Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista"

Transkriptio

1 Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista - mitä hakemisen uudistaminen ja sähköinen asiointi edellyttää palvelujen tuottajalta - korvauslainsäädäntö muuttuu työkyvyn hallinta korvausten edellytykseksi sekä muuta ajankohtaista Työterveyshuollon verkostoryhmän seminaari Työterveyspäällikkö Arto Laine Kela 1

2 Esityksen sisältö Hakumenettelyn uudistaminen Sähköinen asiointiin siirtyminen Korvaushakemuksen muutokset Muita korvaamisen kehittämistoimenpiteitä 2

3 Asiakkuus työterveyshuollon korvaamisessa Työnantaja, yrittäjä ja kunta asiakkaana Työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma Työterveyshuollon palvelujen tuottaja Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus Asiakaspalvelu ja yhteistoiminta Seuranta ja arviointi ASIAKKUUSSUHDE Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus Yhteistyö SIDOSRYHMÄT Kela korvauksen maksaja Sairausvakuutusrahasto Työtulovakuutus 3

4 Korvauksen hakemisen kehittäminen - uudistamisen tavoitteet 1. Työterveyshuoltoetuuden hakemisen sujuvuuden lisääminen korvauksen hakijan, palvelujen tuottajan ja Kelan välillä 2. Hakemusten käsittelyn perusteiden yhdenmukaistaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutumista tukevalla tavalla 3. Etuuden toimeenpanon tehostaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen 4. Työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin edellytysten parantaminen 5. Sähköisen asioinnin palveluiden käyttöönotto työterveyshuollon korvaamisessa 6. Työterveyshuollon tietojärjestelmien ja etuuden käsittelyjärjestelmän uudistaminen 4

5 Tulossa olevia muutoksia? Työnantajan korvauksen hakemiseen Lomakkeen rakenne ja sisältö muuttuu Hakemuksen käsittelyprosessiin Kelassa Neuvontaan, ohjaukseen ja tiedottamiseen Työterveyshuollon tietojärjestelmiin ja palvelujen tuottajien toimintaa Sähköinen asiointi otetaan käyttöön 5

6 Hakumenettelyn uudistamisen tavoitteet: Tukea Työterveyshuollon toteutumista hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti Työnantaja on sopinut palvelujen tuottamisesta pääsiallisen palvelujen tuottajan kanssa Toimintasuunnitelman ydintiedot hakemuksessa (hyväksytty toimintasuunnitelma) TPS perusselvitys tehty Altisteet ja kuormitustekijät kartoitettu Keskeiset tavoitteet asetettu työpaikkakohtaisesti Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta VNA 1484/ :ssä säädetyn mukaisesti Työpaikan yhteistyön toteutumista työterveyden edistämisessä Yksilö- ja työpaikkatason tiedot toiminnan toteuttamisista Laadun ja vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa Toteutuu sovitusti Seuranta ei toteudu Työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen perustuva työterveyshuolto 60%:n korvauksen piiriin 2011 alkaen Sähköisen hakemisen suunnittelun ja käyttöönoton tukeminen 6

7 Työterveyshuollon toiminnan elementit korvausjärjestelmässä Työterveyshuollon panokset Työterveyshuollon prosessi Tuotokset Vaikuttavuus hyväksyttävät kustannukset voimavaratekijöittäin Voimavarat Kustannukset toimintasuunnitelma yhteistoimintamenettely Voimavarojen yhdistely Toimintatiedot Suoritteet Palvelukset Työpaikan terveys- ja työkykytilanne Muutos toiminnan perimmäisessä tavoitteessa Työterveyshuollon toiminnan prosessinomaisuus työterveyden edistämisessä Työterveyshuollon palveluilla tyydytettävissä olevat terveystarpeet Terveyden ja työkyvyn edistämistarpeet Terveydentila, toimintakyky työkyky Terveystuotannon lopputulos 7

8 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 1. lainmukaisuus 2. asiakaskeskeisyys 3. yhteistyö ja yhteistoiminta 4. suunnitelmallisuus, laatu ja vaikuttavuus 5. monitieteinen ja -ammatillinen toimintatapa 6. ammatillinen pätevyys ja riippumattomuus 7. eettisyys ja luottamuksellisuus Hyvä korvauskäytäntö 1. korvausoikeuden selvittäminen ( 1, 2, 8 ) 2. korvattavuuden yleiset edellytykset ( 4 ) 3. korvattavan toiminnan selvittäminen ( 3 ) 4. kustannusten hyväksyminen ( 7 ) 5. korvauksen määrä ( 5 ) 8

9 Työterveyshuoltoprosessi - Kelalle tärkeä! Miksi tehdään? Työpaikan tarpeiden arviointi: Hankitaan tietoa työpaikan työn kuormitustekijöistä. TYÖPAIKKASELVITYS: Selvitetään ja tunnistetaan terveydelle mahdolliset haitalliset tekijät. Seuranta ja arviointi Moniammatillisesti Onko asetetut tavoitteet saavutettu? Työterveyshuollon toiminnasta saatujen tietojen analysointi: Onko työpaikan terveydentilassa tapahtunut muutoksia? Mitä muutoksia? Mitä muutokset merkitsevät työpaikan terveydentilaan? Pitääkö muutoksiin puuttua? Mitä toiminnalla on saatu aikaiseksi? Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Miksi tehdään -> Tiedon analysointi! Tunnistettujen tekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi: Mitkä työpaikan kuormitustekijät aiheuttavat terveydelle vaaraa? Mitkä työn kuormitustekijät ovat juuri tällä työpaikalla terveydelle uhkia? Todetaan työpaikan työterveysvaje! Mitä tehdään? Millä toiminnalla parannetaan työpaikan työterveydentilaa? Millä toiminnalla saadaan työpaikan työterveysvaje parannettua? Mitä tavoitellaan asetetaan tavoitteet! Työpaikan tarpeiden pohjalta suunnitellaan toimenpide-ehdotukset: työterveyshuollon toiminta (12, 14 ) muut ehdotukset työpaikalle, työnantajalle 9

10 Työterveyshuoltoprosessi - Kelalle tärkeä! Miksi tehdään? Yhteistyö työpaikan kanssa. Miksi tehdään -> Tiedon analysointi! Yhteistyö työpaikan kanssa. Moniammatillisesti Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Seuranta ja arviointi Yhteistyö työpaikan kanssa. Mitä tehdään? Yhteistyö työpaikan kanssa. 10

11 Vaikuttavuus - Panoslaatu - Tarvevaikuttavuus - Toteutuvatko työterveyshuollon perustehtävien mukaiset prosessit työpaikkakohtaisiin tarpeisiin perustuen? - Tavoitevaikuttavuus - Onko toiminnalla saatu aikaan tavoitteiden suuntaisia muutoksia ja kehitystä ja missä määrin? - Työterveyshuollon prosessilaatu - sisältyy myös hyvään korvauskäytäntöön 11

12 Vaikuttavuus Tulisi tarkastella: Miten työterveyshuollon ydin- ja muut osaprosessit yhdistetään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseksi kokonaisuudeksi Dokumentoidusti Laadukkaasti ja vaikuttavasti Työssä olevan väestön tarpeisiin perustuen 12

13 Kelan TTHneuvottelukunnan kokoukset Hakumenettelyn uudistaminen Asian käsittely Hakemisen uudistaminen käynnistyy, mallien kehittäminen, sisällön linjaukset Mallin rakenteen ja sisällön hyväksyminen Yhteistyöpalaverit Asian käsittely Hakemisen kehittämisen esittelyä ja kommentointia Työterveyslaitoksen kanssa Hakemisen kehittämisen esittelyä ja kommentointia STLY:n kanssa Hakemisen kehittämisen esittelyä ja kommentointia Työterveyshoitajaliiton kanssa Työkokous: Hakemisen kehittämistä yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Työterveyshoitajaliiton ja STLY:n kanssa Sähköinen asiointi: Palvelujen tuottajat ja Tietojärjestelmien toimittajat Kevät- kesä ja syksy 2009 Työterveyshuollon tietojärjestelmien toimittajien informaatiotilaisuus ( ) ja kaksi omaa tapaamista/neuvottelua jokaisen toimittajatalon kanssa Työterveyshuollon tietojärjestelmien käyttäjien valitsemien palvelujen tuottajien informaatio- ja yhteistyöseminaari Tietojärjestelmien toimittajien informaatio- ja yhteistyöpäivä ja lisäksi tulossa 13 keväällä 2010 toimittajien yksilölliset tapaamistilaisuudet

14 Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Sähköisen asiointiin siirtyminen Yhteydet Sopimukset Aikataulut 14

15 Työterveyshuollon sähköinen hakeminen Tavoite Työnantajien työterveyshuollon korvausten sähköinen hakeminen on mahdollista vuodesta 2011 alkaen. Pääosa hakemuksista saapuu sähköisesti viimeistään vuonna 201x. 15

16 Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Korvaushakemus Hakemuksen lähettäjä on työnantaja* Hakemus vuodelta 2011 perustuu palveluntuottajan lähettämiin pohjatietoihin ja on työnantajan tarkistama ja täydentämä (vrt. Kelan hyväksymä lomake SV 98 TTH) sopimuspohjainen asiointi on työnantajan Kelan sähköisessä asiointipalvelussa kokonaan täyttämä tai paperilomakkeella saapunut, Kelassa skannattu korvaushakemus * Erikseen sovittaessa palveluntuottaja, ks. jäljempää 16

17 Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Sopimuspohjainen asiointi Palveluntuottaja ja työnantaja sopivat asiointitavasta perusta hakemuksen tietojen keräämiselle ja edelleen lähettämiselle hakemuksen pohjatietojen lähettäminen sähköisesti sopimuspohjainen asiointi hyväksytty paperilomake ei sopimuspohjainen Sähköinen korvaushakemuksen pohjatietojen välitys korvaa paperimuodossa olevan hakemuksen Kela ja palveluntuottaja sopivat hakemuksen pohjatietojen välittämisestä palveluntuottajan valmiudet varmistetaan ennen sopimuksen tekemistä 17

18 Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä pohjatietojen /palautesanoma 18

19 Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Aikataulusuunnitelma Lomake ja koulutus I Lomake ja tiedot Koulutus yhteistyössä Järjestelmätoimittaja-asiat I I Tapaamiset, seuranta Lomake+ skeema Info Terveydenhuollon järjestelmien lomakemuutokset käyttöön Terveydenhuollon järjestelmien tiedonvälitys - järjestelmien arvioinnit/lomake testauskokonaisuus pohjatietojen lähetyksen testaus. pilotointi, auditointi? Kelalla valmius pohjatietojen ja sähköisten hakemusten vastaanottoon vuoden 2011 lopulla. Järjestelmäkohtainen yhteistyö omien palveluntuottaja-asiakkaiden kanssa Sopimusten tekeminen Kela ja palveluntuottajat 19

20 Vaikuttavuuden parantaminen työterveyshuollon korvaamista kehittämällä Korvaamisen kehittäminen hyvän työterveyshuoltokäytännön tukemiseksi Hakumenettelyn uudistaminen ja sähköisen asioinnin käyttöönotto vuosien painoalueita tukee osaltaan työterveyshuollon käytössä olevien tietojärjestelmien kehittämistä hyvän työterveyshuolto-käytännön ja työterveyshuollon hyvän sairaanhoito-käytännön tukemiseksi Työterveyshuollon seurannan mittarit - vaikuttavuuden lisääminen - hanke käynnistynyt loppuvuodesta Korvausoikeuden ja menettelyn selventäminen eri työsuhdemuotojen osalta 2009 Työpaikkojen riskin arvioinnin ja työterveyshuollon toiminnan rajapintojen selkeyttäminen korvaamisessa Muita painoalueita (myös tulevia ): Tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen korvaamisen uudistaminen sekä muun terveydenhuollon korvattavuuden arviointi Hyväksyttävien kustannusten uudelleen määrittely sekä maksu- ja palkkiorakenteiden tarkastelu Korvaamisen tuki työterveyshuollon hyvälle sairaanhoitokäytännölle Terveyden edistäminen ja muiden vastaavien ohjelmien arviointi korvattavuuden kannalta muun terveydenhuollon korvattavuus työterveyshuollossa Seurantatietojen hyödynnettävyyden tehostaminen Vaikuttavuuden parantaminen lainsäädäntöä kehittämällä Sata - komitean linjausten mukaisesti 20

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot