SCRUBBER-DRYER BA 340 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SCRUBBER-DRYER BA 340 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL"

Transkriptio

1 SCRUBBER-DRYER BA 340 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL (4) B

2 Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Modell : BA 340 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Manufacturer: NILFISK ADVANCE Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Località Novella Terza, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) (4) B

3 (4) B

4 (4) B

5 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION... 2 RESERVEDELE OG SERVICE... 2 MÆRKEPLADE... 2 UDPAKNING... 2 SYMBOLER... 2 KEND DIN MASKINE... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 OPFYLDNING AF OPLØSNINGSTANK (KEMITANK)... 3 VÅDRENGØRING... 4 EFTER BRUG... 4 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA... 4 UDSKIFTNING AF SUGELÆBER... 4 FEJLFINDING... 5 TRANSPORT... 5 TILBEHØR... 5 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (4) B 1

6 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION Inden maskinen tages i brug, skal brugsanvisningen læses grundigt for at få størst mulig udbytte af Nilfisk BA 340. Der tages forbehold for ændringer af konstruktion og specifikationer. RESERVEDELE OG SERVICE Reparation og service skal udføres af Nilfisk Service Center, der beskæftiger faguddannet servicepersonale og har lager af originale reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk Service Center for at bestille reservedele eller service. Opgiv venligst model og serienummer. MÆRKEPLADE Model- og serienummer er angivet på mærkepladen pa bagsiden af maskinen. Noter maskinens model og serienummer nedenfor til senere brug. Model... Serienummer... UDPAKNING Ved levering skal emballagen og maskinen undersøges nøje for beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal emballagen gemmes. Kontakt transportfirmaet omgående for at registrere et erstatningskrav i forbindelse med transporten. SYMBOLER Nilfisk bruger nedennævnte symboler di at signalere eventuelle farlige forhold. Læs alrid denne information omhyggeligt og sørg for at tage de nødvendige skridt til at beskytte personale og ejendom. FARE! Symbolet er brugt til, at advare om tilfælde der øjeblikkeligt kan medføre personskader eller død. Når De bruger et elektrisk apparat, skal De altid følge de grund- læggende sikkerhedsforanstaltninger, som omfatter følgende. Læs instruktionerne før maskinen tages i brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød elller personskader: 1. Nilfisk gulwaskemaskine og tilbehør er beregnet til vask af hårde gulve. Brugen af uoriginale Nilfisk tilbehørsdele kan medføre fejl på maskinen. 2. Brug ikke maskinen til følgende: tør rengøring. tæppe rensning. shampoonering. udendørs. 3. Maskinen må ikke bruges som legetøj. Nøje opsyn er nødvendigt, når De bruger maskinen i børns nærhed. 4. Brug kun maskinen som beskrevet i denne manual. Brug kun fabrikantens anbefalede tilbehør. 5. Rør ikke stikket, ledningen eller aparatet, hvis De har våde hænder. 6. Indfør ikke vilkårlige og skarpe genstande i åbningerne. Brug ikke maskinen, hvis en åbning er blokeret. Hold maskinen fri af støv, fibre, har eller andet, som kan reducere luftstrømmen. 7. Hold løsthængende tøj, hår og fingre væk fra åbninger og bevægelige dele. 8. Saml ikke noget op, som brænder eller ryger som f.eks. cigaretter, tændstikker og varm aske eller sundhedsfarligt støv. 9. Brug ikke maskinen til at samle brændbare eller letantændelige væsker op som f.eks. benzin og brug ikke maskinen i områder hvor disse kan forefindes. 10. Kun personer som er trænet i brug af maskinen ma betjene den. 11. Ved reparation, brug kun originale Nilfisk reservedele. Såfrem der bruges uoriginale reservedele vil fabrikkens erstatningspli automatisk ophøre. ADVARSEL! Symbolet er brugt til, at henlede opmærksomheden på situationer der kan medføre personskader. SIKKERHED! Symbolet er brugt til, at gøre opmærksom på situationer der kan påføre mindreårige personskader eller ødelægge maskinen eller anden ejendom. Sikkerhedsregler og advarsler (4) B

7 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KEND DIN MASKINE 1. Display 2. Håndtag 3. Justering af håndtag 4. Baggreb position ved transport 5. Filter i renrvandstank 6. Tank top 7. Rentvandstank 8. Snavsevandstank 9. Frontgreb position ved transport 10. Sugehoved 11. Spray mundstykke 12. Forreste sugelæbe 13. Børste 14. Bageste sugelæbe 15. Forfilter vacuum motor 16. Lydfilte 17. Forfilter turbine 18. Batteriekasse 19. Laderforbindelse 20. Sikringer. INSTALLATION AF BATTERIER ADVARSEL! Anvend altid ekstrem forsigtighed ved brug af batterier. Anvend kun forseglede batterier. Opbevaring og brug af batterier 1. Åben aldrig batterierne ved brug af magt. 2. Ekspolsion og brandfare! Anvend aldrig åben ild, vær opmærksom på gnister samt undgå rygning i nærheden af batterierne. 3. Brug beskyttelsesbriller samt sikkerhedsbeklædning. 4. Batterierne må ikke berøres med mere end et stk. værktøj af gangen. 5. Anbring ikke andre genstande, smykker eller værktøj pä batterierne. 6. Arbejdsklimaet skal være i orden ventilationsmæssigt. ADVARSEL! 7. Batterier, som ikke er korrekt installeret eller korrekt tilsluttet, kan ødelægge de elektriske installationer/komponenter. 8. Batterierne skal installeres enten af Nilfisk eller af en specialis. 9. Undersøg altid batterierne for revner eller andre skader før installationen foretages. Safremt et batteri er beskadiget kontakt da leverandøren. Beskadigede batterier må aldrig installeres. 10. Forbind først den negative kabelsko med den negative pol. Dernæst den positive kabelsko med den positive pol. 11. Smør terminaler med fedtstof eller vaseline. 12. Tildæk batterierne med en gummibeklædning Batteriopladning En sikkerhedsfunktion forhindrer en total afladning af batterierne. Fremgangsmåden er følgende: En rød lampe vil blinke, når batterierne skal genoplades. Udtøm da den resterende vandmasse. Efter 2 min. vil alle motorer standse. Maskinen vil genoptage sin funktion når opladningslampens røde Iys er slukket. Rød lampe slukket = Batterierne er ladet. Blinkende rød lampe = Batterierne skal lades. Lysende rød lampe = Batterierne er under opladning. Genoplad altid batterierne efter endt arbejdsgang. Anvend kun opladeren i henhold til producentens beskreven fremgangsmåde. Påsætning af børste ADVARSEL! Bevægelige dele - udtag hovedbatteristikket. VIGTIGT! Ved påsætning af børste, drejes den mod venstre. 1. Placer børsteåbningen på (køre skaftet) og lad (børsten) gribe fat 2. Skru sikkerhedsskruen i bøsningen og stram børsten. Indstilling af børstetryk + større børstetryk = drej indstillingsskruen til højre - mindre børstetryk = drej indstillingsskruen til venstre. OPFYLDNING AF OPLØSNINGSTANK (KEMITANK) 1. Fyld tanken med rengøringsopløsning. 2. Fyld ikke opløsningstanken helt op: 2,5 cm skal efterlades frit i toppen af tanken. 3. Opløsningen skal være et mix af vand og rengøringskemikalie beregnet for den aktuelle rengøringstype. 4. Følg altid blandingsforholdet anført på kemikaliebeholderen/flasken. 5. Temperaturen på rengøringsopløsningen må ikke overstige 40 C. ADVARSEL! Brug kun lavt skummende, ikke brandbare opløsningsmidler/kemikalier beregnet til maskinelle formål (maskinel rengøring) (4) B 3

8 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL VÅDRENGØRING 1. Fej eller støvsug gulvet først for at fjerne løst snavs. 2. Indstil førehåndtaget i arbejdsposition. 3. Aktiver hovedkontakten "ON". 4. Aktiver sugemotoren "ON". 5. Aktiver pumpen "ON". Opløsningen tilføres børsten. BEMÆRK Der er to indstillingsmuligheder: Min. - lav oplosningstilførsel Max. - høj oplosningstilførsel. 6. Pres fodpedalen ned. Børste og sugelæber sænkes til gulvet. 7. For at opnå det bedste resultat bevæges maskinen i lavt gangtempo. Ved stærkt snavsede overflader bør der skrubbes først med vand. Sugemotoren slås fra "OFF". Skrub derefter gulvet igen og sug vandet op. EFTER BRUG 1. Drej hovedkontakten til OFF". 2. Spark let til fodpedalen for at løfte børste og sugelæber fra gulvet. 3. Tøm opløsningstanken og rengør med rent vand. 4. Tøm snavsevandstanken og rengør med rent vand. 5. Kontroller slanger og udskift slanger som måtte være defekte. 6. Afmonter børste og rengør med rent vand. 7. Kontroller sugeåbninger for snavs og rengør i rent vand. 8. Kontroller opløsningsfilter og turbine-for-filter Rengør filtrene i rent vand og udskift, hvis defekte. 9. Kontroller turbine-udblæsnings-filtret. Rengør med luft eller udskift, hvis tilstoppet. 10. Opbevar maskinen pa et rent og tørt sted. 11. Oplad batterierne. ADVARSEL! For at undgå at ødelægge gulvet - sørg altid for at holde maskinen i bevægelse når børsten drejer (er igang). 8. Snavsevandstanken (genindvendingstanken) har automatisk overløbssikring fflyder) for at undgå opløsningsmidler i at komme i sugesystemet. 9. Når snavsevandstanken er fyldt drejes hovedkontakten til OFF" Tag snavsevandstanken i håndtaget og tøm den. Før snavsevandsslangen ned i en gulvrist eller i en spand og tøm derefter tanken (gælder kun membrantank). Før geninstallering rengøres tanken med rent vand. VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Vedligeholdelse Rengør og kontroller tanke Rengør og kontroller slanger Rengør børste Rengør og kontroller sugelæber Kontroller filtre Oplad batterierne Kontroller spray dyser Støvsua motor kulbørster Dagligt En gang pr. uge En gang pr. år UDSKIFTNING AF SUGELÆBER Hvis sugelæberne efterlader streger af vand er der sikkert snavs på læberne eller læberne er beskadiget. Afmonter læberne, skyl under rent vand og efterse sugelæberne. Vend eller udskift sugelæben, hvis den er revnet, flåsset, bølget eller slidt rund: 1. Udtag hovedbatteristikket. 2. Afmonter tanke. 3. Vip maskinen bagud. 4. Fjern de to skruer ved mundstykket. 5. Tag mundstykket af og skift sugelæberne (4) B

9 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL FEJLFINDING PROBLEM Der er ingen strøm. Motorerne virker ikke Børstemotor virker ikke, børste drejer ikke Dårligt sug Dårlig rengøringseffekt TRANSPORT 1. Frigør håndtaget. 2. Fold håndtaget over maskinen. 3. Lås det. LØSNING Kontroller hovedsikring Defekt knap på styrepanel Oplad batteriene Defekt drivrem Børste ikke fastgjort Slidte eller defekte sugelæber Sugeåbning blokeret tilstoppet Sugeslange løs eller defekt Tanklåg defekt Flydeventil tilstoppet Turbine-for-filter snavset Slidt børste Brug hårdere børste Arbejd i lavere hastighed/tempo Vandtilførsel blokeret Opløsningsfilter blokeret TEKNISKE SPECIFIKATIONER Type BA 340 Kapacitet på børstemotor W 260 Kapacitet på sugemotor W 500 Kapacitet på pumpemotor W 25 Sikkerhedsklassificering IP 34 Sikkerhedsklasse (elektrisk) III Antal børster st 1 Børstediameter cm 10 Børstehastighed rpm Børster tryk g/cm Vakuum max. kpa 5,6 Luftgennemgang max. l/s 17 Lydniveau (ved 1,5 meter) db(a)20µpa 68 Sugbredde cm 34 Arbejdsbredde på børste cm 34 ProduktiviteVeffektivitet (teoretisk) m 2 /tim Rentvandsregulering l/min 0,5/1,0 Rentvandstank lit 11 Snavsevandstank lit 12 Membrantank lit 15 Maskinlængde cm 62 Ydermål med sugelæber cm 48 Maskinhøjde v/håndtag cm 105 Vægt, tom kg 38 Vægt, operationsklar kg 93/97 Batterikapacitet Ah 5 50 TILBEHØR 1. Skrubbebørste, Nylon, soft. 2. Skrubbebørste, Silicon Carbide, medium. 3. Skrubbebørste, Nylon, medium (4) B 5

10 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (4) B

11 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA JOHDANTO... 2 OSAT JA HUOLTO... 2 TYYPPIKILPI... 2 KONEEN PURKAMINEN KULJETUSPAKKAUKSESTA... 2 TURVALLISUUSOHJEET... 2 TUNNE KONEESI... 3 AKKUIEN ASENTAMINEN... 3 HARJAN ASENNUS... 3 PUHDASVESISÄILIÖN TÄYTTÖ... 3 PESU... 4 KÄYTÖN JÄLKEEN... 4 HOITO-OHJETAULUKKO... 4 IMUSUUTIN... 4 VIAN ETSINTÄ... 5 KONEEN KULJETUS, SIIRTÄMINEN... 5 LISÄTARVIKKEET... 5 TEKNISET TIEDOT (4) B 1

12 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA JOHDANTO Tämä käyttöohje auttaa Sinua käyttämään Nilfisk BA 340 yhdistelmäkonettasi parhaalla mahdollisella tavalla. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät konetta. Oikeus muutoksiin pidätetään siitä etukäteen ilmoittamatta. OSAT JA HUOLTO Konetta saa huoltaa vain ammattitaitoinen Nilfisk huoltohenkilöstö. Koneessa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä Nilfisk varaosia ja tarvikkeita. Kun kone tarvitsee varaosia, tarvikkeita tai huoltoa ota yhteys Nilfisk huoltoon. Ilmoita silloin koneen malli ja sarjanumero. TYYPPIKILPI Koneen malli ja sarjanumeron löydät koneen takaosasta. Tarvitset näitä tietoja aina kun tilaat varaosia, varusteita tai huoltoa koneelle. Tulevaa tarvetta varten voit kirjoittaa alla olevaan tilaan koneen tiedot. Malli... Sarjanumero... KONEEN PURKAMINEN KULJETUSPAKKAUKSESTA Kun olet vastaanottanut koneen tarkasta välittömästi ja huolella kuljetuslaatikko ja kone. Mikäli kuljetusvahinko on sattunut säästä laatikko niin että kuljetusliikkeen edustaja voi sen tarkastaa. Tee välittömästi reklamaatio kuljetusvahingosta kuljetusliikkeelle. TURVALLISUUSOHJEET Vaara, varoitus ja huomio merkit Nilfisk käyttää seuraavia merkkejä kuvaarnaan mahdollisisa vaaratilanteita. Lue aina nämä huolellisesti ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteistin vahinkojen valttämiskesi. VAARA! Käytetään varoittamaan vaarasta joka saattaa johtaa vakavaan loukkaanturniseen tai hengen menoon. VAROITUS! Käytetään varoittarnaan vaarasta joka saattaa johtaa vakavaan luokkaantumiseen. HUOMIO! Käytetään varoittamaan tilanteesta joka saattaa aiheuttaa loukkaantumista tai vahinkoa koneelle tai muulle omaisuudelie. Sähköllä toimivaa konetta käytettäessä on syytä pitää mielessä seuraavia asioita. Tutki kaikki ohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöön ottoa. VAROITUS! Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon vaaraa: 1. Nilfisk yhdistelmäkone varusteineen soveltuu kovien lattioiden pesuun. Käytä aina alkuperäisiä Nilfisk varaosia ja varusteita. 2. Älä käytä konetta: kuivana; maton pesuun; shamponointiin; ulkona. 3. Konetta ei saa käyttää leikkikaluna. Noudata erityistä varovaisuutta mikäli työskentelet lasten lähettyvillä. 4. Konetta on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Koneessa on käytettävä ainoastaan Nilfisk alkuperäisosia. 5. Johtoa, pistoketta tai konetta ei saa käyttää märin käsin. 6. Koneen aukkoihin ei saa laittaa mitään estettä. Konetta ei saa käyttää jonkun aukon ollessa tukittu. Puhdista aukot pölystä, liasta, lint, hiuksista tai muusta joka voi vähentää imuilman kulkua. 7. On varottava ettei mikään vaatekappale, hiukset, sormet tai muu vartalon osa kosketa koneen liikkuvia osia tai joudu aukkoihin. 8. Koneella ei saa imeä mitään palavaa tai savuavaa kuten esimerkiksi savukkeita, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa tai mitään terveydelle vaarallista pölyä. 9. Älä ime syttyviä tai muuten vaarallisia nesteitä kuten polttoaineita. Älä myöskään käytä konetta alueilla missä edellä mainittuja aineita saattaa olla. 10. Henkilöt jotka ovat saaneet konekoulutuksen ja tuntevat käytön riskit saavat: käyttää konetta; huoltaa sitä; korjata sitä. 11. Koneen korjauksessa on käytettävä alkuperäisiä Nilfisk varaosia. Muiden kuin Nilfisk osien käyttö vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta. 12. Kun konetta puhdistetaan ja huolletaan on otettava huomioon maan säännökset eri nesteiden turvallisesta hävittämisestä. Nämä nesteet saattavat sisältää; kemikaleja, öljyä, rasvaa, happoja, emäksiä tai muita vaarallisia nesteitä. 13. Maan säännökset ja lait on myös huomioitava kun konetta tai sen osia hävitetään (4) B

13 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA TUNNE KONEESI 1. Näyttötaulu 2. Kahva 3. Kahvan säätö 4. Koneen kantokahva 5. Suodatin 6. Säiliön kansi 7. Puhdasvesisäiliö 8. Likavesisäiliö 9. Koneen kantokahva 10. Imujalka 11. Pesuvesisuutin 12. Imusuutin 13. Pesuharja 14. Imusuutin 15. Imumoottorin esisuodatin 16. Äänenvaimennin 17. Imuturbiinin esisuodatin 18. Akkun kotelo 19. Laturin liitäntä 20. Sulakkeet. AKKUIEN ASENTAMINEN VAROITUS! Akkujen käsittely vaatii erityistä varovaisuutta. Käytä ainoastaan huoltovapaita ja suljettuja akkuja. Akkujen huolo ja käsittely 1. Äla avaa akun korkkeja voimakeinoin. 2. Räjähdys- ja palovaara! Avotuli, sähkökipinät ja tupakointi ovat huomattavia vaaratekkijöitä. 3. Suojavaatctus ja suojalasien käyttö on suositeltavaa. 4. Työkalu saa koskettaa korkeintaan yhtä akun napaa kerralla. 5. Akun päälle ei tule asettaa esineität, työkaluja tai koruja. 6. Työskentele byvin ilmastoiduissa tiloissa. VAROITUS! 7. Väärin asennetut tai kytketyt akut saattavat vahingoitta elektronisia osia. 8. Akut tulee asentaa asiantuntevan huoltomiehen toimesta. 9. Akkujen kunto on syvtä tarkistaa ennen asentamista. Jos vaurioita ilmence ota yhteys kuljetusyhtiöön lai tavarantoimittajaan. Vältä vaurioituneiden akkujen asentamis. 10. Kytke ensin negatiivinen puristusliitin negatiiviseen napaan (-). Tämän jälkcen positiivinen puristusliitin kytketään positiivscen nappaan (+). 11. Päällystä liittimet voiteluaincella tai vaseliinilla. 12. Peitä akun narvat kumikuvulla Akkujen lataaminen-latauksen valvonta Akun tyhjenemissuoja estää akkua tyhjenemästä liikaa. Näin se toimii: Akun jännitteen ollessa matala, punainen merkkivalo vilkkuu: Imc jäljelläoleva vesi lattailata. Kahden minuutin jälkeen kaikki moottc pysähtyvät. Kone toimii taas jälleenlatauksen jälkeen - punainen merkkivalo sammunut. Merkivalo ei pala = Ladattu akku. Merkivalo vllkkuu = Akku ladattava. Merkivalo palaa = Akku jälleenladattaan. Jälleenlataa akut jokaisen käyttökerran jälkeen. Laturivalinta tulee aina tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti. HARJAN ASENNUS VAROITUS! Kun teet jotain koneen liikkuville osille irrota aina ensin liitosjohto pistorasiasta. TÄRKEÄÄ! Harjan lukitusruuvissa on vasemmanpuoleiset kierteet. 1. Aseta harjan avoin osa vetopyörään/istukkaan. 2. Kiristä lukitusruuvi ja kiristä harja. Harjapaineen säätö + lisää harjapainetta = väännä säätöruuvia oikealle. - vähennä harjapainette = väännä säätöruuvia vasemmalle. PUHDASVESISÄILIÖN TÄYTTÖ 1. Täytä puhdasvesisäiliö pesuaineliuosta. 2. Älä täytä säiliötä aivan täyteen; jätä n. 2,5 cm tila säiliön yläosaan. 3. Pesuaineliuoksen on oltava pinnalle ja kohteelle sopiva. 4. Seuraa aina pesuaineen valmistajan annosteluohjeita. 5. Pesuveden lämpötila ei saa ylittää +40 astetta C. VAROITUS! Käytä aina matalavaahtoista yhdistelmäkoneeseen sopivaa pesuainetta (4) B 3

14 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA PESU 1. Harjaa tai imuroi ensin pestävä pinta. 2. Aseta kahva sopivalle korkeudelle. 3. Kytke kone käyntiin pääkatkaisimesta, (ON). Harjatoiminto käynnistyy. 4. Kytke imumoottori käyntiin, (ON). 5. Kytke pesuvesi päälle, (ON). HUOMIOI Pesuveden perussäätö on säädetty tehtaalla. Koneessa on kaksi pesuveden määrän asentoa: Min. - pieni määrä pesuvettä. Max. - suuri määrä pesuvettä. 6. Paina jalkapolkimesta. Harja ja imusuuttimet laskeutuvat alas lattiapinnalle. 7. Parhaan tuloksen saavutat hitaalla kävelynopeudella. Mikäli pinta on erityisen likainen voit ensin pestä pinnan ilman että imutoiminto on päällä, (imutoiminto OFF). Pese sen jälkeen toisen kerran niin että imutoiminto on päällä. VAROITUS! Pidä aina kone liikkeessä kun harjatoiminto on päällä. Näin estät lattian mahdollisen vioittumisen. 8. Likavesisäiliössä oleva uimuri estää säiliön ylitäyttymisen. Kun säiliö on täyttynyt on se tyhjennettävä. Uimurin sulkiessa imutoiminnon ei kone myöskään ime likavettä lattialta. 9. Kun likavesisäilö on täysi sulje kone pääkatkaisimesta, OFF. Nosta likavesisäiliö sangasta ja tyhjennä kaatamalla, (CA340M) Irrota likaveden tyhjennysletku ja tyhjennä lattiakaivoon tai sankoon, (kalvosäilio) Pese tai huuhtele säiliö puhtaalla vedellä ennen kuin asetat sen taas paikalleen. KÄYTÖN JÄLKEEN 1. Sulje kone pääkatkaisimesta, (OFF). 2. Polkaise jalkapoljinta niin harja ja imusuuttimet nousevat. 3. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja huuhtele se puhtaalla vedellä. 4. Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se puhtalla vedellä. 5. Tarkasta letkut ja vaihda tarvittaessa. 6. Poista harja ja pese tai puhdista puhtaalla vedellä. 7. Pese tai huuhtele suuttimen kumit. Tarkasta ettei imuaukkoihin ole kiinnittynyt mitään ylimääräistä, pese tai huuhtele puhtaalla vedellä. 8. Tarkista pesuveden suodatin sekä imun esisuodatin. Huuhtele vedellä ja vaihda tarvittaessa. 9. Tarkista poistoilmansuodatin. Puhdista paineilmalla tai uusi mikäli tukkeutunut. 10. Säilytä konetta puhtaassa ja kuivassa paikassa. 11. Lataa akut HOITO-OHJETAULUKKO Kohde Päivitäin Viikotain Vousitain Tarkista ja puhdista säiliöt Tarkista ja puhdista letkut Puhdista harja Tarkista ja puhdista imuku Tarkista suodattimet Lataa akut Tarkista suihkusuuttimet Moottorin hiilet IMUSUUTIN Imusuuttimen irrotus ja kumien vaihto. Mikäli imujälki on viirullinen, jättää ohuita vesiviiruja, on imusuutin todennäköisesti likainen tai vioittunut. Irrota imusuutin, huuhtele puhtaalla vedellä ja tutki imukumit. Käännä tai vaihda kumi mikäli se on repeytynyt, kulunut tai muulla tavoin vioittunut. Imukumin vaihto tai kääntö seuraavasti: 1. Irrota liitosjohto pistorasiasta. 2. Tyhjennä säiliöt. 3. Kaada kone taaksepäin. 4. Irrota imusuuttimen kaksi ruuvia. 5. Poista imusuutin ja vaihda kumit (4) B

15 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA VIAN ETSINTÄ VIKA Kone ei saa virtaa. Moottorit eivät toimi Harjamoottori ei toimi, harjat eivät pyöri Huono imu Huono pesutulos KONEEN KULJETUS, SIIRTÄMINEN 1. Avaa kahvan lukitus. 2. Taita kahva koneen päälle. 3. Lukitse kahva. Tarkista sulake RATKAISU Viallinen katkaisin kojetaulussa Lataa akut Viallinen vetohihna Harja ei ole kiinnitetty Kuluneet tai vialliset imukumit Tukos imuletkussa Imuletku irti tai viallinen Säiliön kansi viallinen tai auki Uimuri jumittunut Imuturbiinin esisuodatin likainen, tukkeutunut Harja kulunut Käytettävä karkeampaa harjaa Työskentele hitaammalla vauhdilla Pesuveden syöttö tukkeutunut Pesuvesisuodatin tukkeutunut TEKNISET TIEDOT Malli BA 340 Virrankulutus harjamoottori W 260 Virrankulutus imumoottori W 500 Virrankulutus pesuveden syöttö W 25 Kotelointiluokka IP 34 Suojausluokka, sähköinen III Harjoja kpl 1 Harjan halkaisija cm 10 Harjan kierrosnopeus kierr/min Harjapaine g/cm Imu, maksimi kpa 5,6 llmavirta, maksimi l/s 17 Äänipaine, 1,5 m:n etäisyydellä db(a)20µpa 68 Imusuuttimen leveys cm 34 Työleveys cm 34 Työteho, teoreettinen m 2 /h Pesuveden säätö l/min 0,5/1,0 Puhdasvesisäiliö l 11 Likavesisäiliö l 12 Kalvosäilio l 15 Koneen pituus cm 62 Leveys imusuuttimella cm 48 Korkeus kahvalla cm 105 Paino tyhjanä kg 38 Työpaino kg 93/97 Akkukapasiteetti Ah 5 50 VAROITUS! Ätä kanna konetta kun kahva on ajoasennossa. Kanna vain ohjeiden mukaisessa asennossa. LISÄTARVIKKEET 1. Harja, PPN nailon, soft. 2. Harja, Silicon Carbide, medium. 3. Harja, Nailon, medium (4) B 5

16 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA (4) B

17 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING INTRODUKSJON... 2 DELER OG SERVICE... 2 NAVNEPLATE... 2 UTPAKKING AV MASKINEN... 2 SYMBOLER... 2 LÆR MASKINEN Å KJENNE... 3 BEHANDLING AV BATTERIER... 3 MONTERING AV BØRSTE... 3 FYLLING AV RENTVANNSTANK... 3 VÅTRENHOLD... 4 ETTER BRUK... 4 VEDLIKEHOLDSPLAN... 4 UTSKIFTNING AV SUGELEPPER... 4 FEILSØKING... 5 TRANSPORT... 5 TILBEHØR... 5 TEKNISKE SPESIFIKASJONER (4) B 1

18 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING INTRODUKSJON Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg, slik at du far best nytte av din Nilfisk BA 340. Les den derfor grundig igjennom før du begynner å bruke maskinen. Produsenten forbeholder seg retten til tekniske endringer. DELER OG SERVICE Når maskinen har behov for service eller reparasjon, bør dette alltid utføres av Nilfisks serviceorganisasjon, som vil benytte originale reservedeler og utstyr. Nar du tar kontakt med Nilfisk vedrørende service, spesifiser alltid modell og serienummer for a unnga misforståelser. NAVNEPLATE Modell og serienummer star pa navneplaten. Noter dette her slik at det er lett tilgjengelig i fremtiden. Modell... Serienummer... UTPAKKING AV MASKINEN Når maskinen blir levert, ma man omgaende kontrollere at det ikke er oppstatt skade pa emballasje eller maskin. Hvis slik skade skulle være oppstatt, ta vare pa emballasjen, slik at den kan forevises transportselskapet. Ta deretter øyeblikkelig kontakt med transportør, for eventuelt a fremme et erstatningskrav. SYMBOLER Nilfisk bruker nedenstaende betegnelser for a gjøre oppmerksom pa mulig risiko. Les alltid slik informasjon for a kunne ta de nød- vendige forholdsregler for a beskytte både ansatte og eiendeler. FARE! Fare benyttes for å advare mot ulykker som kan forårsake alvorlig personskade ellerdød. ADVARSEL! Advarsel benyttes for å gjøre oppmerksom pa en hendelse som kan forarsake alvorlig personskade. PASS PÅ! Pass pa benyttes for å gjøre oppmerksom pa at hendelser kan oppsta og forarsake mindre personskader eller skade på maskinen eller eiendele. ADVARSEL! Les all instruksjon og bruksanvisning før maskinen tas i bruk. Nar man benytter elektrisk utstyr skal man alltid ivareta visse sikkerhetsregler, for a redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade: 1. Nilfisk gulvskuremaskin med originalutstyr skal benyttes til skuring av harde gulvflater. Bruk av uoriginalt utstyr kan ha innvirkning pa rengjøringsresultatet og på sikkerheten ved bruk av maskinen. 2. Benytt aldri maskinen til følgende: tørrskuring; tepperens; sjamponering; utendørs bruk. 3. Benytt ikke maskinen som leketøy. Vær spesielt oppmerksom når barn er i nærheten. 4. Maskinen skal bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk utelukkende utstyr som er anbefalt/ godkjent av produsenten. 5. Ta ikke i kontakt, ledning eller utstyr med vate hender. 6. Ikke stikk fremmedlegemer inn i noen av maskinens apninger. Disse ma heller ikke tettes, og ma holdes fri for støv, lo, hår eller annet som kan hindre luftstrømmen gjennom maskinen. 7. Hold klær, har, fingre og alle legemsdeler borte fra apninger og bevegelige deler. 8. Ikke sug opp ting som brenner eller ryker, slik som sigaretter, fyrstikker eller varm aske, og heller ikke helsefarlig støv. 9. Maskinen ma ikke benyttes til å suge brennbare eller eks- plosive væsker, slik som f. eks. bensin og lign., og den ma heller ikke benyttes i områder hvor slike ting finnes. 10. Maskinen ma bare benyttes av personell som har fatt opplærin i bruk av maskinen og som kjenner risiko og sikkerhetsregler. 11. Ved reparasjoner skal det bare benyttes originale Nilfisk reservedeler. Bruk av uoriginale deler vil automatisk oppheve produsentens garantiansvar. 12. Når det foretas renhold eller service pa maskinen, må man allti følge de lokale regler med hensyn til utslipp og forurensning - spesielt med hensyn til kjemikaler, fett, olje, syrer, alkalier eller andre forurensende væsker. 13. Det samme gjelder ved kondemnering av maskin og maskindeler (4) B

19 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING LÆR MASKINEN Å KJENNE 1. Display 2. Handtak 3. Regulering av handtak 4. Bakre stilling av håndtak for transport 5. Rentvannsfilter 6. Tanktopp 7. Rentvannstank 8. Skittenvannstank 9. Fremre stilling av handtak for transport 10. Sugenal 11. Dyse 12. Fremre sugenalleppe 13. Børste 14. Bakre sugeleppe 15. Forfilter 16. Støydemper 17. Forfilter for turbin 18. Batteriholder 19. Kobling til batterilader 20. Sikringer. BEHANDLING AV BATTERIER ADVARSEL! Vær konsentrert og varsom nar du arbeider med batterier. Bruk bare vedlikeholdsfrie, lukkede batterier. Vedlikehold og behandling av batterier 1. Bruk ikke makt for a apne batterihettene. 2. Vær oppmerksom på eksplosjons- og brannfare. Bruk ikke apen ild, glødende gjenstander eller gnister i nærheten av batteriene. Røyk ikke. 3. Bruk beskyttelsesbriller og beskyttelsesklær. 4. Legg ikke verktøy, smykker eller andre gjenstander på batterie. 5. Rør aldri mer enn en batteripol av gangen med ledende materiale. 6. Arbeid i godt ventilert omrade. ADVARSEL! 7. Batterier som ikke er korrekt montert, kan skade elektriske komponenter. 8. La bare en fagmann montere batteriene. 9. Kontroller batteriene før de innmonteres. Er de skadet ta kontakt med leverandøren. Monter aldri batterier som ikke er i full orden. 10. Sett først den negative ledningen på den negative (-) polen. Deretter forbind positiv ledning med positiv pol (+). 11. Smør vaselin eller fett på batteripolene. 12. Beskytt batteripolene med en gummikappe. Lading av batterier - Ladekontroll Makinen er utstyrt med en mekanisme som hindrer batteriene i a b totalt utladet. Det fungerer på følgende måte: Ved lav batterispenning vil en rød LED blinke. Sug da opp det vannet som er lagt ut på gulvet. I løpet av 2 minutter vil alle motorer stoppe. Maskinen ma da lades. LED slukket = Batteriet er fulladet. LED blinkende = Batteriet må lades. LED Iyser = Batteriet er under lading. Sett alltid maskinen til lading etter hver gangs bruk. Bruk bare ladere som er godkjent av Nilfisk. MONTERING AV BØRSTE ADVARSEL! Ta alltid ut ledningen før man monterer bevegelige deler. VIKTIG! Børstens festeskrue er links gjenget 1. Sett børsteapningen pa drivakselen og koble til. 2. Skru inn sikkerhetsskrue med foring, og fest børsten. Regulering av børstetrykk + Større børstetrykk = drei stillingsskruentil høyre. - Mindre børstetrykk = drei stillingsskruen til venstre. FYLLING AV RENTVANNSTANK 1. Fyll rentvannstanken med vann tilsatt rengjøringsmiddel. 2. Ikke fyll tanken helt opp. Væskenivået ma ikke være høyere enn 2,5 cm fra toppen av tanken. 3. Rengjøringsvæsken skal være tilsatt de kjemikaler som er nødvendig for de oppgaver som skal ufføres. 4. Tilsett kjemikalier i henhold til oppskriften på emballasjen. 5. Temperaturen på rengjøringsvæsken må ikke være høyere enn 40 C. ADVARSEL! Bruk bare lavtskummende, ikke-brennbare kjemikalier, som er beregnet for maskinbruk (4) B 3

20 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VÅTRENHOLD 1. Fei eller støvsug gulvet for å fjerne rusk og avfall. 2. Sett handtaket i riktig arbeidsstilling. 3. Sett hovedbryteren på ON, og børsten vil starte. 4. Sett sugemotoren pa ON. 5. Sett pumpen på ON, og rengjøringsvæske vil tilføres børsten. MERK Tilsetning av rengjøringsvæske reguleres med to bryterposisjoner: Min. - lav tilførsel. Max. - høy tilførsel. 6. Press ned fotpedalen, og børster og sugenaler senkes til gulvet. 7. Det blir best rengjøringsresultat nar maskinen beveges i langsom gangfart. Hvis gulvet er meget skittent, skures først gulvet med sugemotoren i stilling OFF. Deretter skures igjen mens vannet suges opp. ADVARSEL! For å unnga skade på gulvet, hold alltid maskinen i bevegelse når børstene roterer. 8. Skittenvannstanken har en automatisk flottør for å hindre væske i å komme ned i sugesystemet. Nar flottøren stenger må skittenvannstanken tømmes. Maskinen vil ikke suge opp vann nar flottøren er stengt. 9. Når skittenvannstanken er full, skru hovedbryteren i stilling OFF. Ta skittenvannstanken og tøm den (to-tank-modell). Løsne tømmeslangen for skittenvann, og tøm tanken i et sluk eller en bøtte (membrantank-modell). Før tanken settes pa plass igjen, skal den skylles med rent vann. ETTER BRUK 1. Skru av hovedbryter (OFF). 2. Bruk fotpedalen for a heve børster og sugenal. 3. Tøm renhannstanken og skyll den med rent vann. 4. Tøm skittenvannstanken og skyll den med rent vann. 5. Kontroller slanger og erstatt disse hvis de er blitt skadet. 6. Ta av børsten og skyll den med rent vann. 7. Kontroller sugenal og innsugningsapning, fjern eventuelt avfall og skyll med rent vann. 8. Kontroller filter i rentvannstanken og turbinens forfilter. Skyll med rent vann og skift hvis noe er skadet. 9. Kontroller turbinens utblåsningsfilter. Blås det rent eller bytt ut hvis det er tilstoppet. 10. Oppbevar maskinen på et rent, tørt sted. 11. Lading av batterier. VEDLIKEHOLDSPLAN Vedlikeholdspunkter Daglig Ukentlig Årlig Rengjør og kontroller tank Rengjør og kontroller slanger Rens børster Rens og sjekk sugenal Kontroller filter Lading av batterier Kontroller spredermunnstykke Kontroller motorens kullbørster UTSKIFTNING AV SUGELEPPER Hvis maskinen etterlater seg striper av vann, betyr det antagelig at sugeleppene er skadet eller skitne. Ta av sugeleppene, skyll dem under rent vann og kontroller at de ikke er skadet. Snu eller skift sugelepper som er skadet, tynnslitt eller bølget. For å snu eller skifte sugelepper: 1. Ta ledningen ut av kontakten. 2. Fjern tankene. 3. Vipp maskinen bakover. 4. Ta ut de to skruene på munnstykket. 5. Ta ut munnstykket og skift sugelepper (4) B

21 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING FEILSØKING PROBLEM Manglende strømtilførsel. Motoren går ikke Børstemotoren går ikke, børstene går ikke rundt Utilstrekkelig oppsuging Dårlig renhold TRANSPORT 1. Løsne håndtaket. 2. Legg håndtaket over maskinen. 3. Fest håndtaket i denne stilling. LØSNING Sjekk hovedsikring Feil ved bryter på betjeningspanelet Lading av batterier Defekt drivrem Børsten er ikke ordentlig festet Slitte eller defekte sugelepper Sugeinntaket er tilstoppet Sugeslangen er løs eller defekt Tanklokket er utett Flottøren sitter fast Turbinens forfilter er skittent Skadet børste Bruk hardere børste Arbeid med lavere hastighet Tilstopping av vanntilførsel Rentvannsfiltret er tilstoppet TEKNISKE SPESIFIKASJONER Modell BA 340 Strømforbruk børstemotor W 260 Strømforbruk vakummotor W 500 Strømforbruk pumpemotor W 25 Beskyttelsesgrad (fukt, støv) IP 34 Beskyttelsesgrad (elektrisk) III Antall børster st 1 Børstediameter cm 10 Børstehastighet Omdr/min Børstetrykk g/cm Vakum max. kla 5,6 Luftstrøm max. l/s 17 Lydniva (ved 1,5 m) db(a)20µpa 68 Sugebredde cm 34 Børstens arbeidsbredde cm 34 Effektivitet (teoretisk) m 2 /h Væsketilførselkontroll l/min 0,5/1,0 Rentvannstank l 11 Skittenvannstank l 12 Membrantank l 15 Maskinlengde cm 62 Max. bredde med sugenal cm 48 Maskinhøyde med håndtak cm 105 Vekt, tom kg 38 Vekt, i operativ tilstand kg 93/97 Batterikapasitet Ah 5 50 ADVARSEL! Løft ikke maskinen i det nedfelte håndtaket. Hvis skal løftes, ta tak slik som anvist pa illustrasjonen. TILBEHØR 1. Skurebørste Nylon, soft. 2. Skurebørste Silicon Carbide, medium. 3. Skurebørste, Nylon, medium (4) B 5

22 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING (4) B

23 ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL INLEDNING... 2 RESERVDELAR OCH SERVICE... 2 NAMNSKYLT... 2 UPPACKNING... 2 SYMBOLER... 2 LÄR KÄNNA DIN MASKIN... 3 BATTERI INSTALLATION... 3 MONTERING AV BORSTE... 3 PÅFYLLNAD AV VATTENTANK... 3 VÅTSKURNING... 4 EFTER ANVÄNDNING... 4 SKÖTSELSCHEMA... 4 BYTE AV SUGLÄPPARE... 4 FELSÖKNING... 5 TRANSPORT... 5 TILLBEHÖR... 5 TENISKA SPECIFIKATIONER (4) B 1

24 ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL INLEDNING Denna bruksanvisning hjälper Dig att få ut mesta möjliga av Din Nilfisk BA 340. Läs den noga innan Du börjar använda maskinen. Rätt till ändringar i konstruktion och specifikationer förbehålles. RESERVDELAR OCH SERVICE Reparationer får endast ufföras av auktoriserad NILFISK service med NILFISK originalreservdelar och tillbehör. Kontakta NILFISK för reservdelar och service. Det är en fördel om maskinens modellnummer och serienummer anges när service påkallas. NAMNSKYLT Maskinens modellnummer och serienummer finns på namnskylten på baksidan av maskinen. Denna information behövs vid beställning av reservdelar eller service. Anteckna modell och serienummer här nedan så de finns till hands när du behöver dem. Modell... Serienummer... UPPACKNING När maskinen levererats undersök noggrant förpackningen. Finns skador, spara förpackningen, så att den kan undersökas av transporlföretaget if råga. Kontakta omedelbart transportföretaget för skadeanmälan. SYMBOLER Nilfisk använder nedanstående symboler som varning för farliga situationer. Läs alltid sadan varningstext noggrant och vidtag nödvändiga åtgärder för att skydda människor eller egendom.. FARA! Används som varning för allvarlig eller livsfarlig skada på människa. VARNING! Används för att påkalla uppmärksamhet på risk för allvarlig skada på människa. OBSERVA! Används för att påkalla uppmärksamhet på risk för skador på människa, maskin eller egendom. När elektriska apparater används måste grundläggande försiktighet iakttagas inklusive följande. Läs alltid instruktionerna i bruksanvisningen innan maskinen används. VARNING! För att reducera risken för brand, el-chock eller skador: 1. Nilfisk golwårdsmaskin jämte tillbehör är avsedda för att skura hårda golv. Att använda icke-nilfisk tillbehör kan äventyra säkerheten. 2. Använd inte maskinen för: torrengöring; mattrengöring; schamponering; eller utomhus. 3. Låt aldrig maskinen användas som leksak. Var särskilt försiktig när barn finns i närheten. 4. Använd maskinen endast enligt bruksanvisningen. Använd endast av fabriken rekommenderad utrustning. 5. Tag inte i apparaten, kabeln eller stickkontakten med våta händer. 6. Apparaten skall inte användas om någon öppning/ingång blivit blockerad/tilltäppt. Håll den fri från damm, trådar, hår och sådant som kan reducera luftströmmen. 7. Håll kläder, fingrar och hår och andra kroppsdelar if rån öppningar och rörliga delar. 8. Sug aldrig upp något som brinner, glöder eller ryker såsom cigarretter, tändstickor, aska eller hälsovådligt damm. 9. Sug aldrig upp brandfarliga eller lätlantändliga vätskor och använd inte heller maskinen i rum där sådana finns. 10. Endast utbildad och tränad personal, som känner till riskerna: får använda maskinen; serva den; reparera den. 11. Vid byte av reservdelar och säkerhetskomponenter skall alltic Nilfisk originaldelar användas. Används icke-originaldelar bortfaller automatiskt tillverkarens garanti. 12. Vid rengöring eller service av maskinen skall alltid iakttagas d bestämmelser som reglerar deponering av kemikalier, fett, olj syror, lut och andra farliga vätskor. 13. Vid deponering av uttjänt maskin eller maskindelar skall alltid föreskrifterna för sådan deponering iakttagas (4) B

25 ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL LÄR KÄNNA DIN MASKIN 1. Instrumentpanel 2. Körhandtag 3. Justerspak till körhandtag 4. Bakre transportgrepp 5. Renvattenfilter 6. Tanklock 7. Renvattentank 8. Smutsvattentank 9. Främre transportgrepp 10. Sugkåpa 11. Spraymunstycke 12. Främre sugmunstycke 13. Borste 14. Bakre sugmunstycke 15. Förfilter till sugmotor 16. Inbyggd Ijuddämpning 17. Förfilter till sugfläkten 18. Batterilada 19. Laddaranslutning 20. Säkringar. BATTERI INSTALLATION VARNING! Lakttag stor försiktighet vid arbete med batterier. Använd endast slutna underhållsfria batterier. Skötsel och handhavande av batterier 1. Lossa aldrig batteripluggen med våld. 2. Explosions- och brandrisk! Öppen eld, glöd, gnistor eller elektriska överslag får aldrig komma nära batterierna. Rök inte 3. Använd skyddskläder och skyddsglasögon. 4. Låt aldrig verktyg vidröra mer än en batteripol i taget. 5. Placera aldrig föremål av något slag ovanpå batterierna. 6. Arbeta alltid i välventilerad lokal. FÖRSIKTIGHET! 7. Batterier som inte installerats korrekt kan förorsaka fel på elektriska komponenter. 8. Låt Nilfisk tekniker eller annan expert installera batterierna. 9. Kontrollera batterierna mot sprickor eller skador innan de installeras. Finns en uppenbar skada kontakta omgående fraktföretaget eller batterileverantören. Installera inte skadade batterier. 10. Först: anslut negativ kabelklämma till negativ batteripol (-). Nästa: anslut positiv kabelklämma till positiv pol (+). 11. Smörj in batteripoler och kabelklämmor med vaselin eller syrafritt fett. 12. Skydda batteripoler och kabelklämmor med gummiskydd Laddning av batterier - laddningskontroll Ett urladdningsskydd skyddar batteriet från att bli för mycket urladdat. Det fungerar såhär: Vid låg strömstyrka blinkar en röd (LED) varningslampa. Töm ut resterande vatten. Efter ca 2 minuter stannar alla motorer. Maskinen fungerar åter sedan batterierna laddats - den röda varningslampa (LED) är släckt. LED off (släckt) = Batterierna tillräckligt laddat. LED blinkar = Batterierna måste laddade. LED tänd = Batteriladdning pågår. Efter varje arbetspass: Ladda batterierna. Använd endast laddare rekommenderade av tillverkaren. MONTERING AV BORSTE VARNING! Rörliga delar - tag ur stickproppen först. VIKTIGT! Skruven som låser borsten är vänstergängad. 1. Placera borstens öppning mot drivaxeln och vrid på plats. 2. Skruva in säkerhetsskruven och drag åt borsten. Justering av borsttryck + högre borsttryck = vrid justerskruven åt höger. - lägre borsttryck = vrid justerskruven åt vänster. PÅFYLLNAD AV VATTENTANK 1. Fyll tanken med rengöringsvätska. 2. Fyll inte ända upp, utan lämna ca 2,5 cm fritt överst i tanken. 3. Rengöringsvätskan bör vara en blandning av vatten och rengöringsmedel anpassat för rengöringsuppgiften. 4. Följ doseringsföreskrifterna för rengöringsmedlet. 5. Temperaturen på rengöringsvätskan får inte överstiga 40 C. OBSERVERA! Använd endast lågskummande, ej antändbart flytande rengöringsmedel avsett för golwårdsmaskiner (4) B 3

26 ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL VÅTSKURNING 1. Sopa eller dammsug golvet först för att bort skräp. 2. Ställ handtaget i arbetsläge. 3. Ställ huvudströmbrytaren i läge ON. Borstmotorn startar. 4. Ställ sugmotorns strömbrytare i läge ON. 5. Ställ pumpmotorns strömbrytare i läge ON.. ANM Dosering av rengöringsvätska kan görs i två lägen: Min. - låg dosering. Max. - hög dosering. 6. Tryck ner pedalen. Borste och sugenhet sänks mot golvet. 7. För bästa resultat: För maskinen i måttligt tempo. Vid svåra fläckar, skura golvevfläcken först med vatten med sugmotorn frånsiagen. Skura golvevfläcken igen, nu med sugmotorn tillslagen. EFTER ANVÄNDNING 1. Ställ huvudströmbrytaren i läge OFF. 2. Tryck pedalen framåt för att Iyfta borste och sugenhet. 3. Töm renvattentanken och skölj ur den väl. 4. Töm smutsvattentanken och skölj ur den väl. 5. Kontrollera slangar och byt om de skadats. 6. Tag loss borsten och skölj den i rent vatten. 7. Kontrollera sugenhetens ingångsöppningar, rensa bort skräp och skölj med rent vatten. 8. Kontrollera filter i renvattentank och förfilter till sugsystemet. Tvätta dem i rent vatten eller byt skadat filter. 9. Kontrollera utblåsningsfiltret. Sug det rent med dammsugare. Byt om det är igensatt. 10. Maskinen ställs upp i torrt och rent utrymme. 11. Ladda batterierna. SKÖTSELSCHEMA OBSERVERA! För att undvika skador på golvet skall maskinen föras över golvet så länge borsten roterar. Skötselåtgärd Rengör och kontrollera tankarna Rengör och kontrollera slangarna Rengör borsten Rengör och kontrollera sugenheten Kontrollera filterna Ladda batterierna Kontrollera spray-munstycket Kontrollera kolen till sugmotorn Dagligt Varje vecka En gg pr. år 8. Smutsvattentanken har ett överfyllnadsskydd som automatiskt stänger så att ingen rengöringsvätska kommer in i sugsystemet. Maskinen suger inte upp mer vätska. När detta sker skall smutsvattentanken tömmas. 9. När smutsvattentanken är full, ställ huvudströmbrytaren i läge OFF. Lyft bort smutsvattentanken med handtaget och töm den. Skölj igenom smubvattentanken med rent vatten efter varje tömning. BYTE AV SUGLÄPPARE Om sugenheten lämnat smala fuktränder, är sugläpparna antingen smutsiga eller skadade. Tag loss sugenheten, skölj den med vatten ochkontrollera sugläpparna. Vända eller byt sugläppar som skadats, deformerats eller slitits ut. Vända eller byta sugläppar: 1. Koppla loss stickkontakten från vägguttaget. 2. Lyft av tankarna. 3. Tippa maskinen bakåt. 4. Lossa de båda skruvarna på munstycket. 5. Tag ut munstycket och byt sugläpparna (4) B

27 ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL FELSÖKNING PROBLEM Ingen spänning till maskinen. Motorerna går inte Borstmotorn går inte, borsten roterar inte Dålig, ojämn sugeffekt Dålig rengöring TRANSPORT 1. Frigör körhandtaget. 2. Vik körhandaget ner över maskinen. 3. Lås handtaget. LÖSNING Kontrollera huvudsäkringen Strömbrytare på panelen kan vara defekt Ladda batterierna Defekt drivrem Borsten inte i rätt läge Sliten eller defekt sugenhet Sugingång igensatt Sugslang lös eller sönder Tanklocket defekt, otätt Flottören fastnat Förfilter igensatt Sliten borste Använd hårdare borste Kör långsammare Vattentillförseln igensatt Vattenfilter igensatt TENISKA SPECIFIKATIONER Modell BA 340 Strömförbrukning, borstmotor W 260 Strömförbrukning, sugmotor W 500 Strömförbrukning, pumpmotor W 25 Skyddsklass (damm, vatten) IP 34 Skyddsklass (elektr) III Antal borstar st 1 Borstdiameter, Ø cm 10 Borstrotationshastighet varv/min Borsttryck max g/cm Vakuum, max kpa 5,6 Luftström l/s 17 Ljudnivå vid 1,5 m db(a)20µpa 68 Sugenhetens bredd cm 34 Borstens bredd mot golvet cm 34 Arbetskapacitet m 2 /tim Vattentillförsel l/min 0,5/1,0 Renvattentank lit 11 Smutsvattentank lit 12 Membrantank lit 15 Längd cm 62 Bredd, totalt med sugenhet cm 48 Höjd med handtag cm 105 Vikt utan vatten kg 38 Arbetsvikt kg 93/97 Batterikapacitet Ah 5 50 TILLBEHÖR VARNING! Lyft inte maskinen med det nerfällda handtaget. Maskinen Iyftes endast med främre och bakre transportgreppen. 1. Skurborste Nylon, mjuk-medium. 2. Skurborste Silikon Carbide, medium. 3. Skurborste, Nylon, medium (4) B 5

28 ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL (4) B

29

30 Località Novella Terza Guardamiglio (Lodi) Italy Phone: Fax: Printed in Italy

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT/VARMTVANDSRENSER/HETVAT- TENTVÄTTAR/VARMTVANNSSPYLER KUUMAVESIPESURI/ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

Mini Vacuum Cleaner. Minidammsugare Ministøvsuger Minipölynimuri. Art.no Model 18-4470 CJ02-80-UK 34-1733 CJ02-80 Ver. 201206. English. Svenska.

Mini Vacuum Cleaner. Minidammsugare Ministøvsuger Minipölynimuri. Art.no Model 18-4470 CJ02-80-UK 34-1733 CJ02-80 Ver. 201206. English. Svenska. Mini Vacuum Cleaner Minidammsugare Ministøvsuger Minipölynimuri English Suomi Svenska Norsk Art.no Model 18-4470 CJ02-80-UK 34-1733 CJ02-80 Ver. 201206 2 800 W Mini Vacuum Cleaner Art.no 18-4470 Model

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

S 5210 - S 5780. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 176 230

S 5210 - S 5780. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 176 230 S 5210 - S 5780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 176 230 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DCR300 DCR100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer NC 40G Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 95014 Fremstillet i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

Nilfisk BA 500. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Model 66324400. Dansk Norsk Svenska Suomi. revised 6/96 Form Number 041281

Nilfisk BA 500. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Model 66324400. Dansk Norsk Svenska Suomi. revised 6/96 Form Number 041281 Nilfisk BA 500 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Model 66324400 Dansk Norsk Svenska Suomi revised 6/96 Form Number 041281 Inhold Innholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Reservedele og service...

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Locktång Krølltang Kiharrin

Locktång Krølltang Kiharrin 34-7242 Locktång Krølltang Kiharrin Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Svenska 2 Norsk 5 Suomi 8 Ver. 001-200703 SVENSKA Locktång COLINE Artikelnummer: 34-7242 Modell: JL-2001-1 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Modell/Malli: VC-4806ES Nr/Nro: 34-4562 Ver. 001-200604 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot