Yt-ryhmä Khall Kvalt xx.xx2015 xx.xx.2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015"

Transkriptio

1 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

2 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus Yleistä Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset Henkilöstöraportin käsittely kunnassa Tietojen kokoaminen Henkilöstövoimavarojen arvioinnin viitekehys Henkilöstövoimavarat Henkilöstömäärä Henkilöstömuutokset palvelussuhteiden mukaan vuosina Henkilöstö toimialoittain vuosina Vakinainen henkilöstö työajan mukaan jaoteltuna vuosina Henkilötyövuodet Vuosityöajan jakautuminen Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön koulutus Yhteistoiminta Työsuojelu Työhyvinvointi Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky Sairaus- ja muut poissaolot Työtapaturmat Työterveyshuolto Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön rekrytointi / vaihtuvuus Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoima- ja henkilöstökustannukset Palkkauksen rakenne keskimäärin Eläkemaksut Yhteenveto havainnoista ja toimista Liitteet Työsuojelutoimikunnan toimintakertomus vuodelta Työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma toimikaudelle Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n tiedot sairauslomista vuodelta

3 1. Kunnanjohtajan katsaus Henkilöstökertomus on osa henkilöstöohjelmaa ja se tukee kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kertomuksessa esitellään tapahtumat vuoden varrelta sekä henkilöstöön ja kehittämiseen liittyvät keskeiset tunnusluvut. Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva tilanteesta ja auttaa tavoitteiden ja henkilöstöresurssien yhteensovittamista. Kertomuksessa on kiinnitettävä huomiota niin onnistumisiin kuin myös kehittämistä vaativiin osa-alueisiin. Viime vuonna henkilöstörakenteen osalta määräaikaisten työntekijöiden osuus laski merkittävästi. Taustalla oli erityisesti sivistystoimen toimialueella tapahtuneet tarvemuutokset ja niihin liittyneet ratkaisut. Työllisyyslainsäädännön muutosten myötä kuntien vastuulle on tullut lisää työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä. Tämä tulee näkymään kunnan työllistämistoimenpiteiden lisääntymisenä. Vuodesta 2011 lähtien henkilöstön keski-ikä on ollut vuosittain nousussa ja myös sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi. Esimerkiksi viime vuonna varsinaisia työtapaturmia ei ole ollut lainkaan eli sairastumiseen liittyviä selittäviä tekijöitä on löydettävä toisaalta. Työssä jaksaminen ja henkilöstön hyvinvointi nousevat usein esille kiireen ja resurssien riittämättömyyden muodossa. Työterveyshuollolla ja terveystarkastuksilla on keskeinen rooli työhön liittyvien terveyshaittojen ennaltaehkäisyssä. Terveystarkastukset on päätetty laittaa ajan tasalle pikaisessa aikataulussa. Koulutuksella on merkittävä rooli tehtävänhallinnan näkökulmasta. Tehtävien hoitamista edesauttavaan lisäkoulutukseen tulee panostaa entistä enemmän ja lähiesimiehillä on tästä erityinen vastuu henkilöstön osaamisen yläpitämiseksi. Talousarvioon on sisällytettävä riittävät henkilöstöresurssit tehtävien hoitamisen turvaamiseksi. 2

4 2. Yleistä Henkilöstökertomuksen rakenne ei perustu lakeihin. Henkilöstöraportointi kytkeytyy osaksi kunnan henkilöstöstrategiaa. Taipalsaaren kunnassa henkilöstöstrategia on muutettu vuodesta 2007 alkaen henkilöstöohjelmaksi, jota tällä henkilöstökertomuksella on seurattu ja päivitetty. Henkilöstöohjelman uudistamistyö on vielä kesken. Kunnan ensimmäinen henkilöstökertomus laadittiin vuodesta 2005, jolloin liikkeelle lähdettiin henkilöstöraporttisuosituksen mukaisista ja kunnan palkkaohjelmista saatavilla tunnusluvuilla. Henkilöstökertomuksia laadittiin vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen vuosilta 2008 ja 2009 kertomukset jäivät laatimatta resurssipulan ja pitkien sairauslomien takia. Vuoden 2010 kertomus poikkesi edellisistä, koska Eksoteen siirtyneet sosiaalija terveystoimen tiedot puuttuvat. Sen lisäksi päivähoito- ja varhaiskasvatus oli siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen. Näin henkilöstökertomus 2010 alkoi ikään kuin puhtaalta pöydältä, eikä vertailutietoja aikaisempiin vuosiin esitetty. Vuoden 2013 henkilöstökertomus on vertailukelpoinen vuoteen 2012 ja Vuoden 2014 henkilöstökertomus on tehty KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöiden antaman uuden henkilöstöraportoinnin suositusten mukaisesti, joten se ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempien vuosien henkilöstökertomuksiin. Tämän henkilöstöraportin tiedot on kerätty kahdesta eri palkkajärjestelmästä, koska Taipalsaaren kunnan palkanlasku siirtyi marraskuun 2014 alusta alkaen Saimaan Talous ja Tieto Oy:n hoidettavaksi. 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset Tasa-arvolainsäädäntö (609/1986). Lain mukaan työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma. Kunnan suunnitelma on laadittu v Tasaarvoselvitys on tehty vuosista ja Tasaarvonäkökohtien mukaan keskeiset tunnusluvut eritellään mahdollisuuksien mukaan erikseen miehistä ja naisista, huomioiden yksilönsuoja. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 612/1999 ja henkilötietolaki 523/1999. Julkisuuslain 20 :n mukaisen viranomaisen tiedontuottamisvelvollisuuden vuoksi kuntatyönantajan toimialaan kuuluu henkilöstöä koskevien tilastojen tuottaminen henkilötie-olain 15 :ssä edellytetyllä tavalla. 3

5 Työturvallisuuslaki (738/2002). Kunnalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Kunnan työsuojelun toimintaohjelma on ollut Henkilöstöohjelman liitteenä. Toimintaohjelman muodosta päättää työnantaja. Tavoitteet on huomioitava kaikkialla organisaatiossa. Henkilöstöohjelman puuttuessa työsuojelun toimintaohjelma on tämän kertomuksen liitteenä. Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma voi olla osa työsuojelun toiminta-ohjelmaa. Kunnalla on erillinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa asti. Yksityisyydensuojalaki (477/2001) 2.3 Henkilöstöraportin käsittely kunnassa Henkilöstöraportin kokoaminen on työnantajan vastuulla. Tietosisällöstä, suunnittelussa, tulkinnassa ja hyödyntämisessä toimitaan yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon, työsuojelun ja ammattijärjestöjen kanssa. Henkilöstöraportti käsitellään YT-ryhmässä, koska henkilöstöä koskevat tunnusluvut ovat yhteistoimintamenettelyn piirissä. YT-ryhmä antaa toimintaohjeita ja tekee esityksiä esim. määrärahasta johonkin hankkeeseen. Henkilöstöraportti on käsiteltävä myös työsuojeluorganisaatiossa, mikäli työsuojelu toimii omana erillisenä yksikkönä (meillä työsuojelutoimikunta on osa YTryhmää). Henkilöstöraporttia käsitellään kunnanhallituksessa, poliittinen johto antaa ohjeita ja sitoutuu talousarviossa esimerkiksi määrärahoihin epäkohtien korjaamiseksi tai erilaisiin hankkeisiin osallistumiseen. Henkilöstöraporttia korjataan YT-ryhmän ja kunnanhallituksen ohjeiden mukaan. Henkilöstöraportti esitellään valtuustolle omana asiakirjanaan, samanaikaisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa. 4

6 2.4 Tietojen kokoaminen Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaan. Tietojen keräämisessä noudatetaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen antamaa henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportti kattaa kuntaan työ- tai virkasuhteessa (palvelussuhteessa), pääsääntöisesti päätoimisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Tiettyjä lukuja (mm. työhistoria ja eläkkeelle siirtyminen) seurataan vain vakinaisen henkilöstön osalta. Raporttiin kerättyjen tietojen ja aikasarjojen yhteyteen liitetään myös sanallinen tulkinta tilanteesta sekä selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin kunnassa mahdollisesti ryhdytään. 2.5 Henkilöstövoimavarojen arvioinnin viitekehys Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Henkilöstöön kohdistuvat kehittämistoimenpiteet kuvataan kunnan omista lähtökohdista. Kehittämistyö edellyttää poliittisten päättäjien ja organisaation ylimmän johdon sitoutumista ja resurssien kohdentamista. Henkilöstön aikaansaannoskyvyssä tarkastellaan mm. mitä työhyvinvoinnin tunnusluvut kertovat henkilöstön terveydestä, työturvallisuudesta, osaamisesta, yhteisöllisyydestä ja keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta ja aloitteellisuudesta. 5

7 Henkilöstöjohtamisen tuloksia arvioidaan sillä, millaisia vaikutuksia henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön kehittämistoimilla ja aikaansaannoskyvyllä on toimintaan ja tuloksiin, esim. asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun tai talouteen. 3. Henkilöstövoimavarat 3.1 Henkilöstömäärä Vuoden 2014 lopussa Taipalsaaren kunnan palveluksessa oli 154 henkilöä vakinaisessa palvelussuhteessa ja 20 henkilöä määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevista viisi oli työllistettyjä työntekijöitä. Vakinaisesta henkilöstöstä lähes 80 % on naisia, myös määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa (85 %) on naisia. Vakinaisen henkilöstön määrä on pysynyt lähes samassa verrattuna vuoteen Määräaikaisten määrä on laskenut huomattavasti ja työllistettyjen osuus määräaikaisesta henkilöstöstä on kasvanut huimasti. Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos % ed. vuodesta Vakinaiset ,6 % Määräaikaiset ,0 % - joista työllistettyjä ,0 % Yhteensä ,2 % Henkilöstömuutokset palvelussuhteiden mukaan vuosina Palvelussuhdelajeittain muutos vakinaisten työntekijöiden kohdalla on ollut alle viisi henkilöä koko vertailuajalla. Vuonna 2012 määräaikaisen henkilöstön määrässä tapahtui voimakas muutos ylöspäin. Vuonna 2014 määräaikaisen henkilöstön määrä laski 50 prosentilla, alle vuoden 2011 tason. Palvelussuhdemuutokset Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä

8 3.1.3 Henkilöstö toimialoittain vuosina Alla olevasta taulukosta on nähtävissä henkilöstömäärän kehitys vuodesta 2012 alkaen. Suurin henkilöstömäärän vuosittainen vaihtelu on tapahtunut sivistyspalveluissa. Vuoden 2013 henkilöstömäärän nousu konsernihallinnossa voidaan selittää organisaatiouudistuksella jolloin tukipalvelun henkilöstö siirtyi konsernihallinnon alaisuuteen Konsernihallinto Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä Vakinainen henkilöstö työajan mukaan jaoteltuna vuosina Kunnan vakinaisesta henkilöstön osalta palvelussuhteet ovat pääsääntöisesti päätoimisia. Osa-aikaisten määrä vuonna 2014 oli 12,9 % koko henkilöstön määrästä Kokoaikaiset Osa aikaiset Yhteensä Henkilötyövuodet Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Henkilötyövuoden laskentakaava: palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Alla olevassa taulukossa on kunnan palveluksessa olevan henkilöstön työaika henkilötyövuosiksi muutettuna. Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä 32,83 127,02 159,85 7

9 Edellisessä taulukossa olevaa jakaumaa tarkentaen saadaan henkilötyövuodet jaettuna toimialoittain. Konsernihallinto Sivistyspalvelut Tekninen toimi Yhteensä Naiset 22,97 100,09 3,96 127,02 Miehet 4,04 15,75 13,04 32,83 Yhteensä 27,01 115,84 17,00 159, Vuosityöajan jakautuminen Teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa lasketaan vähentämällä kalenterivuoden päivistä lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Teoreettisesta vuosityöajasta saadaan tehty vuosityöaika vähentämällä siitä kaikki sekä palkalliset että palkattomat poissaolopäivät. Koko henkilöstön tehty vuosiaika on 77,8 % teoreettisesta vuosityöajasta. Vuosi- ja sairauslomien, koulutuksen sekä muiden poissaolojen osuus on noin viidennes vuosityöajasta eli 22,2 %. Suurin työstä poissaolon syy on vuosilomat (9,46 %) ja toiseksi suurin syy on terveysperusteiset poissaolot (5,89 %). Koko henkilöstö työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ,0 Vähennetään työpäivinä: vuosilomat ja muut lomat ,46 Terveysperusteiset poissaolot ,89 perhevapaat 823 2,13 koulutus 398 1,03 muut palkalliset poissaolot 94 0,24 muut palkattomat poissaolot ,49 = Tehty vuosityöaika ,80 8

10 3.4 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Seuraavissa taulukoissa tarkastellaan Taipalsaaren kunnan palveluksessa olevan henkilöstön ikärakennetta. Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle , , , , ,9 65 ja yli 0 0 Yhteensä 154 Keski-ikä 47,8 Edellistä taulukkoa tarkentaen saadaan kunnan ikäjakauma toimialoittain. Ikä vuosina Konsernihallinto Sivistyspalvelut Tekniset palvelut alle ja yli Yhteensä Kunnan henkilöstön keski-ikä on noussut maltillisesti vuosista 2010 ja 2011 jolloin keski-ikä pysyi vakiona. Nousua vuosien 2010 ja 2014 välillä keski-iässä on ollut 1,4 vuotta. Henkilöstön keski-iän muutokset ajalla , ,5 Henkilöstön keski ikä 47, ,4 46,4 47, ,

11 4 Henkilöstön kehittäminen 4.1 Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutusta on ryhdytty seuraamaan vuoden 2014 alusta, joten vertailutietoja ei ole saatavissa. Vuoden 2014 aikana koulutuksiin osallistui 126 henkilöä. Johtamis- ja esimieskoulutuksiin osallistui 13 henkilöä ja heidän koulutusten kesto yhteensä oli 26 päivää. Ammatillisen sekä muun osaamisen kehittämisen koulutuksiin osallistui 113 henkilöä ja heillä koulutuspäiviä oli 372 päivää. 4.2 Yhteistoiminta Yhteistoiminta hoidetaan YT-lain mukaisesti. YT-lain piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Jokaisessa kunnassa on oltava yhteistoimintaelin. YT-lain mukaan yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Laissa on määritelty yhteistoiminnan vähimmäistaso. Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä ainakin asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä. Samoin käsitellään palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla henkilöstö-vaikutuksia kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta. Kunnan YT-ryhmän toiminta-aika on 4 vuotta. YT-ryhmä kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa ja käsitteli 19 asiaa. YT-ryhmän kokoonpano: Henkilöstön edustajat henkilöä Pääluottamusmiehet, tällä hetkellä 4: Juko ry (opettajat, lastentarhanopettajat, sosiaalityöntekijät) Kunta-alan Unioni ry, Jyty, alueellinen pääluottamusmies (toimisto, keittiö, siivous, päivähoito, tekniset henkilöstöt) Kunta-alan Unioni ry, JHL, alueellinen pääluottamusmies (päivähoito, keittiö, siivous, tekniset) Tehy ry (iltapäivä- ja lastenhoitohenkilöstö ja koulunkäyntiavustajat) Työsuojeluvaltuutetut 3: toimihenkilöitä edustava työsuojeluvaltuutettu 2 työntekijöitä edustavaa työsuojeluvaltuutettua 10

12 Työnantajan edustajat 5: kunnanjohtaja hallintojohtaja työsuojelupäällikkö 2 kunnanhallituksen edustajaa 4.3 Työsuojelu Työturvallisuuslain ( /738) 8 :n mukaan työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita: 1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. (Työturvallisuuslaki /738 8 ) 11

13 Taipalsaarella YT-ryhmä hoitaa myös työsuojelutoimikunnan tehtävät. YTryhmän sisällä toimii jaostona vaaleilla valittu työsuojelutoimikunta työnantajan nimeämän työsuojelupäällikön johdolla. Jaoksen toimintaan voivat osallistua myös työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja (Etelä- Karjalan Työkunto Oy). Työsuojelutoimikunnan toimintakausi on Työsuojelupäällikkönä toimi vuonna 2014 tekninen johtaja Jukka Neuvonen. Henkilöstöä edustivat seuraavat työsuojeluvaltuutetut: työsuojeluvaltuutettu Kirsi Rehunen 1. varavaltuutettu Anna-Maria Frosblom 2. varavaltuutettu Sanna Kolhonen työsuojeluvaltuutettu Sakari Fromholtz 1. varavaltuutettu Helena Leppälä 2. varavaltuutettu Sanna Pesu työsuojeluvaltuutettu Reija Rämä 1. varavaltuutettu Risto Parkkunen 2. varavaltuutettu Panu Karhu Työsuojelun toimintaohjelma Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. (Työturvallisuuslaki /738 9 ) Työsuojelutoimikunta on laatinut toimintasuunnitelman toimikaudelle Toimintasuunnitelma löytyy kohdasta 8.2 ja työsuojelutoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2014 löytyy kohdasta Työhyvinvointi Työhyvinvointia ja työilmapiiriä seurataan työsuojelutoimikunnan työpaikkakäynneillä ja työtyytyväisyyskyselyllä. Työsuojelutoimikunnalla on työsuojelusuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain loppuvuodesta. Työsuojelutoimikunnan 12

14 toimintakertomus vuodelta 2014 on liitteinä 8.1 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä 8.2. Työtyytyväisyyskysely tehtiin koko henkilöstölle 2011 henkilöstöhallinnon toimesta sähköisenä kyselynä. Tätä ennen työtyytyväisyyskysely on tehty vuosina 2007 ja 2005 kunnan työterveyshuollon toimesta. Kysely on tarkoitus tehdä joka toinen vuosi. Kyselyä ei toteutettu vuosina 2013 ja 2014 resurssipulan takia. Sivistystoimessa kysely on tehty tarkasteluvuonna. 5 Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky 5.1 Sairaus- ja muut poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät Lyhyet poissaolot alle 4 pv pv pv pv pv 554 Yli 180 päivää 226 Yhteensä Alla olevasta taulukosta selviää kuinka henkilöstön terveysperusteiset poissaolot jakautuvat organisaatiossa. Terveysperustieset poissaolot 2014 vakinainen henkilöstö KONSERNIHALLINTO vakinainen henkilöstö sairaat henkilöt 1-3 pv 4-30 pv yli 30 pv sairauspvt yht. kalenteripäivät henkilöt SIVISTYSPALVELUT Tapaturma pvt kalenteripäivät henkilöt TEKNISET PALVELUT kalenteripäivät henkilöt YHTEENSÄ päivät henkilöt

15 Kunnan vakinaisesta henkilöstöstä 21 henkilölle ei ole kirjattu lainkaan terveysperusteisia poissaoloja. Seuraavista taulukoista käy ilmi että terveysperusteisten poissaolojen määrä on lisääntynyt vuodesta 2012 alkaen melko tasaisesti Työpäivää yhteensä / vuosi Työpäivää yhteensä / vuosi Työpäivää / hlö / vuosi 20,0 15,0 10,0 9,0 7,2 10,7 14,8 5,0 0, Työpäivää / hlö / vuosi 5.2 Työtapaturmat Vuonna 2014 työtapaturmia ei ole kirjattu. Vapaa-ajan tapaturmasta johtuvia poissaolopäiviä on raportoitu kolmelle henkilölle yhteensä 157 kalenteripäivää. 5.3 Työterveyshuolto Taipalsaaren kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä-Karjalan Työkunto Oy:ltä. Työterveyshuolto perustuu vuosittain päivitettävään työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työterveyshoitaja tai työterveyslääkäri on osallistunut kutsuttuna työsuojelutoimikunnan sekä sisäilmatyöryhmän kokouksiin. 14

16 Työterveyshuolto on toimittanut tilastot sairauspoissaoloista diagnooseittain, tilasto on liitteenä 8.3. Tilastosta ei näy sairauslomat, joista on tehty oma ilmoitus tai joista todistuksen on kirjoittanut muut taho esim. yksityinen lääkäri tai sairaala. 5.4 Henkilöstön eläköityminen Vuosina Taipalsaaren kunnasta ennustetaan eläköityvän 53 henkilöä. Eläköitymisennuste perustuu Kevan laskennalliseen eläköitymisennusteeseen. 15

17 Raportoitavan vuoden aikana vanhuuseläkkeelle siirtyi 5 henkilöä ja heidän keski-ikänsä oli 63,5 vuotta. Osa-aikaeläkkeen aloitti vuoden 2014 aikana yksi henkilö. Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 5 63,5 Osa aikaeläkkeen aloittaneet 1 Työkyvyttömyyseläkkeelle raportoitavan vuoden aikana siirtyi yksi henkilö. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on aikaisempina vuosina jäänyt kaksi henkilöä. Lukumäärä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista 1 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Kuntoutustuelle siirtyneitä Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Henkilöstön rekrytointi / vaihtuvuus Vuonna 2014 Taipalsaaren kunnassa on alkanut seitsemän palvelussuhdetta ja päättynyt yhdeksän. Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 7 Päättyneet palvelussuhteet 9 Kunnan henkilöstön vaihtuvuus on raportoitu kertomusvuoden aikana ilmoittamalla alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Vaihtuvuusprosentit on laskettu suhteuttamalla alkaneiden sekä päättyneiden palvelussuhteiden määrä vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Vaihtuvuus Vakinaiset henkilöt Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet Tulovaihtuvuus % 4,6 2,6 3,2 4,5 Lähtövaihtuvuus % 1,3 1,3 0,0 5,8 16

18 6 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Taipalsaaren kunnassa käytössä olevat virka- ja työehtosopimukset: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Kunnallinen teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Vuoden 2014 aikana maksettiin palkankorotuksia seuraavasti: kaikilla sopimusaloilla 20, Työvoima- ja henkilöstökustannukset Taipalsaaren kunnan työvoima- ja henkilöstökustannukset vuonna euroa Muutos% edelliseen vuoteen Työvoimakustannukset yhteensä josta ,88 1 Palkat yhteensä ,50 2 Työnantajan eläke ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,24 3 Henkilöstöinvestoinnit työterveyshuolto, netto virkistys jne Palkkauksen rakenne keskimäärin Henkilöstön palkat rakentuvat seuraavista osa-alueista jaoteltuna sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Keskiansiot ilmoitetaan joulukuun kokonaisansiosta. Keskiansiot lasketaan vain kokoaikaisten koko kuukauden täyttä palkkaa saaneiden ansioista. 17

19 Palkkauksen rakenne kesimäärin (%-osuudet kokonaisansioista): KVTES Opetusala Tekniset Tehtäväkohtainen palkka 92,2 % 72,4 % 91,5 % Palveluaikaan sidotut lisät 5,9 % 15,0 % 7,1 % Henkilökohtainen lisä 1,4 % 1,4 % Muut säännöllisen työajan lisät 0,5 % 7,4 % Lisä ja ylityökorvaukset 5,2 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Kokonaisansio keskimäärin /kk Miesten keskiansio /kk Naisten keskiansio /kk Henkilökohtaista lisää on vuonna 2014 maksettu 56 henkilölle ja palveluaikaan sidottua lisää maksettiin 140 henkilölle. Kertaluonteisia palkkioita (tulospalkkio, kertapalkkio ja rekrytointilisä) Taipalsaaren kunnalla ei ole ollut käytössä. 6.3 Eläkemaksut Eläkekustannukset syntyvät maksettavista eläkemaksuista. Varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua työnantaja maksaa, kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai kuntoutumistuelle. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Molempiin maksuihin työnantaja voi vaikuttaa omilla työssä jaksamisen toimenpiteillä. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa työnantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-makuina. Kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta kaikki kunnat vastaavat yhdessä. Eläkemenoperusteisena maksuna kerättävä osuus jaetaan kaikkien kuntatyönantajien kesken vuosittain. Seurantavuoden aikana Taipalsaaren kunta on maksanut eläkemakuja seuraavasti. Maksu euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhemaksu ,76 Eläkemenoperusteinen maksu

20 7 Yhteenveto havainnoista ja toimista Määräaikaisten työntekijöiden osuus laski merkittävästi ja sivistystoimen toimialueella tapahtui muutoksia. Kuntien vastuulle on tullut lisää työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä. Tämä tulee näkymään kunnan työllistämistoimenpiteiden lisääntymisenä myös tulevina vuosina ja muutokseen on varauduttava resurssien näkökulmasta. Henkilöstön keski-ikä on ollut nousussa vuodesta 2011 lähtien. Samaan aikaan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi. Positiivista on se, että työtapaturmia ei ole esiintynyt. Työssä jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Talousarvioon onkin sisällytettävä riittävät henkilöstöresurssit tehtävien hoitamisen turvaamiseksi. Työterveyshuollolla ja terveystarkastuksilla on merkittävä rooli työuupumuksen ennaltaehkäisyssä. Terveystarkastukset on tehtävä suunnitelmien mukaan ja myös henkilöiden itsensä tulee kantaa vastuuta tarkastuksissa käynneistä. Henkilöstökyselyä koko henkilöstölle ei ole tarkasteluvuonna tehty, kysely on kuitenkin tehty sivistyspalveluissa. Tärkeänä pidetään, että henkilöstökysely tehdään koko henkilöstölle syksyn 2015 aikana. Koulutuksella on keskeinen tehtävä tietojen ja taitojen ajan tasalla pitämisessä. Lisäkoulutukseen tulee panostaa entistä enemmän ja lähiesimiehillä on tästä erityinen vastuu henkilöstön osaamisen yläpitämiseksi. 8 Liitteet 8.1 Työsuojelutoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2014 Taipalsaarella työsuojelutoimikunta aloitti toimintansa uudella kokoonpanolla. Tämän vuoksi koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti. Kunta-alan työsuojelun peruskurssin kävi 3 henkilöä, Osallistavat toimintatavat työturvallisuuden kehittämisessä kurssin kävi 6 henkilöä, Riskien arviointi työpaikoilla 2 hlöä ja Yhteistyötoiminta 1 hlö. Muutoinkin kunnassa panostettiin lakisääteisiin työturvallisuuskoulutuksiin teknisessä toimessa. Työterveyshuollon toimivuus puhutti koko vuoden saatavien palveluiden vaihtelevuuden takia. Lääkärit ovat vaihtuneet ja se on aiheuttanut katkoja hoitoon pääsyssä eli henkilöstö on joutunut turvautumaan yksityisiin lääkärikäynteihin. 19

21 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat jatkuva sairauspoissaoloja aiheuttava tekijä. Kunnassa onkin tehty ergonomiatarkastuksia. Työasentoihin tulee jatkossakin kiinnittää huomiota. Työssä jaksaminen ja henkilöstön hyvinvointi nousevat jatkuvasti esille kiireen sekä resurssien vajauksen myötä. Työilmapiirikeskusteluissa on edistytty ja työoloja saatu parannettua. Sisäilma-asiat ovat olleet yksi suurimmista vuoden haasteista. Tutkinta etenee Vehkataipaleen koululla, entisen terveyskeskuksen tiloissa sekä Saimaanharjun yhtenäiskoululla. Sisäilmatyöryhmä seuraa tutkimusten tuloksia ja tiedottaa tarpeen mukaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Koulujen hyvinvointikysely on tehty henkilökunnan lisäksi myös Kirkonkylän koulun 4-5 lk ja Saimaanharjulla 4-6 sekä 7-9 luokkien oppilaille. Teknisessä toimessa suoritettiin riskinarvioinnit varikolla, jätteenvastaanottopisteessä sekä vesi-, viemäri- ja lämpölaitoksella. Aluevirasto suoritti tarkastuksen ja työterveyshuolto Teknisen toimen työpaikkaselvitys valmistui joulukuussa ja sen käsittely työpaikalla jäi keväälle Selvitys toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Reija Rämä, työsuojeluvaltuutettu (th) Työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma toimikaudelle Työsuojeluohjelma - päivitetään työsuojeluohjelma vuosille Työolot - kiinnitetään huomiota jaksamiseen työssä - tarkistetaan perehdyttämisohjeet toimipisteittäin - ajantasaistetaan toimintaohjeet häiriötilanteissa 3. Riskikartoitukset - osallistutaan mahdollisiin eri toimipisteiden riskinarviointeihin 4. Hyvinvointikyselyt ja työpaikkaselvitykset - jatketaan v teknisessä toimessa suoritetun selvityksen tulosten käsittelyä - saatetaan johtoryhmälle tiedoksi sekä opettajien että teknisen toimen kyselytulokset - seuraavina kyselyvuoroon keväällä varhaiskasvatus ja syksyllä kunnantalo 5. Osallistavat toiminnat työpaikoilla 20

22 - jatketaan toimipisteissä tarpeen mukaan turvallisuuskävelyjä 6. Sisäilma-asiat - seurataan sisäilmatyöryhmän käsittelemiä sisä-ilmaongelmia 7. Työterveyshuolto - työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa seurataan sairauspoissaolotilastoja - seurataan tapaturma- ja vaaratilanteiden raportteja - kiinnitetään huomiota työterveyshuollon toimivuuteen lääkäripulan vuoksi - jatketaan terveystarkastuksia, joita käydään läpi kehityskeskustelujen yhteydessä esimiesten kanssa 8. Koulutukset - osallistutaan mahdollisuuksien mukaan esim. sisäilma- tai somekoulutukseen 9. Kokoukset - työsuojelutoimikunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään 4 krt/v 10. Tiedotus, seuranta - ts-toimikunnan pöytäkirjat toimitetaan kunnanhallitukselle ja yt-ryhmälle sekä esimiesten toimesta työntekijöille - työpisteissä lisätään työsuojeluasioista tiedottamista 21

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2013

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2013 1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällysluettelo: 1 Hallintojohtajan katsaus. 3 2 Yleistä.. 4 3 Taustatietoa 4 4 Henkilöstövoimavarat 6 4.1 Henkilötyövuodet. 8 4.2 Vuosityöajan jakautuminen.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Tarkastuslautakunta 28.4.2017 Yt-toimikunta 8.5.2017 Kaupunginhallitus 23.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi...

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1 Valtuusto liite nro 1. Henkilöstöraportti 2016

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1 Valtuusto liite nro 1. Henkilöstöraportti 2016 Yhteistyötoimikunta 13.3.2017 4 liite nro 1 Kunnanhallitus 27.3.2017 49 liite nro 1 Valtuusto 12.6.2017 33 liite nro 1 Henkilöstöraportti 2016 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA Hyv. 15.3.2011 yhteistyökomiteassa 1. Yleistä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymässä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2014. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.

ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2014. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3. ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi 2014 Henkilöstöraportti Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Laadittu hyväksikäyttäen KT kuntatyöantajien suositusta. (Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot