FSD2463. European Social Survey 2008: Suomen aineisto. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2463. European Social Survey 2008: Suomen aineisto. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: European Social Survey 2008: Suomen aineisto [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :44: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: European Social Survey 2008: Suomen aineisto [elektroninen aineisto]. FSD2463, versio 1.1 ( ). Tilastokeskus [aineistonkeruu], Jowell, Roger & Central Co-ordinating Team, European Social Survey & Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos [tuottajat]. ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data. Norway: Norwegian Social Science Data Services & Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakajat], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomakkeet suomeksi 301 B Kyselylomakkeet ruotsiksi 371 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: European Social Survey 2008: Suomen aineisto Aineiston nimi englanniksi: European Social Survey 2008: Finnish Data Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Koko kansainvälinen aineisto ja englanninkielinen Suomen aineisto ovat saatavina Norjan tietoarkiston NSD:n ESS-sivuilta. 1 Palvelu edellyttää rekisteröitymistä, minkä jälkeen käyttäjätunnuksena on oma sähköpostiosoite. Aineistot ja aineistonkeruu on dokumentoitu sivuilla yksityiskohtaisesti. Palvelu sisältää mm. erikieliset kyselylomakkeet, projektin, metodologian ja kenttätyön kuvaukset sekä haastatteluajankohdan taustatietoja osallistujamaista. Aineistosta on mahdollista tehdä yksinkertaisia analyysejä myös suoraan verkossa. Kansainvälisten aineistojen päivitykset hankkeen englanninkielisillä verkkosivuilla. 2 Ajankohtaista tietoa aineistojen päivityksistä ja hälytyksistä, jotka voivat liittyä myös Suomen aineistoon. Tekijät Jowell, Roger (PI) (City University. Centre for Comparative Social Surveys) Central Co-ordinating Team, European Social Survey Ervasti, Heikki (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

8 1. Aineiston kuvailu Nieminen, Markku (Tilastokeskus) Melkas, Tuula (Tilastokeskus) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat arvot; ennakkoluulot; huono-osaisuus; hyvinvointi; ikäryhmät; ikäsyrjintä; ikääntyneet; joukkoviestimet; julkiset palvelut; luottamus; maahanmuutto; nuoret; oikeudenmukaisuus; poliittinen käyttäytyminen; poliittinen osallistuminen; poliittinen toiminta; siirtolaisuus; sosiaalietuudet; sosiaalinen pääoma; sosiaalipalvelut; sosiaaliset ongelmat; sosiaalisuus; syrjintä; tyytyväisyys; työttömyys; uskonnollinen käyttäytyminen; vanhukset; verotus Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; politiikantutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; sosiaalipolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: ESS (European Social Survey) European Social Survey, ESS, on joka toinen vuosi koottava yli 20 maan kansainvälinen kyselytutkimus. ESS:n ensimmäinen kierros toteutettiin vuosina 2002/2003. Hanketta rahoittavat Euroopan komissio, Euroopan tiederahasto ja tutkimusrahoittajat kussakin maassa, Suomessa Suomen Akatemia. Hankkeen aineistot koostuvat joka kierroksella koottavasta ydinmoduulista, kahdesta tai useammasta vaihtuvasta moduulista sekä lisälomakkeilla kerätyistä osioista. Tutkimusten avulla on mahdollista seurata mielipiteiden ja elämäntilanteiden muutosta ja jatkuvuutta useilla eri aihealueilla. Samanlaisina toistettavat kysymykset koskevat muun muassa tiedotusvälineitä ja luottamusta, poliittisia mielipiteitä ja osallistumista, hallintoa ja tehokkuutta, moraalisia, poliittisia ja sosiaalisia arvoja, sosiaalista syrjintää ja ulossulkemista, kansallista, etnistä ja uskonnollista 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu sitoutuneisuutta, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, sosiaalisia verkostoja sekä väestöllisiä ja sosiaalis-taloudellisia tekijöitä. Lisätietoja hankkeesta saa tietoarkiston ESS-sivulta ja ESS-hankkeen kotisivulta. Sisällön kuvaus Tutkimus käsitteli useita eri aihealueita, kuten median käyttöä ja sosiaalista luottamusta; kiinnostusta, luottamusta ja osallistumista politiikkaan, poliittista sitoutuneisuutta ja suuntautuneisuutta, tyytyväisyyttä omaan tilanteeseen ja joihinkin erikseen mainittuihin yhteiskunnan palveluihin, koettua hyvinvointia ja ulossulkemista, uskonnollisia mielipiteitä, koettua syrjintää sekä kansallista ja etnistä identiteettiä. Nämä teemat toistuvat ESS-tutkimuskierroksilla. Vaihtuvien osioiden aiheena olivat hyvinvointi, sosiaaliturva ja ikäsyrjintä. Vastaajaa pyydettiin ottamaan kantaa väittämiin, jotka koskivat muun muassa tuloeroja, lasten auktoriteettien kunnioitusta, naisen asemaa, yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja rikollisille annettavia rangaistuksia. Lisäksi pyydettiin arvioimaan työttömien, työkyvyttömien, köyhien ja ulkomailla syntyneiden määrää, eri väestöryhmien keskimääräistä elintasoa, päivähoitomahdollisuuksia ja nuorten mahdollisuuksia löytää ensimmäinen työpaikka. Sosiaaliturvaan liittyen kysyttiin, mitkä tehtävät kuuluvat valtiolle ja mitkä kunnalle. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä sosiaalietuuksien vaikutuksista, sosiaaliturvan järjestämisestä, terveydenhuoltoja veroviranomaisten tehokkuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä eläketurvasta. Ikäryhmiä koskevia mielipiteitä kartoitettiin kysymällä missä iässä ihmisiä pidetään vanhoina, mihin ikäryhmään vastaaja mielestään kuuluu, minkälainen on erilaisten ikäryhmien asema yhteiskunnassa ja onko Suomessa ikäsyrjintää. Edelleen kysyttiin, minkälaisina eri ikäryhmiin kuuluvia ihmisiä pidetään, miten alle 30-vuotiaisiin ja yli 70-vuotiaisiin suhtaudutaan, onko vastaajaa itseään kohdeltu epäoikeudenmukaisesti iän, sukupuolen tai etnisen taustan vuoksi ja onko hänellä alle 30-vuotiaita tai yli 70-vuotiaita ystäviä, perheenjäseniä tai työtovereita. Itsetäytettävät ns. perävaunulomakkeet sisälsivät vastaajien perusarvoja 21 väitelauseen avulla kartoittavan Schwartzin arvomittarin (Human Values Scale) ja päälomakkeen laatua kontrolloivia testikysymyksiä. Lisäksi esitettiin kysymyksiä sosiaalietuuksien ja -palvelujen käytöstä sekä globalisaatiosta. Haastattelijan täyttämässä lomakkeessa kysyttiin haastattelutilanteen sujumisesta ja haastateltavan asuinalueesta. Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: 15 vuotta täyttänyt väestö 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Tilastokeskus Aineiston tuottajat: Jowell, Roger (PI) (City University. Centre for Comparative Social Surveys); Central Co-ordinating Team, European Social Survey; Kansalliset koordinaattorit kustakin maasta Keruumenetelmä: Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI), Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake. Kohdehenkilöille lähetettiin etukäteen kirje ja tutkimuksesta kertova esite ja heihin otettiin yhteyttä puhelimitse. Suppeampi aineisto kerättiin nk. perävaunulomakkeilla. Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: Käyntikyselyn osalta vastausprosentti oli 68.4 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 437 muuttujaa ja 2195 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta. Otokseen poimittiin Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta 3300 Suomessa asuvaa 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. Ylipeittoon kuuluivat kuolleet sekä kenttätyöjakson ajan laitoksissa tai ulkomailla asuneet, netto-otos oli Perusjoukko lajiteltiin asuinpaikan, sukupuolen ja iän suhteen. Jokaiseen ei-tavattuun kohdehenkilöön otettiin yhteyttä vähintään neljä kertaa ennen kuin tapaus luokiteltiin puuttuvaksi. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineiston keräämisessä on käytetty neljää suomenkielistä ja neljää ruotsinkielistä kyselylomaketta. Lisäksi aineistossa ovat mukana haastattelijakyselyllä kerätyt muuttujat. Käyntihaastatteluun (lomake quf2463) perustuvat muuttujat A1-F73. Perävaunulomakkeiden GS-alkuiset arvomittariväittämät ja vain Suomessa kerätyt L-alkuiset kysymykset on esitetty samanlaisina näissä lomakkeissa. Perävaunulomakkeet sisältävät lisäksi käyntikyselylomakkeen metodologisia testikysymyksiä eli samansisältöisiä, mutta eri tavalla muotoiltuja kysymyksiä (lomake quf2463_a: HS1-HS12, lomake quf2463_b: HS13-HS24 ja lomake quf2463_c: muuttujat HS25-HS36). Muuttujat I1-I7 ja N1-N7 perustuvat haastattelijakyselyyn (lomake quf2463_h). Joihinkin aineiston muuttujiin on määritelty numeerisia puuttuvia arvoja. Nämä puuttuvat arvot ovat vain datassa eivätkä ne käy ilmi koodikirjasta. Julkaisut Demokratiaindikaattorit Toim. Borg, Sami. Helsinki: Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. URN:ISBN: Saari, Juho (2010). Hyvinvointivaltio 2010-luvulle. Teoksessa: Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa (toim. Juho Saari), Helsinki: Eduskunnan 4

11 1.4. Aineiston käyttö tulevaisuusvaliokunta. Julkaisu 5/2010. Saari, Juho (2010). Hyvinvointivaltion rakenne. Teoksessa: Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa (toim. Juho Saari), Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Julkaisu 5/2010. Saari, Juho (2012) Onnellisuuspolitiikka. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea. Julkaisuja 1/ Helsinki: Kalevi Sorsan säätiö. Salonen, Anna Sofia (2012). Kristillisen päihdetyön asiakkaat. Teoksessa: Hostikka Henna & Salonen Anna Sofia & Rantala, Heikki: Kristillisen päihdetyön barometri 2011, Helsinki: Sininauhaliitto. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineistossa on yksi painomuuttuja, joka korjaa otosta väestösuhteita edustavaksi (pohjana väestön ikä-sukupuoli-suhteet, äidinkieli, muunnettu suuraluejako ja kuntaryhmitys). Painot laskettiin käyttäen Devillen ja Särndalin (JASA, 1992) painojen kalibrointimenetelmää. Painotuksessa käytettiin seuraavia jakaumia: 1) sukupuoli ikäluokittain: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-79, 80 ja yli, vastaajan sukupuolen mukaan (2*13=26 luokkaa), 2) vastaajan äidinkieli: suomi ja saame, ruotsi, norja ja tanska, muut (3 luokkaa), 3) muunnettu suuraluejako (NUTS2): pääkaupunkiseutu, Etelä-Suomi (pl. pääkaupunkiseutu) + Ahvenanmaa, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi (5 luokkaa) ja 4) tilastollinen kuntaryhmitys: kaupunkimaiset kunnat, taajaan asutut kunnat, maaseutumaiset kunnat (3 luokkaa). Alkuperäisenä painona käytettiin otospainoa jaettuna vastaustodennäköisyydellä koko otoksen tasolla. Siten se oli sama jokaiselle otokseen poimitulle henkilölle. Lopulliset painot laskettiin käyttäen yllämainittuja väestöjakaumia. Kalibrointi suoritettiin käyttäen logitetäisyysfunktiota ja ns. g-painojen vaihtelu rajoitettiin välille [0.6, 2.1]. Lopullisten painojen variaatiokerroin oli 19.4 prosenttia. Painottamiseen käytettiin CALMAR- SAS-makroa (ks. Sautory 1993). Lopulliset painot skaalattiin siten, että keskiarvoksi tuli 1, jolloin ne summautuvat vastaajien lukumääräksi. Käyttöoikeudet Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2195 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2195 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2195 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [A1] Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa television katsomiseen tavallisina arkipäivinä? Kysymyksen esiteksti TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä) ja melko nopeasti sen vaihtoehdon mukaan, joka ensimmäisenä tuntuu oikealta. Kortti 1.Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa television katsomiseen tavallisina arkipäivinä? 8

15 A2 Ohjeet haastattelijalle MA-PE LOMA-AJAN ULKOPUOLELLA, AKTIIVISTA TV:N SEURAAMISTA. En ollenkaan Alle 1 tuntia tuntia Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 1 tuntia Yli 1 1 tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 1 tuntia Yli 2 1 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia Yli 3 tuntia tieto puuttuu (User missing) Ei osaa sanoa [A2] Kuinka paljon yhteensä katsotte television uutislähetyksiä tai politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia käsitteleviä ohjelmia tavallisina arkipäivinä? Vielä kortti 1. Kuinka paljon yhteensä katsotte television uutislähetyksiä tai politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia käsitteleviä ohjelmia tavallisina arkipäivinä? Ohjeet haastattelijalle HALLINTO, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA TAI IHMISET, JOTKA LIITTYVÄT NIIHIN. En ollenkaan Alle 1 tuntia tuntia Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 1 tuntia Yli 1 1 tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 1 tuntia Yli 2 1 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Yli 3 tuntia tieto puuttuu (User missing) Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [A3] Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa radion kuunteluun tavallisina arkipäivinä? Vielä kortti 1. Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa radion kuunteluun tavallisina arkipäivinä? Ohjeet haastattelijalle MA-PE LOMA-AJAN ULKOPUOLELLA, AKTIIVISTA RADION KUUNTELUA. En ollenkaan Alle 1 tuntia tuntia Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 1 tuntia Yli 1 1 tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 1 tuntia Yli 2 1 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia Yli 3 tuntia tieto puuttuu (User missing) Ei osaa sanoa [A4] Entä kuinka paljon kuuntelette radion uutislähetyksiä tai politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia käsitteleviä ohjelmia tavallisina arkipäivinä? Vielä kortti 1. Entä kuinka paljon kuuntelette radion uutislähetyksiä tai politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia käsitteleviä ohjelmia tavallisina arkipäivinä? 10

17 A5 Ohjeet haastattelijalle HALLINTO, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA TAI IHMISET, JOTKA LIITTYVÄT NIIHIN. En ollenkaan Alle 1 tuntia tuntia Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 1 tuntia Yli 1 1 tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 1 tuntia Yli 2 1 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia Yli 3 tuntia tieto puuttuu (User missing) Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [A5] Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa sanomalehtien lukemiseen tavallisina arkipäivinä? Vielä kortti 1. Kuinka paljon yhteensä käytätte aikaa sanomalehtien lukemiseen tavallisina arkipäivinä? Ohjeet haastattelijalle KAIKKI SANOMALEHDET, MUKAAN LUKIEN ILTAPÄIVÄLEHDET JA ILMAISJAKE- LULEHDET. En ollenkaan Alle 1 tuntia tuntia Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 1 tuntia Yli 1 1 tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 1 tuntia (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Yli 2 1 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia Yli 3 tuntia tieto puuttuu (User missing) Ei osaa sanoa [A6] Kuinka paljon tästä lehtien lukemiseen käyttämästänne ajasta luette lehdistä politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia koskevia juttuja? Vielä kortti 1. Kuinka paljon tästä lehtien lukemiseen käyttämästänne ajasta luette lehdistä politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia koskevia juttuja? En ollenkaan Alle 1 tuntia tuntia Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 1 tuntia Yli 1 1 tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 1 tuntia Yli 2 1 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia Yli 3 tuntia tieto puuttuu (User missing) Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [A7] Kuinka usein käytätte Internetiä, World Wide Webiä tai sähköpostia töissä tai kotona omiin henkilökohtaisiin asioihinne? Kortti 2. Kuinka usein käytätte Internetiä, World Wide Webiä tai sähköpostia töissä tai kotona omiin henkilökohtaisiin asioihinne? Ohjeet haastattelijalle INTERNETIN KÄYTTÖ KIRJASTOSSA, OPPILAITOKSESSA TAI NETTIKAHVILOISSA LASKETAAN MUKAAN. 12

19 A8 Töissä tai kotona ei ole Internetiä En koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Useita kertoja kuukaudessa Kerran viikossa Useita kertoja viikossa Joka päivä [A8] Voiko mielestänne ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen. Kysymyksen esiteksti SOSIAALINEN LUOTTAMUS Kortti 3. Voiko mielestänne ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen. Kertokaa mielipiteenne asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja 10, että useimpiin ihmisiin voi luottaa? Ei voi olla liian varovainen Useimpiin ihmisiin voi luottaa Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [A9] Oletteko sitä mieltä, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää Teitä hyväkseen vai luuletteko, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja? Kortti 4. Oletteko sitä mieltä, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää Teitä hyväkseen vai luuletteko, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja? Useimmat ihmiset yrittäisivät käyttää minua hyväkseen Useimmat ihmiset yrittäisivät olla reiluja Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [A10] Katsotteko, että useimmiten ihmiset pyrkivät olemaan auttavaisia toisia kohtaan vai että enimmäkseen he ajattelevat vain omaa etuaan? Kortti 5. Katsotteko, että useimmiten ihmiset pyrkivät olemaan auttavaisia toisia kohtaan vai että enimmäkseen he ajattelevat vain omaa etuaan? Ihmiset ajattelevat enimmäkseen itseään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 B2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ihmiset yrittävät enimmäkseen olla auttavaisia Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B1] Kuinka kiinnostunut olette politiikasta? Kysymyksen esiteksti POLITIIKKA Kuinka kiinnostunut olette politiikasta: Erittäin kiinnostunut Melko kiinnostunut Ette kovin kiinnostunut Ette lainkaan kiinnostunut [B2] Kuinka usein Teistä tuntuu siltä, että politiikka on niin monimutkaista, että ette oikein ymmärrä, mistä on kyse? Kortti 6. Kuinka usein Teistä tuntuu siltä, että politiikka on niin monimutkaista, että ette oikein ymmärrä, mistä on kyse? 15

22 2. Muuttujat Ei koskaan Harvoin Joskus Toisinaan Usein Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B3] Kuinka vaikeaa tai helppoa Teidän on muodostaa mielipiteenne politiikkaa koskevista kysymyksistä? Kortti 7. Kuinka vaikeaa tai helppoa Teidän on muodostaa mielipiteenne politiikkaa koskevista kysymyksistä? Erittäin vaikeaa Vaikeaa Ei vaikeaa eikä helppoa Helppoa Erittäin helppoa Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B4] Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Eduskunta? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 8. Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että ette luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotatte erittäin vahvasti kyseiseen tahoon: Eduskunta? 16

23 B5 En luota ollenkaan Luotan täysin Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B5] Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Oikeusjärjestelmä (mm. käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus)? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 8. Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että ette luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotatte erittäin vahvasti kyseiseen tahoon: Oikeusjärjestelmä (mm. käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus)? En luota ollenkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Luotan täysin Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B6] Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Poliisi? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 8. Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että ette luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotatte erittäin vahvasti kyseiseen tahoon: Poliisi? En luota ollenkaan Luotan täysin Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

25 B8 [B7] Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Poliitikot? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 8. Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että ette luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotatte erittäin vahvasti kyseiseen tahoon: Poliitikot? En luota ollenkaan Luotan täysin Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B8] Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Poliittiset puolueet? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 8. Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että ette luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotatte erittäin vahvasti kyseiseen tahoon: Poliittiset puolueet? 19

26 2. Muuttujat En luota ollenkaan Luotan täysin Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B9] Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Euroopan parlamentti? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 8. Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että ette luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotatte erittäin vahvasti kyseiseen tahoon: Euroopan parlamentti? En luota ollenkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 B10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Luotan täysin Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B10] Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. YK (Yhdistyneet Kansakunnat)? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 8. Kertokaa asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka paljon henkilökohtaisesti luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Nolla tarkoittaa sitä, että ette luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotatte erittäin vahvasti kyseiseen tahoon: YK (Yhdistyneet Kansakunnat)? En luota ollenkaan Luotan täysin Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [B11] Äänestittekö Te viime eduskuntavaaleissa maaliskuussa 2007? Jotkut ihmiset jättävät nykyään syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestittekö Te viime eduskuntavaaleissa maaliskuussa 2007? Ohjeet haastattelijalle ÄÄNIOIKEUTETTU 18-VUOTTA VIIMEISTÄÄN VAALIPÄIVÄNÄ Kyllä En Ei äänioikeutettu Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [B12] Mitä puoluetta äänestitte? Mitä puoluetta äänestitte? Kansallinen Kokoomus Ruotsalainen Kansanpuolue Liberaalit Suomen Keskusta Perussuomalaiset Suomen Kristillisdemokraatit Vihreä liitto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vasemmistoliitto Suomen Kommunistinen Puolue Kommunistinen Työväenpuolue (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 B13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jokin muu tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B12_1] Jokin muu, mikä? (Avokysymys, vastauksia ei ole toimitettu FSD:lle) Jokin muu, mikä? Ei valideja arvoja [B13] Ottanut yhteyttä poliitikkoon tai valtion tai kunnan virkamieheen? Kysymysryhmän esiteksti On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista: Ottanut yhteyttä poliitikkoon tai valtion tai kunnan virkamieheen? HENKILÖKOHTAISTEN ASIOIDEN HOITO EI KUULU KYSYMYKSEN PIIRIIN. Kyllä En tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [B14] Toiminut jossakin puolueessa tai poliittisessa ryhmässä? Kysymysryhmän esiteksti On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista: Toiminut jossakin puolueessa tai poliittisessa ryhmässä? Kyllä En tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa [B15] Toiminut jossakin muussa järjestössä tai yhdistyksessä? Kysymysryhmän esiteksti On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista: Toiminut jossakin muussa järjestössä tai yhdistyksessä? Kyllä En tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa

31 B17 [B16] Käyttänyt tai pitänyt esillä kampanjatuotteita, kuten rintamerkkejä, tarroja tms.? Kysymysryhmän esiteksti On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista: Käyttänyt tai pitänyt esillä kampanjatuotteita, kuten rintamerkkejä, tarroja tms.? Kyllä En tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa [B17] Allekirjoittanut kansalaisadressin tai -vetoomuksen? Kysymysryhmän esiteksti On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista: Allekirjoittanut kansalaisadressin tai -vetoomuksen? (Kansalaisadressi tai -vetoomus on nimilista, johon on kerätty suuri määrä allekirjoituksia siinä tarkoituksessa, että vaikutetaan päätöksentekijöihin.) Kyllä En tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B18] Osallistunut lailliseen mielenosoitukseen? Kysymysryhmän esiteksti On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista: Osallistunut lailliseen mielenosoitukseen? Kyllä En tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa [B19] Boikotoinut, eli kieltäytynyt tai välttänyt ostamasta tiettyjä tuotteita? Kysymysryhmän esiteksti On olemassa erilaisia keinoja parantaa Suomen asioita tai estää asioiden kehittymistä huonoon suuntaan. Oletteko viimeisten 12 kuukauden aikana tehnyt mitään seuraavista: Boikotoinut, eli kieltäytynyt tai välttänyt ostamasta tiettyjä tuotteita? 26

33 B20B Kyllä En tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa [B20A] Tuntuuko jokin poliittinen puolue Teistä läheisemmältä kuin muut puolueet? Tuntuuko jokin poliittinen puolue Teistä läheisemmältä kuin muut puolueet? (Puolue, jonka kanta on lähimpänä näkemyksiänne riippumatta siitä, mitä puoluetta äänestätte). Kyllä Ei tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B20B] Mikä puolue? Mikä puolue? Kansallinen Kokoomus Ruotsalainen Kansanpuolue Liberaalit Suomen Keskusta Perussuomalaiset Suomen Kristillisdemokraatit (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vihreä liitto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vasemmistoliitto Suomen Kommunistinen Puolue Kommunistinen Työväenpuolue Jokin muu tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B20B_1] Jokin muu, mikä? (Avokysymys, vastauksia ei ole toimitettu FSD:lle) Jokin muu, mikä? Ei valideja arvoja [B20C] Kuinka läheiseksi tunnette kyseisen puolueen? Kuinka läheiseksi tunnette kyseisen puolueen: Erittäin läheiseksi Melko läheiseksi Ette läheiseksi Ette lainkaan läheiseksi tieto puuttuu (User missing) Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B21] Oletteko jonkin poliittisen puolueen jäsen? Oletteko jonkin poliittisen puolueen jäsen? 28

35 B22_1 Kyllä En tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B22] Minkä puolueen? Minkä puolueen? Kansallinen Kokoomus Ruotsalainen Kansanpuolue Liberaalit Suomen Keskusta Perussuomalaiset Suomen Kristillisdemokraatit Vihreä liitto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vasemmistoliitto Suomen Kommunistinen Puolue Kommunistinen Työväenpuolue Jokin muu tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B22_1] Jokin muu, mikä? (Avokysymys, vastauksia ei ole toimitettu FSD:lle) Jokin muu, mikä? Ei valideja arvoja 29

36 2. Muuttujat [B23] Mihin kohtaan sijoittaisitte itsenne asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa? Kortti 9. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisitte itsenne asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa? Vasemmisto Oikeisto Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B24] Yleisesti ottaen, kuinka tyytyväinen olette elämäänne nykyisin? Kysymyksen esiteksti Kortti 10. Yleisesti ottaen, kuinka tyytyväinen olette elämäänne nykyisin. Käyttäkää korttia 10, jossa 0 tarkoittaa äärimmäisen tyytymätöntä ja 10 äärimmäisen tyytyväistä? Äärimmäisen tyytymätön (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 B25 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Äärimmäisen tyytyväinen Kieltäytyi Ei osaa sanoa [B25] Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa? Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa? Äärimmäisen tyytymätön Äärimmäisen tyytyväinen Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [B26] Kuinka tyytyväinen olette siihen, miten Suomen nykyinen hallitus hoitaa tehtävänsä? Kuinka tyytyväinen olette siihen, miten Suomen nykyinen hallitus hoitaa tehtävänsä? Äärimmäisen tyytymätön Äärimmäisen tyytyväinen Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B27] Kuinka tyytyväinen olette siihen, kuinka demokratia toimii Suomessa? Kuinka tyytyväinen olette siihen, kuinka demokratia toimii Suomessa? Äärimmäisen tyytymätön (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 B28 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Äärimmäisen tyytyväinen Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B28] Mitä mieltä olette Suomen nykyisestä koulutusjärjestelmästä (tai koulutuksen tasosta)? Kysymyksen esiteksti Kortti 11. Mitä mieltä olette Suomen nykyisestä koulutusjärjestelmästä (tai koulutuksen tasosta)? Ohjeet haastattelijalle MIKÄ TAHANSA ARVOSTELUPERUSTE KELPAA. Äärimmäisen huono Äärimmäisen hyvä Kieltäytyi Ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [B29] Mitä mieltä olette Suomen terveyspalvelujen tasosta nykyisin? Mitä mieltä olette Suomen terveyspalvelujen tasosta nykyisin? Ohjeet haastattelijalle MIKÄ TAHANSA ARVOSTELUPERUSTE KELPAA. Äärimmäisen huono Äärimmäisen hyvä Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B30] Valtiovallan pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 12. Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa: Valtiovallan pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi? 34

41 B32 Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B31] Homoilla ja lesboilla pitäisi olla vapaus elää elämäänsä haluamallaan tavalla? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 12. Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa: Homoilla ja lesboilla pitäisi olla vapaus elää elämäänsä haluamallaan tavalla? Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B32] Poliittiset puolueet, jotka pyrkivät kaatamaan demokratian, pitäisi kieltää? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 12. Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa: 35

42 2. Muuttujat Poliittiset puolueet, jotka pyrkivät kaatamaan demokratian, pitäisi kieltää? Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B33] Nykyaikaiseen tieteeseen voi luottaa ympäristöongelmien ratkaisussa? Kysymysryhmän esiteksti Kortti 12. Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa: Nykyaikaiseen tieteeseen voi luottaa ympäristöongelmien ratkaisussa? Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

43 B35 [B34] Kun ajatellaan Euroopan Unionia, jotkut ihmiset sanovat, että Euroopan yhdentymistä pitäisi viedä pidemmälle. Toisten mielestä se on jo mennyt liian pitkälle. Mikä numero asteikolla parhaiten kuvaa Teidän mielipidettänne? Kortti 13. Kun ajatellaan Euroopan Unionia, jotkut ihmiset sanovat, että Euroopan yhdentymistä pitäisi viedä pidemmälle. Toisten mielestä se on jo mennyt liian pitkälle. Mikä numero asteikolla parhaiten kuvaa Teidän mielipidettänne? Yhdentyminen on jo mennyt liian pitkälle Yhdistymistä pitäisi viedä pidemmälle Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B35] Kuinka paljon Suomen tulisi sallia sellaisten ihmisten muuttaa maahan asumaan, jotka kuuluvat samaan rotuun tai etniseen ryhmään kuin useimmat suomalaiset? Kysymyksen esiteksti Seuraavaksi kysymyksiä maahanmuuttajia koskien. Kortti 14. Kuinka paljon Suomen tulisi sallia sellaisten ihmisten muuttaa maahan asumaan, jotka kuuluvat samaan rotuun tai etniseen ryhmään kuin useimmat suomalaiset? 37

44 2. Muuttujat Pitäisi sallia paljon Pitäisi sallia melko paljon Pitäisi sallia vähän Ei pitäisi sallia lainkaan Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B36] Entä sellaisia ihmisiä, jotka edustavat eri rotua tai etnistä alkuperää kuin useimmat suomalaiset? Entä sellaisia ihmisiä, jotka edustavat eri rotua tai etnistä alkuperää kuin useimmat suomalaiset? Pitäisi sallia paljon Pitäisi sallia melko paljon Pitäisi sallia vähän Ei pitäisi sallia lainkaan Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B37] Entä köyhemmistä Euroopan ulkopuolisista maista olevien ihmisten muuttaa Suomeen asumaan? Entä köyhemmistä Euroopan ulkopuolisista maista olevien ihmisten muuttaa Suomeen asumaan? Pitäisi sallia paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 B39 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Pitäisi sallia melko paljon Pitäisi sallia vähän Ei pitäisi sallia lainkaan Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B38] Onko kaiken kaikkiaan mielestänne haitaksi vai eduksi Suomen taloudelle, että muista maista muuttaa ihmisiä Suomeen? Kortti 15. Onko kaiken kaikkiaan mielestänne haitaksi vai eduksi Suomen taloudelle, että muista maista muuttaa ihmisiä Suomeen? Haitaksi taloudelle Eduksi taloudelle Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B39] Uskotteko, että kulttuurielämä Suomessa heikentyy vai rikastuu, kun Suomeen muuttaa ihmisiä muista maista? Kortti 16. Uskotteko, että kulttuurielämä Suomessa heikentyy vai rikastuu, kun Suomeen muuttaa ihmisiä muista maista? 39

46 2. Muuttujat Kulttuurielämä heikkenee Kulttuurielämä rikastuu Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [B40] Muuttuuko Suomi paremmaksi vai huonommaksi paikaksi asua, kun muista maista muuttaa tänne ihmisiä? Kortti 17. Muuttuuko Suomi paremmaksi vai huonommaksi paikaksi asua, kun muista maista muuttaa tänne ihmisiä? Muuttuu huonommaksi paikaksi asua Muuttuu paremmaksi paikaksi asua Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 C2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [C1] Kuinka onnellinen yleisesti ottaen olette? Kysymyksen esiteksti HYVINVOINTI JA SOSIAALISET SUHTEET Kortti 18. Kuinka onnellinen yleisesti ottaen olette? Erittäin onneton Erittäin onnellinen Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [C2] Kuinka usein tapaatte ystäviänne, sukulaisianne tai työtovereitanne muuten kuin työasioissa? Kortti 19. Kuinka usein tapaatte ystäviänne, sukulaisianne tai työtovereitanne muuten kuin työasioissa? Ohjeet haastattelijalle TAPAAMISET KASVOKKAIN JA VAPAAEHTOISESTI. KAIKKI YHTEENLASKETTU- NA, ESIM. TAPAA KERRAN VIIKOSSA SUKULAISEN JA KERRAN VIIKOSSA TYÖTO- 41

48 2. Muuttujat VERIN = USEITA KERTOJA VIIKOSSA. EI SAMAN KOTITALOUDEN JÄSENIÄ. En koskaan Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Useita kertoja kuukaudessa Kerran viikossa Useita kertoja viikossa Päivittäin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [C3] Onko Teillä ketään, jonka kanssa voitte keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioistanne? Onko Teillä ketään, jonka kanssa voitte keskustella kaikkein henkilökohtaisimmistakin asioistanne? Kyllä Ei tieto puuttuu (User missing) Kieltäytyi Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [C4] Verrattuna muihin ikäisiinne ihmisiin, kuinka usein osallistutte erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin tai vapaa-ajan toimintaan? Kortti 20. Verrattuna muihin ikäisiinne ihmisiin, kuinka usein osallistutte erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin tai vapaa-ajan toimintaan? (Sosiaalisilla tapahtumilla tarkoitetaan kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa muissa kuin virallisissa asioissa.) 42

49 C5 Paljon harvemmin kuin useimmat Harvemmin kuin useimmat Suurin piirtein saman verran Useammin kuin useimmat Paljon useammin kuin useimmat Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [C5] Oletteko itse tai onko joku kotitaloutenne jäsenistä joutunut varkauden tai väkivallan uhriksi viimeisten viiden vuoden aikana? Kysymyksen esiteksti VÄKIVALLAN JA TERRORISMIN UHKA Oletteko itse tai onko joku kotitaloutenne jäsenistä joutunut varkauden tai väkivallan uhriksi viimeisten viiden vuoden aikana? Ohjeet haastattelijalle VÄKIVALLALLA TARKOITETAAN FYYSISTÄ VÄKIVALTAA. Kyllä Ei Puuttuvat arvot Kieltäytyi Ei osaa sanoa

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2342. European Social Survey 2006: Suomen aineisto. Koodikirja

FSD2342. European Social Survey 2006: Suomen aineisto. Koodikirja FSD2342 European Social Survey 2006: Suomen aineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: European Social Survey 2006 : Suomen aineisto [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus

Lisätiedot

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja FSD2006 Euroopan parlamenttivaalit 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Euroopan parlamenttivaalit 2004 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja FSD2884 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja FSD2257 Kirkkomonitor 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkkomonitor 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1089. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990. Koodikirja

FSD1089. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990. Koodikirja FSD1089 Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

European Social Survey Miten tiedot kerättiin? Marko Ylitalo Metodifestivaalit, Tampere

European Social Survey Miten tiedot kerättiin? Marko Ylitalo Metodifestivaalit, Tampere European Social Survey Miten tiedot kerättiin? Marko Ylitalo 19.8.2015 Metodifestivaalit, Tampere Mikä European Social Survey on? - ESS on haastattelututkimus, jossa mitataan systemaattisesti arvoja, asenteita

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3092. Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot Koodikirja

FSD3092. Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot Koodikirja FSD3092 Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015 [koodikirja].

Lisätiedot