FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3037 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: https://services.fsd.uta.fi/ Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :12: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3037. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Moisio, Pasi: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 [elektroninen aineisto]. FSD3037, versio 1.0 ( ). Helsinki: Tilastokeskus [aineistonkeruu], Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 125 B Kyselylomake ruotsiksi 149 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 Aineiston nimi englanniksi: Welfare and Services in Finland 2013 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Moisio, Pasi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Nyberg, Riina (Tilastokeskus) Potila, Anna-Kaarina (Tilastokeskus) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Eskola, Juhani (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat elinolot; hyvinvointi; hyvinvointipolitiikka; omaishoito; palvelut; perhepolitiikka; sosiaali-indikaattorit; sosiaalipalvelut; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturva; terveydenhuolto; terveys; terveyspalvelut; terveyspolitiikka Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; sosiaalipolitiikka CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (aiemmin Stakes) vuonna 2004 alkanut paneelimuotoinen kyselytutkimus, jossa yhdistetään puhelinja käyntihaastatteluja, postikyselyjä ja rekisteriaineistoja. Tutkimus on tarkoitus toistaa pääsääntöisesti samansisältöisenä joka toinen vuosi. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota ajan tasalla olevaa, luotettavaa ja kattavaa tutkimusaineistoa suomalaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä. HYPA-tutkimuksen on tarkoitus taata myös laajemmin suomalaisten hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen käytön pysyvä seuranta tavalla, joka hyödyttää sekä tutkimusta että yhteiskunnallista päätöksentekoa. Sisällön kuvaus Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -aineiston tavoitteena on tarjota ajan tasalla olevaa, luotettavaa ja kattavaa tutkimusaineistoa suomalaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä. Tämä aineisto käsittää vuonna 2013 tehtyjen puhelinhaastattelujen vastaukset. Aineisto käsittelee suomalaisten hyvinvointia, toimeentuloa, asumista, osallisuutta, terveyttä, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä, läheisapua, elämänlaatua, hyvinvointivaltion legitimiteettiä ja sosiaalista luottamusta. Aluksi kyselyssä kartoitettiin vastaajan kotitalouteen liittyviä tekijöitä, kuten asukkaiden määrää ja siviilisäätyä, sekä vastaajan sosioekonomista asemaa, ammattia ja työtilannetta. Myös työn epävarmuustekijöitä sekä mahdollisen työttömyyden kestoa tiedusteltiin. Tämän jälkeen käsiteltiin hyvinvointia. Vastaajia pyydettiin kertomaan kotitaloutensa toimeentulosta, varallisuudesta, asumisesta ja lainoista sekä antamaan mielipiteensä toimeentuloturvan tasosta Suomessa. Heiltä kysyttiin myös, olivatko he hakeneet ruoka-apua esimerkiksi leipäjonoista tai saaneet taloudellista tukea sukulaisilta tai ystäviltä. Osallisuutta käsiteltiin kysymyksin yksinäisyydestä, osallistumisesta seurojen tai yhdistysten toimintaan sekä äänestämisestä. Seuraavana aihealueena oli terveys ja terveyspalvelut. Vastaajilta pyydettiin arviota omasta terveydentilasta sekä stressin määrästä. Terveyspalveluihin liittyen kysyttiin, kuinka usein vastaaja 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu oli käynyt esimerkiksi terveyskeskuslääkärillä, yksityislääkärillä tai työterveyshoitajalla. Myös hoidon riittävyyttä, hoitoon pääsyn odotusaikoja sekä hoidon saamista haittaavia tekijöitä kartoitettiin. Terveyspalveluiden laadusta pyydettiin niin ikään arviota. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, mitä kunnan sosiaalipalveluja, kuten lasten päivähoitoa tai päihdepalveluja he olivat käyttäneet, olivatko ne riittäviä sekä olivatko maksut kohtuullisia. Myös toimeentulon hakemisesta, sen riittävyydestä ja odotusajan kohtuullisuudesta tiedusteltiin. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin auttoivatko he jotakuta apua tarvitsevaa läheistään, ja jos auttoivat, niin ketä ja kuinka usein. Seuraavaksi siirryttiin käsittelemään vastaajien arvioita heidän elämänlaadustaan, terveydestään ja toimintakyvystään. Myös tyytyväisyyttä elämään ja olosuhteisiin tiedusteltiin. Lopuksi vastaajilta pyydettiin vielä mielipiteitä syrjinnän esiintymisestä Suomessa, ikäihmisten hoivan rahoituksesta, sosiaaliturvan tasosta, hyvinvointivaltiosta, verovarojen käyttämisestä sekä sosiaalisesta luottamuksesta. Taustamuuttujina aineistossa ovat ikä, sukupuoli, koulutusaste, koulutus, maakunta, seutukunta, suuralue, tilastollinen kuntaryhmitys, sairaanhoitopiiri sekä kotitalouden tuloluokka. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: , Kerääjät: Nyberg, Riina (Tilastokeskus); Potila, Anna-Kaarina (Tilastokeskus) Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu, Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI) Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2013 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto, Pitkittäisaineisto: paneeliaineisto Vastausprosentti: 72,3 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 193 muuttujaa ja 4226 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: ositettu otanta. Otos on poimittu Väestötietojärjestelmään (VTJ) perustuvasta Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Otanta toteutettiin ositettuna sukupuolen, syntymävuoden sekä asuinalueen mukaan. Vastaajat poimittiin ositteista systemaattisella satunnaisotannalla. Haastattelut kerättiin kahdessa osassa: ensimmäisen erän (otos 3106 henkilöä) haastattelut toteutettiin Tilastokeskuksen kenttähaastatteluyksikössä ja toisen erän (otos 2736 henkilöä) Tilastokeskuksen puhelinhaastatteluyksikössä (CATI). Tutkimuksessa on mukana 2410 uutta vastaajaa (otos 3704, vastausprosentti 65,1 %) sekä 1816 pitkittäisvastaajaa (otos 2138, vastausprosentti 84,9 %), jotka ovat olleet mukana vuoden

10 1. Aineiston kuvailu tutkimuskierroksella ja antaneet tuolloin suostumuksensa uuteen haastatteluun. Aineistossa on mukana yhteensä 4226 henkilön vastaukset. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Suomalaisten hyvinvointi 2014 (2014). Toim. Vaarama, Marja & Karvonen, Sakari & Kestilä, Laura & Moisio, Pasi & Muuri, Anu. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URN:ISBN: Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa https://services.fsd.uta.fi/catalogue/fsd3037 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Suomalaisten hyvinvointi 2014 (2014). Toim. Vaarama, Marja & Karvonen, Sakari & Kestilä, Laura & Moisio, Pasi & Muuri, Anu. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URN:ISBN: Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineistossa on mukana kadon aiheuttamaa vinoumaa korjaavat henkilö- ja kotitalouspainokertoimet. Painokertoimet korjaavat sukupuolen, ikäryhmien ja alueiden välisiä eroja. Aineistossa on sekä kotitalouksille että henkilöille korotus- ja analyysipainokertoimet. Korotuspainokertoimet paino1_1 ja paino2_1 korottavat aineiston edustamaan koko väestöä. Analyysipainot paino1_2 ja paino2_2 on skaalattu korotuspainoista siten, että niiden keskiarvot ovat 1.00 ja summa on vastaajien lukumäärä. Erityisehdot Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -ohjausryhmä myöntää aineiston käyttöluvan hyväksyttyään jatkokäyttäjän tutkimussuunnitelman. Aineisto on käytettävissä vain tutkimukseen. Tietoarkiston asiakaspalvelu pyytää käyttöluvan ohjausryhmältä. Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot tutkimushankkeestasi (enintään 200 sanaa): 1) tutkimuskysymys tai -kysymykset, 2) menetelmät, joita suunnitellaan tutkimuksessa käytettävän ja 3) suunniteltu julkaisufoorumi, esimerkiksi tieteellinen artikkeli, raportti tai opinnäytetyö. 4) Jos kyseessä on pro gradu tai diplomityö, mainitse hakemuksessasi myös ohjaajan nimi. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut - ohjausryhmä käsittelee lupahakemukset. Hakijan kannattaa varautua siihen, että käsittely vie 4

11 1.4. Aineiston käyttö jonkin aikaa (2-3 viikkoa). Vastauksen saatuaan tietoarkiston asiakaspalvelu tiedottaa tilaajalle aineiston latausmahdollisuudesta. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä vain luovuttajan luvalla. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4226 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4226 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4226 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [KOHDENRO] Kohdenumero Kohdenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4226 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [OTOS] Otostyyppi Otostyyppi Uusi otos Vanha otos Uusi otos Catissa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 A2A (taulukko jatkuu ed. sivulta) [A1] Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteenne itsenne mukaan lukien? Aluksi muutamia kysymyksiä kotitaloudesta. Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteenne itsenne mukaan lukien? Ohjeet haastattelijalle Kotitalous: henkilöt, jotka käyttävät tulojaan yhdessä. Rekisterin mukaan asunnossa asuu x henkilöä. Jos 1 hlö siirry A Vähintään 7 henkilöä [A2A] Kuuluuko kotitalouteenne alle 18-vuotiaita lapsia? Kuuluuko kotitalouteenne alle 18-vuotiaita lapsia? Kyllä Ei (Siirry A3) tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [A2B] Montako alle 18v kotitalouteen kuuluu Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta? Vähintään 6 lasta tieto puuttuu (SYSMIS) [A3] Mikä on siviilisäätynne? Mikä on siviilisäätynne? Naimaton Avoliitossa Avioliitossa Leski Joku muu

17 A5 [A4] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaanne. Oletteko: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaanne. Oletteko: Työssä (tai tilapäisesti poissa työsuhteen jatkuessa) tai osa-aikaeläkkeellä Perhevapaalla mutta työsuhde voimassa Työtön tai lomautettu palkatta Työllisyyskoulutuksessa tai työllistetty Varusmies tai siviilipalveluksessa Opiskelija tai koululainen (siirry Tal7) Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella Työttömyyseläkkeellä Hoitamassa omaa kotitaloutta Vai teettekö jotain muuta? [A5] Mikä on (oli viimeisin) ammattiasemanne, oletteko (olitteko): Kysymyksen esiteksti MUUT PAITSI OPISKELIJAT / KOULULAISET: Mikä on (oli viimeisin) ammattiasemanne, oletteko (olitteko): Palkansaaja (Siirry A7) Maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastusym.) (Siirry A6a) Työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta (Siirry A6a) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu yrittäjä (Siirry A6a) Työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta (Siirry A6a) Ammatinharjoittaja tai freelancer (Siirry Taus8d) Vai jossain muussa toimessa? (Siirry A7) Ei ole toiminut ammatissa (Siirry Tal7) tieto puuttuu (SYSMIS) [A6A] YRITTÄJÄT: Onko/Oliko teillä palkattua työvoimaa? Kysymyksen esiteksti YRITTÄJÄT: (Jos A5=2, 3, 4 tai 5) Onko/Oliko teillä palkattua työvoimaa? Ohjeet haastattelijalle Myös lyhytaikaiset työsuhteet, kuten kesätyöntekijät tai kiireapulaiset, jos työ on jokavuotista tai muuten pysyväisluonteista. Kyllä Ei (Siirry Taus8d) tieto puuttuu (SYSMIS) [A6B] YRITTÄJÄT: Kuinka monta palkattua työntekijää teillä on/oli? Kysymyksen esiteksti YRITTÄJÄT: (Jos A5=2, 3, 4 tai 5) Kuinka monta palkattua työntekijää teillä on/oli? 12

19 TAUS8D Ohjeet haastattelijalle Arvio, jollei osaa sanoa tarkasti Vähintään 100 työntekijää tieto puuttuu (SYSMIS) [TAUS8D] YRITTÄJÄT: Liittyykö yritystoimintaanne tulevien 12 kuukauden aikana konkurssin tai yritystoiminnan kaatumisen uhka? Kysymyksen esiteksti YRITTÄJÄT: (Jos A5=2,4,6 eikä eläkkeellä) Liittyykö yritystoimintaanne tulevien 12 kuukauden aikana konkurssin tai yritystoiminnan kaatumisen uhka? 13

20 2. Muuttujat Kyllä Ei On lopettanut yritystoiminnan tieto puuttuu (SYSMIS) [A7] PALKANSAAJAT: Mikä on/oli teidän nykyinen/viimeisin ammattinne? (Tilastokeskuksen luokitus: Ammattiluokitus 2011; Ammattikoodi 3- numerotasolla) Kysymyksen esiteksti PALKANSAAJAT: (Jos A5=1 tai 7) Mikä on/oli teidän nykyinen/viimeisin ammattinne? [A8] PALKANSAAJAT: Onko nykyinen työsuhteenne (vakituinen / määräaikainen) Kysymyksen esiteksti TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Onko nykyinen työsuhteenne: Vakituinen (voimassa toistaiseksi) Määräaikainen tieto puuttuu (SYSMIS)

21 TAUS8A [A9] PALKANSAAJAT: Onko työnne (kokoaikainen / osa-aikainen) Kysymyksen esiteksti TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Onko työnne: Kokoaikainen Osa-aikainen tieto puuttuu (SYSMIS) [TAUS8A] TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Pakkolomautuksen uhka? TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Pakkolomautuksen uhka? (jos A5=1) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [TAUS8B] TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Irtisanomisen uhka? TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Irtisanomisen uhka? (jos A5=1) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [TAUS8C] TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Määräaikaista työsuhdetta ei jatketa? TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Määräaikaista työsuhdetta ei jatketa? (jos A8=2) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

23 TAUS16B [A12] TYÖTTÖMÄT: Kuinka monta kuukautta nykyinen yhtäjaksoinen työttömyytenne tai lomautuksenne on kestänyt, työvoimapoliittisessa koulutuksessa olo mukaan lukien? Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT: (Jos A4=3,4) Kuinka monta kuukautta nykyinen yhtäjaksoinen työttömyytenne tai lomautuksenne on kestänyt, työvoimapoliittisessa koulutuksessa olo mukaan lukien? Ohjeet haastattelijalle Alle kuukausi=0 (nolla), täysiä kuukausia Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 212 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [TAUS16B] TYÖTTÖMÄT: Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että saatte työtä seuraavien kuuden (6) kuukauden aikana. Onko se: Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT: (Jos A4=3,4) Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että saatte työtä seuraavien kuuden (6) kuukauden aikana. Onko se: 17

24 2. Muuttujat Erittäin todennäköistä Melko todennäköistä Melko epätodennäköistä Erittäin epätodennäköistä tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL7] Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte kotitaloutenne asumismenoja. Onko niiden maksaminen: Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte kotitaloutenne asumismenoja. Onko niiden maksaminen: Ohjeet haastattelijalle Asumiskustannuksiin kuuluvat: vuokra, vastike, asuntolainan lyhennys, sähkö, vesi, korjauskulut yms. Huomattava rasitus Jonkin verran rasitus Ei lainkaan ongelma tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL6] Onko kotitaloudellanne asuntolainaa? Onko kotitaloudellanne asuntolainaa? Kyllä Ei Ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 TAL9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [TAL8] Onko kotitaloudellanne muita lainoja kuin asuntolainaa? Myös pikavipit otetaan tässä mukaan. Onko kotitaloudellanne muita lainoja kuin asuntolainaa? Myös pikavipit otetaan tässä mukaan. Ohjeet haastattelijalle Vastataan kyllä, jos jollain kotitalouden jäsenellä on pikavippi tai lainaa. Kyllä Ei Ei osaa sanoa [TAL9] Onko näiden lainojen ja korkojen maksaminen kotitaloudellenne: Kysymyksen esiteksti Jos TAL6=1 tai TAL8=1 Onko näiden lainojen ja korkojen maksaminen kotitaloudellenne: Huomattava rasitus Jonkin verran rasitus Ei lainkaan ongelma tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [B1] Kotitaloudella voi olla erilaisia tulolähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla: Kotitaloudella voi olla erilaisia tulolähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla: Erittäin hankalaa Hankalaa Melko hankalaa Melko helppoa Helppoa Hyvin helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [TOIM1] Toimeentuloturvan vähimmäismäärä yhdelle aikuiselle on tällä hetkellä 477 euroa kuukaudessa sen jälkeen, kun vuokra on maksettu. Onko se mielestänne: Toimeentuloturvan vähimmäismäärä yhdelle aikuiselle on tällä hetkellä 477 euroa kuukaudessa sen jälkeen, kun vuokra on maksettu. Onko se mielestänne: Liian paljon Liian vähän Sopivasti tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 B2A (taulukko jatkuu ed. sivulta) [TOIM2] Kuinka paljon mielestänne yhden hengen kotitalous tarvitsee rahaa elääkseen kuukaudessa sen jälkeen, kun verot ja asumiskulut, esimerkiksi vuokra, on maksettu? Kuinka paljon mielestänne yhden hengen kotitalous tarvitsee rahaa elääkseen kuukaudessa sen jälkeen, kun verot ja asumiskulut, esimerkiksi vuokra, on maksettu? Ohjeet haastattelijalle Vastaus euroina kuukaudessa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3863 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [B2A] Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: kustantaa viikon lomamatka vuosittain? Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: kustantaa viikon lomamatka vuosittain? 21

28 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [B2B] Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: ostaa uusia huonekaluja kuluneiden tilanne? Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: ostaa uusia huonekaluja kuluneiden tilanne? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [B2C] Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: ostaa uusia vaatteita mieluummin kuin käytettyjä? Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: ostaa uusia vaatteita mieluummin kuin käytettyjä? Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 TAL12D (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL12B] Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: joutunut tilanteeseen, että ruokarahat olisivat loppuneet? Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: joutunut tilanteeseen, että ruokarahat olisivat loppuneet? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL12D] Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: hakenut ruoka-apua leipäjonosta tai ruokapankista? Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: hakenut ruoka-apua leipäjonosta tai ruokapankista? Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_A] Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: Sukulaisilta? Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Sukulaisilta? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_A1] Oliko avun merkitys (sukulaisilta): Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Sukulaisilta; jos kyllä: Oliko avun merkitys 24

31 PALV1_B1 Erittäin suuri Melko suuri Kohtalainen Melko pieni Erittäin pieni EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_B] Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: Ystäviltä, naapureilta tai tutuilta? Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Ystäviltä, naapureilta tai tutuilta? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_B1] Oliko avun merkitys (ystäviltä, naapureilta tai tutuilta): Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Ystäviltä, naapureilta tai tutuilta; jos kyllä: Oliko avun merkitys 25

32 2. Muuttujat Erittäin suuri Melko suuri Kohtalainen Melko pieni Erittäin pieni EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_F] Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: Seurakunnalta, järjestöilta tai yhdistyksiltä? Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Seurakunnalta, järjestöilta tai yhdistyksiltä? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_F1] Oliko avun merkitys (seurakunnalta, järjestöilta tai yhdistyksiltä): Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) 26

33 B3 Seurakunnalta, järjestöilta tai yhdistyksiltä; jos kyllä: Oliko avun merkitys Erittäin suuri Melko suuri Kohtalainen Melko pieni Erittäin pieni EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [TAUS3] Ajatelkaa aikaa, kun olitte 15-vuotias. Oliko lapsuudenkotinne mielestänne: Ajatelkaa aikaa, kun olitte 15-vuotias. Oliko lapsuudenkotinne mielestänne: Varakas Hyvin toimeentuleva Keskituloinen Huonosti toimeentuleva Köyhä tieto puuttuu (SYSMIS) [B3] Asutteko nyt: Asutteko nyt: 27

34 2. Muuttujat Kaupungin keskustassa Esikaupunkialueella tai lähiössä Kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa Maaseudun haja-asutusalueella tai kylässä tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL1A] Onko asuntonne: Onko asuntonne: Omistusasunto Yksityisen henkilön tai yrityksen omistama vuokraasunto Kunnan tai yleishyödyllisen yhtiön omistama vuokraasunto Asumisoikeusasunto Palvelutalo Jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS) [B4C] Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko tyytyväinen: asumisen kustannuksiin? Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko seuraaviin asioihin erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette tyytyväinen ettekä tyytymätön, melko tyytymätön vai erittäin tyytymätön: asumisen kustannuksiin? (vrt. tal7) 28

35 B4D Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS) [B4E] Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko tyytyväinen: asuinalueen kunnallisiin palveluihin? Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko seuraaviin asioihin erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette tyytyväinen ettekä tyytymätön, melko tyytymätön vai erittäin tyytymätön: asuinalueen kunnallisiin palveluihin? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS) [B4D] Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko tyytyväinen: asuinalueen turvallisuuteen? Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko seuraaviin asioihin erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette tyytyväinen ettekä tyytymätön, melko tyytymätön vai erittäin tyytymätön: asuinalueen turvallisuuteen? 29

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2145 Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset

FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset FINLAND, EU-SILC 2008 (IRP 2007) TU20 ja TU22, Tulo- ja elinolotutkimus 2007, haastattelulomakkeen kysymykset TU20 ja TU22, vastaavasti1. ja2. tutkimuskerran lomake. Kenttätyöskentely tammikuusta 2008

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 Nuorten haastattelu A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset

Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset Tulo- ja elinolotutkimus 2005, haastattelulomakkeen kysymykset Kenttätyöskentely 10.1.2006 alkaen. 2. tutkimuskerran lomake. Tämä paperiversio ei teknisistä syistä voi täysin vastata varsinaista Blaiselomaketta.

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KÄSIKIRJA HELSINKI 2009 Työvoimatutkimuksen käsikirja Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Käsikirjan esittely 1.2 Käsikirjan ylläpito 1.3 Yleistä työvoimatutkimuksesta

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

Terveys 2000 / Nuoret 26.4.2001

Terveys 2000 / Nuoret 26.4.2001 Terveys 2000 / Nuoret 26.4.2001 Kotihaastattelu T2142 A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus AD. Pääasiallinen toiminta, ammatti AE. Nykyinen /entinen ammatti (päätyö)

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 NIMI KYSYMYS POLKU Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 Tilastokeskus Tällä värillä uudet kysymykset, muutokset ja lisäykset vuoden 2013 lomakkeesen verrattuna Työvoimatutkimus perusosa 2014 TIETOJA,

Lisätiedot

Elinolot. Työvoimatutkimuksen käsikirja

Elinolot. Työvoimatutkimuksen käsikirja Elinolot Työvoimatutkimuksen käsikirja Sisällys OSA I: YLEISTÄ TYÖVOIMATUTKIMUKSESTA JA KENTTÄTYÖOHJEET... 1 1. Yleistä työvoimatutkimuksesta... 2 2. Tietojen käyttäjät... 3 3. Tulosten julkaiseminen...

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP

HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP Syyskuu 1999 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Elinolotutkimus 1999... 3 1.1. Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja sisältö.. 3 1.2. ECHP:n tulevaisuus ja tietojen käyttö...

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutus 2012

Kotitalouksien kulutus 2012 Tulot ja kulutus 2014 Kotitalouksien kulutus 2012 Hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys on suurin lapsiperheille Suomalaiset kotitaloudet hyötyvät yhteiskunnan tarjoamista hyvinvointipalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot