ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti"

Transkriptio

1 41. vuoskera ANALYYSI Suomen Laboraoroalan Lo ry:n amma- ja yhdsysleh 1/2004 Kummelen Kahlanen ja Slvennonen mukana SLaL:n Laboraoroalan luenopävllä ohjelma keskaukeamalla

2 Pääomaja Tuula Kuusso Venolane 9 C Turku laukse puheln yö ko GSM e-mal: Ilmoukse Anne Ralle puheln GSM e-mal: Ann Sofe Hakulnen puheln yö ko GSM e-mal: Talous Snkka Kollanus Kapanalhonkau 2, Turku puheln ko yö e-mal: Ssällyslueelo Kouluus: Laea, ergonomaa ja yöurvallsuua laboraorossa... 2 Tedoussheerlä... 5 Puheenjohajala... 6 Pyrosekvensonnn käyö mkrobodagnoskassa... 8 Näyökokee osana kouluusa Laboraoroalan luenopävä ohjelma Tapahumakalener Kollegan Lukjala Työmarkknapalsa Yhdsykse omva Yhdsykse omva Kouluus: Välnehuollon kouluuspävä Pankk Mera Panaus Newprn Puheln Kannen kuva: Per Varjonen Julkasja Suomen Laboraoroalan Lo ry Tomuksen osoe: Analyys Venolane 9 C Turku e-mal: ISSN: Osoeenmuuokse Aul Pppo Luose 12 A 22, Kuopo puh. k: , : Lehden lmesymsakaaulu vuodelle 2004 Numero Ilmesyy Aneso omukselle

3 SEMI-MIKRO / ANALYYSIVAA'AT AMMATTIKÄYTTÖÖN * Uus UnBloc-eknologa arjoaa nopea, vakaa ja sabl ulokse * Täysauomaanen kalbron; PSC (Perfec Self Calbraon) * Ssäänrakenneu kello * Analognen kokonaspanon näyö aara mukaan luken * Shmadzun anulaaunen Wndows Drec-omno; käevä edonsro PC:lle * Kappalelaskena- omno sekä käevä laadun vaho * Spesfnen omnaspanon maus * Säädeävä ajasn * Punnuskoukku alapän punnusa varen * GLP/GMP/ISO sandardn mukanen Tyypp Maksmpunnusalue AUW 120D 120 g / 42g: 0,1 mg / 0,01 mg, Lneaarsuus: ± 0,2 mg / ± 0,1 mg AUW 220D 220 g / 82g: 0,1 mg / 0,01 mg, Lneaarsuus: ± 0,2 mg / ± 0,1 mg Tyypllnen sabloumsaka:: 3 s / 15 s NYT EDULLISESTI MEILTÄ, KYSY TARJOUSTA MYÖS MUISTA MALLEISTA LABOREXIN OY Holkke 14, PL 224, Helsnk Puh , Fax E:mal: 4

4 Ammalo va ammalls-aaeellnen lo Nän vuodenvaheessa valmsunee laboraoroanalyyko ja laboran ova aas lähesynee loamme kysymyksllä. Suurn osa kysymykssä on koskenu asoa, joa ammalo hoava. Onkn aka selvenää ammalojen ja Suomen Laboraoroalan Lon roola laboraoroalan edunvalvonnassa. Suomen Laboraoroalan Lo e ole ammalo vaan se on ammalls-aaeellnen järjesö. Lo kokoaa yheen kunnan, valon ja yksysen sekorn palveluksessa yöskenelevä laboraoroalan ammalase. Lo järjesää jäsenlleen alueellsa kouluus-, edous- ja vrksysomnaa. Lsäks lo järjesää ammallsa lsäkouluusa ja seuraa alan ammallsen kouluuksen kehymsä. Lo julkasee Analyys-leheä ja järjesää jokavuose Laboraoroalan kouluuspävä. Mä ammalo sen ekevä? Ammalojen ärken ehävä on neuvoella yönanajapuolen kanssa snunkn edusas. Ammalojen avoeena ova snun kannalas mahdollsmman hyvä yöehdo, josa ärken on Työehosopmus. Suomessa non 83% palkansaajsa on ammalon jäsenä. Järjesäyymnen ammalohn apahuu Suomessa sen mukaan mssä on össä ja mä sellä ekee. Kannaaa ana lyä shen loon, joka solm yöeho- a vrkaehosopmuksen omaan yöehävään, koska sllon oma edunvalvona on parhaalla mahdollsella avalla hodeu. Pääasassa laboraoroanalyyko / laboran ova järjesäyynee yksysellä sekorlla Tomhenklöunonn, kunasekorlla Kunen Teknsn ja valolla Palkansaajajärjesö Pardaan. Pen osa on yöehäven mukaan järjesäyyny myös SAK:n ammalohn. Nää kakka loja yhdsää se, eä ne solmva edusamlleen palkansaajlle yö- a vrkaehosopmuksen. Parhaen hoda oman edunvalvonas olemalla sekä ammalon eä Suomen Laboraoroalan Lon jäsen! Mssä ahansa asassa, joka askarruaa näden loasoden mola voe oaa yheyä allekrjoaneeseen, nn auan melellän. Aurnkosa alvea! Taru Renkanen Työehosopmuksessa (TES) sovaan mm. mnmpalkosa, palkkausavosa, yöajosa sekä yöurvallsuueen lyvsä asosa. Tlaukse: Mar Ösrng GSM Kos Ollla (yö) e d o u s s h e e r l ä 5

5 p u h e e n j o h a j a l a Puheenjohaja Mara Vakkur. Tovoavas alv e uuvuanu eä pmeydellään. Jos nän kuenkn käv on lohdullsa huomaa, eä kevää kohden ollaan menossa ja päven valosuus anaa melle uua noa ja energaa. Usemmlla on velä jokunen lomapävä jääny pämää, joen kevähanglle vaan aurngosa naumaan. Yhdsyksssä on pdey vuoskokoukse ja johokunna on valu. Ny aloelevlle uuena mukaan ulevlle ovoan anosa hekä ja kos jo akasemmn mukana olevlle, yhdessä on hyvä oma. Yhdsysomnaa voanee verraa alkooomnaan. Snä kään a sukupuoleen kasomaa omaan pyyeeömäs saman asan puolesa. Työ ja vasuu jakaen. Suomen sanoaan olevan yhdsysen maa, ehkä yhdsykse ovakn saanee alkunsa alkooomnnasa. Auamnen ja myöäelämnen olva ennen sesäänselvyys. Nykyään me olemme kakk nn ohjelmouja ja kresä, ee alkoohengelle ahdo löyyä akaa. Useas apua pyyäessä saa vasakysymyksen : Mä sä makseaan? Enää e rä pelkkä kos a onnsumsen /ekemsen lo. Olemme hnnoellee akamme. Vääsn kuenkn, vuosa se er omnnossa mukana olleena, eä selleen snä saa enemmän kun huomaakaan. Mkä valava rkkaus on oppa unemaan uusa hmsä, luoda sosaalsa kanssakäymsä, deoda yhdessä omnaa ja kehellä nä edelleen. Ysävyyssuhee, joka ova ää kaua synynee, sälyvä vuosenkn jälkeen. Olemme erlasa, on ekjöä, on mukanaoleva, on päääjä, on svusaseuraaja, meä kakka arvaan, ryhmässä yöskennellen äydennämme osamme. Yhdsykse ova ehnee älle vuodelle omnasuunnelmansa, uskon ja edän, eä monmuoosa omnaa on aas arjolla, kannaaa osallsua ja läheä mukaan apahumn. Lun juur juun, johon ol koou lasen sanonoja ja okasuja. Melesän Eeu 6v. ol ovalanu hyvn akakäseen odeessaan, eä Akaa arvaan kreeseen. Musakaa ekn krelänne lmoauua kevään Luenopävlle, apaamsn sellä, aurnkosa keväpävä ovoaen, puheenjohaja 6

6 Johava HPLC LC/MS ja LC-MS-MS -laeden valmsaja järjesää laadukasa ja monpuolsa kouluusa Hyödynnä nopean varaajan eu; 20 % ALENNUS mkäl lmoaudu vähnään kuukaua ennen kurssn alkua Ylese HPLC- ja MS -kurss Kevälukukaus Hna (lman alv:a) Ylenen kromaografa HPLC-peruskurss Käänesfaaskolonnn valna Ylese HPLC-ongelma Van esnä ja ongelman rakasu HPLC-laeson valdon LC/MS Fundamenals of LC/MS Waersn laekurss Kevälukukaus Hna (lman alv:a) Huolo ja käyö Allance 2690/2695 pävänen käyö/huolo Empower-kromaografaohjelmso Empower perusee/qucksar käyölymä Empower ohjelmson ylläpo, hallnaa ja konfguron Empower ohjelmson ohjaus, prosesson ja ulosen arkaselu Empower ohjelmson eo- ja laskukenen laamnen, rapor Empower PDA MS-ohjelmso MassLynx user course Terveuloa kehämään yöelämän aoja kurssellemme Ilmoaumse Puh. (09) , sähkopöslla Ta Inernessä Kurssen ssälö nernessä a pyydä erllnen kursskalener. Waers Oy ı Kupare 1, Helsnk Puh. (09) ı Fax. (09) ı sähköpos: Waers Corporaon. January. Waers, Connecons, Allance, Empower and MassLynx are rademarks or regsered rademarks of waers Corporaon.

7 Pyrosekvensonnn käyö mkrobdagnoskassa Jar Jalava, dosen Sekvensonmeneelmä DNA:n sekvenson el sen emäsjärjesyksen selvämnen on osau non 30 vuoden ajan. Sanger esel Nobel-palknoon myöhemmn johaneen ensymaasen sekvensoneknkkansa 1977 (Sanger, 1977). Sangern meneelmään on ehy myöhemmn lukusa parannuksa mua peraae on sälyny samana. Merkävn uudsus on sequencng-by-synhess el reaalakanen sekvenson (Nyrén, 1987). Pernesessä DNA:n sekvensonnssa sekvensonreako ehdään ensn, mnkä jälkeen ulokse analysodaan geelelekroforeeslla. Reaalakasessa DNA:n sekvensonnssa sekvensonreako analysodaan samalla kun varsnanen reako apahuu. Pyrosekvenson on uusn reaalakanen DNA:n sekvensoneknkka (Ronagh, 1998). Pyrosekvensonnn peraae Kuen edellä on manu, pyrosekvenson perusuu ensymaaseen DNA:n sekvensonn. Aluks sekvensoava DNA knneään kneään kanajaan. Yleensä sekvensoava DNA on uoeu PCR:lla sen, eä onen PCR-alukkesa (ja sen onen PCR-uoeen nauhosa) ssälää bon-molekyyln. Bon souuu srepavdnlla päällyseyhn knesn parkkelehn. Knnyny DNA denaurodaan narumhydroksdlla ja rronnu vasnnauha pesään pos. Saaua yksnauhasa DNA:a käyeään mallnauhana sekvensonreakossa. Sekvensoavan DNA:n saaamnen yksnauhaseen muooon on ärkeää, koska pyrosekvensonnssa ällä hekellä käyeävä DNA-polymeraas omva van maalssa lämpölossa ekä DNA:a voda denauroda kuumenamalla kuen ehdään esm. syklsessä sekvensonnssa. Pyrosekvenson perusuu useden er ensyymen perääsn reakohn (kuva 1). DNA-polymeraas kaalyso uuden DNA-nauhan syneesä alouskohanaan sekvensonaluke (1. reako). Uuden nukleodn lämnen synesoavaan DNA-kejuun johaa pyrofosfaan vapauumseen. Synyny pyrofosfaa muueaan ATP-sulfurylaasn avulla ATP:ks (2. reako), joa puolesaan arvaan lusferaasn kaalysomassa reakossa valon uooon (3. reako). Ana kun uus nukleod onnsunees leään DNAkejuun synyy valoa. Mall-DNA:n sekvenss saadaan selvlle, kun reakoseokseen lsäään yks nukleod kerrallaan ja maaan valon uoo lsäyksen jälkeen. Mkäl valoa e synny, e kyseselle nukleodlle ole komplemenaarsa emäsä mall-dna:ssa. Reakoseokseen jäänee ylmääräse nukleod poseaan seoksesa apyraas-ensyymn avulla. Käyännössä ällä meneelmällä vodaan saada lyhyä, non 40 emäksen sekvenssejä. Kuvassa 2 on esey pyrosekvensonnn loppuulos el pyrogramm. Pyrosekvenson perusuu ss useden erlasen ensyymen käyöön. DNA-polymeraasn, ATP-sulfurylaasn ja lusferaasn kaalysoma reako ova nopea, mkä mahdollsaa nopean valonuoannon nukleodn lsäämsen jälkeen. Synyneen valon nensee saavuaa suurmman arvonsa non kolmessa sekunnssa. Apyraasn kaalysoma nukleoden hajousreako on selväs haamp. Valon uoano alkaa vähenyä apyraasn hajoaessa nukleodejä. 8

8 Non mnuun kuluua valonuoano vasaa alkulannea ja uus nukleod vodaan lsää reakoon (kuva 3). DNA:n sekvenson mkrobdagnoskassa Erlasa molekyylbologsa meneelmä on käyey jo usean vuoskymmenen ajan mkroben unnsamseen, luokeluun sekä suoraan osoamseen näyesä. Pääperaaeena on luopumnen mkroben kasvauksesa ja kasvauksen korvaamnen mkrobn pernöaneksen osan ukmsella. Molekyylbologsen meneelmen käyö mkrobdagnoskassa ssälää ss sen perusoleamuksen, eä mkrobn genomn osa edusaa koko mkroba. DNA:n sekvenson on nykyään molekyylbologsen laboraoroden perusmeneelmä. Sä käyeään myös mkroben unnsamseen ja yypämseen. Sekvenson on kuenkn käyössä lähnnä van mkrobologsssa ukmus- ja referensslaboraorossa, jossa on rävä laeso ja rävä eoao. Uude sekvensoneknka kuen pyrosekvenson anava mahdollsuuden hyödynää sekvensona mkrobologsessa dagnoskassa laajemmnkn. Esmerkks pyrosekvensonnn käyösä on jo lukusa esmerkkejä. Mkroben unnsuksssa ja yypyksssä sekvensonn perusuva meneelmä ova yleensä oseavampa ja helpommn ulkava kun esm. hybrdsaaoon, geelelekroforeesn a erlasn PCReknkohn perusuva meneelmä. Täsä syysä ne sopva esm. epdemologseen ukmukseen mua meneelmä paremmn. Bakeeren unnsamnen pyrosekvensonnlla Bakeeren unnsamnen perusuu nden morfologsn, fysologsn ja bokemallsn omnasuuksn. Lsäks nykyään käyeään erlasa molekyylbologsa eknkoa pernesen fenoyyppsen eknkoden asemesa a lsänä. Myös pyrosekvensona hyödynävä eknkoa on julkasu (Jonasson, 2002). Meneelmssä käyeään yleensä kohdemolekyylna 16S rrna:a koodaava geenejä. 16S rrna -geenellä on usea omnasuuksa, joka ekevä nsä haneellsa molekyylejä bakeeren unnsamseen pyrosekvensonnlla. Ensnnäkn kaklla bakeerella on nä, koska ne ova välämäömä kaklle elävlle solulle. Ne ova hyvn konservounea evoluuossa. Tämä mahdollsaa unversaalen alukkeden suunnelun PCR:a ja sekvensona varen. 16S rrna -geen ssälävä myös hyvn vaheleva aluea, joden sekvenssejä vodaan käyää er bakeerlajen unnsamseen. Ero er bakeerlajen 16S rrna -geenen välllä ova hyvn penä, usen van yhden a kahden emäksen suurusa. Täsä seuraa se, eä esm. hybrdsaaoon perusuva meneelmä evä ana pysy eroelemaan lähsukusa bakeereja ossaan. Sekvensonn perusuvssa meneelmssä ää ongelmaa e ole. Kakk ero ova merksevä, edellyäen eä sekvenss on okea. Se, eä pyrosekvensonnlla vodaan uoaa van non 40 emäsä pkä sekvenssejä e ole nn suur ongelma kun vos uskoa. Jos sekvensoava aluee 16S rrna:sa valaan huolella, vodaan pyrosekvensonnlla pääsä avan yhä hyvn uloksn bakeeren unnsuksssa kun avallsella sekvensonnlla. Jos kaks bakeerlaja eroaa ossaan 16S rrna -geenn osala van yhdessä kohdassa, e koko geenn sekvensonnsa ole mään hyöyä. 40 emäsä alueela, joka ssälää eroelevan kohdan, rää. Perneseen sekvensonn verrauna pyrosekvenson arjoaa mona euja kun ajaellaan bakeeren unnsamsa sekvensomalla. Pyrosekvenson on selväs nopeamp kun pernese sekvensonmeneelmä. 96 sekvensonreakoa saadaan suoreua relussa kahdessa unnssa, kun pernesllä sekvensonmeneelmllä sekvenss on valmna vasa seuraavana yöpävänä. Pyrosekvensonreagenss ova selväs halvempa kun pernese fluoresoven lemojen käyöön perusuva sekvensonreagenss. Pyrosekvenson on helpommn auomasoavssa, koska erllsä elekroforeesa e arva, vaan sekvenss saadaan sä mukaa kun sekvensonreako eenee. Edellä manusa sekosa johuen pyrosekvensonn perusuva bakeeren unnsusmeneelmä 9

9 ova paremmn soveavssa runlaboraoroden omnaan. Nykyse pyrosekvensaaorlaeso ova rakeneelaan yksnkerasa ja helppokäyösä. Sekvensoaven näyeden eskäsely vaa kuenkn velä käsyöä, ekä koko prosessa voda auomasoda anakaan nykysn myynnssä olevlla laella. Lsäks ulosen analysomnen vaa kokemusa pyrogrammen ulknnasa. On kuenkn hyvn odennäkösä, eä ulosen ulknaan ehdy ohjelmso kehyvä ja ulosen käsely vodaan auomasoda kokonaan. Teknkan kehyessä vomme odoaa laea, joka hoava koko unnsusprosessn auomaases. Mkrobsoanalykka Ihmsen mkrobso on monmukanen ja osaseks huonos unneu kokonasuus. Arvomme on, eä hmsessä on non 500 erlasa bakeerlaja. Suurn osa näsä lajesa on anaerobsa bakeereja, joden vljely laboraorossa on yöläsä. Mkrobson koosumuksella ja omnnalla edeään olevan vakuusa hmsen erveyeen. Anaerobnen bakeerso om mm. paogeenelä suojaavana ekjänä. Shen haallses vakuava anboo saaava edsää paogeensen bakeeren lsäänymsä suolsossa. Tosaala ressenssekjöä kanaven bakeeren osuus saaaa lsäänyä suojaaven bakeerpopulaaoden hekenyessä. Mkrobsolla on oma osuuensa myös ravno- ja lääkeaneden meabolassa. Koska mkrobson ukmus pernesllä vljelyyn perusuvlla meneelmllä on yöläsä, on molekyylbologsa meneelmsä haeu uusa rakasuja mkrobson karoukseen ja sen omnnan selvämseen. Pyrosekvenson arjoaa yhden uuden mahdollsuuden mkrobson karoamseen. Lyhye emäsä pkä DNA sekvenss rävä usen bakeeren unnsamseen. Nopea, halpa ja helpos auomasoava sekvensonmeneelmä on puolesaan välämäön suuren, uhansa sekvensoava näyeä ssäläven anesojen ukmseen. Mua mkrobdagnossa sovelluuksa Pyrosekvensona on käyey bakeeren unnsuksen lsäks myös bakeerkanojen ja vrusen yypyksn. Esmerkkenä bakeeren yypykssä manakoon Lsera monocyogenes- ja Bordeella perusss -kanojen yypykse. Lseran aheuama ruokaperäse nfeko saaava olla kohalokkaa henklölle, joden mmuunjärjeselmä on hekenyny. Luoeava Lsera-kanojen yypys on ärkeää ruokaperäsen nfekoden selvämsessä ja arunaläheden löyämsessä. Pyrosekvensonn perusuvassa yypysmeneelmässä on käyey menesyksekkääs lnb-geenn vaheleva jaksoja. Bordeella perusss aheua hnkuyskää. Bordeella-kanojen epdemologse yypykse ova ärkeä rokoeden ehon seurannassa. Pyrosekvenson on nopea ja luoeava meneelmä bordeella-oksnn er alleelen sekvensomseen epdemologsa arkouksa varen. Pas bakeeren yypyksn, on pyrosekvensona käyey myös vrusen kuen hmsen paplloomavruksen ja hepa C -vruksen yypykseen. Nopeana ja helpos auomasoavana pyrosekvensonnsa vo kehyä uus, vanha sekvensonmeneelmä syrjäyävä eknkka vrologslle laboraorolle. Pyrosekvensona on käyey myös mkroblääkeressenssä aheuaven psemuaaoden oeamseen. Esmerkkenä manakoon 23S rrna:ssa oleva, makrold- ja lnesold-ressenssä aheuava muaao, Mycobacerun uberculoss -bakeern rpob-geenssä esnyvä psemuaao sekä laajakrjosen bea-lakamaasen muaao. Teyjen bakeeren kuen M. uberculoss ja Helcobacer pylor kohdalla ressenssä aheuaven muaaoden oeamnen on helpomp keno selvää bakeern lääkeaneressenss kun fenoyyppse esausmeneelmä. Helpos sryven ressenssgeenen psemuaaoden selvämsesä on hyöyä myös epdemoden seurannassa. 10

10 Yheenveo Pyrosekvenson on uus DNA:n sekvensoneknkka, joka arjoaa uusa mahdollsuuksa mkrobdagnoskkaan. Koska pyrosekvenson on nopeaa ja halpaa, suura anesoja vodaan uka sekvensonn perusuvalla meneelmällä. Yksnkeranen ja helpos auomasoava sekvensonmeneelmä ekee mahdollseks uusen mkroben unnsukseen ja yypykseen soveluven laeden ja meneelmen kehämsen. Se e korvaa pernesä bakeeren vljelyä ja shen lyvä unnsusmeneelmä, mua arkempaan bakeeren unnsukseen se varmas uo uusa mahdollsuuksa. Jar Jalava, dosen KTL, Mkrobekologan ja ulehdusauen osaso 1. (DNA) n + nukleod (DNA) n+1 + PP (DNA-polymeraas) 2. PP + APS ATP (ATP-sulfurylaas) 3. ATP valo (lusferaas) Kuva 1. Pyrosekvensonnn peraae. Sekvensoava DNA on yksnauhanen kneään kanajaan knney DNA-molekyyl, johon sekvensonaluke on souunu. Sekvenson käynnsyy sekvensonalukkeen 3'-päää seuraavasa emäksesä, johon kokellaan er nukleodeja. Sulkuhn on merkynä reakoa kaalysova ensyym. Lyhenee: DNA, mall-dna; PP, pyrofosfaa; APS, adenosn-5'-fosfosulfaa; ATP, adenosnrfosfaa Kuva 2. Pyrogramm Srepococcus gordon -bakeern 16S rrna-geensä. Valon nensee Klenow-polymeraas (2 sek) ATP-sulfurylaas (1,5 sek) Lusferaas (0,2 sek) Apyraas Kuva 3. < 1 mn Pyrosekvensonreakon eenemnen. Klenow-polymeraas, ATPsulfurylaas ja lusferaas kaalysova reakoa, joka yhdessä saava akaan nopean valon uoannon. Sulussa on eseynä kunkn ensyymn kaalysomaan reakoon kuluva aka. Apyraas hajoaa nukleodejä ja sen omna saa akaan valon uoannon loppumsen. Se om haammn kun muu ensyym. Aka Vee Sanger F, Ncklen S, Coulson AR, DNA sequencng wh chan-ermnang enzymes. Proc Nal Acad Sc USA. 1977, 74: Nyren P. Enzymac mehod for connuous monorng of DNA polymerase acvy. Anal Bochem. 1987, 167: Ronagh M, Uhlen M, Nyren P. A sequencng mehod based on real-me pyrophosphae. Scence. 1998, 281: Jonasson J, Olofsson M, Monsen HJ. Classfcaon, denfcaon and subypng of bacera based on pyrosequencng and sgnaure machng of 16S rdna fragmens. APMIS. 2002, 110:

11 Turun amma-nsuun nuorsoaseen laboranopskelja osova näyöllä ammallsa aojaan yöpakolla ja opplaoksessa Mkä on näyö? Ammallsessa peruskouluuksessa näyö arkoaa apahumaa, jossa opskelja konkreeses yöskenelemällä osoaa ammallsen osaamsensa sovulla ammaadon osa-alueella. Näyö on nuorsoaseella samalla myös oppmslanne ja yöehävä ova sellasa, joa opskelja on harjaanunu ekemään. Näyö suunnellaan, oeueaan, arvodaan ja dokumenodaan yhdessä yöelämän kanssa. Turun amma-nsuu edelläkävjänä Näyöjen keskesenä avoeena on paranaa ammallsen kouluuksen laadukkuua ja lsää yöelämäyhesyöä. Näyö ulleva pakollsks opskelunsa aloavlla, mua Turun amma-nsuu haluaa olla edelläkävjä asassa ja oaa kaklla ammaalolla näyö käyöön jo syksyllä 2004 aloanella opskeljolla. Laboraoroala on myös mukana Euroopan sosaalrahason ukemassa kokeluhankkeessa näyöjen kehämseks. Turun ammansuun lsäks laboraoroalan kokemuksa ova kerännee Helsngn eknkan alan opplaos ja Lahden amma-nsuu. Näyö yöpakolla Vme syksynä annen ensmmäse näyö yöpakolla. Kahdeksan vkon yössäoppmsen akana 20 laboranopskeljaa perehy Tesaukseen ja Peruslaesn ja nden huoloon. Työssäoppmspakan arjosva: Forum Ol and Gas, PerknElmer Lfe Scences - Wallac, Lounas-Suomen ves- ja ympärsöukmus, Turun veslaos, Turku- Lab, RavnoRaso, Raso Chemcals, Oron Pharma, Scherng, Salon elnarvkelaboraoro ja Farmos. Näyöehävä olva penmuoosa ja kesvä non kaks una. Tässä ajassa kakk näyön anaja osova hallsevansa analyysvaaán ja ph-marn vr- Työssäoppja Hanna Lane valsee kemkaaleja puskurluoksen valmsukseen Salon elnarvkelaboraorossa. Näyössä arvodaan yöskenelyn arkkuua ja ohjeen mukasa yöskenelyä luosa valmseaessa. 12

12 ph:n sääö ol osa näyöä, mssä yöurvallsuus korosu. Työssäoppja Hanna Lane (keskellä) ja arvoja kems Hllev Leho (1. vas.) ja laboran Sole Blomqvs (ok.) Salon elnarvkelaboraorosa sekä lehor Rolf Holmberg (2. vas) keskuseleva arvonnsa yksen ja käyön sekä unsva nden huoloomenpee. Samassa yheydessä anneu esauksen näyö ssäls esm. jonkn seuraavsa määrykssä: vesnäyeen sameus, pesuaneen heys, ärkkelysnäyeen vskosee a margarnn raaka-aneen ppumspse. Näyössä ammallnen osaamnen osoauu molemmssa opnokokonasuuksssa kaklla opskeljolla hyväks a keäväks. Laboranen ja kemsen kouluus ja arvonnn kohee näyössä Työpakkaohjaajakouluus luo pohjan myös näyöjen arvonnlle. Tavoeena onkn saada yöelämän edusaja ähän kouluukseen ja uudsaa sen ssälöä nn, eä se vasaa ensä paremmn uusn haasesn. Osalla arvosjosa ol ämä kouluus. Lsäks yöpakkoja perehdyen näyöoppaan avulla non kahden unnn ajan yössäoppmsjakson avoesn ja näyösä keromseen opeajan käydessä yryksessä ensmmäsen kerran. Tosella kerralla suunneln näyö yökohasne arvonkoheneen, joka ryhmeln seuraavas: yöurvallsuuden hallna, yöehävän hallna, yöprosessn hallna, yön perusana olevan edon hallna, ydnosaamnen ja yhese panoukse. Myös ämä vahe kes non kaks una. Näyön vasaanooon, arvonn yöpakan edusajen ja opskeljan kanssa, dokumenonn ja krjallsen palaueen anamseen kulu non 3-4 una opskeljaa kohden. Palaue yöpakkanäyösä Opskeljola saau palaue yöpakkanäyösä ol hyvää a ernomasa. Työelämän palaue ol pääosn hyvää, mua edusaja knnvä huomoa seuraavn asohn: arvonkreer vakeaselkosa, ehävä jodenkn melesä helppo, jakuva näyö ols paremp, krjallse näyöehävä arpeellsa, mua nä ulee paranaa; näyöyö vasas normaala laadunvarmsuksen omnaa. Samalla oden, eä näyö soo yöpakan vomavaroja, anaa valmuksa sryä yöelämään ja lsää ammallsen kouluuksen laadukkuua. Huola aheu ylenen epävarmuus sä kunka kakk sujuu. Opeaja kokva ärkeäks huoleha näyönanajen asa-arvosesa kohelusa meäessä näyööä er yöpakolla. Kokemuksa opplaoksessa pdeysä näyösä Laboraoroalan ensmmäse näyökokelu järjesen huh- oukokuussa 2003 kahdelle ryhmälle. Sllon näyöympärsönä 13

13 Työssäoppja Anna Vazova on aloamassa pesuanenäyeen ukmsa arvojen laboran Rva Lesksen (Farmos) ja lehor Rolf Holmbergn arvodessa. Theyä määreäessä malaeen kapllaar on puhdseava huolellses. olva opplaoksen oma laboraorola, mua näyöä olva arvomassa yöelämän sekä opeajakunnan edusaja. Näyöön osallsu yheensä 25 ensmmäsen vuoden opskeljaa, joka kakk läpäsvä näyön. Opplaosnäyön valmselu opnokokonasuueen Kemallnen analyson ol yöläs. Työnä ol emäsluoksen valmsus ja arksus sekä happonäyeen analyson raamalla. Näyösä ul kakspävänen ryhmää koh (6 opskeljaa kunakn pävänä). Ise yö kes 4-5 una ja arvonnn kanssa yöpävä venyvä kymmenunsks. Erysenä haaseena ol usean opskeljan yösuoruksen arvomnen samanakases. Työelämän anamaa palauea opskelja arvosva suures. Seuraava opplaosnäyö pden syksyllä. Näyöön osallsu 23 opskeljaa ja näyö annen kolmesa opnokokonasuudesa saman akases. Nämä olva: Ympärsöanalyys, Laeanalykka ja Boanalykka. Työ ol kavovesnäyeen analyson (fosfaaposuus ja lämpökesose kolformse bakeer). Lähes kakk opskelja selvsvä näyösä hyvn arvosanon. Opskeljoden palaue kosken näyön nformaaoa, ennakkovalmennusa ja opasusa näyön akana ol hyvää a ernomasa. Opplaosnäyön arvojen hankkmnen yöelämäsä on osaseks onnsunu melko hyvn. Arvojen perehdyys on koeu er- ysen ärkeäks ja akaa veväks. Suurmpana ongelmana opeaja Lea Saarno on kokenu ermen ymmärämsen näyöohjesuksen mukases. Työn perusana olevan edon hallnaan hän ovos eukäeen sovuja, penä suullsa kysymyksä eorasa, laeen omnnasa ja peruseluja opskeljan ekemlle valnnolle näyön kuluessa. Kuvassa vasemmala luken opeaja Lea Saarno sekä laboranopskelja Pekka Suvano, Eeu Kummala ja Mkael Blomqvs. Pohdna Tulevana keväänä laboraoroalalla pdeään velä vs näyöä. Tunuu kun nsä ols ullu jo osa arkea anakn ESR-rahouksen urvn. Jakossa rakasevaan osaan ulee yöpakkojen ja opplaoksen resurssen rävyys, yössäoppmspakkojen saaavuus, yöelämän arvojen kouluus ja halukkuus/ mahdollsuude osallsua opplaoksessa pdeävän näyön suunneluun ja arvonn. Saaujen kokemusen peruseella äsä on kuenkn hyvä jakaa. Anahan arvaan edelläkävjöä. Teks: Rolf Holmberg, Turun amma-nsuu/teknkka, laboraoroalan näyöplon koordnaaor Kuva: Dgkuvaus Prjo-Ra 14

14 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT Ranasp Aulanko, Hämeenlnna Ohjelma 15

15 Laboraoroalan luen TORSTAI :00 ILMOITTAUTUMINEN JA TULOAAMIAINEN 9:30 PÄIVIEN AVAUS 9:45 RISKIEN ARVIOINTI JA TYÖ- TURVALLISUUSTOIMINTA Erkosyöhygeenkko Salme Rananen Tampereen yöerveyslaos 11:00 LABORATORION JÄTEHUOLTO Ympärsövasaava Vrp Pyy Helsngn Ylopso 12:15 LABORATORION SÄHKÖ JA PALO- TURVALLISUUS Jar Poua Safe-Team Oy 13:15 LOUNAS 14:15 KEMIKAALIRISKIEN ARVIOINTI D0sen An Zng TTL/Rsken arvon ykskkö 15:30 LABORATORION TYÖ- YMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Lab.päällkkö Laur Saarnen TTL/Työerveyshuolo os. 16:45 KAHVI 19:00 KURSSILAISIA vhdyämässä Kummelen Kahlanen ja Slvennonen ILTAPALA PERJANTAI :00 AAMIAINEN 9:00 LAADUN TERMINOLOGIAA Laboraoropäällkkö Päv Pylkäs Focus Inhalaon Oy 10:15 NÄYTTELYN AVAUS NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN 12:45 ULTRA PUHTAAN VEDEN VALMISTUS Jar Suhonen Mllpore oy 13:15 LOUNAS 14:15 KROMATOGRAFISTEN TEKNIIKOIDEN PERUSTEET JA UUDET SUUNNAT Dosen Tuula Hyöylänen Helsngn Ylopso 15:30 KROMATOGRAFIA JATKUU... 16:45 KAHVI 17:00 LABORATORION ENSIAPU Ensapuopeaja Vrp Vlkman SPR Helsngn ja Uudenmaan Pr 18:30 SAUNA 21:00 ILLALLINEN 16

16 pävä PERJANTAI :00 AAMIAINEN 10:15 KEMIKAALIEN ELINKAARI Myynkems Rejo Perälä Sgma-Aldrch Fnland/YA-kema Oy 11:00 DEMONSTRAATIO: MINIMIPAINO LABORATORIOPUNNITUKSISSA Tmo Koho Oy G. W. Berg & CoAb 11:30 DEMONSTRAATIO LASINPUHALLUKSESTA Pen Tanskanen Laborexn Oy/ Lasnpuhalamo Sljander 13:15 LOUNAS NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN LAUANTAI :00 AAMIAINEN 9:00 MUUTOKSEN HALLINTA YKSILÖN JA TYÖYHTEISÖN SILMIN Työympärsöasanunja Tarja Korkalanen Tomhenklöunon TU 10:15 MUUTOKSEN HALLINTA jakuu... 11: 00 NÄYTÖT JA TYÖSSÄOPPIMINEN Rolf Holmberg Turun Amma-nsuu 12:15 ARKILIIKUNNALLA KORVIKETTA KUNTOSALEILLE Tukja Park Borg UKK-Insuu 13:00 PÄIVIEN PÄÄTÖS 13:15 LOUNAS 16:45 KAHVI 18:30 SAUNA 21:00 ILLALLINEN Valokuna pdäää okeude mahdollsn muuoksn SUOMEN LABORATORIOALAN LIITTO ry. Laboraoroalan luenopäven järjesäjä 17

17 ILMOITTAUTUMINEN: Laboraoroalan luenopävlle lmoauumnen apahuu puhelmse Hoell Ranasp Aulankoon, puh Ilmoauumse mennessä. Musa lmoaa myös puhelnnumeros ja laskuusosoees. Vo osallsua luenopävlle kahdeks a kolmeks päväks. OSALLISTUMISMAKSUT TÄYSIHOITOINEEN : Suomen Laboraoroalan Lon jäsenlä 430 /2 pv ja 525 /3 pv. Loon kuulumaomla maksu ova 570 ja 775. Maksusuorukse mennessä. Osallsuja huomodaan lmoauumsjärjesyksessä. Osallsumsmaksuun ssälyy * luenovselmä * majous 1 hh * ohjelmanmukase aera * orsa-llan eaer OSANOTON PERUUTTAMINEN : Mkäl osanoo peruueaan ohjelmassa manun lmoauumspävän jälkeen, veloamme omso- ja varauskuluna 90. Snä apauksessa, eä osallsuja jää saapumaa Laboraoroalan luenopävlle, emme palaua osallsumsmaksua. TIEDUSTELUT: Anja Salonnem puh puh. ko Mara Vakkur puh. yö puh. ko

18 Tapahumen ABC Ajankoha Tapahuma Järjesäjä, pakka 6.3. Kuluura ja hanknoja: Tuusumnen Vsavuoreen ja käyn Ikeassa. Järjesäjä: PrLab ry Lnja-auo kuljeus lähee keskusorla n. klo 8.00 ja paluu joskus llansuussa. Hnna: 15 EUR/jäsen ja 22 EUR/e jäsen, lapse alle 12 vuoa 5 EUR. Ilmoauumse ja eduselu mennessä Anja Salonnem p Kursspävä: näyeen käselysä, ph-elekrodn valnnasa, asaa ppeesä ja lasasoden pesusa. Saakunnan Laboraoroalan yhdsys ry, Harjavala Teaermaka Raumalle, esykseen Harjunpää ja rakkauden nälkä. Lähö UTU:n edesä klo Saakunnan Laboraoroalan yhdsys ry Laea, ergonomaa ja yöurvallsuua laboraorossa, SlaL/Iä-Suomen lab.alan yhd. ohjelma lehden svulla Teaermaka: Edh; keromus Edh Pafsa pääosassa Susanna Haavso. Hnna 15 EUR/jäsen ja 22 EUR/e jäsen. Ilm. ja ed. Anja Salonnem p PrLab ry / Valkeakosken Kaupungneaern ja järjesäjä 6.4. Rek Valkeakosken kaupungneaern kasomaan Edh-näyelmää. Edh on keromus Edh Pafsa ja sen pääosan näyelee Susanna Haavso. Lähö apahuu KRP-alola kello ja Tkkurlan junaasemala kello Reken hna on 10EUR/jäsen ja 20EUR/e jäsen. Lsäedo ja lmoauumse mennessä Välnehuollon kouluuspävä Ohjelma lehden svulla Laboraoroalan Luenopävä Ohjelma lehden svulla Tennessee Wllams : Lasnen elänarha, klo Tennessee Wllamsn Lasnen elänarha on klasskko, jonka perheä käselevä arna veoaa unesn, on äynnä dramakkaa ja huumora sekä nhmllsä ongelma. Näyelmän apahuma sjouva amerkkalaseen eollsuuskaupunkn vuonna Ä Amanda asuu yhdessä kahden akusen lapsensa kanssa. Tom on össä kenkäehaassa, raajarkko Laura on ersäyyny odellsuudesa laskokoelmansa parn. Eräänä pävänä kon ulee mes, jonka ä on päääny naaa yärelleen... Roolessa: Hemo Korhonen, Rva Lojas, Rasa Sorr ja Juss Ojanne Esykseen on varau 50 lppua. Lpun hna 20 jäsen, e-jäsen 25. Lähö busslla Turun kaupungneaern luolan edesä klo Ilmoauumse: a vmesään mennessä Mesäeollsuuden ongelma-analykasa Ahena ova: Mä on rouble-shoong analykka? Uueaneden aheuama ongelma Mkrobologse ongelman aheuaja ja mkroskoopparkaselu Men prosessongelma hejasuva jäevesn ja lähalueen vessön laan Ylesmpä papern panausongelma ja syy nhn Helsngn Laboraoroalan yhdsys SLaL, Hämeenlnna, Hoell Ranasp Aulanko SLaL, Hämeenlnna, Hoell Ranasp Aulanko Turun Laboranyhdsys Rauman Kaupungneaer Eelä-Karjalan Laboran ry / Suomen Laboraoroalan lo ry, Scandc Hoell Para, Lappeenrana Teduselu: Tuja Lampnen Kouluukseen ssälyy uusumskäyn UPM Kaukaan ukmuskeskuksen Keman laboraoroon. Lopullnen ohjelmaverso lehdessä

19 Tällä palsalla Suomen Laboraoroalan Lon omhenklö vasaava kysymyksn K O L L E G A N I 1. Mä snulle kuuluu? Vmese vs vuoa on ollu vasonkäymsä, enää kaks lahaa vuoa ja sen alkava ne sesemän lhavaa vuoa. 2. Men aamus alko? Ensmmäsen kerran kello kaks yöllä, kun kssan halus ulos, mua kääny salamana akasn havauaan pakkasen. Neljälä ve vo pakkasen ja san nukkua kaks una. Nousn aas vähän lan myöhään, mua onneks on lukuva yöaka. Haluan naua aamun haas. 3. Men hemmoele seäs? Saunomalla pkän kaavan mukaan. Ihon kuornna, saunahunaja, löylyuoksu, vlvoelu jne. Taas haas ja nauskellen. 4. Paras lukemas krja? Yks nsä on John Irvng: Oman elämänsä sankar. 5. Keä hale? Krs Paakkasa 6. Salanen pahees? E mnulla ole SALAISIA pahea, mua kysyspä salasa hyveän. Olen Eja Laukkanen ja yöskenelen ensessä Ouokumpu Harjavala Meals Oy:n Analyysessä laboraorossa, josa omvuosa on jo keräänyny 32. Työsopmuksen krjon akonaan Ouokumpuun, mua vuoden vaheessa Ouokummun kupar- ja snkklkeomnojen sulauuessa ruosalaseen kavos- ja meallyhöön, Boldenn, san uuden yönanajan: newbolden/harjavala Copper Oy. Suomen Laboraoroalan Lo ry:hyn olen kuulunu myös koko yöhsoran ajan. Olen ollu lohalluksen jäsen, ja vuodesa - 99 omnu lon sheernä sekä kuulunu yövalokunaan. 7. Men selvä koösä? Aka mukavas, usen renoudun nden parssa. 8. Mkä snua ärsyää? Kerolu ja epäreluus. 9. Mllon valehel vmeks? Valeheln puhelmessa sjaskolapslle rahaa keräävälle henklölle, ee mnulla ole rahaa. Veläkn panaa melä. 10. Tärken hmses? Oma lapsen. He san kolauksen edellsesä vasauksesa, sllä pen on sen ädn sydän, johon mahuu van oma lapse. 11. Haran ovees? Eä osasn lopeaa murehmsen. 12. Moos? Uus moka, nn vanha unohuu. 13. Mkä snusa ulee sona? Hössöävä mummo. 20

20 Aul Pppo asuu Kuopossa lähellä Kallaveä. Harrasukse lyvä nykyään veden lähesyyeen. Talvella Aul vhyy hhäen järven jäällä ja kesällä venellen penellä mooorveneellä. Harrasukssa akaa ve enen yhdsysomna. Aul om Pohjos- Savon laboraoroalan yhdsyksen puheenjohajana ja hoaa myös yhdsyksensä jäsensheern ona. Lon lohalluksessa hänellä on menossa kolmas kaus. Aul yöskenelee Slnjärven Kemran laboraorossa, ympärsömssä ja arvaessa Kalsumsulfaa pgmenehaan laadunvalvonaehävssä. Teen myös vkonloppuja, jollon on lannoeen analysona. Ympärsömssä ehdään pävän kuormus arkkalua vessösä. Enen näyeä ulee keväällä, jollon on sulamsvede lkkeessä. Pohjavede analysodaan keväsn ja syksysn. Kerran kuussa ulee sadevesnäyeä. Osa näyesä on ympärsövranomasen vaamuksesa ja osa ehaan ja kavoksen omaa valvonaa, keroo Aul omasa yösään. Lon jäsensheernä Aul ylläpää lon jäsenrekserä, pävää muuokse (nmen, osoe, yöpakka, yms), ja palveluomnana ulosaa yhdsykslle osoearroja ernäsn käyöarkouksn. Sen ana pyynnösä yösän ylesä lasoja ( monako mesä, opskeljaa, kä-karouksa yms...), keroo Aul jäsensheern yösään. Auln melesä Suomen Laboraoroalan Lossa omnnassa melusna on seuraa ja olla mukana alan kouluuksen ja ammaadon ylläpämsessä ja jakuvassa kehämsessä. Lon hallusyöskenelysä Aul keroo seuraavaa. Yhesyössä muden halluksen jäsenen kanssa yrämme ehdä hyvä pääöksä ammakunammme asoden edsämseks. On ärkeää uoda oman alueensa näkökana asohn. Jäsenyhdsyksensä omnnasa Aul kommeno: Se on samalla alalla yöskeneleven hmsen kohaamsa. Kouluuksen, vrksymsomnnan järjesämsä ja yleensäkn yhesä ekemsä. 1. Mä snulle kuuluu? Hyvää 2. Men aamus alko? Palel 3. Men hemmoele seäs? Hyvä ruoka ja vllasuka 4. Paras lukemas krja? Nä on nn mona? 5. Keä hale? Omaa ää 6. Salanen pahees? En kerro, kun se on salanen 7. Men selvä koösä? Ruuanlao ja pyyknpesu sujuu, muu?? 8. Mkä snua ärsyää? Epärehellsyys 9. Mllon valehel vmeks? Vme vkolla lehkauppaalle 10. Tärken hmses? Juho 11. Haran ovees? Pysyä erveenä 12. Moos? Hyvn suunnelu on puolks ehy 13. Mkä snusa ulee sona? Mona kokemusa rkkaamp K O L L E G A N I 21

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY Värähelymeaa 8. 8 USEAN VAPAUSASEEN SYSEEMIN VAIMENEMAON PAKKOVÄRÄHELY 8. Normaalmuoomeeelmä Usea vapausasee syseem leyhälöde (7.) raaseme vaa aava (7.7) a (7.8) homogeese yhälö ylese raasu { } lsäs paovomaveora

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi Seauoanoversas Job shop Seauoanoversaassa öden reysä e ole rajoeu mllään avalla vaan ne vova ulea oman prosessnsa muases mnä ahansa oneden aua Tyypllsä omnasuusa: Tuoee ova vaheleva Työnvahee ja -vaheaja

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

2 Työjärjestys Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite n:o 1

2 Työjärjestys Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite n:o 1 RAUTATEVRKAMESLEHT Tomusvalokuna Aka: 14.2.1974 klo 11.30-12.25 Pöyäkja 1/74 Pakka: RVL:n omso Läsnä: K Ranala, puheenjohaja Al Helenus T Kas e L Saaela E Henänen Helv Sekknen K Makanen H Lako, shee 1

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA S I G N A A L I T E O R I A, O S A I I I TL98Z SIGNAALITEORIA, OSA III 44 3 Signaalin suodaus...44 3. Sysmin vas aikaasossa... 44 3. Kausaalisuus a sabiilisuus... 46 3.3 Vas aauusasossa... 46 3.4 Ampliudivas

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk 2.4.2007 HL Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk Johdano Kuopon Saarsokaupungn Taeen kaava yhdsää aeen, kuuurn ja rakenamsen avan uudea avaa.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille Rahoiusriski ja johannaise Mai Esola lueno 3 Black-choles malli opioien hinnoille . Ion lemma Japanilainen maemaaikko Kiyoshi Iō oisi seuraavana esieävän lemman vuonna 95 arikkelissaan: On sochasic ifferenial

Lisätiedot

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013 RÄÄPÄLÄ AP-oni -5- Viikoiainen arjousaika.-..0 TONTTEN SJANT Rääpiälän alue sijaisee Vuorenaan kaupunginosassa, Vanhan Härkäien ja Marssiien kainalossa. Rääpiälään on makaa noin 5,7 ajokilomeriä Hämeenlinnan

Lisätiedot

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta

Mittaustekniikan perusteet, piirianalyysin kertausta Miausekniikan perusee, piirianalyysin kerausa. Ohmin laki: =, ai = Z ( = ännie, = resisanssi, Z = impedanssi, = vira). Kompleksiluvu Kompleksilukua arviaan elekroniikassa analysoiaessa piireä, oka sisälävä

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen)

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen) mks? Osaamsen näkyväks tekemnen (kärkaheden ympärlle) Nostaa verkoston ssällä tetosuutta erlassta osaajsta, tomnnasta ja resurssesta. Jokanen pääsee jakamaan oma kokemuksaan ja osaamstaan (hljasen tedon

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdstä kodnkonees tulevasuuteen. Pkaopas 1 Kots tulevasuus alkaa nyt! Henoa, että käytät Home onnect -sovellusta * Onneks olkoon käytät tulevasuuden kodnkonetta, joka jo tänään helpottaa arkeas. Mukavamp.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista Rahoiusriski ja johdannaise Mai Esola lueno Sokasisisa prosesseisa . Markov ominaisuus Markov -prosessi on sokasinen prosessi, missä ainoasaan muuujan viimeinen havaino on relevani muuujan seuraavaa arvoa

Lisätiedot

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011 Itä ja Pohjois Suomi ohjelma Jouni Backman 28.11.2011 Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelma Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukainen kehittämisohjelma Itä- ja Pohjois-Suomelle. Pitkät etäisyydet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: l"t i" meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: lt i meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan Kukkaselu Anne Kostan: r ff,, I O/n/ O//n& Tapasmrne F puutarhur, yrttää Anne Kostann, joka ayaa kukken a Selurkukan * herkkää ssntä. Kukkaselunmellä hmsä auttana Kostan kertoo, mkä on kukken henknen l"t

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0.4.05 Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä perusteta sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula

Kasarmin kampus, D-rakennus, 2.krs aula Maanantai 25.8.2014 Teemat: Tutustuminen Mikkelin ammattikorkeakouluun, liiketalouden koulutusohjelmaan, Kasarmin kampukseen ja ryhmäläisiin 10:00 11:30 A, B, C Ilmoittautuminen, opiskelun aloitusta tukevan

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016 9. 10.5.2016 Tampere Cumulus Koskikatu Kuva: Tampereen kaupunki/susanna Lyly luentopäivien näytteilleasettajat Oy G.W.Berg & Co Ab HyXo Oy Miele Oy Merck Life Science

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa.

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa. DEE-00 Lneaare järjeelmä Harjou 0, rakauehdouke Tää harjoukea käellään Laplace-muunnoa ja en hyödynämä dfferenaalyhälöden rakaemea Tehävä Laplace-muunno on käevä yökalu dfferenaalyhälöryhmen rakaemea,

Lisätiedot

VALMISTUMISJUHLA FEENIKSISSÄ 28.5.2015 KLO 18.00

VALMISTUMISJUHLA FEENIKSISSÄ 28.5.2015 KLO 18.00 Kuva on vuodelta 2004, nyt tuolit eivät ole suoraan vastakkain katsomon kanssa. VALMISTUMISJUHLA FEENIKSISSÄ 28.5.2015 KLO 18.00 1 JUHLAA PYYDETÄÄN KUNNIOITTAMAAN OLEMALLA AJOISSA PAIKALLA JA ASIANMUKAISELLA

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 8 (viikko 14) Tehävä 1 LAD-käyrä siiryy ylöspäin. Ulkomaisen hinojen nousessa oman maan reaalinen vaihokurssi heikkenee 1 vaihoase vahvisuu IS-käyrä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI

MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI HOTELLI HIMOS JÄMSÄ 17.-19.3.2011 MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI HOTELLI HIMOS JÄMSÄ 17.-19.3.2011 Maaseutunuorten Sportti Startti on valtakunnallinen tapahtuma.

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Hakeneet ja hyväksytyt Itä-Suomen yliopiston erillisvalinnoissa 2013

Hakeneet ja hyväksytyt Itä-Suomen yliopiston erillisvalinnoissa 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOISTON ERILLISVALINTA ja hyväksytyt Itä-Suomen ylopston erllsvalnnossa 2013 Avomen Ylopston väylä Mastervalnta Srtoopskeljavalnta Muu erllsvalnta Yhteensä FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannn

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Jaakko Björkbacka KarMAS 98 98 98 98 95 93 580 2. Jari Hemminki KA 93 93 96 92 95 94 563 3. Harri Björkbacka KarMAS 93 85 92 96 98 96 560 4. Markku Niemi AlavA 91 96

Lisätiedot