Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015"

Transkriptio

1

2 Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

3 Henkilöstötilinpäätös /20 Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet Palvelussuhderakenne Sukupuolirakenne Ikärakenne ja eläköityminen Koulutusrakenne Palvelussuhteen kesto Rekrytointi ja vaihtuvuus Organisaatio ja johtaminen Hallintovirasto Esimiestyö ja johtaminen Palkitseminen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Henkilöstöstrategian toteutuminen Työaika Työajan käyttö Joustava työaika Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Henkilöstön toimintakyky ja työyhteisön hyvinvointi Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Työtyytyväisyys Terveys ja työkyky Työvoimakustannukset... 17

4 Henkilöstötilinpäätös /20 Johdanto Suomen Akatemian henkilöstötilinpäätös on henkilöstön strategisen johtamisen ja henkilöstön kehittämisen työväline. Henkilöstötilinpäätös sisältää kattavasti tietoa Suomen Akatemian henkilöstöstä ja henkilöstörakenteen kehityksestä viiden vuoden aikana. Se on ollut myös yksi keskeisistä mittareista seurattaessa vuoden 2015 loppuun voimassa olleen henkilöstöstrategian ja sen toimenpidesuunnitelman toteutumista. Henkilöstöstrategian painopistealueet olivat osaaminen ja henkilöstösuunnittelu, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä esimiestyö ja johtaminen. Vuoden 2015 henkilöstötilinpäätöksen tiedot toimivat viimeisen kerran henkilöstöstrategian toteutumisen mittarina. Henkilöstöstrategian toteutumisesta on lisätty tämän vuoden henkilöstötilinpäätökseen oma lukunsa 2.5. Henkilöstötilinpäätöksen taustatietoina on hyödynnetty Valtiokonttorin ylläpitämästä TAHTI-järjestelmästä saatavia raportteja ja Kieku-tietojärjestelmän hakuraportteja. Vertailutietoina on käytetty Suomen Akatemian hallintoviraston vuoden 2014 henkilöstötilinpäätöstietoja sekä Valtiokonttorin ylläpitämästä TAHTIjärjestelmästä saatavia valtion henkilöstön vuoden 2015 henkilöstötilinpäätöstietoja. Henkilöstötilinpäätös koskee hallintovirastoon palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä. Laskelmissa, kuvioissa ja taulukoissa on yleensä kuvattu koko hallintoviraston henkilöstö (sisältäen myös yliopistojen rahoittamat harjoittelijat) joulukuun 2015 tilanteen mukaan pois lukien palkattomalla virkavapaalla olevat työntekijät. Vuoden 2015 henkilöstötilinpäätöksen sisältöä on tiivistetty ja kehitetty aikaisemmista vuosista. Lopussa olevaan taulukkoon on koottu kattavasti henkilöstötunnuslukuja vuosilta Henkilöstötilinpäätöstä on käsitelty päällikkökokouksessa

5 Henkilöstötilinpäätös /20 1. Henkilöstön määrä ja rakenne 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet Vuoden 2015 lopussa Akatemian hallintoviraston henkilökuntaan kuului 144 henkilöä eli yksi enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. (kuvio 1). Lisäksi yhdeksän henkilöä oli virkavapaalla. Henkilöstön lukumäärä nousi 0,7 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Akatemian henkilötyövuosien määrä oli 138,4 henkilötyövuotta, mikä on sama kuin vuonna Viime vuosina toimintamenomäärärahojen väheneminen on johtanut henkilöstövähennyksiin. Viiden vuoden aikana henkilötyövuodet ovat vähentyneet yli kymmenellä ja kymmenessä vuodessa lähes 30 henkilötyövuodella. Vuonna 2014 henkilöstön määrä kasvoi, kun Akatemian yhteyteen perustettiin strategisen tutkimuksen neuvosto ja hallintovirastoon perustettiin neuvoston toiminnoista huolehtiva strategisen tutkimuksen yksikkö, johon palkattiin vuosina 2014 ja 2015 yhteensä yhdeksän henkilöä. Vuonna 2015 rekrytoitiin lisäksi kaksi henkilöä määräaikaiseen Tiedepoliittisen tuen kehittäminen ja tutkimuksen vaikuttavuus -hankkeeseen. Henkilöstön määrän kasvu on kuitenkin ollut vähäisempää kuin uusiin tehtäviin rekrytoitujen henkilöiden määrä, koska muita tehtäviä on jätetty täyttämättä. Akatemia on myös saanut sellaisia uusia tehtäviä, joihin ei ole rekrytoitu uusia työntekijöitä , , , , , , , , , , Henkilöitä Htv Kuvio 1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet Toimintamenomomentilta palkattujen osuus kokonaishenkilötyövuosista oli 127,6 henkilötyövuotta Akatemiaohjelmien koordinaatiotehtäviin oli tutkimusmäärärahoista palkattu yhdeksän henkilötyövuotta. Ulkopuolisilla varoilla (mm. ERA-NET ja liikuntatieteen arviointi) palkattujen osuus oli 1,8 henkilötyövuotta, mikä on vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Ulkopuolisen rahoituksen hankkeisiin käytettiin enemmän työtunteja, kuin mistä Akatemia sai korvauksen. Toisaalta eri ulkopuolisen rahoituksen hankkeissa on erilaiset laskutus- ja korvauskäytännöt. Henkilötyövuosissa viime vuosina tapahtunut väheneminen on tapahtunut pääosin toimintamenomäärärahoilla palkatuista Toimintamenot 138,5 131,7 122,3 125,8 127,6 Tutkimusmäärärahat 8,6 8,9 9,8 9,9 9,0 Ulkopuoliset varat 2,6 1,9 3,2 2,2 1,8 Yhteensä 149,5 142,6 135,3 138,4 138,4

6 Henkilöstötilinpäätös /20 70,0 60,0 50,0 59,7 58,9 prosenttia 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 7,1 2,9 2,2 2,7 7,4 7,2 59,5 28,4 27,6 27,9 Johto Esimiehet Asiantuntijat Toim pan henkilöstö 3,2 2,5 2,7 Harjoittelijat %-osuus 2013 %-osuus 2014 %-osuus 2015 Kuvio 2. Henkilötyövuosijakauma henkilöstöryhmittäin, prosenttiosuudet Akatemian henkilöstörakenteessa ei ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää toimeenpanevan henkilöstön 1 osuutta suhteessa asiantuntijoihin. Toimeenpanevan henkilöstön tehtävät ovat myös kehittyneet asiantuntijatyön suuntaan ja henkilöstöryhmien välinen ero on kaventunut. Tietojärjestelmien kehitys ja palvelujen ulkoistaminen muun muassa palvelukeskuksille ovat vähentäneet rutiinityön määrää virastossa. Harjoittelijoiden suhteellinen osuus on kasvanut ja tullee edelleen kasvamaan kun henkilöstömäärä vähenee. Harjoittelijoiden käyttöön suhtaudutaan erittäin myönteisesti ja heidän rekrytoinnistaan ja perehdyttämisestään on tullut osa normaalitoimintaa. Myös harjoittelijoiden kokemukset Suomen Akatemiasta harjoittelupaikkana ovat olleet myönteisiä Palvelussuhderakenne Vuoden 2015 lopussa palvelussuhteessa oli vain virkasuhteisia, yhteensä 144 henkilöä. Valtion henkilöstöstä virkasuhteisia oli 87,4 prosenttia. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa 118 henkilöä (81,9 prosenttia) ja määräaikaisessa palvelusuhteessa 26 henkilöä (18,1 prosenttia) mukaan lukien kaksi yliopistoharjoittelijaa. Vakinaisiksi on laskettu henkilöt, jotka olivat vakinaisesta virastaan virkavapaalla hoitaakseen Akatemian määräaikaista virkaa tai tehtävää (yhdeksän henkilöä). Määräaikaisten palvelussuhteiden yleisimmät perusteet olivat sijaisuudet sekä työn luonne (esimerkiksi projektit, harjoittelu). Akatemian tavoitteena on henkilöstöstrategian mukaisesti ollut määräaikaisten osuuden vähentäminen. Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä on viidessä vuodessa laskenut melko tasaisesti. Perhevapaista johtuvat sijaisuudet ovat vähentyneet eikä määräaikaisiin projekteihin ole aina rekrytoitu uusia työntekijöitä. Toisaalta harjoittelijoiden määrän kasvu on lisännyt määräaikaisuuksia. Akatemian määräaikaisista yhdeksän on palkattu tutkimusmäärärahoista akatemiaohjelmien koordinaatiotehtäviin. Tutkimusmäärärahoista ei voi palkata toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin, mutta joillakin edellä mainituista henkilöistä on taustavirka, joten heidät katsotaan vakinaisiksi. Vuoden lopussa 30,0 prosenttia miehistä oli määräaikaisessa palvelussuhteessa, naisista määräaikaisia oli 13,5 prosenttia. Valtiolla määräaikaisten osuus on Akatemiaa pienempi, eli 12,5 prosenttia henkilöstöstä. 1 Toimeenpanevaan henkilöstöön on luettu seuraavilla nimikkeillä olevat: henkilöstösihteeri, johdon assistentti, kirjaaja, osastosihteeri, projektisihteeri, pääkirjanpitäjä, rahoitussihteeri, taloussihteeri, tietopalvelusihteeri, toimistosihteeri, viestintäassistentti, yksikön sihteeri ja ylivirastomestari.

7 Henkilöstötilinpäätös / Valtio 2015 Vakinaiset lukumäärä %-osuus 74,2 77,5 80,0 80,0 82,5 87,3 Määräaikaiset lukumäärä %-osuus 25,8 22,5 20,0 19,7 17,5 12,7 Kokoaikaiset lukumäärä %-osuus 89,9 91,4 91,4 92,7 88,8 94,4 Osa-aikaiset lukumäärä %-osuus 10,1 8,6 8,6 7,3 11,8 5,5 Vuoden 2015 lopussa henkilöstöstä oli kokoaikaisia 127 henkilöä (88,2 prosenttia) ja osa-aikaisia 17 henkilöä (11,8 prosenttia). Osa-aikaisista osittaisella hoitovapaalla oli kahdeksan henkilöä ja osaaikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä seitsemän henkilöä. Muita syitä olivat työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja toisen tehtävän hoitaminen muualla. Osa-aikaisten lukumäärä ja osuus henkilöstä on kasvanut viime vuosina. Akatemiassa suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin joustaviin työaikajärjestelyihin työkyvyn tukemiseksi sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi. Valtiolla osa-aikaisia on vain 5,2 prosenttia henkilöstöstä Sukupuolirakenne Suomen Akatemian henkilöstöstä vuoden 2015 lopussa oli naisia 72,2 prosenttia ja miehiä 27,8 prosenttia. Henkilöstöstä on ollut naisia viime vuosina keskimäärin 70 prosenttia ja miehiä keskimäärin 30 prosenttia. Valtiolla naisten osuus vuonna 2015 oli 48,8 prosenttia ja miesten osuus 51,2 prosenttia. 100,0 80,0 80,0 65,5 90,2 prosenttia 60,0 40,0 20,0 50,0 50,0 20,0 34,5 9,8 0,0 Johto Esimiehet Asiantuntijat Toim pan henkilöstö %-osuus miehiä %-osuus naisia Kuvio 3. Sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin, prosenttiosuus Vuoden 2015 lopussa naiset olivat enemmistönä muissa henkilöstöryhmissä paitsi johdossa, missä naisten ja miesten osuus on yhtä suuri. Johdossa naisten ja miesten osuus on sama. Esimiestehtävissä naisten osuus on 80,0 prosenttia ja toimeenpanevissa tehtävissä 90,2 prosenttia. Asiantuntijoista naisten osuus on 65,5 prosenttia. Naisista hieman yli puolet (55 prosenttia) ja miehistä pääosa (75 prosenttia) toimii asiantuntijatehtävissä, mikä on Akatemian suurin henkilöstöryhmä. Tasa-arvosuunnitelmassa Akatemian tasa-arvotyön painoalueiksi on määritelty muun muassa tasapainoisen sukupuolirakenteen vahvistaminen hallintoviraston eri henkilöstöryhmissä. Tasapainoiseen sukupuolirakenteeseen pyritään rekrytointia, tehtävänjakoa ja urakehitystä koskevissa toimissa. Sukupuolirakenne noudattaa melko tarkasti myös avoinna olleiden tehtävien hakijoiden sukupuolijakaumaa. Akatemiassa oli 14 ulkopuolista rekrytointihakua Valtiolle.fi -sivustolla. Niistä palkattiin 17 henkilöä. Hakijoita oli1724, joista naisia oli 1220 (71 prosenttia) ja miehiä 504 (29 prosenttia).

8 Henkilöstötilinpäätös / Ikärakenne ja eläköityminen Vuoden 2015 lopussa hallintoviraston henkilöstön keski-ikä oli 49,3 vuotta (miehet 46,1 ja naiset 50,5 vuotta). Vähintään 45-vuotiaiden osuus oli 66,7 prosenttia. Suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat (49 henkilöä, 34 prosenttia) ja vuotiaat (41 henkilöä, 28 prosenttia). Naiset olivat enemmistönä kaikissa ikäryhmissä. Akatemian keski-ikä on noussut hitaasti viime vuosien ajan. Valtion henkilöstön keskiikä oli 46,4 vuotta ja 45-vuotiaita tai vanhempia oli 57,6 prosenttia Lukumäärät Naiset Miehet Vuotta Kuvio 4. Ikärakenne ikäryhmittäin ja sukupuolittain Vuonna 2015 Akatemiasta ei jäänyt ketään vanhuuseläkkeelle. Viimeisen viiden vuoden aikana eläkkeelle on jäänyt vuosittain nollasta viiteen henkilöä. Vanhuuseläkkeelle on siirtymässä lähimmän kymmenen vuoden aikana noin 33 prosenttia henkilöstöstä (47 henkilöä), kun laskennalliseksi eläkkeelle jäämisiäksi on arvioitu 65 vuotta. Vuosittain eläkkeelle jäävien määrää on vaikeaa ennakoida tarkkaan joustavista eläkkeellesiirtymisajoista johtuen. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä vuotiaana Koulutusrakenne Suomen Akatemia on asiantuntijavirasto, jonka henkilöstö on keskimäärin hyvin korkeasti koulutettua, etenkin miehet, joista valtaosa työskentelee asiantuntijatehtävissä. Koulutustaso on myös noussut tehtävien muuttuessa vaativammiksi. Akatemian koulutustasoindeksi 2 vuonna 2015 oli 6,7. Miesten koulutustasoindeksi oli 6,9 ja naisten 6,6. Valtiolla koulutustasoindeksi oli 5,1. 2 Koulutustasoindeksin laskennassa kerrotaan eri koulutusasteen omaavien henkilöiden lukumäärät niiden koulutustasoindeksillä ja lasketaan näin saadut tulot yhteen eli (alemman perusasteen omaavien henkilöiden lkm x 1) + (ylemmän perusasteen (ml. henkilöt, joilla koulutus on tuntematon) omaavien henkilöiden lkm x 2) + (keskiasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 3,5) + (alimman korkea-asteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 5) + (alemman korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 6) + (ylemmän korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 7) + (tutkijakoulutusasteen omaavien henkilöiden lkm x 8). Lopuksi jaetaan em. tulojen summa henkilöiden kokonaismäärällä, joka on em. eri koulutusasteiden omaavien henkilöiden lukumäärien summa.

9 Henkilöstötilinpäätös /20 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 9,0 15,0 6,7 Perus- ja keskiaste Alin korkea-aste 16,0 8,3 20,2 5,0 2,5 10,6 Alempi korkeakouluaste 27,1 25,0 27,9 Ylempi korkeakouluaste 39,6 52,5 34,6 Tutkijakoulutus %-osuus miehistä %-osuus naisista % osuus kaikista Kuvio 5. Koulutusaste sukupuolittain, prosenttiosuus Vuoden 2015 lopussa vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä oli 66,7 prosenttia. Yleisin koulutusaste oli tutkijankoulutusaste, 39,6 prosentilla on tohtorintutkinto. Valtiolla vastaavasti ylempi korkeakoulututkinto oli 30,2 prosentilla henkilöstöstä ja tutkijakoulutus 3,7 prosentilla henkilöstöstä 1.6. Palvelussuhteen kesto Palvelussuhde Suomen Akatemiaan oli voimassa yhteensä 153 henkilöllä, mukaan lukien virkavapaalla olevat. Palvelussuhde on alkanut alle viisi vuotta sitten 52 henkilöllä (34 prosenttia henkilöstöstä) ja yli 20 vuotta sitten 30 henkilöllä (20 prosenttia henkilöstöstä). Palvelussuhde on ollut voimassa yli 30 vuotta 12 henkilöllä. Melko korkea lähtövaihtuvuus vuonna 2015 vaikutti erityisesti kuudesta kymmeneen vuotta Akatemiassa työskennelleiden määrän vähenemiseen alle 1 v 1-5 vuotta 6-10 vuotta vuotta yli 20 vuotta Miehet Naiset Yhteensä Kuvio 6. Palvelussuhde Suomen Akatemiassa, lukumäärät Rekrytointi ja vaihtuvuus Hallintovirastoon tuli vuonna 2015 vakinaiseen tai määräaikaiseen palvelussuhteeseen 14 uutta henkilöä. Uusista työntekijöistä yhdeksän tuli määräaikaiseen palvelussuhteeseen ja viisi suoraan vakinaiseen palvelussuhteeseen. Näiden lisäksi harjoittelijoita tuli 18. Strategisen tutkimuksen neuvoston ja strategisen

10 Henkilöstötilinpäätös /20 tutkimuksen yksikön perustaminen aiheuttivat Akatemiassa rekrytointitarvetta, joka ilmeni tulovaihtuvuuden kasvuna vuonna Vuonna 2015 tulovaihtuvuus palasi lähelle aikaisempaa tasoa. Neljä määräaikaista työntekijää vakinaistettiin vuoden aikana joko avoimen haun kautta tai perustamalla virka määräaikaisen tehtävän tilalle. Yksi heistä siirtyi toiseen yksikköön. Vuoden 2015 aikana perhevapailla oli viisi eri henkilöä. Äitiysvapaalla ei ollut yhtään, isyysvapaalla oli kolme ja vanhempainvapaalla yksi henkilö. Hoitovapaalla oli kolme, osin samoja henkilöitä kuin muilla perhevapailla. Akatemian palveluksesta irtisanoutui tai määräajan päätyttyä palveluksen päätti vuoden 2015 aikana yhteensä 18 henkilöä. Lisäksi palvelussuhde päättyi 17 harjoittelijalla. Vakinaisesta palvelussuhteesta irtisanoutuneita oli kymmenen, joista kaksi IT-asiantuntijaa siirtyi Valtion tietotekniikkakeskuksen eli Valtorin palvelukseen. Lähtövaihtuvuus kasvoi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2015 lopussa virkavapaalla toisen organisaation palveluksessa oli viisi henkilöä. Muilla pidemmillä vähintään kuukauden kestävillä virkavapailla (palkaton opintovapaa, vuorotteluvapaa) oli neljä henkilöä Sisäinen vaihtuvuus 3 4,4 4,0 3,6 4,4 2,1 Lähtövaihtuvuus (eronneet) 4 11,3 4,6 5,0 3,6 6,3 Tulovaihtuvuus 5 10,7 7,9 9,3 17,5 11,9 2. Organisaatio ja johtaminen Akatemian organisaatiossa tai johtamisjärjestelmässä ei tapahtunut muutoksia vuonna Hallintovirasto Suomen Akatemiaa johtaa pääjohtaja. Kolmea vastuualuetta johtavat ja niiden esimiehinä toimivat tutkimusasioista vastaava ylijohtaja, hallinnosta vastaava ylijohtaja sekä temaattisen tutkimusrahoituksen johtaja. Hallintoviraston henkilöstö hoitaa Akatemian hallintoa, huolehtii hallituksen, tieteellisten toimikuntien, strategisen tutkimuksen neuvoston sekä tutkimusinfrastruktuurikomitean asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta, valmistelee tiedepoliittisia selvityksiä ja suunnitelmia sekä osallistuu useiden kotimaisten ja kansainvälisten työryhmien toimintaan. 3 Sisäinen vaihtuvuus: oman organisaation sisällä vuonna 2015 tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden lukumäärän prosenttiosuus vuoden 2014 henkilöstöstä 4 Lähtövaihtuvuus (eronneet): toisen työnantajan palvelukseen vuonna 2015 siirtyneiden henkilöiden lukumäärän prosenttiosuus vuoden 2014 lopun henkilöstöstä 5 Tulovaihtuvuus: palvelukseen otettujen uusien henkilöiden ja palkattomalta virkavapaalta vuonna 2015 palanneiden henkilöiden lukumäärän prosenttiosuus vuoden 2014 lopun henkilöstöstä (harjoittelijat eivät ole mukana luvuissa eivätkä perhevapaalta palanneet)

11 Henkilöstötilinpäätös /20 Organisaatio on kuvattu alla olevassa kaaviossa: 2.2. Esimiestyö ja johtaminen Suomen Akatemiassa vuosittain tehtävä esimiestyön arviointi on osoittanut, että esimiestyö on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, mutta arvioinnin tulokset ovat laskeneet hieman viime vuosien aikana. Kehittämistarvetta on ollut johtamisjärjestelmän, johtamisvastuiden ja -roolien selkeyttämisessä. Akatemian strategiset linjaukset ja niiden taustalla olevat muutospaineet edellyttävät toiminnan ja toimintaprosessien jatkuvaa uudelleenarviointia ja kehittämistä. Tämä asettaa esimiestyölle ja sen linjakkuudelle vaatimuksia: toimintaa ja tekemistä tulee suunnata ja kehittää henkilöresurssit huomioiden. Tarvitaan valintoja ja priorisointia. Esimiehet ovat avainasemassa myös jaksamisesta huolehtimisessa: siinä, miten yksilöiden tarpeet ja tilanteet huomioidaan, miten tavoitteista ja tehtävistä sovitaan ja miten osaamisen hyödyntäminen mahdollistetaan. Toisaalta on tärkeää huolehtia myös esimiesten jaksamisesta ja esimiestyön tukemisesta asiantuntijan ja esimiehen roolien ristipaineissa. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 Motivointi ja viestintätaidot Tavoitteellisuus ja toiminnan organisointi 4,0 3,9 3,8 Luotettavuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus Kuvio 7. Esimiestyön arvioinnin tulokset osa-alueittain ,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 Yhteistyökyky, kannustaminen ja palautteen antaminen Yksikön voimavaroista ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen

12 Henkilöstötilinpäätös /20 Vahvuuksina vuoden 2015 esimiestoiminnan arvioinnissa olivat sitoutuminen esimiestyöhön ja luottamus henkilökuntaan sekä työntekijöiden kykyyn tehdä omia innovatiivisia ratkaisuja. Alhaisimmat arvot taas tulivat työtehtävien tasaisesta jakautumisesta huolehtimisessa. Myös palautteen anto ja vastaanottaminen, yksikkökokoukset ja toiminnan muutosten suunnittelu yhdessä saivat alle 3,5 keskiarvon asteikolla 1-5. Keskiarvot viidellä osa-alueella vaihtelivat 3,61 ja 3,82 välillä, kysymyskohtaiset keskiarvot 3,32 (työtehtävien tasaisesta jakautumisesta huolehtiminen) ja 4,01 (sitoutuminen esimiestyöhön) välillä. Merkittävin muutos oli kysymyksessä Esimies keskustelee ja kertoo asioista avoimesti 3,55 (viime vuonna 3,82). Avoimuus sekä johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä nousivat kehittämiskohteeksi myös VMBaro -työtyytyväisyyskyselyssä, joten tämä tulos oli linjassa sen kanssa. Jatkossa on kiinnitettävä edelleen huomiota toiminnan tavoitteellisuuteen ja organisointiin, priorisointiin sekä erityisesti työtehtävien tasapuoliseen jakamiseen ja kuormittumisen ennalta ehkäisemiseen. Myös kannustavan ja tavoitteiden mukaisen palautteen antamisen merkitys korostuu. Lisäksi on tärkeää panostaa avoimeen keskusteluun ja asioiden valmisteluun Palkitseminen Akatemian hallintoviraston palkkausjärjestelmässä palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. Palkkausjärjestelmän piirissä on vakinaisessa virkasuhteessa sekä yli kuuden kuukauden määräaikaisessa virkasuhteessa oleva henkilöstö johtoa lukuun ottamatta. Palkkausjärjestelmän piiriin kuului vuoden lopussa 95,1 prosenttia henkilöstöstä (137 henkilöä) Kuvio 8. Vaativuustasojakauma, lukumäärät Vaativuustasoille sijoittuvat toimeenpanevat tehtävät ja vaativuustasoille asiantuntijatehtävät. Esimiestehtävät sijoittuvat vaativuustasoille 93 ja 94. Vuoden 2015 aikana henkilökohtaisen palkankorotuksen tehtävän vaativuustason noston seurauksena sai yksi henkilö. Vuonna 2014 vaativuustaso nousi seitsemällä prosentilla henkilöstöstä. Valtionhallinnossa vastaava luku vuonna 2015 oli 3,8 prosenttia.

13 Henkilöstötilinpäätös / Kuvio 9. Suoritustasojakauma, lukumäärät Suoritustasojakaumassa ei ole huomioitu niitä suoritustasoja, joilla on alle kolme henkilöä. Akatemian palkkausjärjestelmässä henkilökohtaisen palkanosan suuruus on enintään 48 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Suoritustasoja on 15 ja tason muutos on kolme prosenttia. Eniten henkilöitä on tasolla 13, joka vastaa 42 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Suoritustasojen keskiarvo oli vuoden lopussa 11,1 ja se on viime vuosina pysynyt samantasoisena. Vuoden 2015 aikana palkankorotuksen suoritustason nousun johdosta sai 16,7 prosenttia henkilöstöstä (laskettuna henkilötilanteesta). Valtionhallinnossa vastaava luku on 7,9 prosenttia. Akatemian suoritusarviointitulosten käsittelyprosessia tarkistettiin ottaen huomioon valtioneuvoston päätös palkkaliukuman rajoittamisesta Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Suomen Akatemian tasa-arvosuunnitelma vuosille koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta niin hallintovirastossa kuin tutkimusrahoituksessakin. Tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa on tehty palkkakartoitus ja selvitys tasa-arvotilanteesta tutkimusrahoituksessa sekä hallintovirastossa. Perusteettomia palkkaeroja naisten ja miesten välillä ei ilmennyt. Hallintovirastossa joka toinen vuosi tehtävän työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) avulla on selvitetty henkilöstön tyytyväisyyttä työyhteisön tasa-arvoisuuteen ja tasa-arvon toteutumiseen käytännössä. Henkilöstön tyytyväisyys työyhteisön tasa-arvotilanteeseen on säilynyt korkealla tasolla kyselyvuosina Tavoitteena on edelleen henkilöstön tasapainoisempi sukupuolirakenne. Kuitenkin esimerkiksi vuoden 2015 aikana Akatemian tehtäviä hakeneista vain 29 prosenttia oli miehiä, joten tasapuolisempaan sukupuolirakenteeseen pääseminen on haastavaa. Toimenpiteitä suunniteltiin myös seuraavilla osa-alueilla: suunnitteluprosessin ja tasa-arvotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen; tasa-arvo Suomen Akatemian tutkimusrahoituksessa; samapalkkaisuus ja samat palvelussuhteen ehdot; työhönotto, tasapuolinen sijoittuminen ja urakehitys; syrjinnän ja häirinnän ehkäisy ja poistaminen; työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen sekä työyhteisön ilmapiirin ja työolosuhteiden kehittäminen Henkilöstöstrategian toteutuminen Suomen Akatemia käynnisti henkilöstöstrategiansa tekemisen vuonna 2007 ja sen voimassaolo päättyi vuoden 2015 lopussa. Kahdeksan vuoden aikana Akatemian toiminta ja toimintaympäristö on muuttunut

14 Henkilöstötilinpäätös /20 monella tavoin. Valtiontalouden tilanteen heijastuminen toimintamenoihin, toimitilasuunnittelun kehitys ja digitalisaatio ovat esimerkkejä asioista, joita ei osattu ennakoida strategiaa laadittaessa. Siitä huolimatta Akatemian luonne asiantuntijaorganisaationa, jossa huomiota on kiinnitettävä osaamiseen ja henkilöstösuunnitteluun, työhyvinvointiin ja työssä jakamiseen sekä esimiestyöhön ja osaamiseen, ei ole muuttunut. Tavoitteita on saavutettu vaihtelevasti, esimerkiksi joustavat käytännöt (etätyö, työaikajoustot) eri elämäntilanteiden huomioimiseksi ovat kehittyneet merkittävästi, kun taas urapolut ja sisäinen liikkuvuus ovat olleet haastavampia kehitettäviä. Henkilöstötilinpäätöksen luvuista mm. xxx toimivat mittareina henkilöstöstrategian toteutumisen suhteen. 3. Työaika 3.1. Työajan käyttö Vuonna 2015 Suomen Akatemiassa säännöllisestä työajasta 79,3 prosenttia käytettiin varsinaisten työtehtävien tekemiseen ja 20,7 prosenttia esimerkiksi vuosilomiin, muihin palkallisiin vapaisiin tai henkilöstökoulutukseen. Tehdyn työajan osuus on hieman kasvanut muun muassa sairauspoissaolojen vähentymisestä johtuen. Vuonna 2014 vastaava osuus oli 78,3 prosenttia. 2,9 1,1 3,1 13,7 tehty työaika koulutus vuosilomat sairauspoissaolot 79,3 muu palkalliset poissaolot Kuvio 10. Työajan käyttö vuoden 2015 aikana Suomen Akatemian henkilöstön työajan käyttö vuonna 2015 on vastannut valtion keskimääräistä työajan käyttöä. Sairauspoissaoloajan prosenttiosuus on hieman pienempi kuin valtion prosenttiosuus säännöllisestä vuosityöajasta. Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan prosenttiosuus 3,1 ylitti valtion prosenttiosuuden Joustava työaika Ylityöt Ylitöitä tehtiin vuonna 2015 vähän. Saldovapaamahdollisuus ja joustavat työaikajärjestelyt ovat vähentäneet ylitöitä merkittävästi viime vuosina. Ylityökorvauksia maksettiin yhteensä vain 12 henkilölle. Ylityövapaata pidettiin yhteensä kolme työpäivää. Henkilöstölle aiheutui ylitöitä etenkin tutkimusrahoituspäätösten arviointiin liittyvästä paneelityöskentelystä. Tehtyjen ylitöiden määrä toimii yhtenä mittarina henkilöstöstrategian ja sen toimenpidesuunnitelman Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen -osion suhteen. Myönteistä on, että joustavat työaikajärjestelyt ovat vähentäneet ylitöiden tekemistä.

15 Henkilöstötilinpäätös /20 Saldovapaa hallintovirastossa on käytössä saldovapaajärjestelmä. Saldovapaata voi pitää kokonaisina päivinä tai osan työpäivästä. Saldovapaata käytettiin viime vuonna 728 päivää. Henkilöstöstä 77 prosenttia (laskettuna henkilötilanteesta) piti saldovapaata. Saldovapaan määrä ja osuus säännöllisestä työajasta on noussut samoin kuin saldovapaata pitäneiden osuus henkilöstöstä. Muu kuin rahana tai ylityövapaana korvattava työaika Vuonna 2015 säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan (eli niin sanottujen leikkautuneiden tuntien) osuus oli säännöllisestä vuosityöajasta vain 0,05 prosenttia (124 tuntia). Vuonna 2015 toteutettiin tasoitusjaksomuutos, joten tunnit leikkautuivat vain kerran. Jatkossa tunnit leikkautuvat jälleen kaksi kertaa vuodessa. Etätyö Akatemiassa suhtaudutaan myönteisesti etätyöhön ja sen tekeminen on lisääntynyt. Vuonna 2015 etätyön osuus säännöllisestä vuosityöajasta laskettuna oli 4,6 prosenttia. Etätyömahdollisuutta käytti suurin osa henkilöstöstä. Erityisesti säännöllisen etätyön tekeminen on lisääntynyt, osaltaan myös monitilaympäristöön siirtymisen myötä. Etätyö Päiviä Etätöissä olleet (% henkilöstöstä) 47 (31 %) 93 (66 %) 86 (63 %) 86 (60 %) 126 (87 %) Päiviä/htv 1,3 3,9 6,2 7,3 11,6 4. Osaamisen kehittäminen 4.1. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Vuosittain laadittava henkilöstön kehittämissuunnitelma vastaa hallintoviraston yhteisiin osaamisen kehittämistarpeisiin: siinä huomioidaan Akatemian eri yksiköiden tarpeet ja toiveet. Yksiköt vastaavat henkilöstönsä omasta, henkilökohtaisiin kehittymissuunnitelmiin perustuvasta osaamisen kehittämisestä sekä yksikkökohtaisesta kehittämisestä (esimerkiksi yksiköiden kehittämispäivät). Esimiehet käyvät vuosittain alaistensa kanssa take-keskusteluissa läpi kunkin henkilökohtaiset osaamisen kehittämis- ja koulutustarpeet. Vuonna 2015 Akatemian työntekijät ylläpitivät ja kehittivät henkilökohtaista osaamistaan osallistumalla oman alansa konferensseihin ja seminaareihin. Heille järjestettiin myös työyhteisötaitokoulutusta, prosessien kehittämiskoulutusta sekä strategiapäiviä. Esimiehet osallistuivat ajankohtaisia aiheita käsitelleisiin keskustelutilaisuuksiin ja heille tarjottiin ryhmätyönohjausta. Henkilöstö osallistui myös muuhun asiantuntemustaan kehittävään koulutukseen Akatemian ulkopuolella. Koulutuksen osalta jatkettiin yhteistyötä: Akatemian, Opetushallituksen ja CIMOn toinen yhteinen mentorointiohjelma päättyi keväällä Opetushallituksen ja CIMOn kanssa jatkettiin myös yhteisiä kielija hallintokoulutuksia. Lisäksi Akatemian ja Tekesin henkilöstölle järjestettiin avoimen tieteen koulutusta yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen kanssa. Koulutuspäivien määrä Koulutuspäivien määrä (1071) kasvoi Akatemiassa vuonna 2015 edellisiin vuosiin verrattuna. Henkilöstön koulutukseen käyttämä aika oli yhteensä noin 2,3 henkilötyövuotta. Koulutukseen käytettiin henkilötyövuotta kohden 7,7 työpäivää, kun edellisenä vuonna vastaava määrä oli 6,3 työpäivää. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen käyttämä työaika on noin 3,1 prosenttia työajasta (sisältäen koulutuksen ja muun osaamisen kehittämiseen käytetyn työajan). Valtiolla vastaava luku vuonna 2015 on 1,1 prosenttia.

16 Henkilöstötilinpäätös /20 Koulutuskustannukset Henkilöstön osaamisen kehittämisen kustannukset ilman palkkakustannuksia olivat yhteensä euroa. Koulutusajan palkkauskustannukset olivat euroa. Henkilöstökoulutuksen kokonaiskustannukset ( euroa) nousivat edelliseen vuoteen verrattuna noin eurolla. Akatemiassa suhtaudutaan myönteisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hallintovirastossa järjestetään monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Koulutuspäivät/htv ja henkilöstökoulutus-kustannukset toimivat henkilöstöstrategian ja sen toimenpidesuunnitelman Osaaminen ja henkilöstösuunnittelu -osion mittareina. 5. Henkilöstön toimintakyky ja työyhteisön hyvinvointi 5.1. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Suomen Akatemian henkilöstöstrategian painopistealueita ovat olleet osaaminen ja henkilöstösuunnittelu, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä esimiestyö ja johtaminen. Akatemian työhyvinvointia ja työkykyä edistävästä toiminnasta vastaa TYHY-ryhmä, jossa ovat edustettuina työsuojelun, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja osaamisen kehittämisen asiantuntemus sekä eri henkilöstöryhmät. TYHY-toiminta perustuu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä ja työkykyä kehittävässä, työ- ja toimintakyvyn heikkenemisen uhkaa lieventävässä toiminnassa. Henkilöstölle tarjottiin vuoden aikana muun muassa työhyvinvointiin liittyvä luento, taukoliikuntaa ja tuettua hierontaa, kulttuuri- ja liikuntaseteleitä sekä yhteisiä retkiä, liikuntatapahtumia ja kulttuuritilaisuuksia. Teemana oli kestävä kehitys. Vuonna 2015 laadittiin Akatemian toimitilastrategia ja sen toimenpidesuunnitelma. Toimitiloja tiivistettiin ja uudistettiin toimitilastrategian mukaisesti osana Hakaniemenranta 6 virastotalon opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kampusratkaisua. Akatemia luopui 670 m²:n suuruisesta työtila-alueesta sekä omasta kirjastosta. Työskentelytiloja tiivistettiin toteuttamalla enenevässä määrin monitilaympäristöä. Uusien työpisteiden suunnittelussa ja kalustuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota tilojen akustiikkaan sekä ergonomisuuteen muun muassa hankkimalla sähkösäätöisiä työpöytiä. Uusien toimitilojen käyttöön ottoon liittyen järjestettiin henkilöstölle työpaja yhteisistä toimintatavoista. Henkilöstöruokailua tuettiin vuonna 2015 yhteensä eurolla eli 122 eurolla henkilötyövuotta kohti. TYHY-toiminnan kustannukset (ei sisällä palkkakustannuksia osallistumisajalta) nousivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna ollen euroa (285 euroa/htv) Työtyytyväisyys Vuonna 2015 henkilöstölle tehtiin VMBaro-työtyytyväisyyskysely, jonka tulokset olivat kokonaisuutena hyvät ja pääosin edellistä keväällä 2013 tehtyä kyselyä paremmat. Kokonaistulos nousi hieman edellisestä kyselystä ollen 3,64, kun se edellisellä kerralla oli 3,6. Valtion kokonaistulos oli 3,48 ja vertailuryhmänä toimineen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 3,49. Akatemian vahvuuksia ovat kyselyn mukaan esimiestyö, työn sisältö ja haasteellisuus, työpaikkakoulutusmahdollisuudet ja osaamisen kehittäminen, oikeudenmukainen kohtelu työtovereiden taholta, osaamisen ja työpanostuksen arvostus, sukupuolten tasa-arvon toteutuminen, mahdollisuudet sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä sekä työpaikan maine hyvänä työnantajana. Näissä keskiarvo oli lähellä neljää tai yli neljä. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa sekä johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä. Tilanteen parantamiseksi on järjestetty useammin päällikkökokouksia ja johto on lisännyt tiedottamista valmisteilla olevista asioista. Tulosten käsittelyyn liittyen järjestettiin työpaja henkilöstölle.

17 Henkilöstötilinpäätös /20 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,6 3,5 3,6 Johtaminen 3,9 3,7 3,9 Työn sisältö ja haastellisuus 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4 3,3 3,9 3,9 Palkkaus Kehittymisen tuki Työilmapiiri ja yhteistyö 3,9 3,8 3,6 3,8 3,2 3,3 3,2 3,7 3,5 3,6 Työolot Tiedon kulku Työnantajakuva Kuvio 11. VMBaro -tulokset Erittäin tyytymätön Tyytymätön Ei tyytymätön eikä tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1. Johtaminen 1,4 14,6 25,6 37,0 20,2 2. Työn sisältö ja haasteellisuus 4,3 22,4 52,3 20,9 3. Palkkaus 2,3 13,6 36,6 38,6 9,0 4. Kehittymisen tuki 2,0 13,3 37,8 35,7 11,2 5. Työilmapiiri ja yhteistyö 1,06,5 18,4 50,1 23,9 6. Työolot 2,0 8,0 19,0 46,4 24,6 7. Tiedon kulku 6,1 18,4 31,6 38,3 5,6 8. Työnantajakuva 2,4 8,8 31,0 42,1 15,8 Kuvio 12. VMBaro -tulosten jakaumat Terveys ja työkyky Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2015 oli 6,2 sairauspäivää henkilötyövuotta kohden, kun edellisenä vuonna määrä oli 9,5 sairauspäivää henkilötyövuotta kohden. Vuonna 2013 tapahtunut suuri nousu sairauspoissaolopäivissä henkilötyövuotta kohden saatiin vuonna 2014 käännettyä laskusuuntaan. Vuonna 2015 sairauspäivät laskivat merkittävästi. Tähän vaikutti osaltaan se, että yksittäisiltä pitkiltä sairauslomilta siirryttiin kuntoutustuelle, mistä kertyi yhteensä 273 päivää vuonna Henkilöitä oli myös työkokeilussa ja osallistui Aslak-kuntoutukseen, yhteensä 134 päivää. Sairauspoissaolot vastasivat 3,4 henkilötyövuotta, kun vuonna 2014 ne vastasivat 5,2 henkilötyövuotta. Pitkiltä sairauslomilta työhön paluuta ja työssä jaksamista tuettiin kuntoutuksen ja erilaisten osa-aikaisten työjärjestelyjen avulla. Työterveyshuollon kanssa jatkettiin aktiivista yhteistyötä. Henkilöstön ikääntyessä ja henkilöstömäärän pienentyessä on odotettavissa, että sairauspäivien määrän suurehko vaihtelu jatkuu tulevaisuudessakin, koska yksittäisten pitkien sairauslomien vaikutus lukuihin on merkittävä.

18 Henkilöstötilinpäätös /20 Keskimääräinen sairauspäivän hinta Akatemiassa on 429 euroa (valtiolla 390 euroa), joten sairauspäivien väheneminen merkitsee kustannussäästöjä. Lyhyet 1-3 päivän sairauspoissaolot henkilön omalla ilmoituksella muodostavat suurimman poissaoloryhmän. Työterveyshuollon raporttien mukaan vuonna 2015 suurin osa muista sairauspoissaoloista aiheutui tuki- ja liikuntaelinsairauksista, mielenterveyshäiriöistä sekä infektioista. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus on kasvanut aiemmista vuosista. Sairauspäivät ja lyhyiden 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä toimivat mittareina henkilöstöstrategian ja sen toimenpidesuunnitelman työhyvinvointi ja työssä jaksaminen -osion suhteen. Valtio Sairauspoissaolojen tunnuslukuja 2015 Sairauspoissaolojen lukumäärä Sairauspäivien lukumäärä Sairauspäivää/sairausjakso 3,0 2,8 3,5 3,9 2,9 4,2 Sairauspäivät/htv 7,8 7,9 10,3 9,5 6,2 8,6 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista 80,5 85,8 81,5 79,3 82,6 75,8 Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 29,0 32,1 21,9 38,5 30,6 40,3 Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit, lukumäärä/henkilötyövuosi 3,4 3,6 4,1 3,6 3,6 4,3 Tapaturmapoissaolot Työtapaturmat ovat harvinaisia Akatemian hallintovirastossa, kuten valtiolla yleensä. Vuonna 2015 tapahtuneet seitsemän työtapaturmaa olivat pääosin työmatkalla jalkaisin tai polkupyörällä sattuneita kaatumisia. Sairauspoissaoloja tuli näistä kolmessa tapauksessa, yhteensä 23 päivää. Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon kustannukset laskivat hieman vuoteen verrattuna, mutta olivat edelleen korkealla tasolla ( euroa ja 824 euroa/htv). Toteutuneista työterveyshuollon kustannuksista käytettiin ennalta ehkäisevään ja työkykyä ylläpi tävään toimintaan yhteen sä noin euroa. Näistä kustannuksista ei ole vähennetty Kela-palautuksia. 6. Työvoimakustannukset Vuonna 2015 Suomen Akatemian hallintoviraston työvoimakustannukset olivat euroa ja palkkasumma euroa. (lähde: TAHTI-järjestelmä) Valtio 2015 Kokonaistyövoimakustannukset, euroa Palkkasumma, euroa Tehdyn työajan palkat, euroa Välilliset työvoimakustannukset, euroa Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista 61,1 61,5 60,5 59,9 Kokonaistyövoimakustannukset/htv

19 Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJA Valtio 2015 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Henkilöstön lukumäärän % muutos ed. v lopusta -5-7,3-2,1 4,4 0,7-6,5 Henkilötyövuodet (htv) 149,5 142,5 135,3 138,4 138, Henkilötyövuosien määrän % muutos ed. vuodesta -5,1 2,3 0,0-7 Palvelussuhderakenne Kokoaikaisten %-osuus henkilöstöstä 91,4 91,4 92,7 88,8 88,2 94,8 Osa-aikaisten %-osuus henkilöstöstä 8,6 8,6 7,3 11,2 11,8 5,2 Vakinaisten %-osuus henkilöstöstä 77, ,3 82,5 82,5 87,5 Määräaikaisten %-osuus henkilöstöstä 22, ,7 17,5 17,5 12,5 (ml 2 harjoitttelijaa) Virkasuhteisten %-osuus henkilöstöstä 99,3 99,3 99,3 99, Henkilöstöryhmät Johtoon kuuluvien %-osuus henkilöstöstä 2,0 2,2 2,2 2,8 2,8 1,8 Esimiesten %-osuus henkilöstöstä 6,6 7,1 7,3 6,4 6,9 6,4 Asiantuntijatehtävien %-osuus henkilöstöstä 60,9 60,7 59,9 61,0 60,4 38,9 Toimeenpanotehtävien %-osuus henkilöstöstä 29,1 27,1 28,5 29,8 28,5 Harjoittelijoiden lukumäärä koko vuoden aikana Henkilöstöryhmät %-osuus henkilötyövuosista Johtoon kuuluvien %-osuus henkilöstöstä 2,2 2,7 2,9 Esimiesten %-osuus henkilöstöstä 7,4 7,2 7,1 Asiantuntijatehtävien %-osuus henkilöstöstä 59,5 59,7 58,9 Toimeenpanotehtävien %-osuus henkilöstöstä 28,4 27,6 27,9 Harjoittelijoiden %-osuus henkilöstöstä 2,5 2,7 3,2 Tasa-arvo /Sukupuolirakenne Naisten lukumäärä Miesten lukumäärä Naisten %-osuus henkilöstöstä 71,5 70,7 71,5 70,6 72,2 48,8 Miesten %-osuus henkiöstöstä 28,5 29,3 28,5 29,4 27,8 51,2 Naisten %-osuus johdosta 33,3 33,3 33,3 50,0 50,0 33,9 Naisten %-osuus esimiehistä 90,9 90,0 80,0 78,0 80,0 24,7 Naisten %-osuus asiantuntijatehtävistä 60,9 59,0 61,3 60,0 65,5 51,2 Ikärakenne Henkilöstön keski-ikä 47,8 48,3 49,1 48,8 49,3 46,4 Miesten keski-ikä 45,9 45,2 46,0 46,3 46,1 Naisten keski-ikä 48,5 49,6 50,3 49,8 50,5 Vähintään 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä (%) 62,3 65,7 65,7 64,3 66,7 57,6 Koulutusrakenne Koulutustasoindeksi (1-7) 6,3 6,4 6,3 6,6 6,7 5,1 Koulutustasoindeksi (1-7), miehet 6,6 6,5 6,8 6,8 6,9 Koulutustasoindeksi (1-7), naiset 6,1 6,3 6,2 6,5 6,6 Koulutusaste tuntematon (%-osuus henkilöstöstä) 2,0 2,9 2,2 1,4 0 Perusasteen koulutus (%-osuus henkilöstöstä) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Keskiasteen koulutus (%-osuus henkilöstöstä) 11, ,7 7,7 8,3 Alin korkea-aste koulutus (%-osuus henkilöstöstä) 17,2 17,9 18,2 16,1 16 Alempi korkeakouluaste (%-osuus henkilöstöstä) 8,6 7,9 5,8 7,7 8,3 10,1 Ylempi korkeakouluaste (%-osuus henkilöstöstä) 27,8 27,1 27, ,1 30,2 Tutkijakoulutus (%-osuus henkilöstöstä) 32,5 33,6 33,6 38,5 39,6 3,7 Työajan käyttö, %-osuus säänn vuosityöajasta Säännöllinen vuosityöaika/tehty vuosityöaika 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Henkilöstökoulutuksen %-osuus 3,0 2,2 1,7 2,4 3,1 1,1 Vuosiloma-ajan %-osuus 14, ,6 13,7 14,8 Sairauspoissaoloajan %-osuus 2,7 3,1 4,1 4,1 2,9 3,5 Tapaturmapoissaoloajan %-osuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

20 Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJA Rahana korvatun ylityöajan %-osuus 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 1,3 Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 säänn työajan ylittävän ylim työajan %-osuus Joustava työaika vuonna 2015 Saldovapaapäivät Saldovapaana pidetyt päivät /htv 4,2 4,6 4,2 5,0 5,2 Saldovapaata pitäneet (% henkilöstöstä) 109(72%) 105(75%) 103(75%) 106(74%) 111(77%) Saldovapaa henkilötyövuosina 2,5 2,6 2,3 2,8 2,9 Saldovapaan %-osuus säänn vuosityöajasta (htv) 1,7 1,8 1,7 2,0 2,1 Etätyöpäivät Etätyönä tehdyt työpäivät/htv 1,3 3,9 6,2 7,3 11,6 Etätöissä olleet (%-henkilöstöstä) 47(31%) 93(66%) 86(63%) 86(60%) 126(87%) Etätyöpäiviä/htv 1,3 3,9 6,2 7,3 11,6 Etätyö henkilötyövuosina 0,8 2,2 3,4 4,0 6,4 Ylityövapaapäivät Ylityövapaana pidetyt päivät/htv 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säänn vuosityöajasta REKRYTOINTI JA VAIHTUVUUS Henkilöstötarve Ulkoiset henkilöstörekrytoinnit vuoden aikana, lkm 0,4 0,4 0,2 0,1 0, Hakeneiden lkm/rekryjen lkm ulkoisissa 35,3 30, ,4 97,0 60,0 rekrytoinneissa vuoden aikana Vaihtuvuus Sisäinen vaihtuvuus (%) 4,4 4 3,6 4,4 2,1 Lähtövaihtuvuus (%) 11,3 4,6 5 3,6 6,3 Kokonaispoistuma (eronneet) (%) 22 15,2 11,4 8 16,1 Tulovaihtuvuus (%) 10,7 7,9 9,3 17,5 11,9 Eläkkeelle siirtyneet henkilöt (kaikki eläkelajit) 3, ,1 3,6 1,4 (%) Vuoden aikana eläkkeelle jääneiden lukumäärä (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke) MOTIVAATIO JA OAMINEN Työtyytyväisyysindeksi tutkimusvuonna Kokonaistyötyytyväisyys 3,5 3,6 3,6 3,5 Tyytyväisyys johtamiseen 3,5 3,6 3,6 3,5 Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen 3,7 3,9 3,9 3,8 Tyytyväisyys palkkaukseen 3,1 3,2 3,4 3,0 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen 3,4 3,3 3,4 3,2 Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön 3,9 3,9 3,9 3,8 Tyytyväisyys työoloihin 3,6 3,8 3,8 3,6 Tyytyväisyys tiedon kulkuun 3,2 3,3 3,2 3,2 Tyytyväisyys työnantajakuvaan 3,5 3,7 3,6 3,4 Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti 73,0 71,1 Esimiestyö ja johtaminen Motivointi ja viestintätaidot 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 Tavoitteellisuus ja toiminnan organisointi 3,7 3,6 3,7 3,7 3.6 Luotettavuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus 4,0 3,9 4,0 3,9 3,8 Yhteistyökyky, kannustaminen ja palautteen antaminen Yksikön voimavaroista ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 Valtio 2015

21 Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJA IRAUSPOISOLOT, TYÖTERVEYS Sairastavuus ja tapaturmat vuoden aikana Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,8 7,9 10,3 9,5 6,2 Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 3 2,8 3,5 3,9 2,9 Työtapaturmien lukumäärä Työtapaturmapoissaolot, työpäivää/htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Sairaustapausten yleisyys vuoden aikana 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista Terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden %-osuus Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit, lkm/htv Työterveydenhoito vuoden aikana Työterveydenhuollon kustannukset euroa/htv ennen KELA palautuksia, (euroa/htv) ,5 85,8 81,5 79,3 82, ,1 21,9 38,5 30,6 3,4 3,6 4,1 3,6 3, Valtio 2015 Työterveyspalvelujen kustannukset nettona, 402,7 473,7 564,2 658,4 597,6 517,5 euroa/htv KOULUTUS Pätevyys ja sen kehittäminen Koulutuspäivät (työpäivien määrä) Koulutuspäivien määrä (pv/htv) 7,5 5,5 4,2 6,3 7,7 2,7 Koulutukseen käyt työajan %-osuus säänn v 3,0 2,2 1,7 2,4 3,1 1,1 työajasta Koulutuskustannukset, euroa (ilman palkkakustannuksia) Koulutuskustannukset, euroa/htv Koulutusajan palkkakustannukset, euroa Kokonaiskoulutuskustannukset (sis. koulutusajan palkat) Kokonaiskoulutuskustannukset, euroa/htv HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työkunnon edistäminen vuoden aikana TYHY kustannukset (euroa) Työhyvinvointitoiminnan kustannukset ( /htv) ,2 Virkistystoim liittyvät investoinnit, euroa/htv ,8 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET Työvoimakustannukset (lähde: Tahti-järjestelmä) Kokonaistyövoimakustannukset, tuhatta Palkkasumma, tuhatta Tehdyn työajan palkat, tuhatta Tehdyn työajan palkat, %-osuus palkkasummasta 74,9 75,0 76,0 77,0 77,0 78,0 välilliset palkat, tuhatta sosiaaliturvakustannukset, tuhatta muut välilliset kustannukset, tuhatta Välilliset työvoimakustannukset, tuhatta Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Kokonaistyövoimakustannukset/htv (henkilötyövuoden hinta) 64,7 64,5 61,1 61,5 60,5 59,

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 Sisällys Johdanto...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...3 1.2. Palvelussuhderakenne...4 1.3. Sukupuolirakenne...5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 Sisällys Johdanto...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...3 1.2. Palvelussuhderakenne...4 1.3. Sukupuolirakenne...6

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018

SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018 SUOMEN AKATEMIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018 Sisällys Johdanto...2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...3 Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...3 Palvelussuhderakenne...5 Sukupuolirakenne...6 Ikärakenne

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 8. 10. 2018 Tilastotiedot 2017 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot Henkilöstöraportti 31. 5. 2019 Tilastotiedot 2018 www.hel.fi Henkilöstöraportin tilasto-osio 2 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä toimialoittain 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma Yhteistyötoimikunta / 7 Henkilöstöjaosto

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma Yhteistyötoimikunta / 7 Henkilöstöjaosto Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2018 2019 Yhteistyötoimikunta 7.11.2017 / 7 Henkilöstöjaosto 14.11.2017 / 16 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2018-2019 Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II ÄT-[TÄRJN KAUPUNGiN 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II 2017 Kenkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2017

Henkilöstökertomus 2017 Henkilöstökertomus 2017 Henkilöstömäärä Naiset/Miehet Keski-ikä 719 666 665 666 47,2 2015 2016 2017 588 78 48,3 38,9 Henkilötyövuodet 2010-2017 Toimipaikat Henkilöstö paikkakunnittain Muut 76 35 Mikkeli

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 12.7.2006/ HAL 12 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 2 Sisällysluettelo: 1. Ulkoasiainhallinnon henkilöstötilinpäätös... 3 2. Ulkoasianhallinnon strategia ja arvot... 3 3. Henkilöstöpanokset...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 ALAVUDEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017 2 Johdanto Alavuden kaupungin henkilöstötyön tavoitteena on, että kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja, jonka osaava ja hyvinvoiva henkilöstö työskentelee

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖOHJELMA... 3

HENKILÖSTÖOHJELMA... 3 Henkilöstötilinpäätös 217 Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain... 4 Vakituiset ja määräaikaiset... 5 Koko- ja osa-aikaiset...

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 ÄHTÄR]N KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11 2016 4, \- mk 0O ~ JO ½ 4. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2016... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama. Valtio työnantajana

Valtion henkilöstökertomus Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama. Valtio työnantajana Valtion henkilöstökertomus 2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Juho-Pekka Jortama Valtio työnantajana Sisältö Johdanto... 3 1 Henkilöstö... 3 1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.2 Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2014 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2014 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Finanssivalvonnan organisaatiouudistus

Lisätiedot