Yt-ryhmä Khall Kvalt xx.xx2015 xx.xx.2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015"

Transkriptio

1 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

2 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus Yleistä Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset Henkilöstöraportin käsittely kunnassa Tietojen kokoaminen Henkilöstövoimavarojen arvioinnin viitekehys Henkilöstövoimavarat Henkilöstömäärä Henkilöstömuutokset palvelussuhteiden mukaan vuosina Henkilöstö toimialoittain vuosina Vakinainen henkilöstö työajan mukaan jaoteltuna vuosina Henkilötyövuodet Vuosityöajan jakautuminen Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön koulutus Yhteistoiminta Työsuojelu Työhyvinvointi Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky Sairaus- ja muut poissaolot Työtapaturmat Työterveyshuolto Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön rekrytointi / vaihtuvuus Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoima- ja henkilöstökustannukset Palkkauksen rakenne keskimäärin Eläkemaksut Yhteenveto havainnoista ja toimista Liitteet Työsuojelutoimikunnan toimintakertomus vuodelta Työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma toimikaudelle Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n tiedot sairauslomista vuodelta

3 1. Kunnanjohtajan katsaus Henkilöstökertomus on osa henkilöstöohjelmaa ja se tukee kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kertomuksessa esitellään tapahtumat vuoden varrelta sekä henkilöstöön ja kehittämiseen liittyvät keskeiset tunnusluvut. Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva tilanteesta ja auttaa tavoitteiden ja henkilöstöresurssien yhteensovittamista. Kertomuksessa on kiinnitettävä huomiota niin onnistumisiin kuin myös kehittämistä vaativiin osa-alueisiin. Viime vuonna henkilöstörakenteen osalta määräaikaisten työntekijöiden osuus laski merkittävästi. Taustalla oli erityisesti sivistystoimen toimialueella tapahtuneet tarvemuutokset ja niihin liittyneet ratkaisut. Työllisyyslainsäädännön muutosten myötä kuntien vastuulle on tullut lisää työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä. Tämä tulee näkymään kunnan työllistämistoimenpiteiden lisääntymisenä. Vuodesta 2011 lähtien henkilöstön keski-ikä on ollut vuosittain nousussa ja myös sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi. Esimerkiksi viime vuonna varsinaisia työtapaturmia ei ole ollut lainkaan eli sairastumiseen liittyviä selittäviä tekijöitä on löydettävä toisaalta. Työssä jaksaminen ja henkilöstön hyvinvointi nousevat usein esille kiireen ja resurssien riittämättömyyden muodossa. Työterveyshuollolla ja terveystarkastuksilla on keskeinen rooli työhön liittyvien terveyshaittojen ennaltaehkäisyssä. Terveystarkastukset on päätetty laittaa ajan tasalle pikaisessa aikataulussa. Koulutuksella on merkittävä rooli tehtävänhallinnan näkökulmasta. Tehtävien hoitamista edesauttavaan lisäkoulutukseen tulee panostaa entistä enemmän ja lähiesimiehillä on tästä erityinen vastuu henkilöstön osaamisen yläpitämiseksi. Talousarvioon on sisällytettävä riittävät henkilöstöresurssit tehtävien hoitamisen turvaamiseksi. 2

4 2. Yleistä Henkilöstökertomuksen rakenne ei perustu lakeihin. Henkilöstöraportointi kytkeytyy osaksi kunnan henkilöstöstrategiaa. Taipalsaaren kunnassa henkilöstöstrategia on muutettu vuodesta 2007 alkaen henkilöstöohjelmaksi, jota tällä henkilöstökertomuksella on seurattu ja päivitetty. Henkilöstöohjelman uudistamistyö on vielä kesken. Kunnan ensimmäinen henkilöstökertomus laadittiin vuodesta 2005, jolloin liikkeelle lähdettiin henkilöstöraporttisuosituksen mukaisista ja kunnan palkkaohjelmista saatavilla tunnusluvuilla. Henkilöstökertomuksia laadittiin vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen vuosilta 2008 ja 2009 kertomukset jäivät laatimatta resurssipulan ja pitkien sairauslomien takia. Vuoden 2010 kertomus poikkesi edellisistä, koska Eksoteen siirtyneet sosiaalija terveystoimen tiedot puuttuvat. Sen lisäksi päivähoito- ja varhaiskasvatus oli siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen. Näin henkilöstökertomus 2010 alkoi ikään kuin puhtaalta pöydältä, eikä vertailutietoja aikaisempiin vuosiin esitetty. Vuoden 2013 henkilöstökertomus on vertailukelpoinen vuoteen 2012 ja Vuoden 2014 henkilöstökertomus on tehty KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöiden antaman uuden henkilöstöraportoinnin suositusten mukaisesti, joten se ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempien vuosien henkilöstökertomuksiin. Tämän henkilöstöraportin tiedot on kerätty kahdesta eri palkkajärjestelmästä, koska Taipalsaaren kunnan palkanlasku siirtyi marraskuun 2014 alusta alkaen Saimaan Talous ja Tieto Oy:n hoidettavaksi. 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset Tasa-arvolainsäädäntö (609/1986). Lain mukaan työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma. Kunnan suunnitelma on laadittu v Tasaarvoselvitys on tehty vuosista ja Tasaarvonäkökohtien mukaan keskeiset tunnusluvut eritellään mahdollisuuksien mukaan erikseen miehistä ja naisista, huomioiden yksilönsuoja. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 612/1999 ja henkilötietolaki 523/1999. Julkisuuslain 20 :n mukaisen viranomaisen tiedontuottamisvelvollisuuden vuoksi kuntatyönantajan toimialaan kuuluu henkilöstöä koskevien tilastojen tuottaminen henkilötie-olain 15 :ssä edellytetyllä tavalla. 3

5 Työturvallisuuslaki (738/2002). Kunnalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Kunnan työsuojelun toimintaohjelma on ollut Henkilöstöohjelman liitteenä. Toimintaohjelman muodosta päättää työnantaja. Tavoitteet on huomioitava kaikkialla organisaatiossa. Henkilöstöohjelman puuttuessa työsuojelun toimintaohjelma on tämän kertomuksen liitteenä. Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma voi olla osa työsuojelun toiminta-ohjelmaa. Kunnalla on erillinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa asti. Yksityisyydensuojalaki (477/2001) 2.3 Henkilöstöraportin käsittely kunnassa Henkilöstöraportin kokoaminen on työnantajan vastuulla. Tietosisällöstä, suunnittelussa, tulkinnassa ja hyödyntämisessä toimitaan yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon, työsuojelun ja ammattijärjestöjen kanssa. Henkilöstöraportti käsitellään YT-ryhmässä, koska henkilöstöä koskevat tunnusluvut ovat yhteistoimintamenettelyn piirissä. YT-ryhmä antaa toimintaohjeita ja tekee esityksiä esim. määrärahasta johonkin hankkeeseen. Henkilöstöraportti on käsiteltävä myös työsuojeluorganisaatiossa, mikäli työsuojelu toimii omana erillisenä yksikkönä (meillä työsuojelutoimikunta on osa YTryhmää). Henkilöstöraporttia käsitellään kunnanhallituksessa, poliittinen johto antaa ohjeita ja sitoutuu talousarviossa esimerkiksi määrärahoihin epäkohtien korjaamiseksi tai erilaisiin hankkeisiin osallistumiseen. Henkilöstöraporttia korjataan YT-ryhmän ja kunnanhallituksen ohjeiden mukaan. Henkilöstöraportti esitellään valtuustolle omana asiakirjanaan, samanaikaisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa. 4

6 2.4 Tietojen kokoaminen Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaan. Tietojen keräämisessä noudatetaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen antamaa henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportti kattaa kuntaan työ- tai virkasuhteessa (palvelussuhteessa), pääsääntöisesti päätoimisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Tiettyjä lukuja (mm. työhistoria ja eläkkeelle siirtyminen) seurataan vain vakinaisen henkilöstön osalta. Raporttiin kerättyjen tietojen ja aikasarjojen yhteyteen liitetään myös sanallinen tulkinta tilanteesta sekä selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin kunnassa mahdollisesti ryhdytään. 2.5 Henkilöstövoimavarojen arvioinnin viitekehys Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Henkilöstöön kohdistuvat kehittämistoimenpiteet kuvataan kunnan omista lähtökohdista. Kehittämistyö edellyttää poliittisten päättäjien ja organisaation ylimmän johdon sitoutumista ja resurssien kohdentamista. Henkilöstön aikaansaannoskyvyssä tarkastellaan mm. mitä työhyvinvoinnin tunnusluvut kertovat henkilöstön terveydestä, työturvallisuudesta, osaamisesta, yhteisöllisyydestä ja keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta ja aloitteellisuudesta. 5

7 Henkilöstöjohtamisen tuloksia arvioidaan sillä, millaisia vaikutuksia henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön kehittämistoimilla ja aikaansaannoskyvyllä on toimintaan ja tuloksiin, esim. asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun tai talouteen. 3. Henkilöstövoimavarat 3.1 Henkilöstömäärä Vuoden 2014 lopussa Taipalsaaren kunnan palveluksessa oli 154 henkilöä vakinaisessa palvelussuhteessa ja 20 henkilöä määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevista viisi oli työllistettyjä työntekijöitä. Vakinaisesta henkilöstöstä lähes 80 % on naisia, myös määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa (85 %) on naisia. Vakinaisen henkilöstön määrä on pysynyt lähes samassa verrattuna vuoteen Määräaikaisten määrä on laskenut huomattavasti ja työllistettyjen osuus määräaikaisesta henkilöstöstä on kasvanut huimasti. Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos % ed. vuodesta Vakinaiset ,6 % Määräaikaiset ,0 % - joista työllistettyjä ,0 % Yhteensä ,2 % Henkilöstömuutokset palvelussuhteiden mukaan vuosina Palvelussuhdelajeittain muutos vakinaisten työntekijöiden kohdalla on ollut alle viisi henkilöä koko vertailuajalla. Vuonna 2012 määräaikaisen henkilöstön määrässä tapahtui voimakas muutos ylöspäin. Vuonna 2014 määräaikaisen henkilöstön määrä laski 50 prosentilla, alle vuoden 2011 tason. Palvelussuhdemuutokset Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä

8 3.1.3 Henkilöstö toimialoittain vuosina Alla olevasta taulukosta on nähtävissä henkilöstömäärän kehitys vuodesta 2012 alkaen. Suurin henkilöstömäärän vuosittainen vaihtelu on tapahtunut sivistyspalveluissa. Vuoden 2013 henkilöstömäärän nousu konsernihallinnossa voidaan selittää organisaatiouudistuksella jolloin tukipalvelun henkilöstö siirtyi konsernihallinnon alaisuuteen Konsernihallinto Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä Vakinainen henkilöstö työajan mukaan jaoteltuna vuosina Kunnan vakinaisesta henkilöstön osalta palvelussuhteet ovat pääsääntöisesti päätoimisia. Osa-aikaisten määrä vuonna 2014 oli 12,9 % koko henkilöstön määrästä Kokoaikaiset Osa aikaiset Yhteensä Henkilötyövuodet Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Henkilötyövuoden laskentakaava: palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Alla olevassa taulukossa on kunnan palveluksessa olevan henkilöstön työaika henkilötyövuosiksi muutettuna. Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä 32,83 127,02 159,85 7

9 Edellisessä taulukossa olevaa jakaumaa tarkentaen saadaan henkilötyövuodet jaettuna toimialoittain. Konsernihallinto Sivistyspalvelut Tekninen toimi Yhteensä Naiset 22,97 100,09 3,96 127,02 Miehet 4,04 15,75 13,04 32,83 Yhteensä 27,01 115,84 17,00 159, Vuosityöajan jakautuminen Teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa lasketaan vähentämällä kalenterivuoden päivistä lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Teoreettisesta vuosityöajasta saadaan tehty vuosityöaika vähentämällä siitä kaikki sekä palkalliset että palkattomat poissaolopäivät. Koko henkilöstön tehty vuosiaika on 77,8 % teoreettisesta vuosityöajasta. Vuosi- ja sairauslomien, koulutuksen sekä muiden poissaolojen osuus on noin viidennes vuosityöajasta eli 22,2 %. Suurin työstä poissaolon syy on vuosilomat (9,46 %) ja toiseksi suurin syy on terveysperusteiset poissaolot (5,89 %). Koko henkilöstö työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ,0 Vähennetään työpäivinä: vuosilomat ja muut lomat ,46 Terveysperusteiset poissaolot ,89 perhevapaat 823 2,13 koulutus 398 1,03 muut palkalliset poissaolot 94 0,24 muut palkattomat poissaolot ,49 = Tehty vuosityöaika ,80 8

10 3.4 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Seuraavissa taulukoissa tarkastellaan Taipalsaaren kunnan palveluksessa olevan henkilöstön ikärakennetta. Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle , , , , ,9 65 ja yli 0 0 Yhteensä 154 Keski-ikä 47,8 Edellistä taulukkoa tarkentaen saadaan kunnan ikäjakauma toimialoittain. Ikä vuosina Konsernihallinto Sivistyspalvelut Tekniset palvelut alle ja yli Yhteensä Kunnan henkilöstön keski-ikä on noussut maltillisesti vuosista 2010 ja 2011 jolloin keski-ikä pysyi vakiona. Nousua vuosien 2010 ja 2014 välillä keski-iässä on ollut 1,4 vuotta. Henkilöstön keski-iän muutokset ajalla , ,5 Henkilöstön keski ikä 47, ,4 46,4 47, ,

11 4 Henkilöstön kehittäminen 4.1 Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutusta on ryhdytty seuraamaan vuoden 2014 alusta, joten vertailutietoja ei ole saatavissa. Vuoden 2014 aikana koulutuksiin osallistui 126 henkilöä. Johtamis- ja esimieskoulutuksiin osallistui 13 henkilöä ja heidän koulutusten kesto yhteensä oli 26 päivää. Ammatillisen sekä muun osaamisen kehittämisen koulutuksiin osallistui 113 henkilöä ja heillä koulutuspäiviä oli 372 päivää. 4.2 Yhteistoiminta Yhteistoiminta hoidetaan YT-lain mukaisesti. YT-lain piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Jokaisessa kunnassa on oltava yhteistoimintaelin. YT-lain mukaan yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Laissa on määritelty yhteistoiminnan vähimmäistaso. Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä ainakin asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä. Samoin käsitellään palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla henkilöstö-vaikutuksia kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta. Kunnan YT-ryhmän toiminta-aika on 4 vuotta. YT-ryhmä kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa ja käsitteli 19 asiaa. YT-ryhmän kokoonpano: Henkilöstön edustajat henkilöä Pääluottamusmiehet, tällä hetkellä 4: Juko ry (opettajat, lastentarhanopettajat, sosiaalityöntekijät) Kunta-alan Unioni ry, Jyty, alueellinen pääluottamusmies (toimisto, keittiö, siivous, päivähoito, tekniset henkilöstöt) Kunta-alan Unioni ry, JHL, alueellinen pääluottamusmies (päivähoito, keittiö, siivous, tekniset) Tehy ry (iltapäivä- ja lastenhoitohenkilöstö ja koulunkäyntiavustajat) Työsuojeluvaltuutetut 3: toimihenkilöitä edustava työsuojeluvaltuutettu 2 työntekijöitä edustavaa työsuojeluvaltuutettua 10

12 Työnantajan edustajat 5: kunnanjohtaja hallintojohtaja työsuojelupäällikkö 2 kunnanhallituksen edustajaa 4.3 Työsuojelu Työturvallisuuslain ( /738) 8 :n mukaan työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita: 1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. (Työturvallisuuslaki /738 8 ) 11

13 Taipalsaarella YT-ryhmä hoitaa myös työsuojelutoimikunnan tehtävät. YTryhmän sisällä toimii jaostona vaaleilla valittu työsuojelutoimikunta työnantajan nimeämän työsuojelupäällikön johdolla. Jaoksen toimintaan voivat osallistua myös työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja (Etelä- Karjalan Työkunto Oy). Työsuojelutoimikunnan toimintakausi on Työsuojelupäällikkönä toimi vuonna 2014 tekninen johtaja Jukka Neuvonen. Henkilöstöä edustivat seuraavat työsuojeluvaltuutetut: työsuojeluvaltuutettu Kirsi Rehunen 1. varavaltuutettu Anna-Maria Frosblom 2. varavaltuutettu Sanna Kolhonen työsuojeluvaltuutettu Sakari Fromholtz 1. varavaltuutettu Helena Leppälä 2. varavaltuutettu Sanna Pesu työsuojeluvaltuutettu Reija Rämä 1. varavaltuutettu Risto Parkkunen 2. varavaltuutettu Panu Karhu Työsuojelun toimintaohjelma Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. (Työturvallisuuslaki /738 9 ) Työsuojelutoimikunta on laatinut toimintasuunnitelman toimikaudelle Toimintasuunnitelma löytyy kohdasta 8.2 ja työsuojelutoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2014 löytyy kohdasta Työhyvinvointi Työhyvinvointia ja työilmapiiriä seurataan työsuojelutoimikunnan työpaikkakäynneillä ja työtyytyväisyyskyselyllä. Työsuojelutoimikunnalla on työsuojelusuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain loppuvuodesta. Työsuojelutoimikunnan 12

14 toimintakertomus vuodelta 2014 on liitteinä 8.1 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä 8.2. Työtyytyväisyyskysely tehtiin koko henkilöstölle 2011 henkilöstöhallinnon toimesta sähköisenä kyselynä. Tätä ennen työtyytyväisyyskysely on tehty vuosina 2007 ja 2005 kunnan työterveyshuollon toimesta. Kysely on tarkoitus tehdä joka toinen vuosi. Kyselyä ei toteutettu vuosina 2013 ja 2014 resurssipulan takia. Sivistystoimessa kysely on tehty tarkasteluvuonna. 5 Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky 5.1 Sairaus- ja muut poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät Lyhyet poissaolot alle 4 pv pv pv pv pv 554 Yli 180 päivää 226 Yhteensä Alla olevasta taulukosta selviää kuinka henkilöstön terveysperusteiset poissaolot jakautuvat organisaatiossa. Terveysperustieset poissaolot 2014 vakinainen henkilöstö KONSERNIHALLINTO vakinainen henkilöstö sairaat henkilöt 1-3 pv 4-30 pv yli 30 pv sairauspvt yht. kalenteripäivät henkilöt SIVISTYSPALVELUT Tapaturma pvt kalenteripäivät henkilöt TEKNISET PALVELUT kalenteripäivät henkilöt YHTEENSÄ päivät henkilöt

15 Kunnan vakinaisesta henkilöstöstä 21 henkilölle ei ole kirjattu lainkaan terveysperusteisia poissaoloja. Seuraavista taulukoista käy ilmi että terveysperusteisten poissaolojen määrä on lisääntynyt vuodesta 2012 alkaen melko tasaisesti Työpäivää yhteensä / vuosi Työpäivää yhteensä / vuosi Työpäivää / hlö / vuosi 20,0 15,0 10,0 9,0 7,2 10,7 14,8 5,0 0, Työpäivää / hlö / vuosi 5.2 Työtapaturmat Vuonna 2014 työtapaturmia ei ole kirjattu. Vapaa-ajan tapaturmasta johtuvia poissaolopäiviä on raportoitu kolmelle henkilölle yhteensä 157 kalenteripäivää. 5.3 Työterveyshuolto Taipalsaaren kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä-Karjalan Työkunto Oy:ltä. Työterveyshuolto perustuu vuosittain päivitettävään työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työterveyshoitaja tai työterveyslääkäri on osallistunut kutsuttuna työsuojelutoimikunnan sekä sisäilmatyöryhmän kokouksiin. 14

16 Työterveyshuolto on toimittanut tilastot sairauspoissaoloista diagnooseittain, tilasto on liitteenä 8.3. Tilastosta ei näy sairauslomat, joista on tehty oma ilmoitus tai joista todistuksen on kirjoittanut muut taho esim. yksityinen lääkäri tai sairaala. 5.4 Henkilöstön eläköityminen Vuosina Taipalsaaren kunnasta ennustetaan eläköityvän 53 henkilöä. Eläköitymisennuste perustuu Kevan laskennalliseen eläköitymisennusteeseen. 15

17 Raportoitavan vuoden aikana vanhuuseläkkeelle siirtyi 5 henkilöä ja heidän keski-ikänsä oli 63,5 vuotta. Osa-aikaeläkkeen aloitti vuoden 2014 aikana yksi henkilö. Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 5 63,5 Osa aikaeläkkeen aloittaneet 1 Työkyvyttömyyseläkkeelle raportoitavan vuoden aikana siirtyi yksi henkilö. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on aikaisempina vuosina jäänyt kaksi henkilöä. Lukumäärä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista 1 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Kuntoutustuelle siirtyneitä Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Henkilöstön rekrytointi / vaihtuvuus Vuonna 2014 Taipalsaaren kunnassa on alkanut seitsemän palvelussuhdetta ja päättynyt yhdeksän. Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 7 Päättyneet palvelussuhteet 9 Kunnan henkilöstön vaihtuvuus on raportoitu kertomusvuoden aikana ilmoittamalla alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Vaihtuvuusprosentit on laskettu suhteuttamalla alkaneiden sekä päättyneiden palvelussuhteiden määrä vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Vaihtuvuus Vakinaiset henkilöt Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Tulovaihtuvuus % 4,6 2,6 3,2 4,5 Lähtövaihtuvuus % 1,3 1,3 0,0 5,8 16

18 6 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Taipalsaaren kunnassa käytössä olevat virka- ja työehtosopimukset: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Kunnallinen teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Vuoden 2014 aikana maksettiin palkankorotuksia seuraavasti: kaikilla sopimusaloilla 20, Työvoima- ja henkilöstökustannukset Taipalsaaren kunnan työvoima- ja henkilöstökustannukset vuonna euroa Muutos% edelliseen vuoteen Työvoimakustannukset yhteensä josta ,88 1 Palkat yhteensä ,50 2 Työnantajan eläke ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,24 3 Henkilöstöinvestoinnit työterveyshuolto, netto virkistys jne Palkkauksen rakenne keskimäärin Henkilöstön palkat rakentuvat seuraavista osa-alueista jaoteltuna sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Keskiansiot ilmoitetaan joulukuun kokonaisansiosta. Keskiansiot lasketaan vain kokoaikaisten koko kuukauden täyttä palkkaa saaneiden ansioista. 17

19 Palkkauksen rakenne kesimäärin (%-osuudet kokonaisansioista): KVTES Opetusala Tekniset Tehtäväkohtainen palkka 92,2 % 72,4 % 91,5 % Palveluaikaan sidotut lisät 5,9 % 15,0 % 7,1 % Henkilökohtainen lisä 1,4 % 1,4 % Muut säännöllisen työajan lisät 0,5 % 7,4 % Lisä ja ylityökorvaukset 5,2 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Kokonaisansio keskimäärin /kk Miesten keskiansio /kk Naisten keskiansio /kk Henkilökohtaista lisää on vuonna 2014 maksettu 56 henkilölle ja palveluaikaan sidottua lisää maksettiin 140 henkilölle. Kertaluonteisia palkkioita (tulospalkkio, kertapalkkio ja rekrytointilisä) Taipalsaaren kunnalla ei ole ollut käytössä. 6.3 Eläkemaksut Eläkekustannukset syntyvät maksettavista eläkemaksuista. Varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua työnantaja maksaa, kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai kuntoutumistuelle. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Molempiin maksuihin työnantaja voi vaikuttaa omilla työssä jaksamisen toimenpiteillä. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa työnantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-makuina. Kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta kaikki kunnat vastaavat yhdessä. Eläkemenoperusteisena maksuna kerättävä osuus jaetaan kaikkien kuntatyönantajien kesken vuosittain. Seurantavuoden aikana Taipalsaaren kunta on maksanut eläkemakuja seuraavasti. Maksu euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhemaksu ,76 Eläkemenoperusteinen maksu

20 7 Yhteenveto havainnoista ja toimista Määräaikaisten työntekijöiden osuus laski merkittävästi ja sivistystoimen toimialueella tapahtui muutoksia. Kuntien vastuulle on tullut lisää työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä. Tämä tulee näkymään kunnan työllistämistoimenpiteiden lisääntymisenä myös tulevina vuosina ja muutokseen on varauduttava resurssien näkökulmasta. Henkilöstön keski-ikä on ollut nousussa vuodesta 2011 lähtien. Samaan aikaan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi. Positiivista on se, että työtapaturmia ei ole esiintynyt. Työssä jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Talousarvioon onkin sisällytettävä riittävät henkilöstöresurssit tehtävien hoitamisen turvaamiseksi. Työterveyshuollolla ja terveystarkastuksilla on merkittävä rooli työuupumuksen ennaltaehkäisyssä. Terveystarkastukset on tehtävä suunnitelmien mukaan ja myös henkilöiden itsensä tulee kantaa vastuuta tarkastuksissa käynneistä. Henkilöstökyselyä koko henkilöstölle ei ole tarkasteluvuonna tehty, kysely on kuitenkin tehty sivistyspalveluissa. Tärkeänä pidetään, että henkilöstökysely tehdään koko henkilöstölle syksyn 2015 aikana. Koulutuksella on keskeinen tehtävä tietojen ja taitojen ajan tasalla pitämisessä. Lisäkoulutukseen tulee panostaa entistä enemmän ja lähiesimiehillä on tästä erityinen vastuu henkilöstön osaamisen yläpitämiseksi. 8 Liitteet 8.1 Työsuojelutoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2014 Taipalsaarella työsuojelutoimikunta aloitti toimintansa uudella kokoonpanolla. Tämän vuoksi koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti. Kunta-alan työsuojelun peruskurssin kävi 3 henkilöä, Osallistavat toimintatavat työturvallisuuden kehittämisessä kurssin kävi 6 henkilöä, Riskien arviointi työpaikoilla 2 hlöä ja Yhteistyötoiminta 1 hlö. Muutoinkin kunnassa panostettiin lakisääteisiin työturvallisuuskoulutuksiin teknisessä toimessa. Työterveyshuollon toimivuus puhutti koko vuoden saatavien palveluiden vaihtelevuuden takia. Lääkärit ovat vaihtuneet ja se on aiheuttanut katkoja hoitoon pääsyssä eli henkilöstö on joutunut turvautumaan yksityisiin lääkärikäynteihin. 19

21 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat jatkuva sairauspoissaoloja aiheuttava tekijä. Kunnassa onkin tehty ergonomiatarkastuksia. Työasentoihin tulee jatkossakin kiinnittää huomiota. Työssä jaksaminen ja henkilöstön hyvinvointi nousevat jatkuvasti esille kiireen sekä resurssien vajauksen myötä. Työilmapiirikeskusteluissa on edistytty ja työoloja saatu parannettua. Sisäilma-asiat ovat olleet yksi suurimmista vuoden haasteista. Tutkinta etenee Vehkataipaleen koululla, entisen terveyskeskuksen tiloissa sekä Saimaanharjun yhtenäiskoululla. Sisäilmatyöryhmä seuraa tutkimusten tuloksia ja tiedottaa tarpeen mukaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Koulujen hyvinvointikysely on tehty henkilökunnan lisäksi myös Kirkonkylän koulun 4-5 lk ja Saimaanharjulla 4-6 sekä 7-9 luokkien oppilaille. Teknisessä toimessa suoritettiin riskinarvioinnit varikolla, jätteenvastaanottopisteessä sekä vesi-, viemäri- ja lämpölaitoksella. Aluevirasto suoritti tarkastuksen ja työterveyshuolto Teknisen toimen työpaikkaselvitys valmistui joulukuussa ja sen käsittely työpaikalla jäi keväälle Selvitys toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Reija Rämä, työsuojeluvaltuutettu (th) Työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma toimikaudelle Työsuojeluohjelma - päivitetään työsuojeluohjelma vuosille Työolot - kiinnitetään huomiota jaksamiseen työssä - tarkistetaan perehdyttämisohjeet toimipisteittäin - ajantasaistetaan toimintaohjeet häiriötilanteissa 3. Riskikartoitukset - osallistutaan mahdollisiin eri toimipisteiden riskinarviointeihin 4. Hyvinvointikyselyt ja työpaikkaselvitykset - jatketaan v teknisessä toimessa suoritetun selvityksen tulosten käsittelyä - saatetaan johtoryhmälle tiedoksi sekä opettajien että teknisen toimen kyselytulokset - seuraavina kyselyvuoroon keväällä varhaiskasvatus ja syksyllä kunnantalo 5. Osallistavat toiminnat työpaikoilla 20

22 - jatketaan toimipisteissä tarpeen mukaan turvallisuuskävelyjä 6. Sisäilma-asiat - seurataan sisäilmatyöryhmän käsittelemiä sisä-ilmaongelmia 7. Työterveyshuolto - työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa seurataan sairauspoissaolotilastoja - seurataan tapaturma- ja vaaratilanteiden raportteja - kiinnitetään huomiota työterveyshuollon toimivuuteen lääkäripulan vuoksi - jatketaan terveystarkastuksia, joita käydään läpi kehityskeskustelujen yhteydessä esimiesten kanssa 8. Koulutukset - osallistutaan mahdollisuuksien mukaan esim. sisäilma- tai somekoulutukseen 9. Kokoukset - työsuojelutoimikunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään 4 krt/v 10. Tiedotus, seuranta - ts-toimikunnan pöytäkirjat toimitetaan kunnanhallitukselle ja yt-ryhmälle sekä esimiesten toimesta työntekijöille - työpisteissä lisätään työsuojeluasioista tiedottamista 21

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.6

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN MENETTELYTAPAOHJEET

YHTEISTOIMINNAN MENETTELYTAPAOHJEET ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YHTEISTOIMINNAN MENETTELYTAPAOHJEET Sairaanhoitopiirin hallitus 13.12.2007 159 Päivitetty 2013 1 1. Soveltamisala Sairaanhoitopiirin henkilöstön ja työnantajan

Lisätiedot