Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi. Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi. Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera"

Transkriptio

1 Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera

2 Yrittäjän työhyvinvoinnin tekijät TYÖN HALLINTA Pitkä työelämän kokemus Ammattimainen yrittäjyys Ammatillinen osaaminen Koulutustausta Tiedot, taidot Osaamisen kehittäminen puutteellista, osaaminen ei riitä Tuotekehittely ja innovaatiot Liiketoimintaosaaminen, markkinointi Työturvallisuus, työsuojelu YKSILÖ Kuormittuneisuus ja palautuminen: rajallisuus Työ- ja toimintakyky Tukitoimet Stressinhallinta Työterveyshuollon palvelut Vapaa-aika ja elintavat HALLITTU TYÖ Miksi yritys on olemassa, perustehtävä? Kuka on asiakas? Mitä yhteiskunta odottaa yrittäjältä? Työelämän kulttuuri, muutos Yrittäjäkulttuuri: työn merkitys, työkeskeisyys Rakenne, organisaatio Markkinat, tuote, kilpailutus, rahoitus Esimiestyö Työaika, aikapaine Jakaminen, osallisuus ja delegointi TYÖYHTEISÖ Työyhteisö, verkostot Vuorovaikutustaidot Sosiaaliset vaatimukset: pitää osata tulla toimeen Sitoutuminen/vaihtuvuus Tuen hakeminen

3 Yksityiset hoivapalvelut Suomessa Terveydenhuollon palvelut tuotetaan pääasiassa kuntien/kuntayhtymien toimesta Merkittävä työllistäjä Palveluiden kysyntä kasvaa Yksityissektori terveydenhuoltoalan työllisyydestä 18 % sosiaalialan työllisyydestä 28 % Yksityisen sektorin muodostavat Yksityiset yritykset Kolmannen sektorin palveluntuottajat, säätiöt, yhdistykset

4 Työhyvinvointi Yrityksen vastuu kasvaa Työn hallinta Osaaminen Ammattitaito Kehittyminen Työturvallisuus Hallittu työ Johtaminen Työn organisointi Työolosuhteet Asiakkaat YKSILÖN TYÖHYVIN- VOINTI Homma hanskassa Työntekijä yksilönä Terveys, työkyky Vapaa-aika Hyvin pyyhkii Yksilön vastuu kasvaa Työt sujuu Työntekijät työyhteisössä Työyhteisö Osallistuminen Aktiivisuus Yhteistyö pelaa TYÖYHTEISÖN TYÖHYVINVOINTI

5 Tutkimusaineisto Aineisto perustuu Eteran toteuttamiin yrityskohtaisiin tyhyöhyvinvointitutkimuksiin vuosina Yksityisellä hoiva-alalla tehtyihin työpajoihin vuosina Tutkimusaineiston koko: N= 359 Työpajoihin osallistui 58 työntekijää Vertailua soveltuvin osin: Terveys- ja sosiaalipalvelut, N=380 (Työ- ja terveys tutkimus, TTL 2006)

6 Työhyvinvoinnin lähtökohdat Keski-ikä alle 40 vuotta, keski-ikä nousussa Naisvaltainen ala (84%) Fyysisesti ja henkisesti raskas ala Korkeasti koulutettuja Ei välttämättä sosiaali- ja terveysalalle 10 % ilman ammatillista koulutusta Ei vielä eläkeryntäystä alalla, mutta eläkepoistuma kasvaa nopeasti Väestö ikääntyy, hoito- ja hoivapalveluiden tarve kasvaa samanaikaisesti Voimakas kasvu, jatkuva muutos! Toimintamallien muutokset Työn organisointi Voimavarat

7 Työ kuormituksen ja työnilon lähteenä Työn vaatimukset Liiketoimintaymmärrys Parempia palveluita Sopivampaa hoitoa Elämänlaatua Luottamusta Asiakkaan merkitys työhyvinvoinnille Asiakastyytyväisyys, palaute Häiriökuormitus Osa työyhteisöä

8 Muutos osana työtä Useita muutoksia yhtä aikaa Nopea kasvu Osaamistarpeen muutos Uusi toimintamalli Työn tehostaminen Palveluiden kehittäminen Organisaatioon ja johtamiseen liittyvät muutokset Kokonaiskuvan ymmärtäminen helpottaa!

9 Työtyytyväisyys ja vaikutusmahdollisuudet 71 % tyytyväinen työhönsä (Vrt 85 %) ; joka kymmenes tyytymätön; ka 2,2 Vaikuttamismahdollisuuksia vähintään jonkin verran Vähiten pystytään vaikuttamaan työmäärään Työmenetelmät, töidentekojärjestys ja työtahtikin pitkälti säädeltävissä Joka kymmenes pitää vaikutusmahdollisuuksiensa vähäisyyttä selvästi kuormittavana

10 Fyysinen kuormitus Raskaiden, fyysisesti kuormittavien työvaiheiden aiheuttamaa haittaa ainakin jonkin verran lähes 90 %:lla Työvälineiden puutteet, lämpöolot ja ilmanlaatu kuormittavat paljon joka viidettä Työturvallisuusasiat Väkivallanuhka!

11 Psykososiaalinen kuormitus Henkisesti eniten kuormittaa työn paljous ja kiire (76 %) Kilpailutus, muutokset Työ on vaativaa, ja siitä odotettaisiin enemmän tunnustusta Vastuu toisista ihmisistä Ilmapiiri ja työn tulevaisuus ovat vahvuuksia

12 Esimiestyö 66 % tyytyväinen esimiehensä johtamistapaan, ka 2,2 14 % tyytymättömiä Tyytymättömyyttä esimiehen suunnitelmallisuuteen Tyytyväisyys vuorovaikutuskykyihin (kuuntelu ja keskustelu) **tilastollisesti merkitsevä yhteys

13 Tiedonkulun toimivuus Tiedonkulkuun tyytyväinen Omassa yksikössä 56 % Johdon ja henkilöstön välillä 44 % Keski-arvo 1,8

14 Työn parhaat puolet Työ on vaihtelevaa ja monipuolista Jokainen päivä on erilainen Saa käyttää luovuuttaan Haasteita Asiakas/potilastyö ja ihmisläheisyys Tapaa erilaisia ihmisiä Ihanat asiakkaat Rakkaat, läheiset asukkaat Näkee työn tulokset Välitön palaute asiakkaalta, niin hyvässä kuin pahassa Näkee avustettavan/kuntoutettavan edistyvän Työn merkitys Tuntee olevansa aina tosi tervetullut kun tulee avustettavan luo Koen pystyväni auttamaan, olen omalla alallani Hyvä esimies Rento työ Ei tarvitse istua paikallaan Itsenäisyys Saa suunnitella päivänsä itse! Joustavuus ja hyvät työaikajärjestelyt Vapaa-toiveiden huomioiminen Kalusteet, välineet ja työtilat kunnossa Kaunis ympäristö/maisena

15 Ammatillinen osaaminen Ammatillinen koulutus epävarmuus osaamisesta Alle 10 %:lla työssä saatu koulutus tai ei ammattikoulutusta Joka toisella ammatillinen tutkinto Opisto/ammattikorkeakoulu-tutkinto 38 %:lla Ammatit hoitajapainotteisia (lähi/ kodin/ sairaan/ terveyden/ perus/ kunto/ dementia) ja sairaankuljettaja, fysioterapeutti, ohjaaja ja psykologi, muu henkilöstö, esim. keittäjä Perehdytys (vaihtuvuus) Lyhyet työsuhteet Nuoret työntekijät Tiedon hallinta uuden tiedon tuottaminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen Perusammattitaito Liiketoimintaosaaminen ja markkinointi Vaativa asiakastyö Työturvallisuusasiat esille! Tapaturmat, väkivallan uhka

16 Työyhteisö 88 % pitää työtovereiden välejä hyvinä (vrt. 80 %) Työyhteisö arvioidaan myönteisesti Huono ilmapiiri kuormittaa noin 30 % henkilöstöstä 15 % vastaajista kokee kiusaamisen tai muun epäasiallisen kohtelun ainakin jonkin verran häiritsevänä (vrt. n. 7 %) Ei juuri sukupuolen mukaan epätasa-arvoista kohtelua: vain vajaa 1 % kokee häiritsevänä Ikärasismia jonkin verran: 16 % kokee häiritsevän jossain määrin ja 3 % paljon Tulevaisuus: monimuotoisuus lisääntyy

17 Jaksaminen & jatkaminen Työkyky KA= 8,4 (vrt 8,3) Ennustaa työssä jatkamista voimakkaasti Heikko työkyky 7 %:lla Hyvinvointi KA=7,8 Ennustaa työssä jaksamista 20 %:lla usein työpäivän jälkeen kohtuutonta uupumusta 85 % aikoi jatkaa terveytensä puolesta ammatissaan Työpaikan/ammatinvaihtoajatuksia vajaalla puolella, joka kymmenes miettinyt tosissaan Neljä viidestä hoivatyöntekijästä haluaisi jatkokouluttaa itseään

18 Terveys 80 %:lla hyvä terveys (vrt 70 %) 42 %:lla stressiä (vrt 40 %) Mm. jännittyneisyys, hermostuneisuus, unihäiriöt ja masennus/ahdistus 66 %:lla sairauspoissaoloja Flunssa ja vatsavaivat yleisimpiä Työterveyspalveluihin pitää vielä kiinnittää huomiota.

19 Elintavat 26 % tupakoi Työikäisistä n. 20 %, naisista tupakoi 17 % 5 % käyttää alkoholia viikoittain Työikäisistä 12 % 80 % liikkuu vähintään kerran viikossa, 42 % kolme kertaa tai useammin 43 %:lla ylipainoa, josta merkittävää ylipainoa 13 %:lla; joukossa myös alipainoisia 7 % Vrt. ylipainoa 46 %

20 Voimavarat ja vapaa-aika Työ rasittavaa, mutta antoisaa Liian heikot mahdollisuudet käyttää aikaa Asenne, nollauskyky 40 Arjen sujuminen Vapaa-aika ja harrastukset Vapaa-ajasta on pulaa lähes puolella vastaajista Lepäämiseen ja nukkumiseen Ihmissuhteisiin Kotiin ja kodinhoitoon Harrasteisiin

21 Yksityinen hoiva-ala työnantajana Tulevaisuuden ala, voimakas kasvu Pk-sektorille tyypillinen työtyytyväisyys Työkyky koetaan hyväksi Työyhteisö parasta hoivatyössä Työ on vaihtelevaa ja monipuolista Asiakastyö ja ihmisläheisyys myös työn hyviä puolia Itsenäisyys, joustavuus ja hyvät työaikajärjestelyt koetaan myönteisinä Työhyvinvointitoimintaa tarvitaan

22 Yksityisen hoiva-alan työhyvinvoinnin tekijät TYÖN HALLINTA Ammatillinen osaaminen Koulutusta on, mutta osaamattomuus painaa! Osaamisen kehittäminen Vaativa asiakas/potilastyö Vaikutusmahdollisuudet Perehdyttäminen Liiketoimintaosaaminen, markkinointi Työturvallisuus (väkivalta, tapaturmat, infektioriski) YKSILÖ Kuormittuneisuus ja palautuminen Työ- ja toimintakyky Sairauspoissaolot Stressi Työterveyshuollon palvelut Vapaa-aika ja elintavat: Liikunta ja tupakointi HALLITTU TYÖ Fyysisesti raskas työ Psykososiaalinen kuormitus Markkinat ja kilpailu: liiketoimintaymmärrys Voimakas muutos, kasvu Asiakastyytyväisyys Rekrytointivaikeudet Tiedon hallinta Työsuhteen jatkuminen Esimiehen tuki ja työn organisointi Palaute, tunnustus Vuorotyö, työaika Työilmapiiri Laaja työyhteisön käsite: kattaa asiakkaat, lähiyhteisöt Kiusaaminen, ikäasenteet Yhteistyö, aktiivisuus ja osallistuminen Vuorovaikutustaidot Sitoutuminen/vaihtuvuus Yksintyöskentely TYÖYHTEISÖ

23 Kiitos!

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

4. toimivat työaikamallit

4. toimivat työaikamallit 4. toimivat työaikamallit irja kandolin tarja hakola mikko härmä mikael sallinen uusia työaikamalleja tarvitaan sekä tuotannollisiin ja työn vaatimuksiin liittyvien tekijöiden että työntekijöiden yksilöllisten,

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot