Mat Investointiteoria - Kotitehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mat-2.3114 Investointiteoria - Kotitehtävät"

Transkriptio

1 Mat Investointiteoria - Kotitehtävät Kotitehtäviä on yhteensä kahdeksan ja ne ratkeavat tavallisilla taulukkolaskentaohjelmistoilla. Jokaisesta kotitehtävistä saa maksimissaan 5 pistettä: 4p/oikea ratkaisu + 1p, jos on valmis esittämään ratkaisunsa annettuna päivämääränä. Esitetyn ratkaisun ei tarvitse olla täysin oikein jotta pisteen saa, mutta ratkaisun on oltava oikeansuuntainen. Kotitehtävät palautetaan palautuslaatikkoon (kyyhkyslakkojen vieressä laskutupaa Y190c vastapäätä, lokero merkitty tekstillä Mat Investointiteoria) tai laskuharjoituksiin siististi kirjoitettuna ja välivaiheet lyhyesti perusteltuina kello mennessä annettuna päivänä. Myöhästyneitä palautuksia ei arvostella. Kotitehtäväpisteet skaalataan kurssin lopullista arvostelua varten. Kurssin kokonaispistemäärä on 40 pistettä ja se muodostetaan seuraavasti: 30p tentistä ja 10p kotitehtävistä. Lisäksi vierailijaluennosta saa yhden läsnäolopisteen. Tehtävä 1 (palautus ja esitys ) Tarkastellaan euron asuntolainaa, jonka laina-ajaksi otetaan 25 vuotta. Lainan viitekoroksi tarjotaan kahta vaihtoehtoa: 12kk euribor + asiakaskohtainen marginaali tai 5v kiinteä korko. Oletetaan tässä, että koko lainapääoma tulee sitoa samaan viitekorkoon. Lainaa lyhennetään annuiteettina kuukausittain. Koroista saatavia verohelpotuksia ei tarvitse huomioida laskuissa. Olkoon asiakkaan marginaali 0,3%, jolloin 12kk euriboriin sidotun lainan koroksi tulee ensimmäiseksi vuodeksi 1,7% + 0,3% = 2,0%. Pankki tarjoaa 5v kiinteäksi (vuotuiseksi) koroksi 3,0%. Oletetaan, että 12kk euribor nousee λ prosenttiyksikköä vuosittain seuraavan 5 vuoden ajan. Tämän viitekorkoon sidotun lainan korontarkistus on kerran vuodessa siten, että ensimmäisen vuoden ajan korko on 2,00%, toisen vuoden ajan (2,00 + λ)%, kolmannen (2,00 + 2λ)% jne. Kiinteäkorkoiseen lainaan 12kk euriborin nousu ei seuraavan 5 vuoden aikana vaikuta. a. Mikä on lainan kuukausittainen annuiteettierä ensimmäisen vuoden ajan 12kk euriboriin sidottuna? Entä kiinteään korkoon sidottuna? (1p) b. Esitä graafisesti λ:n funktiona 12kk euriboriin sidotun lainan kuukausittaisen annuiteettierän suuruus toisena vuonna (eli ensimmäisen korontarkistuksen jälkeen), kun kokonaislaina-aika halutaan säilyttää ennallaan. Käytä λ:n arvoja -0,25%; 0%; 0,25%; 0,50%; 1,00% ja 2,00%. Piirrä samaan kuvaan vertailuksi kiinteäkorkoisen lainan kuukausimaksu. Huomaa laskuissa, että laina on lyhentynyt ensimmäisen vuoden aikana ja ensimmäisenä korontarkistuspäivänä laina-aikaa on jäljellä 24 vuotta. (1p) c. Esitä graafisesti λ:n funktiona kuinka paljon 12kk euriboriin sidotun lainan kokonaislaina-aikaa täytyy muuttaa toisen vuoden alussa, jos kuukausierä halutaan säilyttää ennallaan. Käytä λ:n arvoja -0,25%; 0%; 0,25%; 0,50%; 1,00% ja 2,00%. (1p) d. Tarkastellaan 12kk euriboriin ja 5v kiinteään korkoon sidottujen lainojen annuiteettierien summaa ensimmäisen viiden vuoden aikana. Millä λ:n arvolla (yllä kuvatussa tasaisen vuotuisen kasvun mallissa) 12kk euriboriin sidotun lainan viiden vuoden maksujen summa ylittää kiinteään korkoon sidotun lainan vastaavan ajan maksujen summan? (1p)

2 Tehtävä 2 (palautus ja esitys ) Taulukossa 1 on listattuna viiden eri joukkovelkakirjan tiedot. Kuponkimaksut suoritetaan kerran vuodessa. Taulukko 1 Joukkovelkakirja Hinta ( ) Maturiteetti (v) Nimellisarvo ( ) Kuponkikorko % % % % % a. Määritä joukkovelkakirjojen tietojen avulla korkokäyrä (so. spot-korot) viidelle vuodelle ja esitä käyrä graafisesti. (1p) b. Oletetaan, että odotushypoteesi pätee. Määritä spot-korkojen perusteella lyhyet korot seuraaville viidelle vuodelle. (1p) c. Määritä forward-korot f i,j kaikille pareille (i,j), kun i = 0,1,...,4; j = 1,...,5; j > i. (1p) d. Sijoitat rahaa riskittömän kohteen mukaista tuottoa maksavalle tilille seuraavasti: sijoitat 500 nyt (eli vuoden 1 alussa), 300 vuoden 2 alussa, ja 100 vuoden 3 alussa. Mikä on tilin saldo vuoden 5 lopussa, jos korkokehitys on a-kohdassa määrittämäsi korkokäyrän mukainen? (1p)

3 Tehtävä 3 (palautus ja esitys ) Oletetaan, että spot-korot ovat tehtävässä 2 määrittämäsi korkokäyrän mukaiset. Taulukossa 3 on esitetty kahden joukkovelkakirjan kassavirrat ( ) ja hinnat ( ) sekä pankin tulevat maksusitoumukset ( ) seuraavan neljän vuoden ajalle. Taulukko 3 Vuosi Joukkovelkakirja 1 Joukkovelkakirja 2 Sitoumukset Hinta ( ) a. Muodosta ainoastaan joukkovelkakirjaa 2 käyttäen portfolio, jonka nykyarvo täsmää mahdollisimman hyvin maksusitoumusrakenteen nykyarvon kanssa. (1p) b. Oletetaan, että korkokäyrä siirtyy välittömästi yhden prosenttiyksikön ylöspäin (nk. paralleelisiirtymä). Arvioi duraatioiden avulla, kuinka suureksi sitoumusrakenteen ja a-kohdassa muodostamasi portfolion nykyarvojen erotus muodostuu korkokäyrän paralleelisiirtymän seurauksena. (1p) c. Muodosta nyt molemmista joukkovelkakirjoista maksusitoumusrakenteen immunisoiva portfolio. (1p) d. Arvioi duraatioiden avulla, miten b-kohdan mukainen korkokäyrän paralleelisiirtymä vaikuttaa immunisoidun portfolion ja maksusitoumusrakenteen nykyarvojen erotukseen. Löytyykö immunisointitehtävälle ratkaisua, jossa molempien joukkovelkakirjojen lukumäärät ovat portfoliossa ei-negatiivisia? Perustele vastauksesi duraatioiden avulla. (1p)

4 Tehtävä 4 (palautus ja esitys ) Tarkastellaan sellaisia yksinkertaistettuja markkinoita, joilla on tarjolla kolme osakesarjaa A, B ja C. Taulukossa 2 on listattuna kunkin osakesarjan tiedot. Taulukko 2 Osakesarja Odotettu Tuoton Korrelaatio Korrelaatio Korrelaatio tuotto keskihajonta A:n suhteen B:n suhteen C:n suhteen A 20 % 25 % B 15 % 20 % C 10 % 15 % a. Rakenna A:sta, B:stä ja C:stä koostuva minimivarianssiportfolio siten, että jokaisen osakesarjan suhteellinen osuus tässä portfoliossa on ei-negatiivinen. Mikä on tämän minimivarianssiportfolion tuoton odotusarvo? (1p) b. Rakenna osakesarjojen A, B ja C avulla tehokas portfolio, jonka odotettu tuotto on 18%. Missä suhteessa portfolio sisältää osakesarjoja ja mikä on tämän portfolion tuoton keskihajonta? (1p) c. Oletetaan, että markkinoilla on lisäksi tarjolla riskitön sijoituskohde, jonka tuotto on 5%. Rakenna A:sta, B:stä ja C:stä koostuva portfolio, josta yhdessä riskittömän sijoituskohteen kanssa voidaan muodostaa mikä tahansa tehokas portfolio. Mikä on tämän portfolion tuoton odotusarvo ja keskihajonta? (1p) d. Esitä graafisesti tuotto-keskihajontakaaviossa osakesarjat A, B ja C sekä a-, b- ja c-kohdissa rakentamasi portfoliot. Piirrä samaan kaaviokuvaan lisäksi c-kohdassa muodostamasi portfolion ja riskittömän sijoituskohteen kautta kulkeva suora. (1p)

5 Tehtävä 5 (palautus ja esitys ) Oletetaan, että pörssissä on vain kaksi osakesarjaa A ja B. Taulukossa 1 on listattu osakesarjojen tiedot. Osakesarjojen tuottojen välinen korrelaatio on ρ AB = 1/2. Lisäksi markkinoilla on valtion obligaatioita, joiden tuotto on riskitön. Pörssin oletetaan toimivan CAPM:n mukaisesti ja markkinaportfolion odotetuksi tuotoksi on estimoitu 8.6%. Taulukko 1 Osakesarja Osakkeiden lukumäärä Osakkeen hinta Odotettu tuotto Tuoton keskihajonta A ? 12% B % 6% a. Kuinka suuri on osakesarjan A odotettu tuotto? (1p) b. Laske markkinaportfolion keskihajonta. (1p) c. Määritä molempien osakesarjojen β-kertoimet. (1p) d. Kuinka suuri on valtion obligaatioiden riskitön korko? (1p)

6 Tehtävä 6 (palautus ja esitys ) Maanviljelijä on sitoutunut myymään 5 tonnia kauraa vuoden kuluttua ja on päättänyt suojautua kauran tulevilta hinnanmuutoksilta vehnäfutuurien avulla, koska kaurafutuureita ei ole saatavilla. Kauran ja vehnän tämänhetkiset hinnat sekä vuosittaiset keskihajonnat on esitetty taulukossa 2. Kauran ja vehnän hintojen väliseksi korrelaatioksi on estimoitu 0,50. Taulukko 2 Tuote Hinta Vuotuinen keskihajonta Kaura 150 /tonni 20% Vehnä 180 /tonni 25% a. Muodosta maanviljelijälle minimivarianssisuojaus. (2p) b. Kuinka paljon minimivarianssisuojaus pienentää (prosentuaalisesti) kauraerän myyntiin liittyvää hintariskiä (so. keskihajontaa)? (2p)

7 Tehtävä 7 (palautus ja esitys ) Osakkeen vuotuinen volatiliteetti on 20% ja tämänhetkinen kurssi on 100 euroa. Osakkeeseen kohdistuu myyntioptio (put), jonka toteutushinta on 90 euroa ja päättymispäivä 5 kuukauden kuluttua. Riskitön vuosikorko on 5%. a. Määritä amerikkalaisen myyntioption arvo binomihilalla, jonka perusperiodin pituus on yksi kuukausi. (1p) b. Määritä vastaavan eurooppalaisen myyntioption arvo binomihilalla, jonka perusperiodin pituus on yksi kuukausi. Perustele, ovatko a- ja b-kohdan arvot keskenään johdonmukaiset. (1p) c. Samaan osakkeeseen kohdistuu myös nk. valintaoptio, jonka haltija saa 3 kuukauden kuluttua valita, toteutetaanko optio eurooppalaisena myyntioptiona vai eurooppalaisena osto-optiona. Myös tämän valintaoption toteutushinta on 90 euroa ja päättymispäivä on 5 kuukauden kuluttua. Määritä valintaoption hinta binomihilalla, jonka perusperiodin pituus on yksi kuukausi (jolloin option tyypin valinta tapahtuu periodin 3 päätteeksi). Perustele onko saamasi hinta johdonmukainen b-kohdan kanssa. (2p)

8 Tehtävä 8 (palautus ja esitys ) Harkitset vuokraavasi metsäpalstan, jolla puut kasvavat joka vuosi taulukon 3 mukaisella kertoimella (ensimmäisenä vuonna, hetkien 0 ja 1 välillä puumäärä kasvaa siis kertoimella 1.20 jne.). Puutavaran markkinahinta on stokastinen ja se noudattaa binomihilaa parametrein u = 1.20 ja d = Riskitön vuosikorko on 5.0%. Metsäpalstasta vaadittava vuokra on euroa vuodessa ja se maksetaan kunkin vuoden alussa etukäteen. Metsäpalstalla kasvavien puiden arvo on 2 miljoonaa euroa, jos ne hakattaisiin välittömästi (puun määrä hetkellä 0 kertaa puun hinta hetkellä 0). Puut voidaan kaataa minkä tahansa vuoden lopussa, jonka jälkeen metsäpalsta on annettava pois vuokralta. Puutavara voidaan varastoida ilman kustannuksia. Taulukko 3 Vuosi Kasvu a. Määritä vuokrausmahdollisuuden arvo reaalioptioiden avulla asettamalla perusperiodin pituudeksi yksi vuosi. Vuokrasopimus on korkeintaan 10 vuoden mittainen, eli puut on hakattava viimeistään vuoden 10 lopussa. (2p) b. Mikä on paras hakkuustrategia, kun metsäpalstan vuokra on euroa: missä päätössolmuissa (=minkä vuosien lopussa) puut kannattaa kaataa? Esitä strategia rinnakkaisena päätöshilana, jonka jokaisessa solmussa 0 = maksetaan seuraavan vuoden vuokra ja 1 = kaadetaan ja myydään puut, jolloin vuokraus loppuu. (2p)

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet Mat-2.3114 Investointiteoria Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet 24.2.2015 Luento 1: Sisältö Mitä on investointiteoria? Investoinnit ja pääomamarkkinat Kassavirtojen perusteet Tyypillisiä investointipäätöksiä

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa TIMO ROTHOVIUS JUSSI NIKKINEN JUKKA SIHVONEN ANTTI KLEMOLA Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa Loppuraportti VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 193 Vaasan yliopisto

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

Sijoitustodistuksen nykyinen markkinahinta: euroa. Jos viitekorko laskee 0,5 %-yksikköä, uusi markkinahinta: euroa

Sijoitustodistuksen nykyinen markkinahinta: euroa. Jos viitekorko laskee 0,5 %-yksikköä, uusi markkinahinta: euroa AB30A0101 Finanssi-investoinnit 4. harjoitukset 7.4.015 Tehtävä 4.1 45 päivän kuluttua erääntyvälle, nimellisarvoltaan 100 000 euron sijoitustodistukselle maksettava vuosikorko on 3,0 %. Jos viitekorko

Lisätiedot

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC.

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC. Kotitehtäviä 6. Aihepiiri Rahoitusmuodot Ratkaisuehdotuksia 1. Pankki lainaa 100000 bullet-luoton. Laina-aika on 4kk ja luoton (vuotuinen) korkokanta 8% Luoton korot maksetaan kuukausittain ja laskutapa

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta (https://matta.hut.fi/matta/yoteht/index.html) (http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/) (http://www.mafyvalmennus.fi/abikurssit.htm) (k2015/3)

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu

RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu Date Value of one euro in US dollars Value of one euro in Japanese yen 3 Jan 2012 1.3014 99.86

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Harjoitustehtäviä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2)

Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Markkinoilla kaupattavia sijoituskohteita (1/2) Sovelletun matematiikan jatko-opintoseminaari Johdannaissopimushinnoittelun matemaattinen mallinnus ja laskennalliset menetelmät Johdanto TkT Juho Kanniainen

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita?

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita? Q&A 1) Kuka voi lainata osakkeita? Kaikki sijoittajat voivat ottaa lainaksi osakkeita, mutta osakkeita voi antaa lainaksi vain sijoittajat, joiden sijoitukset kuuluvat elinkeinoverotuksen piiriin. 2) Mitä

Lisätiedot

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin Tärkeää Texas Instruments ei anna mitää takuuta, ei suoraa eikä epäsuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna, kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Hyvä tietää säästämisestä Olipa tavoitteenasi oma asunto tai jokin pienempi hankinta, ennakkosäästäminen helpottaa tavoitteen saavuttamista.

Lisätiedot