HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällys 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät KEHITTÄMISESSÄ (VIITEKEHYS) HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KUVAAMINEN KEHITTÄMINEN HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet Työajan jakautuminen Henkilöstön määrä sopimusaloittain Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Työtapaturmista johtuvat poissaolot Muut poissaolot Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkitseminen LIITTEET-ELÄKEPOISTUMAT

3 1 JOHDANTO Tämä vuoden henkilöstöraportti 2013 on järjestyksessään Mäntsälän kunnan yhdeksästoista henkilöstöraportti. Raportti antaa läpileikkauksen henkilöstön määrästä , ikä- ja ammattirakenteesta ja eläköitymisestä sekä mm. henkilöstökustannuksista, työpanoksesta ja terveydellisestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportissa olevat taulukot, tilastot ja graafiset esitykset perustuvat pääosin henkilötietojärjestelmästä saatuihin tietoihin. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Tarjottavat palvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia. Kunnat ovatkin kukin omalla alueellaan merkittäviä työllistäjiä. Vuoden 2013 lopussa Mäntsälän kunnan henkilöstömäärä oli 1331 henkilöä. Tämän vuoden henkilöstöraportti sisältää "osan vanhaa ja osan uutta." Syynä tähän on se, että kuntatyönantajat on tehnyt vuoden 2013 aikana uuden suosituksen henkilöstöraportin kehittämiseen. Kuntatyönantajien taustalla oleva ajatus on oikein hyvä ja kannatettava: yhdenmukaistetaan kunnissa tehtäviä henkilöstöraportteja niin, että ne olisivat mm. entistä paremmin vertailukelpoisia ja tasalaatuisempia. Lisäksi suositus antaa laajemman viitekehyksen mihin henkilöstöraportti tulee kytkeä eli pohjainformaatioksi laajalle ja jatkuvalle kunnassa tapahtuvalle kehittämistoiminnalle. Tätä kuntatyönantajien suositusmallia on kuvattu lyhyesti erityisesti kohdissa 2-6. Kohta 7, raportin laajin osuus, kuvaa yhteismitallisia tunnuslukuja jotka ovat suurimmalta osin tuttuja jo edellisten vuosien raporteista. Mukana on kuitenkin myös uusia KT:n suosituksen mukaisia tunnusluku- taulukoita ja osa vanhoista on myös karsittu pois. Kuntatyönantajien suositus on itse asiassa taulukoiden määrässä selvästi suppeampi kuin mitä tämä raportti sisältää. Voisikin sanoa, että tämä vuosi on siirtymää kohti KT:n mukaista suositusraporttia myös tunnuslukujen osalta. Kaikkia vanhoja raportteja ei haluttu jättää pois vaikka niitä ei suosituksessa olisikaan, tämä koskee esim. sairauspoissaolojen seurantaa. Toisaalta uusia KT:n suosituksen mukaisia taulukoita on lisätty vain siltä osin kun tietoja on ollut mahdollista saada. Joidenkin uusien taulukoiden mukaan saaminen edellyttää uudenlaista seurantaa ja näin ollen niitä ei tämänvuotiseen henkilöstöraporttiin ollut vielä mahdollista saada mukaan. Jos jotain itse raportista tähän vielä lopuksi poimisi, niin ainakin itselleni menneen vuoden mukavin havainto oli jo edellä mainittujen sairauspoissaolojen puolella. Kun vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,18 kalenteripäivää/työntekijä ja vuonna 2012 keskimäärin 15,05 kalenteripäivää/työntekijä niin vuoden 2013 keskimääräinen lukema oli 13,71. Tämä on oikein hyvä suunta joka toivottavasti jatkuu kuluvan vuoden aikana entisestään. Vuoden 2014 tavoitteeksi asetettu 13,05 ei tässä valossa tunnu epärealistiselta. Tämän raportin tietojen tuottamiseen osallistui Henkilöstöpalvelujen henkilöstö ja erityisesti palkkasihteeri Hilkka Kokko. Lisäksi työterveyshuollosta on saatu arvokasta informaatiota. Tähän alle halusin vielä koota "muistinvirkistykseksi" Mäntsälän henkilöstöstrategiasta ja kunnan strategiasta henkilöstöä koskevan vision, kriittiset menestystekijät ja tavoitteet. Pitäkäämme näitä asioita mielessä toiminnassamme. Mika Lindgren, Henkilöstöjohtaja 3

4 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio Mäntsälä on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka palveluksessa on ammattitaitoinen, osaava sekä työhönsä motivoitunut, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö. 1.2 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät Mäntsälän kunnan henkilöstöpolitiikka on tuloksellista ja kannustavaa. Kriittisen menestystekijän toteutumista arvioidaan seuraavilla kunnanvaltuuston henkilöstöstrategiaan sisältyneillä arviointikriteereillä: - Onnistunut johtaminen ja esimiestyö - Kannustavat palvelussuhteen ehdot - Työssä kehittymisen tukeminen - Hyvä ja avoin työilmapiiri Jotta saavutetaan henkilöstöä koskeva visio, on lisäksi vielä menestyttävä seuraavissa henkilöstöpolitiikan kriittisissä menestystekijöissä. 1. Palvelutuotanto ja sen arviointi 2. Henkilöstövoimavarojen käytön suunnittelu ja rekrytointi 3. Johtaminen, esimiestyö ja alaistaito 4. Kannustava palkka, palkitseminen ja muut palvelussuhdeasiat 5. Osaaminen ja ammattitaito 6. Työhyvinvointi 7. Työolot 8. Yhteistoiminta ja osallistuvuus 9. Henkilöstöpolitiikan arviointi ja kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen - Työntekijöiden työhyvinvoinnin / -kyvyn parantuminen - Osaaminen oikeassa paikassa - Tulospalkkausjärjestelmän mittareiden laatiminen - Motivoiva ja kannustava palkkaus - Aloitepalkkauksen käyttöönotto 4

5 2 KEHITTÄMISESSÄ (VIITEKEHYS) Henkilöstövoimavarojen arvioinnin perustana ovat kunta- ja palvelustrategiat sekä henkilöstöön liittyvät tavoitteet. Henkilöstövoimavarojen arviointi edistää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta. Tässä Mäntsälän kunnan henkilöstöraportissa esitetään viitekehys, jossa on sovellettu sekä Työterveyslaitoksen henkilöstötilinpäätösmallia että henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta kuvaavia malleja. Kuva 1: Henkilöstövoimavarojen arvioinnin viitekehys Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Henkilöstövoimavaroja kuvaavia tunnuslukuja käytetään mm. resurssien arvioinnissa, henkilöstösuunnittelussa, henkilöstötoimintojen kehittämisessä ja toiminnan johtamisessa. Henkilöstöraportin pohjalta tehtävä kehittämistyö edellyttää poliittisten päättäjien ja organisaation ylimmän johdon sitoutumista ja resurssien kohdentamista. Henkilöstön aikaansaannoskyvyssä tarkastellaan mm. mitä työhyvinvoinnin tunnusluvut kertovat henkilöstön terveydestä, työturvallisuudesta, osaamisesta, yhteisöllisyydestä ja keskinäisestä luottamuksesta. 5

6 Henkilöstöjohtamisen tuloksia arvioidaan sillä, millaisia vaikutuksia henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön kehittämistoimilla ja aikaansaannoskyvyllä on toimintaan ja tuloksiin, esim. asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun sekä talouteen. Jotta viitekehyksen mukainen toiminta juurtuisi käytäntöön, edellyttäisi se sitä että kunnan johto ja esimiehet käyvät raportin tulokset läpi omissa työyhteisöissään ja keskustelevat sekä sopivat mahdollisista kehittämistoimenpiteistä. Koko henkilöstö ja myös henkilöstön edustajat osallistuvat tulosten käsittelyyn ja kehittämisehdotusten laadintaan. Kuva 2. Henkilöstöraportin käsittelyprosessi 6

7 3 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KUVAAMINEN Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut, niiden valinta ja seuranta riippuu ensi sijassa siitä, minkälaisia strategisia tavoitteita asetetaan henkilöstövoimavaroille suhteessa tuotettaviin palveluihin ja kuntatalouteen. 7

8 4 KEHITTÄMINEN Kunnan kehittämisen painopisteitä määriteltäessä voidaan hyödyntää valtakunnallista työelämän kehittämisstrategiaa. Työelämän kehittämisstrategian painopistealueet ovat innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. Kehittämistoimia suunniteltaessa kunnassa otetaan huomioon ne painopistealueet, jotka sopivat kunnan omiin tarpeisiin. Kehittämistoimien toteuttaminen ja arviointi on jatkuva prosessi. 8

9 Kuva 3. Kehittämisen painopistealueet Kehittämistoimien kuvaamisessa on olennaista kertoa, mitä on tehty, kuinka suuri osa henkilöstöstä on osallistunut kehittämistoimiin ja miten tyytyväisiä he ovat olleet kehittämiseen. Kehittämistoimien onnistumista voidaan kuvata esimerkiksi seuraavasti: Luottamus ja yhteistyö - toimenpiteet työyhteisön toimivuuden parantamiseksi - toimenpiteet työn mielekkyyden vahvistamiseksi - toimenpiteet johtamisen ja esimiestyön parantamiseksi Innovointi ja tuloksellisuus - toimenpiteet innovoinnin ja innostuksen vahvistamiseksi - merkittävät kehittämishankkeet, niiden kohdentuminen ja niiden kattavuus - toimenpiteet vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi - toimenpiteet palkitsemisjärjestelmien kehittämiseksi Osaava työvoima - kehityskeskusteluprosessin kehittäminen, keskustelujen kattavuus ja laatu - yksilö- ja työyhteisökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteutuminen - osaamisen kehittämisen tavat (koulutus, mentorointi, työkierto, perehdyttäminen) Työhyvinvointi ja terveys - aktiivisen tuen prosessien kehittämistoimenpiteet - ratkaistujen puuttumistilanteiden määrä suhteessa kaikkiin puheeksiottotilanteisiin - toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi / sairauspoissaolojen hälytysrajat - kuntoutusten toimenpiteet, ammatillinen kuntoutuksen onnistuminen - työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön palanneet 9

10 5 HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön aikaansaannoskyvyn kannalta olennaisimpia tunnuslukuja (kohta 7) ja niissä tapahtuneita muutoksia verrattuna aikaisempiin vuosiin. Näin pystytään myös arvioimaan henkilöstöön kohdistuneiden kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Henkilöstön aikaansaannoskyky muodostuu henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisesta, uudistumiskyvystä, innovatiivisuudesta, työyhteisön ilmapiiristä, esimiestyön laadusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista työhön. Työelämän laatua ja työhyvinvointia kuvaavia tunnuslukuja kerätään kuntaorganisaatioissa henkilöstökyselyillä. Henkilöstön aikaansaannoskyvystä saadaan määrällistä ja laadullista tietoa henkilöstökyselyiden lisäksi mm. työterveyshuollon raporteista ja kehityskeskusteluista. 10

11 6 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN Vaikuttavuus ilmaisee onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöstöön kohdistuvien tavoitteiden saavuttamisessa. Asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun sekä kunnan talouteen vaikuttaa ratkaisevasti, miten kunnassa on onnistuttu henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä, toimintaprosessien ja -tapojen kehittämisessä sekä asiakaskohtaamisten parantamisessa. Vaikuttavuuden toteutuminen voi riippua useiden toimialojen ja organisaatiotasojen toiminnasta. Taloudelliset vaikutukset näkyvät esimerkiksi eläkekustannuksissa, sairauspoissaoloissa sekä tapaturma- ja vaihtuvuuskustannuksissa. Osa taloudellisista vaikutuksista on heti todennettavissa ja osa vasta pitkän ajan kuluttua. Henkilöstövoimavarojen arviointia varten tarvitaan jatkuvaa seurantaa ja vertailua ainakin aikaisempiin toiminnan tuloksiin ja mahdollisesti myös muihin organisaatioihin. Kunnan strategiset ja henkilöstöstrategiset tavoitteet määrittelevät sen mitä halutaan mitata ja seurata. 11

12 7 YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT Tässä luvussa esitetään henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. 7.1 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Alla olevasta taulukosta huomataan, että vakinaisten määrä on hieman kasvanut edellisestä vuodesta, mutta määräaikaisten määrä on pudonnut selvästi, yli 10 prosenttiyksikköä. Kokonaismäärässä on tapahtunut noin 1 prosenttiyksikön vähennys edelliseen vuoteen, kokonaishenkilökunnan määrän ollessa 1331 henkilöä. Taulukko 1. Henkilöstömäärä Palvelussuhde Vakinaiset Määräaikaiset - joista työllistettyjä Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed. vuodesta ,84 % ,48 % ,2 % ,04 % [Taulukosta huomioitavaa: Perhe- ja omaishoitajat, sopimuspalokunnat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde samassa kuntaorganisaatiossa.] 12

13 Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain vuosina Taulukko 2. Henkilöstömäärät palvelukeskuksittain Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 8,5 % Perusturvapalvelut ,3 % 19,5 % Sivistyspalvelut ,8 % 30,4 % Tekniset palvelut ,6 % 8,2 % Yhteensä ,6 % 21,4 % Mäntsälän Vesi Kaikki yhteensä ,4 % 21,2 % Kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat ym. kuuluvat sivistyspalveluihin. Vuoden 2013 kokonaishenkilömäärä väheni 14 hengellä vuoden 2012 tasosta. Edellisessä henkilöstöraportissa työntekijämäärässä oli ollut kasvua 25 henkeä, joten siltä osin kehityksen suunta on nyt muuttunut. Vähenemää on tapahtunut erityisesti Sivistyspalveluissa, jossa henkilömäärä putosi 11 hengellä. Taulukko 3. Henkilöstön koko- ja osa-aikaisuus Miehet Kokoaikaiset Naiset Lukumäärä % 88,1 % 84,3 % Osa-aikaiset Lukumäärä % 11,9 % 15,7 % Kaikki yht Koko- ja osa-aikaisten suhde pysyi kertomusvuonna aika lailla ennallaan edellisen vuoden tilanteen kanssa. Vuoden 2013 lopulla kokoaikaista henkilöstöä oli 84,7 prosenttia kun edellisenä vuonna luku oli 85,1 prosenttia. 13

14 7.2 Henkilötyövuodet Palvelussuhteiden lukumäärästä ei suoraan pysty näkemään millaisella henkilöstöpanoksella kunnan palvelut on vuoden aikana tuotettu. Todellisen työpanoksen selvittämiseksi on tähän raporttiin tehty laskelma henkilötyövuosista. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän (tehdyt todelliset tunnit) henkilön koko vuoden työskentelyä. Tehtyä vuosityöaikaa vähentävät vuosilomat, arkipyhät, palkalliset ja palkattomat poissaolot. Siihen on kuitenkin lisätty rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit työpäiviksi muuttaen. Mikäli henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää. Henkilötyövuosien määrä siis kuvaa koko vuoden aikaista työvahvuutta. Opetushenkilöstön osalta taulukko on virheellinen; järjestelmä ei pysty huomioimaan opettajien poikkeuksellista työaikaa. Taulukko 4. Henkilötyövuodet 2013 Kansalaisopiston Mäntsälän Vesi Tekniset palvelut - Opetushenkilöstö Sivistyspalvelut * Perusturvapalvelut Hallintopalvelut 6, , ,70 47 Henkilöstötyöpanos , ,30 79, , HTV 2013 Henkilöstömäärä

15 7.3 Työajan jakautuminen Taulukko 5. Tehdyt työtunnit vuosina Tehdyt työtunnit ja henkilötyövuodet toimialoittain vuosina Toimiala Tehdyt työtunnit HTV 2012 Tehdyt työtunnit HTV 2013 Henkilöstömäärä Keskimääräinen vuosityöaika (tuntia) Henkilöstömäärä Keskimääräinen vuosityöaika (tuntia) Hallintopalvelut , , , , ,28 Perusturvapalvelut , , , ,2 1373,28 Sivistyspalvelut * , , , ,8 1324,57 Opetus- henkilöstö , ,84 803, ,3 849,40 Tekniset palvelut , , , , ,54 Kunta yhteensä , , , , ,11 Mäntsälän Vesi , , , , ,17 Kunta ja Vesi yhteensä Kansalaisopiston tuntipalkk. opettajat , , , , , , , ,4 234,84 Kaikki yhteensä , , , ,3 1247,47 Opetushenkilöstön palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys. 15

16 7.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Taulukko 6. Henkilöstön määrä sopimusaloittain Henkilöstö sopimusaloittain vuosina % % % lkm lkm lkm Yleinen (KVTES) , , ,9 Opettajat (OVTES) , , ,9 Lääkärit (LS) 19 1,4 20 1,5 22 1,6 Tekniset (TS) 51 3,9 51 3,8 41 3,1 Tuntipalkkaiset (TTES) 20 1,5 21 1,5 20 1,5 Yhteensä Mäntsälän kunnan henkilöstö jakaantuu kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti eri sopimusaloihin. Selvästi eniten kunnan henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin; sen piiriin kuuluu 71,9 % eli 957 henkilöä. Opettajien (OVTES) osuus henkilöstöstä on 21,9 % (291), lääkärien (LS) 1,6 % (22), teknisen (TS) henkilöstön 3,1 % (41) ja tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) 1,5 % (20). 16

17 7.5 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Taulukko 7 Ikäryhmät ja sukupuolijakaumat 2013 Ikäryhmät ja sukupuolijakaumat v v v v v 40-44v 35-39v 30-34v 25-29v 20-24v alle 20v Naiset Miehet Henkilöstön ikärakenteen mukaan suurimmat ikäryhmät ovat vuotiaat ja vuotiaat; sekä miehissä että naisissa yli puolet työntekijöistä sijoittuu noihin ikäryhmiin. Taulukko 8 Miesten ja naisten keski-ikä vuosina , , ,5 Miehet Naiset 44 43,

18 7.6 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstökoulutuksen osalta tekivät esimiehet omien työntekijöidensä osalta päätökset koulutukseen osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Koulutustarpeen arviointi tehtiin kehityskeskustelun yhteydessä. Seuraavalla taulukossa on kuvattu koulutukseen osallistuminen toimialoittain Taulukko 9 Koulutuspäivät / työntekijä vuosina Toimialojen koulutuspäivät vuosina Koulutuspäivät yhteensä Koulutuspäivät /hlö Toimiala Hallintopalvelut ,00 1,97 2,4 Perusturvapalvelut ,20 1,49 1,63 Sivistyspalvelut * ,90 2,42 2,68 Tekniset palvelut ,66 0,46 0,85 Mäntsälän Vesi ,38 3,0 3,75 Yhteensä ,28 1,72 1,92 Sisältää työn edellyttämän koulutuksen, täydennyskoulutuksen ja luottamusmieskoulutuksen *Opetushenkilöstön lakisääteiset VESO - koulutuspäivät sisältyvät koulutuspäiviin Koulutuspäivien määrässä on eroja toimialojen välillä jonkin verran. Vuositasolla koko kunnan koulutuspäivien määrä kasvoi hieman vuoden 2012 tasosta. 7.7 Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolojen osalta tapahtui myönteistä kehitystä vuoden 2013 aikana. Kun vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,18 kalenteripäivää/työntekijä ja vuonna 2012 keskimäärin 15,05 kalenteripäivää/työntekijä niin vuoden 2013 keskimääräinen lukema oli 13,71. Eli ei ainoastaan trendinä olleen sairauspoissaolojen kasvun suunta pysähtynyt, vaan niissä tapahtui selkeä väheneminen vuoden 2012 tasosta; 1,34 kalenteripäivää/työntekijä. Toimialoittain tarkasteluna perusturvassa sairauspoissaoloja oli vuonna ,72 päivää /hlö, teknisellä toimialalla 23,64 päivää /hlö, sivistyksen toimialalla 9,27 päivää /hlö ja hallintopalveluissa 5,89 päivää /hlö. Mäntsälän Vesi on niin pieni yksikkö, että yhdenkin henkilön pitkä sairausloma vaikuttaa keskiarvoon merkittävästi, joka tapauksessa sairauspoissaolot putosivat siellä huomattavasti tasolle 16,46. 18

19 Taulukko 10. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot; poissaolopäivät keskimäärin vuosina Sairauspoissaolopäivien määrä keskimäärin / henkilö toimialoittain vuosina Toimiala Hallintopalvelut 12,43 10,03 8,56 9,02 5,89 Perusturvapalvelut 16,32 15,27 16,06 17,82 14,72 Sivistyspalvelut 8,84 8,06 10,34 9,05 9,27 Tekniset palvelut 10,14 16,01 13,79 18,34 23,64 Mäntsälän Vesi 18,54 9,79 28, ,46 Yhteensä 13,68 13,05 14,18 15,05 13,71 Koko Mäntsälän kunnassa oli yhteensä 474 työntekijää, joilla ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää vuonna Taulukko 11. Sairaus- ja tapaturmiin liittyvät poissaolot keskimäärin / henkilö vuosina ,5 15 Sairauspoissaolot keskimäärin / hlö vv ,05 14, ,5 13,68 14,18 13,71 pv/hlö 13 13,05 12,

20 Taulukko 12. Sairauspoissaolojen kestot kalenteripäivinä vuonna 2013 Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2013, kappalemäärät kussakin luokassa Toimiala Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Sairauspoissaolojen kestoja tarkastellessa huomio kiinnittyy siihen, että kertomusvuonna väheni erityisesti 4-10 päivän sairauspoissaolot. Pitkien, yli 60 päivien määrässä ei tapahtunut huomattavaa muutosta edellisestä vuodesta, samoin 1-3 päivän sairauspoissaolot, jotka johtuvat useimmiten infektiotaudeista ja joihin on hankala puuttua työnantajan toimenpitein, pysyivät varsin samalla tasolla kuin vuonna Eli voisi sanoa, että pitkät poissaolot näyttävät olevan suhteellisen hyvin hallinnassa, mikä on erittäin hyvä asia eläkemenojen kannalta ja päivän poissaoloja on saatu paremmin hallintaan. Osaltaan tähän saattoi auttaa sairasvakuutuslain muutos, joka velvoittaa työnantajalta toimia, kun sairasloma on kestänyt päivää. Mäntsälässä 30 päivän kohdalla käydään esimiehen ja työntekijän välinen varhaisen tuen/puuttumisen keskustelu ja 60 päivän kohdalla ollaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Näillä keinoilla pyritään etsimään pitkittyneissä poissaoloissa keinoja työhön palaamisen tukemiseksi. Taulukossa, jossa on tarkasteltu poissaolojen syitä toimialoittain, aineiston muodostaa ne poissaolot, joista on lääkärintodistus. 20

21 Taulukko 13. Sairauspoissaolot syiden perusteella vuosina 2012 ja 2013 Sairauspoissaolot syiden perusteella vuosina 2012 ja 2013 Toimiala Perusturva, Mäntsälä Perusturva, Pornainen Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Hallinto ja maankäyttö Tuki- ja Tuki- ja liikuntaelinsairaudeset syyt syyt set syyt Psyykki- Muut Psyykki- Infektiot liikuntaelinsaira Infektiot udet 3816 (36 %) (12%) (37 %) 3565 (34 %) (9 %) (51 %) 414(21%) (27 %) 847(36 %) 254(11 %) (22 %) 608(20%) (21%) (37 %) 1082(35 %) 449(14 %) 809(25 %) (45 %) 335(20%) 45 (32 %) 1487(52 %) 274(10 %) 14 Muut syyt 4418 (42 %) 1181 (50 %) 769 (25 %) 1097 (38 %) 50 (23 %) 58(25%) (56 %) 71(30 %) Mäntsälän Vesi 87 (62 %) (52 %) 3 24 Yhteensä % % (37%) 48% (14%) (10%) (39 %) Taulukot on koottu kriteerillä; lääkärin todistus/ yli 2 pv sairauslomat/diagnoosiryhmittäin. Työterveyshuolto sai käyttöönsä vuonna 2012 uuden sairauspoissaolo seurantaohjelma johon on viety myös muualla kirjoitetut sairauslomat. Aiemmin tilastot tehtiin manuaalisesti. Luokat joihin eri diagnoosiryhmillä olevat sairaspäivien määrät sijoitetaan, ovat; tukiliikuntaelinsairaudet, infektiot, psyykkiset syyt, Kaikki muut diagnoosit menevät ryhmään muut syyt. Luvut ovat poissaolopäiviä. * Mäntsälän Vesi ei ole mukana yhteensä -luvuissa 21

22 7.8 Työtapaturmista johtuvat poissaolot Taulukko 14. Työ- ja työmatkatapaturmat Tapaturmien määrät - ja erityisesti työssä tapahtuneet tapaturmat - kasvoivat kertomusvuonna selvästi edellisen vuoden tasosta. Myös tapaturmista aiheutuneet korvaukset yli kolminkertaistuivat. Vuosi 2014 on Mäntsälän kunnassa turvallisuusvuosi, jonka aikana pyritään kiinnittämään huomiota turvallisuuden eri teemoihin ja sitä kautta vähentämään tapaturmien määrää. Työ- ja työmatkatapaturmat vuosina Vuosi Työssä sattuneet tapaturmat Työmatkalla sattuneet tapaturmat Yhteensä kpl. Ammattitaudit Korvauspäivät yht. Korvaukset tapaturmaa kohden Korvaukset yhteensä , , , , , , , , , ,00 22

23 7.9 Muut poissaolot Taulukko 15. Kaikki poissaolot syyn mukaan vuonna 2013 Poissaolot vuonna 2013 kalenteripäivää/hlö Vuosilomat 26,03 Muut virka- ja työvapaat 18,97 Koulutus - ja opintovapaat 3,39 pv/hlö Perhevapaat Sairauspoissaolot 13,84 13, Muissa poissaoloissa suurin ryhmä on vuosilomat. Keskimäärin kunnan työntekijät olivat vuoden 2013 aikana vuosilomalla 26,03 päivää. Muiden virka- ja työvapaiden määrä laski vuoden ,07 päivästä 18,97 päivään. Perhevapaat aiheuttavat naisvaltaisella kunta-alalla paljon poissaoloja. Perhevapaiden vuoksi poissaoloja oli 13,84 päivää/työntekijä. Koulutus- ja opintovapaiden vuoksi poissaoloja oli 3,39 päivää vuodessa henkilöä kohden. Kaikki poissaolot yhteen laskettuna oli jokainen kunnan työntekijä keskimäärin poissa töistä yhteensä 75,94 kalenteripäivää Henkilöstön vaihtuvuus Taulukko 16. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuosina Vakinaiset virat ja toimet * Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus 9,14 % 7,11 % 5,92 % 9,70 % Tulovaihtuvuus 5,91 % 9,06 % 12,82 % 12,78 % *Vuodesta 2009 lukien luvuissa on mukana Pornaisista siirtynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö. Lähtövaihtuvuusprosentti kuvaa lopettaneiden (eläköityneet, työpaikkaa vaihtaneet) määrän ja henkilöstömäärän välistä suhdetta. Vuonna 2013 lähtövaihtuvuusprosentti oli 9,70 %. Muutos edelliseen vuoteen on 3,78 %. 23

24 Taulukko 17. Vaihtuvuus toimialoittain vakinaiset virat ja toimet 2013 Vaihtuvuus toimialoittain vakinaiset virat ja toimet 2013 Toimiala Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus 9,3 % 9,42 % 11,07 % 9,80 % 9,70 % Tulovaihtuvuus 23,26 % 11,25 % 10,76 % 8,82 % 12,78 % 7.11 Eläköityminen Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja -ennusteita ja yhdistämällä tiedot organisaation palvelustrategiaan kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläkepoistumaennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoimatarvetta. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumäärinä ja näiden keski-ikänä. Näiden kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. 24

25 Vanhuuseläkkeelle siirtyneet v Osa-aikaeläkkeen aloittaneet v Yhteensä KuEL 29 VaEL 5 Keski-ikä 59,5 62,6 3 61, Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työkyvyttömyyseläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle siirtyneiden määrän seurannan lisäksi on tärkeää seurata ja raportoida myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuutta koko henkilöstön määrästä. Myös osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuutta koko henkilöstöstä sekä kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä seurataan, koska näistä ei peritä varhe-maksua. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Kuntoutustuelle siirtyneitä Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä Lukumäärä % koko henkilöstön määrästä 0,60 % 0,08 % 0,38 % 0,15 % Keski-ikä 52,8 59,4 46,9 52,2 Eläkemaksut. Eläkemaksuja sekä eläkepoistumaa ja -ennakointia koskevia tiedot saadaan Kevan työnantajien asiointipalvelusta Astasta. Eläkekustannusten seurannan avulla voidaan ennakoida kustannuksia ja vaikuttaa niihin. Työnantajan KuEL-eläkemaksut koostuvat - palkkaperusteisesta maksusta, jota seurataan osana työvoimakustannuksia - eläkemenoperusteisesta maksusta, jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta varhaiseläkemenoperusteisesta varhe- maksusta, jota maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksikölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Erityisesti kahteen jälkimmäiseen voidaan vaikuttaa omilla työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillä. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa kymmeniä tuhansia euroja varhemaksuna. Työnantajan kannattaa seurata sekä näiden maksujen suuruutta euroissa että prosenttiosuutta palkkakustannuksista. Kuntatyönantajat ovat yhdessä vastuussa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta. Eläkemenoperuisena ja varhemaksuna kerättävä osuus jaetaan vuosittain kaikkien kuntatyönantajien kesken. Tämä on siis syytä huomioida seurattaessa maksujen kehitystä. 25

26 Maksut euroa Varhemaksu %-osuus palkkakustannuksista Eläkemenoperusteinen maksu (ei lasketa) 7.13 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit. Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Työvoimakustannuksissa näkyvät myös kunta- ja palvelurakennemuutokset tai henkilöstöön kohdistuneet talouden sopeutustoimet, mitkä ovat henkilöstöraportissa tarkemmin selitettäviä/ kuvattavia tapahtumia ja toimenpiteitä. Myös ostopalvelujen merkittävä käyttö voi näkyä työvoimakustannusten alenemisena. Työvoimakustannukset yhteensä josta 1 Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajan palkat - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, - Perhevapaiden palkat, Kela- ja tapaturmakorvaukset - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 3 Muut - Rekrytointikustannukset - Vuokratyövoiman kustannukset 4 Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto, netto - Koulutus ja muu kehittäminen - Kuntoutus - Muut yhteensä (työpaikkaruokailu, virkistys, työmatkaliput, suojavaatteet jne.) 2013 Muutos% ed. vuoteen

27 7.14 Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmä on osa organisaation johtamisjärjestelmää. Toimivalla palkitsemisjärjestelmällä kannustetaan henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja vaikutetaan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista. Palkkaus Palkkauksen rakenne keskimäärin (%-osuudet kokonaisansioista): KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Tuntipalkkaiset Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muut säännöllisen työajan lisät Lisä- ja ylityökorvaukset 93,12 78,05 92,15 90,79 88,37 5,66 12,60 6,73 5,04 9,49 1,19 0,54 1,12 3,88 2,14 0,03 0,45 0,29 8,36 Yhteensä Kokonaisansio keskim. euroa/kk ,64 27

28 8 LIITTEET-ELÄKEPOISTUMAT 28

29 29

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 27.4.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 27.4.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 27.4.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2014. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.

ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2014. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3. ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi 2014 Henkilöstöraportti Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Laadittu hyväksikäyttäen KT kuntatyöantajien suositusta. (Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2013 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 24.3.2014 4 Kunnanhallitus 31.3.

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2013 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 24.3.2014 4 Kunnanhallitus 31.3. ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi 2013 Henkilöstöraportti Yhteistyötoimikunta 24.3.2014 4 Kunnanhallitus 31.3.2014 70 Laadittu hyväksikäyttäen KT kuntatyöantajien suositusta. (Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2016

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2016 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2016 Yhteistyötoimikunta 26.4.2017 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA.1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016

SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Liite nro SOTKAMON KUNTA Henkilöstöraportti 2016 Yhteistyöryhmä 28.3.2017 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Sisällys SOTKAMON KUNTA... 2 JOHDANTO... 2 VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN (VAIKUTTAVUUS)...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Tehokkaampaa käyttöä Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Sisältö Raporttipaketit ja raportointi Mepco Excel Word dokumenttipohjat Henkilötiedot muihin järjestelmiin > Masterdata! Kurssitiedot muihin

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit Rapor'pake*t Rapor'pake*t 4 raporttipakettia työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen henkilöstön tunnuslukujen analysoimisen hälytysraportit tukemaan päivittäistä johtamista tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot