Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!"

Transkriptio

1 Medaedo 2012

2 Saakunnan Kansa lukjaa joka pävä Medaedo Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen. Mellä on arjoa nopen e ososkassn. Melkuvn vo vakuaa Saakunnan Kansassa ja samalla ehdä kauppaa. Harva vo sanoa olevansa kun Saakuna Saakunnan Kansan ja SK24.f:n avulla vess menee aaus perlle. Saakunnan Kansassa vesäs odoaa slmäpara joka pävä. SK24.f:ssä avoa uua slmäpara lsää. Heräeään Saakuna Lukja ahoo vesn snula! Sanomalehdessä manokse ova lukjan melesä juur okeassa pakassa. Kakken meluen manonaa seuraaan sanomalehdesä. Ja kun saakunalanen lukee, hän e muuen hökyle. Hän keskyy ja es deoa. Sanomalehden parssa e vahdea kanavaa manosen ajaks, vaan nhn paneuduaan. Veslläs on uusarvoa. Se näkyy uskoavassa, uusovassa ympärsössä he aamulla, kahvkupn äärellä. Olemme lukjakansaa ja Saakunnan Kansa on saakunalaselle klasskko joka pävä. Osopääökseen vakuanu meda (n=303) Osoeeon suora Ilmasjakelu 11 % 17 % Sanomaleh 46 % Saakunnan Kansan medaperhe saavuaa saakunalase. Sanomaleh on ukus vomakkammn osopääöksn vakuava meda. Televso 8 % Lähee: Manonnan sponaan musamnen 2008, Kuulas MllwardBrown. TNS Merx , TNS Gallup. KMT Alueellnen 2010, TNS Gallup. KMT Kuluaja kevä 2011, TNS Gallup. Medoden melkuva 2010, TNS Gallup. Osoeellnen suora 8 % Inerne 6 % Akakausleh 2 % Ulkomanona 4 %

3 Hyvä uusa! Uudsunu Saakunnan Kansa on ensä saakunalasemp. Leh anaa puheenahea, keskuselee, kysyy, kuunelee ja kyseenalasaa pakallsesa näkökulmasa. Vuorovakuesuus lsäänyy; lukjoden melpee saava lsää laa ja Hyvä Ark aukeama on lukjan apuna pävän. Leh e ole anoasaan ssällölään sopvamp. Käevä ablodkokonen Saakunnan Kansa sop lueavaks aamaspöydässä, sohvalla lokollessa a vakkapa junassa. Se on sopvan kokonen ja pysyy kasassa. Mkä parasa, leh on mukavas jaeavssa kaheen osaan. Uudsus uo mukanaan paljon hyvä uusa myös manosajalle. Monpuolse manospaka ja uude vakokoo arjoava ensä paremma keno nousa saakunalasen meln. Kerromme avaessamme lsää! Olen huomannu veävän aamusn akaa paljon pdempään leheä luken kun ennen. Iso leh ul van selalua läp. Erän heno uudsus! Lehden käselävyys on avan mano. Tunuu kun uuse ja arkkel olsva selvempä ja losempa kun ennen vanhaan. Oken onnsunu rakasu! Lukemnen onnsuu selnmaaenkn. Vo lukea helpommn penemmän kokonsa vuoks, e arva soa pöyää. Asakokonasuude löyyvä, kunhan van ou. Aluks ahds, mua ylläävän äkkä uueen kokoon ou. Nykysn lehdessä on enemmän asaa, jonka vuoks myöhäsyn myös ösä aamusn. Kaksosasena perherelyä hllsevä! Yllä oleva melpee ova lukjola, joden oma maakunaleh on jo muuunu ablodkokoon. Lähde: PohjosSuomen medoden ablodukmus 2011, Tukmusomso Puos

4 7 Medaedo Lehden rakenne Saakunnan Kansassa on kaks osaa: Uuse ja Enemmän. Uuse Eusvu Pääuusaukeama Uuse, Saakuna Uuse, Komaa Uuse, Talous Uuse, Ulkomaa Uuseosa TV & Rado Pääkrjous Melpde Kansanor Ihmse Tarna Ilmö Tausa Kuluur Hyvä Ark Meno Enemmänosa Sarjakuva Sää Avome yöpaka ja Kouluus lmoukse on ouu lukemaan lehdesä sunnunasn. Kakk Saakunnan Kansassa julkasu Avome yöpaka ja Kouluus lmoukse ova saakunalasen nähävllä myös SK24.f:ssä velouksea! Enemmän Uuseosa arjoaa pävän uuse ja nden vakuukse lukjoden elämään. Enemmänosan ssälöä ova hmse, ausa, lmö ja arna. Makalu Makalulmoukse kannaaa keskää keskvkon ja sunnunan makaluosasohn, joka arjoava lukjolle erysen valkoman alan lmouksa. Hyvä Kaupa Urhelu Urheluseura ja yhdsykse Luokellu lmoukse Auo & lkenne Veneä Myydään Oseaan Ko & asumnen Sekalasa Kouluus Avome yöpaka Työsuoruksa Urakoa Lukjan lmoukse: Tähheke Vauvaalbum Khlossa Vhy Mona sukupolvea Merkkpävä ja kusu Onnelu ja ervehdykse Kokse Lukjoden lmoukse Kuolnlmoukse Luokellu lmoukse Hauauspalvelu Seurakunna Apeek Lääkär Terveys ja hyvnvon Luokellu lmoukse Tapahuma ja messu Elokuva Huuokaupa ja krppuor Huv Näyely ja museo Ravnola Teaer ja konser Vapaaaka Kokulmlla Kaupung ja kunna Kuuluukse Kokoukse Ennusaja ja näkjä Thaheronaa Luokellu lmoukse Mkko.f Kokulmlla osasossa kohdenna vess oman aluees lukjolle Musahan, eä Saakunnan Kansa vakuaa myös verkossa ja knnää kuluajan huomon laeesa rppumaa! Lue lsää svula SK24.f SK24.f pävää pävän puheenahee he uoreelaan. Uusahea äydenneään kuvlla ja vdeolla. Vo kommenoda uusa ja jakaa sen ysävlles. Verkkopalvelumme monpuolnen arjona kannaaa hyödynää ana, kun ole eokoneellas. Myös lehden lausasa houva käeväs verkossa.... Mobl SK Tuoremma uuse ana mukana askussas! m.sk24.f palvelu seuraa mukanas, mssä lkukn.... Table SK Pävän lehden vo lukea ny eokoneen lsäks myös ablesa.

5 9 Medaedo Saakunnan Kansan kokonasavoavuusluvu Kokonaslukjamäärä LT Levkk Karjok Porn markknaalueen avoavuusluvu Porn avoavuusluvu Päväleh pysäyää. PORIN MARKKINAALUE Lukjamäärä Lukjapeo 71 % Vkkoavoavuus 84 % Levkk Levkkpeo 61 % Krsnankaupunk Merkarva Isojok Honkajok Karva Parkano Khnö PORI Lukjamäärä Lukjapeo 77 % Vkkoavoavuus 89 % Levkk Levkkpeo 65 % Skanen Kankaanpää Jämjärv Por Lava Ulvla Kkonen Ikaalnen Pyhärana Luva Nakkla Harjavala Kokemäk Eurajok Rauma Lala Eura Köylö Säkylä Yläne Hunen Sasamala Punkaladun Lapsperhee hakeva eoa osopakosa juur sanomalehdesä ja sanomalehen verkkosvula. Lapsperhesä 71 % käyää sanomalehä ja sanomalehen verkkosvuja lähenään esessään eoa elnarvkkesa ja nden osopakosa. Ja mkä parasa äyde 100 % lapsperhesä suhauuu sanomalehdessä olevaan manonaan myöneses. Vess on ss haluu! Varhasjakelu on se juu, vakka leheen palaaankn lapävällä uudesaan. Kolme neljäsä pää erän ärkeänä, eä leh jaeaan aamulla kon. Useamp kun joka kolmas lukee lehensä vähnään kaks keraa pävässä. Akusen lsäks myös nuore lukeva. Lähee: KMT Lukja, syksy 2010 / kevä 2011, KMT Kuluaja kevä 2011, TNS Gallup Oy, Levknarksus 2010 Saakunnan Kansan lukjapeo vuoassa on 50 % Porn markknaalueella. Lähde: KMT Alueellnen 2011, TNS Gallup

6 Med a edo Paalupaka Voosa kaupankäyn saraa paalupakala melenknosen omuksellsen juujen rnnala. Paalupakalla ole svun a aukeaman anoa vesnuoja lukjalle. Ernomanen huomoarvo on ss aau! Uu seosan paa upa ka Komaa: Suom +15 hyyyy, koska össä +23 akaa. uuse vhdyään lan vähän +15 Enemmänosan paa upa ka 4 Uuse PE ulkomaa: Venäjän pols on monelle peloava lan urvaaja. uuse 22 ronumero 2 Luomun uo o a kahd RATKAISEVAN EDULLINEN hyvää saakunnasa Eskolan lan vaskkaa Mkkolassa perjanana klo ,90 Phvsonnn ulko ja kulmapas kg 16,90 Phvsonnn kalvoon ulkoflee kg 29,90 Vaskan kypsä paahopalv kg Phvsonnn ssäflee kg 47,90 Vaskan hyyelö kg Valo Olermannkermajuuso g (8,87 7,98/kg) 3,99 (osu) palvelusa Norjan ruodoon merlohflee 7,90 /kg LänsPorssa lauanana klo 1016 Vaskan ulkoflee kg (osu) palvelusa Valasen savuseu kokonanen krjoloh 10,90 /kg Ara Brolern ohu leke Naurel, 720 g (11,10/kg), alkuperämaa Suom 7,99 ka o 4 Enemmän 56,39,25, 80 Oke Anvesa Knuula Krjoaja on kaupungnvaluueu ja kokoomuksen Porn kunnallsjärjesön puheenjohaja. Ylö Loppukesän ja alkavan syksyn akana olemme saanee seuraa porlasen farssa. On pdey kaupunklasa sammueujen lyhyjen alla ja suunnelu parkkmaksujen korouksa aloua pakkaamaan. Tarnan mukaan lunakn ul avaala vme alvena yl budjeodun. Tässä esmerkkejä ongelmsa ja rakasusa, joa vrkamehe ova krsyneessä alouslaneessa esänee. TavaLLsTen kaupunklasten, ja lmeses myös osan valuueusa, melesä kaupunk on ahkonnu hyvää ulosa vme vuosna. Verouloja on ullu mukavas ja ällä peruseella valuuso jako mljoona ylmääräsä ämän vuoden budjen. Vme vuonna Porn kaupungn kassavra ol lähes 30 mljoonaa euroa pakkasella. Tänä vuonna budjeou kassavra on mnuksella 20,9 mljoonaa euroa. Tämä verran euroja lähee kaupungn kassasa enemmän kun snne ulee. Huma summa, se on non neljänsadan hoajan vuoden palkka. Mllä ämä kaeaan? Velalla eenkn. porn kaupungn TaLous on laneessa, jossa syömme lasemme lauasla. Velä 90luvulla velkamäärä asukasa koh ol nykyrahassa alle uhannen euron luokkaa. Reaa Yhesen krkkovaluuson kokouksesa uuson lmeses anoasaan yks henklövalna. Tärkeä asa sekn, mua valuuson ärkempä ja kauaskanosempa esyslsan asoa olva Porn evankelsluerlasen seurakunayhymän vuoden 2010 lnpääöksen ja omnakeromuksen sekä henklölnpääöksen käsely. Näsä muuama sana. Seurakunayhymän negavselle uralle käänyny lnpääös krvo puheenvuoroja, jossa esn rakenavas mahdollsuuksa laneen käänämseks posvselle kannalle. Vakka suurn hääkello e velä klkaa, kason, eä alouden paranamseen ähäävä kenoja on esävä osssaan. Veroulojen oden vähenyneen ekä veron korous ole mahdollsa ässä yheskunnallsessa lmaprssä. Kokemäen krkko. Krkon kuluurhsorallseskn arvokas knesömassa ansasee äyden huomon. Omaa hyvn omvaa knesöhuoloa puolusaa myös se, eä sen kaua vodaan varmsua seurakunen monen yö ja koonamshuoneden ssälman erveydellsesä laadusa. Nän ollen e ääläkään ole varaa vähennyksn. Käydyssä keskuselussa haen synergaeua myös yheen seurakunamalln srymsen mahdollsuudesa. Tomvn seurakuna perusus non :n jäsen % Ranbow Selekkee Pakase, 300 g (8,83/kg) 2, Saakunnan Osuuskauppa 4,99 pääeäväks uodu muuamen kymmenen uhansen sääsöesykse ova näperelyä. Tämän luokan sääsö ulee nykyakana pääää avan jossan muualla. Uskon, eä valuueukn ova oppnee: Kauvalofarssssa budjevasuullsen vrkamesen plouumnen valuuson selän aakse uskn enää onnsuu. Esmerkssä omala energayhölä osamaa jäey sähkö pohjaan. Ny mellä ämän ehdon äyää sesemäsä kolme seurakunaa. Puheenvuorossan esn vähäsä lukumsa kolmen neljän seurakunnan kaua yhden seurakunnan malln. Valu Tulevasuusyöryhmä oanee asaan akanaan kanaa. Seurakunen kymmenä ammanmkkeä ssälävä henklösömäärä ol lvuonna non 221 henklöyövuoa muodosaen 70 prosenn menoerän. Henklösö ja sen jakuva kouluus ova se vomavara, joka akaa laadukkaden palvelujen sälymsen. Talouslaneen paranamsessa en näe pelasuksena henklösömäärän vähenämsä, varsnkn kun lukumääräses merkävä osa henklösösä on penpalkkasa nasa, joden pos jäämnen esmerkks hauausmaden hooyösä os lmesen magohaan, mua e uoa haeua ulonlsää. Henklösön pysyvyys ja varsn pen yöapaurmen määrä osoava melesän sen, eä seurakunna ova onnsunee yönanajana aka hyvn. Myös valuuson ny hyväksymä uus krkon 32 Pzza Prsma Ravnolamaalma Mkkola ja LänsPor kaupungnvaltuustolle Tyylkäs uuuus! Jousovnyylmao Canvas Laaja värmallso Tekslpnanen Leveyde 2 ja 4 m KL 33, akuu 15 v. Saaronen 50 Peps a Peps Max 4 x 2 l, 8 l (0,62/l) (ss. 4,99 + pan 1,60) Melpde Verkkogallup A Medän päääjen on olava rehellsä. e porlaselle veronmaksajalle sääsöjä juur uonu. Haa sä vason ol slmn nähävssä. Ny eleään 2010lukua. Maalma on avan erlanen kun muuama vuoskymmen sen. Asoa päs myös ehdä er avon, hyödynäen nä mahdollsuuksa, joa on käyeävssä. Ikäluoka ova muuunee. Kasvava senorväesö arvsee uudenlasa palvelua. Kepp ja kkkusuol evä enää rä. Omaomses asuva hmnen on odellnen kunaalouden sääsölpas, ja hänä on ueava mahdollsmman monpuolses. porlasetkn vanheneva ja nuoren käluoka ova penenynee. On rohkeas pohdava esmerkks kouluuspalvelusa, men palvelu uoeaan laadukkaas ja ehokkaas. Onko esmerkks osen aseen kouluuksen ompakkoja olava muuaman klomern välen akana, jollon nuore lkkuva vapaaajallaan kymmenä, jopa saoja klomerejä pävässä? Vasaavanlasa esmerkkejä on kaklla hallnnonalolla. Medän päääjen on olava rehellsä. On okeas käyävä läp kakk kaupungn vasuulla oleva palvelu ja pohdava, men ulevasuus oeaan haluun. Vapauuvalle resursslle on käyöä usessa pakossa. Nn, ja velkaakn päs joskus lyhenää. Kauvalofarssssa budjevasuullsen vrkamesen plouumnen valuuson selän aakse uskn enää onnsuu. henklösön kehämssopmus anaa älle ajaukselle lsäpona. Smo Järvnen Porn yhesen srk. yhymän krkkovaluuson vj. KansanKrkko SDP Kevyen lkeneen väylä Luvalle Vanhalle Pornelle ja Laakarnelle on saaava kevyen lkeneen väylä. Kunnalla pää olla halua ja akvsuua huoleha kunalasensa urvallsesa lkkumsesa. Jos e ole rahaa, noseaan veroja, mua raha äyyy josan löyyä. E voda oleaa, eä ällasn hankkesn ruveaan alkolla. Lapslle on varmas paremp vahoeho saada ulkolla ja lkkua koulumaka kun kulkea auolla. Laamalla kevyen lkeneen väylän kunoon Vanhalla Po rnellä kuna ukee myös kuljeusyräjä akaamalla helle melenrauhan ehdä yöänsä jouumaa pelkäämään, eä ajava jonkun hmsen päälle. Päääjänä en halua oaa vasuua sä, eä jonkun laps, ä a sä jää auon alle sen vuoks, eä nää asoa e ole laeu kunoon. Jos haluamme olla veovomanen ja lapsysävällnen kuna, äyyy ny krees saada myös kunnollse koulu ja lkunala Luvalle. Emme vo pkää enää nääkään hanknoja. Elna Musonen Luva Tavara makusajen edelle Saakunnan Kansa uuso maananana Porn radan remonsa. Shen on luvau 100 mljoo 6465 Pääuu saukeaman orn Uu saukeaman kokos vu Johanna Kuusso Oman marjasuksen loppu Honkajoella Loppukesän ja alkavan syksyn akana olemme saanee seuraa farssa. On pdey kaupunklasa sammueujen lyhyjen alla ja suunnelu parkkmaksujen korouksa aloua pakkaamaan. Tarnan mukaan lunakn ul avaala vme alvena yl budjeodun. Tässä esmerkkejä ongelmsa ja rakasusa, joa vrkamehe ova krsyneessä alouslaneessa esänee. m2 m2 kun oln nuor. Sä päväsä lähen olen pelänny kora. Korapelkon rajoaa jo elämään, sllä kun esmerkks ulkolen, on alueella, jossa asun kora vapaana. Men koranomsaja vova jäää aajamaalueella koransa vapaaks? Vakka onkn omassa phassa, mua kun phassa e ole aaa! Se e rä eä sanoo: se on kl kora, e se mään ee! Kora hasaa hmsen pelon, seuraukse äsä vova olla aka kävä pelkääjälle. Vähän nn kun pelpurkkeja, va? Kerräys on henoa, mua lukekaa hyvä hmse, mä mhnkn laa sa. Shen on luvau saa mljoonaa euroa. Kyse on van avaralkenneä palvelevasa jänvesonnsa. Mona vuoa Saakunnassa on aselu paremmasa henklölkeneesä raella. Inercyjuna lope kulkemsen ja alo aas vähän hllymmn vme vuonna. Pendolnoja on ovou mona vuoa, mua mään e ole apahunu. Ny ul selvys, eä saa mljoonaa euroa e rä henklölkeneen nopeuamseen, vaan palvelee van avaralkenneä. SK:n arkkelssa e uou eslle, mä konkreesa hyöyä maakunnalle on avaralkeneen ehosamsesa. Ana on sanou, eä maakunnan lkeneen kehämskohee ova henklölkeneessä. Kuenkaan saa mljoonaa euroa e rä makaajan lyhenämseen. Tällä hekellä Porn ja Tampereen välllä suurmmaks osaks kulkeva kälopu vaunu, joa VR e suosu korvaamaan mukavammlla vaunulla. Kaks keraa pävässä (myöhään llalla ja erän akasn) kulkevaa nercy 2 junaa, jossa e ole ravnolavaunua, pden sona sasauksena ja voona. Saakuna ja Prkanmaa sava loovoon, mua kuenkaan Kevyen lkeneen väylä Luvalle Tavara makusajen edelle Parke RTV Tamm Whe Jubleum Komanen Taeava lukkopon Harjau, syykuvo sävyey ja lakau naa euroa. Tämä verran euroja lähee kaupungn kassasa enemmän kun snne ulee. Huma summa, se on non neljänsadan hoajan vuoden palkka. Mllä ämä kaeaan? Velalla eenkn. Porn kaupungn Talous on laneessa, jossa syömme lasemme lauasla. nälle asolle e voda ehdä mään. Ihan avallsena kansalasena ja akvsena junan käyäjänä kysyn: mks remonsa e saada mään hyöyä henklölkeneelle? Lasse Lund kansalanen, Por Oman marjasuksen loppu Honkajoella Jos Honkajoella mesään halua mennä ny, nn akuulla ylläy. E sunkaan susa ja karhuja, vaan hamaalasa, joa vlahelee jokasen puskan akana. Honkajokelaslle e jää mään pomavaa, kun veraa vevä kakk marja uvan nurkala alkaen. Thamaalase pomja ova nykn keskellä krkonkylää, eväkä Honkajoen syrjäseudulla, ja pomva puolukkaa. Marjasoa on kova ja ämase sss lkkuva mesässä. Kankaanpään Seuu krjo (15.9.) asasa okeaa ouua unemaa. Thamaalase ova ollee jo elokuusa alkaen mona vkkoa yhjenämässä Honkajoen mesä. Muskan osamnen ukkuun on lopeeu jo elokuun lopussa, joen PorlaseTkn vanheneva ja nuoren käluoka ova penenynee. On rohkeas pohdava esmerkks kouluuspalvelu. Men palvelu uoeaan laadukkaas ja ehokkaas? Onko esmerkks osen aseen kouluuksen ompakkoja olava muuaman klomern välen akana, jollon nuore lkkuva m2 vapaaajallaan kymmenä, jopa Parke saoja klomerejä pävässä? ama vuoskymmen sen. Tammon VasaavanlasaRTV esmerkkejä Asoa päs myös ehdä er Whe Medän Jubleum avon, hyödynäen nä mahdol kaklla hallnnonalolla. Komanen päääjen on olava rehellsä. lsuuksa, joa on käyeävssä. On okeas käyävä läp kakk Ikäluoka ova muuunee. Taeava lukkopon kaupungnvaltuustolle kaupungn vasuulla oleva syykuvo palvekasvava senorväesö arvsee Harjau, pääeäväks uodu muuamen lu ja pohdava,sävyey men ulevauudenlasa palvelua. Kepp ja ja lakau kymmenen uhansen sääsösuus oeaan haluun. kkkusuol evä enää rä. esykse ova näperelyä. Tämän Omaomses asuva hmluokan sääsö ulee nykyakana nen on odellnen kunaalouden Isenäsyydenkau 1 3, on p. ueava (02) pääää avan jossan Por: muualla. sääsölpas, ja hänä Palvelemme: ma 9 19 pe 9 18, la 9 15 Uskon, eä valuueukn ova mahdollsmman monpuolses. ahkonnu hyvää ulosa vme Velä 90luvulla velkamäärä oppnee: Kauvalofarssssa budvuosna. asukasa koh ol nykyrahassa al jevasuullsen vrkamesen Verouloja on ullu mukavas le uhannen Tyylkäs uuuus! euron luokkaa. Reaa plouumnen valuuson selän ja ällä peruseella valuusojousovnyylmao jalmääräses velka myös vähen. aakse uskn enää onnsuu. ko mljoona ylmääräsä ämän Esmerkssä omala energacanvas Tulaessa 2000luvulle apahvuoden budjen. u muuos. Porn kaupungn yhölä osamaa jäey sähkö Laaja värmallso Vme vuonna Porn kaupungn velkamäärä on yl kaksnkerase porlaselle veronmaksajalle Tekslpnanen rll unu vmesen vden vuoden kassavra ol lähes 30 mljoonaa sääsöjä juur uonu. Haa sä Leveyde 2 ja 4 m rll euroa pakkasella. akana. vason ol slmn nähävssä. Jublee sablape KL 33, akuu 15 v. alouslanne maaltänä vuonna budjeou kassapaheneva Ny eleään 2010lukua. MaalBLounge sablape vra on mnuksella 20,9 mljoomanlaajuses on huolesuava. ma on avan erlanen kun muu Kyllä. Olen seurannu apahuma Ulvlan surmasa saakka. No jaa. Rkosuuse knnosava ana. E. E knnosa mnua ppaakaan. 46% 24% 30% Teksar Läheä numeroon eksves: TEKSTARI (väl) vess. Vesn hna on 90 senä. Julkasusa eksaresa yks palkaan kuukausan 50 eurolla. Mnua on kl kora purru, Seurakunayhymän aloua paranneava TavallsTen kaupunklasen, ja lmeses myös osan valuueusa, melesä kaupunk on Aukeama s 2 3 lukjan kuva A 3290 rll BLounge sablape 6,59 Eus vun nauha verkkogallup seuraako akvses annel auern juua? 46% E. E knnosa mnua ppaakaan. a eselävää kun se meleses nähävyys? E enää hmeyä Lavan hurja velkaaakka, kun näk kunnanjohajan käyöksen. Exlavalanen ves: TEKSTARI (väl) vess. Vesn hna on 90 senä. JulOn se hyvä, eä e härkö ana kasusa eksaresa yks palolee ajamassa meä hljasa kaan kuukausan 50 eurolla. snne erämaahan. Nän mahdollsmman sälyy ja lmeses myös osan valuuasukasa koh ol nykyrahassa almonpuolses. Medän sellä rauha ja myös mesän eläeusa, melesä kaupunk on le uhannen euron luokkaa. Reaapäääjen mllä! ahkonnu hyvää ulosa vme PorlaseTkn vanheneva ja lmääräses velka myös vähen. vuosna. nuoren käluoka ova penenytulaessa 2000luvulle apahon olava Mnuakaupungn on kl kora purru, Naapurn meeln kylläsyny Verouloja on ullu mukavas nee. On rohkeas pohdava esu muuos. Porn rehellsä.onko oken oaa lasenmerkks ulekun nuor. Sä päväsja ällä peruseella valuuso jakouluuspalvelu. Men velkamäärä on yloln kaksnkerasvasuuden kusannuksella ur uoeaan laadukkaas ja ä lähen pelänny koko mljoona ylmääräsä ämän palvelu unu vmesen vden olen vuoden vakoehn yökkärn ukemara. Korapelkon rajoaa jo vuoden budjen. ehokkaas? akana. öhnenergaepäammaaosa elämään, sllä kun esmerkks Vme vuonna Porn kaupungn Onko esmerkks osen aseen Esmerkssänaomala Paheneva alouslanne maalylö henklöä, kerova lapsen ulkolen, on alueella, jossa asun osamaa kassavra ol lähes 30 mljoonaa kouluuksen ompakkoja olayhölä jäeyjoka sähkö manlaajuses on huolesuava. perheen asa okellava nmlvapaana. Men koranloppukesän ja alkavan syksyn euroa pakkasella. muuaman klomern välen e porlasellejaveronmaksajalle Mllä vela kora ulevasuudessa kenelle sauu. Ja ämä van jollon nuore lkkuva omsaja vova akana olemme saanee seuraa Tänä vuonna budjeou kassaakana, sääsöjä juurlä uonu. Haa sä makseaan? Nykymenon makjäää aajasks,nähävssä. eä on mukamas nän maalueella koransa vapaaks? porlasen farssa. vra on mnuksella 20,9 mljoovapaaajallaan kymmenä, jopa vason ol slmn saamnen uleven sukupolven On pdey kaupunklasa ajaklomerejä pävässä? Vakka onkn omassa phassa, naa euroa. saoja Ny eleäänhalvempaa. 2010lukua.Kenen Maalparasa rahalla on moraalona. sammueujen lyhyjen alla ja Tämä verran euroja lähee kauvasaavanlasa esmerkkejä on on avan erlanen ellen? kun muumua kun phassa e olema aaa! kaupungnvaltuustolle suunnelu parkkmaksujen kopungn kassasa enemmän kun kaklla hallnnonalolla. Medän ama vuoskymmen sen. Lasenhoaja Se e rä eä sanoo: se on kl pääeäväkskora, uodu rouksa aloua pakkaamaan. snne ulee. päääjen on olava rehellsä. Asoa päs myös ehdä er emuuamen se mään ee! Kora kymmenen uhansen sääsöpelon, seurauktarnan mukaan lunakn ul Huma summa, se on non nelon okeas käyävä läp kakk avon, hyödynäen nälenokenälle! mahdolbeachfus Ehän hasaa hmsen näperelyä. Tämän avaala vme alvena yl budje on henoa, jänsadan hoajan vuoden palkka. kaupungn on käyeävssä. Vähän nn kun pelpurkkeja, va? Kerräys mua lukekaa hyvä hm esykse ovase lenokonea anakaan näy vasuulla oleva palveäsä vova olla aka lsuuksa, kävä joasellä luokan sääsö ulee nykyakana odun. lu ja pohdava, men ulevamllä ämä kaeaan? Velalla eikäluoka ova muuunee. se, mä mhnkn laarn kuuluu laaa. Tämä e ole ensmmänen kera, kun jollaja hekka ols helppo svoa pelkääjälle. pääää avan jossan muualla. Tässä esmerkkejä ongelmsa suus oeaan haluun. enkn. Kasvava senorväesö asfalla!arvsee Adau alue, jonne Uskon, eäonkohan valuueukn ova sääsövja rakasusa, joa vrkamehe uudenlasa palvelua. Kepp ja kaupunglla elakn mahuva! Porn kaupungn Talous on Anvesa Knuula oppnee: Kauvalofarssssa bud vuoks ova krsyneessä alouslankkkusuol evä enää rä. ko va mnkäköhän LänKrjoaja on kaupungnvaluueu ja laneessa, syömmemarjasoa lasem on jevasuullsen vrkamesen eessa esänee. Omaomses asuva hmnaa euroa. Kyse on van avaralhe haloo! Beachfus kerran kauvalo ova ollee jo jo elokuussa. kova ja sporn kaanumnen yreään lopeaa, ja jossa plouumnen valuuson selän nen on odellnen kunaalouden kenneä palvelevasa jänves hallusohjelmassa lukee,me vuodessa! Medän kokau kun kokoomuksen Porn kunnallspkään pmenä? eälauasla. hal ämase sss lkkuva mesässä. järjesön puheenjohaja. TavallsTen 90luvulla velkamäärä aakse uskn enää onnsuu. sääsölpas, jaformularaa hänä on ueava onnsa. joka pävä + roskankaanpään Seuu krjo (15.9.) luskaupunklasen, saaaa van nykysevelä hankmona vuoa Saakunnassa on kee loppuun. ka heeään ulos ajoneuvosa. asasa okeaa ouua unemaa. Kaupungn yönekjä, jos ruoaselu paremmasa henklölmks mooorajoneuvo evä Thamaalase ova ollee jo elo kaunnne muuuu omaks Saakuna ja Prkanmaa sava keneesä raella. Inercyjuna loovoon, mua kuenkaan kuusama noudaa nopeusrajouksa? Kylalkaen mona vkkoa yh ajaks nn posue kakk yömörnen saada ulkolla ja lkmyös yheensks seurayöapaurmen määrä osoajaks.pen Anolope kulkemsen ja alo aas nälle asolle e voda ehdä m jenämässä Honkajoensynergaeua lä haammnkn perllevahoeho pääsee! mesä. pakolanne koulumaka kun kulkea aukunamalln srymsen mahdol ava melesän sen, eä seura kua kre? Käppäränkankaalle yhesomnnalla voe vähän hllymmn vme vuonna. ään. Muskan osamnen ukkuun on asaan lsuudesa. seurakuna saada joan akaan, eekunna kaluaova onnsunee yönan olla. Laamalla kevyen lkenpendolnoja on ovou mona joen Tomvn Ihan avallsena kansalasena lopeeu jo elokuun lopussa, een väylän kunoon Vanhalla Po13 osanne. 000:n jäsen ajana aka hyvn. Myöson, valuusmkä snä eä appelsnejä malla vuoa, mua mään e ole apah ja akvsena junan käyäjänä ny on menossa puolukanperusus ryösö. non rnellä kuna ukee myös kuljepohjaan. uus krkon on saanu uoda änne vuosunu. Ny ul selvys, eä 100 kysyn: mks kauan ovousa rethamaalase evä om yksn,ny mellä ämän ehdon on ny hyväksymä usyräjä akaamalla helle meäyää sesemäsä kolme seurahenklösön kymmenä, kehämssopmus On se varsnanen Knderylmua kauhea poru mljoonaa euroa e rä henklö monsa e saada mään hyöyä vaan joku pakallnen hoaa heehdä yöänsä jouukunaa. es anaa älle ajaukselle lsäpona. Kalenrauhan läys, kun kaks vsosakenäsä superruusa. nä lkeneen nopeuamseen, vaan henklölkeneelle? dän ohjaamsensa kakkn erpuheenvuorossan maa pelkäämään, eä ajava jonn vähäsä lukumsa kolmen Lasse Lund än vakeas löydeävn yölasa ajelee auoks muskoakn sl vo syödä! palvelee van avaralkenneä. po säsä Yhesen Smo Järvnen kun hmsen päälle. neljän seurakunnan kauamopedlla, yhden kansalanen, Por mnapakkohn. Pomnapaka naamodulla puhuu Tosn e han lenklle askunsk:n arkkelssa e uou esl krkkovaluuson kokoyhesenkannaa srk. yhymän uksesa malln. kasasaa kulmlla Porn pohjalle oaa. Päääjänä en halua oaa vasle, mä konkreesa hyöyä maa25.5. uuson lmeseson kasou ennakkoon jaseurakunnan merky kännykkään, krkkovaluuson vj. uua sä, eä jonkun laps, ä anoasaan yks henklövalna. sesoskelevaa jengä ja vlkkuakunnalle on avaralkeneen esähkökaapelnauholla a Valu mulla Tulevasuusyöryhmä SDP asa sekn, mua valuusaeä sä jää auon alle, koska nää oanee asaan akanaan kanaa. KylläKansanKrkko päääjä sen eää, kn päs käyää. hosamsesa. Ana on Tärkeä sanou, revulla. onkehärkempä ja kauaskanoasoa e ole laeu kunoon. Seurakunen kymmenädas amüberraschungei esmerkks Krekka e pysy eä maakunnan lkeneen Peräkärryllse henklöauo ja sempa esyslsan asoa olva Jos haluamme olla veovomanmkkeä ssälävä henkkoskaan maksamaan lanojaan, ämskohee ova henklölkenpakeauo palveleva pomjoa. Porn juevankelsluerlasen seura Kokemäen krkko. manen ja lapsysävällnen kunlösömäärä 221laoksessa halua, eänon än varsnkn kun korko Krekalle eessä. VR yrää markknoda Jonkun pakallsen on myös sä olenlvuonna kunayhymän vuoden 2010 lna, äyyy henklöyövuoa muodosaen jouuu syömään 3 70 pävää vanhaa lähenelee jo 17 prosena. Me ny krees saada myös naa parempana ja ekologsempalyeävä marja kylmävarasossa, pääöksen ja omnakeromukkoulu ja lkunala prosenn menoerän. Henklösruokaa. Sä Porn palvelulkenossa on suurn vedäyskunnollse sen na vahoehona yksysauolulle. koska ne evä vo olla päväkauseneuroa sekä henklölnpääöksen mahdollsa ässä yheskunnallluvalle. Emme vo pkää enää ö jaomn sen jakuva kouluus ova sevanhukslle. Jos Honkajoella mesään halua sa laos haluaa arjoa euroon srymsen jälkeen. Kuenkaan 100 mljoonaa lämpmässä varasossa. käsely. Näsä muuama sana. lmaprssä. nääkään hanknoja. vomavara, joka laadukkamennä ny, nn akuullasessa ylläy. Eköakaa vanhuua enää arvosea? e rä makaajan lyhenämseen. edon e kukaan hamaalanen Seurakunayhymän Krkon den palvelujen sälymsen. TaE kukaan aheea vala naae sunkaan negavsusa ja karhuja, vaan kuluurhsorallsesnänkö Porn kaupungn joho Tällä hekellä Porn ja Tampeosaa ulla yhjenämään HonkajoVanhalle Pornelle ja LaakarnElna Musonen selle uralle hamaalasa, käänyny lnpääös kn arvokas an louslaneenjaparanamsessa en haluava puresa. Oleko se ajaellu joa vlahelee jo enknesömassa en. sosaaljohaja reen välllä suurmmaks osaks penä marjaaluea. Luva elle on saaava kevyenlappn? lkeneen e sasee äydentouus huomon. Omaa pelasuksena henklösömäämuuaa Sellä vokasen puskanjossa akana. oma? Haluavako he se syökulkeva kälopu vaunu,krvo joa VRpuheenvuoroja, on, eä ämännäe jälkeen väylä. Kunnalla pää olla halua ja sn rakenavas mahdollsuukhyvn omvaa knesöhuoloa varsnkn kun s rehua meln määrn, ekä Honkajokelaslle e jää mään vanhaa ruokaa? e suosu korvaamaan mukavamkukaan honkajokelanenrän e vähenämsä, enää dä 3 pävää huoleha sa nerlaneenpomavaa, käänämseks pospuolusaa se, eä sllä vo lukumääräses merkävä osaänakvsuua puolesa ols käväkunalasnaapurea vavana. kun veraa vevä myös mlla vaunulla, esmerkks marjoja pom ja pakallselle halkkumsesa. vselle kannalle. Vakka uvan suurnnurkala daan varmsua seurakunen mo jahenklösösä on penpalkkasa ensa urvallsesa Äänämsen lyhy oppmäärä: kakk marja al maalasen cyvaunulla. hankkjalle ukjolle Jos e ole rahaa, noseaan vero Inerne, hääkello ekaen. veläthamaalase klkaa, kasopomja nen ova yö ja e koonamshuoneden nasa, jodenlavan pos jäämnen es Pekka kunnanjohaja Klopaal, Porukal, Kaks keraa pävässä (myöhään kenenkään pdä marjoja vedä. Raha äyyy josan löyyä. n, eä alouden ssälman laadusmerkks hauausmaden hoo ja. Henosen esnymnen AsudPulkaara, Jukoslaava, ponkar, nykn paranamseen keskellä krkonkylää, e erveydellsesä llalla ja erän akasn) kulkevaa Meneely on oman marjasuksen E voda oleaa, eä Alpaana ällasn ja Serpa. ähäävä on esäväsyrjäseudulla, o a. Nänjaollen e ääläkään ole va yösä os lmesen magohaan, ossa e ollu fksua. Ekö LavasSnkapore, väkä Honkajoen nercy 2 junaa, jossa e ole ra kenoja loppu Honkajoella. Saakunnan Kansa uuso maahankkesn ruveaan alkolla.raron kuulusela sssaan. vä raa vähennyksn. mua e uoasahaeua ulonlsää. Vanha marjasaja osaankaan ole mään muupomva oden puolukkaa. vnolavaunua, pden sona saveroulojen Lapslle on varmas paremp nanana Porn radan remonhenyneen veron korous oleon loppunu Käydyssä keskuselussa haen Henklösön pysyvyys ja varsn Honkajok Muskan pomna sauksena ja voona. Valon vel ekä Johanna Kuusso Läheä numeroon eks PRISMA Mkkola Iäkeskuksenkaar 6 PRISMA LänsPor Eeläväylä 2 Avonna ark la 8 18 su 1218 Eus vu Enemmän 5 Saakunnan Kansa Perjana 30. syyskuua 2011 Kyllä. Olen seurannu apahuma Ulvlan 46% Lukjan kuva julkasaan myös verkossa SK24.f/melpde surmasa saakka. Seuraako akv Läheä kuva: a makapuhelmella mulmedavesnä numeroon Krjoa ses Annel Auern vesn LUKIJANKUVA (väl) kuvauslanne, yheyseos sekä henklöunnukses ja46% pankklnumeros. Vesn hna on Rkosuuse knnosava ana. juua? 90 senä. Lukjankuvsa e maksea palkkoa, mua julkasusa kuvsa palkaan kuukausan yks 135,24 eurolla. Pora e pdeä pnnalla Teksar kaulamppuja sammuelemalla Lukjan kuva Ma Mörnen Seurakunayhymän aloua paranneava Mkään luoeava ukmus e oso lmääräses velka myös vähen. Tulaessa 2000luvulle apahu muuos. Porn kaupungn velkamäärä on yl kaksnkerasunu vmesen vden vuoden akana. Paheneva alouslanne maalmanlaajuses on huolesuava. Mllä vela ulevasuudessa makseaan? Nykymenon maksaamnen uleven sukupolven rahalla on moraalona. Enemmän syyskuua 2011 Saakunnan Kansa Perjana 4 Enemmän Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Lukjan kuva julkasaan myös verkossa SK24.f/melpde Läheä kuva: a makapuhelmella mulmedavesnä numeroon Krjoa vesn LUKIJANKUVA (väl) kuvauslanne, yheyseos sekä henklöunnukses ja pankklnumeros. Vesn hna on 90 senä. Lukjankuvsa e maksea palkkoa, mua julkasusa kuvsa valaan kuukausan yks joka palkaan 135,24 euron palkkolla. Pora e pdeä pnnalla kaulamppuja sammuelemalla g (4,95 4,50/kg) KevyOlo Kvennäsves Rakas a karpalo, 4 x 1,5 l, 6 l (0,57/l) (ss. 3,39 + pan 1,60) Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Melpde E. Yleensä luomu on vähemmän erveellsä, koska sä ehdään uskomusen peruseella. Esmerkks luomumassjauhossa on valavas enemmän syöpävaarallsa homea kun avallsessa jauhossa. Luomukanolla on enemmän kampylobakeera ja luomusolla enemmän rknä. Saksassa kymmenä hmsä appanu ehecbakeer ol peräsn luomudusa. Parhammllaan luomu vo olla yhä erveellsä kun avallnen ruoka. Merkarvala Ylnevan lan phvsonnn lhaa ja Eskolan lan vaskanlhaa! Phvsonnn ssä ja paahopas kg Uuse 5 Saakunnan Kansa Perjana 30. syyskuua 2011 N:o 143 (35.389) LTLevkk vuoskerta Perjana 30. syyskuua vkko 39 prsma.f Saakunnan Kansa Perjana 30. syyskuua 2011 ny on menossa puolukan ryösö. Thamaalase evä om yksn, vaan joku pakallnen vakeas löydeävn pomnapakkohn. Paka on kasou ennakkoon ja merky sähkökaapelnauholla a mulla revulla. Peräkärryllse henklöauo ja pakeauo palveleva pomjoa. Jonkun pakallsen on myös sälyeävä marja kylmävarasossa, koska ne evä vo olla päväkausa lämpmässä varasossa. Omn edon e kukaan hamaalanen osaa ulla yhjenämään Honkajoen penä marjaaluea. Touus on, eä ämän jälkeen kukaan honkajokelanen e enää marjoja pom ja pakallselle hamaalasen hankkjalle ja ukjolle e kenenkään pdä marjoja vedä. Meneely on oman marjasuksen loppu Honkajoella. Vanha marjasaja Honkajok VR jakaa kansan kaha Yrn osaa Porn asemala alennuspleä Helsngnmakaan lokakuussa. Lppua e vonu osaa, koska kakk alemyyn apahuu nessä. Se on oa: van nessä! Onkohan kaupunglla sääsövko va mnkäköhän vuoks LänsPorn kauvalo ova ollee jo pkään pmenä? Kaupungn yönekjä, jos ruokaunnne muuuu omaks ajaks nn posue kakk yöpakolanne sks ajaks. Anoasaan yhesomnnalla voe saada joan akaan, ee kaluamalla osanne. On se varsnanen Knderyl läys, kun kaks vsosakesäsä yölasa ajelee auoks naamodulla mopedlla, puhuu kännykkään, kasasaa kulmlla sesoskelevaa jengä ja vlkkuakn päs käyää. Das ÜberraschungeI En halua, eä än laoksessa jouuu syömään 3 pävää vanhaa ruokaa. Sä Porn palvelulkelaos haluaa arjoa vanhukslle. Ekö vanhuua enää arvosea? Nänkö Porn kaupungn joho ja en. sosaaljohaja haluava oma? Haluavako he se syödä 3 pävää vanhaa ruokaa? Än puolesa Lavan kunnanjohaja Pekka Henosen esnymnen Asudossa e ollu fksua. Ekö Lavassa osaankaan ole mään muua eselävää kun se meleses nähävyys? E enää hmeyä Lavan hurja velkaaakka, kun näk kunnanjohajan käyöksen. Exlavalanen On se hyvä, eä e härkö ana olee ajamassa meä hljasa snne erämaahan. Nän sälyy sellä rauha ja myös mesän elämllä! Naapurn meeln kylläsyny Onko oken oaa lasen ule vasuuden kusannuksella urvakoehn yökkärn ukemana öhn epäammaaosa henklöä, joka kerova lapsen ja perheen asa okella nmllä kenelle sauu. Ja ämä van sks, eä on mukamas nän halvempaa. Kenen parasa ajaellen? Lasenhoaja Beachfus lenokenälle! Ehän sellä lenokonea anakaan näy ja hekka ols helppo svoa asfalla! Adau alue, jonne elakn mahuva! He haloo! Beachfus kerran vuodessa! Medän kokau kun formularaa joka pävä + roska heeään ulos ajoneuvosa. Mks mooorajoneuvo evä noudaa nopeusrajouksa? Kyllä haammnkn perlle pääsee! Käppäränkankaalle kre? Mkä snä on, eä appelsnejä on saanu uoda änne vuoskymmenä, mua kauhea poru näsä superruusa. Ka nä muskoakn sl vo syödä! Tosn e han lenklle askunpohjalle kannaa oaa. Kyllä päääjä sen eää, eä esmerkks Krekka e pysy koskaan maksamaan lanojaan, varsnkn kun korko Krekalle lähenelee jo 17 prosena. Menossa on suurn vedäys sen euroon srymsen jälkeen. E kukaan aheea vala naapuresa. Oleko se ajaellu muuaa Lappn? Sellä vos rehua meln määrn, ekä ols kävä naapurea vavana. Äänämsen lyhy oppmäärä: Klopaal, Porukal, Inerne, Pulkaara, Jukoslaava, ponkar, Snkapore, Alpaana ja Serpa. Raron kuulusela rll Jublee sablape Mllä vela ulevasuudessa makseaan? Nykymenon maksaamnen m2 uleven sukupolven rahalla on moraalona. Melpde so panoraama Por: Isenäsyydenkau 1 3, p. (02) Palvelemme: ma 9 19 pe 9 18, la 9 15 Keskaukeama Melpde A ne o A ne o A ne o /4 vu e A ne o A ne o x 90 Aneso 526 x 90 1/4 svu el 6 x 90 Aneso 254 x x 365 Aneso 526 x Va m u Va m u Va m u Va m u Va m u ä 302 ä 31 ä 745 ä 99 ä Enemmän Meno K m Mnne änään? Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Hekk Wesergård/SK Skanen: Trakoren mäkveoksossa rakasee ao PORI Elokuva suomen lnjaauohsorallsen seura. Saa kunnan osason llanveo klo Porn krjason kokoushuone (alakera), GallenKallelank. 12. Mukana Pulaajan buss krjan krjoajaryhmän jäsen ekn. r Tmo Lehonen sekä Moblan v lnjaauoeoklpalun voaja Paul Mäknen. Karoeaan myös ensen Porn Lnjaauo Oy:n ja Lählkenne Oy:n hsoraa. Tlasuus on avon kaklle aheprsä knnosunelle. Lsäeoja puh erveyskosk klo Maukse 3 e. Saakunnan yhesökeskus. Isolnnank. 16. Järj. Saakunnan Vanhusuk ry Cowboys & Alens (K13) klo ella & Aleks ylläyssynär (K3) klo elämä ennen kakkea (K13) klo FnAl desnaon 5 3D (K18) klo 20. le HAvre (S) klo 18. mdngh n PArs (S) klo PusskAljAelokuvA (K13) klo ja smurff 3D (dub) (K7) klo vares sukkanauhakäärme (K13) klo 20. ZookeePer (K13) klo Luenno säädä ja sääsä lueno klo Saakunnan Mara ry:n luenosal. Ylesölle avon. Luennolla jaeaan peruseoa energankäyön ehosamsesa sekä musa lmasonmuuokseen vakuavsa ekjösä, kuen jäesä. Näyely A PorgnAl gallera. Eelärana 6. Alakera, Ka Ruohonen, Pen palkkalaakko: Pen palkkakasa ja sä hahmoeava hmsenmuoonen jälleenrakennussarja as. Yläkera, Hekk Hauala: Maalauksa ja prusuksa as. Avonna klo Porn PääkrjAso. Porn Nuormarojen 25vuosnäyely Mara monessa mukana on esllä as. Porn Aokeskus. Iäpuso 13. Eläköön mao näyely as. Avonna ma o klo 10 17, pe ja la A Seurakunayö elämän elksr ry. Vanhakovsone 12. Rukouskokous klo 18. HellunAsrk. Sampolan nuorsolassa, Puhurne 10, lähölasuus klo 12. EL ruokakass. Pormes män ohjaus Vesa Kvnen, roolssa Kmmo Thveränen. Käskrjous lasujen Kosekko, kukkula, saar... ja Kon pohjala. Tukomna ässä ksassa e kuljeajan ja koneen ällä juur merkysä ole. usemmen kokemus korvaa nuoruuden nnon. Konehevosen ylämäkksa Mä: Trakoren mäkveoksa Mssä: Skasen Sammssa Mllon: Lauanana klo Kuka järjesää: Sammn kyläyhdsys ry arnluodon nuorsolassa lähölasuus klo EL ruokakass. Phlavan Kellarkrkossa, Harry Gullchsenne 1, Elämän Levän la klo 18. Ruokakass. läheyssrk. Taponk. 8. Sanan ja rukouksen la klo 19, Marko Nuurkar. meodssrk. Läheysysävä klo Annel ja Valo Kosksen koona, Annank. 23. Kahv. PelAsusArmejA. Vähälnnank. 8. Veljeslo klo 17 (mesen pr). Porn ev.lu. srk. Sanan ja rukouksen la KeskPorn krkossa klo 18.30, Pekka Aalo, Porn Ylsyslaulaja Kaa Tonn johdolla. Ikämeskerho Teljän krkolla klo 14. Van puolks usko Järjesäjä houkuelee: Mäkveo ksa ova koko perheen apahuma, jossa on paljon ohjelmaa myös lapslle. Veoksan lsäks apahumassa vo veää PkkuValmea käsvo vanen. Jarkko Wllman. Porn seudun krsllse eläkeläse ry. Seu rakunakeskus. 2. krs. Tlasuus klo 13 (kahvarjolu klo alk.) Johokunnan kokous lasuuden jälkeen. raamau PuHuu srk. Avon ylesölasuus klo Karanon Kpakka. Rauaenpusok. 2. sley. Varvnk. 3. Nuoren raams (Raamaupr) klo 18. vapaasrk. Sählyä Kaarsl lan koulussa klo 19. Tapahuma käänyneden esauspävä. Karhuhall klo Mahdollsuus suoraa käänynelle arkoeu mn, kasella vanhojen auojen kauneusksaa, hyppä pomppulnnassa ja seuraa pelasusnäyösä. auno jönkkär Kyläyhdsyksen puheenjohaja ja erveyskunnon esejä (mm. 1 km:n kävelyes, lhasvoma ja asapanoes). Mukaan ssälkunajalknee a hyvä kävelykengä. Hna 2 e. Järj. Porn kaupungn vapaaakavraso knalasa Aj (as, a ch) vomselua sasn klo jako, klo alkee. Porn Puuvlla (ssään Slapusokadun puolela kamppalulajen poraasa, 2. krs). Tänään lmanen esely. 10 kerran kurss alk. 45 e, keramaksu 5 e. Ohjaajana Leena Vlponen SuomKnaseurasa kyläsaaren mara. Kyläsaaren kyläalo. Sennäyely, senneuvoja pakalla klo Terveysvalsusa klo 18 alk. Terveyspalvelujen johaja Esko Karra. Porn marayhdsys. Seurakunakeskus. Iäpuso 14. Maraasu kaua akojen. Maralon pernnekeskus Syreenn johaja Krs Veserbacka keroo arnoa ja näyää kuva maraasusa klo 18. Vapaa pääsy. Porn seudun sovanhempen järjesämä ompelu kerho parllsen vkon sasn klo 17 Kovulan ompakassa. Porn PääkrjAso. Juhan Ahon juhlavuoden monolognäyelmä Akalsä klo 18. Tlasuuden keso n. 1 un. Vapaa pääsy. Näyel Hyvän melen Alo. Val ak. 9. Talo avonna klo Lauapelkerho klo 11. Elämänhallnaryhmä klo Pel pokk ryhmä klo 16. Uus verasukryhmä lkaa pelaavlle melenerveysongelmaslle kokoonuu Hyvän Melen Talolla joka klo 16. käpse / Ano ja ova. Vkkarn Valkama. Juhana Heruank. 17. Ikäpseen neuvonapalvelu klo Ano ja Ova: Bngoa klo 10. mummun kamar. Iäpuso 14. Tuoljumppa klo 12. Sanna Aalo. Kamarkerho klo 13. Kahvla avonna klo Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Puuavaraa kokoonuu yhdsyksen omlossa, Valak. 7 C 36, klo 12. Aheena kallgrafa harrasuksena. Ilmalämpöpumppu ja sähköasennukse. Myyn, huolo ja korjaus. Musa sulanapo ja lämmyskaapel alven varalle / verkossa ja lehdessä Oseaan maahan upoeava jäevessälö lavuusn. 5 m3. Puh Hank ny ennen alvea parveke ja erasslasukse, vherhuonee, kesämökken ja huvmajojen lasukse. Myös laskaee ssään ja ulos, kokolasove, kaolasukse ja runkorakennelma, parvekeverho, saunalojen lasukse ym. Tuusu kaavn svuhmme ja pyydä arjous: a soa p Tom he! Myydään klapsrkkel, 4kW mooorlla, sähköllä omva, halkasukara, äysn kunnossa, hp. 1000e. Oseaan sähkömooorea, 35,5kW, kerrokse /mn. P ROMPE/KIRPPUTORI änään ja huomenna 919 Ankeraane 24, Kalaholma puh ATK HUOLTO Mkko.f on yksyslle ja yrykslle arkoeu kauppapakka verkossa ja lehdessä. Verkkopalvelussa lmoa lmaseks ja sen kaua vo jäää lmoukses edullses leheen: 23 rvä 11,30, 46 rvä 16,45, 1x30 kehyslmous 21,58, 1x40 valokuvallnen 37,02 julkasupävää edelävänä arkpävänä klo 14 mennessä. Vo uoda lmoukses Saakunnan Kansan asakaspalveluun Pohjosrana 11 E, Por p julkasupävää edelävänä arkpävänä: rvlmoukse klo 15 mennessä, valokuvallse klo 12 mennessä. Rvhna 7, kehyksellse lmoukse: 1x20 45,45, 1x30 65,65, 1x40 86 (valok.). Rvlmousen auomaavasaanoo (24h/vrk) p Saneluaka 30 sek. Hna 14 /puhelu + pvm. Tällön e rvmaksua. Seuraavan pävän leheen lmous on soeava klo 12 mennessä. La, su ja ma lehn perjanana klo 12 mennessä. Ilmoushnna: Verkossa 0 Lehdessä alk. 7 Lsäeoja Puh: / Saakunnan Kansa avonna mape DOOL LOPRLWXV <NVL SDUKDLVWD &KU\VOHU 1HRQ L 9 DXWRP ± $M WNP LOPDVWRLQWL PHWDOOLYlUL K\YLQ SLGHWW\ 3 * *ILMOITUSNUMEROLLA vo hakea uoeesa lsäeoja osoeesa Puheluden hnna 010alkusn yrysnumerohn: lankapuhelmesa 8,28 sn/puhelu + 5,95 sn/mn (alv 23%), makapuhelmesa 8,28 sn/puhelu + 17,04 sn/mn (alv 23%). VESIKOURUT! Porn seudun HengysyHdsys / sakerho Porn seudun sydänyhdsys. Jäsenapaamnen Todella leveää 1luokan hrspaneela n. 300 m2 erä. Hna 12,5 /m2. Myydään myös penempnä ernä. Soa ja kysy lsää puh Kauppapakkas KURSSIT Työurvallsuuskorkurss Porssa: Peruskurss 8 h 22.9 (myös kuljeajen ammapä.). Täydennyskurss 4 h Ilm. p SAUMATTOMAT SADEVESIKOURUT, TIKKAAT, LUMIESTEET YM! ASENNUSPALVELU! PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS! / SATAKUNNAN RAKENNUSTYÖ, PORI SELLUVILLAA puhalleuna myös rosäkkejä edullses! Kusu ATKhuolomes kokäynnlle. Korjaukse, asennukse, vruspuhdsukse, laee, ohjelma, ym. KOTITALOUSVÄHENNYS www. ukpalvelu.com, Teokoneen huoloyö ja dgboxn asennukse. Puh Vuokraavana Ruosnemessä vapaa saunallnen rvalo kolmo 80m2. 765,50e/kk+vesmaksu. Esely ke klo Sahrane Por. Ydnsao Oy, Annkau 16 2 krs puh , h+k+p 78,5m2 652,60e/kk. He vapaa. Esely ke klo Vsae 5 B Por. Ydnsao Oy, annkau 16 2 krs puh , h+k+p 61m2 539,60e/kk+vesmaksu. He vapaa. Esely ke klo Vsae 3 A Por. Ydnsao Oy, Annkau 16 2 krs puh , RIVITALOKAKSIO+SAUNA 60m²+auoall. Os. Koske, Kullaa. Ted Reposaaresa 120 m² paralosa 800e/kk. Puh Kadonnu! Punase Furlamerkkse slmälas pela välsenä yönä Porn keskusassa. Puh TRIMMAUSTA Koren rmmauspalvelua Porssa. Mm. nypävä errer, snauser ja mäyräkora. Trmmauspalvelu Haukux, Jar Seppälä P Afrkan ja Egypn venn Toyoa Hace, Toyoa Leace, Toyoa Hlux, Toyoa Dyna, Toyoa Corolla, Toyoa Carna, Mazda 2200, Nssan Urvan, Peugeo 505 farmar, VW Transporer, Isuzu lavaauo, Nssan Sunny, Nssan Vanee, Msubsh L300, Honda Accord, Msubsh, Isuz, Suzuk ja Toyoa maasur ym., myös kasasamaon, hyvä ja huono, bensa ja desel. Isokaan vka e ole kaupan ese, kakk käy. Osamme myös Suomkäyöön auoja ja makaluvaunuja, uudenkarhea, vanhoja, hyvä ja huonoja, kakk merk ja mall, kakenkäsä, kunosa, merkksä henklö, pake, farmar ja lavaauoja. Tarjoa myös kuormaauo, rakor, mooorpyörä, perävaunu ym. Käesmaksu, myös loppuvelan lunasus. Tarjoa rohkeas. Kun myy, soa suoraan melle, e urha välkäsä. Turvallnen kauppa, paremp hna. Soa a ule. Huomo osamme myös romuauoja, mellä on Suomen Auokerräys Oy:n vrallnen vasaanoo romuauolle, reksersä poso/romuusodsus. Ranja Oy, huomo uus osoe Tuorsnemene 562, Raumanen moelln akana auokenä. Soa p Soaa vo myös lasn ja vkonloppusn! Huomo, huomo! Ranja Oy e vasaa muden osolmoukssa. Huomo, huomo! Ny auo rahaks nopeas ja urvallses. Osamme nopeas käesellä henklö ja pakeauoja pävän parhaaseen hnaan, uudehkoja ja vanhoja, vähän ajeu, paljon ajeu, kakk merk ja mall, hyvä ja huono, bensa ja desel, auo kun auo, kakk huomodaan, myös pkkuvkase, kasasamaoma ja klveömä. Osamme myös venn pakeauoja esm. Toyoa Hace, Hlux, Leace, Mazda, Nssan Urvan, Msu L300, Trans, Transporer, Mersu ym., myös Toyoa Corolla, Carna, Nssan Sunny ym. Nopeaa ja relua käeskauppaa. Osamme ja noudamme myös nopeas romuauoja, myös meallja rauaromu. Osamme myös asunoauoja ja vaunuja, uudehkoja ja vanhoja, myös rakor ja kuormaauo käyvä. Soa he, myös lasn ja vkonloppusn. P Huomo, huomo! Nopeaa ja relua käeskauppaa. Huomo! Oseaan raua ja auoromuja, myös muu meallromu. Tarjoa rohkeas, myös lasn ja vkonloppusn. Noudeaan nopeas myös somma erä. Melle käy myös vanha kuormaauo ja pakeauo. Nopeaa ja relua käeskauppaa. P , Veks. Kakennäköse aku, auon aku, muden koneden aku. Nopea nouo. Käesmaksu, myös penekn erä. Puh RAUTA/AUTONROMUT, kä.maksu! Scanromu Ky p Puh.osakkea. Osan/myyn os.yhöä. P asakasurva.f Oseaan käesellä henklö ja pakeauoja. P Puhelnosake. Soa Ylmääräse avara Sähkö Ekholm lmoaa! LEDvalasme erassn laaan a kaoon. Laurvalo. Maahan upoeava LEDvalo. Saunan valasus. Valasme kon, auoalln, versasn, maaaloueen jne. Laalämpö, vesjohdon, rännen ja vemären lämmys. Sähköarvkkee ja kaapel. Sähkö Ekholm Oy, Teljänkau 8, lähellä lnjaauoasemaa, p Auk arksn 817, lauanana 914. Terveuloa! Sohva+vuol 70 e, sohvapöyä 20 e, Akkaapppöyä 30 e, valopöyä 30 e, upakkapöyä 28 e, sängynpääy 20 e. Puh Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Fanom Lee Falk Porn Auoasennus Oy korjaa ja huolaa auos nopeas ammaadolla. Esm. jakopää, jarruyö, skunvamenme, pakopuke, kasasusremon, pakokaasumaukse ym. yö. Öljynvahdo odoaessa. Huom. Ny myös mopoauojen huollo ja korjaukse. Osoeemme on Saakunnankau 41 ja olemme avonna arksn klo 918. P a Terveuloa! Volvo 740 GL , 4ovnen sedan, juur kasaseu, ajeu van 350km, ohjausehosn, keskuslukus, hälyn, mooorn ja ssälanlämmn, son, veokoukku, e ruosea, hyväkunonen, vankka veur. Hp. 950e. P MB E 200 Desel 93, 124kormall, 5vahenen, juur kasaseu, meallvär, ohjausehosn, keskuslukus, 2 renkaa, lämmn. Täsä omva klkkuja. Hp. 1850e. P Harald Hrmunen Saakunnan Kansa Lauana 1 lokakuua 2011 Sää Sää arkemmn SK24.f Chrs Browne Opel Asra farmar , kasaseu, 2 hyväkunose renkaa (ose aluvanella), cdson, veokoukku. Hp. van 1250e, e nkauksa. P Fa Puno 01, uudemp kormall, ajeu van 129km, huolokrja, juur kasaseu, 2 renkaa, aluvanee, ohjausehosn, sskunonen. Hp. van 1950e. P VW Veno 1.9 TD 96, erän hyvn omva käyöauo, juur kasaseu, ohjausehosn, keskuslukus, 2 renkaa, son, veokoukku, lämmn. Hp. 950e. P Vv ja Wagner Juba Tuomnen Croen Berlngo 2.0 HD 03, rekseröy 2 hengen pakeauoks, uudemp kormall, juur kasaseu, erän ss, meallhopea. Hp. van 3700e. P MB Sprner 208D 98, marlukema 409km, ss, hyväkunonen, kasasus ok. Hp. 5000e, myös vaho halvempaan. P Jää lmoukses helpos ny osoeessa Fngerpor Per Jarla UUSI PEUGEOT 308. LUOKKANSA LUOTETTAVIN. Husqvarna ETULEIKKURI. Puh PappaTunur. P Kuvaa kovuklapa. P VÄHITEN VIKOJA. ADAC TIEPALVELUTILASTO klo 12 alk. Tunne arvos yks sydän. Saakunnan sydänpr maa verarvoja ja arvo valmoauen kokonasrskä jäsenhnaan. Maukse klo Peugeo Toyoa Aurs 3. VW Golf ADAC on Saksan suurn auonkäyäjen eujärjesö. ADACvkalaso perusuu epalveluapahumn Saksassa vuonna Vkandeks keroo elle pysähyneden eknsen vkojen määrän uhaa auoa kohden. Mä penemp luku, sä luoeavamp auo. Jere saakunnan dabeesasema. Valak. 5 D 45 Jerry Sco ja Jm Borgman Rajoeuun erään (ssäpha). Dabeeshoaja maa verenpaneen ja sokern sekä neuvoo kahden vuoden määräakashuollo VELOITUKSETTA (2v/ km) A B. Vranen Ilkka Helä peugeo.f Hnna alkaen Peugeo 308 SW hna alkaen arvou auovero 4.420,54, kokonashna ,54 + omuskulu 600. Vapaa auoeu alk. 510 /kk. Peugeo 308 hna alkaen arvou auovero 4.155,84, kokonashna ,84 + omuskulu 600. Vapaa auoeu alk. 490 /kk. 308mallso CO2pääsö g/km, keskkuluus 3,8 7,8 l/100 km. Kuvan auo erkosvarusen. *Takuu 5 vuoa / km. (2 vuoa lman kmrajousa + 3 vuoa Peugeo jakoakuu km as). UUSI PEUGEOT 308 Uu saukeama Kesk aukeama 1/4 vu e 6 90 A ne o A ne o Va m u ä 92 Va m u ä 745 Urhe un s mäku ma Menosvu Sarjakuvaaukeama Iäkeskuksenkaar 1, PORI p mape 918, la Sääsvu 2 50 A ne o /4 svu el 6 x 90 Aneso 254 x 90 Kokosvu 6 x 365 1/3 svu 2 x 365 Aneso 254 x 365 Aneso 82 x x 180 Aneso 254 x Va m u ä Ka kk h nna ova va m e PDF a ne o e

7 13 Medaedo Vakokoo Erkosmanosmuodo Nelö vakokoo Vaakamallse vakokoo Teksssä Luokellu Vapaaaka Aukeama Kokosvu 12 x 365 Aneso 526 x x 365 Aneso 254 x Panoraama 12 x 90 Aneso 526 x Pen panoraama 12 x 50 Aneso 526 x Teksssä Luokellu Vapaaaka Sääsvu Takasvu 1 / 3 1 / 6 1 / 2 1 / 3 1 / 4 1 / 6 1 / 8 1 / 8 4 x 170 Aneso 168 x x x 180 Aneso 125 x 120 Aneso 254 x x 120 Aneso 254 x x 90 Aneso 254 x x 90 Aneso 168 x x 50 Aneso 254 x x 90 Aneso 125 x Pysymallse vakokoo Teksssä A4 Laapar Lmanos Umanos Jänelö Jäorn 1 / 2 4 x 260 Aneso 168 x kpl 2 x 365 Aneso 2 kpl 82 x x 90 / 2 x 365 Aneso 168 x 90 / 82 x x 275 / 12 x 90 / 2 x 275 Aneso 82 x 275 / 526 x 90 / 82 x x 260 Aneso 254 x x 365 Aneso 168 x Teksssä Luokellu Vapaaaka Sääsvu Takasvu 3 x 365 Aneso 125 x / 3 1 / 6 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 6 1 / 8 2 x 365 Aneso 82 x x 365 Aneso 39 x x 180 Aneso 125 x x 290 Aneso 82 x x 260 Aneso 82 x x 180 Aneso 82 x x 150 Aneso 82 x Kakk hnna ova valmlle PDFanesolle.

8 15 Medaedo Vakokoo Hnna värllnen / musavalkonen Pysymallse Vaakamallse 1 x 260 Aneso 39 x x 220 Aneso 39 x x 180 Aneso 39 x x 150 Aneso 39 x x 120 Aneso 39 x x 90 Aneso 39 x 90 1 x 70 Aneso 39 x 70 6 x 30 Aneso 254 x 30 4 x 50 Aneso 168 x 50 3 x 80 Aneso 125 x 80 3 x 70 Aneso 125 x 70 3 x 50 Aneso 125 x 50 3 x 35 Aneso 125 x 35 3 x 25 Aneso 125 x 25 Teksssä Luokellu Vapaaaka Kokulmlla* Sääsvu Takasvu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Teksssä Luokellu Vapaaaka Sääsvu Takasvu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Teksssä Luokellu Vapaaaka Kokulmlla* Sääsvu Takasvu 1 x 50 Aneso 39 x / / / / / x 35 Aneso 39 x / / / / / x 25 Aneso 39 x / / / / / x 15 Aneso 39 x / / / / / x 120 Aneso 82 x / / / / x 100 Aneso 82 x / / / / x 90 Aneso 82 x / / / / Teksssä Luokellu Vapaaaka Sääsvu Takasvu 3 x 15 Aneso 125 x / / / / x 80 Aneso 82 x / / / / x 70 Aneso 82 x / / / / x 50 Aneso 82 x / / / / x 35 Aneso 82 x / / / / x 25 2 x 15 Aneso 82 x 25 Aneso 82 x / / / / / / / / Kakk hnna ova valmlle PDFanesolle. *Kokulmlla sekä Urheluseura ja yhdsykseosasossa lmoukse ova samanhnasa.

9 17 Medaedo Lee Mkäl vess vaa paljon laa, ssälää paljon eksä a kuva, on lmousle hyvä rakasu. Leä on kahdenlasa. Kneä le on osa leheä ja ndou Uusea Enemmän osan keskaukeamalle. Kneässä leessä on ana neljä ablodkokosa svua. Ssäänpsole on rrallnen le, joka leseään sovun pävän lehden väln. Ssäänpsolee ova ablod a broadhsee kokosa ja nden svumäärän vo vala. Tablodkoko Broadsheekoko Kneä lee Svumäärä Uuseosassa Enemmänosassa 4 4 Hna Ssäänpsolee Svumäärä Hna Tablodkokose Broadsheekokose Hyvä kaupa Hyvä Kaupa on lmouspakka penlle yrykslle ja erkoslkkelle. Hyvä Kaupa julkasaan Saakunnan Kansan Uuseosassa sasn ja lauanasn. Vakokoko 1 x x x 90 1 x 70 1 x 50 1 x 35 1 x 25 1 x 15 2 x 70 2 x 50 2 x 35 2 x 25 2 x 15 3 x 50 3 x 35 3 x 25 3 x 15 Leveys x korkeus 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 Hna: värllnen / mv 218 / / / / / / / / / / / / / / / / / 54 Hyvä Kaupa lmoushnna ova neohnoja Lmanosmuoo ylläää Uus Lmuoo koukuaa kuluajaa. Luovan lankäyön Kneä le Ssäänpsole ablod Ssäänpsole broadshee mahdollsava muoo erouu edukseen.

10 19 Alennukse Ilmouskohase alennukse Tosoalennus Kun lmous julkasaan muuumaomana useamman kerran, myönneään jokasen lmouksen hnnasa alennus ohesen aulukon mukases. Vaholmousalennus Vaholmousalennus on Sanomalehen Loon kuuluvlle lehdlle 15 %. Asakaskohase alennukse Sopmusalennus Sopmusalennus koskee sekä manosomsoja eä asakkaa. Sopmusalennus on ykskkökohanen. Sopmusalennuksen saamnen edellyää ennakkoon ehävää sopmusa. Alennuksen perusana oleva sopmus vodaan sopa 3, 6 a 12 kuukauden maseks. Sopmusalennusaulukon euromäärä ova neohnoja (lman arvonlsäveroa). Manosmäärään perusuva alennus Manosmäärään perusuva alennus edellyää sopmusa a alennukseen okeuava manosmäärä on varaava kerralla. Manosomsohn e sovellea manosmäärään perusuva alennuksa. Tosensa possulkeva alennukse: Sopmusalennukse ja vaholmousalennukse. 2 Sopmusalennus Neoeuro 3 kk 6 kk 12 kk Alennus % Tosoalennus Toso Alennus % kerra 2 keraa 10 3 keraa 25 7 keraa keraa keraa 40 3 Manosmääräalennukse Kpl Alennus % Lsäpalveluveloukssa e myönneä alennuksa.

11 Medaedo avoaa enemmän kun koskaan! er kävjää vkossa svulaausa vkossa 5 mn keskmääränen palvelussa käyey aka 68 % kävjösä veralee svusolla kerran pävässä a useammn Saakunnan Kansa ja SK24.f äydenävä osaan Yhesavoavuus Saakunnan Kansa lukjaa joka pävä Porn markknaalueen kuluajsa Verkkopalvelu SK24.f äydenää Saakunnan Kansan arjonaa aamusa laan pävyvällä uusmaeraallla. Sellä vo myös keskusella ja oaa kanaa. Verkkopalvelussa on mona vahuva ja äydenävä lsäpalveluja nn laajlle, lukjalmoajlle kun manosajaasakkallekn. Näkymällä myös Saakunnan Kansan verkkopalvelussa avoa saakunalase ensä ehokkaammn ja samalla saa uusa konakeja. Verkko on akaansa edellä. Lähee: TNS merx , TNS Gallup. KMT Alueellnen SPOTukmus 2011, Inerques

12 23 Medaedo Manosmuodo Paraa 980 x 400 px 20 / uha manosnäyöä Panoraama 980 x 120 px 6 / uha manosnäyöä Suurn huomo omalla avaussvulla! Avaussvun hallna 956 x 586 px Pdenney suuraulu, suuraulu ja panke manospakkojen sjan vahelee eusvun keskellä sjasevassa manoshssssä. Alasvulla hss sjasee svun okeassa ladassa. SK24.fmanonnasa myönneään sopmusalennus. Lehden ja verkon sopmusalennukse ova erllsä. Sopmusalennusaulukko svulla 18. Aneso osoeeseen Anesoneuvona p Kakk sandarden mukase anesoohjee er manosmuodolle osoeessa Jäbanner 728 x 90 px 30 / uha manosnäyöä 5 / uha manosnäyöä Boks 300 x 250 px 5 / uha manosnäyöä Avaussvun hallna ulaessa SK24.f svulle. Mkäl manosa e klkaa, ohjauduaan eusvulle 10 sekunnn kuluua. Panke (hssssä) 160 x 160 px 2 / uha manosnäyöä Suuraulu (hssssä) 140 x 350 px 4 / uha manosnäyöä Pdenney suuraulu (hssssä) 160 x 600 px 5 / uha manosnäyöä Tkker 1600 x 45 px 8 / uha manosnäyöä Laajeneva kker Koosuu kampanjasvusa, ausakuvasa ja easersa 15 / uha manosnäyöä Näyöjä myydään mn näyön a 500 euron kampanja kerrallaan. Akakohdennus ja osorajoukse kampanjakohases 20 % lsähnnalla.

13 Umanosmuoo välää vesn U on uus, ehokas vesnvejä. Takuuvarma huomoarvo hurmaa kuluajan kun kuluajan. Anesoakaaulu Julkasupävä Maanana Tsa Keskvkko Torsa Perjana Lauana Sunnuna Vedoseava lmoukse o klo ma klo 8.00 ma klo klo ke klo o klo o klo Valmseava lmoukse (e vedosa) o klo ma klo 8.00 ma klo klo ke klo o klo o klo Dgaalnen valmsaneso pe klo ma klo klo ke klo o klo pe klo pe klo Pkkulmoukse pe klo ma klo klo ke klo o klo pe klo pe klo Edellämanujen kellonakojen jälkeen jäeyhn lmouksn lsäään lmouksen neohnaan 5 % (+alv) myöhäsymsmaksua. Teknse edo Aneson omus Sähköposlla: Fakslla: Puhelmse: Sähköposlla a fakslla omeaven anesojen lmousla on varaava ennakkoon puhelmse Anesoon lyvssä kysymyksssä oa yheys Hekk Län puh Lehden svukoko Leveys 254 mm x korkeus 365 mm Panoraamaaukeama Leveys 526 mm x korkeus 365 mm Palsaleveyde 1 palsa 39 mm 2 palsaa 82 mm 3 palsaa 125 mm Dgaalse aneso PDFedoso: panoresoluuolla (200 pp), suojaamaon, fon upoeuna. Tomsoohjelmlla luodu dokumen evä ole panovalma. Avome edoso FreeHand, Illusraor ja InDesgn ohjelmlla ehdy edoso. Fon: Adoben fonkrjaso. Kuva ja grafkka Korkearesoluuosna CMYKkuvna PSD, EPS, TIFF a JPGformaassa. Kuven resoluuosuosus 200 pp (1:1). Vär: värarvo prosessvärenä (CMYK). Aneson pakkaus Suff a Zp pakkausohjelmalla. Panomeneelmä 4väroffse 4 palsaa 168 mm 5 palsaa 211 mm 6 palsaa 254 mm Panopakka: Alma Manu Oy, Tampere

14 Laapar luo konakn. Lsäpalveluveloukse Lsäkopo A4 3 / kpl +alv A3 3 / kpl +alv Kopo valmsa lmouksesa 1:1 ssälyy lmoushnaan. Julsee Ensmmänen julse 20 / kpl +alv, seuraava 15 / kpl +alv. Lnjasro Kärkmeda lmousaneson sropake 300 +alv. Lnjasro muhn lehn 50 +alv. määräyyy lmouskoon mukaan. ssälää sähköposlla läheeävän vedoksen (PDF). Maksulkenne IBAN FI BIC DABAFIHH Maksun saaja Saakunnan Krjaeollsuus Oy Maksuaka 14 vrk neo Vväsyskorko Ylajala perään 16 %:n vuounen vväsyskorko. Huomauukse Laskuusa koskeva huomauukse on ehävä 8 pävän kuluessa laskun päväyksesä. Laskuusrym Laskuus apahuu vkon jaksossa. Arvonlsävero Kakk lmoushnna ova verooma hnoja. Ilmoushnohn lsäään vomassa olevan arvonlsäverolan mukanen sanomalehlmoukslle määräy arvonlsävero 23 %. Pdäämme okeuden hnnan muuoksn. Ilmous ja laskuhuomauukse, reklamaao Musuus vrheellsesä lmouksesa on ehävä lehden lmousosasolle kahdeksan vuorokauden kuluessa lmesymspäväsä. Leh e anna hyvysä vähäsesä pano, panaus a aovrheesä, joka e vakeua lmouksen ymmärämsä ekä vähennä sen lmousarvoa. Vrheesä, joka huononaa lmouksen arvoa, mua e ee sä ehoomaks, anneaan ennään 50 %:n alennus, joka laskeaan lmouksen neohnnasa. Jos vrhe on nn suur, eä se oleellses vähenää lmouksen ehoa, leh julkasee lmouksen uudelleen, veloaen van yhden julkasukerran hnnan. Mkäl lmouksen arkousa e voda sen saavuaa, leh luopuu lmousmaksusa (palauaa maksun) välömäs. Leh pdäää okeuden puuua lmouksen ssälöön ja jäää sen julkasemaa. Leh e vasaa lmouksen posjäämsen aheuamasa vahngosa. Peruueusa jo ehdysä lmoukssa a lmousen ossa perään valmsuskusannukse (vähnään 5 / kpl ja korkenaan 50 % lmouksen hnnasa). Lehden suurn vasuu lmouksen julkasemsessa sauneesa vrheesä on lmouksen hna ja muhn lehn omeusa anesosa valmsusarvo. Pdäämme okeuden lehden rakeneen ja hnojen muuoksn. Ilmesymäömä pävä 2012 Uudenvuodenpävä su Pääsäspävä su pääsäspävä ma Juhannuspävä la Juhannuksen jälkenen pävä su Pyhänpävän jälkenen pävä su Joulupävä Tapannpävä ke Yunnus Laapar on Saakunnan Kansan uus manosmuoo, joka mahdollsaa huomoa heräävä, luova oeuukse.

15 29 Medaedo Oa yheyä auamme melellämme! Yrysasakaspalvelu Medamyyn Me suunnelemme kanssas pene ja suure manoskampanja ana apahumen markknonnsa yrykses vuosnäkyvyyeen. Tavoees rakasee: onko se myynnn kasvaamnen, yryksen unneuuden lsäämnen, uusen asakkaden hankkmnen va joan muua. Yrysasakaspalvelu Haluako jäää yöpakkalmouksen a jonkn muun manoksen? Tuleko huomenna myymään orlle ohraryynvellä ja ovo pkases manosa leheen? Mkä ols ymekäs eks manoksees? Oleko ens keraa suunnelemassa yhdsyksen a urheluseuran manosa? Me auamme! 4 5 Me arjoamme snulle manosrakasun, jonka avulla vo saavuaa avoees. 1 Juha Pkälä 5 medamyynnn johaja Marjo Boelus 6 myynneuvoelja MarjaRa Grönblom 7 myynneuvoelja Hanna Jalonen myynneuvoelja Markku Leppänen myynneuvoelja Marjaana Vlponen myynneuvoelja Varaamme manokse ovomlles pävlle ja auamme valsemaan okean vakokoon. Tarkasamme manosaneso ja huolehdmme, eä seuraavan pävän leh on manosen osala kunnossa. 8 Päv Alanko yrysasakaspalvelja Aul Levonmaa yrysasakaspalvelja Ra Sylvänne yrysasakaspalvelja Hekk Lä yrysasakaspalvelun esmes Ilkka Isova myynneuvoelja Kakk sähköpos: (pas Fax:

16 Al mame d akus a nnusoy Al mame d akus a nnusoy * * 90* *Sa a k unna nka ns a PL Ba s wa r e OVT unnus V ä l ä j ä unnusbawcf122 P a s V ä l ma a * Puhe l uma k s a a8, 28s n / puh. +5, 95s n / m n( k n e äl y mä )j a8, 28s n / puh. +1 7, 04s n / m n( mob l )

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY Värähelymeaa 8. 8 USEAN VAPAUSASEEN SYSEEMIN VAIMENEMAON PAKKOVÄRÄHELY 8. Normaalmuoomeeelmä Usea vapausasee syseem leyhälöde (7.) raaseme vaa aava (7.7) a (7.8) homogeese yhälö ylese raasu { } lsäs paovomaveora

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

PRINTIN HINNASTO 2016

PRINTIN HINNASTO 2016 PRINTIN HINNASTO 2016 SANOMALEHDET 2,5 miljoonaa lukijaa VERKKOSIVUSTOT 2,4 miljoonaa kävijää viikottain MOBIILI Yli 2,0 TABLETTI Yli 240 000 lukijaa viikottain miljoonaa kävijää viikottain VIDEO Yli 1

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 8 (viikko 14) Tehävä 1 LAD-käyrä siiryy ylöspäin. Ulkomaisen hinojen nousessa oman maan reaalinen vaihokurssi heikkenee 1 vaihoase vahvisuu IS-käyrä

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

NIVELRISTIT NIVELRISTIT

NIVELRISTIT NIVELRISTIT NIVELRISTIT Hakemisto Kuvahakemisto 2-3 Yleistietoa 4 Mittajärjestys 5-9 Tuotemerkkijärjestys 10-14 Ajoneuvojärjestys - raskas kalusto 15-16 Ajoneuvoerittely 17-19 Nivelakselin valmistus 20 1 1 2 3 4

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk 2.4.2007 HL Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk Johdano Kuopon Saarsokaupungn Taeen kaava yhdsää aeen, kuuurn ja rakenamsen avan uudea avaa.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Luoteisväylä on aito. paikallislehti. Mediahinnasto 2015 10.9. alkaen

Luoteisväylä on aito. paikallislehti. Mediahinnasto 2015 10.9. alkaen Luoteisväylä on aito paikallislehti. Mediahinnasto 2015 10.9. alkaen Luoteisväylä Luoteisväylä on aito paikallislehti, joka on lähellä lukijaansa arjen ja juhlan keskellä. Luoteisväylä on oikotie kuluttajan

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1]

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1] Lähdmatraala kättt Prtt Lousto kraa Clfford Algbras ad spors [] Krtausta Clfford algbra määrtllää algbraks kvadraattsll vktoravaruudll (sm. skalaartulolla. Clfford algbra oka alko vodaa sttää algbra katavktord

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu kirjallisessa lähteessä ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö on Huittisten hirvenpää

Lisätiedot

Jämsän Seutu ja Vekkari ovat aitoja. paikallislehtiä.

Jämsän Seutu ja Vekkari ovat aitoja. paikallislehtiä. Jämsän Seutu ja Vekkari ovat aitoja paikallislehtiä. Mediahinnasto 2016 Jämsän Seutu ja Vekkari Jämsän Seutu ja Vekkari ovat aitoja paikallisia lehtiä, jotka ovat lähellä lukijaansa arjen ja juhlan keskellä.

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

-50% ALE ALE ALE SUURI HUONEKALU. jopa. tarjous. tarjous

-50% ALE ALE ALE SUURI HUONEKALU. jopa. tarjous. tarjous SRI HOEKAL -5 jopa PALOMA -kulmadvaan Kuvan kangasyhdstelmällä het varastosta. - 282x244 cm - tyylkkäät kromjalat - okea- ta vasenkätsyys - paljon myös tlausvärejä 990 (1436 ) S! T SAMI 3 -laversohvapakett

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa.

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa. DEE-00 Lneaare järjeelmä Harjou 0, rakauehdouke Tää harjoukea käellään Laplace-muunnoa ja en hyödynämä dfferenaalyhälöden rakaemea Tehävä Laplace-muunno on käevä yökalu dfferenaalyhälöryhmen rakaemea,

Lisätiedot

RELEET. - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit.

RELEET. - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit. 2003 2004 RELEET - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit luettelo 2009 Sisällysluettelo kytkentäreleet...1-2 vaihtokärkireleet...2-3

Lisätiedot

Edulliset vaalipaketit

Edulliset vaalipaketit Edulliset vaalipaketit Hyödyntämällä kampanjassasi Kalevan kaikkia medioita tavoitat äänestäjät kattavammin ja kampanjasi jää paremmin mieleen. Valitse valmiista esimerkkipaketeista tarpeisiisi ja budjettiisi

Lisätiedot

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi Seauoanoversas Job shop Seauoanoversaassa öden reysä e ole rajoeu mllään avalla vaan ne vova ulea oman prosessnsa muases mnä ahansa oneden aua Tyypllsä omnasuusa: Tuoee ova vaheleva Työnvahee ja -vaheaja

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Yleistä. Teräsrakenteiden liitokset. Liitos ja kiinnitys

Yleistä. Teräsrakenteiden liitokset. Liitos ja kiinnitys Ylestä Teäsakenteden ltokset (EC3-1-8, EC3-1-8-NA) Teäsakenteden lttämsessä tosnsa vodaan käyttää seuaava menetelmä: uuv-, ntt- ja nveltappltokset htsausltokset lmaltokset Ltos ja knntys Ltosta asttavan

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sarja: Y (60 ls) Sija Nimi Seura Yhteensa Napa 1 Nyflot Arne Morten Norja

Sarja: Y (60 ls) Sija Nimi Seura Yhteensa Napa 1 Nyflot Arne Morten Norja Karstulan 51. ampumaviikko, 1. jakso Ilmakivääri 1 Nyflot Arne Morten Norja 92 93 90 100 96 93 564 23 Sarja: Y50 (40 ls) 1 Hellman Göran Sundbybergs SKF 76 91 74 92 333 6 Sarja: Y60 (40 ls) 1 Törölä Esko

Lisätiedot

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA 8 7 0 :9 0 9 :97 6 9 609: 89 9:6 97 7 :60 rp :90 80 7 6 7 8 :9 0 rp0 6 68 69 6 7 :96 rp7rp8 6 8 9 YYDÄÄN LOAKENNUS- :6 KNTESTÖ 8 :98 :09 :9 6 :9 8 90 9: 9 :0 76 8 :9.7 Kohde 0 66 9 7 rp9 0.7 rp66 :9 9.8

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot