DI - KATSAUS Toukokuu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL"

Transkriptio

1 DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009

2 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen saaneita oli noin DIkatsaus 2009 käsittelee tältä ryhmältä vuoden 2008 lopussa kerättyjä tietoja palkoista ja työtyytyväisyydestä. Kyselyyn vastasi 860 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsentä. PALKAT Rakennusalan diplomi-insinöörien palkkakehitys riippuu voimakkaasti insinööri-iästä ja työtehtävistä. Vuonna 2009 kaikkien vastaajien kokonaispalkkojen keskiarvo oli 5071 euroa kuukaudessa, mikä on 5,2 % enemmän kuin vuonna Kokonaispalkkojen mediaani oli nyt 4670 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkat sisältävät kuukausipalkan, lomarahat ja bonukset. Naisten ja miesten palkkakehitys eroavat toisistaan koko työuran ajan naisten tappioksi. Naiset saavat keskimäärin 8 % huonompaa palkkaa kuin insinööri-iältään ja työtehtäviltään vertailukelpoiset miehet. Insinööri-ikä ei huomioi työelämästä mahdollisesti poissa oltuja vuosia, mikä heijastuu myös palkkakehityskäyrien muotoon. Työnantajatyyppeinä tarkasteltiin yksityisiä (suunnittelu, teollisuus, muut palvelut) ja julkisia työnantajia (yliopisto, kunta, valtio (muu kuin yliopisto)). Selvästi muista erottuva ryhmä ovat yliopistoissa työskentelevät, jotka jäävät koko työuransa ajan palkoissa jopa 20 % muiden ryhmien alapuolelle. Valtion muut työtehtävät sen sijaan ovat palkkaukseltaan kilpailukykyisiä teollisuudelle koko työuran ajan, ensimmäisten viiden vuoden ajan jopa kaikkein parhaimmin palkattujen joukossa. Yli 20 vuotta työskennelleillä palkkajohtaja ovat muut palvelut, joka sisälsi erityisesti urakoitsijoiden työntekijöitä. Vertailtaessa samoja työtehtäviä työnantajatyypeittäin nähdään, että julkisella sektorilla asiantuntijoiden ja keskijohdon perusvuosiansiot ovat noin 5 % paremmat kuin yksityisellä sektorilla. Kokonaisvuosiansioita tarkasteltaessa ero kääntyy yksityisen sektorin eduksi, koska yksityisen sektorin bonukset ovat näissä tehtävissä 2-3-kertaiset julkiseen sektoriin nähden. Bonukset olivat yksityisellä puolella asiantuntijoille noin 2 viikon, keskijohdolle noin kuukauden ja johdolle noin kahden kuukauden palkan suuruiset. Julkisella puolella bonukset olivat kaikissa työntekijäryhmissä 1-2 viikon palkan suuruiset. TYÖAIKA Lähes kaikilla vastaajilla sopimuksenmukainen työaika oli 37,5 tuntia viikossa. Todellisten työtuntien mediaani oli 40 tuntia, mutta 25 % vastaajista teki yli 44-tuntista viikkoa. Erillisiä korotettuja ylityökorvauksia maksettiin 23 prosentille ylityötä tehneistä. Jopa 40 % ylityötä tehneistä ei saanut tai ei tiennyt saavansa minkäänlaista korvausta tehdystä työstä. Yli 2,5 tuntia ylitöitä viikossa tekevät ansaitsivat noin 8 % enemmän kuin ne, jotka eivät ylitöitä tehneet. Yli 80 % vastaajista ilmoitti matkustavansa työajalla. Matkapäiviä heillä kertyi vuodessa keskimäärin 16 kotimaahan ja/tai ulkomaille. Kaksi kolmasosaa matkustavista ilmoitti, ettei matka-ajan ylitöitä korvata tai tiedetä korvattavan. Yli viisi matkapäivää vuodessa tekevillä kokonaisansiot olivat noin 7 % korkeammat kuin alle viisi päivää tai ei yhtään matkustavilla.

3 Sivu 3 (15) TYÖTYYTYVÄISYYS Miltei 60 % vastaajista koki työmääränsä liian suurena ja 35 % koki työmääränsä sopivaksi. Kolmannes ei kärsinyt työuupumuksesta ja kolmannes koki työuupumuksen vähän ongelmalliseksi. Viimeinen kolmannes koki työuupumuksensa vähintään ongelmalliseksi. Työviihtyvyydelle annettiin kokonaisuutena positiivinen arvosana. Jopa 75 % vastaajista koki mahdollisuudet oman työnsä organisointiin hyviksi tai erittäin hyviksi. Samalla yli 80 % vastaajista piti omaa työtilannettaan vakaana tai melko vakaana. Leimallista oli arvioida oma tilanne paremmaksi kuin omalla yrityksellä yleensä. Rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen saaneita työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2009 maaliskuun lopussa vain hieman yli 100 henkilöä, siis alle 2 %. Tätä voidaan normaalioloissa pitää käytännössä täystyöllisyytenä. Huolestuttavaa on kuitenkin havaita, että kaikkien työnhakijoiden määrä (joka sisältää työttömien lisäksi myös lomautetut) on kasvanut viidessä kuukaudessa jopa 50 %. Työttömien työnhakijoiden määrä vastaa tällä hetkellä noin vuoden 2006 lopun tasoa ja kaikkien työnhakijoiden määrä noin vuoden 2005 lopun tasoa. VASTAAJAT Vastaajista naisia oli 18,6 % ja miehiä 81,4 %. Vastaajien ikäjakauma on tasainen, vastaajaa valmistumisvuotta kohden. Vastaajista 95 % oli päätoimisesti toisen palveluksessa ja sama määrä oli myös kokopäivätöissä. 4,7 % ansaitsi päätoimentulonsa yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. 93,4 % vastaajista oli koulutukseltaan diplomi-insinöörejä, 6,5 % tekniikan lisensiaatteja ja 4,1 % tekniikan tohtoreita. 66,3 % vastaajista työskenteli yli 250 henkeä työllistävän yrityksen palveluksessa ja vain 6,1 % alle kymmenen henkeä työllistävän mikroyrityksen palveluksessa. Yksityisellä sektorilla työskenteli 71,5 % ja julkisella sektorilla 28,5 %. Suurin osa eli 43,5 % työskenteli asiantuntijatehtävissä, 32 % keskijohdon tehtävissä ja 24,5 % johdon tehtävissä. Teollisuuden ja suunnittelun toimialat olivat suurimmat työllistäjät 61 % yhteisosuudella. Vastaajista puolet oli valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja 62 % työskenteli pääkaupunkiseudulla. Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmista oli valmistunut 7,6 % vastaajista. Lisätiedot: Kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Puh ,

4 Sivu 4 (15) 1 YLEISTÄ 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan n henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen (DI) koulutuksen saaneita oli n Tämän katsaus käsittelee Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vuoden 2008 jäsenkyselyn tuloksia Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenten osalta ja analysoi sen perusteella rakennusalan diplomi-insinöörien palkkakehitystä ja työviihtyvyyttä. Katsaus on jatkoa RILin palkkatutkimuksille ja DI-katsauksille, joita on tehty vuodesta 2002 lähtien. 1.2 VASTAAJAPROFIILI Jäsenkyselyyn vastasi 860 RILin jäsentä tai RIL-TEK yhteisjäsentä, joista 837 ilmoitti palkkatietonsa. RILin työikäisten valmistuneiden jäsenten määrä vuonna 2008 oli 3 528, joten vastausprosentti oli 24,3 %. Vastaajista naisia oli 18,6 % ja miehiä 81,4 %. Jakauma on tilastollisesti yhtenevä RILin jäsenten sukupuolijakauman kanssa 2. Vastaajien ikäjakauma on tasainen, vastaajaa valmistumisvuotta kohden. Ennen vuotta 1978 valmistuneet on kuitenkin niputettu yhdeksi ryhmäksi, koska joinakin yksittäisinä vuosina vastaajien lukumäärä ei muuten olisi tilastollisesti merkitsevä. Vastaajista 95 % oli päätoimisesti toisen palveluksessa ja sama määrä oli myös kokopäivätöissä. 4,7 % ansaitsi päätoimentulonsa yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. 93,4 % vastaajista oli koulutukseltaan diplomi-insinöörejä, 6,5 % tekniikan lisensiaatteja ja 4,1 % tekniikan tohtoreita. 66,3 % vastaajista työskenteli yli 250 henkeä työllistävän yrityksen palveluksessa ja vain 6,1 % alle kymmenen henkeä työllistävän mikroyrityksen palveluksessa. Ero alan koko henkilöstön jakaumaan yrityskoon mukaan oli huomattava, sillä koko henkilöstöstä suurten yritysten palveluksessa on vain runsaat 25 % alan henkilöstöstä. Vastaajista työskenteli yksityisellä sektorilla 71,5 % ja julkisella sektorilla 28,5 %. Suurin osa eli 43,5 % työskenteli asiantuntija-tehtävissä, 32 % keskijohdon tehtävissä ja 24,5 % johdon tehtävissä (kuva 2, tehtäviä yhdistetty). Teollisuuden ja suunnittelun toimialat olivat suurimmat työllistäjät 61 % yhteisosuudella. Vastaajista puolet oli valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja 62 % työskenteli pääkaupunkiseudulla. Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmista oli valmistunut 7,6 % vastaajista. 1 Rakennusalan korkeakoulututkinto-ohjelmista valmistuneet työikäiset diplomi-insinöörit (alle 66 v.) 2 RILin jäsenistä naisia oli 20,2 % vuonna 2008

5 Sivu 5 (15) Henkeä Vastaajien valmistumisvuosi Henkeä Vastaajien valmistumisvuosien trendi Kaikki Miehet Miehet Naiset 2003 n = Valmistumisvuosi 1978 RIL ry Naiset 2003 n = Valmistumisvuosi 1978 RIL ry Kuva 1 Vastaajien yliopistotausta muu yliopisto 1 % Vastaajien toimipaikan sijainti Oulun yliopisto 18 % Turku 4 % Muu Suomi 14 % Tampereen Teknillinen Yliopisto 29 % Teknillinen Korkeakoulu 52 % Oulu 7 % Tampere 13 % Pääkaupunkiseutu 62 % Kuva 2

6 Sivu 6 (15) Vastaajien työnantajien toimialajakauma Yliopistot 5 % Vastaajien tehtävä organisaatiossa Muu valtiosektori 9 % Opetus tai koulutus 4 % Muu 13 % Suunnittelu 18 % Muut palvelualat 10 % Kunta 15 % Suunnittelu 23 % Teollisuus 38 % Myynti tai markkinointi 5 % Hallinto tai talous 5 % Tuotanto, valmistus tai ylläpito 8 % Konsultointi 9 % Tutkimus tai kehittäminen 10 % Strateginen suunnittelu tai johtaminen 17 % Projektitoiminta 11 % Kuva 3 2 PALKKATIEDOT 2.1 YLEISTÄ Rakennusalan diplomi-insinöörien palkkakehitys riippuu voimakkaasti insinööri-iästä 3 ja työtehtävistä. DI-katsauksen aineistot tuottavien kyselyiden vastaajajoukko vaihtelee vuodesta toiseen määrältään ja profiililtaan. Siksi kaikkien vastanneiden keskiarvopalkka antaa vain karkean yleiskuvan palkkakehityksestä. Vuonna 2009 kaikkien vastaajien kokonaispalkkojen keskiarvo oli 5071 euroa kuukaudessa, mikä on 5,2 % enemmän kuin vuonna Kokonaispalkkojen mediaani oli nyt 4670 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkat sisältävät kuukausipalkan, lomarahat ja bonukset. Vastaajat ilmoittivat palkkakehityksensä pääasiallisiksi syiksi henkilökohtaisen palkankorotuksen ja yleiskorotuksen. Lisäkoulutuksen tai pätevöitymisen ansiosta palkankorotusta vuoden sisällä oli saanut vain 1,7 % vastaajista. Koko aineistoa tarkastelemalla korotusten kokonaisvaikutus koko insinööri-iän yli on 2-3 % vuodessa. 3 Insinööri-ikä lasketaan diplomi-insinööriksi valmistumisesta kuluneesta ajasta. Tarkastelu ei huomioi esim. opiskelun tai vanhempainvapaan johdosta mahdollisesti vietettyjä välivuosia.

7 Sivu 7 (15) /kk Kokonaisansioiden kehitys insinööri-iän mukaan, kaikki % % keskiarvo mediaani 25 % 10 % n = 837 Valmistumisvuosi RIL ry 1978 Kuva 4

8 Sivu 8 (15) 2.2 PALKAT TEHTÄVÄRYHMITTÄIN JA TYÖNANTAJATYYPEITTÄIN Täsmällisempää palkkatietoa saadaan tarkastelemalla vastauksia sopivina osajoukkoina ja vertaamalla näitä keskenään. Jako tehtiin sukupuolen, työtehtävien ja työnantajatyypin mukaan. Vertailuissa kaikki muut kuin tarkasteltavat suureet on normalisoitu. Tilastollisina tunnuslukuina on lähtökohtaisesti käytetty mediaaneja yksittäisten ääriarvopoikkeamien vaikutusten pienentämiseksi. Naisten ja miesten palkkakehitys eroavat toisistaan koko työuran ajan naisten tappioksi. Aivan työuran lopulla naiset näyttävät kuitenkin ohittavan miehet, mutta siellä tuloksen luotettavuutta heikentää pieni otos. Naiset saavat keskimäärin 8 % huonompaa palkkaa kuin insinööri-iältään ja työtehtäviltään vertailukelpoiset miehet. Insinööri-ikä ei kuitenkaan huomioi työelämästä mahdollisesti poissa oltuja vuosia, mikä heijastuu myös palkkakehityskäyrien muotoon. /kk Kokonaisansioiden kehitys insinööri-iän mukaan, miehet /kk Kokonaisansioiden kehitys insinööri-iän mukaan, naiset % % keskiarvo mediaani % % n = 691 Valmistumisvuosi RIL ry % % 7000 keskiarvo 6500 mediaani % % n = 146 Valmistumisvuosi RIL ry Kuva 5

9 Sivu 9 (15) /kk Kokonaisansioiden kehitys insinööri-iän mukaan tehtävittäin (keskiarvo) Johto Keskijohto Asiantuntija n = 837 Valmistumisvuosi RIL ry 1978 Kuva 6

10 Sivu 10 (15) /kk Kokonaisansioiden mediaanien kehitys insinööri-iän mukaan Muut palvelu Teollisuus Valtio (ei yliopistoa) Kaikkien mediaani Suunnittelu Kunta Yliopisto n = 837 Valmistumisvuosi RIL ry Kuva 7 Työtehtävittäin vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään: johto, keskijohto ja asiantuntijat. Johtotehtävissä ansaitaan n. 30 % enemmän kuin muissa ryhmissä. Lisäksi keskijohdon palkkakehityksellä näyttäisi olevan maksimitaso, jonka ylittäminen on vaikeaa uran vaiheesta riippumatta. Työnantajatyyppeinä tarkasteltiin yksityisiä (suunnittelu, teollisuus, muut palvelut) ja julkisia työnantajia (yliopisto, kunta, valtio (muu kuin yliopisto)). Selvästi muista erottuva ryhmä ovat yliopistoissa työskentelevät, jotka jäävät käytännössä koko työuransa ajan jopa 20 % muiden ryhmien alapuolelle. Valtion muut työtehtävät sen sijaan ovat palkkaukseltaan kilpailukykyisiä teollisuudelle koko työuran ajan, ensimmäisten viiden vuoden ajan jopa kaikkein parhaimmin palkattujen joukossa. Yli 20 vuotta työskennelleillä palkkajohtaja ovat muut palvelut, joka sisälsi erityisesti urakoitsijoiden työntekijöitä. Vertailtaessa samoja työtehtäviä työnantajatyypeittäin nähdään, että julkisella sektorilla asiantuntijoiden ja keskijohdon perusvuosiansiot ovat noin 5 % paremmat kuin yksityisellä sektorilla. Kokonaisvuosiansioita tarkasteltaessa ero kuitenkin poistuu ja kääntyy osin yksityisen sektorin eduksi, koska yksityisen sektorin bonukset ovat näissä tehtävissä 2-3-kertaiset julkiseen sektoriin nähden. Bonukset olivat yksityisellä puolella asiantuntijoille noin 2 viikon, keskijohdolle noin kuukauden ja johdolle noin kahden kuukauden palkan suuruiset. Julkisella puolella bonukset olivat kaikissa työntekijäryhmissä 1-2 viikon palkan suuruiset.

11 Sivu 11 (15) Perusvuosiansiot tehtäväryhmittäin Kuva 8 Johto Keskijohto Asiantuntijat Julkinen Yksityinen Pylväiden viivat kuvaavat vaihteluvaälin Bonusprosentti tehtäväryhmittäin 18,0 % 16,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 9,6 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 3,8 % 3,8 % 2,6 % 5,4 % 0,0 % Johto Keskijohto Asiantuntijat Julkinen Yksityinen Kuva 9

12 Sivu 12 (15) 2.3 TYÖAIKA JA MATKUSTAMINEN Lähes kaikilla vastaajilla sopimuksenmukainen työaika oli 37,5 tuntia viikossa. Todellisten työtuntien mediaani oli 40 tuntia, mutta 25 % vastaajista teki yli 44-tuntista viikkoa. Erillisiä korotettuja ylityökorvauksia maksettiin 23 prosentille ylityötä tehneistä. Jopa 40 % ylityötä tehneistä ei saanut tai ei tiennyt saavansa minkäänlaista korvausta tehdystä työstä. Tilastollisesti havaittiin, että yli 2,5 tuntia ylitöitä viikossa tekevät ansaitsivat noin 8 % enemmän kuin ne, jotka eivät ylitöitä tehneet. Yli 80 % vastaajista ilmoitti matkustavansa työajalla. Matkapäiviä heillä kertyi vuodessa keskimäärin 16 kotimaahan ja/tai ulkomaille. Kaksi kolmasosaa matkustavista ilmoitti, ettei matka-ajan ylitöitä korvata tai tiedetä korvattavan. Yli viisi matkapäivää vuodessa tekevillä kokonaisansiot olivat noin 7 % korkeammat kuin alle viisi päivää tai ei yhtään matkustavilla. Korotettuna tuntipalkkana tai vapaina 11 % Ylitöiden korvaus Osittain rahana tai vapaa-aikana 8 % Korvataan erikseen esim. kiinteänä palkkiona 4 % Korvataan erikseen esim. kiinteänä palkkiona 5 % Osittain rahana tai vapaa-aikana 9 % Matka-ajan ylitöiden korvaus Korotettuna tuntipalkkana tai vapaina 2 % 1:1 rahana tai vapaaaikana 37 % Ei korvata / En tiedä 40 % 1:1 rahana tai vapaa-aikana 18 % Ei korvata / En tiedä 66 % Kuva 10

13 Sivu 13 (15) 3 TYÖVIIHTYVYYS Miltei 60 % vastaajista koki työmääränsä liian suurena ja 35 % koki työmääränsä sopivaksi. Kolmannes ei kärsinyt työuupumuksesta ja kolmannes koki työuupumuksen vähän ongelmalliseksi. Viimeinen kolmannes koki työuupumuksensa vähintään ongelmalliseksi. Työviihtyvyydelle annettiin kokonaisuutena positiivinen arvosana. Jopa 75 % vastaajista koki mahdollisuudet oman työnsä organisointiin hyviksi tai erittäin hyviksi. Kollegojen tuki ja työpaikan ilmapiiri olivat myös monen vastaajan mielestä oman työpaikan vahvuuksia. Ainoa heikomman arvosanan saanut osa-alue, oman työpaikan johtamiskäytännöt, päätyi sekin keskiarvona positiivisemmalle laidalle. Yli 80 % vastaajista piti omaa työtilannettaan vakaana tai melko vakaana. Kysely toteutettiin vuoden 2008 lopussa, joten tuoreemmat tilastot näyttäisivät todennäköisesti jonkin verran pessimistisemmiltä. Leimallista oli kuitenkin arvioida oma tilanne paremmaksi kuin omalla yrityksellä yleensä. Työuupumusoireiden vakavuus Vakavia ongelmia 2 % Hyvin ongelmallisena 15 % Ongelmallisena 15 % Ei ongelmia 37 % Vähän ongelmia 31 % Kuva 11

14 Sivu 14 (15) 50,0 % Miten hyvänä tai huonona pidät seuraavia asioita työpaikallasi 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Erittäin hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Erittäin huono Esimiehen tuki Kollegan tuki Mahdollisuus oman työn organisointiin Johtamiskäytännöt Työpaikan ilmapiiri Kuva Työtilanne organisaatiossa 45 47, ,6 32, , Vakaa Kuva 13 12,1 7,3 Melko vakaa Lomautukset ovat mahdollisia 8,4 Lomautukset ovat todennäköisiä Yleisesti 5,2 3,3 3,8 Oma 10,9 0,9 Irtisanomiset ovat Irtisanomiset ovat mahdollisia todennäköisiä 3,8 4,5 En osaa sanoa / Vastaus puuttuu

15 Sivu 15 (15) 4 TYÖLLISYYSTILANNE Rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen saaneita työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2009 huhtikuun lopussa vain hieman yli 100 henkilöä, siis alle 2 %. Tätä voidaan normaalioloissa pitää käytännössä täystyöllisyytenä. Huolestuttavaa on kuitenkin havaita, että kaikkien työnhakijoiden määrä (joka sisältää työttömien lisäksi myös lomautetut) on kasvanut viidessä kuukaudessa jopa 50 %. Työttömien työnhakijoiden määrä vastaa tällä hetkellä noin vuoden 2006 lopun tasoa ja kaikkien työnhakijoiden määrä noin vuoden 2005 kesän tasoa. Rakennusalan diplomi-insinöörien työttömyys (Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka) 300 Lähde: Työministeriö Tilanne lkm kk/vuosi Työttömät työnhakijat Kaikki työnhakijat (työttömät, lomautetut, ym.) Kuva 14

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007

Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007 Selvitys Suomen Lakimiesliitto ry:n vähimmäispalkkasuosituksesta 2007 Olli Kärkkäinen 2 SISÄLLYS 1. Selvityksen tausta ja toteutus... 3 2. Käsitemäärittelyt ja kysymyksenasettelu... 3 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

IT-ura -tutkimus 2009

IT-ura -tutkimus 2009 IT-ura -tutkimus 2009 A. Palkkaus 1. Yhteenveto IT-ammattilaisten peruspalkat ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, mutta kokonaisansiot ovat nousseet vuodessa 5%. Keskimääräinen peruspalkka on nyt 3

Lisätiedot

Palkkatutkimus 2002 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen

Palkkatutkimus 2002 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen 1/7 Palkkatutkimus 22 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen Sisällys 1. Kysely 1 2. Määrittelyt 3. Palkat vuonna 22 4. Aseman vaikutus palkkoihin 3 5. Koulutuksen vaikutus palkkoihin

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa

Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Palkkarakenne 2014 Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015. Taloustutkimus Oy

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015. Taloustutkimus Oy Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015 Taloustutkimus Oy Helmikuu 2016 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen vastaajarakenne... 3 3. Jäsenkunnan tutkinnot ja pääaineet...

Lisätiedot

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Työmarkkinatutkimus 2012. Taloustutkimus Oy

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Työmarkkinatutkimus 2012. Taloustutkimus Oy Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Taloustutkimus Oy Helmikuu 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen vastaajarakenne... 3 2. Jäsenkunnan tutkinnot ja pääaineet... 4 3. LAL:n jäsenkunnan toiminta

Lisätiedot

IT-ura-tutkimus 2015. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo www.tivia.fi Puh.

IT-ura-tutkimus 2015. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo www.tivia.fi Puh. IT-ura-tutkimus 2015 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo www.tivia.fi Puh. 020 741 9898 Palkkaraportti 2 (30) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Yleistä...

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto. 24.1.2012 Real Stats Oy

Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto. 24.1.2012 Real Stats Oy Työmarkkinatutkimus 2011 Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto 24.1.2012 Real Stats Oy Sisältö 1 JÄSENKUNNAN TAUSTATIEDOT...4 2 JÄSENET TYÖELÄMÄSSÄ...6 2.1 Valtion virastot merkittävin työllistäjä...7

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.8.2010

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.8.2010 n tiedote 24.8.2010 Tilannekatsaus 30.7.2010 alue: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Vesilahti ja Työttömyys väheni vuoden aikana 1 Keski-Pirkanmaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007 KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 06 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/07 Akavan Erityisalat ry ISSN 1796-9247 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä liittomme

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Työmarkkina- tutkimus 2014. Nuutti Pursiainen

Työmarkkina- tutkimus 2014. Nuutti Pursiainen Työmarkkina- tutkimus 201 Nuutti Pursiainen Työmarkkinatutkimus 201 Nuutti Pursiainen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Mikonkatu 8 A, 000 Helsinki Puhelin 0 231 0350 www.yhteiskunta-ala.fi Taitto:

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Sisällys. Liite: Kyselylomake

Sisällys. Liite: Kyselylomake Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Tutkimuksen toteuttaminen... 5 3 Vastaajajoukon kuvailua... 5 3.1 Syyt insinööriopintojen aloittamiseen... 8 4 Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen... 8 5 Tähänastisen

Lisätiedot

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013

Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Palkkarakenne 2013 Palkansaajien mediaaniansio 2 928 euroa kuukaudessa vuonna 2013 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

MMM Merja Hanhimäki Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys Valvojana projektipäällikkö Katariina Saloheimo

MMM Merja Hanhimäki Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys Valvojana projektipäällikkö Katariina Saloheimo TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö VUOSINA 2000-2004 VALMISTUNEIDEN PAPERI-INSINÖÖRIEN TYÖLLISTYMINEN JA SIJOITTUMINEN METSÄKLUSTERIIN Työn ohjaajat Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

Kylterien kesätyöraportti 2011

Kylterien kesätyöraportti 2011 SEFEN RAPORTTEJA 1/2012 Kylterien kesätyöraportti 2011 Ossi Kainulainen SUOME S EKONOMF Johdanto SEFEn kyltereiden kesätyötutkimus toteutettiin 15. kerran lokakuun aikana. Kysely toteutettiin verkossa

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Yksityisen. sektorin. työmarkkina tutkimus

Yksityisen. sektorin. työmarkkina tutkimus Yksityisen sektorin työmarkkina tutkimus Akavan Erityisalat ry Toimittanut: Arja Ahola Taitto: Olli Luotonen Kannen taitto: Nanna Särkkä Kannen kuva: Delany Brendan / Comma Painotalo Auranen, Forssa 2009

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Kuinka haastavaa uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut teidän organisaationne kohdalla viimeisen kahden vuoden aikana? /

Kuinka haastavaa uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut teidän organisaationne kohdalla viimeisen kahden vuoden aikana? / Profiilittaiset erot arviointikysymyksissä Tarkasteltaessa aineistoa profiileittain jaoteltuna tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä ei esiinny. Henkilöstömäärän mukaan jaoteltuna aineistosta

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 428 euroa lokakuussa 2012 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot

PALKKAKYSELY. TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2013 sekä palkkakehitys 2003 2013 ja 1998 2013

PALKKAKYSELY. TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2013 sekä palkkakehitys 2003 2013 ja 1998 2013 PALKKAKYSELY TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen kesäkuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007. Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007. Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007 Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007 Akavan Erityisalojen selvityksiä

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2003 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 23 Jalkapalloilijoiden palkat ja luontoisedut 21-23 25 2 281 246 189 15 1 1892 2123 175 Luontoisedut Peruspalkka 5 21 22 23 Palkkatutkimus 23 Pelaajayhdistys tekee vuosittain

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012 PALKKAKYSELY TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen huhtikuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

PALKKARAPORTTI 2014 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2014 sekä palkkakehitys 2003 2014 ja 1998 2014

PALKKARAPORTTI 2014 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2014 sekä palkkakehitys 2003 2014 ja 1998 2014 PALKKARAPORTTI TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen kesäkuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Sisällys. Liite: Kyselylomake

Sisällys. Liite: Kyselylomake Sisällys Sisällys... 1 1 Johdanto... 4 2 Tutkimuksen toteuttaminen... 5 3 Vastaajajoukon kuvailua... 5 3.1 Syyt insinööriopintojen aloittamiseen... 7 4 Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen... 8

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työelämän laatu: - Koettu työmäärä suuri, työssä viihdytään kohtuullisesti.

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työelämän laatu: - Koettu työmäärä suuri, työssä viihdytään kohtuullisesti. Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työelämän laatu: - Koettu työmäärä suuri, työssä viihdytään kohtuullisesti. Raportti työmarkkinatutkimuksen ja paneelitutkimuksen 11/25 pohjalta. Työmarkkina-asiamies,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen Maakuntahallitus 75 16.03.2015 KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen 90/01.00.03/2015 MHS 16.03.2015 75 Hallintosäännön 41

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011 Tilastokeskuksen mukaan yksityisen

Lisätiedot