ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti"

Transkriptio

1 41. vuoskera ANALYYSI Suomen Laboraoroalan Lo ry:n amma- ja yhdsysleh 1/2004 Kummelen Kahlanen ja Slvennonen mukana SLaL:n Laboraoroalan luenopävllä ohjelma keskaukeamalla

2 Pääomaja Tuula Kuusso Venolane 9 C Turku laukse puheln yö ko GSM e-mal: Ilmoukse Anne Ralle puheln GSM e-mal: Ann Sofe Hakulnen puheln yö ko GSM e-mal: Talous Snkka Kollanus Kapanalhonkau 2, Turku puheln ko yö e-mal: Ssällyslueelo Kouluus: Laea, ergonomaa ja yöurvallsuua laboraorossa... 2 Tedoussheerlä... 5 Puheenjohajala... 6 Pyrosekvensonnn käyö mkrobodagnoskassa... 8 Näyökokee osana kouluusa Laboraoroalan luenopävä ohjelma Tapahumakalener Kollegan Lukjala Työmarkknapalsa Yhdsykse omva Yhdsykse omva Kouluus: Välnehuollon kouluuspävä Pankk Mera Panaus Newprn Puheln Kannen kuva: Per Varjonen Julkasja Suomen Laboraoroalan Lo ry Tomuksen osoe: Analyys Venolane 9 C Turku e-mal: ISSN: Osoeenmuuokse Aul Pppo Luose 12 A 22, Kuopo puh. k: , : Lehden lmesymsakaaulu vuodelle 2004 Numero Ilmesyy Aneso omukselle

3 SEMI-MIKRO / ANALYYSIVAA'AT AMMATTIKÄYTTÖÖN * Uus UnBloc-eknologa arjoaa nopea, vakaa ja sabl ulokse * Täysauomaanen kalbron; PSC (Perfec Self Calbraon) * Ssäänrakenneu kello * Analognen kokonaspanon näyö aara mukaan luken * Shmadzun anulaaunen Wndows Drec-omno; käevä edonsro PC:lle * Kappalelaskena- omno sekä käevä laadun vaho * Spesfnen omnaspanon maus * Säädeävä ajasn * Punnuskoukku alapän punnusa varen * GLP/GMP/ISO sandardn mukanen Tyypp Maksmpunnusalue AUW 120D 120 g / 42g: 0,1 mg / 0,01 mg, Lneaarsuus: ± 0,2 mg / ± 0,1 mg AUW 220D 220 g / 82g: 0,1 mg / 0,01 mg, Lneaarsuus: ± 0,2 mg / ± 0,1 mg Tyypllnen sabloumsaka:: 3 s / 15 s NYT EDULLISESTI MEILTÄ, KYSY TARJOUSTA MYÖS MUISTA MALLEISTA LABOREXIN OY Holkke 14, PL 224, Helsnk Puh , Fax E:mal: 4

4 Ammalo va ammalls-aaeellnen lo Nän vuodenvaheessa valmsunee laboraoroanalyyko ja laboran ova aas lähesynee loamme kysymyksllä. Suurn osa kysymykssä on koskenu asoa, joa ammalo hoava. Onkn aka selvenää ammalojen ja Suomen Laboraoroalan Lon roola laboraoroalan edunvalvonnassa. Suomen Laboraoroalan Lo e ole ammalo vaan se on ammalls-aaeellnen järjesö. Lo kokoaa yheen kunnan, valon ja yksysen sekorn palveluksessa yöskenelevä laboraoroalan ammalase. Lo järjesää jäsenlleen alueellsa kouluus-, edous- ja vrksysomnaa. Lsäks lo järjesää ammallsa lsäkouluusa ja seuraa alan ammallsen kouluuksen kehymsä. Lo julkasee Analyys-leheä ja järjesää jokavuose Laboraoroalan kouluuspävä. Mä ammalo sen ekevä? Ammalojen ärken ehävä on neuvoella yönanajapuolen kanssa snunkn edusas. Ammalojen avoeena ova snun kannalas mahdollsmman hyvä yöehdo, josa ärken on Työehosopmus. Suomessa non 83% palkansaajsa on ammalon jäsenä. Järjesäyymnen ammalohn apahuu Suomessa sen mukaan mssä on össä ja mä sellä ekee. Kannaaa ana lyä shen loon, joka solm yöeho- a vrkaehosopmuksen omaan yöehävään, koska sllon oma edunvalvona on parhaalla mahdollsella avalla hodeu. Pääasassa laboraoroanalyyko / laboran ova järjesäyynee yksysellä sekorlla Tomhenklöunonn, kunasekorlla Kunen Teknsn ja valolla Palkansaajajärjesö Pardaan. Pen osa on yöehäven mukaan järjesäyyny myös SAK:n ammalohn. Nää kakka loja yhdsää se, eä ne solmva edusamlleen palkansaajlle yö- a vrkaehosopmuksen. Parhaen hoda oman edunvalvonas olemalla sekä ammalon eä Suomen Laboraoroalan Lon jäsen! Mssä ahansa asassa, joka askarruaa näden loasoden mola voe oaa yheyä allekrjoaneeseen, nn auan melellän. Aurnkosa alvea! Taru Renkanen Työehosopmuksessa (TES) sovaan mm. mnmpalkosa, palkkausavosa, yöajosa sekä yöurvallsuueen lyvsä asosa. Tlaukse: Mar Ösrng GSM Kos Ollla (yö) e d o u s s h e e r l ä 5

5 p u h e e n j o h a j a l a Puheenjohaja Mara Vakkur. Tovoavas alv e uuvuanu eä pmeydellään. Jos nän kuenkn käv on lohdullsa huomaa, eä kevää kohden ollaan menossa ja päven valosuus anaa melle uua noa ja energaa. Usemmlla on velä jokunen lomapävä jääny pämää, joen kevähanglle vaan aurngosa naumaan. Yhdsyksssä on pdey vuoskokoukse ja johokunna on valu. Ny aloelevlle uuena mukaan ulevlle ovoan anosa hekä ja kos jo akasemmn mukana olevlle, yhdessä on hyvä oma. Yhdsysomnaa voanee verraa alkooomnaan. Snä kään a sukupuoleen kasomaa omaan pyyeeömäs saman asan puolesa. Työ ja vasuu jakaen. Suomen sanoaan olevan yhdsysen maa, ehkä yhdsykse ovakn saanee alkunsa alkooomnnasa. Auamnen ja myöäelämnen olva ennen sesäänselvyys. Nykyään me olemme kakk nn ohjelmouja ja kresä, ee alkoohengelle ahdo löyyä akaa. Useas apua pyyäessä saa vasakysymyksen : Mä sä makseaan? Enää e rä pelkkä kos a onnsumsen /ekemsen lo. Olemme hnnoellee akamme. Vääsn kuenkn, vuosa se er omnnossa mukana olleena, eä selleen snä saa enemmän kun huomaakaan. Mkä valava rkkaus on oppa unemaan uusa hmsä, luoda sosaalsa kanssakäymsä, deoda yhdessä omnaa ja kehellä nä edelleen. Ysävyyssuhee, joka ova ää kaua synynee, sälyvä vuosenkn jälkeen. Olemme erlasa, on ekjöä, on mukanaoleva, on päääjä, on svusaseuraaja, meä kakka arvaan, ryhmässä yöskennellen äydennämme osamme. Yhdsykse ova ehnee älle vuodelle omnasuunnelmansa, uskon ja edän, eä monmuoosa omnaa on aas arjolla, kannaaa osallsua ja läheä mukaan apahumn. Lun juur juun, johon ol koou lasen sanonoja ja okasuja. Melesän Eeu 6v. ol ovalanu hyvn akakäseen odeessaan, eä Akaa arvaan kreeseen. Musakaa ekn krelänne lmoauua kevään Luenopävlle, apaamsn sellä, aurnkosa keväpävä ovoaen, puheenjohaja 6

6 Johava HPLC LC/MS ja LC-MS-MS -laeden valmsaja järjesää laadukasa ja monpuolsa kouluusa Hyödynnä nopean varaajan eu; 20 % ALENNUS mkäl lmoaudu vähnään kuukaua ennen kurssn alkua Ylese HPLC- ja MS -kurss Kevälukukaus Hna (lman alv:a) Ylenen kromaografa HPLC-peruskurss Käänesfaaskolonnn valna Ylese HPLC-ongelma Van esnä ja ongelman rakasu HPLC-laeson valdon LC/MS Fundamenals of LC/MS Waersn laekurss Kevälukukaus Hna (lman alv:a) Huolo ja käyö Allance 2690/2695 pävänen käyö/huolo Empower-kromaografaohjelmso Empower perusee/qucksar käyölymä Empower ohjelmson ylläpo, hallnaa ja konfguron Empower ohjelmson ohjaus, prosesson ja ulosen arkaselu Empower ohjelmson eo- ja laskukenen laamnen, rapor Empower PDA MS-ohjelmso MassLynx user course Terveuloa kehämään yöelämän aoja kurssellemme Ilmoaumse Puh. (09) , sähkopöslla Ta Inernessä Kurssen ssälö nernessä a pyydä erllnen kursskalener. Waers Oy ı Kupare 1, Helsnk Puh. (09) ı Fax. (09) ı sähköpos: Waers Corporaon. January. Waers, Connecons, Allance, Empower and MassLynx are rademarks or regsered rademarks of waers Corporaon.

7 Pyrosekvensonnn käyö mkrobdagnoskassa Jar Jalava, dosen Sekvensonmeneelmä DNA:n sekvenson el sen emäsjärjesyksen selvämnen on osau non 30 vuoden ajan. Sanger esel Nobel-palknoon myöhemmn johaneen ensymaasen sekvensoneknkkansa 1977 (Sanger, 1977). Sangern meneelmään on ehy myöhemmn lukusa parannuksa mua peraae on sälyny samana. Merkävn uudsus on sequencng-by-synhess el reaalakanen sekvenson (Nyrén, 1987). Pernesessä DNA:n sekvensonnssa sekvensonreako ehdään ensn, mnkä jälkeen ulokse analysodaan geelelekroforeeslla. Reaalakasessa DNA:n sekvensonnssa sekvensonreako analysodaan samalla kun varsnanen reako apahuu. Pyrosekvenson on uusn reaalakanen DNA:n sekvensoneknkka (Ronagh, 1998). Pyrosekvensonnn peraae Kuen edellä on manu, pyrosekvenson perusuu ensymaaseen DNA:n sekvensonn. Aluks sekvensoava DNA knneään kneään kanajaan. Yleensä sekvensoava DNA on uoeu PCR:lla sen, eä onen PCR-alukkesa (ja sen onen PCR-uoeen nauhosa) ssälää bon-molekyyln. Bon souuu srepavdnlla päällyseyhn knesn parkkelehn. Knnyny DNA denaurodaan narumhydroksdlla ja rronnu vasnnauha pesään pos. Saaua yksnauhasa DNA:a käyeään mallnauhana sekvensonreakossa. Sekvensoavan DNA:n saaamnen yksnauhaseen muooon on ärkeää, koska pyrosekvensonnssa ällä hekellä käyeävä DNA-polymeraas omva van maalssa lämpölossa ekä DNA:a voda denauroda kuumenamalla kuen ehdään esm. syklsessä sekvensonnssa. Pyrosekvenson perusuu useden er ensyymen perääsn reakohn (kuva 1). DNA-polymeraas kaalyso uuden DNA-nauhan syneesä alouskohanaan sekvensonaluke (1. reako). Uuden nukleodn lämnen synesoavaan DNA-kejuun johaa pyrofosfaan vapauumseen. Synyny pyrofosfaa muueaan ATP-sulfurylaasn avulla ATP:ks (2. reako), joa puolesaan arvaan lusferaasn kaalysomassa reakossa valon uooon (3. reako). Ana kun uus nukleod onnsunees leään DNAkejuun synyy valoa. Mall-DNA:n sekvenss saadaan selvlle, kun reakoseokseen lsäään yks nukleod kerrallaan ja maaan valon uoo lsäyksen jälkeen. Mkäl valoa e synny, e kyseselle nukleodlle ole komplemenaarsa emäsä mall-dna:ssa. Reakoseokseen jäänee ylmääräse nukleod poseaan seoksesa apyraas-ensyymn avulla. Käyännössä ällä meneelmällä vodaan saada lyhyä, non 40 emäksen sekvenssejä. Kuvassa 2 on esey pyrosekvensonnn loppuulos el pyrogramm. Pyrosekvenson perusuu ss useden erlasen ensyymen käyöön. DNA-polymeraasn, ATP-sulfurylaasn ja lusferaasn kaalysoma reako ova nopea, mkä mahdollsaa nopean valonuoannon nukleodn lsäämsen jälkeen. Synyneen valon nensee saavuaa suurmman arvonsa non kolmessa sekunnssa. Apyraasn kaalysoma nukleoden hajousreako on selväs haamp. Valon uoano alkaa vähenyä apyraasn hajoaessa nukleodejä. 8

8 Non mnuun kuluua valonuoano vasaa alkulannea ja uus nukleod vodaan lsää reakoon (kuva 3). DNA:n sekvenson mkrobdagnoskassa Erlasa molekyylbologsa meneelmä on käyey jo usean vuoskymmenen ajan mkroben unnsamseen, luokeluun sekä suoraan osoamseen näyesä. Pääperaaeena on luopumnen mkroben kasvauksesa ja kasvauksen korvaamnen mkrobn pernöaneksen osan ukmsella. Molekyylbologsen meneelmen käyö mkrobdagnoskassa ssälää ss sen perusoleamuksen, eä mkrobn genomn osa edusaa koko mkroba. DNA:n sekvenson on nykyään molekyylbologsen laboraoroden perusmeneelmä. Sä käyeään myös mkroben unnsamseen ja yypämseen. Sekvenson on kuenkn käyössä lähnnä van mkrobologsssa ukmus- ja referensslaboraorossa, jossa on rävä laeso ja rävä eoao. Uude sekvensoneknka kuen pyrosekvenson anava mahdollsuuden hyödynää sekvensona mkrobologsessa dagnoskassa laajemmnkn. Esmerkks pyrosekvensonnn käyösä on jo lukusa esmerkkejä. Mkroben unnsuksssa ja yypyksssä sekvensonn perusuva meneelmä ova yleensä oseavampa ja helpommn ulkava kun esm. hybrdsaaoon, geelelekroforeesn a erlasn PCReknkohn perusuva meneelmä. Täsä syysä ne sopva esm. epdemologseen ukmukseen mua meneelmä paremmn. Bakeeren unnsamnen pyrosekvensonnlla Bakeeren unnsamnen perusuu nden morfologsn, fysologsn ja bokemallsn omnasuuksn. Lsäks nykyään käyeään erlasa molekyylbologsa eknkoa pernesen fenoyyppsen eknkoden asemesa a lsänä. Myös pyrosekvensona hyödynävä eknkoa on julkasu (Jonasson, 2002). Meneelmssä käyeään yleensä kohdemolekyylna 16S rrna:a koodaava geenejä. 16S rrna -geenellä on usea omnasuuksa, joka ekevä nsä haneellsa molekyylejä bakeeren unnsamseen pyrosekvensonnlla. Ensnnäkn kaklla bakeerella on nä, koska ne ova välämäömä kaklle elävlle solulle. Ne ova hyvn konservounea evoluuossa. Tämä mahdollsaa unversaalen alukkeden suunnelun PCR:a ja sekvensona varen. 16S rrna -geen ssälävä myös hyvn vaheleva aluea, joden sekvenssejä vodaan käyää er bakeerlajen unnsamseen. Ero er bakeerlajen 16S rrna -geenen välllä ova hyvn penä, usen van yhden a kahden emäksen suurusa. Täsä seuraa se, eä esm. hybrdsaaoon perusuva meneelmä evä ana pysy eroelemaan lähsukusa bakeereja ossaan. Sekvensonn perusuvssa meneelmssä ää ongelmaa e ole. Kakk ero ova merksevä, edellyäen eä sekvenss on okea. Se, eä pyrosekvensonnlla vodaan uoaa van non 40 emäsä pkä sekvenssejä e ole nn suur ongelma kun vos uskoa. Jos sekvensoava aluee 16S rrna:sa valaan huolella, vodaan pyrosekvensonnlla pääsä avan yhä hyvn uloksn bakeeren unnsuksssa kun avallsella sekvensonnlla. Jos kaks bakeerlaja eroaa ossaan 16S rrna -geenn osala van yhdessä kohdassa, e koko geenn sekvensonnsa ole mään hyöyä. 40 emäsä alueela, joka ssälää eroelevan kohdan, rää. Perneseen sekvensonn verrauna pyrosekvenson arjoaa mona euja kun ajaellaan bakeeren unnsamsa sekvensomalla. Pyrosekvenson on selväs nopeamp kun pernese sekvensonmeneelmä. 96 sekvensonreakoa saadaan suoreua relussa kahdessa unnssa, kun pernesllä sekvensonmeneelmllä sekvenss on valmna vasa seuraavana yöpävänä. Pyrosekvensonreagenss ova selväs halvempa kun pernese fluoresoven lemojen käyöön perusuva sekvensonreagenss. Pyrosekvenson on helpommn auomasoavssa, koska erllsä elekroforeesa e arva, vaan sekvenss saadaan sä mukaa kun sekvensonreako eenee. Edellä manusa sekosa johuen pyrosekvensonn perusuva bakeeren unnsusmeneelmä 9

9 ova paremmn soveavssa runlaboraoroden omnaan. Nykyse pyrosekvensaaorlaeso ova rakeneelaan yksnkerasa ja helppokäyösä. Sekvensoaven näyeden eskäsely vaa kuenkn velä käsyöä, ekä koko prosessa voda auomasoda anakaan nykysn myynnssä olevlla laella. Lsäks ulosen analysomnen vaa kokemusa pyrogrammen ulknnasa. On kuenkn hyvn odennäkösä, eä ulosen ulknaan ehdy ohjelmso kehyvä ja ulosen käsely vodaan auomasoda kokonaan. Teknkan kehyessä vomme odoaa laea, joka hoava koko unnsusprosessn auomaases. Mkrobsoanalykka Ihmsen mkrobso on monmukanen ja osaseks huonos unneu kokonasuus. Arvomme on, eä hmsessä on non 500 erlasa bakeerlaja. Suurn osa näsä lajesa on anaerobsa bakeereja, joden vljely laboraorossa on yöläsä. Mkrobson koosumuksella ja omnnalla edeään olevan vakuusa hmsen erveyeen. Anaerobnen bakeerso om mm. paogeenelä suojaavana ekjänä. Shen haallses vakuava anboo saaava edsää paogeensen bakeeren lsäänymsä suolsossa. Tosaala ressenssekjöä kanaven bakeeren osuus saaaa lsäänyä suojaaven bakeerpopulaaoden hekenyessä. Mkrobsolla on oma osuuensa myös ravno- ja lääkeaneden meabolassa. Koska mkrobson ukmus pernesllä vljelyyn perusuvlla meneelmllä on yöläsä, on molekyylbologsa meneelmsä haeu uusa rakasuja mkrobson karoukseen ja sen omnnan selvämseen. Pyrosekvenson arjoaa yhden uuden mahdollsuuden mkrobson karoamseen. Lyhye emäsä pkä DNA sekvenss rävä usen bakeeren unnsamseen. Nopea, halpa ja helpos auomasoava sekvensonmeneelmä on puolesaan välämäön suuren, uhansa sekvensoava näyeä ssäläven anesojen ukmseen. Mua mkrobdagnossa sovelluuksa Pyrosekvensona on käyey bakeeren unnsuksen lsäks myös bakeerkanojen ja vrusen yypyksn. Esmerkkenä bakeeren yypykssä manakoon Lsera monocyogenes- ja Bordeella perusss -kanojen yypykse. Lseran aheuama ruokaperäse nfeko saaava olla kohalokkaa henklölle, joden mmuunjärjeselmä on hekenyny. Luoeava Lsera-kanojen yypys on ärkeää ruokaperäsen nfekoden selvämsessä ja arunaläheden löyämsessä. Pyrosekvensonn perusuvassa yypysmeneelmässä on käyey menesyksekkääs lnb-geenn vaheleva jaksoja. Bordeella perusss aheua hnkuyskää. Bordeella-kanojen epdemologse yypykse ova ärkeä rokoeden ehon seurannassa. Pyrosekvenson on nopea ja luoeava meneelmä bordeella-oksnn er alleelen sekvensomseen epdemologsa arkouksa varen. Pas bakeeren yypyksn, on pyrosekvensona käyey myös vrusen kuen hmsen paplloomavruksen ja hepa C -vruksen yypykseen. Nopeana ja helpos auomasoavana pyrosekvensonnsa vo kehyä uus, vanha sekvensonmeneelmä syrjäyävä eknkka vrologslle laboraorolle. Pyrosekvensona on käyey myös mkroblääkeressenssä aheuaven psemuaaoden oeamseen. Esmerkkenä manakoon 23S rrna:ssa oleva, makrold- ja lnesold-ressenssä aheuava muaao, Mycobacerun uberculoss -bakeern rpob-geenssä esnyvä psemuaao sekä laajakrjosen bea-lakamaasen muaao. Teyjen bakeeren kuen M. uberculoss ja Helcobacer pylor kohdalla ressenssä aheuaven muaaoden oeamnen on helpomp keno selvää bakeern lääkeaneressenss kun fenoyyppse esausmeneelmä. Helpos sryven ressenssgeenen psemuaaoden selvämsesä on hyöyä myös epdemoden seurannassa. 10

10 Yheenveo Pyrosekvenson on uus DNA:n sekvensoneknkka, joka arjoaa uusa mahdollsuuksa mkrobdagnoskkaan. Koska pyrosekvenson on nopeaa ja halpaa, suura anesoja vodaan uka sekvensonn perusuvalla meneelmällä. Yksnkeranen ja helpos auomasoava sekvensonmeneelmä ekee mahdollseks uusen mkroben unnsukseen ja yypykseen soveluven laeden ja meneelmen kehämsen. Se e korvaa pernesä bakeeren vljelyä ja shen lyvä unnsusmeneelmä, mua arkempaan bakeeren unnsukseen se varmas uo uusa mahdollsuuksa. Jar Jalava, dosen KTL, Mkrobekologan ja ulehdusauen osaso 1. (DNA) n + nukleod (DNA) n+1 + PP (DNA-polymeraas) 2. PP + APS ATP (ATP-sulfurylaas) 3. ATP valo (lusferaas) Kuva 1. Pyrosekvensonnn peraae. Sekvensoava DNA on yksnauhanen kneään kanajaan knney DNA-molekyyl, johon sekvensonaluke on souunu. Sekvenson käynnsyy sekvensonalukkeen 3'-päää seuraavasa emäksesä, johon kokellaan er nukleodeja. Sulkuhn on merkynä reakoa kaalysova ensyym. Lyhenee: DNA, mall-dna; PP, pyrofosfaa; APS, adenosn-5'-fosfosulfaa; ATP, adenosnrfosfaa Kuva 2. Pyrogramm Srepococcus gordon -bakeern 16S rrna-geensä. Valon nensee Klenow-polymeraas (2 sek) ATP-sulfurylaas (1,5 sek) Lusferaas (0,2 sek) Apyraas Kuva 3. < 1 mn Pyrosekvensonreakon eenemnen. Klenow-polymeraas, ATPsulfurylaas ja lusferaas kaalysova reakoa, joka yhdessä saava akaan nopean valon uoannon. Sulussa on eseynä kunkn ensyymn kaalysomaan reakoon kuluva aka. Apyraas hajoaa nukleodejä ja sen omna saa akaan valon uoannon loppumsen. Se om haammn kun muu ensyym. Aka Vee Sanger F, Ncklen S, Coulson AR, DNA sequencng wh chan-ermnang enzymes. Proc Nal Acad Sc USA. 1977, 74: Nyren P. Enzymac mehod for connuous monorng of DNA polymerase acvy. Anal Bochem. 1987, 167: Ronagh M, Uhlen M, Nyren P. A sequencng mehod based on real-me pyrophosphae. Scence. 1998, 281: Jonasson J, Olofsson M, Monsen HJ. Classfcaon, denfcaon and subypng of bacera based on pyrosequencng and sgnaure machng of 16S rdna fragmens. APMIS. 2002, 110:

11 Turun amma-nsuun nuorsoaseen laboranopskelja osova näyöllä ammallsa aojaan yöpakolla ja opplaoksessa Mkä on näyö? Ammallsessa peruskouluuksessa näyö arkoaa apahumaa, jossa opskelja konkreeses yöskenelemällä osoaa ammallsen osaamsensa sovulla ammaadon osa-alueella. Näyö on nuorsoaseella samalla myös oppmslanne ja yöehävä ova sellasa, joa opskelja on harjaanunu ekemään. Näyö suunnellaan, oeueaan, arvodaan ja dokumenodaan yhdessä yöelämän kanssa. Turun amma-nsuu edelläkävjänä Näyöjen keskesenä avoeena on paranaa ammallsen kouluuksen laadukkuua ja lsää yöelämäyhesyöä. Näyö ulleva pakollsks opskelunsa aloavlla, mua Turun amma-nsuu haluaa olla edelläkävjä asassa ja oaa kaklla ammaalolla näyö käyöön jo syksyllä 2004 aloanella opskeljolla. Laboraoroala on myös mukana Euroopan sosaalrahason ukemassa kokeluhankkeessa näyöjen kehämseks. Turun ammansuun lsäks laboraoroalan kokemuksa ova kerännee Helsngn eknkan alan opplaos ja Lahden amma-nsuu. Näyö yöpakolla Vme syksynä annen ensmmäse näyö yöpakolla. Kahdeksan vkon yössäoppmsen akana 20 laboranopskeljaa perehy Tesaukseen ja Peruslaesn ja nden huoloon. Työssäoppmspakan arjosva: Forum Ol and Gas, PerknElmer Lfe Scences - Wallac, Lounas-Suomen ves- ja ympärsöukmus, Turun veslaos, Turku- Lab, RavnoRaso, Raso Chemcals, Oron Pharma, Scherng, Salon elnarvkelaboraoro ja Farmos. Näyöehävä olva penmuoosa ja kesvä non kaks una. Tässä ajassa kakk näyön anaja osova hallsevansa analyysvaaán ja ph-marn vr- Työssäoppja Hanna Lane valsee kemkaaleja puskurluoksen valmsukseen Salon elnarvkelaboraorossa. Näyössä arvodaan yöskenelyn arkkuua ja ohjeen mukasa yöskenelyä luosa valmseaessa. 12

12 ph:n sääö ol osa näyöä, mssä yöurvallsuus korosu. Työssäoppja Hanna Lane (keskellä) ja arvoja kems Hllev Leho (1. vas.) ja laboran Sole Blomqvs (ok.) Salon elnarvkelaboraorosa sekä lehor Rolf Holmberg (2. vas) keskuseleva arvonnsa yksen ja käyön sekä unsva nden huoloomenpee. Samassa yheydessä anneu esauksen näyö ssäls esm. jonkn seuraavsa määrykssä: vesnäyeen sameus, pesuaneen heys, ärkkelysnäyeen vskosee a margarnn raaka-aneen ppumspse. Näyössä ammallnen osaamnen osoauu molemmssa opnokokonasuuksssa kaklla opskeljolla hyväks a keäväks. Laboranen ja kemsen kouluus ja arvonnn kohee näyössä Työpakkaohjaajakouluus luo pohjan myös näyöjen arvonnlle. Tavoeena onkn saada yöelämän edusaja ähän kouluukseen ja uudsaa sen ssälöä nn, eä se vasaa ensä paremmn uusn haasesn. Osalla arvosjosa ol ämä kouluus. Lsäks yöpakkoja perehdyen näyöoppaan avulla non kahden unnn ajan yössäoppmsjakson avoesn ja näyösä keromseen opeajan käydessä yryksessä ensmmäsen kerran. Tosella kerralla suunneln näyö yökohasne arvonkoheneen, joka ryhmeln seuraavas: yöurvallsuuden hallna, yöehävän hallna, yöprosessn hallna, yön perusana olevan edon hallna, ydnosaamnen ja yhese panoukse. Myös ämä vahe kes non kaks una. Näyön vasaanooon, arvonn yöpakan edusajen ja opskeljan kanssa, dokumenonn ja krjallsen palaueen anamseen kulu non 3-4 una opskeljaa kohden. Palaue yöpakkanäyösä Opskeljola saau palaue yöpakkanäyösä ol hyvää a ernomasa. Työelämän palaue ol pääosn hyvää, mua edusaja knnvä huomoa seuraavn asohn: arvonkreer vakeaselkosa, ehävä jodenkn melesä helppo, jakuva näyö ols paremp, krjallse näyöehävä arpeellsa, mua nä ulee paranaa; näyöyö vasas normaala laadunvarmsuksen omnaa. Samalla oden, eä näyö soo yöpakan vomavaroja, anaa valmuksa sryä yöelämään ja lsää ammallsen kouluuksen laadukkuua. Huola aheu ylenen epävarmuus sä kunka kakk sujuu. Opeaja kokva ärkeäks huoleha näyönanajen asa-arvosesa kohelusa meäessä näyööä er yöpakolla. Kokemuksa opplaoksessa pdeysä näyösä Laboraoroalan ensmmäse näyökokelu järjesen huh- oukokuussa 2003 kahdelle ryhmälle. Sllon näyöympärsönä 13

13 Työssäoppja Anna Vazova on aloamassa pesuanenäyeen ukmsa arvojen laboran Rva Lesksen (Farmos) ja lehor Rolf Holmbergn arvodessa. Theyä määreäessä malaeen kapllaar on puhdseava huolellses. olva opplaoksen oma laboraorola, mua näyöä olva arvomassa yöelämän sekä opeajakunnan edusaja. Näyöön osallsu yheensä 25 ensmmäsen vuoden opskeljaa, joka kakk läpäsvä näyön. Opplaosnäyön valmselu opnokokonasuueen Kemallnen analyson ol yöläs. Työnä ol emäsluoksen valmsus ja arksus sekä happonäyeen analyson raamalla. Näyösä ul kakspävänen ryhmää koh (6 opskeljaa kunakn pävänä). Ise yö kes 4-5 una ja arvonnn kanssa yöpävä venyvä kymmenunsks. Erysenä haaseena ol usean opskeljan yösuoruksen arvomnen samanakases. Työelämän anamaa palauea opskelja arvosva suures. Seuraava opplaosnäyö pden syksyllä. Näyöön osallsu 23 opskeljaa ja näyö annen kolmesa opnokokonasuudesa saman akases. Nämä olva: Ympärsöanalyys, Laeanalykka ja Boanalykka. Työ ol kavovesnäyeen analyson (fosfaaposuus ja lämpökesose kolformse bakeer). Lähes kakk opskelja selvsvä näyösä hyvn arvosanon. Opskeljoden palaue kosken näyön nformaaoa, ennakkovalmennusa ja opasusa näyön akana ol hyvää a ernomasa. Opplaosnäyön arvojen hankkmnen yöelämäsä on osaseks onnsunu melko hyvn. Arvojen perehdyys on koeu er- ysen ärkeäks ja akaa veväks. Suurmpana ongelmana opeaja Lea Saarno on kokenu ermen ymmärämsen näyöohjesuksen mukases. Työn perusana olevan edon hallnaan hän ovos eukäeen sovuja, penä suullsa kysymyksä eorasa, laeen omnnasa ja peruseluja opskeljan ekemlle valnnolle näyön kuluessa. Kuvassa vasemmala luken opeaja Lea Saarno sekä laboranopskelja Pekka Suvano, Eeu Kummala ja Mkael Blomqvs. Pohdna Tulevana keväänä laboraoroalalla pdeään velä vs näyöä. Tunuu kun nsä ols ullu jo osa arkea anakn ESR-rahouksen urvn. Jakossa rakasevaan osaan ulee yöpakkojen ja opplaoksen resurssen rävyys, yössäoppmspakkojen saaavuus, yöelämän arvojen kouluus ja halukkuus/ mahdollsuude osallsua opplaoksessa pdeävän näyön suunneluun ja arvonn. Saaujen kokemusen peruseella äsä on kuenkn hyvä jakaa. Anahan arvaan edelläkävjöä. Teks: Rolf Holmberg, Turun amma-nsuu/teknkka, laboraoroalan näyöplon koordnaaor Kuva: Dgkuvaus Prjo-Ra 14

14 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT Ranasp Aulanko, Hämeenlnna Ohjelma 15

15 Laboraoroalan luen TORSTAI :00 ILMOITTAUTUMINEN JA TULOAAMIAINEN 9:30 PÄIVIEN AVAUS 9:45 RISKIEN ARVIOINTI JA TYÖ- TURVALLISUUSTOIMINTA Erkosyöhygeenkko Salme Rananen Tampereen yöerveyslaos 11:00 LABORATORION JÄTEHUOLTO Ympärsövasaava Vrp Pyy Helsngn Ylopso 12:15 LABORATORION SÄHKÖ JA PALO- TURVALLISUUS Jar Poua Safe-Team Oy 13:15 LOUNAS 14:15 KEMIKAALIRISKIEN ARVIOINTI D0sen An Zng TTL/Rsken arvon ykskkö 15:30 LABORATORION TYÖ- YMPÄRISTÖN TURVALLISUUS Lab.päällkkö Laur Saarnen TTL/Työerveyshuolo os. 16:45 KAHVI 19:00 KURSSILAISIA vhdyämässä Kummelen Kahlanen ja Slvennonen ILTAPALA PERJANTAI :00 AAMIAINEN 9:00 LAADUN TERMINOLOGIAA Laboraoropäällkkö Päv Pylkäs Focus Inhalaon Oy 10:15 NÄYTTELYN AVAUS NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN 12:45 ULTRA PUHTAAN VEDEN VALMISTUS Jar Suhonen Mllpore oy 13:15 LOUNAS 14:15 KROMATOGRAFISTEN TEKNIIKOIDEN PERUSTEET JA UUDET SUUNNAT Dosen Tuula Hyöylänen Helsngn Ylopso 15:30 KROMATOGRAFIA JATKUU... 16:45 KAHVI 17:00 LABORATORION ENSIAPU Ensapuopeaja Vrp Vlkman SPR Helsngn ja Uudenmaan Pr 18:30 SAUNA 21:00 ILLALLINEN 16

16 pävä PERJANTAI :00 AAMIAINEN 10:15 KEMIKAALIEN ELINKAARI Myynkems Rejo Perälä Sgma-Aldrch Fnland/YA-kema Oy 11:00 DEMONSTRAATIO: MINIMIPAINO LABORATORIOPUNNITUKSISSA Tmo Koho Oy G. W. Berg & CoAb 11:30 DEMONSTRAATIO LASINPUHALLUKSESTA Pen Tanskanen Laborexn Oy/ Lasnpuhalamo Sljander 13:15 LOUNAS NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN LAUANTAI :00 AAMIAINEN 9:00 MUUTOKSEN HALLINTA YKSILÖN JA TYÖYHTEISÖN SILMIN Työympärsöasanunja Tarja Korkalanen Tomhenklöunon TU 10:15 MUUTOKSEN HALLINTA jakuu... 11: 00 NÄYTÖT JA TYÖSSÄOPPIMINEN Rolf Holmberg Turun Amma-nsuu 12:15 ARKILIIKUNNALLA KORVIKETTA KUNTOSALEILLE Tukja Park Borg UKK-Insuu 13:00 PÄIVIEN PÄÄTÖS 13:15 LOUNAS 16:45 KAHVI 18:30 SAUNA 21:00 ILLALLINEN Valokuna pdäää okeude mahdollsn muuoksn SUOMEN LABORATORIOALAN LIITTO ry. Laboraoroalan luenopäven järjesäjä 17

17 ILMOITTAUTUMINEN: Laboraoroalan luenopävlle lmoauumnen apahuu puhelmse Hoell Ranasp Aulankoon, puh Ilmoauumse mennessä. Musa lmoaa myös puhelnnumeros ja laskuusosoees. Vo osallsua luenopävlle kahdeks a kolmeks päväks. OSALLISTUMISMAKSUT TÄYSIHOITOINEEN : Suomen Laboraoroalan Lon jäsenlä 430 /2 pv ja 525 /3 pv. Loon kuulumaomla maksu ova 570 ja 775. Maksusuorukse mennessä. Osallsuja huomodaan lmoauumsjärjesyksessä. Osallsumsmaksuun ssälyy * luenovselmä * majous 1 hh * ohjelmanmukase aera * orsa-llan eaer OSANOTON PERUUTTAMINEN : Mkäl osanoo peruueaan ohjelmassa manun lmoauumspävän jälkeen, veloamme omso- ja varauskuluna 90. Snä apauksessa, eä osallsuja jää saapumaa Laboraoroalan luenopävlle, emme palaua osallsumsmaksua. TIEDUSTELUT: Anja Salonnem puh puh. ko Mara Vakkur puh. yö puh. ko

18 Tapahumen ABC Ajankoha Tapahuma Järjesäjä, pakka 6.3. Kuluura ja hanknoja: Tuusumnen Vsavuoreen ja käyn Ikeassa. Järjesäjä: PrLab ry Lnja-auo kuljeus lähee keskusorla n. klo 8.00 ja paluu joskus llansuussa. Hnna: 15 EUR/jäsen ja 22 EUR/e jäsen, lapse alle 12 vuoa 5 EUR. Ilmoauumse ja eduselu mennessä Anja Salonnem p Kursspävä: näyeen käselysä, ph-elekrodn valnnasa, asaa ppeesä ja lasasoden pesusa. Saakunnan Laboraoroalan yhdsys ry, Harjavala Teaermaka Raumalle, esykseen Harjunpää ja rakkauden nälkä. Lähö UTU:n edesä klo Saakunnan Laboraoroalan yhdsys ry Laea, ergonomaa ja yöurvallsuua laboraorossa, SlaL/Iä-Suomen lab.alan yhd. ohjelma lehden svulla Teaermaka: Edh; keromus Edh Pafsa pääosassa Susanna Haavso. Hnna 15 EUR/jäsen ja 22 EUR/e jäsen. Ilm. ja ed. Anja Salonnem p PrLab ry / Valkeakosken Kaupungneaern ja järjesäjä 6.4. Rek Valkeakosken kaupungneaern kasomaan Edh-näyelmää. Edh on keromus Edh Pafsa ja sen pääosan näyelee Susanna Haavso. Lähö apahuu KRP-alola kello ja Tkkurlan junaasemala kello Reken hna on 10EUR/jäsen ja 20EUR/e jäsen. Lsäedo ja lmoauumse mennessä Välnehuollon kouluuspävä Ohjelma lehden svulla Laboraoroalan Luenopävä Ohjelma lehden svulla Tennessee Wllams : Lasnen elänarha, klo Tennessee Wllamsn Lasnen elänarha on klasskko, jonka perheä käselevä arna veoaa unesn, on äynnä dramakkaa ja huumora sekä nhmllsä ongelma. Näyelmän apahuma sjouva amerkkalaseen eollsuuskaupunkn vuonna Ä Amanda asuu yhdessä kahden akusen lapsensa kanssa. Tom on össä kenkäehaassa, raajarkko Laura on ersäyyny odellsuudesa laskokoelmansa parn. Eräänä pävänä kon ulee mes, jonka ä on päääny naaa yärelleen... Roolessa: Hemo Korhonen, Rva Lojas, Rasa Sorr ja Juss Ojanne Esykseen on varau 50 lppua. Lpun hna 20 jäsen, e-jäsen 25. Lähö busslla Turun kaupungneaern luolan edesä klo Ilmoauumse: a vmesään mennessä Mesäeollsuuden ongelma-analykasa Ahena ova: Mä on rouble-shoong analykka? Uueaneden aheuama ongelma Mkrobologse ongelman aheuaja ja mkroskoopparkaselu Men prosessongelma hejasuva jäevesn ja lähalueen vessön laan Ylesmpä papern panausongelma ja syy nhn Helsngn Laboraoroalan yhdsys SLaL, Hämeenlnna, Hoell Ranasp Aulanko SLaL, Hämeenlnna, Hoell Ranasp Aulanko Turun Laboranyhdsys Rauman Kaupungneaer Eelä-Karjalan Laboran ry / Suomen Laboraoroalan lo ry, Scandc Hoell Para, Lappeenrana Teduselu: Tuja Lampnen Kouluukseen ssälyy uusumskäyn UPM Kaukaan ukmuskeskuksen Keman laboraoroon. Lopullnen ohjelmaverso lehdessä

19 Tällä palsalla Suomen Laboraoroalan Lon omhenklö vasaava kysymyksn K O L L E G A N I 1. Mä snulle kuuluu? Vmese vs vuoa on ollu vasonkäymsä, enää kaks lahaa vuoa ja sen alkava ne sesemän lhavaa vuoa. 2. Men aamus alko? Ensmmäsen kerran kello kaks yöllä, kun kssan halus ulos, mua kääny salamana akasn havauaan pakkasen. Neljälä ve vo pakkasen ja san nukkua kaks una. Nousn aas vähän lan myöhään, mua onneks on lukuva yöaka. Haluan naua aamun haas. 3. Men hemmoele seäs? Saunomalla pkän kaavan mukaan. Ihon kuornna, saunahunaja, löylyuoksu, vlvoelu jne. Taas haas ja nauskellen. 4. Paras lukemas krja? Yks nsä on John Irvng: Oman elämänsä sankar. 5. Keä hale? Krs Paakkasa 6. Salanen pahees? E mnulla ole SALAISIA pahea, mua kysyspä salasa hyveän. Olen Eja Laukkanen ja yöskenelen ensessä Ouokumpu Harjavala Meals Oy:n Analyysessä laboraorossa, josa omvuosa on jo keräänyny 32. Työsopmuksen krjon akonaan Ouokumpuun, mua vuoden vaheessa Ouokummun kupar- ja snkklkeomnojen sulauuessa ruosalaseen kavos- ja meallyhöön, Boldenn, san uuden yönanajan: newbolden/harjavala Copper Oy. Suomen Laboraoroalan Lo ry:hyn olen kuulunu myös koko yöhsoran ajan. Olen ollu lohalluksen jäsen, ja vuodesa - 99 omnu lon sheernä sekä kuulunu yövalokunaan. 7. Men selvä koösä? Aka mukavas, usen renoudun nden parssa. 8. Mkä snua ärsyää? Kerolu ja epäreluus. 9. Mllon valehel vmeks? Valeheln puhelmessa sjaskolapslle rahaa keräävälle henklölle, ee mnulla ole rahaa. Veläkn panaa melä. 10. Tärken hmses? Oma lapsen. He san kolauksen edellsesä vasauksesa, sllä pen on sen ädn sydän, johon mahuu van oma lapse. 11. Haran ovees? Eä osasn lopeaa murehmsen. 12. Moos? Uus moka, nn vanha unohuu. 13. Mkä snusa ulee sona? Hössöävä mummo. 20

20 Aul Pppo asuu Kuopossa lähellä Kallaveä. Harrasukse lyvä nykyään veden lähesyyeen. Talvella Aul vhyy hhäen järven jäällä ja kesällä venellen penellä mooorveneellä. Harrasukssa akaa ve enen yhdsysomna. Aul om Pohjos- Savon laboraoroalan yhdsyksen puheenjohajana ja hoaa myös yhdsyksensä jäsensheern ona. Lon lohalluksessa hänellä on menossa kolmas kaus. Aul yöskenelee Slnjärven Kemran laboraorossa, ympärsömssä ja arvaessa Kalsumsulfaa pgmenehaan laadunvalvonaehävssä. Teen myös vkonloppuja, jollon on lannoeen analysona. Ympärsömssä ehdään pävän kuormus arkkalua vessösä. Enen näyeä ulee keväällä, jollon on sulamsvede lkkeessä. Pohjavede analysodaan keväsn ja syksysn. Kerran kuussa ulee sadevesnäyeä. Osa näyesä on ympärsövranomasen vaamuksesa ja osa ehaan ja kavoksen omaa valvonaa, keroo Aul omasa yösään. Lon jäsensheernä Aul ylläpää lon jäsenrekserä, pävää muuokse (nmen, osoe, yöpakka, yms), ja palveluomnana ulosaa yhdsykslle osoearroja ernäsn käyöarkouksn. Sen ana pyynnösä yösän ylesä lasoja ( monako mesä, opskeljaa, kä-karouksa yms...), keroo Aul jäsensheern yösään. Auln melesä Suomen Laboraoroalan Lossa omnnassa melusna on seuraa ja olla mukana alan kouluuksen ja ammaadon ylläpämsessä ja jakuvassa kehämsessä. Lon hallusyöskenelysä Aul keroo seuraavaa. Yhesyössä muden halluksen jäsenen kanssa yrämme ehdä hyvä pääöksä ammakunammme asoden edsämseks. On ärkeää uoda oman alueensa näkökana asohn. Jäsenyhdsyksensä omnnasa Aul kommeno: Se on samalla alalla yöskeneleven hmsen kohaamsa. Kouluuksen, vrksymsomnnan järjesämsä ja yleensäkn yhesä ekemsä. 1. Mä snulle kuuluu? Hyvää 2. Men aamus alko? Palel 3. Men hemmoele seäs? Hyvä ruoka ja vllasuka 4. Paras lukemas krja? Nä on nn mona? 5. Keä hale? Omaa ää 6. Salanen pahees? En kerro, kun se on salanen 7. Men selvä koösä? Ruuanlao ja pyyknpesu sujuu, muu?? 8. Mkä snua ärsyää? Epärehellsyys 9. Mllon valehel vmeks? Vme vkolla lehkauppaalle 10. Tärken hmses? Juho 11. Haran ovees? Pysyä erveenä 12. Moos? Hyvn suunnelu on puolks ehy 13. Mkä snusa ulee sona? Mona kokemusa rkkaamp K O L L E G A N I 21

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat:

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat: MUODONMUUTOKSET Lähöoaksuma:. Maeraal on sorooppsa ja homogeensa. Hooken lak on vomassa (fyskaalnen lneaarsuus) 3. Bernoulln hypoees on vomassa (eknnen avuuseora) 4. Muodonmuuokse ova nn penä rakeneen

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

Soorrea. OUTC'KUMPU Oy.' Malminetsintä. O. POhjamies/pAL ,4 1 (3) VLF -MI'ITAUS. Periaate. Lähetysase.mat

Soorrea. OUTC'KUMPU Oy.' Malminetsintä. O. POhjamies/pAL ,4 1 (3) VLF -MI'ITAUS. Periaate. Lähetysase.mat - OUTCKUMPU Oy Malmnesnä O POhames/pAL 94 (3) VLF -MTAUS Peraae Läheysasema VU (= Very M Frequency) -ruauks$sa käyeään apuna 5-0 khz aauusaueea omva asea Näden asemen anenrrl ova pysyä a nssä kulkeva vra

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma KSU-430/Ten 4..2008/Prof. Seppo Vranen /3 Käyövarmuuden ja kunnossapdon perusee, KSU-430: Ten ma 4..2008 Huom. Vasaus van veen kysymykseen. Funko- ja/a ohjelmoavan laskmen, musnpanojen, luenomonseden ja

Lisätiedot

Riskienhallinnan peruskäsitteitä

Riskienhallinnan peruskäsitteitä Rskenhallnnan peruskäseä Juss Kangaspuna 7. Syyskuua 2011 Työn saa allenaa ja julksaa Aalo-ylopson avomlla verkkosvulla. Mula osn kakk okeude pdäeään. Esyksen ssälö Todennäkösyyspohjanen vekehys aloudellsen

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET 6 2 VARHAISKASVATUS 7 2.1 Mä varhaskasvaus on?

Lisätiedot

INTERFERENSSIN VAIKUTUS LINEAARISISSA MODULAATIOISSA

INTERFERENSSIN VAIKUTUS LINEAARISISSA MODULAATIOISSA 1 INTERFERENSSIN VIKUTUS LINERISISS MOULTIOISS Men yksaajunen häökanoaalo haaa lasua? 521357 Teolkenneeknkka I Osa 18 Ka Käkkänen Kevä 2015 KERTUST 2 Kanoaaloodulaaolle: os[2πf φ] Lneaanen odulaao Vahee

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA Pellervon aloudellsen ukmuslaoksen yöpaperea Pellervo Economc Research Insue Workng Papers N:o 19 (oukokuu 1999) MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA An Moso* Helsnk, oukokuu 1999 ISBN 951-8950-97-0 ISSN-1455-4623

Lisätiedot

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto DEE-53000 Sähkömageese järjeselme lämmösro Lueo 8 1 Sähkömageese järjeselme lämmösro Rso Mkkoe Dfferessmeeelmä Numeersa rakasua haeaa aluee dskreeesä psesä. Muodoseaa verkko ja eseää dervaaa erousosamäärä.

Lisätiedot

INTERFERENSSIN VAIKUTUS LINEAARISESSA MODULAATIOSSA

INTERFERENSSIN VAIKUTUS LINEAARISESSA MODULAATIOSSA INTERFERENSSIN VIUTUS LINERISESS MOULTIOSS Teolkenneeknkka I 521359 a äkkänen Osa 15 1 19 Inefeenssn vakuus lneaasessa odulaaossa Radoaausa nefeenssä RFI sn usa äeselsä, kun oa kanoaaloaauus on lähellä

Lisätiedot

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY Värähelymeaa 8. 8 USEAN VAPAUSASEEN SYSEEMIN VAIMENEMAON PAKKOVÄRÄHELY 8. Normaalmuoomeeelmä Usea vapausasee syseem leyhälöde (7.) raaseme vaa aava (7.7) a (7.8) homogeese yhälö ylese raasu { } lsäs paovomaveora

Lisätiedot

Ympäristöakatemia 7.-8.6.2010 Rymättylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kari Hyytiäinen MTT

Ympäristöakatemia 7.-8.6.2010 Rymättylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kari Hyytiäinen MTT Ympärsöaaema 7.-8.6.2010 Rymäylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kar Hyyänen MTT JOHDANTO Rehevöymnen Iämeren esenen ongelma Ravnneuormus (ypp ja fosfor) Saunnasa levälauoja Iämerellä jo 1800-luvulla

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Menetelmäseloste 15.11.2013 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 2010=100

Menetelmäseloste 15.11.2013 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 2010=100 Meneelmäselose 15.11.213 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 21=1 2 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA... 3 2 MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 RAKENNE JA HINTASEURANTA... 6 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä Johdatus dskreettn matematkkaan Harjotus 3, 30.9.2015 1. Luvut 1, 10 on latettu ympyrän kehälle. Osota, että löytyy kolme verekkästä lukua, joden summa on vähntään 17. Ratkasu. Tällasa kolmkkoja on 10

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 Tervetuloa kakspäväslle Lakeuden Etapn ja JLY - Jätelatosyhdstys ry:n järjestämlle vestntäpävlle 4.-5.11.2009 Senäjoelle. Pävlle odotetaan 80 120 vestnnän, tedottamsen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI JA VEROKILPAILU EUROOPAN UNIONISSA

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI JA VEROKILPAILU EUROOPAN UNIONISSA VTT-ESUSTELULOITTEIT VTT DISCUSSION PPERS 434 YRITYSVEROTUSEN OORDINOINTI J VEROILPILU EUROOPN UNIONISS nss ohonen Valon aloudellnen ukmuskeskus Governmen Insue for Economc Research Helsnk 2007 ISN 978-951-561-749-1

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011 Kouluu- ja khämpalvlu Aduca 1 (6) Pykooaal ohjauk ja uvoa rkoumopo (35 op), - kogv ja rakaukk yöklyapa - pykorapu valmuk opo TOTEUTUSPAIKKA Jouu TAVOITE JA KOHDERYHMÄ Kouluu aaa oallujll valmud ouaa ohjau-

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Valmistaminen tai ostaminen varastoon tasainen kysyntä

Valmistaminen tai ostaminen varastoon tasainen kysyntä Valmsamnen varasoon Make-o-sock (MTS) -uoanoapaa käyävä yrykse, joka valmsava loppuuoea a osa erssä ja valmsuksen jälkeen varasova uoee varasoon odoamaan kysynää MTS-uoanomalln euna ova lyhye omusaja asakkaalle,

Lisätiedot

01/2013. Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995 2008. Eläketurvakeskus. Ilpo Suoniemi

01/2013. Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995 2008. Eläketurvakeskus. Ilpo Suoniemi 0/203 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 4 Köhden dnamkka Suomessa 995 2008 Ilpo Suonem Eläkeurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 0/203 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN! AURINKONIEMEN MAATILATORI avaa ovensa elokuussa 2011 luomun ja lähruuan myyjänä! Tarkemmat tedot ja aukoloajat löydät osotteesta www.aurnkonem.f SADONKORJUU AURINKONIEMESSÄ 13. 14.8.2011 Sadonkorjuu-tapahtuman

Lisätiedot

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12 Pallollse puolustae: Sokea ja ta käspallo/ Lppupallo Tavote: aalteo estäe sjottue puolustavalle puolelle, potku ta heto estäe, syöttäse estäe rstäe taklaus, pae tla vottase estäe sjottue puolustavalle

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Mat Lineaarinen ohjelmointi

Mat Lineaarinen ohjelmointi Mat-.4 Lneaarnen ohelmont 8..7 Luento 6 Duaaltehtävä (kra 4.-4.4) S ysteemanalyysn Lneaarnen ohelmont - Syksy 7 / Luentorunko Motvont Duaaltehtävä Duaalteoreemat Hekko duaalsuus Vahva duaalsuus Täydentyvyysehdot

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2015

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2015 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2015 18.5. 19.5.2015 Kylpylähotelli Rauhalahti Kuopio LUENTOPÄIVIEN NÄYTTEILLEASETTAJAT Mikroskopia Ympäristöanalytiikka Koulutus hyväksytään sertifioitujen näytteenottajien

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi Seauoanoversas Job shop Seauoanoversaassa öden reysä e ole rajoeu mllään avalla vaan ne vova ulea oman prosessnsa muases mnä ahansa oneden aua Tyypllsä omnasuusa: Tuoee ova vaheleva Työnvahee ja -vaheaja

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Tarkastellaan kuvan 8.1 (a) lineaarista nelitahoista elementtiä, jonka solmut sijaitsevat elementin kärkipisteissä ja niiden koordinaatit ovat ( xi

Tarkastellaan kuvan 8.1 (a) lineaarista nelitahoista elementtiä, jonka solmut sijaitsevat elementin kärkipisteissä ja niiden koordinaatit ovat ( xi Elementtmenetelmän erusteet 8. 8 D-SOLIDIRKEEE 8. ohdanto Kolmulottesa soldelementtejä tartaan kolmulottesten kaaleden mallntamseen. ällön tarkasteltaan kaaleen geometralla e ole ertsrtetä jotka teksät

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Yrityksen teoria ja sopimukset

Yrityksen teoria ja sopimukset Yrtyksen teora a sopmukset Mat-2.4142 Optmontopn semnaar Ilkka Leppänen 22.4.2008 Teemoa Yrtyksen teora: tee va osta? -kysymys Yrtys kannustnsysteemnä: ylenen mall Työsuhde vs. urakkasopmus -analyysä Perustuu

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Epävarmuus diskonttokoroissa ja mittakaavaetu vs. joustavuus

Epävarmuus diskonttokoroissa ja mittakaavaetu vs. joustavuus Epävarmuus diskonokoroissa ja miakaavaeu vs. jousavuus Opimoiniopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Esielmän sisälö Kirjan Invesmen Under Uncerainy osan I luvu 4 ja 5. Mien epävarmuus diskonokorossa vaikuaa

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET 16006 LIGNIININ RAKENNE JA INAISUUDET Hlatomen nmeämnen γ 16006 6 α 1 β 5 3 4 e Lgnnn prekursort (monomeert) Lgnnn bosyntees e e e Peroksdaasn ja vetyperoksdn läsnäollessa prekursorsta muodostuu resonanssstablotu

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

2 Työjärjestys Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite n:o 1

2 Työjärjestys Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite n:o 1 RAUTATEVRKAMESLEHT Tomusvalokuna Aka: 14.2.1974 klo 11.30-12.25 Pöyäkja 1/74 Pakka: RVL:n omso Läsnä: K Ranala, puheenjohaja Al Helenus T Kas e L Saaela E Henänen Helv Sekknen K Makanen H Lako, shee 1

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010 TIES592 Montavoteoptmont ja teollsten prosessen hallnta Ylassstentt Juss Hakanen juss.hakanen@jyu.f syksy 2010 Interaktvset menetelmät Idea: päätöksentekjää hyödynnetään aktvsest ratkasuprosessn akana

Lisätiedot

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön K a n s a n a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 2 / 2 0 1 0 Lyhy johdano Taylorin säänöön Juha Tervala Johaja Aboa Cenre for Economics 1. Johdano Taylorin säänö on sen kehiäjän

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2017 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2017 Tarkstuslsta Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA... 3 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 MAATALOUDEN HINTAINDEKSIN RAKENNE JA HINTASEURANTA NIMIKKEITTÄIN...

Lisätiedot

"h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o.

h 'ffi: ,t^-? ùf 'J. x*r:l-1. ri ri L2-14. a)5-x:8-7x b) 3(2x+ l) :6x+ 1 c) +* +5 * I : 0. Talousmatematiikan perusteet, onus to o. 1 Vaasan yopso, kev a 0 7 Taousmaemakan perusee, onus o o R1 R R3 R ma 1-1 ma 1-1 r 08-10 r -1 vkko 3 F9 F53 F5 F53 1.-0..01 R5 R o R7 pe R8 pe - r-1 08-10 10-1 F53 F10 F5 F9 1. Sevennä seuraava ausekkee.

Lisätiedot

3.5 Generoivat funktiot ja momentit

3.5 Generoivat funktiot ja momentit 3.5. Generovat funktot ja momentt 83 3.5 Generovat funktot ja momentt 3.5.1 Momentt Eräs tapa luonnehta satunnasmuuttujan jakaumaa, on laskea jakauman momentt. Ne määrtellään odotusarvon avulla. Määrtelmä

Lisätiedot

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010 2011 2010 Nokan kaupungnkrjaston asakaskysely 2010 Nokan kaupungnkrjasto Päv Kar 2011 2 Ssältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 4 Vastaajat... 4 Mtä krjastoja käytät?... 6 Krjastojen aukoloajat... 7 Kunka

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot