Suomalaisen työntekijän hyvinvointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen työntekijän hyvinvointi"

Transkriptio

1 Suomalaisen työntekijän hyvinvointi Odumin ja Varman selvitys työhyvinvoinnista 2009 ja

2 RAPORTIN SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Aineisto ja menetelmät 3. Tulokset 3.1 Merkittävimmät havainnot 2009 ja Työhön liittyvät tekijät 3.3 Sairauspoissaolot 4. Elämänhallinta ja elintavat 5. Toimialakohtaiset tiedot 2009 / Yhteenveto Kaaviot 1. Epävarmuutta työkykynsä suhteen kokevien työntekijöiden muutos eri ikäryhmissä Oireiden ja sairauksien sekä työhön liittyvien tekijöiden vertailu suhteessa työkyvyn epävarmuuteen eri ikäryhmissä 3. Työhön liittyvien tekijöiden vertailu työkyvystään epävarmojen v. ryhmässä 4. Työhön liittyvien tekijöiden vertailu työkyvystään epävarmojen v. ryhmässä 5. Työhön liittyvien tekijöiden vertailu työkyvystään epävarmojen v. ryhmässä 6. Työhön liittyvien tekijöiden vertailu työkyvystään epävarmojen v. ryhmässä 7. Lyhyiden poissaolojen esiintyvyyden muutos eri ikäryhmissä 8. Keski-pitkien poissaolojen esiintyvyyden muutos eri ikäryhmissä 9. Pitkien poissaolojen esiintyvyyden muutos eri ikäryhmissä 10. Työaikamuoto korkean riskin henkilöillä eri ikäryhmissä Työaikamuoto korkean riskin henkilöillä eri ikäryhmissä Liikkumattomien määrä eri ikäryhmissä 13. Tupakoivien määrä eri ikäryhmissä 14. Paljon alkoholia käyttävien määrä eri ikäryhmissä 15. Tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuus 16. Metalli- ja kemianteollisuus 2

3 1. Johdanto Työeläkeyhtiö Varman ja työhyvinvoinnin asiantuntijayritys Odum Oy:n tekemän Suomalaisen työntekijän hyvinvointi -selvityksen mukaan suomalaisten näkemys omasta työkyvystään on nyt valoisampi kuin kolme vuotta sitten. Suurimmaksi uhkaksi työkyvylleen suomalaiset kokevat liian kovan työtahdin ja työn vaatimukset. Neljännes työkyvystään epävarmoista alle 40-vuotiaista ei koe työtään mielekkääksi. Alle 40-vuotiaille on työn sisällöllä työkyvyn kannalta suurempi merkitys kuin työyhteisöllä. Työkykynsä suhteen epävarmuutta kokevien työntekijöiden osuus on pienentynyt. Epävarmojen osuus on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana keskimäärin yhdellä prosenttiyksiköllä. Muutoksen tuottama laskennallinen säästö on noin 70 miljoonaa vuodessa. Muutos parempaan on tapahtunut kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 59 ikävuotta vanhemmissa työntekijöissä. Sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt kasvuun laskettuaan sitä ennen kahtena vuotena peräkkäin (2008 ja 2009). Työhyvinvoinnin asiantuntijayritys Odum Oy ja työeläkeyhtiö Varma ovat selvittäneet suomalaisten työntekijöiden työhyvinvointia vuosina ja nyt uudelleen vuosina Vuoden 2009 selvityksessä havaittiin, että nuorten vuotiaiden työntekijöiden kohdalla noin 8 %:lla esiintyi epävarmuutta omasta työkyvystä (arvio omasta työkyvystä kahden vuoden päästä). Silloin kerätyllä materiaalilla epävarmuuden syiden tarkempi selvittäminen oli vaikeaa, koska selvityksessä ei tuolloin kysytty epävarmuuden taustoja. Odum lisäsi selvitykseen lisäkysymyksen vuonna 2010 jotta epävarmuuteen liittyvät taustatekijät olisi mahdollista selvittää seuraavan selvityksen yhteydessä. Koska työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen liittyvät molempien yhtiöiden toimintaan, päätettiin toteuttaa uusi selvitys, jolla selvitettiin tilanteen kehittymistä ja myös epävarmuuden takana olevia syitä. Selvitys valottaa suomalaisten työtekijöiden työkykyennustetta, työkyvyn uhkan syitä sekä erilaisia työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa toimialoittain, mm. metalli- ja kemianteollisuuden sekä IT- ja finanssitoimialoilta. Tutkimukseen osallistui yhteensä lähes vastaajaa. 2. Aineisto ja menetelmät Odum toteuttaa yhdessä kumppaneittensa kanssa työntekijöiden työhyvinvointiselvityksiä HPQhyvinvointikartoituksen avulla (HPQ = Health Promotin Questionnaire). Kartoitus sisältää yhteensä 52 kysymystä, joihin vastaamalla (sähköisesti tai paperilomakkeella) työntekijä saa kotiinsa postitettuna oman työhyvinvointiprofiilinsa ja tuloksiin liittyvän tulkintaohjeen sekä tarvittaessa hoitoonohjaussaatteen. Kyselyt tehdään työnantajien tilauksesta, ja he hyödyntävät kyselyitä oman työhyvinvointitoimintansa kehittämisessä. Aineistot kerättiin valtakunnallisesti ja ne sisältävät pääosin suuria ja keskisuuria yrityksiä pankki- ja vakuutusalalta, metalli-, kemian-, metsä- ja elintarviketeollisuudesta, IT-alalta ja myös julkiselta sektorilta. Ensimmäinen vuonna 2009 julkaistu aineisto on kerätty vuosien aikana ja sen kokonaismäärä oli Vuonna 2012 julkaistu aineisto kerättiin vuosien 2010 ja 2011 aikana ja sen kokonaismäärä oli (sukupuoli- ja ikäryhmäjakauma on kuvattu alla). Aineisto 2009 (N=38 694) Aineisto 2011 (N=30 382) Miehiä 52% Naisia 48% Miehiä 47,5% Naisia 52,5% v N= v N= v N= v N= v N= v N= v N= v N=8795 > 60 v N=2127 > 60 v N=2837 3

4 Aineistojen ryhmittely vertailua varten Aineistot jaettiin ensin kahteen ryhmään sen perusteella miten vastaajat olivat arvioineet omaa työkykyään alla olevan kysymyksen perusteella. Kyseisen kysymyksen luotettavuus ja ennustavuus on hyvin dokumentoitu useissa tieteellisissä julkaisuissa. Ryhmä 1 ( Ei riskiä ) Ei epävarmuutta omasta työkyvystä / ei työkyvyttömyysriskiä Henkilö on vastannut kysymykseen Uskotko, että terveytesi puolesta pystyisit työskentelemään nykyisessä ammatissasi kahden vuoden kuluttua Vastaus: Melko varmasti Ryhmä 2 ( Korkea riski ) Epävarmuutta omasta työkyvystä / korkea työkyvyttömyysriskiä Henkilö on vastannut kysymykseen Uskotko, että terveytesi puolesta pystyisit työskentelemään nykyisessä ammatissasi kahden vuoden kuluttua Vastaus: En ole varma tai tuskin 3. Tulokset 3.1 Merkittävimmät havainnot 2009 ja 2012 Merkittävimmät havainnot 2009 Vuonna 2009 alle 30-vuotiaista 7,7 % ilmoitti olevansa epävarma työkykynsä suhteen. Naisilla oli epävarmuutta enemmän kuin miehillä kaikissa ikäryhmissä, eniten nuorten ryhmässä. Merkillepantavaa oli myös elintapoihin ja elämänhallintaan liittyvien ongelmien keskittyminen erityisesti ikäryhmään. Kyseisessä ryhmässä tupakoitiin enemmän (säännöllisesti tupakoi 36 % ryhmässä ei riskiä ja 48 % ryhmässä korkea riski ), liikuntaa harrastettiin vähemmän (liikuntaa ei harrastanut lainkaan 19 % ryhmässä ei riskiä ja 29 % ryhmässä korkea riski ) ja humalahakuinen alkoholin käyttö oli yleisintä (useita kertoja kuukaudessa 28 % ryhmässä ei riskiä ja 31 % ryhmässä korkea riski ). Toimialoittain vertailtuna epävarmuus oman työkykynsä suhteen vaihteli 9 ja 16 prosentin välillä. Vähiten epävarmuutta esiintyi pankki-, vakuutus-, sijoitus- ja rahoitustoimialoilla (9 %). Eniten epävarmuutta esiintyi teollisuuden- sekä kuljetus- ja liikenne-toimialoilla (15 16 %). Merkittävimmät havainnot 2012 ja vertailu 2009 aineistoon Työkykynsä suhteen epävarmuutta kokevien työntekijöiden määrä väheni selkeästi kaikissa paitsi 60+ ikäryhmässä (kaavio 1). Epävarmuuden vähentyminen on selvä ja johdonmukainen vaihdellen -2,84 % ja % välillä. Yli 60-vuotiaiden ryhmän epävarmuuteen vaikuttaa suuri joukko sellaisia vastaajia, jotka ovat siirtymässä vanhuuseläkkeelle ja vastaavat sen takia kysymykseen negatiivisesti. Ikäryhmässä v. sekä lähes samankaltaisesti myös ikäryhmässä v. epävarmuuden syyt liittyivät vahvasti työn kuormitukseen, työn sisältöön ja sen palkitsevuuteen. Vanhemmilla ikäryhmillä epävarman työkykyennusteen takana olivat enemmän terveydentilaan liittyvät syyt. Erittäin positiivinen kehitys on tapahtunut liikunnan osalta. Liikuntaa harrastamattomien määrä väheni selvästi kaikissa ikäryhmissä, vaikka vuotiaat liikkuivat edelleen kaikista ikäryhmistä vähiten. Seurantatulos vahvisti myös vuoden 2009 havainnon nuorten aikuisten ryhmän epävarmuudesta ja elämänhallinnan vaikeuksista. Molempien ikäryhmien työkykyriskiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota työpaikoilla ja varmistaa, että tilanteeseen pystytään vaikuttamaan. 4

5 Kaavio 1. Epävarmuutta työkykynsä suhteen kokevien työntekijöiden muutos eri ikäryhmissä Muutoksen laskennalliseksi säästöksi on arvioitu noin 70 milj. vuosittain* * Laskennallinen prosenttimuutoksen säästö arvioituna ikäryhmittäin todellisiin työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuksiin, eläkkeen pääoma-arvoon vanhuuseläkeikään saakka ja vähennettynä arvioidulla kuolleisuudella ja suhtautettuna koko Suomen työvoimaan (2,5 miljoonaa työntekijää). Epävarman työkykyennusteen syyksi esitetyt tekijät jaoteltiin ensin kahteen ryhmään, työhön liittyviin tekijöihin ja terveydentilaan liittyviin tekijöihin, ja nämä edelleen alaluokkiin. Iän mukaan tapahtuva selkeä muutos työkyvyn epävarmuuden suhteen on oireiden ja sairauksien lisääntyminen iän myötä. Ikäryhmässä v. ne ohittavat työhön liittyvät tekijät epävarmuuden syynä. Alle 40-vuotiaat kokevat epävarmuuden syiksi pääosin työhön liittyvät tekijät (kaavio 2). Kaavio 2. Oireiden ja sairauksien sekä työhön liittyvien tekijöiden vertailu suhteessa työkyvyn epävarmuuteen eri ikäryhmissä 5

6 3.2 Työhön liittyvät tekijät Ikäryhmät v. ja v. vastasivat lähes identtisesti, että epävarmuus johtuu työn kuormituksesta sekä työn sisältöön liittyvistä tekijöistä. Erityisesti työn sisältö ja sen palkitsevuus on tässä ryhmässä yleisempi epävarmuutta lisäävä tekijä kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Ryhmissä v. ja v. epävarmuuden työhön liittyvät tekijät liittyvät enemmän työn kuormitukseen, työilmapiiriin ja esimiestyöhön (kaaviot 3 6). Kaavio 3. Työhön liittyvien tekijöiden vertailu työkyvystään epävarmojen v. ryhmässä Kaavio 4. Työhön liittyvien tekijöiden vertailu työkyvystään epävarmojen v. ryhmässä 6

7 Kaavio 5. Työhön liittyvien tekijöiden vertailu työkyvystään epävarmojen v. ryhmässä Kaavio 6. Työhön liittyvien tekijöiden vertailu työkyvystään epävarmojen v. ryhmässä 3.3 Sairauspoissaolot Lyhyitä (1 3 päivää) ja keskipitkiä (4 10 päivää) sairauspoissaoloja edeltävän vuoden ajalta ilmoittaneiden osuus lisääntyi kaikissa ikäryhmissä (kaaviot 7 ja 8). Pitkiä poissaoloja ilmoittaneiden osuus väheni korkean riskin ryhmässä kaikissa paitsi ikäryhmässä (kaavio 9). Monilla tutkimuksen kohteena olleilla työpaikoilla on kehitetty sairauspoissaolojen hallintaan ja työhön paluun tukemiseen tähtääviä toimintamalleja, jotka ovat Varman aiempien selvitysten mukaan yleistyneet nopeasti. Näissä malleissa kiinnitetään erityistä huomiota työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöhön poissaolojen tarpeettoman pitkittymisen estämiseksi. Osaltaan tämä myönteinen kehitys voi selittää tässä tutkimuksessa todettua pitkiä poissaoloja ilmoittaneiden osuuden vähenemistä erityisesti korkean riskin ryhmässä. 7

8 Kaavio 7. Lyhyiden poissaolojen esiintyvyyden muutos eri ikäryhmissä Kaavio 8. Keski-pitkien poissaolojen esiintyvyyden muutos eri ikäryhmissä Kaavio 9. Pitkien poissaolojen esiintyvyyden muutos eri ikäryhmissä 8

9 3.4 Työaikamuodon vaikutus Korkean riskin työntekijät ovat vähemmän päivätyössä. Vuorotyötä tehdään selvästi enemmän alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä. Muutosta vuodesta 2009 ei ole havaittavissa vaan tilanne on pysynyt ennallaan (kaaviot 11 ja 12). Kaavio 10. Työaikamuoto korkean riskin henkilöillä eri ikäryhmissä 2009 Kaavio 11. Työaikamuoto korkean riskin henkilöillä eri ikäryhmissä

10 4. Elämänhallinta ja elintavat Elämänhallintaa ja elintapoja koskeviin kysymyksiin annetuissa vastauksissa oli vain vähän eroja vuosien 2009 ja 2011 välillä. Selvästi positiivisena muutoksena näkyi liikuntaa harrastamattomien osuuden pieneneminen kaikissa ikäryhmissä ja sekä ei riskiä -ryhmässä että korkean riskin ryhmässä (kaavio 13). Ei riskiä -ryhmässä tupakoivien osuus kasvoi alle 40-vuotiailla, mikä saattaa selittyä kysymyksen hiukan erilaisella muotoilulla. Vuonna 2009 kysyttiin vain tupakan käyttöä, mutta nyt samaan kysymykseen oli liitetty myös nuuskan käyttö. Terveysvalistuksen kannalta positiivisena voidaan pitää tupakoivien osuuden vähenemistä korkean riskin ryhmissä vuotiaita lukuun ottamatta (kaavio 14). Humalahakuinen alkoholinkäyttö oli edelleen yleisintä nuorten ryhmässä eikä siinä tapahtunut merkittävää muutosta. Sen sijaan yli 40-vuotiailla humalahakuinen juominen oli vähentynyt sekä ei riskiä -ryhmässä että korkean riskin ryhmässä. Kaavio 12. Liikkumattomien määrä eri ikäryhmissä Kaavio 13. Tupakoivien määrä eri ikäryhmissä 10

11 Kaavio 14. Paljon alkoholia käyttävien määrä eri ikäryhmissä 5. Toimialakohtaiset tiedot 2009 / 2012 Julkaistaviksi toimialoiksi valittiin tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuus sekä metalli- ja kemianteollisuus, koska haluttiin varmistaa tulosten luotettavuus. Näiden toimialojen kohdalla aineistojen koko sekä kohdeyritysten homogeenisuus oli korkea. Yleisesti voidaan todeta niistä toimialoista joiden tuloksia ei julkaista tässä yhteydessä, että elintarviketeollisuudessa positiivinen muutos oli suurin ja kohdentui kaikkiin ikäryhmiin. Pankki-, vakuutus-, rahoitus- ja sijoitustoimialalla positiivinen muutos koski ainoastaan vuotiaita ja yhdistetyssä muiden toimialojen aineistossa suurin positiivinen muutos tapahtui vuotiaiden ryhmässä. Useilla muilla toimialoilla oli tapahtunut myös epävarmuuden kasvua useissa ikäryhmissä. Kaavio 15. Tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuus 11

12 Kaavio 16. Metalli- ja kemianteollisuus 6. Yhteenveto Selvitys osoittaa, että suomalaisten työntekijöiden työkykyennuste on parantunut. Keskimääräinen muutos vuodesta 2009 vuoteen 2011 on noin 1 %, joka vastaa laskennallisesti säästöä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden osalta 70 miljoonaa euroa. Tämä luku on varsin lähellä toteutunutta työkyvyttömyyseläkekustannusmuutosta vuodesta 2009 vuoteen 2011 (Eläketurvakeskus). Selvitys antoi merkittävää lisätietoa myös työkykyriskin taustasyistä, jotka vuoden 2009 aineistossa jäivät selvittämättä. Näyttää siltä, että alle 40-vuotiaiden työkykyriskin kehittymisen taustasyyt liittyvät pääasiassa työhön. Voidaan myös todeta, että vuoden 2009 aineiston nuorimpien ryhmän (18 29 v.) yllättävän suuri kohonneen työkykyriskin ryhmä on vuoden 2011 aineistossa laajentunut myös vuotiaiden ryhmään. Alle 40-vuotiailla kohonneen työkykyriskin syyt liittyvät selvityksen mukaan työhön. Työn vaatimukset ja kova työtahti nousevat keskeisimmiksi taustasyiksi, mutta toisaalta myös työn vähäinen kiinnostavuus ja palkitsevuus ovat vaikuttamassa osalla koettuun työkykyriskiin. Nuorten osalta työyhteisön tai työtovereiden merkitys ei selvityksen perusteella ole niinkään merkittävä. Työn vaatimukset ja toisaalta kiinnostavuuden ja palkitsevuuden vähäisyys aiheuttavat nykyiselle työelämälle ja sen kehittämiselle erityisiä haasteita. Paljon esillä olleet varhaisen tuen mallit kohdistuvat ennen kaikkea sairauksien ja sairauspoissaolojen hallintaan ja tuonevat tuloksia vanhemmissa ikäryhmissä. Vaikuttaa siltä, että merkittävä osa työelämässä mukana olevasta henkilöstöstä tarvitsee työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi aivan toisenlaisia toimenpiteitä kuin pelkästään sairauksiin tai sairauspoissaoloihin liittyviä toimenpiteet. Selvityksessä havaittiin, että erityisesti henkisen hyvinvoinnin ongelmat keskittyvät korkean työkykyriskin ryhmiin. Voidaan ajatella, että henkisen hyvinvoinnin edistämisellä pystytään vaikuttamaan ainakin osin myös työkykyriskin ilmenemiseen. Henkilöt, joilla on rajallisemmat henkiset voimavarat, ovat heikompia ratkaisemaan ja selvittämään myös työhön liittyviä ongelmiaan. Näin ollen henkisten hyvinvointiongelmien heijastevaikutus työelämään ja työhyvinvointiin on ilmeinen. 12

13 Selvitys osoittaa suuren muutoksen liikunta-aktiivisuuden lisääntymisessä ja uniongelmien vähentymisessä. Tutkittaessa poissaolojen määrää havaittiin, että poissaolojen määrä on lisääntynyt lyhyiden ja keskipitkien poissaolojen kohdalla molemmissa ryhmissä. Pitkien, yli 10 päivää kestävien poissaolojen määrä erityisesti korkean riskin ryhmissä on vähentynyt. Selvityksessä mukana olevat yritykset edustavat yrityksiä, jotka panostavat työhyvinvoinnin kehittämiseen, mitä kuvastaa sekin, että kyseiset yritykset ovat panostaneet työntekijöiden hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen HPQ-hyvinvointikartoistusta hyödyntäen. Näillä yrityksillä on todennäköisesti myös tavanomaista enemmän ja säännöllisemmin käytössään mm. varhaisen tuen ja sairauspoissaolojen hallinnan toimintamalleja, joiden myönteisiä tuloksia voivat heijastaa mm. korkean riskin ryhmän pitkien poissaolojen väheneminen. Nuorten terveyskäyttäytymisessä ei juurikaan ole tapahtunut muutosta vuoden 2009 aineistoa ja 2011 aineistoa verrattaessa. Humalahakuinen alkoholin käyttö on nuorten ryhmässä edelleen runsainta, samoin tupakointi. Tupakoinnin osalta kuitenkin tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, että tupakointia mittaavaan kysymykseen lisättiin 2009 selvityksen jälkeen myös nuuskaaminen, jonka osuutta 2011 aineistossa ei tiedetä. Selvitys tukee ajatusta, että tarvitaan entistä enemmän työpaikan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Erityisesti alle 40- vuotiaiden työkyvyn ylläpito toteutuu parhaiten vaikuttamalla suoraan työhön liittyviin tekijöihin. Pelkästään sairauksien arviointi ja sairauspoissaolojen seuranta ei riitä. Yli 40-vuotiaiden kohdalla nykyiset ratkaisumallit toimivat paremmin ja myönteisiä tuloksiakin niiden avulla on saavutettu, kuten selvityksenkin perusteella voidaan havaita. Työhön liittyvät ratkaisut ovat aina yksilöllisiä ja yrityskohtaisia, joten mitään yhtä toimintamallia ei ole. Havaitut myönteiset muutokset työkykyriskin vähenemisessä osoittavat kuitenkin, että muutos on mahdollista ja rohkaisevat jatkamaan työhyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä. 13

14 Lisätietoja: Varma, asiantuntijalääkäri Tanja Rokkanen, puh , tanja.rokkanen[at]varma.fi Varma, ylilääkäri Jukka Kivekäs, puh , jukka.kivekas[at]varma.fi Odum, asiantuntijalääkäri Riikka Mattila, puh , riikka.mattila[at]odum.fi Odum, toimitusjohtaja Jukka Suovanen, puh , jukka.suovanen[at]odum.fi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja sijoittaja. Yhtiö vastaa yli henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2011 Varman maksutulo oli 4,0 miljardia euroa, ja se maksoi eläkkeitä 4,2 miljardia euroa. Yhtiön sijoitusten arvo oli vuoden 2011 lopussa 31,9 miljardia euroa. Odum on markkinoiden johtava työhyvinvoinnin auditointiin ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiö onperustettu vuonna 1988 ja sen omistajia ovat Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto, BPM-Palvelut Oy sekä osa yhtiön henkilöstöä. Odum tuottaa ja jalostaa tietoa yritysten henkilöstön terveysriskeistä sekä kehittää yrityskohtaisia ratkaisuja työkyvyttömyyden ehkäisemiseen sekä poissaolojen hallintaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. 14

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2011

Kunta-alan työolobarometri 2011 Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Muutossuuntia Työpaikan varmuus koetaan kunta-alalla edelleen hyväksi Osallistuminen työnantajan

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Työturvallisuuskeskus 3 2 Sisällysluettelo Huomioita... 3 Tietoja vastaajista... 3 Palkansaajien

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUS LAUSUNTO 1 (15) 3.3.2010

ELÄKETURVAKESKUS LAUSUNTO 1 (15) 3.3.2010 ELÄKETURVAKESKUS LAUSUNTO 1 (15) Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Lausuntopyyntö VM028:00/2010 ARVIOITA ELÄKERYHMIEN EHDOTUSTEN VAIKUTTAVUUDESTA Eläkkeellesiirtymisikä ja työurien pituus Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Väestö työssä ja työn ulkopuolella. lapset, nuoret työikäiset vanhukset. työttömänä, opiskelemassa, kotona. työssä. sairaana/työkyvyttömänä

Väestö työssä ja työn ulkopuolella. lapset, nuoret työikäiset vanhukset. työttömänä, opiskelemassa, kotona. työssä. sairaana/työkyvyttömänä 9 yhteenveto Työhön osallistumiseen ja sen ulkopuolelle jäämiseen on monta syytä (kuva 9.1). Talouden rakenne ja kilpailukyky kulloisessakin suhdannetilanteessa ratkaisevat, millaisia töitä on tarjolla.

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008

Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008 Työhyvinvointi ja työnantajamaine kunta-alalla vuonna 2008 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 5/2008 Toni Pekka, Pauli Forma, Arttu Saarinen Toni Pekka, Pauli Forma, Arttu Saarinen Työhyvinvointi ja työnantajamaine

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Kirkon alan työolobarometri Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Sisällys Poimintoja työolobarometrin tuloksista... Tutkimuksen tausta ja tutkimusaineisto.... Tutkimuksen toteutus.... Taustatietoja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 21 VIRTAIN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu KAAVIO-JA TAULUKKOLUETTELO 3 1. JOHDANTO 5 KATSAUS VUOTEEN 21 6 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS JA KAUPUNGIN STRATEGIAT 7 VIRTAIN HENKILÖSTÖVISIO

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Janne Jalava Elina Vaittinen Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Itellan kuntoutuspalveluohjaus -hankkeen arviointi Evaluation Reports Arviointiraportteja Rehabilitation Foundation Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on

Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on Arviointitutkimus HKR-Tekniikan ikäohjelman toteuttamisesta, toteutumisesta ja vaikutuksista Hanna Kankainen Kuntoutussäätiö, Tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 rateginen tavoitteet terveelliset elämäntavat sisällöt johdon vastuut mittarit esimiesten ro öterveys raportointi työhyvinvointi työsuojelu työurien pidentäminen

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 1 TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Kirjoittajat: Jukka Sipponen yksikönjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Mehiläinen Oy, Työterveys Oulu Ulla Salmelainen tutkija,

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Simo Näyhä 1,2 ja Mauri Laakso 1 1 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 2Oulun aluetyöterveyslaitos 13.1 Katsauksen tausta Kun kuva maamme

Lisätiedot

Mainettaan parempi kuntatyö?

Mainettaan parempi kuntatyö? Mainettaan parempi kuntatyö? Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 1/2008 Pauli Forma, Pirjo Saari, Taina Tuomi ja Janne Väänänen Mainettaan parempi kuntatyö? KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2008 ISBN 978-952-5317-70-1

Lisätiedot