SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat"

Transkriptio

1 T 1/13 SUSJ T Savolasen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 SavOn juhlakaus: SavO.wk.org Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla Susj 50 vuoa sen T T

2 S s ä l ö 3 Pääkrjous: Huvelua 4 Kuraaorj: SavO.wk.org 5 SavOn juhlakaus: Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla 10 Sennusheernä om ny Tom 11 Maakunasheerlä: Savon luonnon hmeä Kvkuru ja Ornoro 12 Maalmansavolasa Mongolassa 13 Vlmnkppee 20 vuoa huonoja elokuva, ja maka jakuu 15 Sarjakuva: Sennuhalluslanen 16 Susj 50 vuoa sen: Suomalanen nanen 17 Murremesarn älymassnasa: Ossuuskunnan sännö, osa IV 18 Osakunauuse SUSJ. Helsngn ylopson Savolasen Osakunnan edousleh. Peruseu vuonna Julkasja: Savolanen Osakuna, Mannerhemne 5 A yln krs., Helsnk. Pääomaja: Hen Arjava, Krjoaja: Hen Arjava, Jaana Auvnen, Elna Heala, Emm Holopanen, Jar Kännnen, Tom Lappalanen, Jasmn Lava-Kovso, Suv Porn ja Laura Takkunen. Kuvus: Oskar Wäänänen. Kuva: Hen Arjava, Vlle Lovkka, Lnda Manner, Slja Ojanen, Rna Puonen ja Sam Rönkä. Kannen kuva: Lnda Manner. Kelasun arksus: Pa Alapeer ja Saara Turanen. Tao: Oskar Wäänänen. Panos: 540 kpl. Panaus: Ungrafa Oy Jousenmerky panolaos. Susj-leh lmesyy 4 keraa vuodessa. Leh saa HYY:n järjesölehukea. 2

3 Huvelua Huvpäällkön vrka on yks osakunnan myssmmsä. Osakunnan säännössä sanoaan, eä huvmesar järjesää ohjelmaa osakunnan lasuuksn ja vo kusua avukseen huvomkunnan, mua nykyään on jokseenkn epäselvää, mä ämä käyännössä arkoaa. Huvpäällkkö ole sunkaan ensmmäsenä äyeäven vrkojen joukossa, ekä monkaan älähdä, vakka vuos verähäs lman vranhaljan näkyvää panosa. Nän e välämää ole ollu ana. Anakn nspehorn musn ulouvssa ova aja, jollon nykynen sspernne e ollu velä lyöny läp, juhla olva ohjelmallsa lama, ja huvmesarlle ol odellsa arvea. 80-luvun osakunajuhlssa saan naua puhesa monn verron nykyseen verrauna, ja nden lsäks nähn sponaaneja muskkesyksä, näyelmäkappalea, komkkaa sekä yksnkerasa omusuuksa. Haraa sävele -apahumassa soen pelkkää gs-sävelä kokoelmalla erlasa soma, ja muua vahelevaa ohjelmaa lova erlase karsmaase persoona. Laulenkn, vakka e yhä paljon kun nykyään. Akaeemnen juhlmnen käy alvkaudella helpos yösä, kuen vo keroa SavOn kuraaor, jonka ehävn kuuluu osssa osakunnssa edusamnen jopa venä vkonloppuna peräkkän. Juhlnahenknen osakunalanen löyää hauska pppalo, jos e vuoden jokaselle pävälle, anakn vkolle. Vuoden vlkkamman juhlakauden merkessä Sudenkn ässä numerossa luodaan yleskasaus SavOn juhln marraskuula helmkuulle. Sekä nhn osallsunee eä nä ny svusa seuraava vova samalla harrasaa huvkseen ennakovaa hsoranukmusa ja meä, mllanen on ämän heken juhlapernne. Mkä on omnasa juur nlle juhllle, jossa nykyopskelja vhyy? Samankalasna osuva akaeemse pernee ova ärkeä: ssjuhla luova eloon mellyävää jakuvuuden unnea ja rymävä vuoa snä mssä vuodenaja a joulu. Ana vo kuenkn myös meä, vosko jokn juhla jäädä meleen omalaausuudellaan yheslaulannan lomassa. Mennenä vuoskymmennä osakunalase kunnosauuva monenlasssa henksssä melössä: kuluurksohn e kenes arvse palaa, mua ehkäpä vanhan ajan huvmesareden pe- Pääomaja ja ammkuus. rnöäkään e kannaa äysn unohaa. P ä ä k r j o u s Uusa uulahduksa kevvääseen ovoaa Hen PS. Juhlnnan malla näyävä myös Vlmnkppee svulla 13. Muua hauskaa asaa: svu 4, 10, 11, 15, 16, 17 ja 18. 3

4 K u r a a o r j Teks: Jaana Auvnen SavO.wk.org Olen vmesen vuoden akana vhyny usea loja osakunnan arkson parssa. Arksosa olen löyäny mona osakunnan jokapäväseen arkeen lyvä dokumeneja sekä kansoa, joden olemassaolon mon on varmaan jo unohanu. Näsä kansosa ja paperesa olen löyäny mona deoa, uua eoa ja myös arksanu asoa kuen mä edelävä neuvoso ja yleskokoukse ova asosa pääänee. Olemme yhdessä äsuomalasen osakunen kanssa puuhannee ammkuusa lähen yhesä äsuomalasa valuuskunaa, mua örmäsmmekn Wpurlasen osakunnan arksossa eoon, eä ällanen valuuskuna, a anakn hyvn paljon puuhaamamme kalanen, ol jo peruseu! Tämä eo ol nykyosakunalasla unohunu, ekä anakaan Savolasessa osakunnassa ole valuuskunnasa puhuu mnun jäsenyyen akana. Vranhodossa päädyään helpos pyörän keksmseen uudelleen. la kannaas järjesää a kenelä kannaaa laa uua osakunanauhaa. Mon osakuna käyää jo yhesöllsä wkä osakunnan sähkösenä arksona. Ideana on, eä salasanalla suojauun wkn vrkalja vova kerää eoa, deoa ja ehdouksa sä mä vrossa vo ehdä ja msä eoa kannaaa hakea. Wken euna on eenkn se, eä jokanen vrkalja pääsee eohn käsks vakka kooa ja vo lsää dokumenehn omasa melesään ärkeää eoa. Tovon, eä Savolanen osakuna saa oman osakunawkn pysyyn jo änä vuonna, jollon vomme aloaa edon keruun yheen pakkaan mahdollsmman pan. Nän jokanen uus vrkalja ja uus osakunalanen pääsee ulevnakn vuosna kooun sähkösen arkson äärelle helpos ja yhesen edon jakuvuus saadaan urvaua. Tovonkn, eä kakk osakunnan nykyse vrkalja alkasva kerää ns. vrkaljaesamena jo ny seuraajlleen krjaamalla musn esmerkks kehysdeoa a meeä sä mä ols vonu ehdä paremmn a osn. Myös senorela ja enslä vrkaljola oan melellään vasaan omnakeromuksa, joa vomme sen lsää peruseavaan osakunawkn! Osakunnalla eo omasa vrasa a sä, kunka asoa on hodeu, sryy edelleen hyvn pkälle hmselä oselle, suullses. Aemmn eoa on keräy lukusn kansohn, joka ny vevä laa sekä omson hyllylä eä arksokaapsa. Vrkalja ova kyllä krjoanee omnasuunnelma ja -keromuksa, mua hyvä vhjee a dea ova usen jäänee keromaa vran seuraavalle haljalle. Väksnkn jouduaan laneeseen, jossa pyörä on keksävä joka vuos uudelleen. Sen sjaan, eä vrkoja sas keheyä Mukavaa alkukevää ovoaen, ja deohn uoua jakuvuua jouuva lan Jaana mone vrkalja ekemään sama vrhee yhä uudelleen a esmään sama edo joka vuos sä, mssä alakkuna a vuosjuh- 4

5 SavOn juhla: Syyvään, juuvaan ja naaaan Talakkuna 2012: Polkkaa ja palkokasveja Vuoden 2012 Talakkunoa juhln aemmsa vuossa pokeen heman kauempana keskusasa, nmän Malmn vapaapalokunnan alolla. Malmn VPK:lla nykyse ja ense osakunalase vevä lämpmän ja unnelmallsen llan, jonka ol järjesäny alakkunamesarj Suv Porn ss allekrjoanu. Muaerj Lbrs Srppaeae (Marja Halonen) ja Lukkarj Caevax Cvex (Rna Puonen) sekä kasruaa muodosva hsoran osen akkakapuln (edellnen ol vuonna 1994). Nän mnulle jälkkäeen kerron, sllä sehän alakkunamesarna ven suurmman osan showsa keössä auellen caerng-frmaa. Tunnuseakoon, eä vakka nn e ollu arkous apahua, ol myös omkunnassan pelkkä hanan ahkera nasa. Vakka lavalla ol ledejä ja pöydllä herneä, e llassa ollu mään prnsessa ja herne -yyppsä henosunua herkkyyä. Suarnan ja laulujen eema olva kenes aempaa polsempa, ja kanaa oenkn rohkeas nn Punn omnaan kun Paavo Väyry- Teks: Suv Porn Kuva: Sam Rönkä seen. Myös maalmanloppua ja elänen kalon kohelemsa käseln. Monenlasa muskka kuuln, nn kuummpa ansshejä kun vanhoja klasskoakn. Aemmsa vuossa pokeen ol juhlssa edusaja myös kaksa kolmesa ysävyysosakunnasamme. Vakka Muaern ja Lukkarn saarnasa e kakkea ymmärrey, kuuln jälkeenpän, eä askuman avulla hankn lsää savon mureen ymmärrysaoa ja veraa olva naunee erkosesa llasa. Tokhan muskk on kansanvälsä, ja eryses Tervahöyryrselysä kerova Salsaunnelmaa ol saanu kosa. Nän alakkunamesarna on lopuks velä odeava, eä kaksa haasesa ja akaaulullssa ongelmsa huolmaa ol erän anosaa järjesää 126. Talakkuna. Ehkä ämän äysmaseen soaan pääyneen juhlan jälkeen seuraava alakkunamesarj saa osn ohjeen olla laamaa herneä pöyään. Suv Porn 5 Kapulj pauhas, saarnas ja p äänä. Edessä Marja Halonen, Rkka Ruuh, Ann Komulanen, Annamar Onen, Ina Remonen ja Rna Puonen.

6 Talakkuna: Inspehor Nsss-Mar, ennen nspehor Mrja Saar ja sänä An Ruuskanen. Tervesä vrkaljavahokaronkasa Lauanana 19.1 uude ja vanha osakunnan vrkalja kokoonuva Vnnlle juhlsamaan vrkaljavuoden vahumsa. Ssaamassa ol osakymmenä savolasa. Vrkaljanvahokaronkassa uude vrkalja pääsvä uusumaan osnsa ja sava opasusa vanhola. Uuden emännän ja ämän apulasen lohmen herkullsen ruoken äärellä samme kuunnella SOLn penryhmän korva hvelevää laulanaa. Illan ohjelmassa ol myös muun muassa kappalanen Vlle Merläsen suorama sännän (Suv Porn) ja emännän (Emm Holopanen) vhkmnen ehävnsä. Osakunnan pkäakanen aloudenhoaja Suv Jenze-Korp palkn kaunlla Kalevala-korulla. Monelle osakunalaselle meleen jä myös nspehor Mar Nsssen upeas johama laulu Syvässä kellarssa. Ssosuuden jälkeen vrkalja sryvä baarskn ääreen. Jakolla uoremmlle osallsujlle pden fukskerros Uudella ylopplasalolla, jossa käväsn muun muassa Alna-saln ansslaalla. Ne savolase, joka evä ssellä saanee laulamsesa kyllkseen, jakova kasarhellä elevsohuoneen puolella pkälle aamuyöhön. Vhdyävän ja lämmnhenksen karonkan vrksämänä on hyvä aloaa vrkaljan pes. Kokse kaklle mukana ollelle! 6 Neuvos Laura Takkunen Teks: Laura Takkunen Kuva: Slja Ojanen Radallnen juomalaulu.

7 Vukspävällse "En musa llasa mään." Karamellpopcorna -Vuks Emännän vuosjuhla Vuosjuhla alkova perneses avanboollla Vnnllä. Kokoonnumme vanhojen sänen ja emänen kanssa juhlsamaan osakunnan 108. vuospävää. Herkuelmme rukslla lepäsllä ja karamellpopcornella. Laulomme reppaas kaanona ja kohomme maljan vme syksyn sännälle, An Ruuskaselle, joka sa avannauhan. Ravnola Vanha Kalasaama ol korselu kauns kynlön ja ruusunerälehdn, ja yylkäs valasus lo nmn unnelman. Ikkunosa ol hukea näköala suurlle krkolle ja merelle. Alkuruokana ol avaallsa härkäcarpaccoa, joa seuras maukas nerä. Nerä kalana unu olevan uus uavuus monelle (anakn emännälle) ja ol säkn syysä oken hyvä vahoeho pääruuaks. Jälkruokana ol hanaa ramsua, joka ve kelen mennessään. Ohjelmassa ol Veno Kekkosen hervoon juhlapuhe, jossa hän esny kalakukkokonsulna. Kalakukkoja pääsmme naumaan myös sllksellä, jonka VSO:n emännsö ho mallkkaas. Lahjana saau prnsessakakku uppos hyvn, varsnkn kun samme naua SOSSUn arjoamasa musksa sen kera. Emm Holopanen Emänä Russpsejä Avanboola Nerää Kuva: Lnda Manner, Slja Ojanen ja Rna Puonen 7

8 Vehmersalm Vanha Kalasaama, puhumassa Mrja Saar. Menu: Avanbool: - Russps kasvsahnalla - Karamellpopcorn Vanha Kalasaama: - Härkäcarpacco - Nerä, perunamuus ja kasvkse - Tramsu Slls: 8 - Feasalaa - Makaronsalaa - Kalakukko - Karjalanpraka ja munavo - Nak ja lhapulla - Lnsssalaa - Prnsessakakku - Marjarahka - Sojarouherulla Kynlöä

9 Juhlapuhuja, kalakukkokonsul ja laulaja Veno Kekkonen ja kalakukko. Tramsua Kalakukon jäänee 9 Pyörmässä Kaja Kasarnen, Teppo Hakkaranen, Rna Puonen ja Annamar Onen.

10 S e n o r s h e e r Tervehdys Senor! Nnhän uoa uppaa käydä, kun eksyy osakunnan marraskuun kokoukseen, eä selä posuaan vrka kourassa pos. Nn apahu myös allekrjoaneelle, joka valn kokouksessa senorsheerks. Tehävn kuuluu edeläjen avon huoleha senoreden ja osakunnan yhesyösä. Tämä on ensmmänen arkkeln senorpalsalla, joen par sanaa ols pakallaan sä, kuka se olen. Olen vdennen vuoden osakunalanen, ja ens syksynä häämöää valmsumnen IT-radenomks, joen skäl senorsheerys anaa pehmeämmän laskun ulevasuudessa orasavaan senorelämään. Tulkaa juelemaan senorapahumssa! Yheyden mnuun saa sähköposse osoeella ja Vnn-chassa mnu unneaan paremmn nckllä VonHors. Mennee apahuma: Perjana Kuohuvnbruuv. Maseln kuohuvnejä Helmlässä. Kaaukseen kuulu vs erlasa kuohuvnä, josa yhä von kusua myös samppanjaks. Kuohuvn maseln sokkona: aluks arkasen kolme kuohuvnä, ja penen jaloelukaua naposeluauon jälkeen maseln kaks jäljelle jäänyä. Lopuks laen kuohuvn järjesykseen vakka samppanja olkn monella ykkösenä, muuen hajona ol suura. Tuleva apahuma: Senorsheern osakunala Vnnllä, aheena Teovsa Vronkarano-maka. Tom Lappalanen "Nauraele ja sua kaverja, ärvöä nuama ruussa nn saa ryppyjä." -Olav Rykönen 10

11 Savon luonnon hmeä: Kvkuru ja Ornoro Teks: Jasmn Lava-Kovso Kvkurusa kajahaa Kvkuru on jääkauden synnyämä kverämaa. Se sjasee Peksämäellä, ensessä Jäpplässä. Kvkurun löyämnen vaa karanlukuaoa, sllä pakalle e ole arkkoja opasea, mua perlle löyää kyllä parn mukan jälkeen. Inernesä löyyy arkkoja reohjea nähävyydelle. Kuru e ole kovn manoseu a unneu pakka, mua jääkaudella synyny valava kvpaljous ja kvrneen karu kauneus kyllä ansassva suurempaa huomoa. Aluea on manoseu Savonmuan Inarks sen karuudesa ja kvsyydesä johuen. Pakalla on jääkauden akona synyneä mahponsa prunpeloja, joka odellakn näyävä slä kun pru ols vskelly kve ympärnsä. Kvsen lohkarerneen osessa päässä on suolamp. Lapsuuden musoja: sskon ja ädn kanssa Kvkurussa 90-luvulla. Kvkuruun suunneln joskus konserpakkaa nämä ova synynee, kun jääkö ja vraasen kvsensä ja kurusa johuvan akusva ves ova honee kallohalkeamaa. Ornokan vuoks, mua hanke jä lopula kesken. Kro on non saa merä ja pkä ja syvmmlvkurussa on kuenkn edelleen kasomopenlään kakskymmenä merä, kapemmllaan k, jolle vo sahaa masemaa halemaan. van par merä. Roko on arnoden muja vo akuskkaakn kokella laulamalla! kaan nmey sen vuoks, eä sellä on useamp or saanu surmansa usko jos halua! Rekelyä Ornoron rokossa Ornoroon pakodaan merkyä, kaunsa luonopolkua pkn. Re alkaa MusKvkurua unneump luononähävyys on nmäen koulula, ja sen koko puus on non Ornoron roko Leppävrralla, Sosalon saaressesemän klomerä. Ornoron rokoa pääsa Musnmäessä. Ornoron rokokn on jääsee halemaan myös lyhempää reä kävekauden hme, sllä jylhä pysysuora kallose- M a a k u n a s h e e r l ä 11

12 lemällä osela parkkpakala rokoon vajaan klomern, jos e halua pakoda. Pakonren varrella näkee kuenkn esmerkks kaks lampea, suoa, peloa, kvaaa, rokon pohjalla pulppuavan läheen, kuuskkoa, pkospua, mäkä, kalloa, sammalounea rokon senämä, harvnasa jäkälä, naavaa ja kasveja, joen päväreken ekemnen kannaaa. Lammen rannalla sjasee laavu ja nuoopakka, johon vo pysähyä syömään evää. Tuloseavan vaelluskaran relle löydä helpos Inernesä Leppävrran svula. Rekelle kannaaa varauua kumsaappan, sllä rokossa on usen koseaa ja lumkn sulaa sellä hyvn haas. Keskkesällä varuseeks vova rää lenkkossukn. Välllä äyyy kulkea varoen, sllä kve ja pkospuu saaava olla lukkaa. Jos haluaa kveä rokon reunalla, on varovasuus vala, sllä urvakaea e ole. Merky ja opaseu re sop kuenkn koko perheelle, kunhan pää huolen, eevä lapse pokkea relä. Valava roko on vleä ja a- Kuva: anomasen jännävä, ehdoomas näkemsen arvonen. Ana e arvse läheä ulkomalle a Lappn nähdäkseen jylhä luonnon hmeä. Mäpä jos ens kesänä pakkas mukaas pakonvälnee ja lähs sekkalemaan Savon sydämeen? Maalmansavolasa Teks: Hen Arjava Osakunallassa käv ammkuussa juur SavOon lyny vuks. Suden saamen eojen mukaan lymsen syy ol asuno, mua Tapaleen Markuksella on myös onen suhde savolasn. Kolme vuoa kulu Mongolassa Mualmankaekkeus ry:n levssä: krsllsausasen savolasen järjesön alkooprojekssa rakennen medakeskus palaneen lalle. Muakn nsnöörnhomma löyy, ja Markus palas Suomeen vasa 2009 opskelemaan käyännön eologaa. Ulaanbaaarsa aru mukaan amo annos kokemuksa ja mongolan kelellä suoreu ajokor. Hyvä eä on kaekenmualman savolasuua! 12

13 Vlmnkppee 20 vuoa huonoja elokuva, ja maka jakuu Vlmnkppeden arna alkaa vuodesa Tuollon jo pkään kesäny kuluurnen yhjöla osakunnassa ol ullu ensä päähän. Vakka ernäsä elokuvakerhoja löyy ylopsomaalmasa, mkään näsä e ununu vasaavaan savolasen kuluurseen nälkään. Tarvn joan uua, joan mkä vasas savolasa ajausmaalmaa. Tarvn kerho, joka uskalas näyää joan valavrrasa pokkeavaa. Tää arvea äyämään perusen Vlmnkppee. Ensmmäsenä suurena projekna se hankk osakunnalle vdeo. Tämä helpo huomaavas kerhon omnaa, kun ny e olu enää lanavdeoden a muun armolla, vaan kerhon omnaa von pyörää koosalla Vnnllä. Velä monvuosena projekna kerhon panjaoson avoeena on saada Vnnlle suhku ja panmolsk. Elokuvakerhon arkouksena on ss svsää osakunalasa valavrrasa pokkeavlla ekelellä uoda kuluura ja elämyksä, joa e muualla koe. Kerhon alkuperäsä palvonnan kohea olva Jack Palance sekä Charles Bronson. Sukupolven vahdosen myöä nuorempen omjoden melä ova lämmänee Dolph Ruosn lahja maalman elokuvaavaalle Lundgren ja Seve Kvkasvo Seagal. Vuode ova vernee ja omja ova vahunee, mua elokuven aso on pysyny ana yhä hyvänä a huonona, rppuu msä suunnasa a msä kanla elokuvaa kasoo, jos sä ny pysyy edes kasomaan. ään Vlmnkppeden 20-vuosjuhla. Juhlaan ova erveullea kakk ense kerhon omja ja jäsene ja muuen van hyvn juhln haluava henklö. Karlojasssa van ja anoasaan Karjolasssa vo suoraa Karloja. Onnsuneesa ja hyväksyysä suoruksesa anneaan suorajalle dplom, jonka vo rpusaa vakka yöhuoneen senälle uknoodsuksen vereen. Karloja suoreaessa varuseena on kengä. Tarkouksena on läheä Uuden ylopplasalon kellarn saunasa, käydä ppahamassa jossan alla olevsa kohesa ja laulaa Vlmnkppeden hymnä. Hsorankrja Vlmnkppeden vuosjuhla Karlojase osaava keroa, eä suorusajankohdaks on suoselu amm-helmkuun aea. SuorVmeks Karlojase järjesen, kun Vlmnus on hyläy, jos koheeseen menee akka kppee saavu äys-käsyyden. Ny, yhden selä ulee pos muulla kun aposoln kyydlvälvuoden jälkeen mua säkn kovemmallä esmerkks polskyydllä. la rymnällä, Karlojase uleva jälleen. Kakskymmenä vuoa on jo lasssa ja juhla sen kun paraneva. Lauanana järjese- 13

14 KAR 1 Ka LOT: rloa suh : K kual aan avo pha n ymp är 3 Ka rloa : Ko aan lme ymp n se är pän 5 K arlo a: S pas ud exo (M anne elokuva ea rhe e mn 8 Ka r e rloa 6 ) Scal : ex a -elo ) kuva 199 ea 1 (P e ohjo r L ses a plan 12 K ad arlo Are a: e ena x-el (Häm okuv een ae e ae 2) r VILIMINKIPPEIDEN HYMNI (LAULETAAN SEISTEN) (säv. Bonanza) Vlmnkppee, Vlmnkppee, Bronson Vlmnkppee, Vlmnkppee, Jack Palance Joe Walker, Joe Walker, Rowland Joe Walker, Joe Walker, Alamaalmankauhu! Tuleva Vlmnkppeden apahuma Karlojase Vlmnkppee 20 v. Kevään ykemmä blee. Tule, Näe ja Koe! Laa pävä kalenern NYT! Osakunala à la Vlmnkppee. Hsorankrjouksa mukallen Tom Lappalanen Puheenjohaja 2011 Karlojasmesar

15 15 Sennuhalluslasen palsa, Elna Heala

16 Susj 50 vuoa sen Elna Puhakanen, Susj 4/1963 Hen Arjava Suomalanen nanen 16 - Teenkn maalman kaunen, sehän on selvä, sano eräs, kun kysyn, mllanen on suomalanen nanen. Tos on, eä mellä on kansanvälsäkn manea saanea nasa kaunoaremme joukossa, kuen on mullakn alolla. (--) Pas ää kuulusaa kauneuaan suomalanen nanen on ana omannu merkllsen skeyden ja yöeläsyyden anaen mehelle mehelle kuuluvan kunnan. Hän on pessy saunassa mehen selän ja padan, kananu ruoa eeen ja hyssyäny perheä olemaan hljaa mehen renouuessa sanomalehden akana a alla. Vo olla, eä suomalanen nanen e ole yhä vehäävä kun ranskaar, e omaa yhä vrheeönä hoa kun englannar, saaaa olla epäaloudellsemp emänä kun saksaar, mua e hän myöskään palvelua seään mehellään nn kun amerkaar. Jos hänelä puuuukn japanaren srous a knaaren anulaaunen ao kasvaaa pokaan kuulasuueen, suomalanen nanen on sensjaan hyvn arkouksenmukanen äkäläsn ankarn olohn. Tasapaksuna sekä varalolaan eä melelään, ehkä myös ymmärrykselään, mkäl luoamme mehen sanohn hän e melellään aheua musasukkasuusdraamoja alalaseen apaan ekä hänä arvse vaha nnkun ulsa espanjaara. Suomalasessa nasessa on Anon ehdoomuua ja puhaua, hänen änsä neuvokkuua ana oman edun avoeluun as, Lemmnkäsen ädn arvea suojella lapsaan maalman myrskylä ja veelykslä ja rakasaa heä uhrauum- seen as. Kaukana e myöskään ole Ilmarsen emännän kovuus a Louhen omelasuus ja lkemesmäsyys, joka joskus puhkeaa ylpelyks ja korselunhaluks. Suomalanen nanen vo hyvällä syyllä laulaa: Oon mkä oon, koska hän on varma kelposuudesaan maalmanmarkknolla ja koska hän snslmäses uskoo mesen yhä uskovan sananlaskuun: paremp pyy pvossa kun kymmenen oksalla. "Suomalanen nanen on hyvn arkouksenmukanen äkäläsn ankarn olohn." Suomalanen nanen on ana sessy mehensä rnnalla nn sodassa kun rauhassa ässä karussa ja kaunssa maassa. Kerran sanouaan papn edessä sanansa hän on uljaas kskonu avollsa kuormaansa vasamäkeä ja lekkmelellä kvenny naumaan myöämäessä kakesa, msä nanen on naumaan luou. Suoa e Runeberg ole runollu Loaansa ekä Mnna Canh Työmehen vamoaan. Jos hänessä joskus onkn osuua nn yhä paljon hänessä on myös herkkyyä ja valosaa uskoa ulevasuueen. Vakka anahan on muuama Saaroja, joka epälevä kakkea. Usemmen suomalanen nanen yhä velä kasoo meheensä kun Saara Aabrahamn. Kasoo, vakke ana oele. Nauraakn, osn salaa.

17 Savon vänämee murremesarn älymassnasa ku eehän ässä ennee mllään kynännysällä juuva vänneä Teks ja kuva: Laura Korhonen Se on ols uasssa arnan vännön aeka -humoovan uppee ja korkeejännysä arjoova sarja Ossuuskunnan sännö uuks ae aenae savoks jakuu. Yllene kääösohje ja elämän arkous el Ossuuskunnan sännö osa kolome VI Ossuuskunnan kokkookse elkkäs urpakäräjä Ossuuskunnan ylnä vallanvalkkoo heluaa osuuskunnan kokkoos nähän järjeseään lukuvuojen akana kuukaasan ja arvassa ana yljmäräsjähh urpakäräjä voejjaan koolle kuhua. Tokj uoa valoo suap kääee myös ossuuskunnan neuvoso, mua aenahh vualjoeme, omna-, lj- ja vasuuasa sekä kavveeraassopmukse ulkomuan järjesöeh kansa on han päurpakäräjllä käselävä. Kuhu aekkas lmous urpakäräjsä on julukasava vähnäe vkko ennen käräjä ja esyslsa snä svussa. Ja lsallehan laeeaan ne huaselun ahee mee pääjä on päänee ahkkas vähnään vsj avallsa alloojaa on pyyännä. Turpakäräjä suap päellä asoea vuan jos paekalla on arpeeks populaa el vähnään 15 jäsenä. Kyllä se osuuskunnan ehosa emänä pulloo ja kahava arjolle pannoon eä kyllä kööhä opskelja sä yhen llan mahasa ääeensuap el Vnnlle kannaaa aenae sen yhen kerran kuukaavessa kavua. Nujan varressa heluu Ie Päjehu ahkkas hänen karkuellä ollessaa Yllenen pällysmes. Jos sekk on karkumakalla hommsaa nn nuja sryy oemnnansokjan käösn. Se huasavn homma el savolaesen puhheen ja päösen krjoomnen ylleses ymmärreävällä avalla on osuuskunnan sheern levvellä harella. Yksäsen jäsenen pää ehä kokkooksssa ehouksa! Ss sä mee asolle ehhään ja jonn oesen pää sä kannaoo ah asa raakjjaa. Hölövalnoja e arvhe kannaoo vua nuja suap kopsahoo hej valnnan merkks. Joskus joovuaan änesäämmäänn ja ylleesä nssä rää han yksnkerane enemmsö, vuan sänökrjasa pää vlkasa jos sauaan arvmaan 2/3 änsä. Turpakäräjsä pää pee peruselua pööäkrjoo, joa muu ja e jäsene musaa mee päen, mks ja men. Pööäkrja arkaseaan aena seuroovassa kokkooksessa, jos okk kevvään vmesen käräjn kohalla valaan pööäkrjan arkasaja. Asallse oekasu ehhään uossa arkasuksessa vuan päösä ahkkaa sanomaasa e sua snä muuoo vuan ne on käselävä uuvelleen ja 2/3 änenemmsöllä. Erj melä päökssä suapj okksa olla, hhkaseha sä kokkooksessa ja oema peruselu krjallsena pööäkrjan leeks vmesään snä arkasusvaeheessa. Runsaslumsa alavenjakoo oevoelloo Jarsa, Murremesarj

18 O s a k u n a u u s e Osakunauuse Kokkneuvoso kunnosauuu, ylesö e Tänä vuonna neuvoso on alkanu kokaa jokasen kuun vmesessä osakunallassa. Baaakeo ja sämpylä loppuva velä kesken, mua seuraavalla kerralla spagenkeäjä osasva varauua ylesörynäykseen. Ruokalla ova ollee suur menesys, mkä heräää myös kysymyksä. On henoa, eä nälkäse opskelja saava vasansa äyeen lman velvoea, mua vo myös poha, SavO näky medassa mks osakunnan kokoukse ja muu osakunalla, jossa arvava henknen panos e ole YLE-Savo haasael Vnnllä juurkaan syömsä suuremp, evä hevn keomnnanjohajaa ja SOSSun kapelrää yhä komeaa osallsujamäärää. (Susj huolmesara ( savolanen äänmasema mauaa, eä maalskuun kokous ol jälleen vahelsngssä ). Näyävässä juussa jaavalanen.) nmelä Pääkaupungn savolasn pakka löyyy Vnnlä eseln kerhoomnaa muskkkokoonpano eunenässä, hmeeln sä, ee osakunalasen arvse olla savolaalkuvuoden vrkaljavalnoja nen ja mann kalakukon ohessa myös varsnassuomalase asunamraal: Teppo Hakkaranen kumppan. Huvpäällkkö: Rkka Ruuh Valokuvaaja: Lnda Manner ja Slja Ojanen Urheluohjaaja: Wll Slloe Muskkmesara esään edelleen. Vuosjuhlan huomonosouksa Kunnanauha: Jar Kännnen Ansomerkk: Kaja Kasarnen, Anne Pkänen ja Ina Remonen Harrasusmerkk: An Kekälänen, Ann Komulanen, Annamar Onen, Slja Ojanen, Suv Porn, Rna Puonen ja Rkka Ruuh 18 Ympärsövasaavan osakunala Ympärsövasaavan alkooväk om huussuuse, joka rpusen WC:n senlle osakunakansaa svsämään. Senäaulujen elnkä jä osn lyhyeks unemaomen ahojen vasusuksen vuoks.

19 SOSSun osakunala Levyraadssa arvon muskka baroksa eurovsuhn, mua voajaks pääy Röll.? Mua apahuma Isännän kouluus Vrkaljakouluus Kansanvälsen asoden omkunnan kokous, neuvoson kokous 6.2. Ekskurso humansspeksn Ekskurso laskasrehaan SOLln Kalakukkokaronkka Un- ja sulkapalloekskursoa SavOlasa Krsna från Duvemåla -muskaalssa. Takarvllä pylvään akana suva Tanja Laakanen, Rkka Ruuh ja Jaana Auvnen. 19

20

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY

8 USEAN VAPAUSASTEEN SYSTEEMIN VAIMENEMATON PAKKOVÄRÄHTELY Värähelymeaa 8. 8 USEAN VAPAUSASEEN SYSEEMIN VAIMENEMAON PAKKOVÄRÄHELY 8. Normaalmuoomeeelmä Usea vapausasee syseem leyhälöde (7.) raaseme vaa aava (7.7) a (7.8) homogeese yhälö ylese raasu { } lsäs paovomaveora

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa.

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa. DEE-00 Lneaare järjeelmä Harjou 0, rakauehdouke Tää harjoukea käellään Laplace-muunnoa ja en hyödynämä dfferenaalyhälöden rakaemea Tehävä Laplace-muunno on käevä yökalu dfferenaalyhälöryhmen rakaemea,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk 2.4.2007 HL Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk Johdano Kuopon Saarsokaupungn Taeen kaava yhdsää aeen, kuuurn ja rakenamsen avan uudea avaa.

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi

Sekatuotantoverstas Job shop. Flow shop vs. Job shop Esko Niemi Seauoanoversas Job shop Seauoanoversaassa öden reysä e ole rajoeu mllään avalla vaan ne vova ulea oman prosessnsa muases mnä ahansa oneden aua Tyypllsä omnasuusa: Tuoee ova vaheleva Työnvahee ja -vaheaja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

1, x < 0 tai x > 2a.

1, x < 0 tai x > 2a. PHYS-C020 Kvanttmekankka Laskuharotus 2, vkko 45 Tarkastellaan ptkn x-aksela lkkuvaa hukkasta, onka tlafunkto on (x, t) Ae x e!t, mssä A, a! ovat reaalsa a postvsa vakota a) Määrtä vako A sten, että tlafunkto

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: l"t i" meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: lt i meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan Kukkaselu Anne Kostan: r ff,, I O/n/ O//n& Tapasmrne F puutarhur, yrttää Anne Kostann, joka ayaa kukken a Selurkukan * herkkää ssntä. Kukkaselunmellä hmsä auttana Kostan kertoo, mkä on kukken henknen l"t

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA S I G N A A L I T E O R I A, O S A I I I TL98Z SIGNAALITEORIA, OSA III 44 3 Signaalin suodaus...44 3. Sysmin vas aikaasossa... 44 3. Kausaalisuus a sabiilisuus... 46 3.3 Vas aauusasossa... 46 3.4 Ampliudivas

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 8 (viikko 14) Tehävä 1 LAD-käyrä siiryy ylöspäin. Ulkomaisen hinojen nousessa oman maan reaalinen vaihokurssi heikkenee 1 vaihoase vahvisuu IS-käyrä

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen)

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen) mks? Osaamsen näkyväks tekemnen (kärkaheden ympärlle) Nostaa verkoston ssällä tetosuutta erlassta osaajsta, tomnnasta ja resurssesta. Jokanen pääsee jakamaan oma kokemuksaan ja osaamstaan (hljasen tedon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää?

Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Saatko kerätä jokamiehenoikeudella sammalta ja jäkälää? Vastaus: Ei Tiesitkö: Sammaleen ja jäkälän keruu vaatii maanomistajan luvan. Vastasitko oikein? Jatka matkaa seuraavalle rastille nilkoista kiinni

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

KOE 2 Ympäristöekonomia

KOE 2 Ympäristöekonomia Helingin yliopio Valinakoe.5. Maaalou-meäieeellinen iedekuna KOE Ympäriöekonomia Sekä A- eä B-oioa ulee aada vähinään 5 pieä. Mikäli A-oion piemäärä on vähemmän kuin 5 pieä B-oio jäeään arvoelemaa. B-OSIO

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.4 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vasausen piireiden, sisälöjen ja piseiysen luonnehdina ei sido ylioppilasukinolauakunnan arvoselua. Lopullisessa arvoselussa

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

3/8 vero Isäntä Juho Taavinp, emäntä Kaisa Antti ja Antti rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6 sav 1

3/8 vero Isäntä Juho Taavinp, emäntä Kaisa Antti ja Antti rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6 sav 1 1802 Henkikirjat Savonkylä fimit Lt 191-195 ja Lt 553-556 talo n: mant. vero kr 1. 3/4 _ Söderkärnä vanha perintötalo 5/8 mant. 1781 lisämant.1/8 mant. lunastettu 1781myös perintökirja yht 3/4 mant perintö.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007 Rak-54.116 Rakeneden mekankka, RM (4 ov) Ten.8.7 Krjoa jokaeen koepapern elvä - koko nme, puhuelunm allevvauna - oao, vuokur, enn pävämäärä ekä enävä opnojako koodeneen - opkeljanumero, mukaan luken arkukrjan

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (6) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 28.0.206 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV 2. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mat Tilastollinen päättely 7. harjoitukset / Tehtävät. Hypoteesien testaus. Avainsanat:

Mat Tilastollinen päättely 7. harjoitukset / Tehtävät. Hypoteesien testaus. Avainsanat: Mat-.36 Tlastollnen päättely 7. harjotukset Mat-.36 Tlastollnen päättely 7. harjotukset / Tehtävät Aheet: Avansanat: ypoteesen testaus. lajn vrhe,. lajn vrhe, arhaton test, ylkäysalue, ylkäysvrhe, ypotees,

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 13 Black-Scholes malli optioiden hinnoille Rahoiusriski ja johannaise Mai Esola lueno 3 Black-choles malli opioien hinnoille . Ion lemma Japanilainen maemaaikko Kiyoshi Iō oisi seuraavana esieävän lemman vuonna 95 arikkelissaan: On sochasic ifferenial

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

Jaakkolan!Rusthollin!tallikilpailut! !

Jaakkolan!Rusthollin!tallikilpailut! ! JaakkolanRusthollintallikilpailut29.1.2017 Huomio,ettäaikatauluonvainsuuntaaantava. Verryttelyryhmissäkilpailuareenalla.Ratsukoilleonvarattutilaamaneesintoisestapäädystä vuoronodottamistavarten. Luokka

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

PUHEKIELEN PRONOMINIT

PUHEKIELEN PRONOMINIT PUHEKIELEN PRONOMINIT Mä: mua, mut, mussa, musta, muhun, mulla, multa, mulle Sä: sua, sut, sussa, susta, suhun, sulla, sulta, sulle Pk. Mä luulen, et huomenna mul on aikaa. Kk. Luulen, että huomenna minulla

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

kaksi SYÖPÄÄ Jarmo Hautamäki selätti Uusi tankkauspiste MUNUAISPOTILAILLE Lääkäri venyy VIIKOSSA MONEEN Kinkkinen KILPIRAUHANEN

kaksi SYÖPÄÄ Jarmo Hautamäki selätti Uusi tankkauspiste MUNUAISPOTILAILLE Lääkäri venyy VIIKOSSA MONEEN Kinkkinen KILPIRAUHANEN Saraanhotoprn leht prkanmaalaslle 1/2016 TERVE IRKANMAA Jarmo Hautamäk selätt kaks SYÖÄÄ Uus tankkauspste MUNUAISOTILAILLE Lääkär venyy VIIKOSSA MONEEN Knkknen KILIRAUHANEN 1/2016 TERVE IRKANMAA Saraanhotoprn

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori?

Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori? MILLAINEN? vertailu Millainen Pekka on? Kumpi on kauniimpi? Kuka on paras? Mikä on maailman korkein vuori? Sää oli ihana viikonloppuna! Pekka on komea mies. Kumpi teistä haluaa tulla ensin? Kumpi on parempi,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy /7 Laskuharjoitus 4 / Sähkömagneettiset aaltojen polarisoituminen

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy /7 Laskuharjoitus 4 / Sähkömagneettiset aaltojen polarisoituminen SATE14 Dnaainen kenäeoia sks 16 1 /7 Laskuhajoius 4 / Sähköagneeise aalojen polaisoiuinen Tehävä 1. Vapaassa ilassa väähelevän piseläheen aiheuaan palloaallon sähkökenän voiakkuus on A V E, sincos k e.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot