KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.fi"

Transkriptio

1 1 KALAJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

2 2 Saatteeksi Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista. Se sisältää myös tärkeitä tietoja sairauspoissaoloista, työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitoa koskevista toimenpiteistä. Vaikka raportissa kuvataan toteutunutta henkilöstötilannetta, on tärkeää kiinnittää huomiota myös tulevaisuuteen ja pohtia kuinka henkilöstön hyvinvointia voidaan parantaa raportista saatavien tietojen perusteella. Tässä merkityksessä henkilöstöraportti on myös keskeinen henkilöstöjohtamisen työväline. Vuonna 2014 henkilöstön tilaa kartoitettiin myös henkilöstötyytyväisyyskyselyllä. Marraskuussa toteutetun kyselyn tulokset osoittavat, että Kalajoen kaupungin henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja halu kehittää omaa osaamista on korkea. Työyhteisön toimivuuden osalta tulokset olivat erittäin hyviä ja johtamisessa koettiin, että esimiesten puoleen on helppo kääntyä ja johtaminen on oikeudenmukaista. Toisaalta kysely kuitenkin osoitti, että kehityskeskusteluja tulisi käydä tiiviimmin, jotta henkilöstö saisi palautetta omasta työstään. Työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus nousi kyselyn myötä myös esille useassa työyksikössä. Asialla on luonnollinen yhteys tiettyihin työtehtäviin mutta tosiasia on sekin, että Kalajoen kaupungin henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 48,1 vuotta ja yli 50- vuotiaiden osuus koko henkilökunnasta on lähes 48 %. Yksi ilmentymä tilanteesta on se, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus sairauspoissaoloista kasvoi vuonna 2014 noin 500 päivällä. Vastaavasti mielenterveyden sairauksien osuus väheni jonkin verran edellisestä vuodesta. Määräaikaisten työntekijöiden määrä Kalajoen kaupungilla on pysynyt viimeisten vuosien aikana muuttumattomana eli noin 30 %:ssa työntekijöiden kokonaismäärästä. Kaupungin työntekijöiden ikärakenteesta johtuen suurella osalla työntekijöistä on käytettävissään vuoden aikana yhteensä 38 lomapäivää, mistä seuraa väistämättä suuri sijaistarve. Toimintojen uudelleen organisointi (kouluverkko, ruokapalvelut) ovat myös olleet perusteina määräaikaisille palvelussuhteille. Määräaikaisille palvelussuhteille on siten sijansa, mutta määräaikaisuuden perusteen on oltava työsopimuslain tai kunnallisen viranhaltijalain mukainen. Tähän asiaan on kiinnitetty viime vuosina erityistä huomiota, joitakin ketjuuntuneita palvelussuhteita on vakinaistettu ja esimiehiä on koulutettu määräaikaisuuksien perusteista. Kunta-alalle sopii tällä hetkellä hyvin jo kulunutkin sanonta mikään ei ole yhtä pysyvää kuin muutos. Tämä koskee toimintaympäristöä, jota ravistelevat niin sote-suunnitelmat kuin monet kunnille viimeisten vuosien aikana sälytetyt uudet tehtävät. Toisaalta myös työtehtävät vaativat jatkuvaa päivitystä ja sopeutumista uusiin ratkaisuihin. Aikanaan sepän oppipojasta tuli seppä ja hän oli pätevä ammattilainen lopun elämäänsä. Hänen ei tarvinnut päivittää pajan tietojärjestelmiä kahden vuoden välein tai pohtia huolestuneena, onko hänen ammattitaidolleen kysyntää vielä seuraavalla vuosikymmenellä. Kalajoen kaupungin menestyminen on mitä suurimmassa määrin kiinni henkilöstön motivaatiosta ja hyvinvoinnista alati muuttuvissa tilanteissa. Onneksemme voimme henkilöstökyselynkin perusteella todeta, että tilanne on meillä piirun verran keskimääräistä paremmin. Nykyiseen tilanteeseen ei pidä kuitenkaan tuudittautua, vaan työhyvinvoinnin eteen tehtävän työn on jatkuttava määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti eteenpäin.

3 3 1. Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä kattaa kaupunkiin palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos % ed. vuodesta Vakinaiset Määräaikaiset, joista työllistettyjä ,77-2,31 4,55 Yhteensä Yhteensä henkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 1115, joista vakinaisia 777 henkilöä ja 338 määräaikaisia. Naisten osuus koko henkilöstöstä on 79,46 %. Sukupuolijakauma ei ole tasoittunut vuosien kuluessa. Kunta-alalla naisten osuus koko henkilöstöstä on 79 % (2013). Kokoaikaisten lukumäärä Osa-aikaisten lukumäärä Osa-aikaeläkeläisten lukumäärä Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevien lukumäärä 68 Määräaikaisuuden pääasiallisimmat perusteet Määräaikaisuuden peruste 2014 kpl Sivuvirat 39 Määräaikaiset Epäpätevyys 1 Kausiluonteinen työ 7 Muu perusteltu syy 31 Määrätty työ tai työkokonaisuus 28 Palkkatuki 5 Sijaisuus 126 Toiminnan uudelleen organisointi 18 Työntekijän aloite 49 Ulkoisista tekij. johtuva väliaik. työvoiman tarve 17 Ulkopuolinen rahoitus

4 4 Henkilöstö palvelualoittain Vakinaiset % Hallintopalvelut Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Maaseutupalvelut Yhteensä ,6 Muut Määräaikaiset Tukityöllistetyt Yhteensä ,4 Yhteensä ,0 Ruokahuolto on siirtynyt vuoden 2013 alussa hallintopalveluista teknisiin palveluihin. Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakautuma Vuosi miehiä % naisia % yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 777 Vakinaisista henkilöistä naisia on 80,9 % ja miehiä 19,1%.

5 5 2. Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 365 * (osa-aikaprosentti/100) Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 % koko vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Osaaikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin (esim. työssä = 92/365 = 0,25 henkilötyövuotta). Edellä mainitulla tavalla lasketut henkilötyövuodet on laskettu yhteen. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. Henkilötyövuodet 2014 Miehet Naiset Yhteensä Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 141,70 668,19 809,89 - ei sis. opettajia, kansalaisopiston päätuntiopettajia, kansalaisopiston sivutuntiopettajia eikä eläinlääkäreitä Henkilötyövuodet opettajat 42,80 108,41 151,21 - ei sis. sivutoimisia tuntiopettajia eikä kansalaisopiston tuntiopettajia Yhteensä 184,50 776,60 961,10 3. Työajan jakautuminen Henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi työnantaja ja työyhteisöt tarvitsevat tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. Alla olevassa taulukossa työajan jakauma on laskettu ja raportoitu tunteina ja työpäivinä. Oleellisinta tässä on seurata prosenttiosuuksia teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta. Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa vastaavaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7).

6 6 Muiden kuin opettajien työajan jakauma Kalenterivuoden päivät -vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) Työpäivät % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta , euroa Vähennetään työpäivinä: -vuosilomat ja muut lomat -terveysperusteiset poissaolot -perhevapaat -koulutus -muut palkalliset poissaolot -muut palkattomat poissaolot -vapaana annetut työaikakorvaukset irasasa ,3 5,6 3,5 0,5 0,6 3,1 0, = tehty vuosityöaika , Summissa ei ole eläinlääkäreitä (ei ole työaikaa) ja opettajia. Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja Opettajien työajan jakauma Opettajien työajan jakautuma voidaan raportoida vastaavalla tavalla soveltaen kuin muun henkilöstön työajan jakauma. Jakaumaa ei tehdä niistä opettajista, joille maksetaan tuntiperusteinen palkkio (lähinnä sivutoimiset tuntiopettajat). Mahdolliset koulutukseen käytetyt veso -päivät lasketaan koulutukseen. Opetushenkilöstö Työpäivät % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta Kalenterivuoden päivät -vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. laskennallinen vuosiloma ja veso -päivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) , euroa

7 7 Vähennetään työpäivinä: -rehtoreiden vuosilomat -opettajien laskennallinen vuosilomaaika -terveysperusteiset poissaolot -perhevapaat -koulutus -muut palkalliset poissaolot -muut palkattomat poissaolot ,5 12,4 2,5 4,8 0,9 0,8 3, = tehty vuosityöaika , Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista. Ikä vuosina alle ja yli Yhteensä Keski-ikä Lukumäärä %- osuus 48 6, , , , ,72 3 0, ,00 48,09 Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,09 vuotta ja se nousi aavistuksen edellisvuodesta. Kunta-alalla työskentelevien keski-ikä on 45,7 vuotta (2013). 5. Poissaolot Poissaolot kalenteripäivinä vuosina Sairaus Työtapaturma Kuntoutus Perhevapaa Muu vapaa Opintovapaa /oppisopimus Koulutus Lapsen sairaus Vuorotteluvapaa

8 8 Lomautus Vuosiloma Lomarahavapaa Yhteensä Vuosilomien lisäksi poissaoloperusteista suurimman joukon muodostavat sairauslomat ja perhevapaat, joista jälkimmäisissä on selkeää kasvua edellisiin vuosiin. Yhtenä keskeisenä syynä on isyysvapaata koskevan lainsäädännön muuttuminen vuoden 2013 alusta. Vuorotteluvapaiden määrä lisääntyi myös vuonna 2014 verrattuna edelliseen vuoteen. Syynä tähän ovat muuttuneet vuorotteluvapaasäännökset, jotka muuttivat vuorotteluvapaan saamisen edellytyksiä olennaisesti. Kohtaan Muu vapaa kirjautuvat mm. työajantasaukset, toisen viran hoito ja kuntoutustuki. Lomautukset koskevat koulunkäyntiavustajia ja koulujen keittiöhenkilökuntaa, jotka lomautetaan koulujen loma-aikojen ajaksi. Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia sairausloma-ajan palkan ja sijaiskustannusten muodossa sekä luonnollisesti työpanoksen menetyksiä. Terveysperusteiset Kalenteripäivät euroa poissaolot Lyhyet poissaolot alle 4 pv 4 29 pv pv pv pv yli 180 pv (palkattomia päiviä) Yhteensä Keskimäärin/henkilötyövuosi Edellä mainituista poissaoloista erikseen työtapaturmat ja työmatkatapaturmat Sairauslomapäivät/henkilö vuosina Vuosi Sairauslomapäivät/henkilö , , , , , ,7

9 , , ,3 Kunta-alalla keskimääräinen sairauspoissaolopäivä/henkilö on 16,7 (2013). Sairauspoissaolojen syitä on tilastoitu täsmällisemmin kohdassa 14. Työterveyshuolto. Perhevapaat ja tilapäiset hoitovapaat lkm pv pv/ hlö Naiset ,90 Miehet ,56 Yhteensä Loppusummassa on huomioitu perhevapaat päivää sekä tilapäinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitamiseksi 650 päivää. 6. Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöstön vuoden aikana kaupungissa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet, ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) on raportoitu lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 29-40,81 Päättyneet palvelussuhteet 54 10,20 Vuonna 2014 otettiin toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 29 henkilöä, joista 23 naisia ja miehiä 6 henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 4357 kappaletta, joista naisia ja miehiä Henkilöstön rekrytointia varten Kalajoella on ollut vuodesta 2012 lähtien käytössä valtakunnallinen Kuntarekry -palvelu. Järjestelmässä ilmoitettiin 70 työpaikkaa vuonna Hakemuksia tehtiin järjestelmän kautta 846 kpl. Rekrytointeja tehtiin yhteensä 68. Rekrytoinneista lähes 90 % kohdentui sivistyspalveluihin ja perusturvapalveluihin. 7. Eläköityminen Eläköityminen on raportoitu vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumäärinä ja näiden keski-ikänä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet Yhteensä Keski-ikä 29 63,1

10 10 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 2 61,4 Toimintavuonna 2014 vanhuuseläkkeelle siirtyi 29 henkilöä ja osa-aikaeläkkeen aloitti 2 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,1 vuotta. 65 vuotta täyttäneitä kaupungin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 3 henkilöä. Eläkepoistumaennuste vuosille Vuosi Eläkepoistuma henkilöä/vuosi Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Kuntoutustuelle siirtyneitä Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Lukum äärä % koko henkilöstön määrästä 1,6 0,6 0,6 0,4 Keski-ikä 54,8 54,9 54,4 55,4 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yhteensä 18 henkilöä. Eläkemaksut Eläkekustannusten seurannan avulla voidaan ennakoida kustannuksia ja vaikuttaa niihin. Työnantajan KuEL eläkemaksut koostuvat - palkkaperusteisesta maksusta, jota seurataan osana työvoimakustannuksia

11 11 - eläkemenoperusteisesta maksusta, jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksusta, jota maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä Erityisesti kahteen jälkimmäiseen voi työnantaja vaikuttaa omilla työssä jaksamisen tukemistoimenpiteillä. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa kuntatyönantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-maksua. Työnantaja seuraa sekä näiden maksujen suuruutta euroissa että prosenttiosuutta palkkakustannuksista. Kuntatyönantajat ovat yhdessä vastuussa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta. Eläkemenoperusteisena ja varhemaksuna kerättävä osuus jaetaan vuosittain kaikkien kuntatyönantajien kesken. Maksut euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhemaksu 192 0,56 Eläkemenoperusteinen maksu ( ei lasketa) 8. Työvoimakustannukset Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kaupungin taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön euroa 2014 Muutos % ed. vuodesta Työvoimakustannukset yhteensä, josta 1. Palkat yhteensä josta ,87 % - vuosiloma-ajan palkat ,86 % - terveysperusteisten poissaolojen palkat, brutto 868 4,50 % - perhevapaiden palkat, brutto ,46 % - Muut lakisääteisten/sopimusperäisten poissaolojen palkat 415 6,68 % - Kela korvaukset - Tapaturmakorvaukset ,59 % -46,47 % 2. Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,79 %

12 12 3. Muut - rekrytointikustannukset (ei ole erikseen eritelty) - vuokratyövoiman kustannukset (ei ole erikseen eritelty) 4. Henkilöstöinvestoinnit - työterveyshuolto, netto - koulutus ja muu kehittäminen - kuntoutus - muut yhteensä (työpaikkaruokailu, virkistys, työmatkaliput, suojavaatteet jne.) (ei ole erikseen eritelty) ,9 % -18,44 % - 5,71 % Kirjaussuosituksen muutoksen johdosta (maksuperusteisesta suoriteperusteiseksi) on v kirjanpidossa eläkekuluissa KuEL -maksuja 13 kuukauden ajalta. 9. Palkkaus Kunta-alalla on viime vuosina uudistettu palkkausta virka- ja työehtosopimusten ja samapalkkaisuuden edistämistoimien avulla. Tavoitteena on tukea kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja pitää kunta-alan palkat kilpailukykyisinä. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta lisästä, työkokemustai muista vuosisidonnaisista lisistä, työaikakorvauksista, muista sopimusten mukaisista lisistä, palkkioista ja korvauksista. Virka- ja työehtosopimuksissa on osassa tehtäviä palkkahinnoittelut, joissa on todettu tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat. Kunnissa ja kuntayhtymissä harkitaan paikallisesti maksettavan tehtäväkohtaisen palkan suuruus ottaen huomioon tehtävien vaativuus, kunnan palkanmaksuvara sekä alueen työmarkkinatilanne ja yleinen palkkataso. Työaikakorvauksia maksetaan epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, varallaolo) sekä lisä- ja ylityöajalta. Sopimusjärjestelmä on kunta-alalla joustava. Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan palkoista ja työajoista. Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös tehdä paikallisia sopimuksia. Neuvottelumenettelystä ja neuvotteluosapuolista on sovittu kunta-alan pääsopimuksella. Kunta-alalla on viisi sopimusalaa: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), lääkärien virkaehtosopimus (LS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES).

13 13 Toimintavuonna 2014 maksettiin heinäkuussa 20 yleiskorotus KVTES:iin ja TS:iin kuuluville sekä vastaava palkankorotus OVTES:ssä oleville. Henkilöstö sopimusaloittain KVTES OVTES LS TS TTES Yhteensä miehet naiset yhteensä Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaosto on pitänyt vuonna 2014 kolme kokousta ja käsitellyt 14 asiaa. Suoritteet ja suorittajat Vuonna 2014 on maksettu palkkoja ja palkkioita henkilölle ja eri palvelussuhteelle. Kokouspalkkioita on maksettu 237 eri henkilöille. Palkanlaskentaan osallistuvia henkilöitä oli vuoden lopussa 4,4 henkilöä (4 palkkasihteeriä, 0,2 % yleishallinnon toimistosihteeri ja 0,2 % teknisen palvelujen laskentasihteeri). Ohjelmat Käytettävissä olevaan palkkaohjelmaan on tullut versiopäivitys kaksi kertaa vuoden 2014 aikana. Palkanlaskennassa on käytössä liittymiä muista ohjelmista (päivähoito, Titania, Mela, Populus, webraportit sekä keskeytykset, työsopimukset, talousarvion palkkaliiteohjelma ja webpala-ohjelma). Kaupungilla on käytössä sähköinen verkkopalkkalaskelma ja palkkatodistus. Resurssit Virassa olevan henkilöstöjohtajan ollessa perhevapaalla, henkilöstöjohtajan tehtäviä on hoitanut kaupunginsihteeri oman virkansa ohella saakka. Yleishallinnon toimistosihteeri on hoitanut palkkasihteerin tehtäviä 20 %:lla työajastaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu Kalajoen Lämpö Oy:n ja henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksaminen sekä muita palkanlaskentaan liittyviä tehtäviä. 11. Yhteistoiminta Yt toimikunnan kokoonpano vuonna 2014 on ollut seuraava: Myllylä Raili Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Työnantajan edustaja YT-toimikunnan puheenjohtaja

14 14 Puoskari Jukka Kaupunginjohtaja Työnantajan edustaja Juvonen Otso vs. henkilöstöjohtaja Työnantajan edustaja saakka Saari-Somero Mari Henkilöstöjohtaja, Työnantajan edustaja työsuojelupäällikkö alkaen Aho Aulis JYTY, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja Arvo Jouko JUKO, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja Haapasaari Eine SUPER, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja Matkaselkä Ari KTN, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja Alho Päivi Prittinen Juho JHL, pääluottamusmies JHL, varapääluottamusmies Henkilöstön edustaja Henkilöstön edustaja Törnvall Anneli TEHY, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja Permi Jouni Työsuojeluvaltuutettu Koutonen Maire Työsuojeluvaltuutettu Prittinen Juho Työsuojeluvaltuutettu Tavasti Erja Työsuojeluvaltuutettu Verronen Tiina-Mari Työterveyshoitaja (Terveystalo) Fors Riitta Työsuojelupäällikkö saakka Yt toimikunta on pitänyt kolme kokousta vuonna Yt toimikunnan käsittelyssä oli vuoden aikana mm. henkilöstökertomus, tilinpäätös 2013, talousarvio 2015, työterveyshuollon Kela-korvaushakemus 2013 ja vuoden 2015 alusta toteutettu organisaatiomuutos, jossa perusturva- ja sivistyspalvelut yhdistettiin hyvinvointipalveluiksi. Paikallisneuvotteluja on käyty toimintavuonna hälytysrahasta sekä nuorten työntekijöiden palkkauksesta. Näiden lisäksi käytiin yhteensä kuusi yt-neuvottelua, joista yksi koski Kalajoen Sataman yhtiöittämistä ja viisi muuta kouluverkkoratkaisua. Jälkimmäiseen liittyen kuultiin yt-menettelyssä Raution, Pöllän ja Pahkalan koulujen opetushenkilökuntaa ja koulunkäyntiavustajia sekä siivous- ja ruokapalvelun henkilöstöä. 12. Työsuojelu Työsuojelupäällikkönä on toiminut Riitta Fors saakka. Tämän jälkeen tehtävää on hoitanut henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero. Työsuojelu on osa yhteistyötoimikuntaa ja yt toimikunta toimii siten myös työsuojelun yhteistoimintaelimenä. Työsuojeluvaltuutettujen keskeisiä tehtäviä on arvioida työympäristöä, tunnistaa häiriöitä ja oireita sekä tehdä esimiehille ehdotuksia niiden poistamiseksi. Heidän tulee olla aloitteellisia vaarojen ennalta ehkäisemiseksi sekä ratkaisujen kehittämiseksi. Toiminnan tulee tapahtua yhteistyössä esimiesten ja työtekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa. Vastuu työturvallisuudesta ja työterveydestä sekä päätösvalta toimenpiteistä on työnantajalla. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa onkin tiivistetty vuoden 2014 aikana, jolloin järjestettiin mm. kaksi työsuojelun yhteistyötapaamista Terveystalon tiloissa.

15 15 Työsuojeluvaltuutetut kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa yt-toimikunnan ulkopuolella. Työsuojeluvaltuutettujen palaverissa käsiteltiin mm. henkilöstöön liittyviä asioita, jotka koskivat lähinnä työolosuhteita. Työsuojelupäällikkö ja valtuutetut ovat osallistuneet aluehallintoviranomaisen työsuojelutarkastuksiin. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/ työsuojelun vastuualue on suorittanut tarkastuksia Kalajoen kaupungissa seuraavasti: Kalajoen Satama sekä Tyngän aluekoulu ja Raumankarin koulu Lisäksi työsuojeluvaltuutetut ovat osallistuneet tarpeellisiksi katsomiinsa koulutuksiin. Ensiaputarviketäydennyksistä vuonna 2014 on vastannut Bäck & Co. Heidän kanssaan vuonna 2012 tehty sopimus on päättynyt vuoden 2014 lopussa. 13. Henkilöstön kehittäminen Kaupungin HR toiminnan tavoitteena on kannustaa henkilöstöä omaehtoisen sekä fyysisen että psyykkisen työkunnon ylläpitämiseen ja kohentamiseen, vahvistaa tiimien jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myönteisiä yhdessä tekemisen kokemuksia, viestiä positiivista mielikuvaa Kalajoen kaupungista hyvänä työnantajana sekä toteuttaa henkilöstöstrategiaa käytännössä. Henkilöstöedut Kaupungin henkilökunnalla on käytettävänään kuntosali- ja ryhmäliikuntapalvelut GoFit Oy:ssä Hiekkasärkillä ja GymSport Centerissä Himangalla. Lisäksi kaupungin työntekijät voivat käyttää Kylpylä SaniFanin ja Keilahalli SunBowlingin palveluja. Kuntosali-, uinti- ym. liikunta-aktiviteetteja voivat käyttää kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä ne henkilöt, jotka ovat vähintään 6 kk kestävässä yhtäjaksoisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa vähintään 18 t/vko. Vuosikortin voivat lisäksi hankkia henkilöt, joilla on vakinainen tai vähintään vuoden kestävä palvelussuhde Kalajoen kaupunkiin. Lisäksi etuja voivat käyttää vakinaisessa palvelussuhteessa olevat myös ollessaan vuorottelu-, opinto- ja perhevapaalla tai sairauslomalla. Golf-osakkeiden käyttö v Kaupunki omistaa 10 kpl Hiekkasärkät Golf Oy:n osakkeita. Osakkeet on vaihdettu päivälipuiksi vuosittain, päivälippuja kaupungilla on vaihdon jälkeen yhteensä 250 kappaletta. Kaupungin henkilöstöllä on ollut mahdollisuus käyttää kaupungin päivälippuja 1 kerta/viikko. Omavastuu lipuissa oli 2 /kerta. Vuonna 2014 käyttäjiä oli 26 henkilöä. Käyttäjät Käyttömäärä Elinkeinopalvelut 2 11 Hallintopalvelut 1 5 Perusturvapalvelut 8 63

16 16 Sivistyspalvelut Tekniset palvelut 5 19 Golf-lippujen käyttöaste on 78 %. Liikuntakampanjat Vuoden 2014 aikana toteutettiin myös useita liikuntakampanjoita. Kuntokortti oli käytössä keväällä ja syksyllä ja toukokuiseen Pyörällä töihin kampanjaan osallistui kaikkiaan 66 henkilöä. Helmi-maaliskuussa 227 työntekijää osallistui 21 joukkueena Hymisliikuntakampanjaan, jonka tavoitteena on aktivoida koko työyhteisöä sekä valaa innostusta niihin ryhmän jäseniin, jotka muutoin liikkuvat vähemmän. Keskiarvona jokainen Hymikseen osallistunut liikkui 6,9 h/vko voittajajoukkueen tuloksen ollessa peräti 15,9 h/vko/hlö. Hymikseen osallistuneiden kuntien keskinäisessä kisassa Kalajoki sijoittui sijalle viisi. Elokuussa järjestettyyn Nice Run tapahtumaan osallistui 205 Kalajoen kaupungilla työskentelevää naista. Kaupunki osallistui tapahtumaan maksamalla osallistumismaksun. Muut Vuonna 2014 henkilökunnalla on ollut mahdollisuus hakea avustusta työpaikoittain haluamaansa virkistykseen. Avustusta on haettu mm. ulkoilutapahtumiin ja teatterissa käynteihin. Virkistysrahan suuruus on 10 /osallistuja. Henkilöstön pikkujoulu järjestettiin hotelli Sanissa. Ohjelmassa oli Teatteri Eurooppa Neljän revyy ja cocktailtarjoilu. 14. Henkilöstökysely Kalajoen kaupungin henkilöstölle toteutettiin henkilöstökysely Kysely oli suunnattu kaikille Kalajoen kaupungin työntekijöille, jotka olivat palvelussuhteessa Kyselyn toteutti syyskuussa 2014 järjestetyssä kilpailutuksessa valituksi tullut Taitoavain. Kyselyyn vastaaminen tapahtui sähköisesti henkilökohtaisen sähköpostilinkin kautta, minkä lisäksi Taitoavain järjesti vastaustilaisuuksia niihin yksiköihin, joissa työntekijöillä ei ole omaa päätettä tai joissa päätetyöskentely ei kuulu pääasiallisiin työtehtäviin. Esimiehille jaettiin lisäksi ns. julkisia linkkejä, joiden kautta kyselyyn saattoi vastata yhteiseltä päätteeltä. Henkilöstökyselyyn vastasi yhteensä 543 henkilöä eli noin 53 % koko henkilöstöstä. Edelliseen kyselyyn, joka oli toteutettu vuonna 2012, vastasi 460 henkilöä, joten tähän nähden osallistujamäärä lisääntyi merkittävästi. Palveluittain vastaajamäärät olivat seuraavat: Perusturvapalvelut 245 Tekniset palvelut 91 Sivistyspalvelut 143 Kehittämispalvelut 32 Hallintopalvelut 23 Muut (tytäryhtiöt) 7

17 17 Vastaajista 81 % oli naisia ja 19 % miehiä, mikä vastaa kaupungin henkilökunnan sukupuolijakaumaa. Samoin ikäjakauma vastaa kaupungin ikäjakaumaa: Henkilöstökysely koostui kolmesta osa-alueesta: työhyvinvointi, työyhteisön toimivuus ja johtaminen. Tuloksia näissä osa-alueissa mitattiin perinteisen onnistumisen (x-akseli) lisäksi myös siitä näkökulmasta, kuinka merkitykselliseksi (y-akseli) vastaajat kokivat kunkin väittämän. Kyselyssä käytettävä zef-menetelmä ilmaisee lisäksi kullakin osaalueella saadut vastaukset suhteessa toisiinsa. Kokonaistulokset olivat seuraavat: Työhyvinvointi x: 3,7 y: 3,9 Työyhteisön toimivuus x: 3,9 y: 4,1 Johtaminen x: 3,7 y: 4,0 Työhyvinvointi

18 18 1. Työni on innostavaa ja tuottaa minulle iloa (X: 3,91 Y: 3,96) 2. Työnkuvani on selkeä (X: 3,95 Y: 3,96) 3. Koen, että työni Kalajoen kaupungin palveluksessa on tärkeää ja merkityksellistä (X: 3,94 Y: 3,98) 4. Työmotivaationi on korkea (X: 3,95 Y: 3,96) 5. Työskentelytilat ovat hyvät ja toimivat (X: 3,35 Y: 3,79) 6. Käytössäni on ajanmukaiset ja tarvittavat välineet työni tekemiseen (X: 3,65 Y: 3,91) 7. Työnantajani tarjoaa mahdollisuuksia osaamiseni kehittämiseen (X: 3,65 Y: 3,85) 8. Haluan kehittää osaamistani (X: 4,26 Y: 4,02) 9. Työssä jaksaminen ei tuota minulle ongelmia (X: 3,58 Y: 3,98) 10. Työni ei aiheuta minulle fyysisiä vaivoja (X: 3,43 Y: 3,88) 11. Työni ei aiheuta minulle henkisiä kuormitustekijöitä (X: 2,96 Y: 3,80) Työyhteisön toimivuus 1. Tulen mielelläni töihin (X: 4,13 Y: 4,13) 2. Työyhteisössämme on myönteinen ilmapiiri (X: 3,94 Y: 4,14) 3. Yhteisesti sovitus pelisäännöt ohjaavat tekemistämme ja yhteistyö toimii (X: 3,67 Y: 4,04) 4. Työkuormitus jakautuu työyhteisössäni oikeudenmukaisesti (X: 3,44 Y: 3,88) 5. Henkilöstöä kohdellaan työyhteisössämme tasa-arvoisesti iästä, sukupuolesta tai muista eroista riippumatta (X: 3,83 Y: 4,10) 6. Työyhteisössämme ei esiinny työntekoon vaikuttavia henkilöiden välisiä ristiriitoja (X: 3,54 Y: 4,00) 7. Työyhteisössämme ei esiinny kiusaamista (X: 4,15 Y: 4,21) 8. Olemme sitoutuneet tekemään työmme laadukkaasti (X: 4,34 Y: 4,28) 9. Olemme sitoutuneet työn jatkuvaan kehittämiseen (X: 4,07 Y: 4,11)

19 19 Johtaminen 1. Esimieheni puoleen on helppo kääntyä (X: 4,05 Y: 4,20) 2. Esimieheni on oikeudenmukainen (X: 4,02 Y: 4,13) 3. Esimieheni ilmaisee selkeäsi mitä hän minulta odottaa (X: 3,84 Y: 4,08) 4. Esimieheni tiedottaa riittävästi ajankohtaisista asioista (X: 3,75 Y: 4,07) 5. Työyhteisömme palaverikäytönnöt toimivat hyvin (X: 3,57 Y: 3,98) 6. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa työyhteisöni toimintatapoihin (X: 3,75 Y: 4,01) 7. Esimieheni antaa riittävästi tunnustusta ja palautetta työsuorituksistani (X: 3,53 Y: 3,97) 8. Esimieheni kannustaa ja rohkaisee minua kehittämään ammattitaitoani ja osaamistani (X: 3,60 Y: 3,93) 9. Uskon työskenteleväni nykyisessä työssäni vielä pitkään (X: 3,69 Y: 3,92) 10. Esimieheni käy kanssani kehityskeskustelun säännöllisesti ja ne ovat hyödyllisiä (X: 3,10 Y: 3,73) 11. Toimenkuvassani ja työtehtävissäni joustetaan tarvittaessa erityitarpeideni mukaan (X: 3,84 Y: 4,04) Kyselyn perusteella voidaan seuraavat tekijät nostaa henkilöstön vahvuuksiksi Työhyvinvointi: Haluan kehittää osaamistani (X: 4,26 Y: 4,02) Työmotivaationi on korkea (X: 3,95 Y: 3,96) Koen, että työni Kalajoen kaupungin palveluksessa on tärkeää ja merkityksellistä (X: 3,94 Y: 3,98) Työyhteisön toimivuus: Olemme sitoutuneet tekemään työmme laadukkaasti (X: 4,34 Y: 4,28) Työyhteisössämme ei esiinny kiusaamista (X: 4,15 Y: 4,21) Tulen mielelläni töihin (X: 4,13 Y: 4,13) Johtaminen: Esimieheni puoleen on helppo kääntyä (X: 4,05 Y: 4,20) Esimieheni on oikeudenmukainen (X: 4,02 Y: 4,13) Esimieheni ilmaisee selkeästi mitä hän minulta odottaa (X: 3,84 Y: 4,08)

20 20 Seuraavat seikat nousevat puolestaan esille mahdollisina kehittämiskohteina: Työhyvinvointi: Työni ei aiheuta minulle henkisiä kuormitustekijöitä (X: 2,96 Y: 3,80) Työskentelytilat ovat hyvät ja toimivat (X: 3,35 Y: 3,79) Työni ei aiheuta minulle fyysisiä vaivoja (X: 3,43 Y: 3,88) Työyhteisön toimivuus: Työkuormitus jakautuu työyhteisössäni oikeudenmukaisesti (X: 3,44 Y: 3,88) Työyhteisössämme ei esiinny työntekoon vaikuttavia henkilöiden välisiä ristiriitoja (X: 3,54 Y: 4,00) Yhteisesti sovitut pelisäännöt ohjaavat tekemistämme ja yhteistyö toimii (X: 3,67 Y: 4,04) Johtaminen: Esimieheni käy kanssani kehityskeskustelun säännöllisesti ja ne ovat hyödyllisiä (X: 3,10 Y: 3,73) Esimieheni antaa riittävästi tunnustusta ja palautetta työsuorituksistani (X: 3,53 Y: 3,97) Työyhteisömme palaverikäytännöt toimivat hyvin (X: 3,57 Y: 3,98) Yleisiä huomioita henkilöstökyselystä: Kysymysryhmien vastauksista näkyy kautta linjan Kalajoen kaupungin työntekijöiden sitoutuminen laadukkaaseen työn tekemiseen ja Piirun verran parempi tekemisen meininki. Henkilöstö on myös erittäin motivoitunut kehittämään osaamista, minkä varaan on otollista rakentaa kehittämistoimenpiteitä jatkossakin. Työyhteisön toimivuuden kysymysryhmän vastaukset olivat pääsääntöisesti hyvin positiivisia ja niiden keskiarvopisteet olivat korkeammat kuin muissa kysymysryhmissä. Tässä erottuivat ne työyhteisöt, joissa on mahdollisesti työyhteisön keskinäisiä haasteita. Johtamisen kysymysryhmässä korostuivat toistuvasti kehityskeskusteluiden, palautteenannon ja kannustamisen sekä palaverikäytäntöjen kehittämistarpeet. Vastaajat ovat avoimesti kirjoittaneet kokemuksiaan ja palautteitaan vapaisiin kenttiin. Ne avaavat työyhteisöjen tilannetta ja ajatuksia yksikkökohtaisissa yhteenvedoissa. Ikänäkökulmasta tarkasteltuna yli 50-vuotiaiden vastaajien (247) yhteenvedot ovat samanlaiset kuin koko henkilöstöllä. Yli 60-vuotiaiden vastaajien (45) yhteenvedossa korostuvat ymmärrettävästi oman työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen haasteet, henkinen työn kuormitus ja fyysiset tekijät. Työyhteisön toimivuuden ja johtamisen osalta yhteenvedot olivat heidän osaltaan hyvin samansuuntaiset kuin koko henkilöstöllä yhteensä. Alle 30-vuotiaiden vastaajien (33) yhteenvedoissa korostuivat työssä jaksamisen, henkisen kuormituksen ja myös osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien haasteet. Samoin työskentelyn jatkumisen ajatukset, palautteen saamisen ja kehityskeskusteluiden toteutumisen haasteet tulivat ilmi nuorten vastauksissa. Työyhteisön toimivuuden osalta alle 30-vuotiaiden vastaukset olivat positiivisia. Esimiesten (64) vastausten yhteenvedoissa näkyivät koko henkilöstöön verraten työssä jaksamisen, palaverien toimivuuden, yhteisten pelisääntöjen ja palautteensaannin haasteet. Yli 50- vuotiaiden esimiesten vastauksissa, joita on reilu puolet esimiehistä, korostui vielä vahvemmin työssä jaksaminen ja henkiset rasitustekijät sekä työn tasapuolinen jakautuminen. Alle 5 vuotta esimiehenä toimineilla näiden lisäksi palautteen ja tuen saamisen tarve korostuivat enemmän. Jatkotoimenpiteet Henkilöstökyselyn tulokset käydään läpi yksikkötasolla vuoden 2015 alkupuoliskolla. Esimiehet valmennetaan käsittelemään kyselystä saadut tiedot yhdessä henkilöstönsä kanssa sekä työstämään eteenpäin yksikkötasolla ilmeneviä kehittämistarpeita. Kyselyn perusteella tullaan myös järjestämään esimiesvalmennusta.

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.6

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus 18.5.2015, Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto 1.6.2015, 8 Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

TYÖVIREMALLI KONTIOLAHDEN KUNTA OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 1 (7) TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

TYÖVIREMALLI KONTIOLAHDEN KUNTA OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 1 (7) TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖVIREMALLI TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ TYÖKYKY JA TERVEYS TOIMIVA JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO KONTIOLAHDEN KUNTA 1 (7) TYÖVIRE

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot