( ) ( ) ( ) ( ) SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 1(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "( ) ( ) ( ) ( ) SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 1(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset"

Transkriptio

1 SMG-11 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 1(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset. Energia W saadaan, kun tehoa p(t) integroidaan ajan t suhteen. Täten akun kokonaisenergia W saadaan lausekkeesta t1 t1, W = p t dt = u t i t dt jossa t 1 edustaa lataus- tai purkuaikaa sekunneissa. W saadaan tehtävänannon tiedoista 8.4 V ja 17 mah. 8.4 V tarkoittaa akun napojen välistä jännitettä, jonka oletetaan pysyvän koko ajan vakiona. 17 mah tarkoittaa akun virtakapasiteettia: kun täyteen ladatusta akusta otetaan 17 ma:n virtaa yhden tunnin verran, akku on tyhjä. Koska yksi tunti on 36 s, akun kokonaisenergiaksi saadaan J. W = dt = 14.8 dt = 14.8 t = = 5148 Lasketaan sitten, kuinka paljon akkuun saadaan varastoitua energiaa neljän tunnin latauksen aikana. Latausjännite (8.4 V) on vakio, mutta virta i(t) noudattaa lauseketta t t i t e e τ τ 61 = exp = = t, jossa τ = 61 s on ns. aikavakio. Aikavakio tarkoittaa sitä, että ajanhetkellä t = τ = 61 s virta i(t) on pienentynyt 1/e-osaan (36.8%) alkuperäisestä arvostaan. Piirretään i(t). Akkua ladataan neljä tuntia, joka on sekunteina 144. Lasketaan kyseisenä aikana akkuun varastoituva energia W lataus : t t Wlataus = 8.4 exp dt = 8.4 exp dt

2 144 t 144 = exp = 5148 exp exp J. Kysyttiin, kuinka täyteen akku saadaan neljän tunnin latauksella. Vastaus on W lataus 9.5% W Johtimessa kulkeva virta i(t) noudattaa yhtälöä i ( t ) I cos( ωt) =, jonka kulmataajuus ω saadaan lausekkeesta ω = πf, jossa taajuus f kertoo yhteen sekuntiin mahtuvien jaksojen lukumäärän (f = 5 Hz). Valitaan virran huippuarvoksi I vaikkapa 5 A ja piirretään virran kuvaaja. Piirretään lisäksi katkoviiva A:n kohdalle. Tehtävässä kysyttiin aikavälillä [, ] ms siirtynyttä kokonaisvarausta. Yritetään ensin päätellä tehtävän vastaus yllä olevan kuvan perusteella. Virta on varausten liikettä. Jos positiivinen virta on varausten liikettä vasemmalta oikealle, negatiivinen virta on varausten liikettä oikealta vasemmalle. Koska yllä olevassa kuvassa on "yhtä paljon positiivista ja negatiivista virtaa", voisi kuvitella, että siirtyvän kokonaisvarauksen täytyy olla nolla. Yksittäisen varauksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että ajanhetkellä s varaus on täsmälleen samassa paikassa kuin ajanhetkellä ms. Yritetään sitten todistaa tämä "käsiä heiluttelemalla" saatu lopputulos. Sähkövirta i(t) määritellään varauksen q(t) aikaderivaattana: i t dq t =. dt atkaistaan yllä olevasta lausekkeesta varaus separoimalla ja integroimalla: dq ( t) = dt dq ( t) = i ( t ) dt q ( t) i t dt = i t dt.

3 Lasketaan siirtynyt varaus aikavälillä [, ] ms, kun virran lauseke on i t = I cos ωt = I cos 1π t :... 1 q t I t dt I t dt I t 1π = cos( 1 π ) = cos( 1 π ) = sin ( 1π ) I = sin ( π ) sin = 1π C..1 Lähdetään liikkeelle siitä, että piirretään komponentin jännite v(t), virta i(t) ja teho p(t) ajan t funktiona. Teho p(t) saadaan lausekkeesta p(t) = u(t)i(t). Kuvasta voidaan päätellä, että (a) teho saavuttaa maksiminsa suunnilleen ajanhetkellä ms, (b) maksimiteho on hieman yli.6 W ja (c) kokonaisenergia on noin.4 mj (.4 W.6 s). Haetaan seuraavaksi täsmälliset vastaukset kohtiin (a), (b) ja (c). (a) Muodostetaan ensin tehon lauseke: p t v t i t te te t e t t t = = =. Tehon maksimi löydetään p(t):n aikaderivaatan nollakohdan avulla, koska dp(t)/dt on tehon kuvaajan tangentti, eli kertoo tehon muutosnopeuden ajan funktiona. Kun dp(t)/dt on nolla, kuvaajalle piirretty tangentti on vaakasuorassa, eli tangentin kulmakerroin on nolla. Kun teho derivoidaan ajan suhteen, saadaan 6 1t 1t d ( 1. 1 t e ) d ( t e ) dp t 6 6 1t 1t = = 1. 1 = 1. 1 te 1t e dt dt dt. 3

4 Haetaan se ajanhetki, jolla derivaatta menee nollaksi: dp t 6 1t 1t = 1. 1 te 1t e = dt 1t = t = ms. 1t 1t te 1t e = :te -1t (b) Tehon maksimiarvo saadaan selville, kun p(t):n lausekkeeseen sijoitetaan t =. s: 6 1. p. = e.65 W. (c) Kokonaisenergia W saadaan selville integroimalla tehoa ajan suhteen: t t W = p t dt = t e dt = 1. 1 t e dt. 1t Hyödynnetään osittaisintegrointia, jonka mukaan f ' g = fg fg '. Valitaan g = t ja f ' = e, 1 1t jolloin saadaan g ' = t ja f = e. Tällöin alkuperäinen integraali saadaan muotoon: 1 6 t 1t t 1t W = 1. 1 e e dt 1. 1 Yllä olevan lausekkeen sijoitustermi menee nollaksi sekä ylä- että alarajalla. Alarajan nollaksi meneminen on selvää, mutta ylärajan nollaksi meneminen on seuraus siitä, että e -1t lähestyy nollaa nopeammin kuin t lähestyy ääretöntä, kun t lähestyy ääretöntä. Ollaan siis lausekkeessa 6 t 1t 1t W = 1. 1 e dt = 4 te dt 1. Käytetään uudelleen osittaisintegrointia. Valitaan g = t ja 1 1t f = e. Tällöin päästään muotoon: 1 f ' 1t = e, jolloin ' 1 g = ja. t 1t 1 1t W = 4 e e dt 1 1 Yllä olevan lausekkeen sijoitustermi menee nollaksi sekä ylä- että alarajalla. Perustelu on sama kuin edellä. Nyt kokonaisenergiaksi saadaan 1t 1 1t W = e dt = e = e 1 = = 1 1 mj. 4

5 3.5 Piirretään ensin kuva piirielementin virrasta i(t) ajan t funktiona. Muodostetaan virralle suoran yhtälö ajan funktiona: i t i = kk t t, jossa kk on kulmakerroin ja (t, i ) jokin suoran piste. Suoran yhtälöksi saadaan = ( t ) i t i ( t ) = t (a) Muodostetaan lauseke 1 Ω:n vastuksen yli olevalle jännitteelle, kun vastukseen syötetään virta i(t). Vastuksen virta-jännite-riippuvuus noudattaa Ohmin lakia, joten vastuksen jännite v (t) on v ( t) = i ( t) = 1 t + 3 = t V. (b) Muodostetaan lauseke 47 µf:n kondensaattorin yli olevalle jännitteelle, kun kondensaattoriin syötetään virta i(t). Kondensaattorin virta-jännite-riippuvuus noudattaa yhtälöä C ic t C dt ( t) dv =. Kondensaattori on siis komponentti, jolle tulee sähkövirtaa, kun kondensaattorin levyjen välinen jännite muuttuu. Jos levyjen välinen jännite on vakio, kondensaattorin virta on A. Ehjän kondensaattorin läpi ei kulje virtaa, vaikka usein hieman harhaanjohtavasti puhutaankin "kondensaattorin läpi kulkevasta virrasta". atkaistaan kondensaattorin yli oleva jännite v C (t), eli kerrotaan virran i C (t) lauseke dt:llä, jaetaan kapasitanssilla C ja integroidaan puolittain: 1 dvc t ic t dt C vc t = 1 ic t dt + vc C, = 5

6 jossa integroimisvakio v C edustaa kondensaattorin yli olevaa jännitettä integroinnin alkuhetkellä. Kondensaattorin kapasitanssille pätee: q ( t) = vc ( t) C C v t q t =, C joten alkuhetken jännite saadaan tehtävässä annetun alkuvarauksen perusteella: v q.141 = = = 3 C 47 1 C 6 V. Täten kondensaattorin yli olevaksi jännitteeksi saadaan 1 vc ( t) = t 3 dt t 3t t 7.9t V. 3 6 (c) Muodostetaan lauseke induktanssiltaan 3 mh:n käämin yli olevalle jännitteelle, kun käämiin syötetään virta i(t). Käämin jännitteeksi saadaan d t 3 di ( t) + 3 = =.3 = mv. L vl t L dt dt Koska virran muutosnopeus on vakio, käämin yli on vakiojännite. Piirretään vielä lopuksi kohtien (a), (b) ja (c) jännitteet ajan funktiona. 6

7 4.1 Kun kytkentä on oheisen kuvan mukainen, Kirchhoffin jännitelain perusteella voidaan kirjoittaa: I I E =, E jossa on kytkennän kokonaisresistanssi. Kun tästä ratkaistaan virta I, saadaan E I =. Kysytty virta saadaan siis selville, jos pystytään muodostamaan kytkennän kokonaisresistanssi. Määritetään vastuksia yhdistelemällä. Vastukset 3 ja 5 ovat sarjassa, koska niiden läpi kulkee sama virta. Näiden yhdistetyksi resistanssiksi 35 saadaan 35 = = Ω = 1 Ω. Vastukset ja 35 ovat rinnakkain, koska niiden yli on sama jännite. Näiden yhdistetyksi resistanssiksi 35 saadaan = + = = = Ω = Ω Vastukset 1, 35 ja 4 ovat sarjassa, koska niiden läpi kulkee sama virta. Näiden yhdistetyksi resistanssiksi saadaan = = + + Ω = 1 Ω. 4 4 Kysytyksi virta I on siis E I = = A = A Kun kytkentä on oheisen kuvan mukainen, Kirchhoffin jännitelain perusteella voidaan kirjoittaa: I I E =, E jossa on kytkennän kokonaisresistanssi. Kun tästä ratkaistaan virta I, saadaan E I =. Nyt kysytty virta i g on sama kuin yllä olevan kuvan I, joten se saadaan selville vastuksia yhdistelemällä. 15 Ω, 1 Ω ja 13 Ω ovat sarjassa, joten niiden yhdistetyksi resistanssiksi 1 saadaan 1 = ( ) Ω = 4 Ω. 5 Ω ja Ω ovat rinnakkain, joten niiden yhdistetyksi resistanssiksi saadaan: 7

8 = 5 + = 4 = 4 Ω. 6 Ω ja ovat sarjassa, joten niiden yhdistetty resistanssi 3 on: 3 = 6 + = Ω = 1 Ω. 1 ja 3 ovat rinnakkain, joten niiden yhdistetyksi resistanssiksi 4 saadaan: = + = = = Ω = 8 Ω Ω ja 4 ovat sarjassa, joten kytkennän kokonaisresistanssi on: = + 4 = + 8 Ω = 1 Ω Täten virraksi i g saadaan i = g A 1.5 A = 1 =. Tarkastellaan sitten, miten virta i g jakautuu kytkennän eri haaroille. Tämä onnistuu virranjaoksi kutsutun laskentamenetelmän avulla. Virta i g kulkee Ω:n vastuksen läpi ja jakaantuu sen jälkeen rinnankytketyille vastuksille 1 ja 3. Kun 13 on näiden vastusten muodostaman rinnankytkennän kokonaisresistanssi, virranjaon perusteella vastuksen 3 virta i 3 on i = i = i = i = 1.5 A = 1 A g g g Virta i 3 kulkee 6 Ω:n vastuksen läpi ja jakaantuu sen jälkeen rinnankytketyille vastuksille 5 Ω ja Ω. Kun r on näiden rinnankytkettyjen vastusten yhdistetty resistanssi, virranjaon perusteella Ω:n vastuksen virta i on 5 r 5 i 5 = i3 = + i3 = 1 = A (a) Energialähteen tuottama teho P saadaan lausekkeesta P = UI, jossa U on lähteen yli oleva jännite ja I lähteeltä lähtevä virta. Tarkasteltavassa kytkennässä on kaksi jännitelähdettä, joiden molempien jännitteet tunnetaan. Jotta lähteiden tuottamat tehot saadaan selville, tarvitaan lähteiltä lähtevät virrat. Kirjoitetaan Kirchhoffin virtalaki 8 Ω:n ja 16 Ω:n vastusten väliselle solmulle. Kun I 4 on 4 Ω:n vastuksen läpi kulkeva virta, saadaan: I1 = I4 + I I4 = I1 I = 15 A = 5 A. Lasketaan sitten 8 Ω:n ja 16 Ω:n yli olevat jännitteet. Huomataan, että näiden jännitteiden summa on sama kuin 8 Ω:n yli oleva jännite U 8. Täten saadaan: U = 8I + 16I = V = 4 V

9 U8 4 Nyt saadaan laskettua 8 Ω:n läpi kulkeva virta I 8 Ohmin lain avulla: I 8 = = A = 5 A. 8 8 Kirjoitetaan Kirchhoffin virtalaki kytkennän alareunan solmupisteelle. Kun I a on alemman Ω:n läpi kulkeva virta, saadaan: Ia = I + I8 = A = A. Kyseinen I a on samalla alemman jännitelähteen virta, joten sen tuottama teho saadaan nyt laskettua. Lasketaan vielä kuitenkin myös ylemmän jännitelähteen virta, joka saadaan kirjoittamalla Kirchhoffin virtalaki jännitelähteiden väliselle solmupisteelle. Kun I y on ylemmän Ω:n läpi kulkeva virta, saadaan: Iy = I4 + Ia = 5 + A = 5 A. Täten jännitelähteiden tuottamiksi tehoiksi P 3 ja P 6 saadaan: P3 = 3 Iy = 3 5 W = 575 W, P6 = 6 Ia = 6 W = 5 W. 4.7 (b) Varmistetaan vielä, että jännitelähteiden tuottama teho on sama kuin kytkennän vastusten ottama teho. Yksittäisen vastuksen ottama teho saadaan vastuksen yli olevan jännitteen ja läpi kulkevan virran tulona. Koska kaikki haaravirrat tulivat jo lasketuiksi kohdassa (a), vastusten ottamiksi tehoiksi saadaan: P = U I = I I = =, y y y y y y 5 W 15 W P = U I = I I = =, W 3 W P = U I = I I = =, W 1 W P = U I = I I = =, W W P = U I = I I = =, W 36 W P = U I = I I = =. a a a a a a W 8 W Kun vastusten ottamat tehot lasketaan yhteen, saadaan 195 W. Samaan lukemaan päädytään, kun summataan jännitelähteiden tuottamat tehot Kun kytkentä on oheisen kuvan mukainen, Kirchhoffin jännitelain perusteella voidaan kirjoittaa: I I E =, E jossa on kytkennän kokonaisresistanssi. Kun tästä ratkaistaan virta I, saadaan E I =. Koska vastus 6 on sarjassa jännitelähteen E kanssa, I on samalla 6 :n läpi kulkeva virta. Täten kysytty 6 :n yli oleva jännite, U 6, saadaan Ohmin lain mukaan 6 :n ja I:n tulona. Tässä tehtävässä suurimman ongelman muodostaakin kytkennän kokonaisresistanssin laskeminen. Vastuksia 1,, 3, 4 ja 5 ei pystytä yhdistelemään sarjaan- tai rinnankytkennän säännöillä, koska mitkään kaksi mainituista vastuksista eivät ole sarjassa tai rinnan. Tällaisissa tehtävissä 9

10 tarvitaan kolmio-tähti-muunnosta. Kun jompi kumpi kytkennän kolmioista muutetaan tähdeksi, kytkennän kokonaisresistanssi saadaan sen jälkeen laskettua. Seuraavassa on muunnettu vasemmanpuoleinen kolmio tähdeksi. Samaan lopputulokseen päädyttäisiin oikeanpuoleisen kolmion tähtimuunnoksella. Kun vasemmanpuoleinen kolmio muunnetaan tähdeksi, kytkennästä tulee seuraavan näköinen. Katkoviivalla merkityt osat jäävät siis kokonaan pois kytkennästä ja korvautuvat tähtivastuksilla 13, 14 ja E Luentomonisteessa esitettyjen kolmio-tähti-lausekkeiden perusteella saadaan: = =, = =, = = Merkitään 13 :n ja :n sarjaankytkentää 13 :lla sekä 34 :n ja 5 :n sarjaankytkentää 345 :llä. Nyt 13 ja 345 ovat rinnakkain, joten rinnankytkennän yhdistetty resistanssi r on: = + = r r = = Ω Nyt 14, r ja 6 ovat sarjassa, joten kytkennän kokonaisresistanssiksi saadaan: = 14 + r Ω. E 1 Vastuksen 6 yli oleva jännite on siis U 6 = 6 I = 6 = 1 V 1.39 V Tämä tehtävä ratkeaa kenties helpoimmin jännitteenjaoksi kutsutun laskentamenetelmän avulla. 4 Ω:n yli oleva jännite U 4 on V. Koska 4 Ω ja 5 Ω ovat rinnakkain, myös 5 Ω:n yli on sama V:n jännite. Ja kun 4 Ω ja 5 Ω yhdistetään yhdeksi vastukseksi 45, myös sen yli on sama V:n jännite: = = 45 = Ω Nyt 3 Ω ja 45 ovat sarjassa. Kun sarjaankytkennän yli olevaa jännitettä merkitään U 345 :llä, jännitteenjaon mukaisesti saadaan: 1

11 U = U = = V = V U345 U 4 45 Muodostetaan sitten 345, joka koostuu sarjaankytketyistä 3 Ω:sta ja 45 :stä: 47 = 3 + = 3 + Ω = Ω Muodostettu 345 on rinnakkain Ω:n kanssa, joten näiden yhdistetyksi resistanssiksi 345 saadaan: = + = = = = Ω Koska Ω ja 345 ovat rinnakkain, jännite U 345 on samalla vastuksen 345 yli oleva jännite. Nyt 1 Ω ja 345 ovat sarjassa. Kyseisen sarjaankytkennän yli on lähdejännite U. Nyt jännitteenjaolla saadaan: U = U U = U345 = V = V 7.95 V Lasketaan kerrostamismenetelmän periaatteen mukaisesti, kuinka suuren virran 1 ma:n virtalähde synnyttää 18 kω:n vastuksen läpi. Tarkastellaan siis pelkästään 1 ma:n lähdettä, eli poistetaan kytkennästä V:n jännitelähde ja 5 ma:n virtalähde. Jännitelähde poistetaan korvaamalla se oikosululla (suora johdin), koska oikosulun yli oleva jännite on nolla. Virtalähde poistetaan korvaamalla se avoimella haaralla (poikki oleva haara), koska avoimessa haarassa kulkeva virta on nolla. Täten kytkennästä tulee seuraavanlainen. 1 ma 1 kω:n vastus häviää piiristä, koska jännitelähteen paikalle sijoitettava suora johdin oikosulkee sen. Tällöin kytkentään tulee Ω:n ja 1 kω:n rinnankytkentä, jonka yhdistetty kω resistanssi on Ω, eli suora johdin. Nyt kω ja 18 kω ovat rinnakkain, ja rinnankytkennälle tuleva virta on 1 ma. 18 kω:n virta I 18k saadaan siis kätevästi virranjaolla: I 18k = +.1 A =.1 A = 1 ma kω 1 ma:n virtalähde synnyttää siis 1 ma:n virran 18 kω:n vastuksen läpi. Virran suunta on ylhäältä alas. Koska ennen 1 ma:n virtalähteen kytkemistä 18 kω:n virta I oli 1.5 ma ylhäältä alas, 1 11

12 ma:n virtalähteen kytkemisen jälkeen kokonaisvirta I on kerrostamismenetelmän periaatteen mukaisesti I = I + I18k = ma =.5 ma. 5. Solmupistemenetelmää käytettäessä tarkasteltavan kytkennän jännitelähteet kannattaa muuntaa virtalähteiksi, koska solmupistemenetelmä perustuu Kirchhoffin virtalakiin. Muunnos ei ole välttämätön, mutta helpottaa usein kytkennän tarkastelua. Tässä tehtävässä energialähteet ovat jo valmiiksi virtalähteitä, joten muunnosta ei tarvita. Aloitetaan tehtävän ratkaiseminen yhdistämällä rinnankytketyt 1 Ω ja Ω. Kun yhdistettyä resistanssia merkitään r :llä, saadaan: r = 1 + = 3 r Ennen solmupisteyhtälöiden kirjoittamista on selvitettävä kytkennästä löytyvien potentiaalien lukumäärä. Tarkasteltavasta kytkennästä näitä löytyy kolme kappaletta. Kytkennän alareuna on yhdessä potentiaalissa, ja kaksi muuta löytyvät kytkennän vasemmasta ja oikeasta yläreunasta. Tämän jälkeen valitaan yksi näistä potentiaaleista ns. referenssipotentiaaliksi, jonka arvoksi valitaan V. Jäljelle jää siis kaksi tuntematonta potentiaalia, eli solmupisteyhtälöitä tulee kaksi kappaletta. Olkoon referenssipotentiaali kytkennän alareunassa. Valitaan kytkennän vasemman yläkulman potentiaaliksi V 1 ja oikean yläkulman potentiaaliksi V ja kirjoitetaan solmupisteyhtälöt eli Kirchhoffin virtalait molemmille solmupisteille: V1 V1 V + = V1 V =.1 r V V V =.5 V1 + + V =.5 r V1 V = V V V V + 1 V = V Nyt kannattaa palauttaa mieleen, että kytkennän alareunaan valittiin referenssipotentiaali V. Saatu tulos tarkoittaa siis sitä, että kytkennän vasemmassa yläkulmassa on noin V alhaisempi potentiaali kuin kytkennän alareunassa. Edelleen kytkennän oikeassa yläkulmassa on noin V alhaisempi potentiaali kuin kytkennän alareunassa. Lasketaan kysytty jännite V ja virta i. Koska kysytyn jännitteen plusnapa on kω:n vastuksen vasemmassa reunassa, jännitteeksi V saadaan: V = V 1 V ( 5.857) V 39.3 V. Virran i positiivinen suunta on merkitty alhaalta ylös, joten kystyksi virraksi saadaan V 1 ( ) i = A 13.6 ma

13 5.3 Käytetään solmupistemenetelmää, joten aloitetaan tehtävä muuntamalla kytkennän vasemman reunan jännitelähde virtalähteeksi. Jännitelähteen kanssa sarjassa oleva vastus tulee virtalähteen rinnalle, ja virtalähteen lähdevirta I saadaan Ohmin laista: I = U/, jossa U on jännitelähteen lähdejännite ja jännitelähteen kanssa sarjassa oleva vastus. Täten virtalähteen lähdevirraksi saadaan 7.5 A. Lähdemuunnoksen jälkeen kytkentä näyttää seuraavalta. 4 Ω 7.5 A Ω 8 Ω 11.5 A 4 Ω Ennen solmupisteyhtälöiden kirjoittamista on selvitettävä kytkennästä löytyvien potentiaalien lukumäärä. Tarkasteltavasta kytkennästä näitä löytyy kolme kappaletta. Kytkennän alareuna on yhdessä potentiaalissa, ja kaksi muuta löytyvät kytkennän vasemmasta ja oikeasta yläreunasta. Tämän jälkeen valitaan yksi näistä potentiaaleista ns. referenssipotentiaaliksi, jonka arvoksi valitaan V. Jäljelle jää siis kaksi tuntematonta potentiaalia, eli solmupisteyhtälöitä tulee kaksi kappaletta. Olkoon referenssipotentiaali kytkennän alareunassa. Valitaan kytkennän vasemman yläkulman potentiaaliksi V a ja oikean yläkulman potentiaaliksi V b ja kirjoitetaan solmupisteyhtälöt eli Kirchhoffin virtalait molemmille solmupisteille: Va Va Va V b + + = Va Vb = Va Vb = Vb Vb Va = 11.5 Va + + Vb = V + a V = b Va = 1 V. Vb = 5 V v1 = Va = 1 V Täten tehtävänantoon merkityiksi jännitteiksi v 1 ja v saadaan:. v = Vb = 5 V 5.7 Silmukkavirtamenetelmää käytettäessä tarkasteltavan kytkennän virtalähteet kannattaa muuntaa jännitelähteiksi, koska silmukkavirtamenetelmä perustuu Kirchhoffin jännitelakiin. Muunnos ei ole välttämätön, mutta helpottaa usein kytkennän tarkastelua. Aloitetaan siis tehtävän ratkaiseminen muuntamalla kytkennän vasemmassa reunassa oleva virtalähde jännitelähteeksi. Virtalähteen rinnalla oleva vastus tulee jännitelähteen kanssa sarjaan, ja jännitelähteen lähdejännite U saadaan Ohmin laista: U = I, jossa I on virtalähteen lähdevirta ja virtalähteen rinnalla oleva resistanssi. Tässä tapauksessa virtalähteen tilalle tulee siis 4 V:n jännitelähde. Muunnoksen jälkeen kytkentä näyttää seuraavalta. 8 Ω V 6 Ω 4 V 1 Ω 4 Ω 16 V Ω 13

14 Kytkennässä on kaksi silmukkaa, joten silmukkavirtayhtälöitä tulee kaksi kappaletta. Valitaan ylempään silmukkaan silmukkavirta I 1 ja alempaan silmukkaan silmukkavirta I. Molempien suunta on valittu myötäpäivään. Kirchhoffin jännitelain nojalla voidaan tällöin kirjoittaa: 6I I1 I + 8I1 = 1I + 4 I I I 4 = 18I1 4I = 36 4I1 + 18I = 8 I1.8 A. I.935 A Kysyttiin keskimmäisen haaran virtaa i, joka saadaan nyt silmukkavirtojen I 1 ja I erotuksena: i = I 1 I A 1.3 A. 5.9 Kytkennässä on kaksi silmukkaa, joten silmukkavirtayhtälöitä tulee kaksi kappaletta. Valitaan vasempaan silmukkaan silmukkavirta I 1 ja oikeaan silmukkaan silmukkavirta I. Olkoon molempien suunta myötäpäivään. Kirchhoffin jännitelain nojalla voidaan tällöin kirjoittaa: 1I 1 U1 + I1 I = ( I I1 ) + 3I + U = 1 + I1 I = U1 I + + I = U 1 3 7I1 I = 1 I + 5I = U 1. Yhtälöpari sisältää kolme tuntematonta, joten tehtävää ei saada vielä näillä tiedoilla ratkaistua. Kolmas yhtälö saadaan aikaan tehtävänannon tiedosta, että :n yli olevan jännitteen on oltava nolla. Koska vastuksen yli oleva jännite on resistanssin ja virran tulo, jännite menee nollaksi, kun virta on nolla ( ). Koska :n virta on silmukkavirtojen avulla kirjoitettuna I 1 I, saadaan: I 1 I = I1 = I sijoitetaan tämä yhtälöpariin 7I I = 1 I + 5I = U 5I = 1 3I = U I = I1 = A. U = 6 V Negatiivinen jännite tarkoittaa sitä, että jännitelähteen napaisuus on päinvastainen kuvaan verrattuna. 14

2.2 Energia W saadaan, kun tehoa p(t) integroidaan ajan t suhteen. Täten akun kokonaisenergia W tot saadaan lausekkeesta ( )

2.2 Energia W saadaan, kun tehoa p(t) integroidaan ajan t suhteen. Täten akun kokonaisenergia W tot saadaan lausekkeesta ( ) DEE- Piirianalyysi, kesäkurssi, harjoitus (3) Tehtävien ratkaisuehdotukset. Energia W saadaan, kun tehoa p(t) integroidaan ajan t suhteen. Täten akun kokonaisenergia W saadaan lausekkeesta t t () ()()

Lisätiedot

Erään piirikomponentin napajännite on nolla, eikä sen läpi kulje virtaa ajanhetkellä 0 jännitteen ja virran arvot ovat. 500t.

Erään piirikomponentin napajännite on nolla, eikä sen läpi kulje virtaa ajanhetkellä 0 jännitteen ja virran arvot ovat. 500t. DEE- Piirianalyysi Harjoitus / viikko 4 Erään piirikomponentin napajännite on nolla, eikä sen läpi kulje virtaa ajanhetkellä jännitteen ja virran arvot ovat t Kun t, v te t 5t 8 V, i te t 5t 5 A, a) Määritä

Lisätiedot

DEE Sähkötekniikan perusteet Tasasähköpiirien lisätehtäviä

DEE Sähkötekniikan perusteet Tasasähköpiirien lisätehtäviä DEE-0 Sähkötekniikan peusteet Tasasähköpiiien lisätehtäviä Laske oheisen piiin vita E = V, R = 05, R =, R 3 = 05, R 4 = 05, R 5 = 05 Ykköstehtävän atkaisuehdotus: Kun kytkentä on oheisen kuvan mukainen,

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIIANALYYSI I Vastusten kytkennät Energialähteiden muunnokset sarjaankytkentä rinnankytkentä kolmio-tähti-muunnos jännitteenjako virranjako Kirja: luku 3 Luentomoniste: luvut 4.2, 4.3 ja 4.4

Lisätiedot

DEE Sähkötekniikan perusteet

DEE Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Tasasähköpiirien systemaattinen ratkaisu: kerrostamismenetelmä, silmukkavirtamenetelmä, solmupistemenetelmä Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet silmukkavirtamenetelmä

Lisätiedot

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset SMG- Piirianalyysi, kesäkurssi, harjitus (3) Tehtävien ratkaisuehdtukset 6 Tarkitus n laskea V ja eveninin ekvivalentin avulla Tämä tarkittaa sitä, että mudstetaan kytkennälle eveninin ekvivalentti vastuksen

Lisätiedot

Luento 4 / 12. SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen

Luento 4 / 12. SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen SMG-00 Piirianalyysi I Luento 4 / Kerrostamismenetelmä Lineaarisuus = Additiivisuus u u y y u + Homogeenisuus u y y Jos verkossa on useita energialähteitä, voidaan jokaisen lähteen vaikutus laskea erikseen

Lisätiedot

Harjoitus 5 / viikko 7

Harjoitus 5 / viikko 7 DEE-000 Piiianalyysi Hajoitus 5 / viikko 7 5. Laske solmupistemenetelmällä oheisen kuvan esittämän piiin jännite ja vita i. 0k ma k k k i ma Solmupistemenetelmää käytettäessä takasteltavan kytkennän jännitelähteet

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vastusten kytkennät Energialähteiden muunnokset sarjaankytkentä rinnankytkentä kolmio-tähti-muunnos jännitteenjako virranjako Käydään läpi vastusten keskinäisten kytkentöjen erilaiset

Lisätiedot

SATE1140 Piirianalyysi, osa 1 kevät /9 Laskuharjoitus 4: Kerrostamis- ja silmukkamenetelmä

SATE1140 Piirianalyysi, osa 1 kevät /9 Laskuharjoitus 4: Kerrostamis- ja silmukkamenetelmä ST1140 Piirianalyysi, osa 1 kevät 018 1 /9 Tehtävä 1. Määritä alla esitetyssä piirissä kuormassa (vastuksessa) R L lämmöksi kuluva teho käyttäen hyväksi kerrostamismenetelmää. 0 kω, R 5 kω, R 0 kω, 0 kω,

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin lait,

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-: SÄHKÖTEKNIIKKA Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan näiden

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin

Lisätiedot

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C Tehtävä a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt =, 5 0 3 =, 5 0 3 C s protonin varaus on, 6 0 9 C Jaetaan koko virta yksittäisille varauksille:, 5 0 3 C s kpl = 9 05, 6 0 9 s b) di = Jd = J2πrdr,

Lisätiedot

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Aktiiviset piirikomponentit 1 Aktiiviset piirikomponentit Sähköenergian lähteitä Jännitelähteet; jännite ei merkittävästi riipu lähteen antamasta virrasta (akut, paristot, valokennot)

Lisätiedot

Jännitteenjaolla, sekä sarjaan- ja rinnankytkennällä saadaan laskettua:

Jännitteenjaolla, sekä sarjaan- ja rinnankytkennällä saadaan laskettua: DEE-11000 Piiianalyysi Hajoitus 6 (ketaus) / viikko 8 4 Laske oheisen piiin jännite v g ännitteenjaolla, sekä sajaan- ja innankytkennällä saadaan laskettua: 5 U5 0 U s U s 80 5 15 1 1 1 1 1 1 1 0 40 16

Lisätiedot

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Sähkövirran määrittelylausekkeesta VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien

Lisätiedot

Kun järjestelmää kuvataan operaattorilla T, sisäänmenoa muuttujalla u ja ulostuloa muuttujalla y, voidaan kirjoittaa. y T u.

Kun järjestelmää kuvataan operaattorilla T, sisäänmenoa muuttujalla u ja ulostuloa muuttujalla y, voidaan kirjoittaa. y T u. DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, ratkaisuehdotukset Järjestelmien lineaarisuus ja aikainvarianttisuus Kun järjestelmää kuvataan operaattorilla T, sisäänmenoa muuttujalla u ja ulostuloa muuttujalla

Lisätiedot

Silmukkavirta- ja solmupistemenetelmä. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Silmukkavirta- ja solmupistemenetelmä. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Silmukkavirta- ja solmupistemenetelmä 1 Verkon systemaattinen ratkaisu Solmupisteiden lukumäärä n (node) Haarojen lukumäärä b (branch) 2 Verkon systemaattinen ratkaisu Muodostetaan

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-00: PIIIANAYYSI I Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Kirja: luku. (vastus), luku 6. (käämi), luku 6. (kondensaattori) uentomoniste: luvut 3., 3. ja 3.3 VASTUS ja ESISTANSSI (Ohm,

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Peruskäsitteet Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet sähkövaraus teho ja energia potentiaali ja jännite sähkövirta Tarkoitus on määritellä sähkötekniikan

Lisätiedot

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Fy3: Sähkö 1. Tasavirta Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Sähkövirta I Sähkövirran suunta on valittu jännitelähteen plusnavasta miinusnapaan (elektronit

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Luento 2 1 Luento 1 - Recap Opintojakson rakenne ja tavoitteet Sähkötekniikan historiaa Sähköiset perussuureet Passiiviset piirikomponentit 2 Luento 2 - sisältö Passiiviset piirikomponentit

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIRIANALYYSI I Keskinäisinduktanssi induktiivisesti kytkeytyneet komponentit muuntajan toimintaperiaate T-sijaiskytkentä kytketyn piirin energia KESKINÄISINDUKTANSSI M Faraday: magneettikentän

Lisätiedot

2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?

2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on? SÄHKÖTEKNIIKKA LASKUHARJOITUKSIA; OHMIN LAKI, KIRCHHOFFIN LAIT, TEHO 1. 25Ω:n vastuksen päiden välille asetetaan 80V:n jännite. Kuinka suuri virta alkaa kulkemaan vastuksen läpi? 2. Vastuksen läpi kulkee

Lisätiedot

14.1 Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait R 1. I 1 I 3 liitos + - R 2. silmukka. Kuva 14.1: Liitoksen, haaran ja silmukan määrittely virtapiirissä.

14.1 Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait R 1. I 1 I 3 liitos + - R 2. silmukka. Kuva 14.1: Liitoksen, haaran ja silmukan määrittely virtapiirissä. Luku 14 Lineaaripiirit Lineaaripiireillä ymmärretään verkkoja, joiden jokaisessa haarassa jännite on verrannollinen virtaan, ts. Ohmin laki on voimassa. Lineaariset piirit voivat siis sisältää jännitelähteitä,

Lisätiedot

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q Coulombin laki Kahden pistemäisen varatun hiukkasen välinen sähköinen voima F on suoraan verrannollinen varausten Q 1 ja Q 2 tuloon ja kääntäen verrannollinen etäisyyden r neliöön F = k Q 1Q 2 r 2, k =

Lisätiedot

3 Määrätty integraali

3 Määrätty integraali Määrätty integraali. a) Muodostuva alue on kolmio, jonka kanta on. Kolmion korkeus on funktion arvo kohdassa, eli f() = = 6. Lasketaan A() kolmion pintaalana. 6 A() 6 Vastaus: A() = 6 b) Muodostuva alue

Lisätiedot

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ 4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos

Lisätiedot

Luento 6. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luento 6. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Luento 6 1 DEE-11000 Piirianalyysi Ensimmäinen välikoe keskiviikkona 19.11. klo 13-16 salissa S1. Aihepiiri: Tasasähköpiirin analyysi (monisteen luvut 1-6) 2 Solmupistemenetelmä

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Kirchhoffin lait, rinnan- ja sarjakytkentä, lähdemuunnokset Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kirchhoffin virtalaki rinnankytkentä sarjakytkentä

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vaihtosähkö SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Sinimuotoiset suureet Tehollisarvo Sinimuotoinen vaihtosähkö & passiiviset piirikomponentit Käydään läpi, mistä sinimuotoiset jännite ja virta ovat peräisin. Näytetään,

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilaskenta, V/7 Differentiaali- ja integraalilaskenta Ratkaisut 5. viikolle / 9..5. Integroimismenetelmät Tehtävä : Laske osittaisintegroinnin avulla a) π x sin(x) dx,

Lisätiedot

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2 Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2 1 Seuraavat tarkastelut nojaavat trigonometrisille funktioille todistettuihin kaavoihin. sin(α + β) = sinα cosβ + cosα sinβ (1) cos(α + β) = cosα cosβ sinα

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-0: SÄHKÖTEKNIIKAN PEUSTEET Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015 SÄHKÖTEKNIIKKA NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään

Lisätiedot

S Piirianalyysi 1 2. välikoe

S Piirianalyysi 1 2. välikoe S-55.20 Piirianalyysi 2. välikoe 4.2.200 aske tehtävät 2 eri paperille kuin tehtävät 3 5. Muista kirjoittaa jokaiseen paperiin selvästi nimi, opiskelijanumero, kurssin nimi ja koodi. Tehtävät lasketaan

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen MMTTOSTO SÄHKÖTEKNKK LSKHJOTKS; OHMN LK, KCHHOFFN LT, TEHO, iirrä tehtävistä N piirikaavio, johon merkitset kaikki virtapiirin komponenttien tunnisteet ja suuruudet, jännitteet ja virrat. 1. 22:n vastuksen

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Teho vaihtosähköpiireissä ja symmetriset kolmivaihejärjestelmät Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kompleksinen teho S ja näennästeho S Loisteho

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Passiiviset piirikomponentit Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet vastus käämi kondensaattori puolijohdekomponentit Tarkoitus on esitellä piiriteorian

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 SÄHKÖTEKNIIKKA NTTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään

Lisätiedot

SATE.1040 Piirianalyysi IB syksy /8 Laskuharjoitus 1: Ohjatut lähteet

SATE.1040 Piirianalyysi IB syksy /8 Laskuharjoitus 1: Ohjatut lähteet STE. iirianalyysi syksy 6 /8 Tehtävä. Laske jännite alla olevassa kuvassa esitetyssä piirissä. Ω, Ω, Ω,, E V, E V E E Kuva. iirikaavio tehtävään. atkaisu silmukkamenetelmällä: E E Kuva. Tehtävän piirikaavio

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut A1 Ampumahiihtäjä ampuu luodin vaakasuoraan kohti maalitaulun keskipistettä. Luodin lähtönopeus on v 0 = 445 m/s ja etäisyys maalitauluun s = 50,0 m. a) Kuinka pitkä on luodin lentoaika? b) Kuinka kauaksi

Lisätiedot

SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä

SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä 1040 Piirianalyysi B kevät 2016 1 /6 ehtävä 1. lla olevassa kuvassa esitetyssä symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä on kaksi konetta, joiden lähdejännitteet ovat vaihejännitteinä v1 ja v2. Järjestelmä

Lisätiedot

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 Vesa Linja-aho Metropolia 7. syyskuuta 2011 Vesa Linja-aho (Metropolia) TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) 7. syyskuuta 2011 1 / 123 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.1100 SÄHKÖTKNIIKKA A KTONIIKKA Tentti 0.1.006: tehtävät 1,3,4,6,8 1. välikoe: tehtävät 1,,3,4,5. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,10 Saat vastata vain neljään tehtävään/koe; ne sinun pitää itse valita! Kimmo

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vaihtosähkön teho kompleksinen teho S pätöteho P loisteho Q näennäisteho S Käydään läpi sinimuotoisiin sähkösuureisiin liittyviä tehotermejä. Määritellään kompleksinen teho, jonka

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen S55.0 SÄHKÖTEKNKKA 9.5.000 Kimmo Silvonen Tentti: tehtävät,,5,8,9. välikoe: tehtävät,,,4,5. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,0 Oletko muistanut vastata palautekyselyyn Voit täyttää lomakkeen nyt.. aske virta.

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

Vastaus: 10. Kertausharjoituksia. 1. Lukujonot lim = lim n + = = n n. Vastaus: suppenee raja-arvona Vastaus:

Vastaus: 10. Kertausharjoituksia. 1. Lukujonot lim = lim n + = = n n. Vastaus: suppenee raja-arvona Vastaus: . Koska F( ) on jokin funktion f ( ) integraalifunktio, niin a+ a f() t dt F( a+ t) F( a) ( a+ ) b( a b) Vastaus: Kertausharjoituksia. Lukujonot 87. + n + lim lim n n n n Vastaus: suppenee raja-arvona

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kurssin esittely Sähkömagneettiset ilmiöt varaus sähkökenttä magneettikenttä sähkömagneettinen induktio virta potentiaali ja jännite sähkömagneettinen energia teho Määritellään

Lisätiedot

ELEC-C3230 Elektroniikka 1. Luento 1: Piirianalyysin kertaus (Lineaariset vahvistinmallit)

ELEC-C3230 Elektroniikka 1. Luento 1: Piirianalyysin kertaus (Lineaariset vahvistinmallit) 1 ELEC-C3230 Elektroniikka 1 Luento 1: Piirianalyysin kertaus (Lineaariset vahvistinmallit) 1 luennon pääaiheet Motivointi Piirianalyysin kertaus Vahvistinmallinnus (liuku 2. luentoon) 2 https://www.statista.com/outlook/251/100/consumer-electronics/worldwide

Lisätiedot

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 7.5.08 Kertaus K. a) Polynomi P() = + 8 on jaollinen polynomilla Q() =, jos = on polynomin P nollakohta, eli P() = 0. P() = + 8 = 54 08 +

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Virta alkaa kulkea, kondensaattori varautua, vastustaa yhä enemmän virran kulkua I Kirchhoffin lait ovat hyvä idea 1. Homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu: 2.

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka D

Insinöörimatematiikka D Insinöörimatematiikka D Demonstraatio 7, 6.7... Ratkaise dierentiaalihtälöpari = = Vastaus: DY-pari voidaan esittää muodossa ( = Matriisin ominaisarvot ovat i ja i ja näihin kuuluvat ominaisvektorit (

Lisätiedot

järjestelmät Luento 8

järjestelmät Luento 8 DEE-111 Lineaariset järjestelmät Luento 8 1 Lineaariset järjestelmät Risto Mikkonen 7.8.214 Luento 7 - Recap Z-muunnos ja sen ominaisuudet Lineaaristen dierenssiyhtälöiden käsittely Alku- ja loppuarvot

Lisätiedot

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on

Lisätiedot

C 2. + U in C 1. (3 pistettä) ja jännite U C (t), kun kytkin suljetaan ajanhetkellä t = 0 (4 pistettä). Komponenttiarvot ovat

C 2. + U in C 1. (3 pistettä) ja jännite U C (t), kun kytkin suljetaan ajanhetkellä t = 0 (4 pistettä). Komponenttiarvot ovat S-87.2 Tentti 6..2007 ratkaisut Vastaa kaikkiin neljään tehtävään! C 2 I J 2 C C U C Tehtävä atkaise virta I ( pistettä), siirtofunktio F(s) = Uout ( pistettä) ja jännite U C (t), kun kytkin suljetaan

Lisätiedot

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 1 Maxwellin & Kirchhoffin laeista Piirimallin

Lisätiedot

13. Ratkaisu. Kirjoitetaan tehtävän DY hieman eri muodossa: = 1 + y x + ( y ) 2 (y )

13. Ratkaisu. Kirjoitetaan tehtävän DY hieman eri muodossa: = 1 + y x + ( y ) 2 (y ) MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Differentiaaliyhtälöt, kesä 00 Tehtävät 3-8 / Ratkaisuehdotuksia (RT).6.00 3. Ratkaisu. Kirjoitetaan tehtävän DY hieman eri muodossa: y = + y + y = + y + ( y ) (y

Lisätiedot

x + 1 πx + 2y = 6 2y = 6 x 1 2 πx y = x 1 4 πx Ikkunan pinta-ala on suorakulmion ja puoliympyrän pinta-alojen summa, eli

x + 1 πx + 2y = 6 2y = 6 x 1 2 πx y = x 1 4 πx Ikkunan pinta-ala on suorakulmion ja puoliympyrän pinta-alojen summa, eli BM0A5810 - Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus, Syksy 015 1. a) Funktio f ) = 1) vaihtaa merkkinsä pisteissä = 1, = 0 ja = 1. Lisäksi se on pariton funktio joten voimme laskea vain pinta-alan

Lisätiedot

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Vastaus: Määrittelyehto on x 1 ja nollakohta x = 1.

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Vastaus: Määrittelyehto on x 1 ja nollakohta x = 1. Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 4..6 Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. a) Funktion f( ) = määrittelyehto on +, eli. + Ratkaistaan funktion nollakohdat. f(

Lisätiedot

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0007 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5.

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0007 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5. 2. MS-A000 Matriisilaskenta 2. Nuutti Hyvönen, c Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 2..205 Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia { 2x x 2 = x x 2 =

Lisätiedot

Tehtävänanto oli ratkaista seuraavat määrätyt integraalit: b) 0 e x + 1

Tehtävänanto oli ratkaista seuraavat määrätyt integraalit: b) 0 e x + 1 Tehtävä : Tehtävänanto oli ratkaista seuraavat määrätyt integraalit: a) a) x b) e x + Integraali voisi ratketa muuttujanvaihdolla. Integroitava on muotoa (a x ) n joten sopiva muuttujanvaihto voisi olla

Lisätiedot

Kirchhoffin jännitelain perusteella. U ac = U ab +U bc U ac = U ad +U dc. U ac = R 1 I 12 +R 2 I 12 U ac = R 3 I 34 +R 4 I 34, ja I 34 = U ac

Kirchhoffin jännitelain perusteella. U ac = U ab +U bc U ac = U ad +U dc. U ac = R 1 I 12 +R 2 I 12 U ac = R 3 I 34 +R 4 I 34, ja I 34 = U ac 1.1 a U ac b U bd c voimessa siltakytkennässä tunnetaan resistanssit,, ja sekä jännite U ac. Laske jännite U bd kun 30 Ω 40 Ω 40 Ω 30 Ω U ac 5V. d U ab U ac U bc Kirchhoffin jännitelain perusteella I 12

Lisätiedot

lnx x 1 = = lim x = = lim lim 10 = x x0

lnx x 1 = = lim x = = lim lim 10 = x x0 BM0A580 - Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 5, Syksy 05. (a) (b) ln = sin(t π ) t π t π = = 0 = = cos(t π = ) = 0 t π (c) e [ = ] = = e e 3 = e = 0 = 0 (d) (e) 3 3 + 6 + 8 + 6 5 + 4 4 + 4

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen S55.103 SÄHKÖTKNKK 21.12.2000 Kimmo Silvonen Tentti: tehtävät 1,3,4,8,9 1. välikoe: tehtävät 1,2,3,4,5 2. välikoe: tehtävät,7,8,9,10 Oletko jo ehtinyt vastata palautekyselyyn Voit täyttää lomakkeen nyt.

Lisätiedot

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5.

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5. 2. MS-A4/A6 Matriisilaskenta 2. Nuutti Hyvönen, c Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.9.25 Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia { 2x x 2 = x + x 2

Lisätiedot

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Kertaus K. a) sin 0 = 0,77 b) cos ( 0 ) = cos 0 = 0,6 c) sin 50 = sin (80 50 ) = sin 0 = 0,77 d) tan 0 = tan (0 80 ) = tan 0 =,9 e)

Lisätiedot

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus K. a) Polynomi P() = 3 + 8 on jaollinen polynomilla Q() = 3, jos = 3 on polynomin P nollakohta, eli P(3) = 0. P(3) = 3 3 3 + 8 3 = 54 08 + 54 = 0. Polynomi P on jaollinen polynomilla Q. b) Jaetaan

Lisätiedot

määrittelyjoukko. 8 piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä tangentin yhtälö.

määrittelyjoukko. 8 piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä tangentin yhtälö. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 5.4.0 Jussi Tyni. a) Derivoi f ( ) 3e 5 Mikä on funktion f () = ln(5 ) 00 määrittelyjoukko. c) Derivoi g( t) 4ln( t t ). Käyrälle g( ) e 8 piirretään tangentti pisteeseen,

Lisätiedot

LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT KOKEEN JÄLKEEN JA ANNA PISTEESI RUUTUUN!

LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT KOKEEN JÄLKEEN JA ANNA PISTEESI RUUTUUN! Matematiikan TESTI 4, Maa7 Trigonometriset funktiot ATKAISUT Sievin lukio II jakso/017 VASTAA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN! MAOL/LIITE/taulukot.com JA LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TAKISTA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 017 Insinöörivalinnan matematiikan koe 30..017, Ratkaisut (Sarja A) 1. a) Lukujen 9, 0, 3 ja x keskiarvo on. Määritä x. (1 p.) b) Mitkä reaaliluvut

Lisätiedot

H5 Malliratkaisut - Tehtävä 1

H5 Malliratkaisut - Tehtävä 1 H5 Malliratkaisut - Tehtävä Eelis Mielonen 30. syyskuuta 07 a) 3a (ax + b)3/ + C b) a cos(ax + b) + C a) Tässä tehtävässä päästään harjoittelemaan lukiosta tuttua integrointimenetelmää. Ensimmäisessä kohdassa

Lisätiedot

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a) Juuri 9 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.5.6 Kertaus Integraalifunktio ja integrointi KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) ( )d C C b) c) d e e C cosd cosd sin C K. Funktiot F ja F ovat saman

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 2 Lisää osamurtoja Tutkitaan jälleen rationaalifunktion P(x)/Q(x) integrointia. Aiemmin käsittelimme tapauksen, jossa nimittäjä voidaan esittää muodossa Q(x) = a(x x

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNIIKKA JA KTONIIKKA Tentti 9..006: tehtävät,3,5,7,9. välikoe: tehtävät,,3,4,5. välikoe: tehtävät 6,7,8,9,0 Saat vastata vain neljään tehtävään/koe; ne sinun pitää itse valita! Kimmo Silvonen.

Lisätiedot

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait Kimmo Silvonen, Sähkötekniikka ja elektroniikka, Otatieto 2003. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait Sähkötekniikka ja elektroniikka, sivut 5-62. Versio 3..2004. Kurssin Sähkötekniikka laskuharjoitus-,

Lisätiedot

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä: FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia

Lisätiedot

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK) Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja linaaripiirit. Maxwllin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagntismi, LuTK) Näytä tai jätä tarkistttavaksi tämän jakson pakollist thtävät viimistään

Lisätiedot

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 1 Kirchoffin ensimmäinen laki: Missä tahansa virtapiirin liitoskohdassa pisteeseen saapuvien sähkövirtojen summa on yhtä suuri kuin siitä poistuvien sähkövirtojen

Lisätiedot

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 2 ratkaisuiksi

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 2 ratkaisuiksi DEE-4000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen ratkaisuiksi Yleistä asiaa lämmönjohtumisen yleiseen osittaisdifferentiaaliyhtälöön liittyen Lämmönjohtumisen yleinen osittaisdifferentiaaliyhtälön

Lisätiedot

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Sähkö- ja magnetismiopin laboratoriotyöt AHTOTAP Työn tavoitteet aihtovirran ja jännitteen suunta vaihtelee ajan funktiona. Esimerkiksi Suomessa käytettävä verkkovirta

Lisätiedot

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1

R = Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen on tällöin jännitteenjako = 1 Fysiikan mittausmenetelmät I syksy 206 Laskuharjoitus 4. Merkitään kaapelin resistanssin ja kuormaksi kytketyn piirin sisäänmenoimpedanssia summana R 000.2 Ω. Jännite R:n yli suhteessa sisäänmenojännitteeseen

Lisätiedot

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Virta alkaa kulkea, kondensaattori varautua, vastustaa yhä enemmän virran kulkua I Kirchhoffin lait ovat hyvä idea 1. Homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu: 2.

Lisätiedot

7. Resistanssi ja Ohmin laki

7. Resistanssi ja Ohmin laki Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi

Lisätiedot

Sähkötekiikka muistiinpanot

Sähkötekiikka muistiinpanot Sähkötekiikka muistiinpanot Tuomas Nylund 6.9.2007 1 6.9.2007 1.1 Sähkövirta Symboleja ja vastaavaa: I = sähkövirta (tasavirta) Tasavirta = Virran arvo on vakio koko tarkasteltavan ajan [ I ] = A = Ampeeri

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 Väliarvolause Oletetaan, että funktio f on jatkuva jollain reaalilukuvälillä [a, b] ja derivoituva avoimella välillä (a, b). Funktion muutos tällä välillä on luonnollisesti

Lisätiedot

y + 4y = 0 (1) λ = 0

y + 4y = 0 (1) λ = 0 Matematiikan ja tilastotieteen osasto/hy Differentiaaliyhtälöt I Laskuharjoitus 6 mallit Kevät 2019 Tehtävä 1. Ratkaise yhtälöt a) y + 4y = x 2, b) y + 4y = 3e x. Ratkaisu: a) Differentiaaliyhtälön yleinen

Lisätiedot

Magneettinen energia

Magneettinen energia Luku 11 Magneettinen energia 11.1 Kelojen varastoima energia Sähköstatiikan yhteydessä havaittiin, että kondensaattori kykenee varastoimaan sähköstaattista energiaa. astaavalla tavalla kela, jossa kulkee

Lisätiedot

2.2 Gaussin eliminaatio. 2.2 Gaussin eliminaatio. 2.2 Gaussin eliminaatio. 2.2 Gaussin eliminaatio

2.2 Gaussin eliminaatio. 2.2 Gaussin eliminaatio. 2.2 Gaussin eliminaatio. 2.2 Gaussin eliminaatio x = x 2 = 5/2 x 3 = 2 eli Ratkaisu on siis x = (x x 2 x 3 ) = ( 5/2 2) (Tarkista sijoittamalla!) 5/2 2 Tämä piste on alkuperäisten tasojen ainoa leikkauspiste Se on myös piste/vektori jonka matriisi A

Lisätiedot