KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA"

Transkriptio

1 KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA SYKE Vestntä 2014 ILMEOHJE

2 ILMEOHJE HINKU HINKU-TUNNUS pestunnus tunnus www-osotteella auk-krjotettu-tunnus mnmleveydet suoja-alue KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA mnmleveys 20 mm m.f KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA mnmleveys 40 mm m.f HINKU-tunnuksesta on pestunnuksen lsäks www-osotteellnen tunnus (www.hm.f) sekä auk-krjotettu-tunnus (pysty- ja vaakaversot). Tunnuksa e suostella käytettäväks ohesa mnmleveyksä penempnä. Tunnuksessa käytetyt krjasntyypt ovat Gll Sans Std Condensed ja Myrad Pro Regular. Tunnukselle on määrtelty suoja-alue, joka varmstaa tunnuksen tommsen vahtelevssa vsuaalsssa ympärstössä. Suoja-alueen ssäpuolelle e tule sjottaa muta graafsa elementtejä (pokkeuksena HINKU-kunnan nm ta slogan).

3 ILMEOHJE HINKU HINKU-TUNNUKSEN VARIAATIOT HINKU + Kunta HINKU + Kunta + slogan vaaka- ja pysty-versot II II HANKO HANKO PARIKKALA PARIKKALA mnmleveys 47 mm II HANKO mnmleveys 69 mm Esmerkkejä, mten HINKU-tunnusta käytetään yhdessä kunnan nmen ta kunnan nmen ja slogann kanssa (vaaka- ja pysty versot). HINKU-tunnuksessa käytetyt krjasntyypt ovat Gll Sans Std Condensed ja Myrad Pro Regular. PARIKKALA

4 ILMEOHJE HINKU HINKU-VÄRIT HINKU-vhreä/tumma HINKU-vhreä/krkas HINKU-snnen/vaalea HINKU-snnen/krkas musta Panotuottessa ylesn värmenetelmä on CMYK, el 4-värpanoteknkka. Sähkösssä välnessä (nternet, some, PowerPont) käytössä ovat RGB-värt. CMYK-värt RGB-värt RGB-heksadesmaal C 60 Y 100 K 55 R 82 G 107 B 37 #526b25 C 60 Y 100 K 20 R 120 G 156 B 53 #799c35 C 20 Y 5 K 0 R 219 G 236 B 243 #e4f1f7 C 80 Y 0 K 10 R 71 G 163 B 214 #45a3d6 C 0 Y 0 K 100 R 0 G 0 B 0 #222222

5 ILMEOHJE HINKU HINKU-BANNERIT HINKU-HANKE U u t sk r je H I N KU HINKUmapp lmastotekojen näytekkuna Koht hlneutraala kuntaa

6 ILMEOHJE HINKU HINKU-INFOKORTIT Maatalouden päästömuutokset osn ersuuntasa Maatalouden päästösektorn kuuluu van koteläntuotannosta ja peltovljelystä aheutuvat päästöt. Traktoreden ja muden maatalouskoneden sekä esmerkks rakennusten lämmtyksen päästöt näkyvät fosslsen energan ja sähkön kulutuksen sektorella. Fosslsten polttoaneden kulutus ja päästöt selvässä laskussa Tärkemmät yksttäset tomet päästöjen vähentämseks erllään musta fosslssta Kunten polttoanesta. lmastomuutoksen hllntätomen jatkotomen suunnttelu tarvtsee tuekseen ymmärryksen Tehokkammn kotelämstä, ertysest naudosta ja sosta aheutuva päästöjä vodaan vähentää stä, suur on kun päästösektorn osuus kaksta päästöstä. Tässä yhteydessä päästöjen hyödyntämällä elänten lanta bokaasulatoksssa, john vomten tulla raaka-anetta muualtakn, esmerkks Fosslsten polttoaneden käytöstä aheutuvat päästöt olvat suhteellsen suuret ja vahtelvat merktmuodostumnen on ertelty sektorehn, josta tärkemmät ovat sähkön ja fosslsten polttoaneden kunnan jätevedenpuhdstamolta. aktvsest selvttäneet bokaasuntuotannon tävästhinku-kunnat HINKU-kuntenovat välllä (taulukko 1). Vuonna 2007 fosslsten polttoaneden osuus kaksta kulutuksesta aheutuvat päästöt, kotelämstä ja peltovljelystä johtuvatkasmaatalouden päästöt sekä mahdollsuuksa kasvhuonekaasupäästöjen ja hajuhattojen uusutuvana energamuotovhuonekaasupäästöstä oltelkenteen pennvähentäjänä, Parkkalassa (14 %) ja suurn Uudessakaupungssa (43 %). HINKU-kunnat vähensvät kasvhuonekaasupäästöjä päästöt (ks. taulukko 1). na ja ravnteden kerrättäjänä. kettavan bo-osuuden lsääntymsestä. Sähkö Fosslnen polttoane Maatalous Lkenne Kokonaspäästöt Päästöt (1000 t CO2e/a) HINKU-kunnssa fosslsten polttoaneden päästöt tulevat teollstunutta Uuttakaupua lukuun ottataulukko 1. Vden HINKU-kunnan kasvhuonekaasupäästöjen jakautumnen päästösektorettan Koht lämmtyksessä hlneutraala kuntaa -hakeeseen (HINKU) osallstuven kunten kasvhuonekaasulähes täysn kevyen vertaluvuonna polttoöljyn käytöstä ja työkoneden käytössä. 2007rakennusten (%). Jätehuollon päästötmatta penet ovat vähentyneet % vuoden 2007 jälkeen. Luvut osottavat, että kunnahmosn Uudessakaupungssa raskaan polttoöljyn päästöt ovatpäästöt olleet samaa tasoa kevyen12 18 polttoöljyn päästöpäästövähennyksn vodaan pyrkä Suomen kunnssa laajemmn. jen kanssa. Kaatopakolle päätyvän knteän jätteen ja bojätteen sekä haja-asutuksesta aheutuven hajapäästökuhmonen Mynämäk Padasjok Parkkala Uuskaupu jen ja jätevesletteden aheuttamat päästöt olvat selväst alle vs prosentta kunten kaksta kasvfosslsten polttoaneden päästöt vähenvät selväst kakssa HINKU-kunnssa. Suurn muutos kohsähkö Päästöt % neljässä vuodessa huonekaasupäästöstä vuonna 2007 (taulukko1). Vuoden 2011 luvut ovat puutteellset, jotenvähenvät luotettadstu Padasjokeen (-49 %) ja Mynämäkeen (-33 %), penn Kuhmosn 22 jajätehuollon 23 päästöt ( %) (taulukko 14 2). 43 vat arvot jätehuollon mahdollssta päästömuutoksstafosslnen evät ole tedossa. Vakka polttoane -hakeessa (HINKU) alusta lähten mukana olleet vs kuntaa ovat vähenovat van pen osa kuntenpadasjoen kokonaspäästöstä, jätehuollolla on merktystä. ja Mynämäen päästövähennykset selttyvät ptkält sllä, että kunten keskustaajamn ramaatalous 12 täneet kasvhuonekaasupäästöjään selväst vuosna (kuva 1). Kuhmosssa muutos ol kennettn hakeen alkuvuosna puupohjaset kaukolämpölatokset. Nämä tomet vähensvät PadasPäästölaskenta jatkossa Lkenne %, Padasjoella 29 35%, Uudessakaupungssa 29 18%, Mynämäellä -14 % ja Parkkalassa -12 %. joen kokonaspäästöjä 6 % (perät kolmasosa kunnan päästövähennyksestä!) ja Mynämäen pääsnäyttäs4 yhä jatkuvan Jätehuolto 3 Laskeva trend 2 2 anakn sltä osn, 3 kun uudempa sektorkohtasa tetoja on saatöjä non 3 %. Uusutuvalla energalla yhtenäsn tuotettuun laskentapesten kaukolämpöön srtymnen on usessa tapauksslähtulevasuudessa HINKU-hakeessa on tarkotus mttaroda myös tavlla. HINKU-kunnlle tehdyt laskelmat pestuvat pääsääntösest Kuntalton suostteleman Kasyhteensä 100vo uusks 100 puupohjaseen 100 kauko- 100 suurn yksttänen lmastoteko, joa pen tehdä.100 Parkkala srty uusen HINKU-kunten, In,sa Hangon, Lohjan, Raaseporn ja Sunton sekäkunta muden HINKUvener-malln kulutuspesteseen laskentatapaan. lämpöön jo hyvssä ajon ennen haetta, joten nämä postvset vakutukset evät enää näy päästökunnks pyrkven kunten päästökehtys. Päästölaskenta on tarkotus tehdä vuosttan. Vuostuloksn vähennysluvussa. Kuhmosn on tulossa hakkeeseen pestuva kaukolämpölatos, mkä tulee vähenvakuttavat muun muassa sääolosuhteet ja talouden suhdanteet, mä taka ptkäakasemp vuoshinku-kunnat etenevät lmastonmuutoksen torjunnassa lyhyelle akavällle asetettujen tavotteden kunnan kokonaspäästöjä veläovat % aheutt % HINKU-kunten 2007, seuranta antaa paremman tämään kuvan stä, kua pysyväsähköäyttö muutokset Lsäks HINKU-kunten pääs- kasvhuonekaasupäästöstä mukasest. Hakeessa mukana oleven kunten vertaluvuonna vuoden 2016 vältavote on 15 % päästövähennys joskn vahtelu kunten välllä onpäästöjen ollut melko suurta. Sähköäytöstä päästöton vähenvät tökehtys muhn kuntn ta ylesn valtakunnallsn trendehn pyrtään erttelemään. kehtvuoden 2007 lähtötasoon verrattuna. Osaaheutuvat HINKU-kunnsta jo saavuttanut tämän tavotteen, ss hakeen akana selväst ( %) kakssa kunnssa HINKU-kunten (taulukko 2). Päästövähennykset selttyvät tymsen seuranta tällasen Lkenteen kuntajoukon kautta avaa melentosen mahdollsuuden arvoda stä, Muden relust etuajassa. osalta ensmmänen vältavote näyttää olevan saavutetpäästöt vähentyneet merkttäväst sekä sähkön käytön vähenemsellä ettäyhtessähkön mtä pystymme tekemään Suomessa jos lsäämme lmastonmuutoksen hllnnän panoarvoa tavssa. Kunnat vovatpäästökertomen pkkuhljaa alkaapenenemsellä. hahmotella veläsähköäyttöä kunnanhmosempa tavotteta vuoden 2020 vähentävät muun muassakunten lmalämpöpumput, energatehokkaat kodoneet, nukemmn kunnassamme. väletaplle. Lopullnen tavote on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Maantelkenne on aheuttanut non kolmanneksen kasvhuonekaasupäästöstä neljässä väk- aempaa sähköä Pääväylen kuluttava valastus ja osn myös taloudellnen taantuma. Yksmaanmerkttävmmstä sähköäyttöä luvultaan penmmässä kunnassa. ulkopuolella sjatsevassa Uudessakaupungssa lsäävstä tekjöstä on maalämpöpumppujen ylestymnen rakennusten lämmtyksessä. Maalämpötelkenteen osuus on sen sjaan ollut van heman alle vdenneksen kunnan kaksta päästöstä (taukrjottajat: HINKU-kunten kasvhuonekaasupäästöt vuosna 2007 pumput korvaavat lähnnä öljylämmtystä, joten sähköpäästöjen nousun vastapanoks kevyen poltto-ja 2011 lukko 1). Lkenteen päästöt vähentyvät vomakkaast Kuhmosssa (-19 %). Myös Padasjoella (-11 %) Petlänen, Oll-Pekka; Tano, Pas; Seppälä; ja Tenhunen, Jyrk merkttäväst. 200 vähenevät öljynsupstuvat kulutuksesta aheutuvat Penmmllään päästöt selväst. olvat Mynämäellä ja Parkkalassa (-8 Jyr %) päästöt vähennykset Suomen ympärstökeskus (-6 %) ja Uudessakaupungssa (-4 %). 180 Taulukko 2. Vden HINKU-kunnan kasvhuonekaasupäästöjen suhteellnen muutos päästösektoret160 tan ja kokonaspäästövähennys vuosna (%). Jätehuollon v päästöluvut ovat velä Lkenteen päästövähennykset johtuvat lähnnä lkennesuortteen vähenemsestä (vähemmän ajok140ja polttoaneen puutteellset, joten jätesektorn mahdollsa päästömuutoksa e ole estetty lometrejä), ajoneuvojen polttoanetehokkuuden paranemsesta vähäpäästöseks las- laskelmssa. 120 Kuhmonen100 Mynämäk Padasjok Parkkala Uuskaupu v v Kuhmonen (- Mynämäk (-14 Padasjok (- 17 Parkkala (-12 Uuskaupu 18 %) %) %) %) (-16 %) Kuva 1. Vden HINKU-kunnan absoluuttset kasvhuonekaasupäästöt vuosna 2007 ja 2011 ja päästöjen kuntakohtanen muutos prosenttena. Karjalan lomahovn öljylämmtyksen vahto pellettn vähens päästöjä 300 t CO2 https://wwwp5.ymparsto.f/hu/kohteet/tedot.aspx?id=141 Kpolan koulun pellettlämmtys vähens päästöjä 189 t CO2 https://wwwp5.ymparsto.f/hu/kohteet/tedot.aspx?id=5 Kolmen rvtalon lämmtykseen lma-veslämpöpumppu vähens päästöjä 100 t CO2 https://wwwp5.ymparsto.f/hu/kohteet/tedot.aspx?id=145 Parkkala Parkkala on non asukkaan kunta Etelä-Karjalassa. Päästövähennysten taustalla Parkkala on osallstunut -hakeeseen Suurmmat päästöjä vähentäneet tekjät ovatlähten. olleet fosslsten polttoaneden osalta srtymnen vuodesta 2008 lämmtyksessä öljystä puupohjaseen kaukolämpöön sekä maalämpöön. Sähkön päästöjä on Parkkala on stoutunut tavottelemaan kasvhuonekaasupäästöjen vähentämstä vähentänyt ertysest kaks tekjää: energatehokkuuden lsääntymnen ja Suomen sähköntuotannon 15 prosentlla vuoteen 2016 mennessä ja 80 prosentlla vuoteen 2030 mennessä. lmastovakutusta kuvaavaan sähkön päästökertomen penenemnen. Lkenteessä päästövähennystä ovat aheuttaneet moottorteknkan kehtys, taloudellsesta tlanteesta johtuva Päästökehtys ajosuortteden vähenemnen sekä vähäpäästöseks laskettavan bokomponentn lsäämnen fosslsn lkennepolttoanesn. Muuta 90 Parkkalan khk-päästöt sektorettan vuosna 2007 ja 2011 Kokonaspäästömuutos: -12 % Parkkalan kunnan päästöjä tulevat 80 lähvuosna vähentämään kunnan kntestöjen lämmtysmuotojen vahtamnen uusutuvaan energaan. Nästä tulee päästövähennyksä non 120 t 70 jätehuolto (- %) CO2. Parkkala on selvttänyt bokaasun ja bohlen mahdollsuuksa uusutuvan energan lähteenä 60 lkenne tulevat (-8 %) kunnan alueella ja muualla Suomessa. Toteutuessaan näden hakeden lmastovakutukset maatalous (-8 %) 50kunnan omen kntestöjen lämmtysmuotojen lmastovakutukset. olemaan selväst suuremmat kun Yhteyshelöt Päästöt (Mt CO2e/a) Maatalouden päästösektorn osuus kunnan kaksta päästöstä vertaluvuonna 2007 vahtel paljon ja ol selväst suurn Parkkalassa (35 %) polttoaneden, ja penn Uudessakaupungssa (9 %) (taulukko 1). MaatalouFosslsten kevyen ja raskaan polttoöljyn käyttö on ollut yks merkttävmpä kasvhuoden päästöt vähenvät enten Uudessakaupungssa %) ja Parkkalassa (-8 %).energantuotannossa Päästövähennykset merkttäven fosslsen nekaasupäästöjen lähtetä(-9hinku-kunnssa. Suomen selttyvät osn peltopnta-alan ja vljelykasven muutokslla, osn koteläntuotannon muutokslla (elänmaakaasun ja htaast uusutuvan turpeen päästöjä e kohdekunnssa ole juur laaan. Lkenne alukumäärä penentynyt). Padasjoella maatalouden laskennallset päästöt kasvovat (+19 %), mkäeten penssä läpkulkulheuttaa luonnollsest merkttävä fosslsa kasvhuonekaasupäästöjä, Sähköäytön päästöt vähenvät keskmäärn neljänneksen johtuu ertysest yhden uuden son skalan Merkttävyytensä valmstumsesta. taka maantelkenteen päästöjä tarkastellaan tässä yhteydessä kennekunnssa. 40 fosslnen polttoane (-21 %) 30 sähkö (-19 %) Hans Olander, kunnanjohtaja, Parkkala 20 puh Annna Kontokorp, projektpäällkkö, Parkkala 0 vuos puh vuos 2011 Oll-Pekka Petlänen, vanhemp tutkja, Suomeasvhuonekaasupäästöt ympärstökeskus Vuonna 2007 Parkkalan olvat t CO2e *. Vuonna 2011 päästöt olvat puh t CO2e. Kokonaspäästöt ovat vähentyneet 12 %. Sähköulutuksen päästöt ovat vähentyneet vertaluvuosna 19 %, fosslsten polttoaneden päästöt 21 %, maatalouden päästöt 8 % ja lkenteen päästöt 8 %. Asukaskohtaset päästöt olvat vuonna ,8 t CO2e ja vuonna ,9 t CO2e asukasta kohden. Luvut pestuvat Suomen ympärstökeskuksen laskelmn. * CO2e tarkottaa hldoksdekvvalentta. Laskelmssa on huomotu hldoksd-, typpoksduul- ja metaanpäästöt, jotka on muunnettu vastaamaan hldoksdn lmastoa lämmttävää vakutusta.

7 ILMEOHJE HINKU m.f 80 % CO 2 Vähentää kasvhuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä Vahvstaa klpalukykyä ja lsätä lketomntamahdollsuuksa Kehttää alueen cleantechosaamsta ja botaloutta Tvstää yhtestyötä kunten ja elenoelämän välllä Edstää alueen elnvomasuutta UUSIK AU P U N K I R AU M A L AITIL A MYNÄMÄKI MASKU Ilmastotekojen näytekkuna II Tutustu lmastotekohn HINKUmapp-verkkopalvelussa ta kerro omsta tomstas. HINKUmapp on uus työkalu lmastonmuutoksen hllnnän parhaden käytäntöjen jakamseen. PA R I K K A L A KUHMOINEN PA DA S J O K I ASIKK ALA H I N K U - K U N N AT TA R T TU VA T RO H K E AS TI U US I U TU VA N E N E RG I A N S E K Ä E N E RG I A - J A M ATE R I A A LI TE H O K K U U D E N M A H D O L LI S U U KS I I N. Yhtestyössä mukana: Kuntaltto Motva Oy Stra Suomen ympärstökeskus SYKE Tekes Työ- ja elenomnsterö Ympärstömnsterö Yrtyskumppant: BaseN, Benvroc, BIOvakka, Devo, DscoverIT, Easy LED, Elntarvketeollsuusltto, Energateollsuus, Enespa, Fltech Clean Ar Flters, Fness Energy, Fortum, Gasum, GreenRders, Innotek, Kallokavo, Karves Energa & Valvonta, Kuusakosk, Lassla & Tkanoja, Mcrosoft, Muovtech Fnland, MWLämpöteknkka, Naps Systems, No Emsson Monday NEMO, Oversol, Raso-konsern, Rakennusteollsuus RT, RemoteMx, Savumax, Schneder Electrc, Sensre, St1, Suomen lämpöpumppuyhdstys, Sybmar, Teagle Group, Tehomet, There Corporaton, Tun Konekeskus, Tun Osuuskauppa, Vahtes, Vapo, Yara LOHJA SIUNTIO RAASEPORI H A N KO K U N N AT, ELINKEINOELÄMÄ, A S U K K A AT J A A S I A N T U N T I J AT ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN E D E L L Ä K ÄV I J Ö I N Ä 80 % CO 2 K U N N AT, ELINKEINOELÄMÄ, A S U K K A AT J A A S I A N T U N T I J AT ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN E D E L L Ä K ÄV I J Ö I N Ä h 10/2013. Kuvat: Oll-Pekka Petlänen, Kaarna Tovonen. w w w.hm.f m.f HINKU-foom on lmastonmuutoksen hllnnän edelläkävjöden verkosto, joka tarjoaa kunnlle ja yrtykslle verkostotumsmahdollsuuksa päästölaskentapalveluta ja -työkaluja tukea hakeden valmsteluun vestntäyhtestyötä näkyvyyttä yrtysten tuottelle ja palvelulle mppant: vroc, BIOvakka, overit, Easy LED, eollsuusltto, Energateollsuus, ech Clean Ar Flters, Fness tum, Gasum, GreenRders, llokavo, Karves Energa & uusakosk, Lassla & Tkanoja, Muovtech Fnland, MWkka, Naps Systems, No onday NEMO, Oversol, ern, Rakennusteollsuus RT, Savumax, Schneder Electrc,, Suomen lämpöpumppuyhdstys, agle Group, Tehomet, There n, Tun Konekeskus, Tun pa, Vahtes, Vapo, Yara Edelläkävjöden yhtesö -hakeessa (HINKU) kunnat, elenoelämä, asukkaat ja asantuntjat tomvat yhtestyössä. Tavotteena on: kenomnsterö mnsterö HINKU-hae pärstökeskus SYKE ssä mukana: m.f 10/2013. Kuvat: Oll-Pekka Petlänen, Kaarna Tovonen. HINKU-ESITE m.f w w w.hm.f w w w.hm.f skus Suomen ympärstökeskus Mechelnatu 34a PL Hels

8 ILMEOHJE HINKU HINKU-ROLL UP:EJA K U N N AT HIILINEUTRAALEIKSI HINKU m.f Hao, Lohja, Raasepor ja Sunto ovat stoutuneet tavottelemaan lmastopäästöjen vähentämstä 80 prosentta vuoteen 2030 mennessä. Ku h m o n e n, M y n ä m ä k, P ad a s jo k, P ar k k a l a j a U u s k au p u n k p e n o s l a b or at or o n a Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå är fast beslutna att eftersträva en mnsknng av klmatutsläppen med 80 procent fram tll år K U N N AT HIILINEUTRAALEIKSI HINKU Kuhmonen, Mynämäk, Padasjok, Park kala ja Uuskaupu penoslabor atorona Yrtyksltä lmastomyötästä teknologaa Kunnlta uusa ratkasuja Yrtyksltä lmastomyötästä teknologaa Kunnlta uusa ratkasuja Kuntalaslle vahtoehtoja Jätteestä polttoanetta 80%CO2 Autolle tuulvomaa Auropaneeleta kesämökelle Lähokaa kaklle Idean takana: Ana Group, Delotte, Devo, Mcrosoft, Raso, Schneder Electrc, Solutons Space, Vekkaus, Suomen ympärstökeskus SYKE Yrtyskumppant: ABB, Ana Group, Arwecare, BaseN, Benvroc, Bovakka, Delotte, Devo, Eagle Tuulvoma, Ekovlla, Elntarvketeollsuusltto, Energateollsuus, Enespa, Fortum, Innotek, Kallokavo, Kemra, Kesko, Kuusakosk, Lassla & Tkanoja, Mcrosoft, Muovtech Fnland, MW Power, Naps Systems, Noka Semens Networks, Nordc AC/H-Log, Oversol, Paroc, Posra, PrcewaterhouseCoopers, Raso, RemoteMX, Savumax, Schneder Electrc, Skaala Ikkunat ja Ovet, Solutons Space, St1, Suomen Lämpöpumpputeknkka, Sybmar, Tun Osuuskauppa, Vacon, Vahtes, Vakka-Suomen Voma, Vapo, Vattenfall, Vekkaus, Wndsde Producton, Wnwnd, Yara, YIT Muut kumppant: Aalto-ylopsto, Elenoelämän keskusltto, Geologan tutkmuskeskus, Ilmateteenlatos, Itä-Suomen ylopsto, Jyväskylän ylopsto, Kuluttajatutkmuskeskus, Lappeenrannan teknllnen ylopsto, lkenne- ja vestntämnsterö, Metla, Motva, Maa- ja elntarvketalouden tutkmuskeskus, maa- ja metsätalousmnsterö, No Emsson Monday, Suomen Kuntaltto, Tampereen teknllnen ylopsto, Tekes, Teknllnen korkeakoulu, työ-ja elenomnsterö, VTT, WWF Suom, ympärstömnsterö Kuntalaslle vahtoehtoja Idean takana Ana Group, Delotte, Devo, Mcrosoft, Raso, Schneder Electrc, Solutons Space, Vekkaus, Suomen ympärstökeskus SYKE HINKUa tukeneet tahot vuosna ABB, Ana Group, Arwecare, BaseN, Benvroc, BIOvakka, Delotte, Devo Crcle, Eagle Tuulvoma, Ekovlla, Elntarvketeollsuus, Energateollsuus, Enespa, Fortum, HK Ruokatalo, Innotek Oy, Kallokavo Oy, Kemra Water, Kuusakosk Oy, Lassla & Tkanoja, Mcrosoft, Muovtech Fnland Oy, MW Power, Naps Systems Oy, Noka Semens Networks, Nordc AC/H-Log Oy, Oras Ltd, Oversol Oy, Oy Wndsde Producton Ltd, Paroc, PrcewaterhouseCoopers Oy, Raso, RemoteMx, Schneder Electrc, Skaala kkunat ja ovet Oy, Solutons Space, St1, Suomen lämpöpumpputeknkka Oy, Vacon Oy, Vahtes Oy, Vapo Oy, Vattenfall, Vekkaus Oy, Wnwnd Oy, WSP Fnland Oy, YIT HINKUa tukevat tahot vuosna ABB, Arwecare, BaseN, Bovakka, Devo Crcle, Eagle Tuulvoma, Ekovlla, Elntarvketeollsuus, Energateollsuus, Fortum, Innotek, Kallokavo, Kemra, Kuusakosk, Lassla & Tkanoja, Mcrosoft, Muovtech, MW Power, Naps Systems, Noka Semens Networks, Nordc AC/H-Log, Oversol, Wndsde Producton, Paroc, Posra, PrcewaterhouseCoopers, Raso, RemoteMX, Savumax, Schneder Electrc, Skaala Ikkunat ja Ovet, Solutons Space, St1, Suomen Lämpöpumpputeknkka, Sybmar, Vacon, Vahtes, Vapo, Vattenfall, Wnwnd HINKUssa mukana Aalto-ylopsto, Benvroc, Enespa, Geologan tutkmuskeskus, Ilmateteenlatos, Joensuun ylopsto, Jyväskylän ylopsto, Kuluttajatutkmuskeskus, Kuntaltto, Metla, Motva Oy, Maa- ja elntarvketalouden tutkmuskeskus, Tampereen teknllnen ylopsto, Tekes, Teknllnen korkeakoulu, VTT, WWF SYKE tutk, mttaa, arvo ja tukee KUVAT: SEPPO KOLO, TOMI PARKKONEN, OLLI-PEKKA PIETILÄINEN JA SUOMEN ILMAKUVA. LAYOUT: SATU TURTIAINEN. HELSINKI 1/2013. asumnen bostäder lkkumnen transporter Tehdään mahdoton mahdollseks! energeffektvtet energatehokkuus kourrenskraft klpalukyky Låt oss göra det omöjlga möjlgt! vhreä talous ekonom uusutuvagrön energa förnybar energ cleantech fastgheter kntestöt bostäder asumnen upphandlng hannat oka kuntalasetmat nvånare kesäasukkaat sommargästerna yrtykset företag yhdstykset förenngar kaupu stad kunta kommun För en kolneutral kommun Suomen ympärstökeskus Mechelnatu 34a PL Hels SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Mechelnatu 34a PL Hels

Kohti hiilineutraalia kuntaa Paikallisen ilmastotyön edistäminen. Kaarina Toivonen Suomen ympäristökeskus Pori 23.11.2011

Kohti hiilineutraalia kuntaa Paikallisen ilmastotyön edistäminen. Kaarina Toivonen Suomen ympäristökeskus Pori 23.11.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa Paikallisen ilmastotyön edistäminen Kaarina Toivonen Suomen ympäristökeskus Pori 23.11.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä ja laboratorioina

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013. Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE

Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013. Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013 Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE Mikä HINKU? HINKU yleisesti HINKU-foorumi Asikkalan khk-päästöt Käytännön esimerkkejä HINKU-kunnista

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM HINKU hanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat

Lisätiedot

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Hinku-kunta esimerkkejä Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 23.11.2017 Hinku-kriteerit Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinkukriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

HINKU-hankkeen Mynämäen maalämpöilta

HINKU-hankkeen Mynämäen maalämpöilta Kohti hiilineutraalia kuntaa -johtoryhmän kokous 5.5.2009 HINKU-hankkeen Mynämäen maalämpöilta Aika: perjantai 22.1.2010 klo 17.00 19.00 Paikka: Mynämäen kunnantalo, valtuustosali Avaus HINKU-hankkeesta

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio?

Mittausepävarmuus. Mittaustekniikan perusteet / luento 7. Mittausepävarmuus. Mittausepävarmuuden laskeminen. Epävarmuuslaskelma vai virhearvio? Mttausteknkan perusteet / luento 7 Mttausepävarmuus Mttausepävarmuus Mttaustulos e ole koskaan täysn oken Mttaustulos on arvo mtattavasta arvosta Mttaustuloksen ja mtattavan arvon ero on mttausvrhe Mkäl

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) hankeen kokemuksia

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) hankeen kokemuksia Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) hankeen kokemuksia Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus RET-seminaari 13.9.2010 Helsinki Esityksen sisältö HINKU-hanke lyhyesti: y mistä kyse, miten edetään? rakennusten

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

Hinku esiselvitys, Eurajoki

Hinku esiselvitys, Eurajoki Hinku esiselvitys, Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 8 prosentin päästövähennystä vuoteen 23 mennessä vuoden 27 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

Kuusi kuntaa HINKU hankkeen kumppaneiksi

Kuusi kuntaa HINKU hankkeen kumppaneiksi Kuusi kuntaa HINKU hankkeen kumppaneiksi Asikkala, Ii, Laitila, Masku, Nousiainen ja Rautjärvi ovat ryhtyneet Kohti hiilineutraalia kuntaa hankkeen (HINKU) kumppanuus kunniksi. k Kunnat perehtyvät ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja 1 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE), HINKU-HANKE Aluksi mukana viisi pilottikuntaa,

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoteraportt B Järvenpään kaupunk Kaupunkkehtys Ylessuunnttelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 4.11.2013 Keskustan osayleskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI B LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöisiä kuntia. Oras Tynkkynen, Salo 5.10.2010

Kohti vähäpäästöisiä kuntia. Oras Tynkkynen, Salo 5.10.2010 Kohti vähäpäästöisiä kuntia Oras Tynkkynen, Salo 5.10.2010 1. Ilmastokriisi peruutettu? 2. Ilmastopolitiikan linjauksia tuleville vuosikymmenille 3. Tavoitteista toimeenpanoon: hallituksen ilmastonsuojelutoimia

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Fnland Oy Por 2004 Kanskuva: Iso kuva: Porn satama (Suomen Ilmakuva Oy) Pkkukuvat ylhäältä alas: Porn päälkenneverkko (www.por.f), Oy Transpont Ab:n

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussmulont ja herkkyysanalyys Pekka Nettaanmäk Osmo Schroderus Jyväskylän ylopsto Tetoteknkan latos 2010 1 2 Tvstelmä Raportn tarkotuksena on esttää pelkstetyn matemaattsen

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Ympäristöjaosto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Ympäristöjaosto Kaupunginvaltuusto 65 16.05.2016 Kaupunginhallitus 197 30.05.2016 Ympäristöjaosto 79 15.09.2016 Valtuutettu Kimmo Hirvenmäen ja 26 muun valtuutetun aloite HINKU (hiilineutraalien kuntien) -verkostoon liittymisestä

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

6. Stokastiset prosessit (2)

6. Stokastiset prosessit (2) Ssältö Markov-prosesst Syntymä-kuolema-prosesst luento6.ppt S-38.45 - Lkenneteoran perusteet - Kevät 6 Markov-prosess Esmerkk Tark. atkuva-akasta a dskreetttlasta stokaststa prosessa X(t) oko tla-avaruudella

Lisätiedot

OPASTESUUNNITELMA. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

OPASTESUUNNITELMA. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto OPASTESUUNNITELMA Euroopan unon Euroopan aluekehtysrahasto maaseuturahasto opasteohjesto Pääopasteet Tenvarsopasteen mall Yleset peraatteet Opasteden värenä käytetään mahdollsuuksen mukaan graafsen ohjeston

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä Johdatus dskreettn matematkkaan Harjotus 3, 30.9.2015 1. Luvut 1, 10 on latettu ympyrän kehälle. Osota, että löytyy kolme verekkästä lukua, joden summa on vähntään 17. Ratkasu. Tällasa kolmkkoja on 10

Lisätiedot

3.5 Generoivat funktiot ja momentit

3.5 Generoivat funktiot ja momentit 3.5. Generovat funktot ja momentt 83 3.5 Generovat funktot ja momentt 3.5.1 Momentt Eräs tapa luonnehta satunnasmuuttujan jakaumaa, on laskea jakauman momentt. Ne määrtellään odotusarvon avulla. Määrtelmä

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Aurinkosähkö ympäristön kannalta. Asikkala tutkimusinsinööri Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Aurinkosähkö ympäristön kannalta. Asikkala tutkimusinsinööri Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) Aurinkosähkö ympäristön kannalta Asikkala 28.1.2016 tutkimusinsinööri Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys

Lisätiedot

Carbon Neutral Municipalities

Carbon Neutral Municipalities Carbon Neutral Municipalities An innovative approach to climate change mitigation at local level Finnish Environment Institute (SYKE) 2016 Municipalities, businesses, citizens and experts devise solutions

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekankan jatkokurss Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalamp LUENTO 2 Alkuverryttelyä Vääntömomentt Oletus: Vomat tasossa, joka on kohtsuorassa pyörmsaksela vastaan. Oven kääntämseen tarvtaan er suurunen voma

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa hanke MIKÄ HINKU? 22.8.2014. Päivi Ahvenainen Ympäristötoimen hallintopäällikkö Lohjan HINKU-koordinaattori

Kohti hiilineutraalia kuntaa hanke MIKÄ HINKU? 22.8.2014. Päivi Ahvenainen Ympäristötoimen hallintopäällikkö Lohjan HINKU-koordinaattori Kohti hiilineutraalia kuntaa hanke MIKÄ HINKU? 22.8.2014 Päivi Ahvenainen Ympäristötoimen hallintopäällikkö Lohjan HINKU-koordinaattori HINKU-hankkeen taustaa HINKU-hanke käynnistyi v. 2008 yritysjohtajien

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Hinku- hankkeen taustat ja toimintasuunnitelma hankkeen jalkauttamisesta Uudessakaupungissa Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Toimintasuunnitelma 8.12.2012 Reijo Laine Senior & Sons Oy Senior & Sons Oy 1

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esselvtys SOTEMAKU esselvtysraportt Ikähmsten palvelut ja ICT Rkka Joknen, Jenn Laurla, Teemu Hauklehto 6.5.2017 Työryhmä: Annel Saarnen, Rkka Joknen, Jenn Laurla, Sar Ketola, Marjo Mastomäk, Sam Perälä,

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

Kynä-paperi -harjoitukset. Taina Lehtinen Taina I Lehtinen Helsingin yliopisto

Kynä-paperi -harjoitukset. Taina Lehtinen Taina I Lehtinen Helsingin yliopisto Kynä-paper -harjotukset Tana Lehtnen 8.8.07 Tana I Lehtnen Helsngn ylopsto Etelä-Suomen ja Lapn lään, 400 opettajaa a. Perusjoukon (populaaton) muodostvat kakk Etelä-Suomen ja Lapn läänn peruskoulun opettajat

Lisätiedot

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Hinku-hankkeen esittely Kaupunginvaltuusto 25.10.2010 Kari Koski Kaupunginjohtaja 1 Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen kuvaus Hankeen tausta SYKKEEN pilottihanke, mukana viisi kuntaa Kuhmoinen, Mynämäki,

Lisätiedot

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA TYÖVÄENARKSTO SUOMEN SOSALDEMOKRAATTSEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKRJA ) _ V 1973 RULLA 455 KUVANNUT r > ' V t K MONKKO OY 1994 a - ) - ;! kuljetus tämän seurauksena taas vähenee sekä rautateden pakallslkenteen

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN VATT-TUTKIMUKSIA 85 VATT-RESEARCH REPORTS Juha Tuomala TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk 2002 ISBN

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa hanke HINKU-KAUPUNKI LOHJA 3.4.2014. Päivi Ahvenainen Lohjan HINKU-koordinaattori Ympäristötoimen hallintopäällikkö

Kohti hiilineutraalia kuntaa hanke HINKU-KAUPUNKI LOHJA 3.4.2014. Päivi Ahvenainen Lohjan HINKU-koordinaattori Ympäristötoimen hallintopäällikkö Kohti hiilineutraalia kuntaa hanke HINKU-KAUPUNKI LOHJA 3.4.2014 Päivi Ahvenainen Lohjan HINKU-koordinaattori Ympäristötoimen hallintopäällikkö HINKU-hankkeen tavoitteet Päätavoitteena kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden kannattavuusvertailu v. 1971-78 31.10. 1979. No. 47. Pekka Ylä-Anttila

Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden kannattavuusvertailu v. 1971-78 31.10. 1979. No. 47. Pekka Ylä-Anttila El~r~H(r:n\! ElY~:, ~t/!.) TUTK,, J~- LJ.T ~ THE RESEARCH NSTrTUTE OF THE FNNSH ECONOMY Lönnrotnkatu 4 8, 0020 Helsnk 2, Fnland, tel. 60322 Pekka Ylä-Anttla Suomen ja Ruotsn metsäteollsuuden kannattavuusvertalu

Lisätiedot

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö:

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö: Puupntasen sandwchkattoelementn lujuuslaskelmat. Ssältö: Sandwch kattoelementn rakenne ja omnasuudet Laatan laskennan kulku Tulosten vertalua FEM-malln ja analyyttsen malln välllä. Elementn rakenne Puupntasa

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin mukainen kustannustehokkuusanalyysi maatalouden vesienhoitotoimenpiteille Excel sovelluksena

Vesipuitedirektiivin mukainen kustannustehokkuusanalyysi maatalouden vesienhoitotoimenpiteille Excel sovelluksena Vesputedrektvn mukanen kustannustehokkuusanalyys maatalouden vesenhototomenptelle Excel sovelluksena En Kunnar Helsngn ylopsto Talousteteen latos Ympärstöekonoma Pro gradu tutkelma Maaluu 2008 Tedekunta/Osasto

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty* Jussi Kivistö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA

VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS. Tarmo Räty* Jussi Kivistö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA VATT-TUTKIMUKSIA 124 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty* Juss Kvstö** MITATTAVISSA OLEVA TUOTTAVUUS SUOMEN YLIOPISTOISSA Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite koskien liittymistä mukaan HIN- KU-hankkeeseen

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite koskien liittymistä mukaan HIN- KU-hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 75 1.9.2014 Ympäristölautakunta 19 16.3.2017 Asianro 753/11.01.04/2014 116 Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite koskien liittymistä mukaan

Lisätiedot

Carbon Neutral Municipalities

Carbon Neutral Municipalities Carbon Neutral Municipalities An innovative approach to climate change mitigation at local level Finnish Environment Institute (SYKE) 2017 Municipalities, businesses, citizens and experts devise solutions

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-1100: PIIRIANALYYSI I Vahtosähkön teho hetkellnen teho p(t) pätöteho P losteho Q näennästeho S kompleksnen teho S HETKELLINEN TEHO Kn veresen kvan mpedanssn Z jännte ja vrta (tehollsarvon osottmet)

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Hinku-hankkeen esittely Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle - 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 1 Hinku-hankkeen esittely 2 Hinku-hankkeen

Lisätiedot

Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin?

Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin? Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin? Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus PARIISIN ILMASTOKOKOUS JA PUHTAAT RATKAISUT SUOMELLE 25.11.2015, Pikkuparlamentin auditorio Puhdas ratkaisu

Lisätiedot

Hinku- hanke. Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.3.2013

Hinku- hanke. Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.3.2013 Hinku- hanke Uudenkaupungin kaupunki Kaupunginhallitus 11.3.2013 Hinku- hankkeen taustat EU:n ja kansalliset hyväksytyt päästötavoitteet Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20% vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Kokonaislukuoptimointi

Kokonaislukuoptimointi Kokonaslukuotmont Robust dskreett otmont ysteemanalyysn Laboratoro Teknllnen korkeakoulu Ar-Pekka Perkkö ovelletun matematkan tutkasemnaar Kevät 28 sältö Robustn lneaarsen kokonasluku- sekä sekalukuotmontongelman

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

Ingressi / Leipäteksti. Kohti hiilineutraalia Kontiolahtea

Ingressi / Leipäteksti. Kohti hiilineutraalia Kontiolahtea Ingressi / Leipäteksti Kohti hiilineutraalia Kontiolahtea 1 Hiilineutraalit kunnat (HINKU) HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Ingressi / Leipäteksti

Lisätiedot

Pohjoismaiden maataloustuotanto tulevaisuuden resurssitilanteessa

Pohjoismaiden maataloustuotanto tulevaisuuden resurssitilanteessa KOTELÄNJALOSTUKSEN TEDOTE NO 5 Pohjosmaden maataloustuotanto tulevasuuden resursstlanteessa Kalle Majala Kotelänjalostuslatos Helsnk 975 Julkasjat: Kotelänten jalostusteteen latos, Helsngn Ylopsto, Vkk

Lisätiedot

LOGISTIIKKA. Teollisuus ja Työnantajat

LOGISTIIKKA. Teollisuus ja Työnantajat LOGISTIIKKA syksy 2003 Teollsuus ja Työnantajat Mnstertyöryhmä valmstelee lkenneväyläpoltkkaa Marco Polo -apurahat haussa nyt EU:n tullkoodeksehdotus laahaa USA:n jäljessä TÄSSÄ NUMEROSSA: Kotmaan asat...

Lisätiedot

Yrityksen teoria ja sopimukset

Yrityksen teoria ja sopimukset Yrtyksen teora a sopmukset Mat-2.4142 Optmontopn semnaar Ilkka Leppänen 22.4.2008 Teemoa Yrtyksen teora: tee va osta? -kysymys Yrtys kannustnsysteemnä: ylenen mall Työsuhde vs. urakkasopmus -analyysä Perustuu

Lisätiedot

Hiilineutraalit kunnat

Hiilineutraalit kunnat Hiilineutraalit kunnat Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere Hiilineutraalit kunnat (Hinku) hanke hanke lähtenyt liikkeelle 7 yritysjohtajan ja Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET 16006 LIGNIININ RAKENNE JA INAISUUDET Hlatomen nmeämnen γ 16006 6 α 1 β 5 3 4 e Lgnnn prekursort (monomeert) Lgnnn bosyntees e e e Peroksdaasn ja vetyperoksdn läsnäollessa prekursorsta muodostuu resonanssstablotu

Lisätiedot

+ Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut. Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana

+ Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut. Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana Ajankohtasta Turun seudun yrtyspalvelusta 2 2015 + 6Aka - koht älykästä ja kestävää kaupunka + Uus elnkenosopmus tuo sujuvammat palvelut + Gasera Oy kasvaa julksten elnkenopalveluden vauhdttamana busnessturku.f

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kestävät hankinnat keskimäärin 1,2 % halvempia Kestävillä hankinnoilla keskimäärin 25 % vähennys

Lisätiedot

Paikkatietotyökalut Suomenlahden merenkulun riskiarvioinnissa

Paikkatietotyökalut Suomenlahden merenkulun riskiarvioinnissa Teknllnen korkeakoulu Lavalaboratoro Helsnk Unversty of Technology Shp Laboratory Espoo 2007 M-300 Tomm Arola Pakkatetotyökalut Suomenlahden merenkulun rskarvonnssa TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY

Lisätiedot

Satamavalaistuksen modernisointi hyödyntäen kaukoohjattavaa ohjausautomatikkaa ja led-valaistusta

Satamavalaistuksen modernisointi hyödyntäen kaukoohjattavaa ohjausautomatikkaa ja led-valaistusta Satamavalaistuksen modernisointi hyödyntäen kaukoohjattavaa ohjausautomatikkaa ja led-valaistusta Hangon satama Hanko 2013-2014 300 000 10 vuotta 5 vuotta 15 % 166 000 kg CO2e / vuosi Öljystä aluelämpöön

Lisätiedot

Painotetun metriikan ja NBI menetelmä

Painotetun metriikan ja NBI menetelmä Panotetun metrkan ja NBI menetelmä Optmontopn semnaar - Kevät / 1 Estelmän ssältö Paretopsteden generont panotetussa metrkossa Panotettu L p -metrkka Panotettu L -metrkka el panotettu Tchebycheff -metrkka

Lisätiedot

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24 Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B / Ratkasut Aheet: Mtta-astekot Havatoaesto kuvaame ja otostuusluvut Avasaat: Artmeette keskarvo, Frekvess, Frekvessjakauma,

Lisätiedot