KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA"

Transkriptio

1 KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA SYKE Vestntä 2014 ILMEOHJE

2 ILMEOHJE HINKU HINKU-TUNNUS pestunnus tunnus www-osotteella auk-krjotettu-tunnus mnmleveydet suoja-alue KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA mnmleveys 20 mm m.f KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA mnmleveys 40 mm m.f HINKU-tunnuksesta on pestunnuksen lsäks www-osotteellnen tunnus (www.hm.f) sekä auk-krjotettu-tunnus (pysty- ja vaakaversot). Tunnuksa e suostella käytettäväks ohesa mnmleveyksä penempnä. Tunnuksessa käytetyt krjasntyypt ovat Gll Sans Std Condensed ja Myrad Pro Regular. Tunnukselle on määrtelty suoja-alue, joka varmstaa tunnuksen tommsen vahtelevssa vsuaalsssa ympärstössä. Suoja-alueen ssäpuolelle e tule sjottaa muta graafsa elementtejä (pokkeuksena HINKU-kunnan nm ta slogan).

3 ILMEOHJE HINKU HINKU-TUNNUKSEN VARIAATIOT HINKU + Kunta HINKU + Kunta + slogan vaaka- ja pysty-versot II II HANKO HANKO PARIKKALA PARIKKALA mnmleveys 47 mm II HANKO mnmleveys 69 mm Esmerkkejä, mten HINKU-tunnusta käytetään yhdessä kunnan nmen ta kunnan nmen ja slogann kanssa (vaaka- ja pysty versot). HINKU-tunnuksessa käytetyt krjasntyypt ovat Gll Sans Std Condensed ja Myrad Pro Regular. PARIKKALA

4 ILMEOHJE HINKU HINKU-VÄRIT HINKU-vhreä/tumma HINKU-vhreä/krkas HINKU-snnen/vaalea HINKU-snnen/krkas musta Panotuottessa ylesn värmenetelmä on CMYK, el 4-värpanoteknkka. Sähkösssä välnessä (nternet, some, PowerPont) käytössä ovat RGB-värt. CMYK-värt RGB-värt RGB-heksadesmaal C 60 Y 100 K 55 R 82 G 107 B 37 #526b25 C 60 Y 100 K 20 R 120 G 156 B 53 #799c35 C 20 Y 5 K 0 R 219 G 236 B 243 #e4f1f7 C 80 Y 0 K 10 R 71 G 163 B 214 #45a3d6 C 0 Y 0 K 100 R 0 G 0 B 0 #222222

5 ILMEOHJE HINKU HINKU-BANNERIT HINKU-HANKE U u t sk r je H I N KU HINKUmapp lmastotekojen näytekkuna Koht hlneutraala kuntaa

6 ILMEOHJE HINKU HINKU-INFOKORTIT Maatalouden päästömuutokset osn ersuuntasa Maatalouden päästösektorn kuuluu van koteläntuotannosta ja peltovljelystä aheutuvat päästöt. Traktoreden ja muden maatalouskoneden sekä esmerkks rakennusten lämmtyksen päästöt näkyvät fosslsen energan ja sähkön kulutuksen sektorella. Fosslsten polttoaneden kulutus ja päästöt selvässä laskussa Tärkemmät yksttäset tomet päästöjen vähentämseks erllään musta fosslssta Kunten polttoanesta. lmastomuutoksen hllntätomen jatkotomen suunnttelu tarvtsee tuekseen ymmärryksen Tehokkammn kotelämstä, ertysest naudosta ja sosta aheutuva päästöjä vodaan vähentää stä, suur on kun päästösektorn osuus kaksta päästöstä. Tässä yhteydessä päästöjen hyödyntämällä elänten lanta bokaasulatoksssa, john vomten tulla raaka-anetta muualtakn, esmerkks Fosslsten polttoaneden käytöstä aheutuvat päästöt olvat suhteellsen suuret ja vahtelvat merktmuodostumnen on ertelty sektorehn, josta tärkemmät ovat sähkön ja fosslsten polttoaneden kunnan jätevedenpuhdstamolta. aktvsest selvttäneet bokaasuntuotannon tävästhinku-kunnat HINKU-kuntenovat välllä (taulukko 1). Vuonna 2007 fosslsten polttoaneden osuus kaksta kulutuksesta aheutuvat päästöt, kotelämstä ja peltovljelystä johtuvatkasmaatalouden päästöt sekä mahdollsuuksa kasvhuonekaasupäästöjen ja hajuhattojen uusutuvana energamuotovhuonekaasupäästöstä oltelkenteen pennvähentäjänä, Parkkalassa (14 %) ja suurn Uudessakaupungssa (43 %). HINKU-kunnat vähensvät kasvhuonekaasupäästöjä päästöt (ks. taulukko 1). na ja ravnteden kerrättäjänä. kettavan bo-osuuden lsääntymsestä. Sähkö Fosslnen polttoane Maatalous Lkenne Kokonaspäästöt Päästöt (1000 t CO2e/a) HINKU-kunnssa fosslsten polttoaneden päästöt tulevat teollstunutta Uuttakaupua lukuun ottataulukko 1. Vden HINKU-kunnan kasvhuonekaasupäästöjen jakautumnen päästösektorettan Koht lämmtyksessä hlneutraala kuntaa -hakeeseen (HINKU) osallstuven kunten kasvhuonekaasulähes täysn kevyen vertaluvuonna polttoöljyn käytöstä ja työkoneden käytössä. 2007rakennusten (%). Jätehuollon päästötmatta penet ovat vähentyneet % vuoden 2007 jälkeen. Luvut osottavat, että kunnahmosn Uudessakaupungssa raskaan polttoöljyn päästöt ovatpäästöt olleet samaa tasoa kevyen12 18 polttoöljyn päästöpäästövähennyksn vodaan pyrkä Suomen kunnssa laajemmn. jen kanssa. Kaatopakolle päätyvän knteän jätteen ja bojätteen sekä haja-asutuksesta aheutuven hajapäästökuhmonen Mynämäk Padasjok Parkkala Uuskaupu jen ja jätevesletteden aheuttamat päästöt olvat selväst alle vs prosentta kunten kaksta kasvfosslsten polttoaneden päästöt vähenvät selväst kakssa HINKU-kunnssa. Suurn muutos kohsähkö Päästöt % neljässä vuodessa huonekaasupäästöstä vuonna 2007 (taulukko1). Vuoden 2011 luvut ovat puutteellset, jotenvähenvät luotettadstu Padasjokeen (-49 %) ja Mynämäkeen (-33 %), penn Kuhmosn 22 jajätehuollon 23 päästöt ( %) (taulukko 14 2). 43 vat arvot jätehuollon mahdollssta päästömuutoksstafosslnen evät ole tedossa. Vakka polttoane -hakeessa (HINKU) alusta lähten mukana olleet vs kuntaa ovat vähenovat van pen osa kuntenpadasjoen kokonaspäästöstä, jätehuollolla on merktystä. ja Mynämäen päästövähennykset selttyvät ptkält sllä, että kunten keskustaajamn ramaatalous 12 täneet kasvhuonekaasupäästöjään selväst vuosna (kuva 1). Kuhmosssa muutos ol kennettn hakeen alkuvuosna puupohjaset kaukolämpölatokset. Nämä tomet vähensvät PadasPäästölaskenta jatkossa Lkenne %, Padasjoella 29 35%, Uudessakaupungssa 29 18%, Mynämäellä -14 % ja Parkkalassa -12 %. joen kokonaspäästöjä 6 % (perät kolmasosa kunnan päästövähennyksestä!) ja Mynämäen pääsnäyttäs4 yhä jatkuvan Jätehuolto 3 Laskeva trend 2 2 anakn sltä osn, 3 kun uudempa sektorkohtasa tetoja on saatöjä non 3 %. Uusutuvalla energalla yhtenäsn tuotettuun laskentapesten kaukolämpöön srtymnen on usessa tapauksslähtulevasuudessa HINKU-hakeessa on tarkotus mttaroda myös tavlla. HINKU-kunnlle tehdyt laskelmat pestuvat pääsääntösest Kuntalton suostteleman Kasyhteensä 100vo uusks 100 puupohjaseen 100 kauko- 100 suurn yksttänen lmastoteko, joa pen tehdä.100 Parkkala srty uusen HINKU-kunten, In,sa Hangon, Lohjan, Raaseporn ja Sunton sekäkunta muden HINKUvener-malln kulutuspesteseen laskentatapaan. lämpöön jo hyvssä ajon ennen haetta, joten nämä postvset vakutukset evät enää näy päästökunnks pyrkven kunten päästökehtys. Päästölaskenta on tarkotus tehdä vuosttan. Vuostuloksn vähennysluvussa. Kuhmosn on tulossa hakkeeseen pestuva kaukolämpölatos, mkä tulee vähenvakuttavat muun muassa sääolosuhteet ja talouden suhdanteet, mä taka ptkäakasemp vuoshinku-kunnat etenevät lmastonmuutoksen torjunnassa lyhyelle akavällle asetettujen tavotteden kunnan kokonaspäästöjä veläovat % aheutt % HINKU-kunten 2007, seuranta antaa paremman tämään kuvan stä, kua pysyväsähköäyttö muutokset Lsäks HINKU-kunten pääs- kasvhuonekaasupäästöstä mukasest. Hakeessa mukana oleven kunten vertaluvuonna vuoden 2016 vältavote on 15 % päästövähennys joskn vahtelu kunten välllä onpäästöjen ollut melko suurta. Sähköäytöstä päästöton vähenvät tökehtys muhn kuntn ta ylesn valtakunnallsn trendehn pyrtään erttelemään. kehtvuoden 2007 lähtötasoon verrattuna. Osaaheutuvat HINKU-kunnsta jo saavuttanut tämän tavotteen, ss hakeen akana selväst ( %) kakssa kunnssa HINKU-kunten (taulukko 2). Päästövähennykset selttyvät tymsen seuranta tällasen Lkenteen kuntajoukon kautta avaa melentosen mahdollsuuden arvoda stä, Muden relust etuajassa. osalta ensmmänen vältavote näyttää olevan saavutetpäästöt vähentyneet merkttäväst sekä sähkön käytön vähenemsellä ettäyhtessähkön mtä pystymme tekemään Suomessa jos lsäämme lmastonmuutoksen hllnnän panoarvoa tavssa. Kunnat vovatpäästökertomen pkkuhljaa alkaapenenemsellä. hahmotella veläsähköäyttöä kunnanhmosempa tavotteta vuoden 2020 vähentävät muun muassakunten lmalämpöpumput, energatehokkaat kodoneet, nukemmn kunnassamme. väletaplle. Lopullnen tavote on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Maantelkenne on aheuttanut non kolmanneksen kasvhuonekaasupäästöstä neljässä väk- aempaa sähköä Pääväylen kuluttava valastus ja osn myös taloudellnen taantuma. Yksmaanmerkttävmmstä sähköäyttöä luvultaan penmmässä kunnassa. ulkopuolella sjatsevassa Uudessakaupungssa lsäävstä tekjöstä on maalämpöpumppujen ylestymnen rakennusten lämmtyksessä. Maalämpötelkenteen osuus on sen sjaan ollut van heman alle vdenneksen kunnan kaksta päästöstä (taukrjottajat: HINKU-kunten kasvhuonekaasupäästöt vuosna 2007 pumput korvaavat lähnnä öljylämmtystä, joten sähköpäästöjen nousun vastapanoks kevyen poltto-ja 2011 lukko 1). Lkenteen päästöt vähentyvät vomakkaast Kuhmosssa (-19 %). Myös Padasjoella (-11 %) Petlänen, Oll-Pekka; Tano, Pas; Seppälä; ja Tenhunen, Jyrk merkttäväst. 200 vähenevät öljynsupstuvat kulutuksesta aheutuvat Penmmllään päästöt selväst. olvat Mynämäellä ja Parkkalassa (-8 Jyr %) päästöt vähennykset Suomen ympärstökeskus (-6 %) ja Uudessakaupungssa (-4 %). 180 Taulukko 2. Vden HINKU-kunnan kasvhuonekaasupäästöjen suhteellnen muutos päästösektoret160 tan ja kokonaspäästövähennys vuosna (%). Jätehuollon v päästöluvut ovat velä Lkenteen päästövähennykset johtuvat lähnnä lkennesuortteen vähenemsestä (vähemmän ajok140ja polttoaneen puutteellset, joten jätesektorn mahdollsa päästömuutoksa e ole estetty lometrejä), ajoneuvojen polttoanetehokkuuden paranemsesta vähäpäästöseks las- laskelmssa. 120 Kuhmonen100 Mynämäk Padasjok Parkkala Uuskaupu v v Kuhmonen (- Mynämäk (-14 Padasjok (- 17 Parkkala (-12 Uuskaupu 18 %) %) %) %) (-16 %) Kuva 1. Vden HINKU-kunnan absoluuttset kasvhuonekaasupäästöt vuosna 2007 ja 2011 ja päästöjen kuntakohtanen muutos prosenttena. Karjalan lomahovn öljylämmtyksen vahto pellettn vähens päästöjä 300 t CO2 https://wwwp5.ymparsto.f/hu/kohteet/tedot.aspx?id=141 Kpolan koulun pellettlämmtys vähens päästöjä 189 t CO2 https://wwwp5.ymparsto.f/hu/kohteet/tedot.aspx?id=5 Kolmen rvtalon lämmtykseen lma-veslämpöpumppu vähens päästöjä 100 t CO2 https://wwwp5.ymparsto.f/hu/kohteet/tedot.aspx?id=145 Parkkala Parkkala on non asukkaan kunta Etelä-Karjalassa. Päästövähennysten taustalla Parkkala on osallstunut -hakeeseen Suurmmat päästöjä vähentäneet tekjät ovatlähten. olleet fosslsten polttoaneden osalta srtymnen vuodesta 2008 lämmtyksessä öljystä puupohjaseen kaukolämpöön sekä maalämpöön. Sähkön päästöjä on Parkkala on stoutunut tavottelemaan kasvhuonekaasupäästöjen vähentämstä vähentänyt ertysest kaks tekjää: energatehokkuuden lsääntymnen ja Suomen sähköntuotannon 15 prosentlla vuoteen 2016 mennessä ja 80 prosentlla vuoteen 2030 mennessä. lmastovakutusta kuvaavaan sähkön päästökertomen penenemnen. Lkenteessä päästövähennystä ovat aheuttaneet moottorteknkan kehtys, taloudellsesta tlanteesta johtuva Päästökehtys ajosuortteden vähenemnen sekä vähäpäästöseks laskettavan bokomponentn lsäämnen fosslsn lkennepolttoanesn. Muuta 90 Parkkalan khk-päästöt sektorettan vuosna 2007 ja 2011 Kokonaspäästömuutos: -12 % Parkkalan kunnan päästöjä tulevat 80 lähvuosna vähentämään kunnan kntestöjen lämmtysmuotojen vahtamnen uusutuvaan energaan. Nästä tulee päästövähennyksä non 120 t 70 jätehuolto (- %) CO2. Parkkala on selvttänyt bokaasun ja bohlen mahdollsuuksa uusutuvan energan lähteenä 60 lkenne tulevat (-8 %) kunnan alueella ja muualla Suomessa. Toteutuessaan näden hakeden lmastovakutukset maatalous (-8 %) 50kunnan omen kntestöjen lämmtysmuotojen lmastovakutukset. olemaan selväst suuremmat kun Yhteyshelöt Päästöt (Mt CO2e/a) Maatalouden päästösektorn osuus kunnan kaksta päästöstä vertaluvuonna 2007 vahtel paljon ja ol selväst suurn Parkkalassa (35 %) polttoaneden, ja penn Uudessakaupungssa (9 %) (taulukko 1). MaatalouFosslsten kevyen ja raskaan polttoöljyn käyttö on ollut yks merkttävmpä kasvhuoden päästöt vähenvät enten Uudessakaupungssa %) ja Parkkalassa (-8 %).energantuotannossa Päästövähennykset merkttäven fosslsen nekaasupäästöjen lähtetä(-9hinku-kunnssa. Suomen selttyvät osn peltopnta-alan ja vljelykasven muutokslla, osn koteläntuotannon muutokslla (elänmaakaasun ja htaast uusutuvan turpeen päästöjä e kohdekunnssa ole juur laaan. Lkenne alukumäärä penentynyt). Padasjoella maatalouden laskennallset päästöt kasvovat (+19 %), mkäeten penssä läpkulkulheuttaa luonnollsest merkttävä fosslsa kasvhuonekaasupäästöjä, Sähköäytön päästöt vähenvät keskmäärn neljänneksen johtuu ertysest yhden uuden son skalan Merkttävyytensä valmstumsesta. taka maantelkenteen päästöjä tarkastellaan tässä yhteydessä kennekunnssa. 40 fosslnen polttoane (-21 %) 30 sähkö (-19 %) Hans Olander, kunnanjohtaja, Parkkala 20 puh Annna Kontokorp, projektpäällkkö, Parkkala 0 vuos puh vuos 2011 Oll-Pekka Petlänen, vanhemp tutkja, Suomeasvhuonekaasupäästöt ympärstökeskus Vuonna 2007 Parkkalan olvat t CO2e *. Vuonna 2011 päästöt olvat puh t CO2e. Kokonaspäästöt ovat vähentyneet 12 %. Sähköulutuksen päästöt ovat vähentyneet vertaluvuosna 19 %, fosslsten polttoaneden päästöt 21 %, maatalouden päästöt 8 % ja lkenteen päästöt 8 %. Asukaskohtaset päästöt olvat vuonna ,8 t CO2e ja vuonna ,9 t CO2e asukasta kohden. Luvut pestuvat Suomen ympärstökeskuksen laskelmn. * CO2e tarkottaa hldoksdekvvalentta. Laskelmssa on huomotu hldoksd-, typpoksduul- ja metaanpäästöt, jotka on muunnettu vastaamaan hldoksdn lmastoa lämmttävää vakutusta.

7 ILMEOHJE HINKU m.f 80 % CO 2 Vähentää kasvhuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä Vahvstaa klpalukykyä ja lsätä lketomntamahdollsuuksa Kehttää alueen cleantechosaamsta ja botaloutta Tvstää yhtestyötä kunten ja elenoelämän välllä Edstää alueen elnvomasuutta UUSIK AU P U N K I R AU M A L AITIL A MYNÄMÄKI MASKU Ilmastotekojen näytekkuna II Tutustu lmastotekohn HINKUmapp-verkkopalvelussa ta kerro omsta tomstas. HINKUmapp on uus työkalu lmastonmuutoksen hllnnän parhaden käytäntöjen jakamseen. PA R I K K A L A KUHMOINEN PA DA S J O K I ASIKK ALA H I N K U - K U N N AT TA R T TU VA T RO H K E AS TI U US I U TU VA N E N E RG I A N S E K Ä E N E RG I A - J A M ATE R I A A LI TE H O K K U U D E N M A H D O L LI S U U KS I I N. Yhtestyössä mukana: Kuntaltto Motva Oy Stra Suomen ympärstökeskus SYKE Tekes Työ- ja elenomnsterö Ympärstömnsterö Yrtyskumppant: BaseN, Benvroc, BIOvakka, Devo, DscoverIT, Easy LED, Elntarvketeollsuusltto, Energateollsuus, Enespa, Fltech Clean Ar Flters, Fness Energy, Fortum, Gasum, GreenRders, Innotek, Kallokavo, Karves Energa & Valvonta, Kuusakosk, Lassla & Tkanoja, Mcrosoft, Muovtech Fnland, MWLämpöteknkka, Naps Systems, No Emsson Monday NEMO, Oversol, Raso-konsern, Rakennusteollsuus RT, RemoteMx, Savumax, Schneder Electrc, Sensre, St1, Suomen lämpöpumppuyhdstys, Sybmar, Teagle Group, Tehomet, There Corporaton, Tun Konekeskus, Tun Osuuskauppa, Vahtes, Vapo, Yara LOHJA SIUNTIO RAASEPORI H A N KO K U N N AT, ELINKEINOELÄMÄ, A S U K K A AT J A A S I A N T U N T I J AT ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN E D E L L Ä K ÄV I J Ö I N Ä 80 % CO 2 K U N N AT, ELINKEINOELÄMÄ, A S U K K A AT J A A S I A N T U N T I J AT ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN E D E L L Ä K ÄV I J Ö I N Ä h 10/2013. Kuvat: Oll-Pekka Petlänen, Kaarna Tovonen. w w w.hm.f m.f HINKU-foom on lmastonmuutoksen hllnnän edelläkävjöden verkosto, joka tarjoaa kunnlle ja yrtykslle verkostotumsmahdollsuuksa päästölaskentapalveluta ja -työkaluja tukea hakeden valmsteluun vestntäyhtestyötä näkyvyyttä yrtysten tuottelle ja palvelulle mppant: vroc, BIOvakka, overit, Easy LED, eollsuusltto, Energateollsuus, ech Clean Ar Flters, Fness tum, Gasum, GreenRders, llokavo, Karves Energa & uusakosk, Lassla & Tkanoja, Muovtech Fnland, MWkka, Naps Systems, No onday NEMO, Oversol, ern, Rakennusteollsuus RT, Savumax, Schneder Electrc,, Suomen lämpöpumppuyhdstys, agle Group, Tehomet, There n, Tun Konekeskus, Tun pa, Vahtes, Vapo, Yara Edelläkävjöden yhtesö -hakeessa (HINKU) kunnat, elenoelämä, asukkaat ja asantuntjat tomvat yhtestyössä. Tavotteena on: kenomnsterö mnsterö HINKU-hae pärstökeskus SYKE ssä mukana: m.f 10/2013. Kuvat: Oll-Pekka Petlänen, Kaarna Tovonen. HINKU-ESITE m.f w w w.hm.f w w w.hm.f skus Suomen ympärstökeskus Mechelnatu 34a PL Hels

8 ILMEOHJE HINKU HINKU-ROLL UP:EJA K U N N AT HIILINEUTRAALEIKSI HINKU m.f Hao, Lohja, Raasepor ja Sunto ovat stoutuneet tavottelemaan lmastopäästöjen vähentämstä 80 prosentta vuoteen 2030 mennessä. Ku h m o n e n, M y n ä m ä k, P ad a s jo k, P ar k k a l a j a U u s k au p u n k p e n o s l a b or at or o n a Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå är fast beslutna att eftersträva en mnsknng av klmatutsläppen med 80 procent fram tll år K U N N AT HIILINEUTRAALEIKSI HINKU Kuhmonen, Mynämäk, Padasjok, Park kala ja Uuskaupu penoslabor atorona Yrtyksltä lmastomyötästä teknologaa Kunnlta uusa ratkasuja Yrtyksltä lmastomyötästä teknologaa Kunnlta uusa ratkasuja Kuntalaslle vahtoehtoja Jätteestä polttoanetta 80%CO2 Autolle tuulvomaa Auropaneeleta kesämökelle Lähokaa kaklle Idean takana: Ana Group, Delotte, Devo, Mcrosoft, Raso, Schneder Electrc, Solutons Space, Vekkaus, Suomen ympärstökeskus SYKE Yrtyskumppant: ABB, Ana Group, Arwecare, BaseN, Benvroc, Bovakka, Delotte, Devo, Eagle Tuulvoma, Ekovlla, Elntarvketeollsuusltto, Energateollsuus, Enespa, Fortum, Innotek, Kallokavo, Kemra, Kesko, Kuusakosk, Lassla & Tkanoja, Mcrosoft, Muovtech Fnland, MW Power, Naps Systems, Noka Semens Networks, Nordc AC/H-Log, Oversol, Paroc, Posra, PrcewaterhouseCoopers, Raso, RemoteMX, Savumax, Schneder Electrc, Skaala Ikkunat ja Ovet, Solutons Space, St1, Suomen Lämpöpumpputeknkka, Sybmar, Tun Osuuskauppa, Vacon, Vahtes, Vakka-Suomen Voma, Vapo, Vattenfall, Vekkaus, Wndsde Producton, Wnwnd, Yara, YIT Muut kumppant: Aalto-ylopsto, Elenoelämän keskusltto, Geologan tutkmuskeskus, Ilmateteenlatos, Itä-Suomen ylopsto, Jyväskylän ylopsto, Kuluttajatutkmuskeskus, Lappeenrannan teknllnen ylopsto, lkenne- ja vestntämnsterö, Metla, Motva, Maa- ja elntarvketalouden tutkmuskeskus, maa- ja metsätalousmnsterö, No Emsson Monday, Suomen Kuntaltto, Tampereen teknllnen ylopsto, Tekes, Teknllnen korkeakoulu, työ-ja elenomnsterö, VTT, WWF Suom, ympärstömnsterö Kuntalaslle vahtoehtoja Idean takana Ana Group, Delotte, Devo, Mcrosoft, Raso, Schneder Electrc, Solutons Space, Vekkaus, Suomen ympärstökeskus SYKE HINKUa tukeneet tahot vuosna ABB, Ana Group, Arwecare, BaseN, Benvroc, BIOvakka, Delotte, Devo Crcle, Eagle Tuulvoma, Ekovlla, Elntarvketeollsuus, Energateollsuus, Enespa, Fortum, HK Ruokatalo, Innotek Oy, Kallokavo Oy, Kemra Water, Kuusakosk Oy, Lassla & Tkanoja, Mcrosoft, Muovtech Fnland Oy, MW Power, Naps Systems Oy, Noka Semens Networks, Nordc AC/H-Log Oy, Oras Ltd, Oversol Oy, Oy Wndsde Producton Ltd, Paroc, PrcewaterhouseCoopers Oy, Raso, RemoteMx, Schneder Electrc, Skaala kkunat ja ovet Oy, Solutons Space, St1, Suomen lämpöpumpputeknkka Oy, Vacon Oy, Vahtes Oy, Vapo Oy, Vattenfall, Vekkaus Oy, Wnwnd Oy, WSP Fnland Oy, YIT HINKUa tukevat tahot vuosna ABB, Arwecare, BaseN, Bovakka, Devo Crcle, Eagle Tuulvoma, Ekovlla, Elntarvketeollsuus, Energateollsuus, Fortum, Innotek, Kallokavo, Kemra, Kuusakosk, Lassla & Tkanoja, Mcrosoft, Muovtech, MW Power, Naps Systems, Noka Semens Networks, Nordc AC/H-Log, Oversol, Wndsde Producton, Paroc, Posra, PrcewaterhouseCoopers, Raso, RemoteMX, Savumax, Schneder Electrc, Skaala Ikkunat ja Ovet, Solutons Space, St1, Suomen Lämpöpumpputeknkka, Sybmar, Vacon, Vahtes, Vapo, Vattenfall, Wnwnd HINKUssa mukana Aalto-ylopsto, Benvroc, Enespa, Geologan tutkmuskeskus, Ilmateteenlatos, Joensuun ylopsto, Jyväskylän ylopsto, Kuluttajatutkmuskeskus, Kuntaltto, Metla, Motva Oy, Maa- ja elntarvketalouden tutkmuskeskus, Tampereen teknllnen ylopsto, Tekes, Teknllnen korkeakoulu, VTT, WWF SYKE tutk, mttaa, arvo ja tukee KUVAT: SEPPO KOLO, TOMI PARKKONEN, OLLI-PEKKA PIETILÄINEN JA SUOMEN ILMAKUVA. LAYOUT: SATU TURTIAINEN. HELSINKI 1/2013. asumnen bostäder lkkumnen transporter Tehdään mahdoton mahdollseks! energeffektvtet energatehokkuus kourrenskraft klpalukyky Låt oss göra det omöjlga möjlgt! vhreä talous ekonom uusutuvagrön energa förnybar energ cleantech fastgheter kntestöt bostäder asumnen upphandlng hannat oka kuntalasetmat nvånare kesäasukkaat sommargästerna yrtykset företag yhdstykset förenngar kaupu stad kunta kommun För en kolneutral kommun Suomen ympärstökeskus Mechelnatu 34a PL Hels SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Mechelnatu 34a PL Hels

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Ympäristöjaosto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Ympäristöjaosto Kaupunginvaltuusto 65 16.05.2016 Kaupunginhallitus 197 30.05.2016 Ympäristöjaosto 79 15.09.2016 Valtuutettu Kimmo Hirvenmäen ja 26 muun valtuutetun aloite HINKU (hiilineutraalien kuntien) -verkostoon liittymisestä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Ingressi / Leipäteksti. Kohti hiilineutraalia Kontiolahtea

Ingressi / Leipäteksti. Kohti hiilineutraalia Kontiolahtea Ingressi / Leipäteksti Kohti hiilineutraalia Kontiolahtea 1 Hiilineutraalit kunnat (HINKU) HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Ingressi / Leipäteksti

Lisätiedot

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Hinku- hankkeen taustat ja toimintasuunnitelma hankkeen jalkauttamisesta Uudessakaupungissa Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Toimintasuunnitelma 8.12.2012 Reijo Laine Senior & Sons Oy Senior & Sons Oy 1

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin?

Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin? Miten valtio vauhdittaa investointeja puhtaisiin ratkaisuihin? Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus PARIISIN ILMASTOKOKOUS JA PUHTAAT RATKAISUT SUOMELLE 25.11.2015, Pikkuparlamentin auditorio Puhdas ratkaisu

Lisätiedot

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Hinku-hankkeen esittely Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle - 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 1 Hinku-hankkeen esittely 2 Hinku-hankkeen

Lisätiedot

Carbon Neutral Municipalities

Carbon Neutral Municipalities Carbon Neutral Municipalities An innovative approach to climate change mitigation at local level Finnish Environment Institute (SYKE) 2016 Municipalities, businesses, citizens and experts devise solutions

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Satamavalaistuksen modernisointi hyödyntäen kaukoohjattavaa ohjausautomatikkaa ja led-valaistusta

Satamavalaistuksen modernisointi hyödyntäen kaukoohjattavaa ohjausautomatikkaa ja led-valaistusta Satamavalaistuksen modernisointi hyödyntäen kaukoohjattavaa ohjausautomatikkaa ja led-valaistusta Hangon satama Hanko 2013-2014 300 000 10 vuotta 5 vuotta 15 % 166 000 kg CO2e / vuosi Öljystä aluelämpöön

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Rakennusten energiaseminaari, Finlandia-talo 20.9.2016 Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Markku Ollikainen Professori, Helsingin yliopisto Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastosopimuksen

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Hiilineutraalisuutta tavoittelevat kunnat: mahdollisuudet yrityksille. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Hiilineutraalisuutta tavoittelevat kunnat: mahdollisuudet yrityksille. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Hiilineutraalisuutta tavoittelevat kunnat: mahdollisuudet yrityksille Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Cleantech-tilaisuus, Hyvinkää 11.10.2016 Pariisin joulukuun 2015 ilmastosopimus => rajataan maapallon

Lisätiedot

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA TYÖVÄENARKSTO SUOMEN SOSALDEMOKRAATTSEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKRJA ) _ V 1973 RULLA 455 KUVANNUT r > ' V t K MONKKO OY 1994 a - ) - ;! kuljetus tämän seurauksena taas vähenee sekä rautateden pakallslkenteen

Lisätiedot

Elinvoimaa resurssiviisaudesta

Elinvoimaa resurssiviisaudesta Elinvoimaa resurssiviisaudesta FISU verkosto ja palvelukeskus (Finnish Sustainable Communities) Päivi Laitila, Motiva Oy ja Jyri Seppälä, SYKE Kuntamarkkinoiden seminaari 15.9.2016 Kunta resurssimuutoksen

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

HEIPAT FOSSIILEILLE JOENSUU MATKALLA KOHTI HIILETÖNTÄ TULEVAISUUTTA

HEIPAT FOSSIILEILLE JOENSUU MATKALLA KOHTI HIILETÖNTÄ TULEVAISUUTTA HEIPAT FOSSIILEILLE JOENSUU MATKALLA KOHTI HIILETÖNTÄ TULEVAISUUTTA 28.09.2016 Päättäjien Metsäakatemia Kari Karjalainen Kaupunginjohtaja JOENSUU RAJAKAUPUNKI VUODESTA 2005 29 km omaa Venäjän rajaa Itä

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Epälineaaristen pienimmän neliösumman tehtävien ratkaiseminen numeerisilla optimointimenetelmillä (valmiin työn esittely)

Epälineaaristen pienimmän neliösumman tehtävien ratkaiseminen numeerisilla optimointimenetelmillä (valmiin työn esittely) Epälneaarsten penmmän nelösumman tehtäven ratkasemnen numeerslla optmontmenetelmllä valmn työn esttely Lar Pelkola 9.9.014 Ohjaaja/valvoja: Prof. Harr Ehtamo yön saa tallentaa ja julkstaa Aalto-ylopston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA Kansantaloustede, Pro gradu- tutkelma Huhtkuu 2007 Laatja: Terh Maczulskj Ohjaaja:

Lisätiedot

Paikkatietotyökalut Suomenlahden merenkulun riskiarvioinnissa

Paikkatietotyökalut Suomenlahden merenkulun riskiarvioinnissa Teknllnen korkeakoulu Lavalaboratoro Helsnk Unversty of Technology Shp Laboratory Espoo 2007 M-300 Tomm Arola Pakkatetotyökalut Suomenlahden merenkulun rskarvonnssa TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla

Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Kuntien Ilmastokonferenssi 13.5.2016 Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys

Lisätiedot

Säilörehun korjuuajan vaikutus maitotilan talouteen -lyhyen aikavälin näkökulma

Säilörehun korjuuajan vaikutus maitotilan talouteen -lyhyen aikavälin näkökulma Sälörehun korjuuajan vakutus matotlan talouteen -lyhyen akaväln näkökulma Elna Vauhkonen Mastern tutkelma Helsngn Ylopsto Helsnk 13.5.2011 Tedekunta/Osasto Fakultet/Sekton Faculty Latos Insttuton Department

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

Auringosta edullista sähköä kuntiin

Auringosta edullista sähköä kuntiin Ingressi / Leipäteksti Auringosta edullista sähköä kuntiin Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus Mikä aurinkoenergia? Ingressi Passiivinen / Leipäteksti vai aktiivinen Aurinkokeräimet

Lisätiedot

3 Tilayhtälöiden numeerinen integrointi

3 Tilayhtälöiden numeerinen integrointi 3 Tlayhtälöden numeernen ntegront Alkuarvotehtävässä halutaan ratkasta lopputla xt f ) sten, että tlayhtälöt ẋ = fx,u, t) toteutuvat, kun alkutla x 0 on annettu Tlayhtälöden numeernen ntegront vodaan suorttaa

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

Raja-arvot. Osittaisderivaatat.

Raja-arvot. Osittaisderivaatat. 1 MAT-13440 LAAJA MATEMATIIKKA 4 Tamperee teklle ylopsto Rsto Slveoe Kevät 2010 Luku 3 Raja-arvot Osttasdervaatat 1 Fuktode raja-arvot Tarkastelemme fuktota f : A, jode määrttelyjoukko A T Muuttujat ovat

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen

Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen Vesikalustevalintojen vaikutus veden ja energiankulutukseen Esa Varho 2016 Oras Oy, Isometsän tehdas Raumalla Esa Varho 2014 Oras Group, kaksi brändiä Käyttäjäystävälliset tuotteet elektronisten hanojen

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND.

Norjanmeri Norska havet. Suomi i Finland. Ruotsi Sverige. Norja Norge. Tanska Danmark. Itämeri Österjön. Liettua Litauen VENÄJÄ RYSSLAND. Barentsnmer Barents hav Islant Island Norjanmer Norska havet Euroopan unonn jäsenmaat ja lttymsvuodet Europeska unonens medlemsstater och anslutnngsår Atlantt Atlanten Portugal Portugal 1986 Espanja Spanen

Lisätiedot

3. Datan käsittely lyhyt katsaus

3. Datan käsittely lyhyt katsaus 3. Datan kästtel lht katsaus Havatsevan tähtteteen peruskurss I, luento..0 Thomas Hackman HTTPK I, kevät 0, luento 3 3. Datan kästtel Ssältö Tähtteteellsten havantojen vrheet Korrelaato Funkton sovtus

Lisätiedot

Geneettiset algoritmit ja luonnossa tapahtuva mikroevoluutio

Geneettiset algoritmit ja luonnossa tapahtuva mikroevoluutio Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt Geneettset algortmt ja luonnossa tapahtuva mkroevoluuto 11.5.2005 Teknllnen korkeakoulu Systeemanalyysn laboratoro Oll Stenlund 47068f 1 Johdanto 3 2 Geneettset

Lisätiedot

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavat. Soveltaminen SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0.4.05 Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä perusteta sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN MAANMITTAUSTIETEISSÄ. Juha Hyyppä, Anna Salonen

TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN MAANMITTAUSTIETEISSÄ. Juha Hyyppä, Anna Salonen The Photogrammetrc Journal of Fnland, Vol. 22, No. 3, 2011 TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN MAANMITTAUSTIETEISSÄ Juha Hyyppä, Anna Salonen Geodeettnen latos, Kaukokartotuksen ja fotogrammetran osasto

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

3D-mallintaminen konvergenttikuvilta

3D-mallintaminen konvergenttikuvilta Maa-57.270, Fotogammetan, kuvatulknnan ja kaukokatotuksen semnaa 3D-mallntamnen konvegenttkuvlta nna Evng, 58394J 2005 1 Ssällysluettelo Ssällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Elasa tapoja kuvata kohdetta...3

Lisätiedot

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon Taustaa Sekventaalnen vakutuskaavo Sekventaalnen päätöskaavo on 1995 ovalun ja Olven esttämä menetelmä päätösongelmen mallntamseen, fomulontn ja atkasemseen. Päätöspuun omnasuukssta Hyvää: Esttää eksplsttsest

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Lausunto ns. taakanjakoasetuksesta

Lausunto ns. taakanjakoasetuksesta Lausunto ns. taakanjakoasetuksesta Ohjelmapäällikkö Pasi Rikkonen 28.9.2016 1 Luke Maatalouden KHK-päästöt 1990-2014 ~6.5 milj. t CO 2 ekv. raportoitu maataloussektorilla ~1 milj. t CO 2 raportoitu energiasektorilla

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Yritysten ja kuluttajien välinen tasapaino

4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Yritysten ja kuluttajien välinen tasapaino 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.. Tasapanoperaate 4... Yrtysten ja kuluttajen välnen tasapano Näkymätön käs muodostuu kahdesta vakutuksesta: ) Yrtysten voton maksmont johtaa ne tuottamaan ntä hyödykketä,

Lisätiedot

DEE Polttokennot ja vetyteknologia

DEE Polttokennot ja vetyteknologia DEE-54020 Polttokennot ja vetyteknologa Polttokennon hävöt 1 Polttokennot ja vetyteknologa Rsto Mkkonen Polttokennon tyhjäkäyntjännte Teoreettnen tyhjäkäyntjännte E z g F Todellnen kennojännte rppuu er

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.

Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. perusskenaario. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6. Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman perusskenaario Teollisuusneuvos Petteri Kuuva 15.6.216 Perusskenaario koottu energian käytön, tuotannon ja kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Annka Ampuja Suv Vanhatalo Hannele Levävaara 1 Käytännön kytkentöjä yskan opskeluun...

Lisätiedot

Chydenius-instituutin tutkimuksia

Chydenius-instituutin tutkimuksia Chydenius-instituutin tutkimuksia 1991 1993 Granberg, Leo & (toim.) Lähtökohtia Euroopan tutkimiseen Chydenius-Instituutin tutkimuksia 1/1991 Kiviniemi, Kari (toim.) Kahdeksan näkökulmaa opettajankoulutuksen

Lisätiedot

HINKU-monistamo. Kannattavat ja helpot päästövähennystoimet esille ja monistukseen. HINKU-verkoston tapaaminen Helsinki

HINKU-monistamo. Kannattavat ja helpot päästövähennystoimet esille ja monistukseen. HINKU-verkoston tapaaminen Helsinki HINKU-monistamo Kannattavat ja helpot päästövähennystoimet esille ja monistukseen HINKU-verkoston tapaaminen Helsinki 17.9.2015 Olli-Pekka Pietiläinen ja Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus 1) Taloudellisesti

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Tietoa työnantajille 2010

Tietoa työnantajille 2010 Tetoa työnantajlle 2010 Ssältö Alkusanat 5 Sanasto 6 Maahanmuuttajan kotouttamnen 8 Faktat 9 Oleskeluluvat 10 Akusten maahanmuuttajen koulutusmahdollsuudet Kanuussa 11 Maahanmuuttaja työntekjänä 12 Maahanmuuttajen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia

Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia Jukka Tolvanen, Teknologia, 25.3.2014 Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia ABB Month DD, YYYY Slide 1 ABB:n historia Suomalaiset juuret Strömbergissä Gottfrid Strömberg

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on

Hakemikaoen on liitettävä asiakirja. Jolla valitsijayhdistys on 5 bdokaelbtojen Ttedstalallt tl Valt8lJ«yhdlstyks«a MlMdehon ta tmnmn valtuuttankma vaalltoo ManahM tul««hak««ohdokaalstan ottaaata ehdokaslstojan ybdatelayn va«8t«mn MlJHkyMntM (40) pävmm «nnen ennl MlntM

Lisätiedot

Yleistä. Teräsrakenteiden liitokset. Liitos ja kiinnitys

Yleistä. Teräsrakenteiden liitokset. Liitos ja kiinnitys Ylestä Teäsakenteden ltokset (EC3-1-8, EC3-1-8-NA) Teäsakenteden lttämsessä tosnsa vodaan käyttää seuaava menetelmä: uuv-, ntt- ja nveltappltokset htsausltokset lmaltokset Ltos ja knntys Ltosta asttavan

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta 2001 2005.

JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: empiirinen tutkimus kotimaisista pitkän koron rahastoista vuosilta 2001 2005. TAMPEREEN YLIOPISTO Talousteteden latos JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ JOUKKOVELKAKIRJALAINASALKUN RISKIENHALLINNASSA: emprnen tutkmus kotmassta ptkän koron rahastosta vuoslta 2001 2005. Kansantaloustede Pro gradu

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyys auttaa Pohjois-Karjalaa öljystä vapaaksi Lämpöyrittäjäpäivät Savonlinnassa

Lämpöyrittäjyys auttaa Pohjois-Karjalaa öljystä vapaaksi Lämpöyrittäjäpäivät Savonlinnassa Lämpöyrittäjyys auttaa Pohjois-Karjalaa öljystä vapaaksi Lämpöyrittäjäpäivät Savonlinnassa 18.4.2016 Anniina Kontiokorpi, Projektipäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Faktoja Pohjois-Karjalasta 164

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot