapailta työhön paluuseen sopeutumista. Toimenpiteillä on merkitystä myös työyhteisön toimivuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kannalta. Pelastuslaitos toteuttaa henkilöstön kehittämistä eri menetelmin, kuten yhteisellä koulutuksella, ammatillisella henkilöstökoulutuksella, mentoroinnilla sekä perehdyttämällä. Yhteisellä koulutuksella tarkoitetaan osapuolten yhteisesti järjestämää työelämän kehittämiseen liittyvää koulutusta, mikä ottaa huomioon työpaikkakohtaisesti paikalliset olosuhteet. Päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden aikana 14 koulutuspäivää (päällystö 9 ja alipäällystö 5). Lisäksi järjestettiin esimerkiksi UATP- ja IPAF-koulutukset pelastustoiminnan henkilöstölle. Yhteisen koulutuksen mukaisia koulutuspäiviä kertyi osallistujamäärä huomioiden 271 päivää. Ammatillisen henkilökoulutuksen muotoja ovat täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus. Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä tarvittavaa osaamista. Pelastustoiminnan osaston henkilöstölle täydennyskoulutuksesta koulutuspäiviä kertyi 339 päivää. Täydennyskoulutukseksi tässä yhteydessä katsotaan myös pelastuslaitoksen sisäinen, työvuoroissa järjestetty koulutus. Työvuorokoulutus on keskeisin ammattitaitoa tukeva koulutuksen muoto. Sisäistä koulutusta järjestettiin edellä mainitun lisäksi yhteensä 2510 tuntia eli 105 tuntia työvuoroa kohden. Jatkokoulutuksella hankitaan muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista vastaamaan uusia vaativampia tehtäviä. Vuonna 2014 jatkokoulutuksesta kertyi 139 koulutuspäivää. Koulutuksista esimerkkeinä voidaan mainita räjähdysvaaramittareiden kalibrointiaseman käyttökoulutus, veneen kuljettajakoulutus, Turvallisuuskouluttajan peruskurssi sekä oppisopimuskoulutuksena toteutettava puomitikaskoulutus 15 henkilölle. Mentorointia toteutettiin organisaation kannalta keskeisen tietotaidon siirtämiseksi henkilöstövaihdoksien yhteydessä ja erikseen säilyttämiseksi sijaisuusjärjestelyitä ajatellen. Mentorina toimivat kokeneet ja osaavat johtajat ja asiantuntijat. Mentorointi järjestettiin yhteisillä koulutus- ja työssäolojaksoilla. Perehdyttäminen on sekä henkilöstön kehittämistä koulutuksellisin keinoin että työturvallisuuslain mukaista työturvallisuus- ja työterveystoimintaa. Suunnitelmallista perehdyttämistä toteutettiin perehdyttämällä uudet työntekijät työtehtäviinsä perehdytysohjelmien mukaisesti. Lisäksi Pelastuslaitoksella on yhteistyösopimus Pelastusopiston kanssa palopäällystön (AMK) harjoittelutoiminnan (työhön perehdyttäminen) järjestämisestä.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 15.6.2009 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot