Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!"

Transkriptio

1 Medaedo 2012

2 Saakunnan Kansa lukjaa joka pävä Medaedo Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen. Mellä on arjoa nopen e ososkassn. Melkuvn vo vakuaa Saakunnan Kansassa ja samalla ehdä kauppaa. Harva vo sanoa olevansa kun Saakuna Saakunnan Kansan ja SK24.f:n avulla vess menee aaus perlle. Saakunnan Kansassa vesäs odoaa slmäpara joka pävä. SK24.f:ssä avoa uua slmäpara lsää. Heräeään Saakuna Lukja ahoo vesn snula! Sanomalehdessä manokse ova lukjan melesä juur okeassa pakassa. Kakken meluen manonaa seuraaan sanomalehdesä. Ja kun saakunalanen lukee, hän e muuen hökyle. Hän keskyy ja es deoa. Sanomalehden parssa e vahdea kanavaa manosen ajaks, vaan nhn paneuduaan. Veslläs on uusarvoa. Se näkyy uskoavassa, uusovassa ympärsössä he aamulla, kahvkupn äärellä. Olemme lukjakansaa ja Saakunnan Kansa on saakunalaselle klasskko joka pävä. Osopääökseen vakuanu meda (n=303) Osoeeon suora Ilmasjakelu 11 % 17 % Sanomaleh 46 % Saakunnan Kansan medaperhe saavuaa saakunalase. Sanomaleh on ukus vomakkammn osopääöksn vakuava meda. Televso 8 % Lähee: Manonnan sponaan musamnen 2008, Kuulas MllwardBrown. TNS Merx , TNS Gallup. KMT Alueellnen 2010, TNS Gallup. KMT Kuluaja kevä 2011, TNS Gallup. Medoden melkuva 2010, TNS Gallup. Osoeellnen suora 8 % Inerne 6 % Akakausleh 2 % Ulkomanona 4 %

3 Hyvä uusa! Uudsunu Saakunnan Kansa on ensä saakunalasemp. Leh anaa puheenahea, keskuselee, kysyy, kuunelee ja kyseenalasaa pakallsesa näkökulmasa. Vuorovakuesuus lsäänyy; lukjoden melpee saava lsää laa ja Hyvä Ark aukeama on lukjan apuna pävän. Leh e ole anoasaan ssällölään sopvamp. Käevä ablodkokonen Saakunnan Kansa sop lueavaks aamaspöydässä, sohvalla lokollessa a vakkapa junassa. Se on sopvan kokonen ja pysyy kasassa. Mkä parasa, leh on mukavas jaeavssa kaheen osaan. Uudsus uo mukanaan paljon hyvä uusa myös manosajalle. Monpuolse manospaka ja uude vakokoo arjoava ensä paremma keno nousa saakunalasen meln. Kerromme avaessamme lsää! Olen huomannu veävän aamusn akaa paljon pdempään leheä luken kun ennen. Iso leh ul van selalua läp. Erän heno uudsus! Lehden käselävyys on avan mano. Tunuu kun uuse ja arkkel olsva selvempä ja losempa kun ennen vanhaan. Oken onnsunu rakasu! Lukemnen onnsuu selnmaaenkn. Vo lukea helpommn penemmän kokonsa vuoks, e arva soa pöyää. Asakokonasuude löyyvä, kunhan van ou. Aluks ahds, mua ylläävän äkkä uueen kokoon ou. Nykysn lehdessä on enemmän asaa, jonka vuoks myöhäsyn myös ösä aamusn. Kaksosasena perherelyä hllsevä! Yllä oleva melpee ova lukjola, joden oma maakunaleh on jo muuunu ablodkokoon. Lähde: PohjosSuomen medoden ablodukmus 2011, Tukmusomso Puos

4 7 Medaedo Lehden rakenne Saakunnan Kansassa on kaks osaa: Uuse ja Enemmän. Uuse Eusvu Pääuusaukeama Uuse, Saakuna Uuse, Komaa Uuse, Talous Uuse, Ulkomaa Uuseosa TV & Rado Pääkrjous Melpde Kansanor Ihmse Tarna Ilmö Tausa Kuluur Hyvä Ark Meno Enemmänosa Sarjakuva Sää Avome yöpaka ja Kouluus lmoukse on ouu lukemaan lehdesä sunnunasn. Kakk Saakunnan Kansassa julkasu Avome yöpaka ja Kouluus lmoukse ova saakunalasen nähävllä myös SK24.f:ssä velouksea! Enemmän Uuseosa arjoaa pävän uuse ja nden vakuukse lukjoden elämään. Enemmänosan ssälöä ova hmse, ausa, lmö ja arna. Makalu Makalulmoukse kannaaa keskää keskvkon ja sunnunan makaluosasohn, joka arjoava lukjolle erysen valkoman alan lmouksa. Hyvä Kaupa Urhelu Urheluseura ja yhdsykse Luokellu lmoukse Auo & lkenne Veneä Myydään Oseaan Ko & asumnen Sekalasa Kouluus Avome yöpaka Työsuoruksa Urakoa Lukjan lmoukse: Tähheke Vauvaalbum Khlossa Vhy Mona sukupolvea Merkkpävä ja kusu Onnelu ja ervehdykse Kokse Lukjoden lmoukse Kuolnlmoukse Luokellu lmoukse Hauauspalvelu Seurakunna Apeek Lääkär Terveys ja hyvnvon Luokellu lmoukse Tapahuma ja messu Elokuva Huuokaupa ja krppuor Huv Näyely ja museo Ravnola Teaer ja konser Vapaaaka Kokulmlla Kaupung ja kunna Kuuluukse Kokoukse Ennusaja ja näkjä Thaheronaa Luokellu lmoukse Mkko.f Kokulmlla osasossa kohdenna vess oman aluees lukjolle Musahan, eä Saakunnan Kansa vakuaa myös verkossa ja knnää kuluajan huomon laeesa rppumaa! Lue lsää svula SK24.f SK24.f pävää pävän puheenahee he uoreelaan. Uusahea äydenneään kuvlla ja vdeolla. Vo kommenoda uusa ja jakaa sen ysävlles. Verkkopalvelumme monpuolnen arjona kannaaa hyödynää ana, kun ole eokoneellas. Myös lehden lausasa houva käeväs verkossa.... Mobl SK Tuoremma uuse ana mukana askussas! m.sk24.f palvelu seuraa mukanas, mssä lkukn.... Table SK Pävän lehden vo lukea ny eokoneen lsäks myös ablesa.

5 9 Medaedo Saakunnan Kansan kokonasavoavuusluvu Kokonaslukjamäärä LT Levkk Karjok Porn markknaalueen avoavuusluvu Porn avoavuusluvu Päväleh pysäyää. PORIN MARKKINAALUE Lukjamäärä Lukjapeo 71 % Vkkoavoavuus 84 % Levkk Levkkpeo 61 % Krsnankaupunk Merkarva Isojok Honkajok Karva Parkano Khnö PORI Lukjamäärä Lukjapeo 77 % Vkkoavoavuus 89 % Levkk Levkkpeo 65 % Skanen Kankaanpää Jämjärv Por Lava Ulvla Kkonen Ikaalnen Pyhärana Luva Nakkla Harjavala Kokemäk Eurajok Rauma Lala Eura Köylö Säkylä Yläne Hunen Sasamala Punkaladun Lapsperhee hakeva eoa osopakosa juur sanomalehdesä ja sanomalehen verkkosvula. Lapsperhesä 71 % käyää sanomalehä ja sanomalehen verkkosvuja lähenään esessään eoa elnarvkkesa ja nden osopakosa. Ja mkä parasa äyde 100 % lapsperhesä suhauuu sanomalehdessä olevaan manonaan myöneses. Vess on ss haluu! Varhasjakelu on se juu, vakka leheen palaaankn lapävällä uudesaan. Kolme neljäsä pää erän ärkeänä, eä leh jaeaan aamulla kon. Useamp kun joka kolmas lukee lehensä vähnään kaks keraa pävässä. Akusen lsäks myös nuore lukeva. Lähee: KMT Lukja, syksy 2010 / kevä 2011, KMT Kuluaja kevä 2011, TNS Gallup Oy, Levknarksus 2010 Saakunnan Kansan lukjapeo vuoassa on 50 % Porn markknaalueella. Lähde: KMT Alueellnen 2011, TNS Gallup

6 Med a edo Paalupaka Voosa kaupankäyn saraa paalupakala melenknosen omuksellsen juujen rnnala. Paalupakalla ole svun a aukeaman anoa vesnuoja lukjalle. Ernomanen huomoarvo on ss aau! Uu seosan paa upa ka Komaa: Suom +15 hyyyy, koska össä +23 akaa. uuse vhdyään lan vähän +15 Enemmänosan paa upa ka 4 Uuse PE ulkomaa: Venäjän pols on monelle peloava lan urvaaja. uuse 22 ronumero 2 Luomun uo o a kahd RATKAISEVAN EDULLINEN hyvää saakunnasa Eskolan lan vaskkaa Mkkolassa perjanana klo ,90 Phvsonnn ulko ja kulmapas kg 16,90 Phvsonnn kalvoon ulkoflee kg 29,90 Vaskan kypsä paahopalv kg Phvsonnn ssäflee kg 47,90 Vaskan hyyelö kg Valo Olermannkermajuuso g (8,87 7,98/kg) 3,99 (osu) palvelusa Norjan ruodoon merlohflee 7,90 /kg LänsPorssa lauanana klo 1016 Vaskan ulkoflee kg (osu) palvelusa Valasen savuseu kokonanen krjoloh 10,90 /kg Ara Brolern ohu leke Naurel, 720 g (11,10/kg), alkuperämaa Suom 7,99 ka o 4 Enemmän 56,39,25, 80 Oke Anvesa Knuula Krjoaja on kaupungnvaluueu ja kokoomuksen Porn kunnallsjärjesön puheenjohaja. Ylö Loppukesän ja alkavan syksyn akana olemme saanee seuraa porlasen farssa. On pdey kaupunklasa sammueujen lyhyjen alla ja suunnelu parkkmaksujen korouksa aloua pakkaamaan. Tarnan mukaan lunakn ul avaala vme alvena yl budjeodun. Tässä esmerkkejä ongelmsa ja rakasusa, joa vrkamehe ova krsyneessä alouslaneessa esänee. TavaLLsTen kaupunklasten, ja lmeses myös osan valuueusa, melesä kaupunk on ahkonnu hyvää ulosa vme vuosna. Verouloja on ullu mukavas ja ällä peruseella valuuso jako mljoona ylmääräsä ämän vuoden budjen. Vme vuonna Porn kaupungn kassavra ol lähes 30 mljoonaa euroa pakkasella. Tänä vuonna budjeou kassavra on mnuksella 20,9 mljoonaa euroa. Tämä verran euroja lähee kaupungn kassasa enemmän kun snne ulee. Huma summa, se on non neljänsadan hoajan vuoden palkka. Mllä ämä kaeaan? Velalla eenkn. porn kaupungn TaLous on laneessa, jossa syömme lasemme lauasla. Velä 90luvulla velkamäärä asukasa koh ol nykyrahassa alle uhannen euron luokkaa. Reaa Yhesen krkkovaluuson kokouksesa uuson lmeses anoasaan yks henklövalna. Tärkeä asa sekn, mua valuuson ärkempä ja kauaskanosempa esyslsan asoa olva Porn evankelsluerlasen seurakunayhymän vuoden 2010 lnpääöksen ja omnakeromuksen sekä henklölnpääöksen käsely. Näsä muuama sana. Seurakunayhymän negavselle uralle käänyny lnpääös krvo puheenvuoroja, jossa esn rakenavas mahdollsuuksa laneen käänämseks posvselle kannalle. Vakka suurn hääkello e velä klkaa, kason, eä alouden paranamseen ähäävä kenoja on esävä osssaan. Veroulojen oden vähenyneen ekä veron korous ole mahdollsa ässä yheskunnallsessa lmaprssä. Kokemäen krkko. Krkon kuluurhsorallseskn arvokas knesömassa ansasee äyden huomon. Omaa hyvn omvaa knesöhuoloa puolusaa myös se, eä sen kaua vodaan varmsua seurakunen monen yö ja koonamshuoneden ssälman erveydellsesä laadusa. Nän ollen e ääläkään ole varaa vähennyksn. Käydyssä keskuselussa haen synergaeua myös yheen seurakunamalln srymsen mahdollsuudesa. Tomvn seurakuna perusus non :n jäsen % Ranbow Selekkee Pakase, 300 g (8,83/kg) 2, Saakunnan Osuuskauppa 4,99 pääeäväks uodu muuamen kymmenen uhansen sääsöesykse ova näperelyä. Tämän luokan sääsö ulee nykyakana pääää avan jossan muualla. Uskon, eä valuueukn ova oppnee: Kauvalofarssssa budjevasuullsen vrkamesen plouumnen valuuson selän aakse uskn enää onnsuu. Esmerkssä omala energayhölä osamaa jäey sähkö pohjaan. Ny mellä ämän ehdon äyää sesemäsä kolme seurakunaa. Puheenvuorossan esn vähäsä lukumsa kolmen neljän seurakunnan kaua yhden seurakunnan malln. Valu Tulevasuusyöryhmä oanee asaan akanaan kanaa. Seurakunen kymmenä ammanmkkeä ssälävä henklösömäärä ol lvuonna non 221 henklöyövuoa muodosaen 70 prosenn menoerän. Henklösö ja sen jakuva kouluus ova se vomavara, joka akaa laadukkaden palvelujen sälymsen. Talouslaneen paranamsessa en näe pelasuksena henklösömäärän vähenämsä, varsnkn kun lukumääräses merkävä osa henklösösä on penpalkkasa nasa, joden pos jäämnen esmerkks hauausmaden hooyösä os lmesen magohaan, mua e uoa haeua ulonlsää. Henklösön pysyvyys ja varsn pen yöapaurmen määrä osoava melesän sen, eä seurakunna ova onnsunee yönanajana aka hyvn. Myös valuuson ny hyväksymä uus krkon 32 Pzza Prsma Ravnolamaalma Mkkola ja LänsPor kaupungnvaltuustolle Tyylkäs uuuus! Jousovnyylmao Canvas Laaja värmallso Tekslpnanen Leveyde 2 ja 4 m KL 33, akuu 15 v. Saaronen 50 Peps a Peps Max 4 x 2 l, 8 l (0,62/l) (ss. 4,99 + pan 1,60) Melpde Verkkogallup A Medän päääjen on olava rehellsä. e porlaselle veronmaksajalle sääsöjä juur uonu. Haa sä vason ol slmn nähävssä. Ny eleään 2010lukua. Maalma on avan erlanen kun muuama vuoskymmen sen. Asoa päs myös ehdä er avon, hyödynäen nä mahdollsuuksa, joa on käyeävssä. Ikäluoka ova muuunee. Kasvava senorväesö arvsee uudenlasa palvelua. Kepp ja kkkusuol evä enää rä. Omaomses asuva hmnen on odellnen kunaalouden sääsölpas, ja hänä on ueava mahdollsmman monpuolses. porlasetkn vanheneva ja nuoren käluoka ova penenynee. On rohkeas pohdava esmerkks kouluuspalvelusa, men palvelu uoeaan laadukkaas ja ehokkaas. Onko esmerkks osen aseen kouluuksen ompakkoja olava muuaman klomern välen akana, jollon nuore lkkuva vapaaajallaan kymmenä, jopa saoja klomerejä pävässä? Vasaavanlasa esmerkkejä on kaklla hallnnonalolla. Medän päääjen on olava rehellsä. On okeas käyävä läp kakk kaupungn vasuulla oleva palvelu ja pohdava, men ulevasuus oeaan haluun. Vapauuvalle resursslle on käyöä usessa pakossa. Nn, ja velkaakn päs joskus lyhenää. Kauvalofarssssa budjevasuullsen vrkamesen plouumnen valuuson selän aakse uskn enää onnsuu. henklösön kehämssopmus anaa älle ajaukselle lsäpona. Smo Järvnen Porn yhesen srk. yhymän krkkovaluuson vj. KansanKrkko SDP Kevyen lkeneen väylä Luvalle Vanhalle Pornelle ja Laakarnelle on saaava kevyen lkeneen väylä. Kunnalla pää olla halua ja akvsuua huoleha kunalasensa urvallsesa lkkumsesa. Jos e ole rahaa, noseaan veroja, mua raha äyyy josan löyyä. E voda oleaa, eä ällasn hankkesn ruveaan alkolla. Lapslle on varmas paremp vahoeho saada ulkolla ja lkkua koulumaka kun kulkea auolla. Laamalla kevyen lkeneen väylän kunoon Vanhalla Po rnellä kuna ukee myös kuljeusyräjä akaamalla helle melenrauhan ehdä yöänsä jouumaa pelkäämään, eä ajava jonkun hmsen päälle. Päääjänä en halua oaa vasuua sä, eä jonkun laps, ä a sä jää auon alle sen vuoks, eä nää asoa e ole laeu kunoon. Jos haluamme olla veovomanen ja lapsysävällnen kuna, äyyy ny krees saada myös kunnollse koulu ja lkunala Luvalle. Emme vo pkää enää nääkään hanknoja. Elna Musonen Luva Tavara makusajen edelle Saakunnan Kansa uuso maananana Porn radan remonsa. Shen on luvau 100 mljoo 6465 Pääuu saukeaman orn Uu saukeaman kokos vu Johanna Kuusso Oman marjasuksen loppu Honkajoella Loppukesän ja alkavan syksyn akana olemme saanee seuraa farssa. On pdey kaupunklasa sammueujen lyhyjen alla ja suunnelu parkkmaksujen korouksa aloua pakkaamaan. Tarnan mukaan lunakn ul avaala vme alvena yl budjeodun. Tässä esmerkkejä ongelmsa ja rakasusa, joa vrkamehe ova krsyneessä alouslaneessa esänee. m2 m2 kun oln nuor. Sä päväsä lähen olen pelänny kora. Korapelkon rajoaa jo elämään, sllä kun esmerkks ulkolen, on alueella, jossa asun kora vapaana. Men koranomsaja vova jäää aajamaalueella koransa vapaaks? Vakka onkn omassa phassa, mua kun phassa e ole aaa! Se e rä eä sanoo: se on kl kora, e se mään ee! Kora hasaa hmsen pelon, seuraukse äsä vova olla aka kävä pelkääjälle. Vähän nn kun pelpurkkeja, va? Kerräys on henoa, mua lukekaa hyvä hmse, mä mhnkn laa sa. Shen on luvau saa mljoonaa euroa. Kyse on van avaralkenneä palvelevasa jänvesonnsa. Mona vuoa Saakunnassa on aselu paremmasa henklölkeneesä raella. Inercyjuna lope kulkemsen ja alo aas vähän hllymmn vme vuonna. Pendolnoja on ovou mona vuoa, mua mään e ole apahunu. Ny ul selvys, eä saa mljoonaa euroa e rä henklölkeneen nopeuamseen, vaan palvelee van avaralkenneä. SK:n arkkelssa e uou eslle, mä konkreesa hyöyä maakunnalle on avaralkeneen ehosamsesa. Ana on sanou, eä maakunnan lkeneen kehämskohee ova henklölkeneessä. Kuenkaan saa mljoonaa euroa e rä makaajan lyhenämseen. Tällä hekellä Porn ja Tampereen välllä suurmmaks osaks kulkeva kälopu vaunu, joa VR e suosu korvaamaan mukavammlla vaunulla. Kaks keraa pävässä (myöhään llalla ja erän akasn) kulkevaa nercy 2 junaa, jossa e ole ravnolavaunua, pden sona sasauksena ja voona. Saakuna ja Prkanmaa sava loovoon, mua kuenkaan Kevyen lkeneen väylä Luvalle Tavara makusajen edelle Parke RTV Tamm Whe Jubleum Komanen Taeava lukkopon Harjau, syykuvo sävyey ja lakau naa euroa. Tämä verran euroja lähee kaupungn kassasa enemmän kun snne ulee. Huma summa, se on non neljänsadan hoajan vuoden palkka. Mllä ämä kaeaan? Velalla eenkn. Porn kaupungn Talous on laneessa, jossa syömme lasemme lauasla. nälle asolle e voda ehdä mään. Ihan avallsena kansalasena ja akvsena junan käyäjänä kysyn: mks remonsa e saada mään hyöyä henklölkeneelle? Lasse Lund kansalanen, Por Oman marjasuksen loppu Honkajoella Jos Honkajoella mesään halua mennä ny, nn akuulla ylläy. E sunkaan susa ja karhuja, vaan hamaalasa, joa vlahelee jokasen puskan akana. Honkajokelaslle e jää mään pomavaa, kun veraa vevä kakk marja uvan nurkala alkaen. Thamaalase pomja ova nykn keskellä krkonkylää, eväkä Honkajoen syrjäseudulla, ja pomva puolukkaa. Marjasoa on kova ja ämase sss lkkuva mesässä. Kankaanpään Seuu krjo (15.9.) asasa okeaa ouua unemaa. Thamaalase ova ollee jo elokuusa alkaen mona vkkoa yhjenämässä Honkajoen mesä. Muskan osamnen ukkuun on lopeeu jo elokuun lopussa, joen PorlaseTkn vanheneva ja nuoren käluoka ova penenynee. On rohkeas pohdava esmerkks kouluuspalvelu. Men palvelu uoeaan laadukkaas ja ehokkaas? Onko esmerkks osen aseen kouluuksen ompakkoja olava muuaman klomern välen akana, jollon nuore lkkuva m2 vapaaajallaan kymmenä, jopa Parke saoja klomerejä pävässä? ama vuoskymmen sen. Tammon VasaavanlasaRTV esmerkkejä Asoa päs myös ehdä er Whe Medän Jubleum avon, hyödynäen nä mahdol kaklla hallnnonalolla. Komanen päääjen on olava rehellsä. lsuuksa, joa on käyeävssä. On okeas käyävä läp kakk Ikäluoka ova muuunee. Taeava lukkopon kaupungnvaltuustolle kaupungn vasuulla oleva syykuvo palvekasvava senorväesö arvsee Harjau, pääeäväks uodu muuamen lu ja pohdava,sävyey men ulevauudenlasa palvelua. Kepp ja ja lakau kymmenen uhansen sääsösuus oeaan haluun. kkkusuol evä enää rä. esykse ova näperelyä. Tämän Omaomses asuva hmluokan sääsö ulee nykyakana nen on odellnen kunaalouden Isenäsyydenkau 1 3, on p. ueava (02) pääää avan jossan Por: muualla. sääsölpas, ja hänä Palvelemme: ma 9 19 pe 9 18, la 9 15 Uskon, eä valuueukn ova mahdollsmman monpuolses. ahkonnu hyvää ulosa vme Velä 90luvulla velkamäärä oppnee: Kauvalofarssssa budvuosna. asukasa koh ol nykyrahassa al jevasuullsen vrkamesen Verouloja on ullu mukavas le uhannen Tyylkäs uuuus! euron luokkaa. Reaa plouumnen valuuson selän ja ällä peruseella valuusojousovnyylmao jalmääräses velka myös vähen. aakse uskn enää onnsuu. ko mljoona ylmääräsä ämän Esmerkssä omala energacanvas Tulaessa 2000luvulle apahvuoden budjen. u muuos. Porn kaupungn yhölä osamaa jäey sähkö Laaja värmallso Vme vuonna Porn kaupungn velkamäärä on yl kaksnkerase porlaselle veronmaksajalle Tekslpnanen rll unu vmesen vden vuoden kassavra ol lähes 30 mljoonaa sääsöjä juur uonu. Haa sä Leveyde 2 ja 4 m rll euroa pakkasella. akana. vason ol slmn nähävssä. Jublee sablape KL 33, akuu 15 v. alouslanne maaltänä vuonna budjeou kassapaheneva Ny eleään 2010lukua. MaalBLounge sablape vra on mnuksella 20,9 mljoomanlaajuses on huolesuava. ma on avan erlanen kun muu Kyllä. Olen seurannu apahuma Ulvlan surmasa saakka. No jaa. Rkosuuse knnosava ana. E. E knnosa mnua ppaakaan. 46% 24% 30% Teksar Läheä numeroon eksves: TEKSTARI (väl) vess. Vesn hna on 90 senä. Julkasusa eksaresa yks palkaan kuukausan 50 eurolla. Mnua on kl kora purru, Seurakunayhymän aloua paranneava TavallsTen kaupunklasen, ja lmeses myös osan valuueusa, melesä kaupunk on Aukeama s 2 3 lukjan kuva A 3290 rll BLounge sablape 6,59 Eus vun nauha verkkogallup seuraako akvses annel auern juua? 46% E. E knnosa mnua ppaakaan. a eselävää kun se meleses nähävyys? E enää hmeyä Lavan hurja velkaaakka, kun näk kunnanjohajan käyöksen. Exlavalanen ves: TEKSTARI (väl) vess. Vesn hna on 90 senä. JulOn se hyvä, eä e härkö ana kasusa eksaresa yks palolee ajamassa meä hljasa kaan kuukausan 50 eurolla. snne erämaahan. Nän mahdollsmman sälyy ja lmeses myös osan valuuasukasa koh ol nykyrahassa almonpuolses. Medän sellä rauha ja myös mesän eläeusa, melesä kaupunk on le uhannen euron luokkaa. Reaapäääjen mllä! ahkonnu hyvää ulosa vme PorlaseTkn vanheneva ja lmääräses velka myös vähen. vuosna. nuoren käluoka ova penenytulaessa 2000luvulle apahon olava Mnuakaupungn on kl kora purru, Naapurn meeln kylläsyny Verouloja on ullu mukavas nee. On rohkeas pohdava esu muuos. Porn rehellsä.onko oken oaa lasenmerkks ulekun nuor. Sä päväsja ällä peruseella valuuso jakouluuspalvelu. Men velkamäärä on yloln kaksnkerasvasuuden kusannuksella ur uoeaan laadukkaas ja ä lähen pelänny koko mljoona ylmääräsä ämän palvelu unu vmesen vden olen vuoden vakoehn yökkärn ukemara. Korapelkon rajoaa jo vuoden budjen. ehokkaas? akana. öhnenergaepäammaaosa elämään, sllä kun esmerkks Vme vuonna Porn kaupungn Onko esmerkks osen aseen Esmerkssänaomala Paheneva alouslanne maalylö henklöä, kerova lapsen ulkolen, on alueella, jossa asun osamaa kassavra ol lähes 30 mljoonaa kouluuksen ompakkoja olayhölä jäeyjoka sähkö manlaajuses on huolesuava. perheen asa okellava nmlvapaana. Men koranloppukesän ja alkavan syksyn euroa pakkasella. muuaman klomern välen e porlasellejaveronmaksajalle Mllä vela kora ulevasuudessa kenelle sauu. Ja ämä van jollon nuore lkkuva omsaja vova akana olemme saanee seuraa Tänä vuonna budjeou kassaakana, sääsöjä juurlä uonu. Haa sä makseaan? Nykymenon makjäää aajasks,nähävssä. eä on mukamas nän maalueella koransa vapaaks? porlasen farssa. vra on mnuksella 20,9 mljoovapaaajallaan kymmenä, jopa vason ol slmn saamnen uleven sukupolven On pdey kaupunklasa ajaklomerejä pävässä? Vakka onkn omassa phassa, naa euroa. saoja Ny eleäänhalvempaa. 2010lukua.Kenen Maalparasa rahalla on moraalona. sammueujen lyhyjen alla ja Tämä verran euroja lähee kauvasaavanlasa esmerkkejä on on avan erlanen ellen? kun muumua kun phassa e olema aaa! kaupungnvaltuustolle suunnelu parkkmaksujen kopungn kassasa enemmän kun kaklla hallnnonalolla. Medän ama vuoskymmen sen. Lasenhoaja Se e rä eä sanoo: se on kl pääeäväkskora, uodu rouksa aloua pakkaamaan. snne ulee. päääjen on olava rehellsä. Asoa päs myös ehdä er emuuamen se mään ee! Kora kymmenen uhansen sääsöpelon, seurauktarnan mukaan lunakn ul Huma summa, se on non nelon okeas käyävä läp kakk avon, hyödynäen nälenokenälle! mahdolbeachfus Ehän hasaa hmsen näperelyä. Tämän avaala vme alvena yl budje on henoa, jänsadan hoajan vuoden palkka. kaupungn on käyeävssä. Vähän nn kun pelpurkkeja, va? Kerräys mua lukekaa hyvä hm esykse ovase lenokonea anakaan näy vasuulla oleva palveäsä vova olla aka lsuuksa, kävä joasellä luokan sääsö ulee nykyakana odun. lu ja pohdava, men ulevamllä ämä kaeaan? Velalla eikäluoka ova muuunee. se, mä mhnkn laarn kuuluu laaa. Tämä e ole ensmmänen kera, kun jollaja hekka ols helppo svoa pelkääjälle. pääää avan jossan muualla. Tässä esmerkkejä ongelmsa suus oeaan haluun. enkn. Kasvava senorväesö asfalla!arvsee Adau alue, jonne Uskon, eäonkohan valuueukn ova sääsövja rakasusa, joa vrkamehe uudenlasa palvelua. Kepp ja kaupunglla elakn mahuva! Porn kaupungn Talous on Anvesa Knuula oppnee: Kauvalofarssssa bud vuoks ova krsyneessä alouslankkkusuol evä enää rä. ko va mnkäköhän LänKrjoaja on kaupungnvaluueu ja laneessa, syömmemarjasoa lasem on jevasuullsen vrkamesen eessa esänee. Omaomses asuva hmnaa euroa. Kyse on van avaralhe haloo! Beachfus kerran kauvalo ova ollee jo jo elokuussa. kova ja sporn kaanumnen yreään lopeaa, ja jossa plouumnen valuuson selän nen on odellnen kunaalouden kenneä palvelevasa jänves hallusohjelmassa lukee,me vuodessa! Medän kokau kun kokoomuksen Porn kunnallspkään pmenä? eälauasla. hal ämase sss lkkuva mesässä. järjesön puheenjohaja. TavallsTen 90luvulla velkamäärä aakse uskn enää onnsuu. sääsölpas, jaformularaa hänä on ueava onnsa. joka pävä + roskankaanpään Seuu krjo (15.9.) luskaupunklasen, saaaa van nykysevelä hankmona vuoa Saakunnassa on kee loppuun. ka heeään ulos ajoneuvosa. asasa okeaa ouua unemaa. Kaupungn yönekjä, jos ruoaselu paremmasa henklölmks mooorajoneuvo evä Thamaalase ova ollee jo elo kaunnne muuuu omaks Saakuna ja Prkanmaa sava keneesä raella. Inercyjuna loovoon, mua kuenkaan kuusama noudaa nopeusrajouksa? Kylalkaen mona vkkoa yh ajaks nn posue kakk yömörnen saada ulkolla ja lkmyös yheensks seurayöapaurmen määrä osoajaks.pen Anolope kulkemsen ja alo aas nälle asolle e voda ehdä m jenämässä Honkajoensynergaeua lä haammnkn perllevahoeho pääsee! mesä. pakolanne koulumaka kun kulkea aukunamalln srymsen mahdol ava melesän sen, eä seura kua kre? Käppäränkankaalle yhesomnnalla voe vähän hllymmn vme vuonna. ään. Muskan osamnen ukkuun on asaan lsuudesa. seurakuna saada joan akaan, eekunna kaluaova onnsunee yönan olla. Laamalla kevyen lkenpendolnoja on ovou mona joen Tomvn Ihan avallsena kansalasena lopeeu jo elokuun lopussa, een väylän kunoon Vanhalla Po13 osanne. 000:n jäsen ajana aka hyvn. Myöson, valuusmkä snä eä appelsnejä malla vuoa, mua mään e ole apah ja akvsena junan käyäjänä ny on menossa puolukanperusus ryösö. non rnellä kuna ukee myös kuljepohjaan. uus krkon on saanu uoda änne vuosunu. Ny ul selvys, eä 100 kysyn: mks kauan ovousa rethamaalase evä om yksn,ny mellä ämän ehdon on ny hyväksymä usyräjä akaamalla helle meäyää sesemäsä kolme seurahenklösön kymmenä, kehämssopmus On se varsnanen Knderylmua kauhea poru mljoonaa euroa e rä henklö monsa e saada mään hyöyä vaan joku pakallnen hoaa heehdä yöänsä jouukunaa. es anaa älle ajaukselle lsäpona. Kalenrauhan läys, kun kaks vsosakenäsä superruusa. nä lkeneen nopeuamseen, vaan henklölkeneelle? dän ohjaamsensa kakkn erpuheenvuorossan maa pelkäämään, eä ajava jonn vähäsä lukumsa kolmen Lasse Lund än vakeas löydeävn yölasa ajelee auoks muskoakn sl vo syödä! palvelee van avaralkenneä. po säsä Yhesen Smo Järvnen kun hmsen päälle. neljän seurakunnan kauamopedlla, yhden kansalanen, Por mnapakkohn. Pomnapaka naamodulla puhuu Tosn e han lenklle askunsk:n arkkelssa e uou esl krkkovaluuson kokoyhesenkannaa srk. yhymän uksesa malln. kasasaa kulmlla Porn pohjalle oaa. Päääjänä en halua oaa vasle, mä konkreesa hyöyä maa25.5. uuson lmeseson kasou ennakkoon jaseurakunnan merky kännykkään, krkkovaluuson vj. uua sä, eä jonkun laps, ä anoasaan yks henklövalna. sesoskelevaa jengä ja vlkkuakunnalle on avaralkeneen esähkökaapelnauholla a Valu mulla Tulevasuusyöryhmä SDP asa sekn, mua valuusaeä sä jää auon alle, koska nää oanee asaan akanaan kanaa. KylläKansanKrkko päääjä sen eää, kn päs käyää. hosamsesa. Ana on Tärkeä sanou, revulla. onkehärkempä ja kauaskanoasoa e ole laeu kunoon. Seurakunen kymmenädas amüberraschungei esmerkks Krekka e pysy eä maakunnan lkeneen Peräkärryllse henklöauo ja sempa esyslsan asoa olva Jos haluamme olla veovomanmkkeä ssälävä henkkoskaan maksamaan lanojaan, ämskohee ova henklölkenpakeauo palveleva pomjoa. Porn juevankelsluerlasen seura Kokemäen krkko. manen ja lapsysävällnen kunlösömäärä 221laoksessa halua, eänon än varsnkn kun korko Krekalle eessä. VR yrää markknoda Jonkun pakallsen on myös sä olenlvuonna kunayhymän vuoden 2010 lna, äyyy henklöyövuoa muodosaen jouuu syömään 3 70 pävää vanhaa lähenelee jo 17 prosena. Me ny krees saada myös naa parempana ja ekologsempalyeävä marja kylmävarasossa, pääöksen ja omnakeromukkoulu ja lkunala prosenn menoerän. Henklösruokaa. Sä Porn palvelulkenossa on suurn vedäyskunnollse sen na vahoehona yksysauolulle. koska ne evä vo olla päväkauseneuroa sekä henklölnpääöksen mahdollsa ässä yheskunnallluvalle. Emme vo pkää enää ö jaomn sen jakuva kouluus ova sevanhukslle. Jos Honkajoella mesään halua sa laos haluaa arjoa euroon srymsen jälkeen. Kuenkaan 100 mljoonaa lämpmässä varasossa. käsely. Näsä muuama sana. lmaprssä. nääkään hanknoja. vomavara, joka laadukkamennä ny, nn akuullasessa ylläy. Eköakaa vanhuua enää arvosea? e rä makaajan lyhenämseen. edon e kukaan hamaalanen Seurakunayhymän Krkon den palvelujen sälymsen. TaE kukaan aheea vala naae sunkaan negavsusa ja karhuja, vaan kuluurhsorallsesnänkö Porn kaupungn joho Tällä hekellä Porn ja Tampeosaa ulla yhjenämään HonkajoVanhalle Pornelle ja LaakarnElna Musonen selle uralle hamaalasa, käänyny lnpääös kn arvokas an louslaneenjaparanamsessa en haluava puresa. Oleko se ajaellu joa vlahelee jo enknesömassa en. sosaaljohaja reen välllä suurmmaks osaks penä marjaaluea. Luva elle on saaava kevyenlappn? lkeneen e sasee äydentouus huomon. Omaa pelasuksena henklösömäämuuaa Sellä vokasen puskanjossa akana. oma? Haluavako he se syökulkeva kälopu vaunu,krvo joa VRpuheenvuoroja, on, eä ämännäe jälkeen väylä. Kunnalla pää olla halua ja sn rakenavas mahdollsuukhyvn omvaa knesöhuoloa varsnkn kun s rehua meln määrn, ekä Honkajokelaslle e jää mään vanhaa ruokaa? e suosu korvaamaan mukavamkukaan honkajokelanenrän e vähenämsä, enää dä 3 pävää huoleha sa nerlaneenpomavaa, käänämseks pospuolusaa se, eä sllä vo lukumääräses merkävä osaänakvsuua puolesa ols käväkunalasnaapurea vavana. kun veraa vevä myös mlla vaunulla, esmerkks marjoja pom ja pakallselle halkkumsesa. vselle kannalle. Vakka uvan suurnnurkala daan varmsua seurakunen mo jahenklösösä on penpalkkasa ensa urvallsesa Äänämsen lyhy oppmäärä: kakk marja al maalasen cyvaunulla. hankkjalle ukjolle Jos e ole rahaa, noseaan vero Inerne, hääkello ekaen. veläthamaalase klkaa, kasopomja nen ova yö ja e koonamshuoneden nasa, jodenlavan pos jäämnen es Pekka kunnanjohaja Klopaal, Porukal, Kaks keraa pävässä (myöhään kenenkään pdä marjoja vedä. Raha äyyy josan löyyä. n, eä alouden ssälman laadusmerkks hauausmaden hoo ja. Henosen esnymnen AsudPulkaara, Jukoslaava, ponkar, nykn paranamseen keskellä krkonkylää, e erveydellsesä llalla ja erän akasn) kulkevaa Meneely on oman marjasuksen E voda oleaa, eä Alpaana ällasn ja Serpa. ähäävä on esäväsyrjäseudulla, o a. Nänjaollen e ääläkään ole va yösä os lmesen magohaan, ossa e ollu fksua. Ekö LavasSnkapore, väkä Honkajoen nercy 2 junaa, jossa e ole ra kenoja loppu Honkajoella. Saakunnan Kansa uuso maahankkesn ruveaan alkolla.raron kuulusela sssaan. vä raa vähennyksn. mua e uoasahaeua ulonlsää. Vanha marjasaja osaankaan ole mään muupomva oden puolukkaa. vnolavaunua, pden sona saveroulojen Lapslle on varmas paremp nanana Porn radan remonhenyneen veron korous oleon loppunu Käydyssä keskuselussa haen Henklösön pysyvyys ja varsn Honkajok Muskan pomna sauksena ja voona. Valon vel ekä Johanna Kuusso Läheä numeroon eks PRISMA Mkkola Iäkeskuksenkaar 6 PRISMA LänsPor Eeläväylä 2 Avonna ark la 8 18 su 1218 Eus vu Enemmän 5 Saakunnan Kansa Perjana 30. syyskuua 2011 Kyllä. Olen seurannu apahuma Ulvlan 46% Lukjan kuva julkasaan myös verkossa SK24.f/melpde surmasa saakka. Seuraako akv Läheä kuva: a makapuhelmella mulmedavesnä numeroon Krjoa ses Annel Auern vesn LUKIJANKUVA (väl) kuvauslanne, yheyseos sekä henklöunnukses ja46% pankklnumeros. Vesn hna on Rkosuuse knnosava ana. juua? 90 senä. Lukjankuvsa e maksea palkkoa, mua julkasusa kuvsa palkaan kuukausan yks 135,24 eurolla. Pora e pdeä pnnalla Teksar kaulamppuja sammuelemalla Lukjan kuva Ma Mörnen Seurakunayhymän aloua paranneava Mkään luoeava ukmus e oso lmääräses velka myös vähen. Tulaessa 2000luvulle apahu muuos. Porn kaupungn velkamäärä on yl kaksnkerasunu vmesen vden vuoden akana. Paheneva alouslanne maalmanlaajuses on huolesuava. Mllä vela ulevasuudessa makseaan? Nykymenon maksaamnen uleven sukupolven rahalla on moraalona. Enemmän syyskuua 2011 Saakunnan Kansa Perjana 4 Enemmän Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Lukjan kuva julkasaan myös verkossa SK24.f/melpde Läheä kuva: a makapuhelmella mulmedavesnä numeroon Krjoa vesn LUKIJANKUVA (väl) kuvauslanne, yheyseos sekä henklöunnukses ja pankklnumeros. Vesn hna on 90 senä. Lukjankuvsa e maksea palkkoa, mua julkasusa kuvsa valaan kuukausan yks joka palkaan 135,24 euron palkkolla. Pora e pdeä pnnalla kaulamppuja sammuelemalla g (4,95 4,50/kg) KevyOlo Kvennäsves Rakas a karpalo, 4 x 1,5 l, 6 l (0,57/l) (ss. 3,39 + pan 1,60) Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Melpde E. Yleensä luomu on vähemmän erveellsä, koska sä ehdään uskomusen peruseella. Esmerkks luomumassjauhossa on valavas enemmän syöpävaarallsa homea kun avallsessa jauhossa. Luomukanolla on enemmän kampylobakeera ja luomusolla enemmän rknä. Saksassa kymmenä hmsä appanu ehecbakeer ol peräsn luomudusa. Parhammllaan luomu vo olla yhä erveellsä kun avallnen ruoka. Merkarvala Ylnevan lan phvsonnn lhaa ja Eskolan lan vaskanlhaa! Phvsonnn ssä ja paahopas kg Uuse 5 Saakunnan Kansa Perjana 30. syyskuua 2011 N:o 143 (35.389) LTLevkk vuoskerta Perjana 30. syyskuua vkko 39 prsma.f Saakunnan Kansa Perjana 30. syyskuua 2011 ny on menossa puolukan ryösö. Thamaalase evä om yksn, vaan joku pakallnen vakeas löydeävn pomnapakkohn. Paka on kasou ennakkoon ja merky sähkökaapelnauholla a mulla revulla. Peräkärryllse henklöauo ja pakeauo palveleva pomjoa. Jonkun pakallsen on myös sälyeävä marja kylmävarasossa, koska ne evä vo olla päväkausa lämpmässä varasossa. Omn edon e kukaan hamaalanen osaa ulla yhjenämään Honkajoen penä marjaaluea. Touus on, eä ämän jälkeen kukaan honkajokelanen e enää marjoja pom ja pakallselle hamaalasen hankkjalle ja ukjolle e kenenkään pdä marjoja vedä. Meneely on oman marjasuksen loppu Honkajoella. Vanha marjasaja Honkajok VR jakaa kansan kaha Yrn osaa Porn asemala alennuspleä Helsngnmakaan lokakuussa. Lppua e vonu osaa, koska kakk alemyyn apahuu nessä. Se on oa: van nessä! Onkohan kaupunglla sääsövko va mnkäköhän vuoks LänsPorn kauvalo ova ollee jo pkään pmenä? Kaupungn yönekjä, jos ruokaunnne muuuu omaks ajaks nn posue kakk yöpakolanne sks ajaks. Anoasaan yhesomnnalla voe saada joan akaan, ee kaluamalla osanne. On se varsnanen Knderyl läys, kun kaks vsosakesäsä yölasa ajelee auoks naamodulla mopedlla, puhuu kännykkään, kasasaa kulmlla sesoskelevaa jengä ja vlkkuakn päs käyää. Das ÜberraschungeI En halua, eä än laoksessa jouuu syömään 3 pävää vanhaa ruokaa. Sä Porn palvelulkelaos haluaa arjoa vanhukslle. Ekö vanhuua enää arvosea? Nänkö Porn kaupungn joho ja en. sosaaljohaja haluava oma? Haluavako he se syödä 3 pävää vanhaa ruokaa? Än puolesa Lavan kunnanjohaja Pekka Henosen esnymnen Asudossa e ollu fksua. Ekö Lavassa osaankaan ole mään muua eselävää kun se meleses nähävyys? E enää hmeyä Lavan hurja velkaaakka, kun näk kunnanjohajan käyöksen. Exlavalanen On se hyvä, eä e härkö ana olee ajamassa meä hljasa snne erämaahan. Nän sälyy sellä rauha ja myös mesän elämllä! Naapurn meeln kylläsyny Onko oken oaa lasen ule vasuuden kusannuksella urvakoehn yökkärn ukemana öhn epäammaaosa henklöä, joka kerova lapsen ja perheen asa okella nmllä kenelle sauu. Ja ämä van sks, eä on mukamas nän halvempaa. Kenen parasa ajaellen? Lasenhoaja Beachfus lenokenälle! Ehän sellä lenokonea anakaan näy ja hekka ols helppo svoa asfalla! Adau alue, jonne elakn mahuva! He haloo! Beachfus kerran vuodessa! Medän kokau kun formularaa joka pävä + roska heeään ulos ajoneuvosa. Mks mooorajoneuvo evä noudaa nopeusrajouksa? Kyllä haammnkn perlle pääsee! Käppäränkankaalle kre? Mkä snä on, eä appelsnejä on saanu uoda änne vuoskymmenä, mua kauhea poru näsä superruusa. Ka nä muskoakn sl vo syödä! Tosn e han lenklle askunpohjalle kannaa oaa. Kyllä päääjä sen eää, eä esmerkks Krekka e pysy koskaan maksamaan lanojaan, varsnkn kun korko Krekalle lähenelee jo 17 prosena. Menossa on suurn vedäys sen euroon srymsen jälkeen. E kukaan aheea vala naapuresa. Oleko se ajaellu muuaa Lappn? Sellä vos rehua meln määrn, ekä ols kävä naapurea vavana. Äänämsen lyhy oppmäärä: Klopaal, Porukal, Inerne, Pulkaara, Jukoslaava, ponkar, Snkapore, Alpaana ja Serpa. Raron kuulusela rll Jublee sablape Mllä vela ulevasuudessa makseaan? Nykymenon maksaamnen m2 uleven sukupolven rahalla on moraalona. Melpde so panoraama Por: Isenäsyydenkau 1 3, p. (02) Palvelemme: ma 9 19 pe 9 18, la 9 15 Keskaukeama Melpde A ne o A ne o A ne o /4 vu e A ne o A ne o x 90 Aneso 526 x 90 1/4 svu el 6 x 90 Aneso 254 x x 365 Aneso 526 x Va m u Va m u Va m u Va m u Va m u ä 302 ä 31 ä 745 ä 99 ä Enemmän Meno K m Mnne änään? Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Hekk Wesergård/SK Skanen: Trakoren mäkveoksossa rakasee ao PORI Elokuva suomen lnjaauohsorallsen seura. Saa kunnan osason llanveo klo Porn krjason kokoushuone (alakera), GallenKallelank. 12. Mukana Pulaajan buss krjan krjoajaryhmän jäsen ekn. r Tmo Lehonen sekä Moblan v lnjaauoeoklpalun voaja Paul Mäknen. Karoeaan myös ensen Porn Lnjaauo Oy:n ja Lählkenne Oy:n hsoraa. Tlasuus on avon kaklle aheprsä knnosunelle. Lsäeoja puh erveyskosk klo Maukse 3 e. Saakunnan yhesökeskus. Isolnnank. 16. Järj. Saakunnan Vanhusuk ry Cowboys & Alens (K13) klo ella & Aleks ylläyssynär (K3) klo elämä ennen kakkea (K13) klo FnAl desnaon 5 3D (K18) klo 20. le HAvre (S) klo 18. mdngh n PArs (S) klo PusskAljAelokuvA (K13) klo ja smurff 3D (dub) (K7) klo vares sukkanauhakäärme (K13) klo 20. ZookeePer (K13) klo Luenno säädä ja sääsä lueno klo Saakunnan Mara ry:n luenosal. Ylesölle avon. Luennolla jaeaan peruseoa energankäyön ehosamsesa sekä musa lmasonmuuokseen vakuavsa ekjösä, kuen jäesä. Näyely A PorgnAl gallera. Eelärana 6. Alakera, Ka Ruohonen, Pen palkkalaakko: Pen palkkakasa ja sä hahmoeava hmsenmuoonen jälleenrakennussarja as. Yläkera, Hekk Hauala: Maalauksa ja prusuksa as. Avonna klo Porn PääkrjAso. Porn Nuormarojen 25vuosnäyely Mara monessa mukana on esllä as. Porn Aokeskus. Iäpuso 13. Eläköön mao näyely as. Avonna ma o klo 10 17, pe ja la A Seurakunayö elämän elksr ry. Vanhakovsone 12. Rukouskokous klo 18. HellunAsrk. Sampolan nuorsolassa, Puhurne 10, lähölasuus klo 12. EL ruokakass. Pormes män ohjaus Vesa Kvnen, roolssa Kmmo Thveränen. Käskrjous lasujen Kosekko, kukkula, saar... ja Kon pohjala. Tukomna ässä ksassa e kuljeajan ja koneen ällä juur merkysä ole. usemmen kokemus korvaa nuoruuden nnon. Konehevosen ylämäkksa Mä: Trakoren mäkveoksa Mssä: Skasen Sammssa Mllon: Lauanana klo Kuka järjesää: Sammn kyläyhdsys ry arnluodon nuorsolassa lähölasuus klo EL ruokakass. Phlavan Kellarkrkossa, Harry Gullchsenne 1, Elämän Levän la klo 18. Ruokakass. läheyssrk. Taponk. 8. Sanan ja rukouksen la klo 19, Marko Nuurkar. meodssrk. Läheysysävä klo Annel ja Valo Kosksen koona, Annank. 23. Kahv. PelAsusArmejA. Vähälnnank. 8. Veljeslo klo 17 (mesen pr). Porn ev.lu. srk. Sanan ja rukouksen la KeskPorn krkossa klo 18.30, Pekka Aalo, Porn Ylsyslaulaja Kaa Tonn johdolla. Ikämeskerho Teljän krkolla klo 14. Van puolks usko Järjesäjä houkuelee: Mäkveo ksa ova koko perheen apahuma, jossa on paljon ohjelmaa myös lapslle. Veoksan lsäks apahumassa vo veää PkkuValmea käsvo vanen. Jarkko Wllman. Porn seudun krsllse eläkeläse ry. Seu rakunakeskus. 2. krs. Tlasuus klo 13 (kahvarjolu klo alk.) Johokunnan kokous lasuuden jälkeen. raamau PuHuu srk. Avon ylesölasuus klo Karanon Kpakka. Rauaenpusok. 2. sley. Varvnk. 3. Nuoren raams (Raamaupr) klo 18. vapaasrk. Sählyä Kaarsl lan koulussa klo 19. Tapahuma käänyneden esauspävä. Karhuhall klo Mahdollsuus suoraa käänynelle arkoeu mn, kasella vanhojen auojen kauneusksaa, hyppä pomppulnnassa ja seuraa pelasusnäyösä. auno jönkkär Kyläyhdsyksen puheenjohaja ja erveyskunnon esejä (mm. 1 km:n kävelyes, lhasvoma ja asapanoes). Mukaan ssälkunajalknee a hyvä kävelykengä. Hna 2 e. Järj. Porn kaupungn vapaaakavraso knalasa Aj (as, a ch) vomselua sasn klo jako, klo alkee. Porn Puuvlla (ssään Slapusokadun puolela kamppalulajen poraasa, 2. krs). Tänään lmanen esely. 10 kerran kurss alk. 45 e, keramaksu 5 e. Ohjaajana Leena Vlponen SuomKnaseurasa kyläsaaren mara. Kyläsaaren kyläalo. Sennäyely, senneuvoja pakalla klo Terveysvalsusa klo 18 alk. Terveyspalvelujen johaja Esko Karra. Porn marayhdsys. Seurakunakeskus. Iäpuso 14. Maraasu kaua akojen. Maralon pernnekeskus Syreenn johaja Krs Veserbacka keroo arnoa ja näyää kuva maraasusa klo 18. Vapaa pääsy. Porn seudun sovanhempen järjesämä ompelu kerho parllsen vkon sasn klo 17 Kovulan ompakassa. Porn PääkrjAso. Juhan Ahon juhlavuoden monolognäyelmä Akalsä klo 18. Tlasuuden keso n. 1 un. Vapaa pääsy. Näyel Hyvän melen Alo. Val ak. 9. Talo avonna klo Lauapelkerho klo 11. Elämänhallnaryhmä klo Pel pokk ryhmä klo 16. Uus verasukryhmä lkaa pelaavlle melenerveysongelmaslle kokoonuu Hyvän Melen Talolla joka klo 16. käpse / Ano ja ova. Vkkarn Valkama. Juhana Heruank. 17. Ikäpseen neuvonapalvelu klo Ano ja Ova: Bngoa klo 10. mummun kamar. Iäpuso 14. Tuoljumppa klo 12. Sanna Aalo. Kamarkerho klo 13. Kahvla avonna klo Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Puuavaraa kokoonuu yhdsyksen omlossa, Valak. 7 C 36, klo 12. Aheena kallgrafa harrasuksena. Ilmalämpöpumppu ja sähköasennukse. Myyn, huolo ja korjaus. Musa sulanapo ja lämmyskaapel alven varalle / verkossa ja lehdessä Oseaan maahan upoeava jäevessälö lavuusn. 5 m3. Puh Hank ny ennen alvea parveke ja erasslasukse, vherhuonee, kesämökken ja huvmajojen lasukse. Myös laskaee ssään ja ulos, kokolasove, kaolasukse ja runkorakennelma, parvekeverho, saunalojen lasukse ym. Tuusu kaavn svuhmme ja pyydä arjous: a soa p Tom he! Myydään klapsrkkel, 4kW mooorlla, sähköllä omva, halkasukara, äysn kunnossa, hp. 1000e. Oseaan sähkömooorea, 35,5kW, kerrokse /mn. P ROMPE/KIRPPUTORI änään ja huomenna 919 Ankeraane 24, Kalaholma puh ATK HUOLTO Mkko.f on yksyslle ja yrykslle arkoeu kauppapakka verkossa ja lehdessä. Verkkopalvelussa lmoa lmaseks ja sen kaua vo jäää lmoukses edullses leheen: 23 rvä 11,30, 46 rvä 16,45, 1x30 kehyslmous 21,58, 1x40 valokuvallnen 37,02 julkasupävää edelävänä arkpävänä klo 14 mennessä. Vo uoda lmoukses Saakunnan Kansan asakaspalveluun Pohjosrana 11 E, Por p julkasupävää edelävänä arkpävänä: rvlmoukse klo 15 mennessä, valokuvallse klo 12 mennessä. Rvhna 7, kehyksellse lmoukse: 1x20 45,45, 1x30 65,65, 1x40 86 (valok.). Rvlmousen auomaavasaanoo (24h/vrk) p Saneluaka 30 sek. Hna 14 /puhelu + pvm. Tällön e rvmaksua. Seuraavan pävän leheen lmous on soeava klo 12 mennessä. La, su ja ma lehn perjanana klo 12 mennessä. Ilmoushnna: Verkossa 0 Lehdessä alk. 7 Lsäeoja Puh: / Saakunnan Kansa avonna mape DOOL LOPRLWXV <NVL SDUKDLVWD &KU\VOHU 1HRQ L 9 DXWRP ± $M WNP LOPDVWRLQWL PHWDOOLYlUL K\YLQ SLGHWW\ 3 * *ILMOITUSNUMEROLLA vo hakea uoeesa lsäeoja osoeesa Puheluden hnna 010alkusn yrysnumerohn: lankapuhelmesa 8,28 sn/puhelu + 5,95 sn/mn (alv 23%), makapuhelmesa 8,28 sn/puhelu + 17,04 sn/mn (alv 23%). VESIKOURUT! Porn seudun HengysyHdsys / sakerho Porn seudun sydänyhdsys. Jäsenapaamnen Todella leveää 1luokan hrspaneela n. 300 m2 erä. Hna 12,5 /m2. Myydään myös penempnä ernä. Soa ja kysy lsää puh Kauppapakkas KURSSIT Työurvallsuuskorkurss Porssa: Peruskurss 8 h 22.9 (myös kuljeajen ammapä.). Täydennyskurss 4 h Ilm. p SAUMATTOMAT SADEVESIKOURUT, TIKKAAT, LUMIESTEET YM! ASENNUSPALVELU! PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS! / SATAKUNNAN RAKENNUSTYÖ, PORI SELLUVILLAA puhalleuna myös rosäkkejä edullses! Kusu ATKhuolomes kokäynnlle. Korjaukse, asennukse, vruspuhdsukse, laee, ohjelma, ym. KOTITALOUSVÄHENNYS www. ukpalvelu.com, Teokoneen huoloyö ja dgboxn asennukse. Puh Vuokraavana Ruosnemessä vapaa saunallnen rvalo kolmo 80m2. 765,50e/kk+vesmaksu. Esely ke klo Sahrane Por. Ydnsao Oy, Annkau 16 2 krs puh , h+k+p 78,5m2 652,60e/kk. He vapaa. Esely ke klo Vsae 5 B Por. Ydnsao Oy, annkau 16 2 krs puh , h+k+p 61m2 539,60e/kk+vesmaksu. He vapaa. Esely ke klo Vsae 3 A Por. Ydnsao Oy, Annkau 16 2 krs puh , RIVITALOKAKSIO+SAUNA 60m²+auoall. Os. Koske, Kullaa. Ted Reposaaresa 120 m² paralosa 800e/kk. Puh Kadonnu! Punase Furlamerkkse slmälas pela välsenä yönä Porn keskusassa. Puh TRIMMAUSTA Koren rmmauspalvelua Porssa. Mm. nypävä errer, snauser ja mäyräkora. Trmmauspalvelu Haukux, Jar Seppälä P Afrkan ja Egypn venn Toyoa Hace, Toyoa Leace, Toyoa Hlux, Toyoa Dyna, Toyoa Corolla, Toyoa Carna, Mazda 2200, Nssan Urvan, Peugeo 505 farmar, VW Transporer, Isuzu lavaauo, Nssan Sunny, Nssan Vanee, Msubsh L300, Honda Accord, Msubsh, Isuz, Suzuk ja Toyoa maasur ym., myös kasasamaon, hyvä ja huono, bensa ja desel. Isokaan vka e ole kaupan ese, kakk käy. Osamme myös Suomkäyöön auoja ja makaluvaunuja, uudenkarhea, vanhoja, hyvä ja huonoja, kakk merk ja mall, kakenkäsä, kunosa, merkksä henklö, pake, farmar ja lavaauoja. Tarjoa myös kuormaauo, rakor, mooorpyörä, perävaunu ym. Käesmaksu, myös loppuvelan lunasus. Tarjoa rohkeas. Kun myy, soa suoraan melle, e urha välkäsä. Turvallnen kauppa, paremp hna. Soa a ule. Huomo osamme myös romuauoja, mellä on Suomen Auokerräys Oy:n vrallnen vasaanoo romuauolle, reksersä poso/romuusodsus. Ranja Oy, huomo uus osoe Tuorsnemene 562, Raumanen moelln akana auokenä. Soa p Soaa vo myös lasn ja vkonloppusn! Huomo, huomo! Ranja Oy e vasaa muden osolmoukssa. Huomo, huomo! Ny auo rahaks nopeas ja urvallses. Osamme nopeas käesellä henklö ja pakeauoja pävän parhaaseen hnaan, uudehkoja ja vanhoja, vähän ajeu, paljon ajeu, kakk merk ja mall, hyvä ja huono, bensa ja desel, auo kun auo, kakk huomodaan, myös pkkuvkase, kasasamaoma ja klveömä. Osamme myös venn pakeauoja esm. Toyoa Hace, Hlux, Leace, Mazda, Nssan Urvan, Msu L300, Trans, Transporer, Mersu ym., myös Toyoa Corolla, Carna, Nssan Sunny ym. Nopeaa ja relua käeskauppaa. Osamme ja noudamme myös nopeas romuauoja, myös meallja rauaromu. Osamme myös asunoauoja ja vaunuja, uudehkoja ja vanhoja, myös rakor ja kuormaauo käyvä. Soa he, myös lasn ja vkonloppusn. P Huomo, huomo! Nopeaa ja relua käeskauppaa. Huomo! Oseaan raua ja auoromuja, myös muu meallromu. Tarjoa rohkeas, myös lasn ja vkonloppusn. Noudeaan nopeas myös somma erä. Melle käy myös vanha kuormaauo ja pakeauo. Nopeaa ja relua käeskauppaa. P , Veks. Kakennäköse aku, auon aku, muden koneden aku. Nopea nouo. Käesmaksu, myös penekn erä. Puh RAUTA/AUTONROMUT, kä.maksu! Scanromu Ky p Puh.osakkea. Osan/myyn os.yhöä. P asakasurva.f Oseaan käesellä henklö ja pakeauoja. P Puhelnosake. Soa Ylmääräse avara Sähkö Ekholm lmoaa! LEDvalasme erassn laaan a kaoon. Laurvalo. Maahan upoeava LEDvalo. Saunan valasus. Valasme kon, auoalln, versasn, maaaloueen jne. Laalämpö, vesjohdon, rännen ja vemären lämmys. Sähköarvkkee ja kaapel. Sähkö Ekholm Oy, Teljänkau 8, lähellä lnjaauoasemaa, p Auk arksn 817, lauanana 914. Terveuloa! Sohva+vuol 70 e, sohvapöyä 20 e, Akkaapppöyä 30 e, valopöyä 30 e, upakkapöyä 28 e, sängynpääy 20 e. Puh Saakunnan Kansa Lauana 1. lokakuua 2011 Fanom Lee Falk Porn Auoasennus Oy korjaa ja huolaa auos nopeas ammaadolla. Esm. jakopää, jarruyö, skunvamenme, pakopuke, kasasusremon, pakokaasumaukse ym. yö. Öljynvahdo odoaessa. Huom. Ny myös mopoauojen huollo ja korjaukse. Osoeemme on Saakunnankau 41 ja olemme avonna arksn klo 918. P a Terveuloa! Volvo 740 GL , 4ovnen sedan, juur kasaseu, ajeu van 350km, ohjausehosn, keskuslukus, hälyn, mooorn ja ssälanlämmn, son, veokoukku, e ruosea, hyväkunonen, vankka veur. Hp. 950e. P MB E 200 Desel 93, 124kormall, 5vahenen, juur kasaseu, meallvär, ohjausehosn, keskuslukus, 2 renkaa, lämmn. Täsä omva klkkuja. Hp. 1850e. P Harald Hrmunen Saakunnan Kansa Lauana 1 lokakuua 2011 Sää Sää arkemmn SK24.f Chrs Browne Opel Asra farmar , kasaseu, 2 hyväkunose renkaa (ose aluvanella), cdson, veokoukku. Hp. van 1250e, e nkauksa. P Fa Puno 01, uudemp kormall, ajeu van 129km, huolokrja, juur kasaseu, 2 renkaa, aluvanee, ohjausehosn, sskunonen. Hp. van 1950e. P VW Veno 1.9 TD 96, erän hyvn omva käyöauo, juur kasaseu, ohjausehosn, keskuslukus, 2 renkaa, son, veokoukku, lämmn. Hp. 950e. P Vv ja Wagner Juba Tuomnen Croen Berlngo 2.0 HD 03, rekseröy 2 hengen pakeauoks, uudemp kormall, juur kasaseu, erän ss, meallhopea. Hp. van 3700e. P MB Sprner 208D 98, marlukema 409km, ss, hyväkunonen, kasasus ok. Hp. 5000e, myös vaho halvempaan. P Jää lmoukses helpos ny osoeessa Fngerpor Per Jarla UUSI PEUGEOT 308. LUOKKANSA LUOTETTAVIN. Husqvarna ETULEIKKURI. Puh PappaTunur. P Kuvaa kovuklapa. P VÄHITEN VIKOJA. ADAC TIEPALVELUTILASTO klo 12 alk. Tunne arvos yks sydän. Saakunnan sydänpr maa verarvoja ja arvo valmoauen kokonasrskä jäsenhnaan. Maukse klo Peugeo Toyoa Aurs 3. VW Golf ADAC on Saksan suurn auonkäyäjen eujärjesö. ADACvkalaso perusuu epalveluapahumn Saksassa vuonna Vkandeks keroo elle pysähyneden eknsen vkojen määrän uhaa auoa kohden. Mä penemp luku, sä luoeavamp auo. Jere saakunnan dabeesasema. Valak. 5 D 45 Jerry Sco ja Jm Borgman Rajoeuun erään (ssäpha). Dabeeshoaja maa verenpaneen ja sokern sekä neuvoo kahden vuoden määräakashuollo VELOITUKSETTA (2v/ km) A B. Vranen Ilkka Helä peugeo.f Hnna alkaen Peugeo 308 SW hna alkaen arvou auovero 4.420,54, kokonashna ,54 + omuskulu 600. Vapaa auoeu alk. 510 /kk. Peugeo 308 hna alkaen arvou auovero 4.155,84, kokonashna ,84 + omuskulu 600. Vapaa auoeu alk. 490 /kk. 308mallso CO2pääsö g/km, keskkuluus 3,8 7,8 l/100 km. Kuvan auo erkosvarusen. *Takuu 5 vuoa / km. (2 vuoa lman kmrajousa + 3 vuoa Peugeo jakoakuu km as). UUSI PEUGEOT 308 Uu saukeama Kesk aukeama 1/4 vu e 6 90 A ne o A ne o Va m u ä 92 Va m u ä 745 Urhe un s mäku ma Menosvu Sarjakuvaaukeama Iäkeskuksenkaar 1, PORI p mape 918, la Sääsvu 2 50 A ne o /4 svu el 6 x 90 Aneso 254 x 90 Kokosvu 6 x 365 1/3 svu 2 x 365 Aneso 254 x 365 Aneso 82 x x 180 Aneso 254 x Va m u ä Ka kk h nna ova va m e PDF a ne o e

7 13 Medaedo Vakokoo Erkosmanosmuodo Nelö vakokoo Vaakamallse vakokoo Teksssä Luokellu Vapaaaka Aukeama Kokosvu 12 x 365 Aneso 526 x x 365 Aneso 254 x Panoraama 12 x 90 Aneso 526 x Pen panoraama 12 x 50 Aneso 526 x Teksssä Luokellu Vapaaaka Sääsvu Takasvu 1 / 3 1 / 6 1 / 2 1 / 3 1 / 4 1 / 6 1 / 8 1 / 8 4 x 170 Aneso 168 x x x 180 Aneso 125 x 120 Aneso 254 x x 120 Aneso 254 x x 90 Aneso 254 x x 90 Aneso 168 x x 50 Aneso 254 x x 90 Aneso 125 x Pysymallse vakokoo Teksssä A4 Laapar Lmanos Umanos Jänelö Jäorn 1 / 2 4 x 260 Aneso 168 x kpl 2 x 365 Aneso 2 kpl 82 x x 90 / 2 x 365 Aneso 168 x 90 / 82 x x 275 / 12 x 90 / 2 x 275 Aneso 82 x 275 / 526 x 90 / 82 x x 260 Aneso 254 x x 365 Aneso 168 x Teksssä Luokellu Vapaaaka Sääsvu Takasvu 3 x 365 Aneso 125 x / 3 1 / 6 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 6 1 / 8 2 x 365 Aneso 82 x x 365 Aneso 39 x x 180 Aneso 125 x x 290 Aneso 82 x x 260 Aneso 82 x x 180 Aneso 82 x x 150 Aneso 82 x Kakk hnna ova valmlle PDFanesolle.

8 15 Medaedo Vakokoo Hnna värllnen / musavalkonen Pysymallse Vaakamallse 1 x 260 Aneso 39 x x 220 Aneso 39 x x 180 Aneso 39 x x 150 Aneso 39 x x 120 Aneso 39 x x 90 Aneso 39 x 90 1 x 70 Aneso 39 x 70 6 x 30 Aneso 254 x 30 4 x 50 Aneso 168 x 50 3 x 80 Aneso 125 x 80 3 x 70 Aneso 125 x 70 3 x 50 Aneso 125 x 50 3 x 35 Aneso 125 x 35 3 x 25 Aneso 125 x 25 Teksssä Luokellu Vapaaaka Kokulmlla* Sääsvu Takasvu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Teksssä Luokellu Vapaaaka Sääsvu Takasvu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Teksssä Luokellu Vapaaaka Kokulmlla* Sääsvu Takasvu 1 x 50 Aneso 39 x / / / / / x 35 Aneso 39 x / / / / / x 25 Aneso 39 x / / / / / x 15 Aneso 39 x / / / / / x 120 Aneso 82 x / / / / x 100 Aneso 82 x / / / / x 90 Aneso 82 x / / / / Teksssä Luokellu Vapaaaka Sääsvu Takasvu 3 x 15 Aneso 125 x / / / / x 80 Aneso 82 x / / / / x 70 Aneso 82 x / / / / x 50 Aneso 82 x / / / / x 35 Aneso 82 x / / / / x 25 2 x 15 Aneso 82 x 25 Aneso 82 x / / / / / / / / Kakk hnna ova valmlle PDFanesolle. *Kokulmlla sekä Urheluseura ja yhdsykseosasossa lmoukse ova samanhnasa.

9 17 Medaedo Lee Mkäl vess vaa paljon laa, ssälää paljon eksä a kuva, on lmousle hyvä rakasu. Leä on kahdenlasa. Kneä le on osa leheä ja ndou Uusea Enemmän osan keskaukeamalle. Kneässä leessä on ana neljä ablodkokosa svua. Ssäänpsole on rrallnen le, joka leseään sovun pävän lehden väln. Ssäänpsolee ova ablod a broadhsee kokosa ja nden svumäärän vo vala. Tablodkoko Broadsheekoko Kneä lee Svumäärä Uuseosassa Enemmänosassa 4 4 Hna Ssäänpsolee Svumäärä Hna Tablodkokose Broadsheekokose Hyvä kaupa Hyvä Kaupa on lmouspakka penlle yrykslle ja erkoslkkelle. Hyvä Kaupa julkasaan Saakunnan Kansan Uuseosassa sasn ja lauanasn. Vakokoko 1 x x x 90 1 x 70 1 x 50 1 x 35 1 x 25 1 x 15 2 x 70 2 x 50 2 x 35 2 x 25 2 x 15 3 x 50 3 x 35 3 x 25 3 x 15 Leveys x korkeus 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 Hna: värllnen / mv 218 / / / / / / / / / / / / / / / / / 54 Hyvä Kaupa lmoushnna ova neohnoja Lmanosmuoo ylläää Uus Lmuoo koukuaa kuluajaa. Luovan lankäyön Kneä le Ssäänpsole ablod Ssäänpsole broadshee mahdollsava muoo erouu edukseen.

10 19 Alennukse Ilmouskohase alennukse Tosoalennus Kun lmous julkasaan muuumaomana useamman kerran, myönneään jokasen lmouksen hnnasa alennus ohesen aulukon mukases. Vaholmousalennus Vaholmousalennus on Sanomalehen Loon kuuluvlle lehdlle 15 %. Asakaskohase alennukse Sopmusalennus Sopmusalennus koskee sekä manosomsoja eä asakkaa. Sopmusalennus on ykskkökohanen. Sopmusalennuksen saamnen edellyää ennakkoon ehävää sopmusa. Alennuksen perusana oleva sopmus vodaan sopa 3, 6 a 12 kuukauden maseks. Sopmusalennusaulukon euromäärä ova neohnoja (lman arvonlsäveroa). Manosmäärään perusuva alennus Manosmäärään perusuva alennus edellyää sopmusa a alennukseen okeuava manosmäärä on varaava kerralla. Manosomsohn e sovellea manosmäärään perusuva alennuksa. Tosensa possulkeva alennukse: Sopmusalennukse ja vaholmousalennukse. 2 Sopmusalennus Neoeuro 3 kk 6 kk 12 kk Alennus % Tosoalennus Toso Alennus % kerra 2 keraa 10 3 keraa 25 7 keraa keraa keraa 40 3 Manosmääräalennukse Kpl Alennus % Lsäpalveluveloukssa e myönneä alennuksa.

11 Medaedo avoaa enemmän kun koskaan! er kävjää vkossa svulaausa vkossa 5 mn keskmääränen palvelussa käyey aka 68 % kävjösä veralee svusolla kerran pävässä a useammn Saakunnan Kansa ja SK24.f äydenävä osaan Yhesavoavuus Saakunnan Kansa lukjaa joka pävä Porn markknaalueen kuluajsa Verkkopalvelu SK24.f äydenää Saakunnan Kansan arjonaa aamusa laan pävyvällä uusmaeraallla. Sellä vo myös keskusella ja oaa kanaa. Verkkopalvelussa on mona vahuva ja äydenävä lsäpalveluja nn laajlle, lukjalmoajlle kun manosajaasakkallekn. Näkymällä myös Saakunnan Kansan verkkopalvelussa avoa saakunalase ensä ehokkaammn ja samalla saa uusa konakeja. Verkko on akaansa edellä. Lähee: TNS merx , TNS Gallup. KMT Alueellnen SPOTukmus 2011, Inerques

12 23 Medaedo Manosmuodo Paraa 980 x 400 px 20 / uha manosnäyöä Panoraama 980 x 120 px 6 / uha manosnäyöä Suurn huomo omalla avaussvulla! Avaussvun hallna 956 x 586 px Pdenney suuraulu, suuraulu ja panke manospakkojen sjan vahelee eusvun keskellä sjasevassa manoshssssä. Alasvulla hss sjasee svun okeassa ladassa. SK24.fmanonnasa myönneään sopmusalennus. Lehden ja verkon sopmusalennukse ova erllsä. Sopmusalennusaulukko svulla 18. Aneso osoeeseen Anesoneuvona p Kakk sandarden mukase anesoohjee er manosmuodolle osoeessa Jäbanner 728 x 90 px 30 / uha manosnäyöä 5 / uha manosnäyöä Boks 300 x 250 px 5 / uha manosnäyöä Avaussvun hallna ulaessa SK24.f svulle. Mkäl manosa e klkaa, ohjauduaan eusvulle 10 sekunnn kuluua. Panke (hssssä) 160 x 160 px 2 / uha manosnäyöä Suuraulu (hssssä) 140 x 350 px 4 / uha manosnäyöä Pdenney suuraulu (hssssä) 160 x 600 px 5 / uha manosnäyöä Tkker 1600 x 45 px 8 / uha manosnäyöä Laajeneva kker Koosuu kampanjasvusa, ausakuvasa ja easersa 15 / uha manosnäyöä Näyöjä myydään mn näyön a 500 euron kampanja kerrallaan. Akakohdennus ja osorajoukse kampanjakohases 20 % lsähnnalla.

13 Umanosmuoo välää vesn U on uus, ehokas vesnvejä. Takuuvarma huomoarvo hurmaa kuluajan kun kuluajan. Anesoakaaulu Julkasupävä Maanana Tsa Keskvkko Torsa Perjana Lauana Sunnuna Vedoseava lmoukse o klo ma klo 8.00 ma klo klo ke klo o klo o klo Valmseava lmoukse (e vedosa) o klo ma klo 8.00 ma klo klo ke klo o klo o klo Dgaalnen valmsaneso pe klo ma klo klo ke klo o klo pe klo pe klo Pkkulmoukse pe klo ma klo klo ke klo o klo pe klo pe klo Edellämanujen kellonakojen jälkeen jäeyhn lmouksn lsäään lmouksen neohnaan 5 % (+alv) myöhäsymsmaksua. Teknse edo Aneson omus Sähköposlla: Fakslla: Puhelmse: Sähköposlla a fakslla omeaven anesojen lmousla on varaava ennakkoon puhelmse Anesoon lyvssä kysymyksssä oa yheys Hekk Län puh Lehden svukoko Leveys 254 mm x korkeus 365 mm Panoraamaaukeama Leveys 526 mm x korkeus 365 mm Palsaleveyde 1 palsa 39 mm 2 palsaa 82 mm 3 palsaa 125 mm Dgaalse aneso PDFedoso: panoresoluuolla (200 pp), suojaamaon, fon upoeuna. Tomsoohjelmlla luodu dokumen evä ole panovalma. Avome edoso FreeHand, Illusraor ja InDesgn ohjelmlla ehdy edoso. Fon: Adoben fonkrjaso. Kuva ja grafkka Korkearesoluuosna CMYKkuvna PSD, EPS, TIFF a JPGformaassa. Kuven resoluuosuosus 200 pp (1:1). Vär: värarvo prosessvärenä (CMYK). Aneson pakkaus Suff a Zp pakkausohjelmalla. Panomeneelmä 4väroffse 4 palsaa 168 mm 5 palsaa 211 mm 6 palsaa 254 mm Panopakka: Alma Manu Oy, Tampere

14 Laapar luo konakn. Lsäpalveluveloukse Lsäkopo A4 3 / kpl +alv A3 3 / kpl +alv Kopo valmsa lmouksesa 1:1 ssälyy lmoushnaan. Julsee Ensmmänen julse 20 / kpl +alv, seuraava 15 / kpl +alv. Lnjasro Kärkmeda lmousaneson sropake 300 +alv. Lnjasro muhn lehn 50 +alv. määräyyy lmouskoon mukaan. ssälää sähköposlla läheeävän vedoksen (PDF). Maksulkenne IBAN FI BIC DABAFIHH Maksun saaja Saakunnan Krjaeollsuus Oy Maksuaka 14 vrk neo Vväsyskorko Ylajala perään 16 %:n vuounen vväsyskorko. Huomauukse Laskuusa koskeva huomauukse on ehävä 8 pävän kuluessa laskun päväyksesä. Laskuusrym Laskuus apahuu vkon jaksossa. Arvonlsävero Kakk lmoushnna ova verooma hnoja. Ilmoushnohn lsäään vomassa olevan arvonlsäverolan mukanen sanomalehlmoukslle määräy arvonlsävero 23 %. Pdäämme okeuden hnnan muuoksn. Ilmous ja laskuhuomauukse, reklamaao Musuus vrheellsesä lmouksesa on ehävä lehden lmousosasolle kahdeksan vuorokauden kuluessa lmesymspäväsä. Leh e anna hyvysä vähäsesä pano, panaus a aovrheesä, joka e vakeua lmouksen ymmärämsä ekä vähennä sen lmousarvoa. Vrheesä, joka huononaa lmouksen arvoa, mua e ee sä ehoomaks, anneaan ennään 50 %:n alennus, joka laskeaan lmouksen neohnnasa. Jos vrhe on nn suur, eä se oleellses vähenää lmouksen ehoa, leh julkasee lmouksen uudelleen, veloaen van yhden julkasukerran hnnan. Mkäl lmouksen arkousa e voda sen saavuaa, leh luopuu lmousmaksusa (palauaa maksun) välömäs. Leh pdäää okeuden puuua lmouksen ssälöön ja jäää sen julkasemaa. Leh e vasaa lmouksen posjäämsen aheuamasa vahngosa. Peruueusa jo ehdysä lmoukssa a lmousen ossa perään valmsuskusannukse (vähnään 5 / kpl ja korkenaan 50 % lmouksen hnnasa). Lehden suurn vasuu lmouksen julkasemsessa sauneesa vrheesä on lmouksen hna ja muhn lehn omeusa anesosa valmsusarvo. Pdäämme okeuden lehden rakeneen ja hnojen muuoksn. Ilmesymäömä pävä 2012 Uudenvuodenpävä su Pääsäspävä su pääsäspävä ma Juhannuspävä la Juhannuksen jälkenen pävä su Pyhänpävän jälkenen pävä su Joulupävä Tapannpävä ke Yunnus Laapar on Saakunnan Kansan uus manosmuoo, joka mahdollsaa huomoa heräävä, luova oeuukse.

15 29 Medaedo Oa yheyä auamme melellämme! Yrysasakaspalvelu Medamyyn Me suunnelemme kanssas pene ja suure manoskampanja ana apahumen markknonnsa yrykses vuosnäkyvyyeen. Tavoees rakasee: onko se myynnn kasvaamnen, yryksen unneuuden lsäämnen, uusen asakkaden hankkmnen va joan muua. Yrysasakaspalvelu Haluako jäää yöpakkalmouksen a jonkn muun manoksen? Tuleko huomenna myymään orlle ohraryynvellä ja ovo pkases manosa leheen? Mkä ols ymekäs eks manoksees? Oleko ens keraa suunnelemassa yhdsyksen a urheluseuran manosa? Me auamme! 4 5 Me arjoamme snulle manosrakasun, jonka avulla vo saavuaa avoees. 1 Juha Pkälä 5 medamyynnn johaja Marjo Boelus 6 myynneuvoelja MarjaRa Grönblom 7 myynneuvoelja Hanna Jalonen myynneuvoelja Markku Leppänen myynneuvoelja Marjaana Vlponen myynneuvoelja Varaamme manokse ovomlles pävlle ja auamme valsemaan okean vakokoon. Tarkasamme manosaneso ja huolehdmme, eä seuraavan pävän leh on manosen osala kunnossa. 8 Päv Alanko yrysasakaspalvelja Aul Levonmaa yrysasakaspalvelja Ra Sylvänne yrysasakaspalvelja Hekk Lä yrysasakaspalvelun esmes Ilkka Isova myynneuvoelja Kakk sähköpos: (pas Fax:

16 Al mame d akus a nnusoy Al mame d akus a nnusoy * * 90* *Sa a k unna nka ns a PL Ba s wa r e OVT unnus V ä l ä j ä unnusbawcf122 P a s V ä l ma a * Puhe l uma k s a a8, 28s n / puh. +5, 95s n / m n( k n e äl y mä )j a8, 28s n / puh. +1 7, 04s n / m n( mob l )

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä. L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

BORGWARD BORGWARD SEURA RY JÄSENTIEDOTE 2/2013. Kesä on tulossa, eli on syytä tarkastaa Lloydin rengaspaineet Kuva: Teemu Karosen arkisto

BORGWARD BORGWARD SEURA RY JÄSENTIEDOTE 2/2013. Kesä on tulossa, eli on syytä tarkastaa Lloydin rengaspaineet Kuva: Teemu Karosen arkisto BORGWARD BORGWARD SEURA RY JÄSENTIEDOTE 2/2013 Kesä on tulossa, eli on syytä tarkastaa Lloydin rengaspaineet Kuva: Teemu Karosen arkisto Kerhon kevätkuulumisia hyvin menee mua menköön Ehkä tuo otsikko

Lisätiedot

6 / keskiviikko 21.5.2014 Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti

6 / keskiviikko 21.5.2014 Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin markkinointi- ja tiedotuslehti Vuoden 2009 jälkeen suoritettuihin C-ajokortteihin AMMATTIPÄTEVYYS EDULLISESTI www.ulvilanajo-opisto.fi Tehtaantie 4, Ulvila, p. (02) 538 8555 6 / keskiviikko 21.5.2014 Keski-Satakunnan uusin ja laajalevikkisin

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

Markus Pesonen. on purkamoyrittäjä toisessa polvessa. Jari Ahonen arvostaa vanhaa. Kuusakoski osti Jylhän

Markus Pesonen. on purkamoyrittäjä toisessa polvessa. Jari Ahonen arvostaa vanhaa. Kuusakoski osti Jylhän PURKAMO URKAMO U UTISET 3 2008 Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti Jari Ahonen arvostaa vanhaa Kuusakoski osti Jylhän Markus Pesonen on purkamoyrittäjä toisessa polvessa 2 PURKAMOUUTISET

Lisätiedot

PURKAMO. Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti. Lasse Haapasella on Oulun vanhin autopurkamo

PURKAMO. Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti. Lasse Haapasella on Oulun vanhin autopurkamo PURKAMO UUTISET4 2012 Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti Lasse Haapasella on Oulun vanhin autopurkamo Oulun AVK sai avarat toimitilat Jäälin Yrityspuistosta www.fusti.fi www.auto-lehtinen.fi

Lisätiedot

T A K S I JARI OJALA, Vääksy Puh. 0400 863 019

T A K S I JARI OJALA, Vääksy Puh. 0400 863 019 IKKUNAT OVET Kaikki koot ja mallit Rullaverhot Hyttysverhot Asennuspalvelu VÄÄKSYN LASI Sulkumiehentie 1 p. 040 503 0660 (24h) www.lasimestari.fi www. paikallis.info Numero 8/2014 7.8.2014 KALUSTEITA VÄÄKSYSTÄ

Lisätiedot

PUDASJÄRVI-lehti nro

PUDASJÄRVI-lehti nro YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN nro 7/2011 PUDASJÄRVI-lehti nro PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 16.2.2011 1 Yhteisvastuutapahtuma

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen

Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen Petra Autio Eva Lönnbäck Johanna Piirainen Oikeesti aikuisten 1 tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen 1 Turun kristillisen

Lisätiedot

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013 Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013 Laukaan Peurunkagolf 1 LPG 1/2013 24. vuosikerta Tässä lehdessä Peurunkagolf............................ 2 Kohtaamisia............................. 7 Toimikunnat.............................

Lisätiedot

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Sisällys: Käyttäjälle 1. Rasti Virkistä vanhusta 2. 3. 4. 5. 6. 1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rasti Halloo! Rasti Mummoilla on asiaa Rasti

Lisätiedot

Kulttuurivaihto: Saksalainen. Florian Gess pääsi apuopettajaksi Teknilliseen lukioon SHOKKITARJOUS. ATRIA BURGERI 110g (3,64/kg) Yks.

Kulttuurivaihto: Saksalainen. Florian Gess pääsi apuopettajaksi Teknilliseen lukioon SHOKKITARJOUS. ATRIA BURGERI 110g (3,64/kg) Yks. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-9 La 0-6 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 00 67 000 Palveluksessasi myös

Lisätiedot

YKKÖS-LOHJA. 339.000. H. Nieminen Jokakotitunniste 799b2. OKT SAUKKOLA -92 rak. iso talo 6h+k+s+kph+2wc yms n. 184 m² sekä autotalli-työtilarakennus

YKKÖS-LOHJA. 339.000. H. Nieminen Jokakotitunniste 799b2. OKT SAUKKOLA -92 rak. iso talo 6h+k+s+kph+2wc yms n. 184 m² sekä autotalli-työtilarakennus Keskiviikkona 17.10.2012 Y K K Ö S PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN KÄSILLÄ TEHDEN KOTIA SISUSTAEN YSTÄVIÄ MUISTAEN KESKIVIIKKONA 17.10.2012 Asema Center, Venteläntie 4, Lohja as Puh. 382 840 Avoinna ti-pe

Lisätiedot

Kaikenkattavaa rakentamista

Kaikenkattavaa rakentamista Y K K Ö S PUOLUEETON KAUPUNKILEHTI LOHJAN SEUDULLA N:o 6 KESKIVIIKKONA 5.2.2014 Kaikenkattavaa rakentamista puh. 040-8394741 info@jos-rakennus.fi www.jos-rakennus.fi ESPOO PAKANKYLÄ OKT H. 368.000 Maalaismaisemassa,

Lisätiedot