FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3037 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: https://services.fsd.uta.fi/ Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :12: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3037. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Moisio, Pasi: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 [elektroninen aineisto]. FSD3037, versio 1.0 ( ). Helsinki: Tilastokeskus [aineistonkeruu], Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 125 B Kyselylomake ruotsiksi 149 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 Aineiston nimi englanniksi: Welfare and Services in Finland 2013 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Moisio, Pasi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Nyberg, Riina (Tilastokeskus) Potila, Anna-Kaarina (Tilastokeskus) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Eskola, Juhani (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat elinolot; hyvinvointi; hyvinvointipolitiikka; omaishoito; palvelut; perhepolitiikka; sosiaali-indikaattorit; sosiaalipalvelut; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturva; terveydenhuolto; terveys; terveyspalvelut; terveyspolitiikka Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; sosiaalipolitiikka CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (aiemmin Stakes) vuonna 2004 alkanut paneelimuotoinen kyselytutkimus, jossa yhdistetään puhelinja käyntihaastatteluja, postikyselyjä ja rekisteriaineistoja. Tutkimus on tarkoitus toistaa pääsääntöisesti samansisältöisenä joka toinen vuosi. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota ajan tasalla olevaa, luotettavaa ja kattavaa tutkimusaineistoa suomalaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä. HYPA-tutkimuksen on tarkoitus taata myös laajemmin suomalaisten hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen käytön pysyvä seuranta tavalla, joka hyödyttää sekä tutkimusta että yhteiskunnallista päätöksentekoa. Sisällön kuvaus Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -aineiston tavoitteena on tarjota ajan tasalla olevaa, luotettavaa ja kattavaa tutkimusaineistoa suomalaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä. Tämä aineisto käsittää vuonna 2013 tehtyjen puhelinhaastattelujen vastaukset. Aineisto käsittelee suomalaisten hyvinvointia, toimeentuloa, asumista, osallisuutta, terveyttä, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä, läheisapua, elämänlaatua, hyvinvointivaltion legitimiteettiä ja sosiaalista luottamusta. Aluksi kyselyssä kartoitettiin vastaajan kotitalouteen liittyviä tekijöitä, kuten asukkaiden määrää ja siviilisäätyä, sekä vastaajan sosioekonomista asemaa, ammattia ja työtilannetta. Myös työn epävarmuustekijöitä sekä mahdollisen työttömyyden kestoa tiedusteltiin. Tämän jälkeen käsiteltiin hyvinvointia. Vastaajia pyydettiin kertomaan kotitaloutensa toimeentulosta, varallisuudesta, asumisesta ja lainoista sekä antamaan mielipiteensä toimeentuloturvan tasosta Suomessa. Heiltä kysyttiin myös, olivatko he hakeneet ruoka-apua esimerkiksi leipäjonoista tai saaneet taloudellista tukea sukulaisilta tai ystäviltä. Osallisuutta käsiteltiin kysymyksin yksinäisyydestä, osallistumisesta seurojen tai yhdistysten toimintaan sekä äänestämisestä. Seuraavana aihealueena oli terveys ja terveyspalvelut. Vastaajilta pyydettiin arviota omasta terveydentilasta sekä stressin määrästä. Terveyspalveluihin liittyen kysyttiin, kuinka usein vastaaja 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu oli käynyt esimerkiksi terveyskeskuslääkärillä, yksityislääkärillä tai työterveyshoitajalla. Myös hoidon riittävyyttä, hoitoon pääsyn odotusaikoja sekä hoidon saamista haittaavia tekijöitä kartoitettiin. Terveyspalveluiden laadusta pyydettiin niin ikään arviota. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, mitä kunnan sosiaalipalveluja, kuten lasten päivähoitoa tai päihdepalveluja he olivat käyttäneet, olivatko ne riittäviä sekä olivatko maksut kohtuullisia. Myös toimeentulon hakemisesta, sen riittävyydestä ja odotusajan kohtuullisuudesta tiedusteltiin. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin auttoivatko he jotakuta apua tarvitsevaa läheistään, ja jos auttoivat, niin ketä ja kuinka usein. Seuraavaksi siirryttiin käsittelemään vastaajien arvioita heidän elämänlaadustaan, terveydestään ja toimintakyvystään. Myös tyytyväisyyttä elämään ja olosuhteisiin tiedusteltiin. Lopuksi vastaajilta pyydettiin vielä mielipiteitä syrjinnän esiintymisestä Suomessa, ikäihmisten hoivan rahoituksesta, sosiaaliturvan tasosta, hyvinvointivaltiosta, verovarojen käyttämisestä sekä sosiaalisesta luottamuksesta. Taustamuuttujina aineistossa ovat ikä, sukupuoli, koulutusaste, koulutus, maakunta, seutukunta, suuralue, tilastollinen kuntaryhmitys, sairaanhoitopiiri sekä kotitalouden tuloluokka. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: , Kerääjät: Nyberg, Riina (Tilastokeskus); Potila, Anna-Kaarina (Tilastokeskus) Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu, Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI) Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2013 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto, Pitkittäisaineisto: paneeliaineisto Vastausprosentti: 72,3 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 193 muuttujaa ja 4226 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: ositettu otanta. Otos on poimittu Väestötietojärjestelmään (VTJ) perustuvasta Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Otanta toteutettiin ositettuna sukupuolen, syntymävuoden sekä asuinalueen mukaan. Vastaajat poimittiin ositteista systemaattisella satunnaisotannalla. Haastattelut kerättiin kahdessa osassa: ensimmäisen erän (otos 3106 henkilöä) haastattelut toteutettiin Tilastokeskuksen kenttähaastatteluyksikössä ja toisen erän (otos 2736 henkilöä) Tilastokeskuksen puhelinhaastatteluyksikössä (CATI). Tutkimuksessa on mukana 2410 uutta vastaajaa (otos 3704, vastausprosentti 65,1 %) sekä 1816 pitkittäisvastaajaa (otos 2138, vastausprosentti 84,9 %), jotka ovat olleet mukana vuoden

10 1. Aineiston kuvailu tutkimuskierroksella ja antaneet tuolloin suostumuksensa uuteen haastatteluun. Aineistossa on mukana yhteensä 4226 henkilön vastaukset. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Suomalaisten hyvinvointi 2014 (2014). Toim. Vaarama, Marja & Karvonen, Sakari & Kestilä, Laura & Moisio, Pasi & Muuri, Anu. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URN:ISBN: Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa https://services.fsd.uta.fi/catalogue/fsd3037 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Suomalaisten hyvinvointi 2014 (2014). Toim. Vaarama, Marja & Karvonen, Sakari & Kestilä, Laura & Moisio, Pasi & Muuri, Anu. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URN:ISBN: Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineistossa on mukana kadon aiheuttamaa vinoumaa korjaavat henkilö- ja kotitalouspainokertoimet. Painokertoimet korjaavat sukupuolen, ikäryhmien ja alueiden välisiä eroja. Aineistossa on sekä kotitalouksille että henkilöille korotus- ja analyysipainokertoimet. Korotuspainokertoimet paino1_1 ja paino2_1 korottavat aineiston edustamaan koko väestöä. Analyysipainot paino1_2 ja paino2_2 on skaalattu korotuspainoista siten, että niiden keskiarvot ovat 1.00 ja summa on vastaajien lukumäärä. Erityisehdot Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -ohjausryhmä myöntää aineiston käyttöluvan hyväksyttyään jatkokäyttäjän tutkimussuunnitelman. Aineisto on käytettävissä vain tutkimukseen. Tietoarkiston asiakaspalvelu pyytää käyttöluvan ohjausryhmältä. Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot tutkimushankkeestasi (enintään 200 sanaa): 1) tutkimuskysymys tai -kysymykset, 2) menetelmät, joita suunnitellaan tutkimuksessa käytettävän ja 3) suunniteltu julkaisufoorumi, esimerkiksi tieteellinen artikkeli, raportti tai opinnäytetyö. 4) Jos kyseessä on pro gradu tai diplomityö, mainitse hakemuksessasi myös ohjaajan nimi. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut - ohjausryhmä käsittelee lupahakemukset. Hakijan kannattaa varautua siihen, että käsittely vie 4

11 1.4. Aineiston käyttö jonkin aikaa (2-3 viikkoa). Vastauksen saatuaan tietoarkiston asiakaspalvelu tiedottaa tilaajalle aineiston latausmahdollisuudesta. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä vain luovuttajan luvalla. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4226 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4226 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4226 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [KOHDENRO] Kohdenumero Kohdenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4226 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [OTOS] Otostyyppi Otostyyppi Uusi otos Vanha otos Uusi otos Catissa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 A2A (taulukko jatkuu ed. sivulta) [A1] Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteenne itsenne mukaan lukien? Aluksi muutamia kysymyksiä kotitaloudesta. Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteenne itsenne mukaan lukien? Ohjeet haastattelijalle Kotitalous: henkilöt, jotka käyttävät tulojaan yhdessä. Rekisterin mukaan asunnossa asuu x henkilöä. Jos 1 hlö siirry A Vähintään 7 henkilöä [A2A] Kuuluuko kotitalouteenne alle 18-vuotiaita lapsia? Kuuluuko kotitalouteenne alle 18-vuotiaita lapsia? Kyllä Ei (Siirry A3) tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [A2B] Montako alle 18v kotitalouteen kuuluu Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta? Vähintään 6 lasta tieto puuttuu (SYSMIS) [A3] Mikä on siviilisäätynne? Mikä on siviilisäätynne? Naimaton Avoliitossa Avioliitossa Leski Joku muu

17 A5 [A4] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaanne. Oletteko: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaanne. Oletteko: Työssä (tai tilapäisesti poissa työsuhteen jatkuessa) tai osa-aikaeläkkeellä Perhevapaalla mutta työsuhde voimassa Työtön tai lomautettu palkatta Työllisyyskoulutuksessa tai työllistetty Varusmies tai siviilipalveluksessa Opiskelija tai koululainen (siirry Tal7) Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella Työttömyyseläkkeellä Hoitamassa omaa kotitaloutta Vai teettekö jotain muuta? [A5] Mikä on (oli viimeisin) ammattiasemanne, oletteko (olitteko): Kysymyksen esiteksti MUUT PAITSI OPISKELIJAT / KOULULAISET: Mikä on (oli viimeisin) ammattiasemanne, oletteko (olitteko): Palkansaaja (Siirry A7) Maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastusym.) (Siirry A6a) Työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta (Siirry A6a) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu yrittäjä (Siirry A6a) Työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta (Siirry A6a) Ammatinharjoittaja tai freelancer (Siirry Taus8d) Vai jossain muussa toimessa? (Siirry A7) Ei ole toiminut ammatissa (Siirry Tal7) tieto puuttuu (SYSMIS) [A6A] YRITTÄJÄT: Onko/Oliko teillä palkattua työvoimaa? Kysymyksen esiteksti YRITTÄJÄT: (Jos A5=2, 3, 4 tai 5) Onko/Oliko teillä palkattua työvoimaa? Ohjeet haastattelijalle Myös lyhytaikaiset työsuhteet, kuten kesätyöntekijät tai kiireapulaiset, jos työ on jokavuotista tai muuten pysyväisluonteista. Kyllä Ei (Siirry Taus8d) tieto puuttuu (SYSMIS) [A6B] YRITTÄJÄT: Kuinka monta palkattua työntekijää teillä on/oli? Kysymyksen esiteksti YRITTÄJÄT: (Jos A5=2, 3, 4 tai 5) Kuinka monta palkattua työntekijää teillä on/oli? 12

19 TAUS8D Ohjeet haastattelijalle Arvio, jollei osaa sanoa tarkasti Vähintään 100 työntekijää tieto puuttuu (SYSMIS) [TAUS8D] YRITTÄJÄT: Liittyykö yritystoimintaanne tulevien 12 kuukauden aikana konkurssin tai yritystoiminnan kaatumisen uhka? Kysymyksen esiteksti YRITTÄJÄT: (Jos A5=2,4,6 eikä eläkkeellä) Liittyykö yritystoimintaanne tulevien 12 kuukauden aikana konkurssin tai yritystoiminnan kaatumisen uhka? 13

20 2. Muuttujat Kyllä Ei On lopettanut yritystoiminnan tieto puuttuu (SYSMIS) [A7] PALKANSAAJAT: Mikä on/oli teidän nykyinen/viimeisin ammattinne? (Tilastokeskuksen luokitus: Ammattiluokitus 2011; Ammattikoodi 3- numerotasolla) Kysymyksen esiteksti PALKANSAAJAT: (Jos A5=1 tai 7) Mikä on/oli teidän nykyinen/viimeisin ammattinne? [A8] PALKANSAAJAT: Onko nykyinen työsuhteenne (vakituinen / määräaikainen) Kysymyksen esiteksti TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Onko nykyinen työsuhteenne: Vakituinen (voimassa toistaiseksi) Määräaikainen tieto puuttuu (SYSMIS)

21 TAUS8A [A9] PALKANSAAJAT: Onko työnne (kokoaikainen / osa-aikainen) Kysymyksen esiteksti TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Onko työnne: Kokoaikainen Osa-aikainen tieto puuttuu (SYSMIS) [TAUS8A] TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Pakkolomautuksen uhka? TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Pakkolomautuksen uhka? (jos A5=1) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [TAUS8B] TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Irtisanomisen uhka? TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Irtisanomisen uhka? (jos A5=1) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [TAUS8C] TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Määräaikaista työsuhdetta ei jatketa? TYÖSSÄ OLEVAT PALKANSAAJAT: (Jos A4=1,2 ja A5=1) Liittyykö nykyiseen työhönne tulevien 12 kuukauden aikana seuraavia epävarmuustekijöitä: Määräaikaista työsuhdetta ei jatketa? (jos A8=2) Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

23 TAUS16B [A12] TYÖTTÖMÄT: Kuinka monta kuukautta nykyinen yhtäjaksoinen työttömyytenne tai lomautuksenne on kestänyt, työvoimapoliittisessa koulutuksessa olo mukaan lukien? Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT: (Jos A4=3,4) Kuinka monta kuukautta nykyinen yhtäjaksoinen työttömyytenne tai lomautuksenne on kestänyt, työvoimapoliittisessa koulutuksessa olo mukaan lukien? Ohjeet haastattelijalle Alle kuukausi=0 (nolla), täysiä kuukausia Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 212 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [TAUS16B] TYÖTTÖMÄT: Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että saatte työtä seuraavien kuuden (6) kuukauden aikana. Onko se: Kysymyksen esiteksti TYÖTTÖMÄT: (Jos A4=3,4) Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että saatte työtä seuraavien kuuden (6) kuukauden aikana. Onko se: 17

24 2. Muuttujat Erittäin todennäköistä Melko todennäköistä Melko epätodennäköistä Erittäin epätodennäköistä tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL7] Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte kotitaloutenne asumismenoja. Onko niiden maksaminen: Millaisena taloudellisena rasitteena pidätte kotitaloutenne asumismenoja. Onko niiden maksaminen: Ohjeet haastattelijalle Asumiskustannuksiin kuuluvat: vuokra, vastike, asuntolainan lyhennys, sähkö, vesi, korjauskulut yms. Huomattava rasitus Jonkin verran rasitus Ei lainkaan ongelma tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL6] Onko kotitaloudellanne asuntolainaa? Onko kotitaloudellanne asuntolainaa? Kyllä Ei Ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 TAL9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [TAL8] Onko kotitaloudellanne muita lainoja kuin asuntolainaa? Myös pikavipit otetaan tässä mukaan. Onko kotitaloudellanne muita lainoja kuin asuntolainaa? Myös pikavipit otetaan tässä mukaan. Ohjeet haastattelijalle Vastataan kyllä, jos jollain kotitalouden jäsenellä on pikavippi tai lainaa. Kyllä Ei Ei osaa sanoa [TAL9] Onko näiden lainojen ja korkojen maksaminen kotitaloudellenne: Kysymyksen esiteksti Jos TAL6=1 tai TAL8=1 Onko näiden lainojen ja korkojen maksaminen kotitaloudellenne: Huomattava rasitus Jonkin verran rasitus Ei lainkaan ongelma tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [B1] Kotitaloudella voi olla erilaisia tulolähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla: Kotitaloudella voi olla erilaisia tulolähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla: Erittäin hankalaa Hankalaa Melko hankalaa Melko helppoa Helppoa Hyvin helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [TOIM1] Toimeentuloturvan vähimmäismäärä yhdelle aikuiselle on tällä hetkellä 477 euroa kuukaudessa sen jälkeen, kun vuokra on maksettu. Onko se mielestänne: Toimeentuloturvan vähimmäismäärä yhdelle aikuiselle on tällä hetkellä 477 euroa kuukaudessa sen jälkeen, kun vuokra on maksettu. Onko se mielestänne: Liian paljon Liian vähän Sopivasti tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 B2A (taulukko jatkuu ed. sivulta) [TOIM2] Kuinka paljon mielestänne yhden hengen kotitalous tarvitsee rahaa elääkseen kuukaudessa sen jälkeen, kun verot ja asumiskulut, esimerkiksi vuokra, on maksettu? Kuinka paljon mielestänne yhden hengen kotitalous tarvitsee rahaa elääkseen kuukaudessa sen jälkeen, kun verot ja asumiskulut, esimerkiksi vuokra, on maksettu? Ohjeet haastattelijalle Vastaus euroina kuukaudessa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3863 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [B2A] Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: kustantaa viikon lomamatka vuosittain? Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: kustantaa viikon lomamatka vuosittain? 21

28 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [B2B] Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: ostaa uusia huonekaluja kuluneiden tilanne? Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: ostaa uusia huonekaluja kuluneiden tilanne? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [B2C] Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: ostaa uusia vaatteita mieluummin kuin käytettyjä? Onko kotitaloudellanne halutessanne varaa: ostaa uusia vaatteita mieluummin kuin käytettyjä? Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 TAL12D (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL12B] Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: joutunut tilanteeseen, että ruokarahat olisivat loppuneet? Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: joutunut tilanteeseen, että ruokarahat olisivat loppuneet? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL12D] Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: hakenut ruoka-apua leipäjonosta tai ruokapankista? Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: hakenut ruoka-apua leipäjonosta tai ruokapankista? Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_A] Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: Sukulaisilta? Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Sukulaisilta? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_A1] Oliko avun merkitys (sukulaisilta): Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Sukulaisilta; jos kyllä: Oliko avun merkitys 24

31 PALV1_B1 Erittäin suuri Melko suuri Kohtalainen Melko pieni Erittäin pieni EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_B] Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: Ystäviltä, naapureilta tai tutuilta? Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Ystäviltä, naapureilta tai tutuilta? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_B1] Oliko avun merkitys (ystäviltä, naapureilta tai tutuilta): Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Ystäviltä, naapureilta tai tutuilta; jos kyllä: Oliko avun merkitys 25

32 2. Muuttujat Erittäin suuri Melko suuri Kohtalainen Melko pieni Erittäin pieni EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_F] Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: Seurakunnalta, järjestöilta tai yhdistyksiltä? Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) Seurakunnalta, järjestöilta tai yhdistyksiltä? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [PALV1_F1] Oliko avun merkitys (seurakunnalta, järjestöilta tai yhdistyksiltä): Seuraavaksi kysymyksiä kotitaloutenne saamasta avusta. Onko kotitaloutenne saanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana taloudellista tukea seuraavilta tahoilta: (Merkitään Kyllä, jos yksikin kotitalouden jäsen saanut apua/tukea.) 26

33 B3 Seurakunnalta, järjestöilta tai yhdistyksiltä; jos kyllä: Oliko avun merkitys Erittäin suuri Melko suuri Kohtalainen Melko pieni Erittäin pieni EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [TAUS3] Ajatelkaa aikaa, kun olitte 15-vuotias. Oliko lapsuudenkotinne mielestänne: Ajatelkaa aikaa, kun olitte 15-vuotias. Oliko lapsuudenkotinne mielestänne: Varakas Hyvin toimeentuleva Keskituloinen Huonosti toimeentuleva Köyhä tieto puuttuu (SYSMIS) [B3] Asutteko nyt: Asutteko nyt: 27

34 2. Muuttujat Kaupungin keskustassa Esikaupunkialueella tai lähiössä Kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa Maaseudun haja-asutusalueella tai kylässä tieto puuttuu (SYSMIS) [TAL1A] Onko asuntonne: Onko asuntonne: Omistusasunto Yksityisen henkilön tai yrityksen omistama vuokraasunto Kunnan tai yleishyödyllisen yhtiön omistama vuokraasunto Asumisoikeusasunto Palvelutalo Jokin muu tieto puuttuu (SYSMIS) [B4C] Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko tyytyväinen: asumisen kustannuksiin? Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko seuraaviin asioihin erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette tyytyväinen ettekä tyytymätön, melko tyytymätön vai erittäin tyytymätön: asumisen kustannuksiin? (vrt. tal7) 28

35 B4D Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS) [B4E] Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko tyytyväinen: asuinalueen kunnallisiin palveluihin? Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko seuraaviin asioihin erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette tyytyväinen ettekä tyytymätön, melko tyytymätön vai erittäin tyytymätön: asuinalueen kunnallisiin palveluihin? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön tieto puuttuu (SYSMIS) [B4D] Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko tyytyväinen: asuinalueen turvallisuuteen? Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, oletteko seuraaviin asioihin erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette tyytyväinen ettekä tyytymätön, melko tyytymätön vai erittäin tyytymätön: asuinalueen turvallisuuteen? 29

HYVINVOINTIPALVELUT 2009

HYVINVOINTIPALVELUT 2009 HYVINVOINTIPALVELUT 2009 Puhelinhaastattelun paperilomake A Taustamuuttujat s. 2 B Hyvinvointi s. 5 C Sosiaaliset suhteet s. 6 D Terveys ja terveyspalvelut s. 7 E Sosiaalipalvelut s. 11 F Läheisapu s.

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja FSD2884 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi

Lisätiedot

FSD2888. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Koodikirja

FSD2888. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Koodikirja FSD2888 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2886. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Koodikirja

FSD2886. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut Koodikirja FSD2886 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2886 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2886 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2886 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2886 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2886 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2886 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2887. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2006: lapsiperheet. Koodikirja

FSD2887. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2006: lapsiperheet. Koodikirja FSD2887 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2006: lapsiperheet Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3038. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013: ikääntyneiden käyntihaastattelut. Koodikirja

FSD3038. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013: ikääntyneiden käyntihaastattelut. Koodikirja FSD3038 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013: ikääntyneiden käyntihaastattelut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013: ikääntyneiden käyntihaastattelut

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2889. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut. Koodikirja

FSD2889. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut. Koodikirja FSD2889 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3146. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Koodikirja

FSD3146. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Koodikirja FSD3146 Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD1219. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995. Koodikirja

FSD1219. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995. Koodikirja FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja FSD2915 Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehyskuntiin

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2885. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004: ikääntyneiden käyntihaastattelut. Koodikirja

FSD2885. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004: ikääntyneiden käyntihaastattelut. Koodikirja FSD2885 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004: ikääntyneiden käyntihaastattelut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004: ikääntyneiden käyntihaastattelut

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja FSD1277 Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot