PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP"

Transkriptio

1 PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HTP

2 2 SISÄLLYSLUETTELO PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TERMIT JA LYHENTEET... 3 Katsaus vuoteen Osaamisen kehittäminen Osaaminen osana PRH:n tavoitteita Keskeisten tunnuslukujen tarkastelua Esimiestilaisuuksien teemana muutos ja PRH:n strategia Linjojen ja yksiköiden osaamista kehitettiin Rekrytoinnit täydensivät osaamista Osaamisen kehittämisen HESTRA-mittarit Muutoksen johtaminen Nykyiset henkilöstöpanostukset Henkilöstön määrä Henkilöstörakenne Henkilöstötarve ja osaamisrakenne Vaihtuvuus Työnantajakuva Muutoksen johtamisen HESTRA-mittarit Tuloksellinen työn tekeminen Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Palkkausjärjestelmä Muu palkitseminen ja työelämän joustot Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö Tuloksellisen työn tekemisen HESTRA-mittarit Työhyvinvoinnin varmistaminen TYKY- ja virkistystoiminta toivat vastapainoa työlle Sairastavuuden tunnusluvut Työterveyshuolto hyvänä yhteistyökumppanina Työsuojelu ja turvallisuus tukevat toimintaa Työtyytyväisyyden keskiarvo nousi melkein kaksi kymmenystä Työhyvinvoinnin varmistamisen HESTRA-mittarit Vuorovaikutuksen ja viestinnän edistäminen Vuorovaikutuksen areenat Vuorovaikutuksen ja viestinnän edistämisen HESTRA-mittarit Johtopäätöksiä Osaamisen kehittäminen Muutoksen johtaminen Tuloksellinen työn tekeminen Työhyvinvoinnin varmistaminen Vuorovaikutuksen ja viestinnän edistäminen HTP:n keskeisimmät lähteet Liite 1. PRH:n HTP tunnuslukuja vuosilta Liite 2. Henkilöstöstrategian mittarit ja tavoitearvot Kannen kuva: Olemme näköalapaikalla keskellä kaupunkia. Kuva: Otto Lönn

3 3 TERMIT JA LYHENTEET Amk Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöprosessi Henkilöstötilinpäätös, HTP Henkilöstövisio Henkilötyövuosi (htv) HESTRA ICT Menestystekijä PCT Strategia Substanssi TAE TAHTI TTS Tulossopimus Työvoimakustannukset (tvk) VATU Visio VMBaro VPJ VES VTML YT-toimikunta Ammattikorkeakoulu Ihmisten johtamiseen ja ohjaukseen sekä yksilöinä että ryhminä keskittyvää johtamista, joka tähtää henkilöstövoimavarojen optimaaliseen hyödyntämiseen. Siinä huomioidaan töiden sujumisen lisäksi mm. työntekijöiden osaaminen, sitoutuminen ja työhyvinvointi. Henkilöstöjohtamiseen liittyvä prosessi, joka toistetaan pääosin samanlaisena, esim. rekrytointiprosessi tai kehityskeskusteluprosessi. Vuosittainen henkilöstöasioiden raportti ja samalla pohdinta, jossa arvioidaan henkilöstöstrategian toteutuksen onnistumista. Henkilöstöön ja henkilöstöjohtamiseen liittyvä tavoitetila Yhden henkilön säännöllinen vuosityöaika PRH:n henkilöstöstrategia Informaatio- ja kommunikaatioteknologia Asia, jossa onnistuminen vaikuttaa ratkaisevasti pitemmällä tähtäyksellä organisaation menestymiseen. Patent cooperation treaty, kv. sopimus, jossa yhdellä hakemuksella voidaan saada patenttihakemus vireille kaikissa sopimukseen liittyneissä maissa. Voidaan määritellä usealla tavalla; esimerkiksi visioon tai tiettyyn suureen päämäärään tähtäävä, linjanvetoja sisältävä suunnitelmakokonaisuus ja siihen liittyvä määrätietoinen toiminta. Omaan alaan liittyvä asiasisältö Talousarvioehdotus. Virasto tekee ehdotuksen taloudestaan vuosittain ministeriölle. Eduskunta vahvistaa hallituksen esityksestä valtion ja virastojen lopullisen talousarvion. Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä (valtion yhteinen) Toiminta- ja taloussuunnitelma, Vuosittain laadittava usean vuoden kattava suunnitelma, joka sisältää päivitetyn strategian, tulossuunnitelmalaskelmat, tulot ja menot. TTS:aa hyödynnetään TAEn valmistelussa, tulosneuvotteluissa ministeriön kanssa ja johtamisessa. Viraston ja ministeriön välinen vuotuinen sopimus kyseisen vuoden toiminnallisista, taloudellista ja kehittämiseen liittyvistä tavoitteista. Tunnusluku, joka koostuu tehdyn työajan palkoista ja välillisistä työvoimakustannuksista. Niitä ovat välilliset palkat (esim. vuosiloma-ajan palkat), sosiaaliturvakustannukset ja muut välilliset työvoimakustannukset (esim. koulutus ja työterveyshuolto). Hallitusohjelman mukainen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Tavoitetila, johon organisaatio pyrkii. Erityisesti BSC-strategiassa tulevaisuuteen asetettu tahtotila, jota toteutetaan menestystekijöillä (BSC= Balanced Scorecard on tavoitejohtamisen periaatteille kehitetty toiminnanohjauksen suorituskykymittaristo). Valtionhallinnon työtyytyväisyyskysely Valtion palkkausjärjestelmä Valtion palvelussuhteiden ehtoja määrittelevä virkaehtosopimus Valtion työmarkkinalaitos (valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto), joka vastaa mm. keskitetystä valtiokonsernin työnantajatoiminnasta Yhteistyötoimikunta, lakisääteinen henkilöstön ja työnantajan edustajien toimikunta

4 4 Katsaus vuoteen 2011 Henkilöstötilinpäätös on laadittu PRH:ssa vuodesta 2001 lähtien. Sen rakennetta on uudistettu viimeistä edellisellä kierroksella liittyen henkilöstöstrategiaan eli HESTRAan, joka vahvistettiin käyttöön tammikuussa 2010 ja jota on päivitetty vuosittain. Uusin HESTRA ulottuu vuoteen Johtoryhmätasolla luotu henkilöstövisio muodostuu viidestä menestystekijästä, jotka ovat osaamisen kehittäminen, muutoksen johtaminen, tuloksellinen työn tekeminen, työhyvinvoinnin varmistaminen sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän edistäminen. Henkilöstötilinpäätös on keskeinen HESTRAn seurannan väline, ja siksi tämä raportti on järjestetty em. viiden menestystekijän mukaisesti. HESTRAssa on määritelty vuositasolla konkreettisia toimenpiteitä, joita tehdään ja seurataan. Toimenpiteet tarkentuivat edelleen vuosisuunnittelun yhteydessä. Kohtuullisella mittarimäärällä sekä muilla keskeisillä tunnusluvuilla ja tavoitearvoilla seurataan asioiden tilaa tekemättä mittaamisesta kuitenkaan liian raskasta. Huomattava osa tuloksista saadaan VMBaro -työtyytyväisyyskyselyn avulla. PRH:ssa työskenteli henkilöä. Luvussa ovat mukana pitkällä virkavapaalla olleet 10 henkilöä. Henkilöstön määrä väheni vuodessa 22:lla. Henkilöstörakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Henkilöstömme on edelleen keskimääräistä naisvaltaisempaa (62,1 %). Kokoaikaisten henkilöiden osuus (92,9 %) on noussut 1,8 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Määräaikaisia, joilla ei ollut virastossa taustavirkaa, oli vuoden lopussa enää 5,6 % henkilöstöstä. Kun otetaan huomioon vuoden 2012 aikana vakinaistettavat tutkijainsinöörit, pienenee em. prosenttiluku 2,5:een. Henkilöstön keski-ikä nousi edellisten vuosien tapaan. Tällä kertaa keski-ikä nousi 0,7 vuodella ollen nyt 47,9 vuotta. Koulutustasoindeksimme on valtion keskitasoa (5,3 asteikolla 1-7). Naisten indeksiluku on 4,8 ja miesten 6,1. Vähintään alimman korkeakoulututkinnon (ml. amk) suorittaneita oli 63,2 % henkilöstöstä (nousua 1,7 prosenttiyksikköä). Vähintään ylemmän tason tutkinto on 44,6 %:lla (nousua 1,6 prosenttiyksikköä). Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 64,5 vuotta, joka on valtionhallinnon keskiarvoa korkeampi. Vuoden 2011 toiminnan kokonaiskuluista noin 46,6 miljoonasta eurosta 52,1 % eli noin 24,3 miljoonaa euroa oli henkilöstökuluja (vastaavasti v. 2010: 44,1 M :sta 55,6 % eli 24,5 M ). Henkilöstökulut olivat euromääräisesti laskeneet noin edellisen vuoden tasosta, mutta niiden osuus kokonaiskuluista oli laskenut vuodessa 3,5 prosenttiyksikköä (vastaava edellinen luku oli 2,1 prosenttiyksikköä). Tasaarvotilanne on pysynyt edelleen hyvänä, sukupuolesta johtuvaa eriarvoista kohtelua ei ole ilmennyt palkkauksessa tai muillakaan osa-alueilla. Myös syrjimättömyystilanne on pysynyt hyvänä eikä tapauksia ole tullut vuoden aikana työnantajan tietoon. Henkilöstön koulutusaktiivisuus nousi edeltävästä vuodesta ollen nyt 3,6 pv/htv, mutta vieläkään ei saavutettu talousarvioehdotuksen tavoitetta 5,5 pv/htv. Uusrekrytoinnit lisääntyivät tuntuvasti edellisestä vuodesta. PRH:n lähtövaihtuvuus oli kohonnut edellisen vuoden 4,8:sta 8,1 prosenttiin. Vuonna 2011 suoritettiin 22 uuden henkilön rekrytointiin johtavaa prosessia yhteensä 651 hakijasta. Johtoryhmässä vaihtuvuus oli myös vuoden aikana huomattava. TYKY-toiminnan teemana vuonna 2011 oli Muutos vie eteenpäin. Teema kuvasi osaltaan muutosten vuotta virastolla, mutta samalla nosti esiin nykyajan työelämän jatkuvaa

5

6 6 1. Osaamisen kehittäminen PRH on ainutlaatuinen organisaatio, jossa erinomainen asiantuntemus on välttämättömyys viraston perustehtävän hoitamiseksi ja kansainvälisessä kilpailussa menestymiseksi. Osaamisemme on ajantasaista ja kehittyvää ja uudistamme sitä jatkuvalla oppimisella, uusien henkilöiden rekrytoinnilla ja ulkopuolisen osaamisen hyödyntämisellä. 1.1 Osaaminen osana PRH:n tavoitteita Osaamisen tärkeys näkyy PRH:n kaltaisen asiantuntijaorganisaation visiossa, arvoissa, strategisissa tavoitteissa sekä henkilöstöstrategiassa. Visiossa määritellään, että Olemme Suomen osaavin ja ystävällisin henkilökunta. Kunnioitamme toisiamme, olemme avoimia ja uudistumme jatkuvasti. Arvomme kehittyminen kuvataan näin: Arvostamme osaamista, jota tuetaan jatkuvalla koulutuksella ja ammattitaidon kehittämisellä. Asiantuntijoina kehitämme toimintaamme ja palvelujamme kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Myös sisäisten strategisten tavoitteiden mukaan visiota tukien PRH:ssa on osaavin ja ystävällisin henkilökunta sekä esimerkillisin esimiestoiminta. Lisäksi henkilöstöstrategiassamme todetaan, että Pidämme yllä jo olemassa olevaa ammattitaitoamme ja muita työelämässä tarvittavia taitoja päivittämällä niitä jatkuvasti. Laajennamme ja syvennämme osaamistamme mm. koulutusten, omien työtehtävien, tiimityöskentelyn tai vaikkapa asiakasyhteistyön kautta. Jaamme osaamistamme ja levitämme hyviä käytäntöjä muille. Valtaosa oppimisesta ja kehittymisestä tapahtuu arjen työssä, ja säännöllinen palautteen antaminen toisillemme edesauttaa sitä. Kehityskeskustelun keskeinen osa on tarkastella omaa osaamista suhteessa työhön ja sen tavoitteisiin. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä tukena ovat vuosittain laadittava henkilöstön kehittämissuunnitelma ja henkilökohtaisia osaamistarpeita luotaava kehityskeskustelu-prosessi. Linjoilla ja yksiköillä koulutusasioiden tukena toimii kattava koulutusyhdyshenkilöverkosto. Koulutusyhdyshenkilöiden roolia on kuvattu yleisluontoisesti alla. Tulosalueella Koulutustoiminnan suunnittelu ja raportointi Tulosalueiden substanssin koulutustarjonnan tunteminen, konsultointi ja koordinointi Ohjeiden tunteminen, neuvonta ja tulkinta: Koulutustietojen ilmoittaminen, työajan käyttäminen koulutukseen, perehdyttäminen PRH-tasolla Henkilöstön kehittämissuunnitelman laadintaan osallistuminen Tiedon välittäminen: Tulosalueen koulutusasioista koulutusyhdyshenkilöryhmään, talon koulutusasioista tulosalueelle

7 7 1.2 Keskeisten tunnuslukujen tarkastelua Koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 3,6 henkilötyövuotta kohden (v ,9 pv). Positiivisesta kehityksestä huolimatta vieläkään ei saavutettu talousarvioehdotuksessa 2011 asetettua tavoitetta 5,5 pv/htv. Koko PRH:n koulutusmenot olivat vuonna euroa (v ). Investointi koulutuspäivää kohden oli nyt 76 euroa (115 ) ja henkilötyövuotta kohden 274 euroa/htv (340 /htv). Vuosien 2010 ja 2011 lukujen vertailukelpoisuus ei ole tarkkaa johtuen erilaisesta laskentatavasta. Koulutuskustannusten prosenttiosuus työvoimakustannuksista oli PRH:ssa 1,9 % ja valtiolla 1,6 %. Vastaavasti henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan prosenttiosuus oli 1,4 % säännöllisestä vuosityöajasta, valtiolla keskimäärin 0,9 %. Palkkausjärjestelmään kuuluvia kehityskeskusteluja on PRH:ssa käynyt 96 % henkilöstöstä, valtiolla keskimäärin 94,5 %. 1.3 Esimiestilaisuuksien teemana muutos ja PRH:n strategia Viraston yhteisiä koulutuksia järjestettiin jälleen useita kymmeniä vuonna 2011 (v kpl). Myös linjat kouluttivat henkilöstöään omien tarpeidensa mukaisesti. Alla kuvataan talon yhteisiä koulutuksia pääpiirteissään. Esimiestilaisuuksia järjestettiin toimintavuonna viisi kappaletta. Aiheina olivat mm. yhdenvertaisuussuunnitelma, VPJ:n arviointi- ja seurantaryhmä ja vaativuuden arviointiprosessi, kehityskeskustelut ja työtyytyväisyyskysely sekä hankinnat PRH:ssa. PRH:n strategisia menestystekijöitä työstettiin keväällä ja strategiaa koskeneen henkilöstökyselyn tuloksia syksyllä. Eritasoisia kielikursseja järjestettiin englannista, ruotsista, ranskasta, saksasta ja venäjästä sekä keväällä että syksyllä. Kielikurssien toimittaja kilpailutettiin keväällä, ja syksyllä palveluntarjoajana aloitti Maison De Quartier Oy. Lisäksi järjestettiin Outlook 2007:n käyttöön kertaavaa ja syventävää koulutusta, hankinnoista ja tilaustenhallintajärjestelmästä (Tilha) peruskoulutusta sekä koulutusta PRH:n kotisivujen sisällöstä ja palveluista ja sähköpostitulvan hallinnasta. Vuoden TYKY-teemana oli Muutos vie eteenpäin. Koko henkilöstölle suunnattujen TYKY-luentojen (ks. tarkemmin 4.1 TYKY- ja virkistystoiminta) aiheet käsittelivät tätä teemaa. Muutoksen mylläkästä ja siihen suhtautumisesta luennoi TTL:n emeritusprofessori, ylilääkäri Matti Ylikoski ja muutoksesta ja siinä toimimisesta yleisemmällä tasolla kehittämispäällikkö Liisa Virolainen Kaiku-työhyvinvointipalveluista Valtiokonttorista. 1.4 Linjojen ja yksiköiden osaamista kehitettiin Koulutusaktiivisuus 3,6 pv/htv on koko PRH:n keskiarvo. Alla on listattuna linjojen ja yksiköiden koulutusaktiivisuus sekä vuoden 2011 koulutusinvestoinnit sen mukaisesti, miten PRH:n organisaatio rakentui ennen toimintavuonna toteutettuja organisaatiomuutoksia.

8 8 Koulutusaktiivisuus Koulutusinvestoinnit Patentti- ja innovaatiolinja (pl. kirjasto ja neuvonta) 6, Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut 2, Tavaramerkki- ja mallilinja 1, Yritys- ja yhteisölinja 1, Yhdistysasiat yksikkö 0, PatRek-asiakaspalvelu 12, Markkinointi- ja liiketoiminta yksikkö 3, Viestintä ja yhteiskunta-asiat 1, Hallinto 3, Yhteiset Yhteensä 3, Kuva 2. Linjojen koulutusaktiivisuus ja investoinnit vuonna Patentti- ja innovaatiolinjalla jatkettiin vuonna 2011 koulutusta suunnitelmallisesti edellisten vuosien tapaan. Panostus koulutukseen oli huomattava ajallisesti ja rahallisesti. Koko vuoden kestävä koulutus Uusien tutkijoiden perehdyttäminen ja varttuneiden tutkijoiden taitojen ylläpito toteutettiin linjan koulutussuunnitelman mukaisesti. Uudet tutkijainsinöörit osallistuivat entiseen tapaan Aalto-yliopiston Aalto PRO:n järjestämään Patentit Teollisuus Tekniikka -koulutusohjelmaan, joka vahvistaa teollisoikeuksien laajaa tuntemusta ja selventää asiakasnäkökulmaa. Koulutuksella vahvistettiin myös oman tekniikanalan erityisosaamista. Tutkijainsinöörit osallistuivat kotimaassa ja ulkomailla järjestettyihin useisiin seminaareihin. Koska PRH toimii patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisena uutuustutkimusviranomaisena ja kansainvälisenä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisena, siihen liittyvää koulutusta jatkettiin. PCT -tutkimukseen kuuluvien raporttien kirjoittamista englanniksi vahvistettiin jatkamalla englannin kielen opetusta tutkijainsinööreille. Lisäksi saksan, ranskan ja ruotsin opiskelua jatkettiin PRH:n yhteisissä kielikoulutusryhmissä. Tutkijainsinöörien lisäksi myös linjan muu henkilöstö on osallistunut PRH:n yhteisiin kielikursseihin sekä muihin yhteisiin opetus- ja luentotilaisuuksiin. Vuonna 2011 koulutukseen käytettiin rahaa ja se jakautui eri koulutushankkeille seuraavasti: Aalto PRO Patentit Teollisuus Tekniikka Kielikoulutus Muu koulutus Yhteensä Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut yksikössä koulutettiin henkilöstöä tarpeen mukaan. Koulutuksiin käytettiin vuonna 2011 yhteensä 3007 euroa. Tavaramerkki- ja mallilinjalla henkilöstön osaamisen kehittäminen tapahtui pitkälti PRH:n yhteisen koulutuksen kautta. Linjalta osallistuttiin aktiivisesti viraston yhteisiin esimies- ja kielikoulutuksiin. Lisäksi osallistuttiin TYKY- luennoille, ICT- ja Tilhakoulutukseen. YYL antoi linjalla syventävää koulutusta Virre-tietokannan (viralliset rekisteritiedot) käyttöön.

9 9 Lakimiehet osallistuivat IPR-instituutin, Lakimiesliiton ja Suomen teollisoikeudellisen Yhdistyksen järjestämille kursseille ja seminaareihin, jotka painottuivat oman osaamisalueen kehittämiseen. Uusien lakimiesten perehdyttäminen ja koulutus hoidettiin linjan sisäisenä koulutuksena. Vuonna 2011 koulutukseen käytettiin rahaa 4408 euroa seuraavasti: Kielikoulutus 2338 Ammatillinen koulutus 2070 Yhteensä 4408 Yritys- ja yhteisölinjalta osallistuttiin vuonna 2011 aikaisempien vuosien tapaan viraston yhteisiin koulutustilaisuuksiin, erityisesti esimies-, kieli-, TYKY- ja ICT -koulutukseen. Esimiesvalmennukseen (muutosjohtaminen) ja tiimityöskentelyn kehittämiseen hankittiin myös talon ulkopuolista koulutusta. Samoin jatkettiin aikaisemmin käynnistynyttä toiminnan suunnittelun, suorituksen johtamisen ja tavoiteasetannan kehittämisvalmennusta. Kielitaitoa kehitettiin ruotsin ja englannin kielessä. Substanssikoulutuksessa kehitettiin oman alan osaamista järjestämällä koulutusta mm. lakimuutoksista, toiminimien ratkaisukäytännöistä, tietopalvelutuotteista, kaupparekisteriasioiden neuvonnasta, säätiö ja yhdistysasioista sekä tilinpäätösten rekisteröinnistä. Säätiövalvontaa ja -tietopalvelua kehitettiin järjestämällä tilinpäätösten tunnuslukujen tallentamiseen liittyvää koulutusta. Moniosaamisen kehittämistä jatkettiin harjoittelu- ja tiimikierroilla prosesseissa ja prosessien välillä. Linjan NOVUS-tietojärjestelmähankkeeseen liittyen järjestettiin koulutusta ja infotilaisuuksia hankkeen ajankohtaisista asioista. Kansainvälistä vuorovaikutusta kehitettiin osallistumalla pohjoismaiden kaupparekisterien johtajien tapaamiseen, pohjoismaisten kaupparekisterilakimiesten tapaamiseen, EBR:n tietopalvelukokoukseen sekä ECRF:n ja IMI:n (Internal Market Information System) konferenssiin. Koulutukseen tulosalueella käytettiin yhteensä euroa. Yhdistysasiat -yksikön vuoden 2011 koulutuksen painopiste oli sisäisessä koulutuksessa. Uuden, joulukuussa 2010 käyttöönotetun, käsittelyjärjestelmän käyttökoulutusta jatkettiin syventämällä osaamista sekä lisäksi kouluttamalla henkilöstöä järjestelmän käyttöön sitä mukaa, kun järjestelmään lisättiin uusia ominaisuuksia. Talentum lakikoulutuksen ja Helsingin Kamari Oy:n järjestämille yhdistysoikeutta käsitteleville kursseille osallistui vuoden aikana yksiköstä kolme tarkastajaa. Pro Bono kolmannen sektorin johtamisen ja hallitustyön seminaariin osallistui yksiköstä kaksi henkilöä. Lisäksi henkilöstöä osallistui PRH:n yhteisiin koulutuksiin. Koulutukseen yksikössä käytettiin yhteensä 5110 euroa. Viestinnän asiakaspalvelu -yksiköstä osallistuttiin vuonna 2011 ammattiosaamista kehittäviin koulutuksiin. Erityisesti tietotekniikka- ja asiakaspalvelukoulutus hankittiin räätälöidysti. Muun substanssikoulutuksen osalta hyödynnettiin viraston yleisiä ja eri linjojen tarjoamia mahdollisuuksia. Kielikoulutuksessa keskityttiin englannin kielen opiskeluun. Kertomusvuonna osallistuttiin myös viraston järjestämiin esimiesten teema- ja keskustelutilaisuuksiin, viestintäkoulutuksiin sekä erilaisiin TYKY-luentoihin. Laatukeskuksen maksuttomiin Q-profseminaareihin osallistuttiin myös vuonna 2011.

10 10 Koulutukseen yksikössä käytettiin yhteensä 5150 euroa. Summa jakaantui seuraavasti: ammattiosaaminen 1408 kielikoulutus 642 asiakaspalvelukoulutus 2300 (koko yksikölle) tietotekniikka-koulutus 1200 yhteensä 5150 Hallinnossa ja tukipalveluissa kouluttauduttiin vuonna 2011 pääsääntöisesti omaan alaan liittyvillä viraston ulkopuolisilla koulutuksilla sekä viraston yhteisillä kieli- ym. koulutuksilla. Hallinnon ja tukipalveluiden uudelleenorganisointi edeltävine yt-menettelyineen sitoi merkittävästi henkilöstöhallinnon resursseja, joten talon yhteisten koulutusten toteuttaminen jäi toimintavuonna suunniteltua vähemmälle. 1.5 Rekrytoinnit täydensivät osaamista Uusrekrytoinnit lisääntyivät tuntuvasti edellisestä vuodesta. Virastoon rekrytoitiin 22 uutta henkilöä. Valtion virkamiesasetuksen 10 :n perusteella 5 määräaikaisessa virkasuhteessa olevaa vakinaistettiin (merkitty taulukossa kursiivilla). Rekrytointeja seurataan ja tilastoidaan sukupuolen mukaan eriteltynä (ks. tarkemmin tasaarvosuunnitelma 2011). Alla olevassa taulukossa on esitetty rekrytointeihin liittyvä yleisempi tilasto vuodelta Mieshakijat Naishakijat Kuva 3. Avoimet tehtävät hakijoineen v Hakijat yhteensä Haast. miehet Haast. naiset Haast. yhteensä Valittu henkilö Nimike Linja Ma/va Lakimies (2 kpl) TML ma Nainen Toimistosihteeri TML ma Nainen Sovellusasiantuntija YYL ma Mies Henkilöstön kehittämisasiantuntija HAL ma Nainen Lakimies HAL va Nainen Talouspäällikkö HAL va Mies Yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö YR va Mies 4 naista 2 miestä Tutkijainsinöörejä PAI ma Tietohall. Järjestelmä-päällikkö va Nainen Neuvontalakimies YYL va Nainen Lakimies YYL va Mies Lakimies YYL ma Mies 1 nainen 2 miestä Lakimiehiä (3) TML ma Tietohall. ICT-asiantuntija ma ei täytetty Lakimies YYL va Nainen Lakimies YYL ma Mies Tutkijainsinöörejä PAI va 0 3 miestä Lakimiehiä TML va 0 2 naista Yhteensä N 13 M

11 Osaamisen kehittämisen HESTRA-mittarit PRH:n henkilöstöstrategiassa HESTRAssa osaamisen kehittämiselle määritellyt mittarit saivat seuraavat arvot vuonna 2011 (edellisvuosi suluissa): 1. Koulutusaktiivisuus (pv/htv) 3,6 (2,9) 2. Kehittymisen edellytykset (työtyytyväisyyskyselyn kysymysten arvosanojen keskiarvo) 3,53 (3,34) Palautteen saanti työtuloksista ja ammatinhallinnasta 3,71 (3,42) Uralla eteneminen ja sen tukeminen työyhteisössä 3,31 (3,07) Työpaikkakoulutus ja muut osaamisen kehittämisen mahdollisuudet 3,51 (3,37) Kehityskeskustelujen käyminen 3,36 (3,18) Osaamisen ja työpanoksen arvostus työyhteisössä 3,77 (3,66) 3. Tyytyväisyys PRH:n palvelujen laatutasoon *) (4,0) (asiakastyytyväisyyskyselyn kysymyksen arvosana) *) Vuoden 2011 asiakastyytyväisyyskyselyyn ei sisällytetty tätä kysymystä. Seuraavassa kuvassa on esitetty kehittymisen edellytykset -kysymysten kehitys vuosilta Kuva 4. Kehittymisen edellytyksiä kuvaavien kysymysten arvot v Kuten edellä on todettu, koulutusaktiivisuuden tunnusluku oli 3,6 pv/htv. Edelleen riittää haastetta saavuttaa tulossopimuksessa asetettu tavoite 5,0 pv/htv vuonna 2012, joskaan se ei ole mahdotonta. HESTRAn tavoite 9,0 pv/htv vuodelle 2016 vaikuttaa jokseenkin epä-

12 12 realistiselta. Kehittämiseen liittyvien työtyytyväisyyskyselyn tulosten nousu viittaa parantuneeseen tilanteeseen kouluttautumisen osalta. Kehittymisen edellytykset -keskiarvon 3,53 nousu aiemmasta ja kipuaminen yli 3,5:n on hyvä saavutus ja näyttää oikeaa suuntaa. Tavoite oli HESTRAssa ja tulossopimuksessa 3,4 vuodelle 2011, joten tavoite saavutettiin hienosti. Vuoteen 2015 tavoitteeksi on asetettu 3,7 sekä HESTRAssa että Toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Tavoite on realistinen ja etenkin kysymyksen kehityskeskustelujen käyminen arvon 3,36 tulisi edelleen selkeästi nousta. Asiakastyytyväisyyskyselyssä 2011 tyytyväisyys PRH:n toimintaan ja palveluihin oli hyvää ja hyvin suurelta osin samalla tasolla kuin vuonna Palvelujen laatutasoon kaikkiaan oltiin erittäin tyytyväisiä (keskiarvo 4,0 asteikolla 1-5, sama tulos kuin v koko PRH:lle laskettuna). Vuoden 2011 mittauksessa kysymyksen Henkilöstö on asiantuntevaa arvo laski ollen nyt 3,9 (v ,2). Toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä HESTRAssa tavoite mittarille tyytyväisyys PRH:n palvelujen laatutasoon on 4,2 vuodelle Kehittämisen ja rekrytoinnin lisäksi PRH:ssa täydennetään osaamista verkostoitumalla PRH:n ulkopuolisiin osaajiin ja ostamalla tarvittaessa ulkopuolisia palveluita ja asiantuntemusta. Verkostoituminen on osa ammattitaidon kehittämistä ja tuo uusia näkökulmia työhön. Palveluiden ostaminen hoidetaan ammattitaitoisesti ja viraston keskitettyä hankintaosaamista hyödyntäen. Hankintaosaamista kehitettiin koulutuksilla toimintavuonna ja kehitetään edelleen vuonna Muutoksen johtaminen Muutos on osa normaalia työelämää ja johtaminen on siten aina myös muutoksen johtamista. Koska muutos tehdään ihmisten kautta, henkilöstöjohtamisen osaaminen on olennainen osa esimiestaitoja. Edellytämme johtamis- ja esimiesroolissa toimivilta hyviä johtamistaitoja niin asioiden kuin ihmisten johtamisessa sekä halukkuutta esimiestehtäviin. Esimies on aina esimerkki, ja esimiesroolissa tämä korostuu muutostilanteissa entisestään. Henkilöstön määrä, rakenne sekä uuden henkilöstön tarve ja osaaminen ovat muutoksen johtamisen ja toimintaympäristön haasteisiin vastaamisen keskiössä. Tulevaisuudessa mm. työnantajakuvan ja vaihtuvuuden seuraamisen merkitys korostuu entisestään. 2.1 Nykyiset henkilöstöpanostukset Henkilöstön määrä PRH:ssa työskenteli henkilöä. Luvussa ovat mukana pitkällä virkavapaalla olevat 10 henkilöä. Henkilöiden määrä väheni 22:lla eli edellisen kerran tapaan jälleen noin viidellä prosentilla edellisen vuoden vastaavasta tilanteesta. Edellisen hallituskauden edellyttämä sitoutuminen valtionhallinnon ja oman hallinnonalan tuottavuusohjelmaan on edellyttänyt jokaisen uusrekrytoinnin tarpeen perusteellista harkintaa. Toisaalta toiminta PCT-viranomaisena edellyttää kansainvälisten sopimusten mukaan tutkijainsinöörien määrän pitämistä vähintään 100:ssa. Henkilötyövuosien määrä laski noin 21:llä eli 4,7 % edel-

13 13 lisestä vuodesta. Sitä edeltävänä kertana htv-määrä aleni 19:lla eli 4,1 % edeltäneestä vuodesta. Mikäli tilanteen htv-vertailussa käytetään VM:n ohjeistamaa menettelyä, jossa eläkeiän saavuttaneet ja opiskelijat vähennetään summasta, olisi htv-määrä 419,9 ja alenema näin laskettuna 7,5 prosenttia vuoden aikana Hallinto,Vi, PatRek, Vltk, PIT 06 -> 80,49 78,99 79,4 79,41 75,30 75,36 LTY 3,88 4,00 4,00 4,00 4,00 2,53 Patentti- ja innovaatiolinja 168,17 176,90 187,20 180,60 170,63157,80 Tavaramerkki- ja mallilinja 48,32 46,41 42,50 40,90 38,74 37,96 Yritys- ja yhteisölinja 148,73 149,18 145,60 140,94 137,39132,84 Yhdistysrekisteri 29,07 27,62 26,70 27,02 27,61 26,09 Yhteensä 478,7 483,1 485,4 472,9 453,7 432,58 Selite: Vi PatRek Vltk PIT LTY Viestintä ja yhteiskunta-asiat PatRek-asiakaspalvelu Valituslautakunta Eri yksiköiden asiantuntijoiden yhteistyöryhmä, joka vastaa yhteisten ICT-palveluiden kehittämisen johtamisesta Markkinointi- ja liiketoimintayksikkö Kuva 5.1 Henkilöstömäärän kehitys vuosina linjoilla ja eri yksiköissä henkilötyövuosina vanhassa organisaatiossa. Hallinto 33,12 Viestintä- ja asiakaspalvelu 21,20 Tietohallinto 18,29 Patentti- ja innovaatiolinja 157,80 Tavaramerkki- ja mallilinja 37,96 Yritys- ja yhteisölinja 125,84 Yhdistys- ja säätiörekisteri 33,09 Valituslautakunta 5,29 Yhteensä 432,59 Kuva 5.2 Henkilötyövuodet organisaatiouudistusten jälkeen Tarvittavat henkilöresurssit suunnitellaan alustavasti toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) ja vahvistetaan vuosittain tulossopimuksessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuositavoitteita TTS:an sekä valtioneuvoston sekä työ- ja elinkeinoministeriön meille asettamien velvoitteiden mukaisesti.

14 14 PRH Toteutunut 2005 Toteutunut 2008 Toteutunut 2009 Toteutunut 2010 htv 472,9 485,4 472,9 453,7 TAE 2011/ TAE Toteutunut 2012 **) 440/419,9 412 Hestra +TTS/ tuott.ohj *) 386/365 muutos***) +12,5 0-19,2-32,9/-53,0-60,9-86,9/- 107,9 Kuva 6. Htv-kehitys *) TTS:n mukainen alustava luku/edell. hallituskauden tuottavuusohjelman luku **) Htv-määrät on laskettu tästä siten, että henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaneiden osuus on vähennetty VM:n ohjeen mukaisesti laskelmista. Tosiasiallinen htv-luku olisi 432,6. ***) muutoksen vertailuvuotena 2005 Henkilöstön määrä on viime vuosina laskenut etupäässä luontaisen poistuman sekä vuonna 2011 toteutetun tukipalveluiden organisaatiomuutoksen kautta. Samalla on asiantuntijoiden osuus kasvamaan päin. Määräaikaisessa virkasuhteessa olevien määrä on pysynyt tarkoituksenmukaisen rajattuna. NOVUS-hanke ja siihen liittyen etenkin Kaupparekisterin tietojärjestelmä tulee valmistuttuaan vähentämään asteittain henkilöstötarvetta suoritusluonteisissa tehtävissä. Tilannetta seurataan jatkuvasti Henkilöstörakenne Henkilöstörakenteessa ei ole tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Johto- ja muissa esimiestehtävissä oli PRH:ssa 10,0 % henkilöstöstä. Mikäli tätä tunnuslukua verrataan elinkeinotoiminnan palveluihin eli käytännössä TEM:n hallinnonalan virastoihin (6,8 %) ja koko valtionhallintoon (8,0 %) laskien sielläkin em. johtotasot yhteen, PRH sijoittuu keskiarvojen yläpuolelle. Tästä voidaan päätellä, että PRH:ssa on johto- ja esimiestason henkilöstöä substanssi- ja henkilöstöasioiden hoitamiseksi riittävästi. Asiantuntijatehtävissä toimii henkilöstöstä 44,2 % (41,3 % v ja 41,2 % v. 2009), mikä kuvaa asemaamme entistä selkeämmin asiantuntijavirastona. Elinkeinotoiminnan palveluissa vastaava luku on 29,1 % ja valtionhallinnossa 38,4 %. Eri ryhmien jakautuminen ikäluokkiin on esitelty seuraavalla sivulla olevassa kuvassa. Kuvasta ilmenee mm. se, että suurin osa asiantuntijoita sijoittuu viime kerran tapaan ikäryhmään vuotiaat, mikä on samalla miesten suurin ikäryhmä (vrt. myöhemmin kuva 9). Toimistohenkilöstöä sijoittuu eniten vanhimpiin ikäryhmiin painopisteen ollessa vuotiaissa. Johto ja esimieskunta ovat painottuneet tasaisesti kolmeen ylimpään ikäryhmään.

15 15 Kuva 7. Henkilöstöryhmien jakautuminen ikäluokkiin. Henkilöstömme on edelleen keskimääräistä naisvaltaisempaa 62,1 %:n osuudella valtionhallinnon 48,7 %:iin verrattuna, joskin elinkeinotoiminnan palveluissa naisten osuus on 65,0 %. PRH:ssa naisten osuus oli laskenut noin puolitoista prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Naisten osuus johtotehtävistä oli PRH:ssa vuonna % (v % ja %) vs. elinkeinotoiminta 44,5 % ja valtionhallinto 34,5 %. Naisten osuus muista esimiestehtävistä oli 60 % (v ,7 %) vs. elinkeinotoiminta 41,1 % ja valtionhallinto 23,4 %, mitä voi meillä pitää hyvänä jakautumana. Naisten osuus asiantuntijatehtävistä oli hieman laskenut ollen nyt 40 prosenttia (v ,3 % ja v ,9 %) ja jäämässä vertailujoukkojen alapuolelle (elinkeinotoiminta 52,2 % ja valtionhallinto 49,9 %). Toimistohenkilöstöä ja muissa toimeenpanevissa tehtävissä työskenteleviä oli henkilöstöstä alle puolet eli 45,8 % (v ,1 %); heistä naisia valtaosa eli noin 85 prosenttia. Kokoaikaisten henkilöiden osuus 92,9 % (v ,1 %) PRH:ssa oli noussut lähes kahden prosenttiyksikön verran ollen pääpiirtein samaa tasoa kuin elinkeinotoiminnan palveluissa (91,9 %) ja valtionhallinnossa (93,4 %). Todettakoon, että PRH:ssa ei ole yhtään osa-aikaista virkaa; osa-aikaista työtä tekevät ovat lähes poikkeuksetta itse halunneet hyödyntää kyseisen työelämän joustomahdollisuuden jossain vaiheessa virkauraansa. Kokoja osa-aikaiset sukupuolen mukaan jaoteltuna on esitetty kuvassa 8.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HTP

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HTP PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HTP 2 SISÄLLYSLUETTELO TERMIT JA LYHENTEET... 3 Katsaus vuoteen 2009... 4 1. Osaamisen kehittäminen... 6 1.1 Osaaminen osana PRH:n tavoitteita...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HTP

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HTP PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HTP 2 SISÄLLYSLUETTELO PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010... 1 TERMIT JA LYHENTEET... 3 Katsaus vuoteen 2010... 4

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen

VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen VMBaron version vaihto- ja esittelytilaisuus 9.2.2009 Valtiovarainministeriö, henkilöstöäosasto, Mariankatu 9 A Veli-Matti Lehtonen Työtyytyväisyyden määräytymisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi

Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Tahti yhtenäistä ja vertailukelpoista tilastotietoa johtamisen tueksi Käyttökokemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa Valtio Expo 2009 Marina Congress Center Helsinki 7.5.2009 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2008 2 Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstötilinpäätös (HTP) 2008 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)... 1 Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstötilinpäätös

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii 1.1.2008 lähtien perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 14.12.2004 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena

Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena Henkilöstöjohtaja Maarit Hildén 10.9.2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta ja laatua. Perustana

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011-2015 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011-2015 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011-2015 HESTRA Viimeksi päivitetty 14.2.2011 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä 2017

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä 2017 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä 2017 Talpa jory 27.122016 Talpa htk 29.12.2016 1. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet...1 2. Tulospalkkiomalli...1 3. Viestintä, tulosten seuranta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus Yhdessä Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus 16.6.2017 1 Sisältö 1. VMBaro 2. Koko valtion infoluvut 3. Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko valtio

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2007 Patentti- ja rekisterihallituksen henkilöstötilinpäätös (HTP) 2007 2 Katsaus vuoteen 2007 Suomen laatupalkintokilpailusta perusteita 3 henkilöstöjohtamisen kehittämiselle

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot