Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran henkilöstökertomus 2014"

Transkriptio

1 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2014

2 Eviran henkilöstökertomus 2014 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet Henkilöstö sukupuolen mukaan Henkilöstön ikärakenne Palvelussuhteiden luonne Vaihtuvuus Koulutustaso Evira työnantajana Työtyytyväisyys Vaikuttavuus ja tuloksellisuus Palkkaus ja rahallinen palkitseminen Kunniamerkit ja tunnustukset eviralaisille Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Yhteistoiminta Evirassa Henkilöstön toimintakyky ja työyhteisön hyvinvointi Työhyvinvoinnin johtaminen Evirassa Työsuojelu Työterveyshuollon toiminta Evirestä Eviran VatuPassiin Työhyvinvoinnin seuraaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä tiedolla johtaminen Terveysprosentti, sairauspoissaolot ja työtapaturmista johtuvat poissaolot Henkilöstön osaaminen ja kehittymisen tuki Lopuksi...32 Kansi: Terttu Sirviö esittelee kylvösiemenen itävyyttä heikentäviä vioituksia heinäkuun alussa järjestetyssä OKRA maatalousnäyttelyssä Oripään lentokentällä, kuvaaja Linda-Lotta Aaltonen Kuvat: Evira/Eviran kuvapankki Toimitus: Evira, henkilöstöyksikkö Taitto: Evira, virastopalveluyksikkö

3 Eviran henkilöstökertomus Pääjohtajan katsaus Eviran strategian toimeenpanon ensimmäisenä vuotena toimintakokonaisuuksien ryhmät priorisoivat kriittisiin menestystekijöihin perustuen monivuotisia toimenpiteitä konkreettisiksi työtehtäviksi eri yksiköille. Monivuotiset toimenpiteet kirjattiin myös osaksi Elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU), jolla tehtävät osoitetaan koko valvontaketjulle. Työn arvioinnin helpottamiseksi käyttöön otettiin strategiassa asetetut vaikuttavuusindikaattorit ja monivuotisten toimenpiteiden seurannan toiminnalliset mittarit. Prosesseihin perustuva johtamisjärjestelmä vakiinnutettiin. Maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran välistä tulossopimusta kehitettiin valtion yhteisten suuntaviivojen mukaisesti. Tulostavoitteiden lukumäärä laski kahdeksaantoista (vuonna 2013: 80 kpl). Vuodelle 2014 asetetut tulostavoitteet saavutettiin melko hyvin huolimatta talouden sopeuttamisesta. Valtion budjetissa myönnetyt toimintamenot eivät ole vuosiin kattaneet viraston toiminnan edellyttämää rahoitusta. Erotus on kuitattu aikaisemmilta vuosilta kertyneillä säästöillä. Kun säästössä ollut erä supistui minimirajan alle, oli menot sopeutettava käytettävissä oleviin määrärahoihin. Vuoden 2014 aikana avoimia virkoja jätettiin täyttämättä, määräaikaisia virkoja päätettiin, rekrytointia rajoitettiin, tarkastuksia ja tutkimuksia karsittiin ja kohdennettiin uudelleen, investointeja sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintoja siirrettiin myöhemmäksi ja koulutus- sekä matkakustannuksista säästettiin entisestään. Pääjohtaja Matti Aho

4 4 Eviran henkilöstökertomus 2014 Syksyllä käytiin yt-neuvottelut myös pysyvien ratkaisuiden löytämiseksi. 32 henkilöä jouduttiin irtisanomaan, kaikkiaan henkilöstö supistui 12,4 %. Rekrytoinnin supistaminen johti myös henkilökunnan keski-iän nousuun. Tulevina vuosina on siten tarpeen painottaa nuorten rekrytointia. Väliaikaisten ja pysyvien menonvähennysten lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin tulojen keräämiseen. Näillä toimenpiteillä Eviran taloustilannetta pystyttiin parantamaan, mutta toimintaa jouduttiin edelleen rahoittamaan hieman säästöillä. Sopeutusohjelman toteuttaminen oli työläs ja henkisesti raskas tehtävä, joka kiristi väistämättä työilmapiiriä. Yleistä työtyytyväisyyttä mittaava kokonaisindeksi laski hieman syksyllä tehdyssä henkilöstökyselyssä. Pitkään jatkunut työtyytyväisyyden positiivinen suunta taittui ja vuoden 2014 tulos oli samalla tasolla kuin vuonna Tyytymättömyys lisääntyi asioissa, jotka koskivat työpaikan varmuutta, johdon toimintaa esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä sekä arvojen toteutumista käytännössä. Mittauksesta oli luettavissa myös henkilökunnan huoli viraston kyvystä vastata osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Uutena toimintona Evirassa aloitti alkaen Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta, jonka tehtävänä on pyynnöstä antaa lausuntoja siitä, onko eläinlääkärin eläimelle suorittaman toimenpiteen tai muun eläimen hoitoon liittyvän toimen yhteydessä tapahtunut hoitovirhe. Tilinpäätös osoittaa, että Eviran rahoitusasema on sopeutuksen jälkeen tasapainossa. Vaikka tuottavuusindeksi jäi suoritteiden vähentyessä arvoon 99,5, taloudellisuusindeksi parani arvoon 100,6 maksullisen palvelutoiminnan tuottojen kasvun myötä. Toimintakyky on säilynyt hyvällä tasolla. Maksullisen palvelutoiminnan yleinen kustannusvastaavuus parani edelleen vuodesta 2013 arvoon 102 %, jota voi pitää erittäin tyydyttävänä. Viraston vaikuttavuutta voidaan parantaa syventämällä prosessimaista toimintatapaa. Evira pyrkii siirtymään valvojasta valmentajaksi ja kehittämään sen edellyttämää uudenlaista osaamista ja ajattelua yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on uudistaa ja muotoilla asiakkaille tarjottavia palveluita ja saada myös heiltä näkemyksiä Eviran toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen.

5 Eviran henkilöstökertomus Henkilöstön määrä ja rakenne Eviran toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin näkyi toimintavuoden aikana monin eri tavoin: henkilöstön kokonaismäärä, uusrekrytoinnit, sijaisten palkkaaminen ja määräaikaiset palvelussuhteet vähentyivät ja henkilöstön keski-ikä nousi. 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet Evirassa työskenteli vuoden 2014 lopussa 703 henkilöä, joista pääkaupunkiseudulla 468 henkilöä, alueellisissa toimipaikoissa 134 ja teurastamoissa 101 henkilöä (TAHTI: 12/2014). Eviran henkilöstöstä 33 % työskenteli alueellisissa toimipaikoissa tai teurastamoissa eri puolilla Suomea. Eviran toimipaikkoja oli Helsingin lisäksi kahdeksalla paikkakunnalla: Joensuussa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Loimaalla, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa. Teurastamoita on eri puolella Suomea noin 70, joista pienteurastamoita on reilut 50. Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Sukupuolijakauma Evira, valtio ja MMM:n hallinnonala 2014 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Henkilöstömäärä vuoden lopussa HTV (Tahti) 708,1 705,7 715,1 732,8 715,4 2.2 Henkilöstö sukupuolen mukaan Eviran henkilöstöstä oli naisia 80,7 % ja miehiä 19,3 %. Valtiolla jakauma sukupuolten välillä on tasaisempi, naisia on 48,6 % ja miehiä 51,4 %. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonala on kokonaisuudessaan naisvoittoinen, hallinnonalan henkilöstöstä naisia on 57 % ja miehiä 43 %. Prosentti Lähde: Tahti 19,3 80,7 51,448,6 Evira Valtio MMM:n hallinnonala Miehet Naiset Miehet

6 6 Eviran henkilöstökertomus 2014 Kuva: Mirja Kallio 2.3 Henkilöstön ikärakenne Eviran henkilöstö jakautui ikäryhmiin alla olevan taulukon mukaisesti. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta, kun se vuonna 2013 oli 47,4 vuotta. Koko valtion henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 46,3 vuotta ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 49,4 vuotta. Lähde: Tahti

7 Eviran henkilöstökertomus Lähde: Tahti 2.4 Palvelussuhteiden luonne Eviran henkilöstöstä 91,7 % oli virkasuhteisia. Työsopimussuhteisia olivat eri puolilla Suomea sijaitsevissa teurastamoissa työskentelevät lihantarkastajat sekä osa tietohallinnon henkilöstöä. Lähde: Tahti Vakinaisessa palvelussuhteessa henkilöstöstä oli 89 %. Määräaikaisessa palvelussuhteessa Evirassa oli vuoden lopussa 11 % (koko valtiolla 10,4 % ja MMM:n hallinnonalalla 10,9 %). Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli laskenut 4,6 prosenttiyksikköä mm. siksi, että säästötoimista johtuen määräaikaisiin tehtäviin ei enää vuoden lopussa pystytty palkkaamaan henkilöitä. Työnantaja- ja pääsopijajärjestöjen edustajat käsittelevät kaksi kertaa vuodessa määräaikaisten palvelussuhteiden perusteita. Äitiys- ja vanhempainvapaasijaisuudet muodostavat pääosan määräaikaisuuksista Eviran naisvaltaisessa organisaatiossa.

8 8 Eviran henkilöstökertomus 2014 Lähde: Tahti Lähde: Tahti Henkilöstöstä 90,3 % teki kokopäiväistä työtä. Osa-aikaisten osuus henkilöstöstä oli vuoden lopussa 9,7 % (koko valtio 5,6 % ja MMM:n hallinnonala 8,3 %). Osa-aikatyötä tekevien osuus on noussut 0,1 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet ja osittaisella hoitovapaalla olevat muodostavat pääosan Eviran osa-aikaista työaikaa tekevästä henkilöstöstä.

9 Eviran henkilöstökertomus Lähde: Tahti 2.5 Vaihtuvuus Eviran henkilöstön vaihtuvuus pysyi samalla tasolla kuin aikaisempana vuonna eli 10 prosentissa. Ikärakenteen vuoksi eläköityminen kiiihtyy tulevina vuosina. Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle jäi 14 henkilöä, yksi henkilö jäi yksilölliselle varhennetulle eläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt yhtään henkilöä. Naisvaltaisessa Evirassa vaihtuvuutta kasvattavat äitiys- ja hoitovapaasijaisuudet ja myös tutkimusmäärärahoilla palkatut määräaikaiset henkilöt lisäävät vaihtuvuutta. Valtion kokonaisvaihtuvuustietoa ei ollut käytettävissä. Eviran henkilöstön vaihtuvuudelle ei ole asetettu varsinaista seurattavaa tavoitearvoa. Eviralaisten halu vaihtaa työnantajaa oli käytännössä yhtä vähäistä kuin edellisenäkin vuonna. Valtion työtyytyväisyyskyselyssä (VMBaro) käytettävä indeksi työpaikan vaihtoaikeille sai Evirassa arvon 1,84. Eviralaisten vaihtohalukkuus oli yhtä suurta kuin vaihtohalukkuus keskimäärin valtion palveluksessa olevalla henkilöstöllä. MMM:n hallinnonalalla työpaikan vaihtohalukkuus oli keskimäärin hieman pienempää ja indeksi sai arvon 1, Koulutustaso Eviran henkilöstön koulutustaso on sangen korkea. Eviran koulutustasoindeksi 1 oli yhteensä 5,6 eli indeksi pysyi samana kuin edellisenä vuonna. Eviran indeksiluku oli koko valtion indeksilukua (5,3) korkeampi ja sama kuin MMM:n hallinnonalan koulutustasoindeksi.

10 10 Eviran henkilöstökertomus Koulutustasoindeksi saadaan laskemalla eri henkilöiden koulutustasoindeksien keskiarvo. Koulutustasoja ovat 1 alempi perusaste, (1,5 tuntematon), 2 ylempi perusaste, 3,5 keskiaste, 5 alin korkea-aste, 6 alempi korkeakouluaste, 7 ylempi korkeakouluaste ja 8 tutkijakoulutusaste. Lähde: Tahti Korkeakoulu- ja yliopistotason, ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden määrä sekä tutkijakoulutuksen suorittaneiden osuudet nousivat edellisvuoteen verrattuna. 2 Lähde: Tahti

11 Eviran henkilöstökertomus Lähde: Tahti Koulutusaloittain eviralaiset jakautuvat alla olevan taulukon mukaisesti. 2 Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvat ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot sekä lääkäreiden erikoistumistutkinnot. Tutkijakoulutusasteen tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja (Tilastokeskuksen koulutusasteluokitus). Lähde: Tahti

12 12 Eviran henkilöstökertomus Evira työnantajana 3.1 Työtyytyväisyys Vuosittainen työtyytyväisyyskysely toteutettiin syyskuussa valtion yhteistä VMBaro-sovellusta käyttäen. Kyselyn vastausprosentti oli 62. Yleistä työtyytyväisyyttä mittaava kokonaisindeksi laski arvoon 3.35, joten viraston asettamaan indeksitavoitteesen 3.5 ei päästy. Eviran työtyytyväisyysindeksi oli hieman alempi kuin keskiarvoindeksi valtiollla (3.42) ja MMM:n hallinnonalalla (3.47). Pitkään jatkunut työtyytyväisyyden positiivinen suunta siis taittui Evirassa ja tulos oli samaa tasoa kuin viimeksi vuonna Tähän osasyynä olivat syksyllä 2014 käydyt yt-neuvottelut ja niitä seuranneet irtisanomiset. Tyytyväisimpiä eviralaiset olivat työn sisältöön ja haasteellisuuteen. Tyytymättömyys lisääntyi selvästi asioissa, jotka koskivat työpaikan varmuutta, johdon toimintaa esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä sekä arvojen toteutumista käytännössä. Muilta osin tyytyväisyys säilyi kutakuinkin edellisen vuoden tasolla. Miesten ja naisten työtyytyväisyys kokonaisuutena oli lähes samaa tasoa, miesten kokonaisindeksi sai arvon 3.39 ja naisten vastaavasti Työtyytyväisyyden osa-alueista miehet olivat kuitenkin naisia merkitsevästi tyytyväisempiä johtamiseen ja palkkaukseen. Vakiintuneeseen tapaan osastot ja yksiköt käsittelivät omat tuloksensa keskuudessaan. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan sekä virastotasolla että viraston lähityöyhteisöissä.

13 Eviran henkilöstökertomus Vaikuttavuus ja tuloksellisuus Siemenalan tärkeimmät toimijat kokoontuivat vuosittaiseen tapaamisen Eviran Loimaan toimipaikkaan. Eturivissä Arto Mattila (Ylistaron maatasloustarvike) saa ohjeita Hanna Kortemaalta, takariveissä vasemmalta Satu Pura ja Juho-Matti Hämäläinen (Boreal Kasvinjalostus), Jouko Laukkanen, Senja Lehtonen (Tilasiemen Oy), Jarmo Tervala (Hankkija), Jukka Hollo (Tilasiemen Oy) sekä Jussi Heikkinen (SGN). Kuva: Tarja Hietaranta Vuodesta 2012 alkaen on valtiolla alettu tuottaa kolmea aikaansaannoskyvyn indeksiä, joilla pääosin seurataan valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) ja sen hankkeiden onnistumista aikaansaannoskyvyn osalta. Eviran VATU-indeksien sisältämät yksittäiset arvot, tavoitteet ja toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa. Eniten kehittämisen tarvetta oli koettu olevan johdon toiminnassa esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä sekä tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuudessa. Esimiesten ja johdon asettamia mahdollisuuksia uudistua työssä mitattiin Evirassa nyt toista kertaa.

14 14 Eviran henkilöstökertomus 2014 Eviran VATU-indeksit Toteutunut 2013 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky (VM/Baro): Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Tavoite 2014 Toteutunut ,24 3,21 Työn innostavuus ja työssä koettu työnilo 3,64 3,57 Innostava johtaminen ja esimiestyö (VM/Baro): Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,14 3,3 2,6 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,37 3,5 3,37 Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (VM/Baro): Tulos- ja kehityskeskustelun toimivuus 2,98 3 2,92 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,32 3,4 3,25 Eviran toiminnan ja talouden sopeuttamistilanne, toimintaympäristön lukuisat muutokset ja koettu resurssien ja työtehtävien epäsuhta näkyivät työn innostavuuden ja työssä koetun työnilon laskuna. Töiden organisointi, ammattikuvien, työ- ja toimintatapojen uudistaminen sekä näitä tukeva osaamisen kehittäminen edellyttivät nopeaa reagointia muutostilanteeseen ja tätä sopeuttamiseen liittyvää jatkotyötä ja näitä tukevia toimia jatketaan vuonna Eviran indeksiluvut jäävät hieman MMM:n ja valtion kokonaisindeksin tasosta. Vuoteen 2013 verrattuna Eviran kokonaisindeksien kehitys oli negatiivista.

15 Eviran henkilöstökertomus Palkkaus ja rahallinen palkitseminen Kehityskeskusteluja on Evirassa käyty kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Keväällä on käyty tulos- ja tavoitekeskustelut, joissa on arvioitu edellisen vuoden tulokset ja tarkistettu kuluvan vuoden tulostavoitteet. Henkilökohtainen suoriutuvuus nousi 69 henkilöllä. Syksyn kehityskeskustelut ovat painottuneet osaamisen kehittämiseen ja lisäksi syksyllä asetetaan alustavat tulostavoitteet seuraavalle vuodelle. Palkkoja korotettiin valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisella 20 euron yleiskorotuksella lukien. Eviran arviointi- ja kehittämisryhmä kokoontui 10 kertaa ja se arvioi 33 esitystä tehtävien sijoittamisesta viitetehtäviin. Ryhmään tuotiin arvioitavaksi työnantaja- tai työntekijäosapuolen esityksestä virkojen muuttuneita tehtäviä ja avoimeksi tulleiden virkojen ja tehtävien vaativuustasoja. Vaativuustaso muuttui 17 tehtävässä ja muutoksen kohteena oli 16 naista ja yksi mies. Suurimittaista palkkausjärjestelmän kehittämistyötä ei Evirassa tehty viraston sopeuttamistilanteen ja valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon toimintajärjestelmän (Kieku) käyttöönottoon valmistautumisen vuoksi. Kehittämisryhmässä tutustuttiin kuitenkin markkinapalkkavertailuun ja tehtiin otannalla pisteytysharjoituksia. Miesten ja naisten palkkauksellisia sukupuoleen liittyviä eroja ei havaittu ja Eviran palkkaukset noudattivat asiantuntijaorganisaation palkkaprofiilia ja valtion palkkamediaania. 3.4 Kunniamerkit ja tunnustukset eviralaisille Kunniamerkkien ja ansiomerkkien saajat vasemmalta Anneli Niemi, Tiina Kärnä, Raija Valtonen, Ulla Brunholm, Jukka Tegel, Inkeri Ylätalo, Tarja Korpela, Aila Pasanen, Raija Sinkkonen, Riitta Mangs, Kirsti Savela, Auli Vaarala, Perttu Koski ja Varpu Hirvelä-Koski. Kuvasta puuttuu Marja Saarinen. Kuva: Mirja Kallio

16 16 Eviran henkilöstökertomus 2014 Evira tekee vuosittain maa- ja metsätalousministeriölle kunniamerkkiesitykset ansioituneista virkamiehistä. Ministeriö toimittaa hallinnonalan esitykset Ritarikuntien käsiteltäväksi. Kunniamerkkiesityksillä Evira haluaa huomioida ja antaa julkista tunnustusta niille virkamiehille, jotka ovat tehtäviensä suorittamisessa osoittaneet erityistä ansioitumista. Tasavallan presidentti myönsi kunniamerkit yhdeksälle eviralaiselle: Suomen Leijonan I luokan ritarimerkkejä myönnettiin yksi, Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkkejä kaksi, Suomen Valkoisen Ruusun ansioristejä yksi, Suomen Leijonan ritarimerkkejä yksi, Suomen Leijonan ansioristejä yksi, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitaleja kaksi ja yksi Suomen Valkoisen Ruusun mitali. Evira hakee henkilöstölle vuosittain myös valtion virka-ansiomerkkejä. Tasavallan presidentti myöntää virka-ansiomerkit tunnustukseksi virassa tai toimessa valtion hyväksi suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Vuonna 2014 tunnustus myönnettiin seitsemälle eviralaiselle. Evira muistaa henkilökuntaansa pienin huomionosoituksin 50- ja 60-vuotispäivinä sekä henkilöiden lähtiessä eläkkeelle. Yksikönjohtaja Terhi Laaksonen sai Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ansioituneiden yhteistyökumppaneiden huomionosoituksen yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita edistävästä työstä salmonellan vastustamisessa. Kuva: Kirsi Rantala

17 Eviran henkilöstökertomus Puutarhaliitto luovutti ylitarkastaja Kari Nurmelle kultaisen ansiomerkin elämäntyöstä vaarallisten kasvintuhoojien ja niihin liittyvien säädösten selventämisestä tuottajille. Ansiomerkin perusteluissa todettiin, että Kari on tehnyt merkityksellistä työtä avomaan koristekasvien ja taimien hyväksi taimitarhalla, yliopistolla ja viimeisimmän rupeaman vuodesta 1988 lähtien viranomaisena. Kuva: Päivi Ronni 3.5 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja tilastollinen tasa-arvoselvitys päivitettiin. Uudella suunnitelmakaudella Evira ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa huomioon tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin vuoden 2015 alussa voimaan tulevien muutosten vaikutukset. Evira tekee sukupuolivaikutusten arvioinnin kaikissa henkilöstöä koskevissa muutostilanteissa. Eviran toiminnan sopeuttamista koskeviin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen sukupuolivaikutusten arviointi tehtiin irtisanomisuhan alaisista. Arvioinnin mukaan irtisanomisuhan alla olevien sukupuolijakauma noudatti Eviran yleistä sukupuolijakaumaa. Joulukuussa 2014 Eviran oman palkkarakenteen mukaisella vaativuusluokituksella samapalkkaindeksi oli 100,2. Indeksin perusteella Evirassa ei siten ole havaittavissa palkkausjärjestelmästä ja sen soveltamisesta johtuvaa miesten ja naisten välistä palkkaeriarvoisuutta. Eroavuuksia syntyy lähinnä sukupuolten hakeutuessa alun perin eri tehtäviin.

18 18 Eviran henkilöstökertomus Yhteistoiminta Evirassa Koko Eviran tasolla toimiva yhteistyötoimikunta kokoontui yhteensä kymmenen kertaa. Se käsitteli yhteistoiminnan vuosikelloon kuuluvia säännönmukaisia asioita ja ajankohtaisia järjestöjen tai työnantajan toimikuntaan tuomia kysymyksiä. Eviran taloudellista tilannetta, säästöjä ja toiminnan sopeuttamista käsiteltiin kaikissa yhteistyötoimikunnan kokouksissa tavalla tai toisella. Lisäksi käsiteltäviä asioita olivat työterveyshuollon palvelut ja käyttö, uuden virkaehtosopimuskauden uudistukset, työaikaleimauksiin liittyvät muutokset, siirtyminen Kieku-toimintajärjestelmään sekä valtion yhteiseen tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Osana Eviran toiminnan sopeuttamista käytettävissä olevaan taloudelliseen kehykseen käytiin Evirassa syksyllä yhteistoimintaneuvottelut, joiden osana toteutettiin laajalti säästöjä eri puolilla organisaatiota, jätettiin täyttämättä avoimeksi tulleita virkoja, päätettiin määräaikaisia palvelussuhteita, vähennettiin rekrytointeja, irtisanottiin henkilökuntaa, toteutettiin laajalti muutosturvaa ja erilaisia tukitoimenpiteitä sekä sopeutettiin monin eri tavoin toimintaa muuttuneeseen tilanteeseen.

19 Eviran henkilöstökertomus Henkilöstön toimintakyky ja työyhteisön hyvinvointi 5.1 Työhyvinvoinnin johtaminen Evirassa Työhyvinvointi syntyy työssä ja työtä tekemällä. Siihen vaikuttavat mm. työn tekemisen rakenteet ja johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus. Työhyvinvoinnilla on yhteys toiminnan aikaansaavuuteen, tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. Yksilötasolla työhyvinvointi tuottaa tyytyväisyyttä, motivaatiota ja arvostuksen kokemista. Eviran toiminnan ja talouden sopeuttamis- ja muutostilanne näkyi kuluneella toimintakaudella negatiivisesti useilla työhyvinvoinnin osa-alueilla. Epävarmuus tulevaisuudesta ja iso muutostilanne, töiden ja toimintamallien organisoimisen epäselvyys ja resurssien niukkuus näkyivät niin yksilöiden kuin työyhteisöjenkin arjessa. Evirassa työhyvinvointia tuetaan esimiesten ja johdon, henkilöstöhallinnon, työsuojelun, työterveyshuollon ja erilaisten verkostojen puitteissa. Työkaluja ovat esimerkiksi varhaisen tuen keskustelut ja kehityskeskustelut, työsuojeluohjelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä työpaikkaselvitykset. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa: henkilöstövoimavarojen johtamisessa, riskienhallinnassa sekä osaamisen ja esimiestyön uudistamisessa ja tukemisessa. Erityisen suuren merkityksen kuluneena toimintakautena sai yksilöiden ja työyhteisöjen muutosten tukeminen, mm. henkilökohtaiset muutosturvakeskustelut irtisanottujen ja/tai muutosten kohteena olleille (esimerkiksi perustietotekniikkapalveluja hoitavista tietohallinnon työntekijöistä viisi henkilöä siirtyy Valtoriin). Varhaisen tuen malli Eviran varhaisen keskustelun ja tuen mallilla tuetaan yksilön työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätään työyhteisön toimivuutta ja toisista välittämistä. Työyhteisön toimivuuden, työn sujumisen ja työkyvyn ylläpitämisen kannalta otetaan yhteiset asiat keskusteltavaksi ja sovittavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa varhaisen keskustelun ja tuen mallin avulla. Varhaisen keskustelun ja tuen mallissa ja prosessissa eri toimijoilla on omat roolinsa, mikä auttaa hahmottamaan yhteiseen tavoitteeseen pääsemistä. Esimies voi ottaa keskusteltavaksi minkä tahansa asian, joka vaikuttaa työyhteisössä työn sujumiseen. Lisäksi varhainen keskustelu käydään, kun saldo- tai poissaolorajat ylittyvät ja keskustelu kirjataan keskustelulomakkeeseen. Yhteistyökumppanina toimii tarvittaessa henkilöstöyksikkö ja työterveyshuolto. Varhaisen keskustelun ja tuen mallin Kuva: Kirsi Rantala Varhaisen keskustelun ja tuen mallin päivitystä suunnittelevat Hanna-Leena Myllärinen ja Marianne Turja.

20 20 Eviran henkilöstökertomus 2014 mukaisesti henkilöstöyksikkö ottaa esimiehiin yhteyttä kolme kertaa vuodessa, jos määritellyt saldo- tai poissaolorajat ylittyvät. Varhaisen keskustelun ja tuen puheeksiotto raja-arvojen ylittymisestä koski vuoden aikana 255 eri henkilöä. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi etsitään laaja-alaisesti. Loppuvuodesta käynnistettiin varhaisen keskustelun ja tuen mallin päivittäminen. Kehitystyössä hyödynnetään Helsingin kaupungilla kehitettyä VatuPassi-mallia. VatuPassia esiteltiin Eviran työsuojelutoimikunnassa ja se päätettiin ottaa kokeiltavaksi Evirassa. Mallin rakentaminen Eviran näköiseksi jatkuu vuonna 2015 Valtiokonttorin tukemana Kaiku-hankkeena 3. Tavoitteena on tuottaa vuorovaikutteisempi työkalu esimiehen ja työntekijän väliseen keskusteluun sekä yksilö- että ryhmätasolla. Liite 2 3 Kaiku-työelämänpalvelu on Valtiokonttorin valtion organisaatioille tuottama palvelu, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää organisaatioita ja työyhteisöjä toimiviksi ja hyvinvoinviksi. VARHAISEN KESKUSTELUN ASTEIKKO AUTTAA KESKUSTELUSSA Esimiehen ja työntekijän keskustelussa käydään asioita yhdessä läpi näistä neljästä näkökulmasta. Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kunnossa Kehitettävää Kehitettävää Kehitettävää Kehitettävää Perustehtävä tiedätkö mitä sinun pitäisi tehdä työn tavoitteet ja organisointi johtaminen/ esimiestoiminta työpaikan ilmapiiri ja tiedonkulku Osaaminen ammattitaito ja osaaminen suhteessa työtehtävääsi työn sujuminen Työkyky omat voimavarasi terveys ja työkyky työn ja muun elämän yhteensovitta minen Motivaatio motivaatio ja sitoutuminen yhteistyövalmiudet

21 Eviran henkilöstökertomus Työsuojelu Työsuojeluriskien arviointeihin perustuen yksiköissä tehtiin muun muassa riskitasoja pienentäviä tilajärjestelyjä ja välinehankintoja. Viikin laboratorioiden vaakapalkkipöytiä koskevan kolmivuotisen korvaushankkeen päätösvuonna korvattiin jäljellä olleet vanhat atk-pöydät uusilla ergonomisilla pöydillä. Vaaraluokkiin III ja IV kuuluville biologisille tekijöille altistuvista työntekijöistä alettiin pitää työnantajan rekisteriä. Uusi, henkistä hyvinvointia painottava työsuojelun toimintaohjelma valmisteltiin vuonna 2015 aloittavan uuden työsuojelutoimikunnan hyväksyttäväksi. Työterveyshuollot tukivat työsuojelua tekemällä työpaikkaselvityksiä ja erillisiä ergonomiaselvityksiä Eviran eri toimipaikoissa. Toimipaikoissa tehtiin neljä työsuojelun vaaratilanneilmoitusta enemmän kuin edellisenä vuonna. Tehdyistä 28 ilmoituksesta 14 liittyi teurastamoissa tehtävän lihantarkastuksen läheltä piti -tilanteisiin. Ensiapukoulutuksiin osallistuminen on tärkeä osa arjen työsuojeluvalmiuden ylläpitoa. Ensiapukurssi 1:lle osallistui 13 eviralaista ja ensiapukurssi 2:lle yhdeksän eviralaista. Ensiapuvalmiuden ylläpitokurssin kävi 12 eviralaista. 5.3 Työterveyshuollon toiminta Työterveyshuollon tehtävänä on ylläpitää, tukea ja edistää työntekijän työkykyä, vähentää työkyvyn menettämisen vaaraa, toteuttaa osaltaan varhaisen tuen mallia ja sairauspoissaolojen hallintaa sekä olla mukana kehittämässä työyhteisöjä ja sovittaa yhteen yksittäisten henkilöiden työtä ja työkykyä. Työterveyshuolto on esimiesten, johdon ja henkilöstöhallinnon kumppani tiedon tuottajana, toimenpiteiden ehdottajana ja toteuttajana sekä yhteistyökumppani monissa yhteistyöverkostoissa. Jokaisessa Eviran toimipaikassa on eviralaisille nimetty työterveyshuollon tiimi (lääkäri, työterveyshoitaja, fysioterapeutti ja psykologi), johon henkilöstö, esimiehet ja henkilöstöhallinto ovat tarvittaessa yhteydessä. Työterveyshuoltopalvelujen palveluntuottajat kilpailutettiin keväällä 2014 ja osalla eviralaisista työterveyshuolto vaihtui. Uudella sopimuskaudella kaikkien eviralaisten asiointi keskitettiin oman alueen yhteen nimettyyn työterveyshuollon toimipisteeseen, jolloin nimetyn tiimin rooli ja vastuu hoitoprosessista korostuu. Nimetyllä tiimillä on esimerkiksi päävastuu suunnitella henkilön työhön paluu pitkältä sairauslomalta. Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän entistä tiiviimmän yhteistyön merkitys korostuu. Työterveyshuoltojen toiminnan painopisteen tulisi olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Tähän ei aivan vielä päästy, sillä työterveyshuollon kustannusten jakaantuminen ennaltaehkäisevään toimintaan (Kelan kor- Kuva: Kirsi Rantala Minttu Sundström Mehiläisestä antaa vuosittaista influenssarokotusta Aleksi Pietikäiselle.

22 22 Eviran henkilöstökertomus 2014 vausluokka I) ja sairaanhoitoon (Kelan korvausluokka II) jakaantui seuraavasti: Kela I 44 % ja Kela II 56 %. Eviran työterveyshuollon kustannukset olivat valtion yleiseen tasoon nähden lähes kaksinkertaiset. MMM:n hallinnonalalla kustannukset olivat 478 euroa/henkilötyövuosi. Työterveyshuollon kustannukset kuitenkin laskivat 840 euroon/henkilötyövuosi, kun edellisvuonna kustannukset olivat 872,90 euroa/henkilötyövuosi. Työterveyshuollossa sairauden vuoksi tapahtuneet asiointimäärät laskivat merkittävästi 8,0 käynnistä 6,7 käyntiin. Työterveyshuollon palveluiden keskittäminen on omalta osaltaan saattanut vaikuttaa tähän laskuun. Lähde: Tahti 5.4 Evirestä Eviran VatuPassiin Nelivuotinen strategisen hyvinvoinnin johtamisen Evire-hanke saatettiin loppuun. Hankkeen tavoitteena oli tukea henkilöstön työkykyä, antaa esimiehille, johdolle ja henkilöstöhallinnolle työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen sekä tuottaa tietoa hyvinvointityön kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli lisätä onnistuneella hyvinvoinnin johtamisella Eviran ydintoiminnan vaikutuksia ja tuloksia. Evire oli Eviran ja Valtiokonttorin yhteinen Kaiku-hanke, jota Valtiokonttori on tukenut. Hankkeen tulosten odotettiin näkyvän työtyytyväisyytenä, työkyky- ja terveysriskien hallintana, vähentyneinä työterveyshuollon kustannuksina ja työurien pidentymisenä. Yksilötasolla henkilöstön työkykyä pyrittiin ylläpitämään, edistämään ja tukemaan tekemällä yhteistyötä eri verkostoissa, kuten työsuojelun toimijoiden, työterveyden, henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa. Työkaluja olivat varhaisen tuen keskustelut ja kehityskeskustelut, työsuojeluohjelmat ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä työpaikkaselvitykset.

23 Eviran henkilöstökertomus Painopiste oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa, henkilöstövoimavarojen johtamisessa, riskien hallinnassa, osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä esimiestyön kehittämisessä. Lisäksi toteutettiin myös laajempaa yhteistyötä kuntoutus-, vakuutus- ja eläketahojen kanssa. Osana hanketta alettiin päivittää Eviran varhaisen keskustelun ja tuen mallia uudella VatuPassi-mallilla, jota on kuvattu tarkemmin tämän henkilöstökertomuksen kappaleessa 5.1. VatuPassista toivotaan jatkossa ratkaisukeskeistä työkalua arjen sujumisen tueksi. Päivitystyön tueksi käynnistettiin Valtiokonttorin tukema uusi hyvinvoinnin hanke, Eviran VatuPassi. Eviressä tavoitteiksi asetetut tulokset eivät kaikilta osin toteutuneet vuonna 2014 Eviran toiminnan ja talouden sopeuttamisesta ja muutostilanteesta johtuen. Kokonaisuudessaan hanke oli kuitenkin hyvin onnistunut kootessaan ja tehdessään näkyviksi työhyvinvoinnin alle kuuluvia toimintoja ja toimijoita, niiden välisiä kytkentöjä ja vuorovaikutussuhteita sekä luodessaan uusia toimintamalleja, verkostoja, työkaluja ja tunnuslukuja työhyvinvoinnin johtamisen monimuotoiseen kenttään. Kuva: Päivi Ronni Eviran talviuintikerhoon kuuluvat Annikki Welling ja Arja Pohto osallistuivat talviuinnin SM-kisoihin Vierumäen urheiluopistolla. 5.5 Työhyvinvoinnin seuraaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä tiedolla johtaminen Työhyvinvoinnin kokonaisuuteen katsotaan kuuluvan useita eri toimintoja ja palveluja, kuten työsuojelu, ergonomia, työpaikkaruokailu ja työpaikkaliikunta, samoin organisaation yhteiset hyvinvointihankkeet, varhainen tuki, esimiestyö ja johtaminen sekä osaamisen kehittäminen. Työhyvinvointiin liittyviä raportteja, mittareita ja tunnuslukuja kerätään ja seurataan systemaattisesti. Johdolle tuotetaan omat raporttipakettinsa. Tietoa hyödynnetään osana työhyvinvoinnin johtamista. Työhyvinvoinnin tunnuslukuja ovat muun muassa terveysprosentti, sairauspoissaolot, työtapaturmat, eläköitymistiedot sekä työhyvinvoinnin indeksit, kuten VM- Baron ja VATUn inhimillisen pääoman (IPO) indeksit. Vaikka vastuu oman työhyvinvoinnin ylläpitämisestä on viime kädessä henkilöllä itsellään, on tärkeää tukea ja johtaa yksilön hyvinvointia hänen omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan. Tulevaisuudessa on tavoitteena keskustella työntekijän kanssa työn tekemisestä mahdollisimman avoimesti ja vuorovaikutteisesti uuden mallin (Eviran VatuPassi) mukaisesti neljän elementin kautta, joita ovat työn tekemisen rakenteet, työkyky, osaaminen ja motivaatio. Tyky-toimintaa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti kaikilla Eviran toimipaikoilla. Tavoitteena on tuottaa ja järjestää Evirassa sellaisia tyky-toimintoja, jotka sopivat mahdollisimman monelle eviralaiselle. Kuva: Päivi Ronni Tammikuussa perustettiin Eviran Martat, joiden kalakurssilla kotitalousneuvoja Tuula Kivialho Uudenmaan Martoista antoi vinkkejä mm. kuhan ja silakan fileoimiseen, ahvenen nylkemiseen. Ulla Brunholm ja Leena Lilleberg seuraavat työn kulkua.

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Eviran henkilöstökertomus 2015

Eviran henkilöstökertomus 2015 Eviran henkilöstökertomus 2015 SISÄLLYS 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 5 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...5 2.2 Henkilöstö sukupuolen mukaan...6 2.3 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12 Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro Dnro 2 (9) Johdanto Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toisen toimintavuoden henkilöstötilinpäätös 2011 on edellisvuoden tapaan erillinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus

Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus Yhdessä Katsaus valtion henkilöstön työtyytyväisyyteen 2016 VMBaro-henkilöstötutkimus 16.6.2017 1 Sisältö 1. VMBaro 2. Koko valtion infoluvut 3. Innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit: koko valtio

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot