ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

2 1 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...2 Henkilöstömäärä ja rakenne...2 Henkilöstön ikärakenne...3 TYÖPANOS...4 Työpanos laskennallisina vakansseina...4 Osa-aikatyö...5 Poissaolot...5 Terveysperusteiset poissaolot...6 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS...7 Eläköityminen...8 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Koulutus ja perehdytys Työnohjaus TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Palkkaus Henkilöstöetuudet ja aineeton palkitseminen KEHITTÄMINEN Luottamus ja yhteistyö Johtamisosaaminen Yhteistoiminta Työsuojelutoimikunta Luottamusmiestoiminta Innovointi ja tuloksellisuus Prosessimainen toimintatapa Kertapalkkio Tuottavuusohjelma Yhteistyö tietohallintopalveluissa Terveempi Itä-Suomi hanke Osaava työvoima Työhyvinvointi ja terveys HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN... 18

3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstömäärä ja rakenne Virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä oli vuoden viimeisenä päivänä 13 vakanssia enemmän kuin edellisvuoden lopussa. Vuoden aikana perustettiin 36 uutta vakanssia, joista suuri osa sijoittui ensihoitoon. Perusterveydenhuollon yksikköön perustettiin ylilääkärin ja ylihoitajan vakanssit virkanimikemuutoksilla. Vastaavasti vakansseja lakkautettiin mm. psykiatriassa ja tukipalveluissa. Lisäksi avoimeksi tulleiden vakanssien nimikkeitä muuttamalla voitiin ohjata työpanosta tarvetta vastaavaksi ja siten toteuttaa uusia toiminnallisia järjestelyjä. Virallinen virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien määrä (vakanssimäärä) oli vuoden 2013 lopussa 1 296, jota lukua on käytetty jakajana sairaus- ja koulutuspäivää/vakanssi - tunnusluvuissa. Palvelussuhteiden määrä (sairaanhoitopiiriin virka- tai työsuhteessa olevat) on suurempi kuin sairaanhoitopiirin vakanssipohja, koska luvussa on mukana vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden lisäksi heidän poissaoloihinsa otetut sijaiset ja muut määräajaksi palkatut työntekijät. Palvelussuhteessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä henkilöä, missä on 46 henkilön lisäys edellisen vuoden lopun tilanteeseen. Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed.vuodesta Vakinaiset Määräaikaiset ,8% - 2,5% Yhteensä ,2 % Sijaisten ja muiden määräaikaisten osuus palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrästä oli kertomusvuoden lopussa 21 %, jossa on pientä vähenemistä. Sairaanhoitopiirissä toisen tehtävän hoidon vuoksi omasta vakinaisesta virasta tai tehtävästä vapautettuja oli vuoden viimeisenä päivänä 11 % määräaikaisten lukumäärästä.

4 3 Vakanssit henkilöstöryhmittäin Ammattiryhmissä vuonna 2013 tehdyt vakanssien rakenteelliset muutokset sekä toiminnan vaatimat lisäykset näkyivät siten, että eriasteisten sairaanhoitajien ja vastaavien ryhmässä vakanssien määrä nousi yhdeksällätoista sekä tutkimus- ja hoitohenkilöiden ryhmässä kuudella vakanssilla. Huoltohenkilöt ryhmissä tapahtui vähennystä kahdeksan vakanssin verran. Lisäykset kohdistuivat sairaalatoimialalle ja vähennykset tukipalveluihin. Henkilöstön ikärakenne Ikä vuosina Lukumäärä % osuus alle ja yli ,4 22, ,2 7 0,9 Yhteensä Keski-ikä* (*Koko henkilöstö) ,7 v 100%

5 4 Tarkasteltaessa vakituista henkilöstöä ammattiryhmittäin on keski-ikä lähellä tai yli 50 vuotta muiden kuin eriasteisten sairaanhoitajien ja vastaavien sekä tutkimus- ja hoitohenkilöiden kohdalla. Selvää eroa ammattiryhmien sisällä miesten ja naisten keski-iässä on muiden hoitohenkilöiden sekä hallinto- ja taloushenkilöiden ryhmissä. Naisten keski-ikä on miehiä korkeampi kaikissa ammattiryhmissä. TYÖPANOS Työpanos laskennallisina vakansseina Työpanoslaskelmat on tehty siten, että sairaanhoitopiirin sekä vakituisen että sijaishenkilöstön palvelussuhdepäivistä on vähennetty vastaavan henkilöstön poissaolopäivät, jonka jälkeen tulos on jaettu 365:llä. Jos työpanosta tarkastellaan kuukausittain, on siinä suurta vaihtelua, koska lukuun vaikuttavat vuosilomien pitäminen sekä toiminnassa tapahtuvat muutokset. Kokonaistyöpanos vuodelta 2013 oli 1 125,4, missä on lisäystä edellisen vuoden tasoon 25,6 laskennallisen vakanssin verran. Työpanoksen lisäys on lähes kokonaan sairaalatoimialalla ensihoitokeskuksessa, koska ensihoito on siirtynyt sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Kokonaistyöpanoksesta on tehty sijaisilla ja määräaikaisilla 24 %. Toimialojen sisällä ei ole tapahtunut muutosta vakinaisten ja määräaikaisten välisessä suhteessa. Toimialojen välillä tehdyt sisäiset siirrot näkyvät yhtymähallinnon ja toiminnan tuen työpanoksissa, sillä kehittämisyksikkö siirtyi toiminnan tuesta yhtymähallintoon. Yhtymähallinnossa on uutena perusterveydenhuollon yksikön henkilöstö.

6 5 Osa-aikatyö Sairaanhoitopiirissä on suhtauduttu myönteisesti osa-aikatyön tekemiseen. Kun tehdään päätöksiä osa-aikatyöhön siirtymisestä, ratkaisevaa on korvaavan työpanoksen saaminen. Osa-aikatyön tekemistä koskevat päätökset ovat aina määräaikaisia. Osa-aikatyössä olleiden lukumäärä on kymmenen vuoden seurantajaksolla pysynyt vakiona sekä ammattiryhmittäin että koko henkilöstön näkökulmasta. Osa-aikaista työtä ainakin yhden jakson vuodessa tekee vuosittain noin viidennes henkilöstöstä. Eniten osa-aikatyötä tehdään muut hoitohenkilöt -ryhmässä ja vähiten hallinto- ja taloushenkilöt ryhmässä. Suurimmat syyt osa-aikatyön tekoon ovat harkinnanvarainen osittainen virka- tai työvapaa sekä osittainen hoitovapaa. Seuraavaksi suurimmat syyryhmät muodostuvat osa-aikaeläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olosta. Osa-aikainen sairauspoissaolo, kuntoutustuki tai opintovapaa ovat vähäisiä osa-aikatyön tekemisen syitä. Poissaolot Poissaolot ovat hieman lisääntyneet edellisestä vuodesta, mikä on osaltaan seurasta henkilöstömäärän kasvusta. Poissaolopäiviä oli vuonna 2013 yhteensä kalenteripäivää. Edellisenä vuonna vastaava luku oli päivää. Poissaolopäivissä on mukana sekä palkalliset, osapalkkaiset että palkattomat päivät. Osa-aikatyö tulee huomioiduksi tehdyn työajan suhteessa myös poissaoloissa. Kaikista poissaolopäivistä oli vuosilomia yli puolet. Vuosilomien laskentatavassa mukaan tulevat täysillä viikolla myös lauantait ja sunnuntait, minkä vuoksi vuosilomapäivien lukumäärä/henkilö on suurempi kuin henkilön laskennallisten vuosilomapäivien määrä. Seuraavaksi suurin poissaolojen syyryhmä oli lakisääteiset poissaolot (23 %) ja sen jälkeen päivien määrässä tulevat sairauspoissaolot (15 %) ja ns. muut poissaolot (8 %). Poissaolopäivät muutettuna laskennallisiksi vakansseiksi vastasivat 298 vakanssia (päivien kokonaismäärä jaettuna 365:llä). Vakanssipohjaan suhteutettuna poissaolot olivat 23 % koko vakanssimäärästä (em. laskennallinen poissaolojen vakanssimäärä prosentteina vakanssimäärästä). Yhtä vakanssia kohti poissaolopäiviä oli 84. Poissaolopäivät lisääntyivät hieman

7 6 sairaanhoitajat ja muut vastaavat henkilöt, muut hoitohenkilöt sekä hallinto- ja taloushenkilöt ryhmissä. Lääkäreiden virkaehtosopimuksessa on mahdollisuus pitää lomarahaa vapaa-aikana. Sairaanhoitopiirissä on lääkäreillä paikallinen sopimus, joka mahdollistaa lomarahan vapaana pitämisen maksimissaan kymmenen päivän osalta. Lääkäreistä 15 % vaihtoi lomarahaa vapaaajaksi ja niistä kertyi päiviä yhteensä 235 päivää. Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolopäivät vietiin vielä kertomusvuonna Prima henkilöstö- ja palkanlaskennan järjestelmään sairausajan palkan maksamisen vuoksi. Primasta saatavan tilaston mukaan sairauspäiviä oli vuonna 2013 yhteensä päivää, mikä on 663 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tarkasteltaessa vakinaista henkilöstöä ammattiryhmittäin sairauspäivien määrät vähenivät eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat ryhmässä, tutkimusta ja hoitoa avustavat henkilöt ryhmässä ja huoltohenkilöt ryhmässä. Muissa ryhmissä ne lisääntyivät tai pysyivät ennallaan. Niissä ryhmissä, joissa sairauspäivien määrä väheni, käytiin selvästi aktiivisemmin varhaisen tuen keskusteluita, mietittiin työjärjestelyitä ja muokattiin työtehtäviä kuin niissä ryhmissä, joissa poissaolot lisääntyivät tai pysyivät ennallaan. Laskennallisina vakansseina sairauspoissaoloja oli 44 vakanssin verran (sairauspoissaolopäivät jaettuna 365:llä). Edellisenä vuonna vastaava luku oli 46. Yhtä vakanssia kohti oli 12,4 (edellisenä vuonna 13,1) sairauspoissaolopäivää ja kaikkia palvelussuhteessa olevia kohti 10,9 (11,7) sairauspäivää. Omaan ilmoitukseen perustuvia poissaolopäiviä (enintään

8 7 kolme yhtäjaksoista päivää) oli 2 196, mikä on 14 % sairauspoissaolopäivien määrästä (edellisenä vuonna 13 %). Sairauspoissaolojen pituudet jakautuivat siten, että eniten oli sairauspoissaoloja, joiden kesto oli 4-29 päivää. Näistä poissaloista 64 % aiheutui tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Myös keskipitkien (30-90 päivää) sairauslomien syistä suurin oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Pitkien, yli 180 päivää kestäneitä poissaolojen merkittävin syy olivat pahanlaatuiset kasvaimet. Terveysperusteiset poissaolot Lyhyet poissaolot alle 4 pv* 4-29 pv pv pv päivää yli 180 päivää kalenteripäivät % työajasta 1000 euroa (sis. hlösivukulut) % palkkakustannuksista Yhteensä Keskimäärin /vakanssi , Em. poissaoloista erikseen työtapaturmat työmatkatapaturmat ammattitaudit tai -epäilyt Kaikista lääkärin määräämistä sairauslomista tuki- ja liikuntaelinten sairauksista aiheutui 33,5 %, erilaisista vammoista 13,3 % (näistä suuri osa vapaa-ajan tapaturmia) ja pahalaatuisista kasvaimista 10 %. Seuraavina suurimpina syyryhminä olivat mielenterveyden häiriöt ja hengitystiesairaudet. Vakuutuslaitoksesta saadun tiedon mukaan sairaanhoitopiirin työtapaturmien määrä on alle valtakunnan tason. Työtapaturmien määrä on pysynyt ennallaan. Työtapaturmista 74 % sattui työssä ja 26 % työmatkalla. Vamman laadun mukaan jaoteltuna suurimmat syyryhmät olivat edelleenkin kaatumisissa, nostoissa ja siirroissa tapahtuvat nyrjähdykset sekä terävään esineeseen satuttamiset (haavat). HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Kertomusvuonna tehtiin 148 henkilölle uusi vakinainen virka- tai työsuhde. Uusista vakinaistetuista 22 oli sellaisia henkilöitä, jotka vaihtoivat sairaanhoitopiirin sisällä vakinaisesta virasta tai tehtävästä toisen vakinaiseen). Vakinaisten rekrytointi on ollut hieman aiempia vuosia helpompaa. Hoitohenkilökunnan vakinaiset tehtävät saatiin täytettyä. Lääkärivajetta on etenkin psykiatriassa, radiologiassa, sisätaudeilla ja kirurgian alueelta ortopediassa.

9 8 Ammattiryhmä Lukumäärä Tulovaihtuvuus-% Lääkärit Eriasteiset sairaanhoitajat ja vast Muut hoitohenkilöt Tutkimus- ja hoitohenkilöt Tutkimusta ja hoitoa avustavat Huoltohenkilöt Hallinto- ja taloushenkilöt Alkaneet palvelussuhteet yhteensä Kuntarekrystä saatujen tilastojen mukaan vuonna 2013 sairaanhoitopiirissä oli avoimia hakuja yhteensä 129, joissa oli haettavana tehtäviä yhteensä 265. Avoimista tehtävistä 141 oli vakinaisia ja 124 määräaikaisia. Näistä virkoja oli 47 ja työsuhteita 218. Rekrytoinneista oli ulkoisia 206 ja sisäisiä 59. Hakijoita tehtäviin oli yhteensä Osa avoimista tehtävistä on täytetty pitkäaikaisia sijaisuuksia hoitaneilla työntekijöillä. Hoitohenkilökunnan lyhytaikaisten sijaisten pyyntöjen määrät hieman vähenivät loppuvuodesta. Pääsääntöisesti sijaisina ovat toimineet alan opiskelijat ja eläkeläiset. Tekstiviestiavusteisesta sijaisvälityksestä on saatu hyviä tuloksia. Parhaimmillaan sijainen on löytynyt työvuoroon 10 minuutissa. Ns. läpimenoajan mittaaminen on alkanut, kun rekrytoija on käynnistänyt tekstiviestisijaishaun ja päättynyt, kun sijainen on tekstiviestillä ilmoittanut ja saanut vahvistuksen kiinnityksestä tekstiviestillä. Syksyn aikana pidempiin hoitajan sijaisuuksiin oli valmiita sairaanhoitajia tarjolla enemmän kuin oli avoimia tehtäviä Vakinainen palvelussuhde päättyi oman pyynnön perusteella 56 henkilöltä, kuoleman johdosta 2 henkilöltä ja muihin erittelemättömiin syyryhmiin kuuluvia oli 4. Palvelussuhteen päättymisen syynä oli eläkkeelle siirtyminen 38 henkilön kohdalla. Palvelussuhde sairaanhoitopiiriin päättyi kertomusvuoden aikana yhteensä 100 henkilöltä, joten lähtövaihtuvuus oli 9 %. Tuloja lähtövaihtuvuusprosenttien välistä eroa selittävät henkilöstösiirtosopimuksin tehdyt työnantajien väliset henkilöstösiirrot sekä ensihoidon henkilöstön rekrytoinnit täysin uusiin vakansseihin. Eläköityminen Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 32 63,1 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 8 60,6

10 9 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista o Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä o Kuntoutustuelle siirtyneitä o Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Lukumäärä % koko henkilöstön määrästä 0,8 % Keskiikä 52 54,3 58,2 Palkkaperusteinen maksu, eläkemenoperusteinen maksu ja varhe-maksu olivat vuonna 2013 yhteensä euroa, joka on palkkasummasta laskettuna 23,7 %. Eläkemaksuista varhe-maksun osuus oli euroa, mikä on 3,5 % kaikista eläkemaksuista ja 0,8 % palkkasummasta. 60 LUKUMÄÄRÄENNUSTE VANHUUSELÄKKEELLE JÄÄVISTÄ V Ennuste vuonna 2013 eläkkeelle jäävistä oli 40 henkilöä, mikä toteutui lähes sataprosenttisesti. Sairaanhoitopiirin vanhuuseläkkeelle jäämisen ennuste on, että vuoden 2020 loppuun mennessä vanhuuseläkkeelle jäisi noin 200 henkilöä. Tavoitteena kuntasektorilla on kannustaa työntekijöitä pysymään työelämässä pitempään siten, että keskimääräinen eläkkeelle jäämisikää siirtyisi muutamalla vuodella. Myös sairaanhoitopiirissä vanhuuseläkkeelle jääminen on siirtynyt hieman myöhäisemmäksi. Työssä pysymiseen kannustaa aikaisempaa suurempi eläkekertymä sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen.

11 10 HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Koulutus ja perehdytys Ulkoisia tilastoituja koulutuspäiviä kertyi 3 963, mikä on 12 % enemmän kuin edellisenä vuonna (3 531 päivää koulutusta vuonna 2012), kun kyseinen päivien määrä on korjattu vertailukelpoiseksi). Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus käynnistyi vuonna 2013 ja se on mukana tilastoiduissa koulutuspäivissä. Sen suoritti vuonna 2013 yhteensä 712 työntekijää, joista 10 % oli lääkäreitä, 82 % hoitohenkilöstöä ja 8 % muihin ammattiryhmiin kuuluvia. Ulkomaiset koulutuspäivät olivat pysyneet edellisvuoden tasolla ollen 295 päivää/vuosi (edellisenä vuonna 294 päivää). Koulutuspäivien määrissä eivät ole mukana työn tekemiseen kiinteästi liittyvät Efficapotilastietojärjestelmän käytön koulutukset, tietoturva- ja tietosuoja terveydenhuollossa koulutukset, Lov-e koulutukset, HaiPro-koulutukset, prosessikoulutukset eivätkä elvytys- ja perehdytyskoulutukset. Koulutuspäivissä eivät myöskään ole mukana alueelliset ja sisäiset puolen päivän koulutustilaisuudet, koska niistä ei ole vuonna 2013 tehty erillistä seurantaa. Kun koulutuspäivien määrä jaetaan vakanssien määrällä, on koulutuksessa oltu 3 päivää vakanssia kohden. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna lääkärit ja muut akateemisen koulutuksen saaneet työntekijät kävivät koulutuksessa keskimäärin 6 päivää/vakanssi ja hoitohenkilöstö kolme päivää/vakanssi ja huoltohenkilöstö yhden päivän vakanssia kohti. Merkittävää muutosta edellisiin vuosiin ei ollut. Koulutuksen kustannukset olivat kertomusvuonna euroa, mikä on 1,4 % (edellisenä vuonna 1,3 %) palkkasummasta. Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön uusi majoitus- ja matkustuskustannusten kirjaamistapa, mistä johtuen euromäärä sekä prosentuaalinen osuus on isompi kuin ennen vuotta Osaamisen kehittäminen Ammatillinen henkilöstökoulutus Osallistujien määrä 1015 Päiviä /osallistuja 3,9 Kustannukset euroina /v e Johtamis- ja esimieskoulutus 62 1,5 Muu osaamisen kehittäminen (perehdytys, mentorointi, työyhteisövalmennus) Yhteensä 120 0,5 Alueellista koulutusyhteistyötä sairaanhoitopiirin alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa oli mm. valinnanvapaudesta julkisessa terveydenhuollossa, hoitotyön kirjaamisesta sekä useista lääketieteen erikoisaloista. Sairaalan sisäisissä toimipaikkakoulutustilaisuuksissa kohderyhmänä oli oma henkilöstö. Työyksiköiden omia koulutus- ja kehittämistilaisuuksia ei ole systemaattisesti tilastoitu kuten ei myöskään mentorointia.

12 11 Työnohjaus Sairaanhoitopiirin työnohjaustyöryhmä kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa. Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida työnohjaustoimintaa sairaanhoitopiirissä. Työryhmässä on käyty läpi ja tarkennettu psykiatrian tulosalueen työnohjaustoimintaa ohjaavat periaatteet sekä linjattu sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hankittavaa työnohjausta. Psykiatrian tulosalueen sairaanhoitopiirin eri tulosalueiden henkilöstölle antama työnohjaus (313 tuntia) lisääntyi 16 % vuoteen 2012 verrattuna. Sairaanhoitopiirin ulkopuolelle annettu yksilö- ja ryhmätyönohjaus (yhteensä 115 tuntia) pieneni 28 %:lla edellisestä vuodesta. Lasten- ja nuortenpsykiatrian poliklinikoilla on hyviä kokemuksia videoneuvottelulaitteiden käyttämisestä välineenä ostettaessa tai myydessä työnohjaus- ja konsultaatiopalveluita. Psykiatrian tulosalueen 44 (33) eri ammattiryhmien työntekijää ja 18 (20) eri työryhmää ovat saaneet vuonna 2013 sairaanhoitopiirin ulkopuolista työnohjausta. Joillakin työntekijöillä on menneillään pitkät psykoterapiakoulutukset, joihin kiinteänä osana liittyy työnohjaus. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT euroa 2013 Muutos % edell. vuoteen Työvoimakustannukset yhteensä, josta 1. Palkat yhteensä, josta vuosiloma-ajan palkat terveysperusteisten poissaolojen palkat (netto) perhevapaiden palkat (netto) muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 3. Muut rekrytointikustannukset ostotyövoiman kustannukset (lääkärit) 4. Henkilöstöinvestoinnit työterveyshuolto, netto koulutus ja muu kehittäminen kuntoutus muut yhteensä (työpaikkaruokailu, virkistys, työmatkaliput, suojavaateet jne.) Valtakunnallisen lääkärityövoimatilannekyselyn yhteydessä marraskuussa 2013 selvitettiin aiempaa yksityiskohtaisemmin ostopalvelujen määrää. Viroksi muutettuna lääkärityöpanosta ostettiin vuositasolla erilaisilla sopimuksilla 15 viran verran (ei sisällä kaikilta osin yle-

13 12 päivystystä ja psykiatrian lääkäripäivystystä). Virkalääkäreiden ja ostopalveluiden lisäksi lääkäreiden virkoja kyseisenä tarkasteluajankohtana oli täysin hoitamatta noin 17. Palkkaus lukien maksettiin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin ja teknisten sopimuksen piiriin kuuluville 1,46 %:n suuruiset yleiskorotukset. Lääkärien virkaehtosopimuksessa yleiskorotus oli hieman pienempi ollen 1,3 % palkkasummasta. Yleiskorotusten kanssa samasta ajankohdasta lukien tuli neuvoteltavaksi ja maksettavaksi paikallisia järjestelyeriä. KVTES:n alueella ja teknisellä järjestelyerä oli 0,6 % palkkasummasta. Aiempien sopimusten perusteella järjestelyerä tuli laskea erikseen KVTES:n piirissä olevien osalta sekä Tehyn hyväksymän sovintoehdotuksen piiriin kuuluvan henkilöstön osalta. Lääkärien sopimuksessa järjestelyeränä jaettiin sairaalaliitteen puolella 0,35 % palkkasummasta. KVTES:n ja Tehyläisten järjestelyerän valmistelun painopistealueina olivat harkinnanvaraiset henkilökohtaiset lisät, koska henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärän oli oltava koko palkkasumma huomioiden neuvottelukierroksella sovittu 1,3 % laskettuna tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Kaikki henkilöstöllä olleet henkilökohtaiset lisät käytiin läpi lähiesimiesten toimesta loppusyksyn aikana. Lisäksi esimiesten oli mahdollista esittää uusia henkilökohtaisia lisiä sekä maksussa olleiden lisien tarkistuksia. Toisena painopistealueena olivat akateemisten, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden alimpien tehtäväkohtaisten palkkojen korottaminen sekä toisaalta kaikkien alimmissa tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen. Tukipalveluista merkittävin ryhmä oli ruokahuollon alimman korin sulauttaminen keskikoriin. Röntgenhoitajien palkkakorin korotuksesta keskusteltiin jo järjestelyerien yhteydessä, mutta päätös tehtiin myöhemmin siten, että korotukset tulivat voimaan Teknisten sopimuksen paikallinen järjestelyerä jaettiin neuvottelujen mukaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtävien lisääntyneiden vaatimusten perusteella tietyille ammattimiehille ja erityisammattimiehille. Lääkärisopimuksen järjestelyerillä korotettiin eri nimikeryhmissä ns. kuoppiin jääneiden lääkäreiden tehtäväkohtaisia palkkoja. Jatkokehittämisen kohde on ylilääkäreiden tehtäväkohtaisten palkkojen tason korottaminen, sillä johto- ja esimiesasemassa olevien palkkojen tulisi olla oikeassa suhteessa alaisten palkkoihin nähden. Sairaanhoitopiirin vakinaisen henkilöstön palkkausasioita käsittelevä palkkatoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa ja se käsitteli yhteensä 75 pykälää. Puheenjohtajana palkkatoimikunnassa toimi kevään 2013 ajan hallituksen puheenjohtaja Maija- Liisa Paananen ja elokuusta lukien uusi hallituksen puheenjohtaja Elisa Hänninen. Palkkatoimikunta käsitteli järjestelyeriä ja kertapalkkiota koskevat asiat, raportit tehdyistä lisätöistä sekä tehtäväsiirtojen ja uuden toiminnan käynnistykseen liittyvät esitykset. Lisäksi esillä oli muutamia erityisryhmien tasokorotuksia, vajekorvauksia sekä yksittäisiä palkkojen jälkeenjääneisyyteen liittyviä esityksiä. Vuoden 2013 talousarvioon tehtiin kertapalkkion maksamista varten euron määrärahavaraus (ei sisällä henkilösivukuluja). Kertapalkkio oli suuruudeltaan yksilötasolla 800 euroa ja ryhmän kohdalla 400 euroa/ryhmän jäsen. Kertapalkkioiden maksuista aiheutui kustannuksia keväältä euroa ja syksyltä euroa (summat ilman henkilösivukuluja).

14 13 Lisäksi maksettiin kahdeksalle henkilölle uusia henkilökohtaisia lisiä, joten kertapalkkioiden maksamiseen varatusta rahasta käytettiin noin puolet. Henkilöstöetuudet ja aineeton palkitseminen SporttiPassi, liikunta- ja kulttuuriseteliin käytettiin euroa eli laskennallisesti 58,60 euroa /työntekijä. 50-vuotta täyttäneille merkkipäivälahja o palvelusaika alle 15 vuotta, lahjan arvo noin o palvelusaika yli 15 vuotta, lahjan arvo noin vuotta täyttäneille merkkipäivälahja, joka on kaikille sama esinelahja. Eläkkeelle siirtyvälle muistolahja o palvelusaika alle 15 vuotta lahja, jonka arvo noin ja kukat o palvelusaika yli 15 vuotta lahja, jonka arvo noin 150 ja kukat KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämisstrategian painopistealueita ovat innovatiivisuus ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. Sairaanhoitopiirissä vuonna 2012 käyttöönotettu henkilöstöstrategia pohjautuu sairaanhoitopiirin strategiaan Sairaanhoitopiirin uudistetun, vuoteen 2020 ulottuvan strategian valmistelutyö aloitettiin vuoden 2013 alkupuolella kuulemalla sekä henkilöstöä että kuntaomistajia. Uudistetun strategian pohjalta tullaan määrittämään konkreettiset tavoitteet strategisten päämäärien saavuttamiseksi ja siinä näkyy myös strategisen työhyvinvointijohtamisen ja tuloksellisuuden johtamisen tavoitteet. Henkilöstöstrategia sisältää henkilöstöhallinnossa noudatettavat periaatteet ja työhyvinvointisuunnitelman. Sen tarkoituksena on yhtenäistää työhyvinvoinnin johtamiskäytäntöjä ja sitä kautta edistää henkilöstön työssä jaksamista sekä työn tuloksellisuutta. Henkilöstöstrategian painopistealueina ovat ammattihenkilöstön tarpeen määrittely ja saatavuudesta huolehtiminen, ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Luottamus ja yhteistyö Henkilöstöstrategian toteutumisen painopistealueet on sovittu vuosittain tuloskorttien laatimisen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin tuloskortissa vuodelle 2013 henkilöstönäkökulman tavoitteena oli tavoitteellisesti johdettu, osallistava työyhteisö ja toiminta sairaalapalvelujen tuotannossa. Arviointikriteereiksi määritettiin: johtamisosaamisen kehittyminen yhteisön ja yksilön tavoitteet on määritelty ja henkilöstö ymmärtää ne osaamistason paraneminen (osaamisvajekartoitus on aloitettu) Johtamisosaaminen Johtamisosaamisia ryhdyttiin kehittämään muutosjohtamista käsittelevillä esimiesvalmennuksilla jo 2012 vuoden lopulla. Kevään 2013 aikana esimiesten kanssa käytiin läpi prosessiorganisaatioon siirtymistä sekä vuoden 2014 talousarvion valmisteluun liittyviä asioita. Syyskuussa kaikille esimiestyötä tekeville pidettiin KVTES-koulutusta.

15 14 Syksyn aikana esimiesvalmennusta jatkettiin pienryhmissä, joita oli kaikkiaan 11. Aiheena tapaamisissa olivat esimiehen rooli, sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmä sekä osaamisen johtamisen malli. Osaamisen johtamiseen liittyen tavoitteena on käynnistää yksiköissä ryhmäosaamiskeskustelut sekä aloittaa osaamiskartoitusten tekeminen. Tavoitteellisuuden kehittäminen on aiheena vuoden 2014 esimiesvalmennuksessa ja sitä on tarkoitus käydä läpi myös työyksiköiden osastotunneilla, joihin sairaanhoitopiirin johto osallistuu. Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta toimii sairaanhoitopiirissä henkilöstön ja työnantajan välisenä edustuksellisena yhteistyöelimenä. Yhteistyötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Pöytäkirjaan kirjattiin kaikkiaan 49 käsiteltyä asiakohtaa. Käsiteltyjä asioita olivat mm. kertapalkkion käyttöönotto, prosessiorganisaatioon siirtyminen, muutokset suojavaatteissa sekä potilasturvallisuus. Yhteistyötoimikunnan menettelytapaohjeet päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä. Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin 65 käsiteltyä asiaa. Työsuojelutoimikunnan ja tulosalueiden johdon suunnitellut tapaamiset aloitettiin. Tapaamisten päähuomio on turvallisuusasioissa ja tapaamisia jatketaan vuosittain. Käsiteltyjen asioiden asiasisällöt liittyivät pääosin sisäilmahaittojen, ergonomian ja liiallisen henkisen kuormittumisen ratkaisemiseen. Kertomusvuoden lopulla valmistauduttiin työsuojeluorganisaation vaaliin ja kokopäivätoimisen työsuojeluvaltuutetun aloittamiseen. Turvallisuuspoikkeamailmoituksia tehtiin kertomusvuonna 172 kappaletta (vuonna kappaletta). Ilmoituksista noin 2/3 tehtiin psykiatrisissa ja 1/3 somaattisissa palveluissa. Lähes kaikki ilmoitukset olivat tapahtuneet työssä ja selvästi suurin osa koski väkivaltatilanteita. Lievä fyysinen väkivalta oli tyypillisintä, mutta myös vakavasta fyysisestä väkivallasta ilmoitettiin yli kahdessakymmenessä raportissa. Luottamusmiestoiminta Ammattijärjestöjen luottamusmiehet ja työnantajan edustajat tapasivat vuoden aikana useasti yty-palavereissa, yhteistyötoimikunnassa tai paikallisneuvotteluissa. Sairaanhoitopiirissä toimii viisi pääluottamusmiestä: Niilo Hendolin/Juko, Lea Salomaa/Tehy, Raili Moilanen/TNJ- SuPer, Sari Rautiainen/JHL ja Tiina Martiakinen/Jyty. Innovointi ja tuloksellisuus Prosessimainen toimintatapa Vuoden 2013 alussa sairaanhoitopiirin organisointirakennetta muutettiin sairaalatoimialalla siten, että aiemman neljän tulosalueen tilalle tuli kaksi tulosaluetta. Somaattinen tulosalue muodostuu perinteisistä somaattiseen hoitoon keskittyneistä erikoisaloista keskussairaalassa. Psykiatrian erikoisala muodostaa oman tulosalueen. Molemmilla tulosalueilla on kaksi pääprosessia, jotka ovat elektiivinen prosessi ja päivystysprosessi. Suurin muutos tapahtui ylihoitajien työalueilla, jotka muutettiin uuden organisointitavan mukaisiksi keväällä Toimintaperiaatteena on asiakaslähtöinen linjaorganisaatio, joita kehitetään prosessien avul-

16 15 la. Kehittämistyössä pyritään suunnitelmallisuuteen, laajempien kokonaisuuksien hallintaan ja joustavuuteen. Kertapalkkio Kertapalkkio on osa kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen kokonaisuutta. Kertapalkkion maksamisen perusteena on osoitettavissa oleva toiminnan kehittämistyö työntekijän/työntekijäryhmän vaihtoehtoinen tapa tehdä työ kustannustehokkaasti (taloudellisuus) työntekijän/työntekijäryhmän yksittäisen työn edistyksellinen toteutus (toiminnallinen parannus, uusi innovaatio, laadullisuus) todennettavat edistysaskeleet prosessimaisessa toimintatavassa Palkittavan esimiestyön perusteina ovat työhyvinvoinnin edistäminen varhaisen puuttumisen keinoin esimiehen sitoutuminen organisaation tavoitteisiin ja henkilöstön toimiminen tavoitteiden mukaisesti Kertapalkkiota maksettiin 23 työntekijälle (yksilötason palkkiot), 14 työryhmälle ja kahdeksalle esimiehelle. Kertapalkkiota maksettiin mm. toimenpideradiologian kehittämisestä, tehokkaasta infektion torjuntatyöstä, uusien työmenetelmien käyttöönotosta, uudenlaisen toiminnan käynnistämisestä ja yhteistyön kehittämisestä toisten sairaanhoitopiirien kanssa. Tuottavuusohjelma Sairaanhoitopiirin hallitus edellytti osana sairaanhoitopiirin taloussuunnittelua sekä sairaanhoitopiirin strategiatyötä erillisen tuottavuusohjelman valmistelua. Tuottavuusohjelman lähtökohtina ovat kuntatalouden vaikea tilanne sekä rekrytoinnin että voimavarojen tehokkaan käytön haasteet. Tuottavuusohjelman laadintaa varten perustetut työryhmät valmistelivat kukin osaltaan toimenpiteitä tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi. Merkittävimmät kokonaisuudet muodostuvat somatiikan vuodeosastokapasiteetin vähentämisestä, psykiatrian vuodeosastotoiminnan tiivistämisestä ja ostopäivystyksen muuttamisesta sekä ensihoidon palvelutason tarkastelusta. Tuottavuusohjelma vaati myös yksityiskohtaisen henkilöstösuunnitelman sekä erilaisia käytännön toimenpiteitä henkilöstökulujen pienentymiseen. Henkilöstötyöryhmä ryhtyi valmistelemaan esitystä tarvittavista toimenpiteistä. Yhteistyö tietohallintopalveluissa Sairaanhoitopiiri käynnisti yhdessä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa hankkeen tietoteknisen toimintansa yhdenmukaistamiseksi. Yhteistyössä hyödynnetään aikaisempia selvityksiä sekä ERVA-alueen tietoteknistä ohjausta. Hankkeen tarkoituksena on yhdistää tietojärjestelmiä samalle toimijalle sekä purkaa päällekkäisyyksiä. Tavoitteena on saada käyttöön nykyaikaiset ja kustannustehokkaat ohjelmistot ja tietotekninen tuki. Terveempi Itä-Suomi hanke Kolme Itä-Suomen sairaanhoitopiiriä (PSSHP, PKSSK, ESSHP) kehittävät hankkeessa sekä perusterveydenhuollon hallintorajat ylittäviä että kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä toteutettavia toimintamalleja, jotka ovat riippumattomia organisaatioissa mahdollisesti tapahtuvista rakennemuutoksista. Hankkeella vastataan kunnissa nousseeseen tarpeeseen lisätä alueellista suunnitelmallisuutta, osaamista ja uusia toimintatapoja sairauksia ehkäisevään

17 16 työhön ja terveyden edistämiseen sekä valmennetaan kansalaisia kehitteillä olevien sähköisten palveluratkaisujen käyttöön. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa, joihin myös alueelliset hankekoordinaattorit sijoittuvat. Osaava työvoima Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen johtamisen mallia ryhdyttiin kehittämään sairaanhoitopiirille määrittämällä strategian mukaiset ydinosaamisalueet, kouluttamalla esimiehiä käynnistämään yksiköissään osaamiskeskustelut sekä laatimalla organisaatiolle koulutussuunnitelma. Perehdytyksen kehittämistä jatkettiin päivittämällä perehdytysmateriaaleja. Perehdytyspäiviä lisättiin siten, että niitä on kolme iltapäivää vuoden aikana (keväällä ja syksyllä pitempään työsuhteeseen tuleville ja erikseen kesäsijaisille). Jatkossa keskitytään ammattiryhmäkohtaiseen perehdytyksen kehittämiseen (mm. lääkärit, esimiestyöt tekevät). Työyhteisökyselystä saadun tuloksen mukaan vastaajista noin 75 % käy säännöllisesti kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Tavoite on, että jokainen työntekijä käy vähintään joka toinen vuosi kehityskeskustelun. Kehityskeskustelujen sisältöä ja osaamiskeskustelun liittämistä osaksi kehityskeskustelua kehitetään. Sairaanhoitopiirissä on käytössä mentorointimalli. Tavoitteena on nimetä jokaiselle uudelle esimiehelle mentori. Hoitotyön esimiesten kohdalla mallia noudatetaan hyvin, mutta muiden ammattiryhmien kohdalla satunnaisemmin tai ei lainkaan. Työhyvinvointi ja terveys Sairaanhoitopiirin työterveyshuollon palvelujen tuottaja on Etelä-Savon työterveys. Työterveyshuoltopalvelut pitävät sisällään sekä ennalta ehkäisevän työterveyshuollon palvelut että työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työterveyshuollon painopistealueet vuonna 2013 olivat fyysiseen kuormittumiseen johtavien riskien arviointi ja työkyvyttömyysriskin tunnistaminen terveystarkastuksissa, henkisen kuormittumisen varhainen tunnistaminen sekä tapaturmien ehkäisy ja erityisesti riskikäyttäytymisen huomioiminen. Työterveyshuollon kustannuksista 45,8 % muodostui ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja 54,2 % sairaanhoidosta, jotka olivat samaa tasoa kuin vuonna Tätä voidaan pitää varsin hyvänä jakaumana. Työpaikkakäyntejä ja terveystarkastuksia tehtiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Terveystarkastusten määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä selittää isojen yksiköiden työpaikkaselvitykset ja niiden perusteella tehdyt tarkastukset. Terveystarkastuksista saadun palautteen mukaan työkykyindeksi, joka kuvaa työntekijän käsitystä työkyvystään, oli tarkastetuista 33 %:lla erinomainen, 42 %:lla hyvä, 20%:lla kohtalainen ja 5%:lla huono. Paitsi terveystarkastusten määrä myös sairaanhoitokäynnit sekä lääkärillä että hoitajalla lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Laskennallisesti käyntejä oli 3,8 käyntiä/henkilö (edellisenä vuonna 2,5 käyntiä /henkilö). Varhaisen tuen mallia käytettiin aktiivisesti. Varhaisen tuen keskusteluja käytiin työyhteisöissä. Sairauspoissaoloja varten työterveyshuolto toimitti tilastot kuukausittain ja niitä käytiin läpi esimiestyötä tekevien kanssa. Työkyisyyskeskusteluita käytiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa yhteensä 40. Työkyvyn säilymistä ja työhön paluuta pitkiltä sairauslomilta tuettiin osasairauslomilla, osa-aikatyöjärjestelyillä, työkokeilulla ja työkierrolla.

18 17 Henkilökuntaa osallistui sekä Etelä-Savon työterveyden hakemille että yksittäisille eri ammattiryhmien ASLAK- ja TYK-kursseille, Kuntoutusjakson seuranta toteutettiin suunnitelmien mukaisesti työterveyshuollossa. Vuonna 2013 TYK-kuntoutukset muuttuivat työntekijälle palkalliseksi kuntoutukseksi. Työfysioterapeutin työtä on edelleen suunnattu ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaanhoitopiirin Käsin tehtävät nostot ja siirrot -opas on ollut tärkeä ohje toiminnalle. Yhteistyössä työfysioterapeutin kanssa käynnistettiin ergonomiaprojekti, jonka tavoitteena on lisätä ergonomiatietoisuutta ja saada tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia poissaoloja vähenemään. Työpsykologin yksilötyössä keskeisinä aiheina olivat yksilön jaksaminen muutosten keskellä, ikääntymisen tuomat haasteet sekä työhyvinvoinnin kehittäminen yksilöllisesti ja yhteisössä. Työyhteisötyössä pohdinnan kohteina olivat muutoksen hallinta ja yhteisöllisyyden kehittäminen mm. vuorovaikutustaitojen kautta. Kyyhkylän kahdelle avokuntoremonttikursseille osallistui yhteensä 24 henkilöä. Kurssien tavoitteena oli ylläpitää työkykyä, tukea henkistä hyvinvointia ja työssä jaksamista, ennaltaehkäistä työkykyä haittaavien oireiden syntymistä sekä aktivoida työntekijää oman terveytensä vaalimiseen. Lisäksi yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa järjestettyyn KKIprojektiin osallistui 12 henkilöä. Työyksiköillä on mahdollisuus viettää liikuntailtapäivää ja/tai työyhteisön kehittämisiltapäivää parhaaksi katsomanaan ajankohtana. Henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua Moisiossa järjestettävään vesivoimisteluryhmään, joihin vetäjän palvelut ostettiin työterveyshuollon liikelaitokselta. Vuoden 2013 alusta siirryttiin henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminnan tukemisessa SporttiPassin käyttöön. Liikunta- ja kulttuuriseteleihin varattiin 100 euroa/henkilö/vuosi. SporttiPassia käytti vuonna 2013 yhteensä työntekijää. 59 % käytetystä saldosta kohdistui eri liikuntalajeihin ja 41 % kulttuuriin. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstön aikaansaannoskyky muodostuu henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisesta, uudistumiskyvystä, innovatiivisuudesta, työyhteisön ilmapiiristä, esimiestyön laadusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista työhön. Työilmapiirikysely tehtiin lokakuussa Kyselyn avulla haluttiin selvittää henkilöstön näkemyksiä tuloksellisen toiminnan ja työhyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista kuten työyksikön toimivuudesta, työn mielekkyydestä, esimiestyön toimivuudesta ja henkilöstön kokemasta työnilosta. Tässä muodossa kysely tehtiin ensimmäistä kertaa, joten vertailulukuja edelliseen kyselyyn ei ole käytössä. Vastausprosentti oli 53. Asteikolla 1-5 seuraavien asioiden keskiarvot koko organisaation tasolla olivat:

19 18 Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet työhön työmäärään työjärjestelyihin Johtaminen ja esimiestyö Työpaikan johdon toiminta Lähimmän esimiehen toiminta Työyksikön ilmapiiri ja yhteistyö Tyytyväisyys työn sisältöön Osaamisen kehittämis- ja käyttämismahdollisuudet Mahdollisuus henk.koht. kehittymiseen Mahdollisuus käyttää tietoja ja taitoja työssä Ammattiryhmien välisen yhteistyön sujuvuus Omassa työyksikössä Työyksiköiden välillä Toteuma 3,1 3,4 2,4 3,3 3,8 4 3,7 4,2 3,7 3,4 Muutos edelliseen vuoteen Selkeitä kehittämiskohteita ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, jotka on nostettu myös koko sairaanhoitopiirin strategiseksi tavoitteeksi. Tavoitteellisuuden kehittämistä pidettiin tärkeänä sekä esimiestyössä että kehityskeskusteluissa. Kyselyssä työyksikön ilmapiirin ja yhteistyön kannalta keskeiseksi kehittämisalueeksi nousi ristiriitojen ja ongelmien avoin käsittely (keskiarvo 3), mitä on käsitelty esimiesvalmennuksissa 2014 vuoden alussa. Työyhteisökyselyn tulosten ja muun saadun palautteen pohjalta on käynnistetty työyhteisöjen kehittämishankkeita useammassa työyksikössä. Organisaationa osallistuimme vuonna 2013 Kevan järjestämään Tystra (Työhyvinvointia strategisesti) valmennukseen. Siihen liittyen kahdeksalle organisaatiossa keskeisessä asemassa toimivalle tehtiin ns. MOTTI-haastattelu. Myös näiden haastattelujen pohjalta tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat tavoitteiden konkretisointi ja selkeys sekä johtamisjärjestelmän ja esimiestyön kehittäminen. VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN Asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun sekä talouteen vaikuttaa ratkaisevasti, miten kuntatyöyhteisössä on onnistuttu henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä, toimintaprosessien ja -tapojen kehittämisessä sekä asiakaskohtaamisten parantamisessa. Taloudelliset vaikutukset näkyvät esimerkiksi eläkekustannuksissa, sairauspoissoloissa sekä tapaturma- ja vaihtuvuuskustannuksissa. Toiminnan tuen toimiala teki asiakastyytyväisyyskyselyn esimiestyötä tekeville alkuvuodesta Esille tulleita kehittämistarpeita on käyty läpi ja toimintaa pyritään parantamaan entistä enemmän esimiestyötä tukevaksi. Sairauspäiviä kaikkia palvelussuhteessa olevia kohti oli 10,9, mikä on selkeästi vähemmän kuin kunta-alalla keskimäärin (vuonna ,2 päivää). Sairauspoissaolokustannukset palkkasummasta olivat 2,8 % mitä voidaan pitää varsin hyvänä vertailuaineistoon verrattuna. Tavoitteena on edelleen varhaisen tuen mallia hyödyntäen pyrkiä pitämään sairauspoissaolo-

20 19 luvut hallinnassa ja tukea työntekijöiden työssä selviytymistä erilaisilla kuntouttavilla toimenpiteillä. Varhe-kustannukset KuEL-palkkasummasta ovat pysyneet kohtalaisen pienenä suhteessa Kevan vakuuttamiin organisaatioihin, joskin työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on suurempi (1,2) kuin Kevan vertailuaineistossa (0,89). Mielenterveyden häiriöiden takia alkavia työkyvyttömyyseläkkeitä (0,19) on vähemmän kuin vertailuaineistossa (0,24), mutta tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia alkavia (0,60) on selvästi enemmän kuin verrokkiryhmässä (0,39). Tukija liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi on ryhdytty aktiivisiin toimenpiteisiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

21

22

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 HOUKUTTELEVA JA KILPAILUKYKYINEN TYÖPAIKKA, JOHTAMINEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 1

1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 1 1.1 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstövoimavarat... 1 2.1 Henkilöstömäärä ja rakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot