SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat"

Transkriptio

1 T 1/13 SUSJ T Savolasen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 SavOn juhlakaus: SavO.wk.org Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla Susj 50 vuoa sen T T

2 S s ä l ö 3 Pääkrjous: Huvelua 4 Kuraaorj: SavO.wk.org 5 SavOn juhlakaus: Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla 10 Sennusheernä om ny Tom 11 Maakunasheerlä: Savon luonnon hmeä Kvkuru ja Ornoro 12 Maalmansavolasa Mongolassa 13 Vlmnkppee 20 vuoa huonoja elokuva, ja maka jakuu 15 Sarjakuva: Sennuhalluslanen 16 Susj 50 vuoa sen: Suomalanen nanen 17 Murremesarn älymassnasa: Ossuuskunnan sännö, osa IV 18 Osakunauuse SUSJ. Helsngn ylopson Savolasen Osakunnan edousleh. Peruseu vuonna Julkasja: Savolanen Osakuna, Mannerhemne 5 A yln krs., Helsnk. Pääomaja: Hen Arjava, Krjoaja: Hen Arjava, Jaana Auvnen, Elna Heala, Emm Holopanen, Jar Kännnen, Tom Lappalanen, Jasmn Lava-Kovso, Suv Porn ja Laura Takkunen. Kuvus: Oskar Wäänänen. Kuva: Hen Arjava, Vlle Lovkka, Lnda Manner, Slja Ojanen, Rna Puonen ja Sam Rönkä. Kannen kuva: Lnda Manner. Kelasun arksus: Pa Alapeer ja Saara Turanen. Tao: Oskar Wäänänen. Panos: 540 kpl. Panaus: Ungrafa Oy Jousenmerky panolaos. Susj-leh lmesyy 4 keraa vuodessa. Leh saa HYY:n järjesölehukea. 2

3 Huvelua Huvpäällkön vrka on yks osakunnan myssmmsä. Osakunnan säännössä sanoaan, eä huvmesar järjesää ohjelmaa osakunnan lasuuksn ja vo kusua avukseen huvomkunnan, mua nykyään on jokseenkn epäselvää, mä ämä käyännössä arkoaa. Huvpäällkkö ole sunkaan ensmmäsenä äyeäven vrkojen joukossa, ekä monkaan älähdä, vakka vuos verähäs lman vranhaljan näkyvää panosa. Nän e välämää ole ollu ana. Anakn nspehorn musn ulouvssa ova aja, jollon nykynen sspernne e ollu velä lyöny läp, juhla olva ohjelmallsa lama, ja huvmesarlle ol odellsa arvea. 80-luvun osakunajuhlssa saan naua puhesa monn verron nykyseen verrauna, ja nden lsäks nähn sponaaneja muskkesyksä, näyelmäkappalea, komkkaa sekä yksnkerasa omusuuksa. Haraa sävele -apahumassa soen pelkkää gs-sävelä kokoelmalla erlasa soma, ja muua vahelevaa ohjelmaa lova erlase karsmaase persoona. Laulenkn, vakka e yhä paljon kun nykyään. Akaeemnen juhlmnen käy alvkaudella helpos yösä, kuen vo keroa SavOn kuraaor, jonka ehävn kuuluu osssa osakunnssa edusamnen jopa venä vkonloppuna peräkkän. Juhlnahenknen osakunalanen löyää hauska pppalo, jos e vuoden jokaselle pävälle, anakn vkolle. Vuoden vlkkamman juhlakauden merkessä Sudenkn ässä numerossa luodaan yleskasaus SavOn juhln marraskuula helmkuulle. Sekä nhn osallsunee eä nä ny svusa seuraava vova samalla harrasaa huvkseen ennakovaa hsoranukmusa ja meä, mllanen on ämän heken juhlapernne. Mkä on omnasa juur nlle juhllle, jossa nykyopskelja vhyy? Samankalasna osuva akaeemse pernee ova ärkeä: ssjuhla luova eloon mellyävää jakuvuuden unnea ja rymävä vuoa snä mssä vuodenaja a joulu. Ana vo kuenkn myös meä, vosko jokn juhla jäädä meleen omalaausuudellaan yheslaulannan lomassa. Mennenä vuoskymmennä osakunalase kunnosauuva monenlasssa henksssä melössä: kuluurksohn e kenes arvse palaa, mua ehkäpä vanhan ajan huvmesareden pe- Pääomaja ja ammkuus. rnöäkään e kannaa äysn unohaa. P ä ä k r j o u s Uusa uulahduksa kevvääseen ovoaa Hen PS. Juhlnnan malla näyävä myös Vlmnkppee svulla 13. Muua hauskaa asaa: svu 4, 10, 11, 15, 16, 17 ja 18. 3

4 K u r a a o r j Teks: Jaana Auvnen SavO.wk.org Olen vmesen vuoden akana vhyny usea loja osakunnan arkson parssa. Arksosa olen löyäny mona osakunnan jokapäväseen arkeen lyvä dokumeneja sekä kansoa, joden olemassaolon mon on varmaan jo unohanu. Näsä kansosa ja paperesa olen löyäny mona deoa, uua eoa ja myös arksanu asoa kuen mä edelävä neuvoso ja yleskokoukse ova asosa pääänee. Olemme yhdessä äsuomalasen osakunen kanssa puuhannee ammkuusa lähen yhesä äsuomalasa valuuskunaa, mua örmäsmmekn Wpurlasen osakunnan arksossa eoon, eä ällanen valuuskuna, a anakn hyvn paljon puuhaamamme kalanen, ol jo peruseu! Tämä eo ol nykyosakunalasla unohunu, ekä anakaan Savolasessa osakunnassa ole valuuskunnasa puhuu mnun jäsenyyen akana. Vranhodossa päädyään helpos pyörän keksmseen uudelleen. la kannaas järjesää a kenelä kannaaa laa uua osakunanauhaa. Mon osakuna käyää jo yhesöllsä wkä osakunnan sähkösenä arksona. Ideana on, eä salasanalla suojauun wkn vrkalja vova kerää eoa, deoa ja ehdouksa sä mä vrossa vo ehdä ja msä eoa kannaaa hakea. Wken euna on eenkn se, eä jokanen vrkalja pääsee eohn käsks vakka kooa ja vo lsää dokumenehn omasa melesään ärkeää eoa. Tovon, eä Savolanen osakuna saa oman osakunawkn pysyyn jo änä vuonna, jollon vomme aloaa edon keruun yheen pakkaan mahdollsmman pan. Nän jokanen uus vrkalja ja uus osakunalanen pääsee ulevnakn vuosna kooun sähkösen arkson äärelle helpos ja yhesen edon jakuvuus saadaan urvaua. Tovonkn, eä kakk osakunnan nykyse vrkalja alkasva kerää ns. vrkaljaesamena jo ny seuraajlleen krjaamalla musn esmerkks kehysdeoa a meeä sä mä ols vonu ehdä paremmn a osn. Myös senorela ja enslä vrkaljola oan melellään vasaan omnakeromuksa, joa vomme sen lsää peruseavaan osakunawkn! Osakunnalla eo omasa vrasa a sä, kunka asoa on hodeu, sryy edelleen hyvn pkälle hmselä oselle, suullses. Aemmn eoa on keräy lukusn kansohn, joka ny vevä laa sekä omson hyllylä eä arksokaapsa. Vrkalja ova kyllä krjoanee omnasuunnelma ja -keromuksa, mua hyvä vhjee a dea ova usen jäänee keromaa vran seuraavalle haljalle. Väksnkn jouduaan laneeseen, jossa pyörä on keksävä joka vuos uudelleen. Sen sjaan, eä vrkoja sas keheyä Mukavaa alkukevää ovoaen, ja deohn uoua jakuvuua jouuva lan Jaana mone vrkalja ekemään sama vrhee yhä uudelleen a esmään sama edo joka vuos sä, mssä alakkuna a vuosjuh- 4

5 SavOn juhla: Syyvään, juuvaan ja naaaan Talakkuna 2012: Polkkaa ja palkokasveja Vuoden 2012 Talakkunoa juhln aemmsa vuossa pokeen heman kauempana keskusasa, nmän Malmn vapaapalokunnan alolla. Malmn VPK:lla nykyse ja ense osakunalase vevä lämpmän ja unnelmallsen llan, jonka ol järjesäny alakkunamesarj Suv Porn ss allekrjoanu. Muaerj Lbrs Srppaeae (Marja Halonen) ja Lukkarj Caevax Cvex (Rna Puonen) sekä kasruaa muodosva hsoran osen akkakapuln (edellnen ol vuonna 1994). Nän mnulle jälkkäeen kerron, sllä sehän alakkunamesarna ven suurmman osan showsa keössä auellen caerng-frmaa. Tunnuseakoon, eä vakka nn e ollu arkous apahua, ol myös omkunnassan pelkkä hanan ahkera nasa. Vakka lavalla ol ledejä ja pöydllä herneä, e llassa ollu mään prnsessa ja herne -yyppsä henosunua herkkyyä. Suarnan ja laulujen eema olva kenes aempaa polsempa, ja kanaa oenkn rohkeas nn Punn omnaan kun Paavo Väyry- Teks: Suv Porn Kuva: Sam Rönkä seen. Myös maalmanloppua ja elänen kalon kohelemsa käseln. Monenlasa muskka kuuln, nn kuummpa ansshejä kun vanhoja klasskoakn. Aemmsa vuossa pokeen ol juhlssa edusaja myös kaksa kolmesa ysävyysosakunnasamme. Vakka Muaern ja Lukkarn saarnasa e kakkea ymmärrey, kuuln jälkeenpän, eä askuman avulla hankn lsää savon mureen ymmärrysaoa ja veraa olva naunee erkosesa llasa. Tokhan muskk on kansanvälsä, ja eryses Tervahöyryrselysä kerova Salsaunnelmaa ol saanu kosa. Nän alakkunamesarna on lopuks velä odeava, eä kaksa haasesa ja akaaulullssa ongelmsa huolmaa ol erän anosaa järjesää 126. Talakkuna. Ehkä ämän äysmaseen soaan pääyneen juhlan jälkeen seuraava alakkunamesarj saa osn ohjeen olla laamaa herneä pöyään. Suv Porn 5 Kapulj pauhas, saarnas ja p äänä. Edessä Marja Halonen, Rkka Ruuh, Ann Komulanen, Annamar Onen, Ina Remonen ja Rna Puonen.

6 Talakkuna: Inspehor Nsss-Mar, ennen nspehor Mrja Saar ja sänä An Ruuskanen. Tervesä vrkaljavahokaronkasa Lauanana 19.1 uude ja vanha osakunnan vrkalja kokoonuva Vnnlle juhlsamaan vrkaljavuoden vahumsa. Ssaamassa ol osakymmenä savolasa. Vrkaljanvahokaronkassa uude vrkalja pääsvä uusumaan osnsa ja sava opasusa vanhola. Uuden emännän ja ämän apulasen lohmen herkullsen ruoken äärellä samme kuunnella SOLn penryhmän korva hvelevää laulanaa. Illan ohjelmassa ol myös muun muassa kappalanen Vlle Merläsen suorama sännän (Suv Porn) ja emännän (Emm Holopanen) vhkmnen ehävnsä. Osakunnan pkäakanen aloudenhoaja Suv Jenze-Korp palkn kaunlla Kalevala-korulla. Monelle osakunalaselle meleen jä myös nspehor Mar Nsssen upeas johama laulu Syvässä kellarssa. Ssosuuden jälkeen vrkalja sryvä baarskn ääreen. Jakolla uoremmlle osallsujlle pden fukskerros Uudella ylopplasalolla, jossa käväsn muun muassa Alna-saln ansslaalla. Ne savolase, joka evä ssellä saanee laulamsesa kyllkseen, jakova kasarhellä elevsohuoneen puolella pkälle aamuyöhön. Vhdyävän ja lämmnhenksen karonkan vrksämänä on hyvä aloaa vrkaljan pes. Kokse kaklle mukana ollelle! 6 Neuvos Laura Takkunen Teks: Laura Takkunen Kuva: Slja Ojanen Radallnen juomalaulu.

7 Vukspävällse "En musa llasa mään." Karamellpopcorna -Vuks Emännän vuosjuhla Vuosjuhla alkova perneses avanboollla Vnnllä. Kokoonnumme vanhojen sänen ja emänen kanssa juhlsamaan osakunnan 108. vuospävää. Herkuelmme rukslla lepäsllä ja karamellpopcornella. Laulomme reppaas kaanona ja kohomme maljan vme syksyn sännälle, An Ruuskaselle, joka sa avannauhan. Ravnola Vanha Kalasaama ol korselu kauns kynlön ja ruusunerälehdn, ja yylkäs valasus lo nmn unnelman. Ikkunosa ol hukea näköala suurlle krkolle ja merelle. Alkuruokana ol avaallsa härkäcarpaccoa, joa seuras maukas nerä. Nerä kalana unu olevan uus uavuus monelle (anakn emännälle) ja ol säkn syysä oken hyvä vahoeho pääruuaks. Jälkruokana ol hanaa ramsua, joka ve kelen mennessään. Ohjelmassa ol Veno Kekkosen hervoon juhlapuhe, jossa hän esny kalakukkokonsulna. Kalakukkoja pääsmme naumaan myös sllksellä, jonka VSO:n emännsö ho mallkkaas. Lahjana saau prnsessakakku uppos hyvn, varsnkn kun samme naua SOSSUn arjoamasa musksa sen kera. Emm Holopanen Emänä Russpsejä Avanboola Nerää Kuva: Lnda Manner, Slja Ojanen ja Rna Puonen 7

8 Vehmersalm Vanha Kalasaama, puhumassa Mrja Saar. Menu: Avanbool: - Russps kasvsahnalla - Karamellpopcorn Vanha Kalasaama: - Härkäcarpacco - Nerä, perunamuus ja kasvkse - Tramsu Slls: 8 - Feasalaa - Makaronsalaa - Kalakukko - Karjalanpraka ja munavo - Nak ja lhapulla - Lnsssalaa - Prnsessakakku - Marjarahka - Sojarouherulla Kynlöä

9 Juhlapuhuja, kalakukkokonsul ja laulaja Veno Kekkonen ja kalakukko. Tramsua Kalakukon jäänee 9 Pyörmässä Kaja Kasarnen, Teppo Hakkaranen, Rna Puonen ja Annamar Onen.

10 S e n o r s h e e r Tervehdys Senor! Nnhän uoa uppaa käydä, kun eksyy osakunnan marraskuun kokoukseen, eä selä posuaan vrka kourassa pos. Nn apahu myös allekrjoaneelle, joka valn kokouksessa senorsheerks. Tehävn kuuluu edeläjen avon huoleha senoreden ja osakunnan yhesyösä. Tämä on ensmmänen arkkeln senorpalsalla, joen par sanaa ols pakallaan sä, kuka se olen. Olen vdennen vuoden osakunalanen, ja ens syksynä häämöää valmsumnen IT-radenomks, joen skäl senorsheerys anaa pehmeämmän laskun ulevasuudessa orasavaan senorelämään. Tulkaa juelemaan senorapahumssa! Yheyden mnuun saa sähköposse osoeella ja Vnn-chassa mnu unneaan paremmn nckllä VonHors. Mennee apahuma: Perjana Kuohuvnbruuv. Maseln kuohuvnejä Helmlässä. Kaaukseen kuulu vs erlasa kuohuvnä, josa yhä von kusua myös samppanjaks. Kuohuvn maseln sokkona: aluks arkasen kolme kuohuvnä, ja penen jaloelukaua naposeluauon jälkeen maseln kaks jäljelle jäänyä. Lopuks laen kuohuvn järjesykseen vakka samppanja olkn monella ykkösenä, muuen hajona ol suura. Tuleva apahuma: Senorsheern osakunala Vnnllä, aheena Teovsa Vronkarano-maka. Tom Lappalanen "Nauraele ja sua kaverja, ärvöä nuama ruussa nn saa ryppyjä." -Olav Rykönen 10

11 Savon luonnon hmeä: Kvkuru ja Ornoro Teks: Jasmn Lava-Kovso Kvkurusa kajahaa Kvkuru on jääkauden synnyämä kverämaa. Se sjasee Peksämäellä, ensessä Jäpplässä. Kvkurun löyämnen vaa karanlukuaoa, sllä pakalle e ole arkkoja opasea, mua perlle löyää kyllä parn mukan jälkeen. Inernesä löyyy arkkoja reohjea nähävyydelle. Kuru e ole kovn manoseu a unneu pakka, mua jääkaudella synyny valava kvpaljous ja kvrneen karu kauneus kyllä ansassva suurempaa huomoa. Aluea on manoseu Savonmuan Inarks sen karuudesa ja kvsyydesä johuen. Pakalla on jääkauden akona synyneä mahponsa prunpeloja, joka odellakn näyävä slä kun pru ols vskelly kve ympärnsä. Kvsen lohkarerneen osessa päässä on suolamp. Lapsuuden musoja: sskon ja ädn kanssa Kvkurussa 90-luvulla. Kvkuruun suunneln joskus konserpakkaa nämä ova synynee, kun jääkö ja vraasen kvsensä ja kurusa johuvan akusva ves ova honee kallohalkeamaa. Ornokan vuoks, mua hanke jä lopula kesken. Kro on non saa merä ja pkä ja syvmmlvkurussa on kuenkn edelleen kasomopenlään kakskymmenä merä, kapemmllaan k, jolle vo sahaa masemaa halemaan. van par merä. Roko on arnoden muja vo akuskkaakn kokella laulamalla! kaan nmey sen vuoks, eä sellä on useamp or saanu surmansa usko jos halua! Rekelyä Ornoron rokossa Ornoroon pakodaan merkyä, kaunsa luonopolkua pkn. Re alkaa MusKvkurua unneump luononähävyys on nmäen koulula, ja sen koko puus on non Ornoron roko Leppävrralla, Sosalon saaressesemän klomerä. Ornoron rokoa pääsa Musnmäessä. Ornoron rokokn on jääsee halemaan myös lyhempää reä kävekauden hme, sllä jylhä pysysuora kallose- M a a k u n a s h e e r l ä 11

12 lemällä osela parkkpakala rokoon vajaan klomern, jos e halua pakoda. Pakonren varrella näkee kuenkn esmerkks kaks lampea, suoa, peloa, kvaaa, rokon pohjalla pulppuavan läheen, kuuskkoa, pkospua, mäkä, kalloa, sammalounea rokon senämä, harvnasa jäkälä, naavaa ja kasveja, joen päväreken ekemnen kannaaa. Lammen rannalla sjasee laavu ja nuoopakka, johon vo pysähyä syömään evää. Tuloseavan vaelluskaran relle löydä helpos Inernesä Leppävrran svula. Rekelle kannaaa varauua kumsaappan, sllä rokossa on usen koseaa ja lumkn sulaa sellä hyvn haas. Keskkesällä varuseeks vova rää lenkkossukn. Välllä äyyy kulkea varoen, sllä kve ja pkospuu saaava olla lukkaa. Jos haluaa kveä rokon reunalla, on varovasuus vala, sllä urvakaea e ole. Merky ja opaseu re sop kuenkn koko perheelle, kunhan pää huolen, eevä lapse pokkea relä. Valava roko on vleä ja a- Kuva: anomasen jännävä, ehdoomas näkemsen arvonen. Ana e arvse läheä ulkomalle a Lappn nähdäkseen jylhä luonnon hmeä. Mäpä jos ens kesänä pakkas mukaas pakonvälnee ja lähs sekkalemaan Savon sydämeen? Maalmansavolasa Teks: Hen Arjava Osakunallassa käv ammkuussa juur SavOon lyny vuks. Suden saamen eojen mukaan lymsen syy ol asuno, mua Tapaleen Markuksella on myös onen suhde savolasn. Kolme vuoa kulu Mongolassa Mualmankaekkeus ry:n levssä: krsllsausasen savolasen järjesön alkooprojekssa rakennen medakeskus palaneen lalle. Muakn nsnöörnhomma löyy, ja Markus palas Suomeen vasa 2009 opskelemaan käyännön eologaa. Ulaanbaaarsa aru mukaan amo annos kokemuksa ja mongolan kelellä suoreu ajokor. Hyvä eä on kaekenmualman savolasuua! 12

13 Vlmnkppee 20 vuoa huonoja elokuva, ja maka jakuu Vlmnkppeden arna alkaa vuodesa Tuollon jo pkään kesäny kuluurnen yhjöla osakunnassa ol ullu ensä päähän. Vakka ernäsä elokuvakerhoja löyy ylopsomaalmasa, mkään näsä e ununu vasaavaan savolasen kuluurseen nälkään. Tarvn joan uua, joan mkä vasas savolasa ajausmaalmaa. Tarvn kerho, joka uskalas näyää joan valavrrasa pokkeavaa. Tää arvea äyämään perusen Vlmnkppee. Ensmmäsenä suurena projekna se hankk osakunnalle vdeo. Tämä helpo huomaavas kerhon omnaa, kun ny e olu enää lanavdeoden a muun armolla, vaan kerhon omnaa von pyörää koosalla Vnnllä. Velä monvuosena projekna kerhon panjaoson avoeena on saada Vnnlle suhku ja panmolsk. Elokuvakerhon arkouksena on ss svsää osakunalasa valavrrasa pokkeavlla ekelellä uoda kuluura ja elämyksä, joa e muualla koe. Kerhon alkuperäsä palvonnan kohea olva Jack Palance sekä Charles Bronson. Sukupolven vahdosen myöä nuorempen omjoden melä ova lämmänee Dolph Ruosn lahja maalman elokuvaavaalle Lundgren ja Seve Kvkasvo Seagal. Vuode ova vernee ja omja ova vahunee, mua elokuven aso on pysyny ana yhä hyvänä a huonona, rppuu msä suunnasa a msä kanla elokuvaa kasoo, jos sä ny pysyy edes kasomaan. ään Vlmnkppeden 20-vuosjuhla. Juhlaan ova erveullea kakk ense kerhon omja ja jäsene ja muuen van hyvn juhln haluava henklö. Karlojasssa van ja anoasaan Karjolasssa vo suoraa Karloja. Onnsuneesa ja hyväksyysä suoruksesa anneaan suorajalle dplom, jonka vo rpusaa vakka yöhuoneen senälle uknoodsuksen vereen. Karloja suoreaessa varuseena on kengä. Tarkouksena on läheä Uuden ylopplasalon kellarn saunasa, käydä ppahamassa jossan alla olevsa kohesa ja laulaa Vlmnkppeden hymnä. Hsorankrja Vlmnkppeden vuosjuhla Karlojase osaava keroa, eä suorusajankohdaks on suoselu amm-helmkuun aea. SuorVmeks Karlojase järjesen, kun Vlmnus on hyläy, jos koheeseen menee akka kppee saavu äys-käsyyden. Ny, yhden selä ulee pos muulla kun aposoln kyydlvälvuoden jälkeen mua säkn kovemmallä esmerkks polskyydllä. la rymnällä, Karlojase uleva jälleen. Kakskymmenä vuoa on jo lasssa ja juhla sen kun paraneva. Lauanana järjese- 13

14 KAR 1 Ka LOT: rloa suh : K kual aan avo pha n ymp är 3 Ka rloa : Ko aan lme ymp n se är pän 5 K arlo a: S pas ud exo (M anne elokuva ea rhe e mn 8 Ka r e rloa 6 ) Scal : ex a -elo ) kuva 199 ea 1 (P e ohjo r L ses a plan 12 K ad arlo Are a: e ena x-el (Häm okuv een ae e ae 2) r VILIMINKIPPEIDEN HYMNI (LAULETAAN SEISTEN) (säv. Bonanza) Vlmnkppee, Vlmnkppee, Bronson Vlmnkppee, Vlmnkppee, Jack Palance Joe Walker, Joe Walker, Rowland Joe Walker, Joe Walker, Alamaalmankauhu! Tuleva Vlmnkppeden apahuma Karlojase Vlmnkppee 20 v. Kevään ykemmä blee. Tule, Näe ja Koe! Laa pävä kalenern NYT! Osakunala à la Vlmnkppee. Hsorankrjouksa mukallen Tom Lappalanen Puheenjohaja 2011 Karlojasmesar

15 15 Sennuhalluslasen palsa, Elna Heala

16 Susj 50 vuoa sen Elna Puhakanen, Susj 4/1963 Hen Arjava Suomalanen nanen 16 - Teenkn maalman kaunen, sehän on selvä, sano eräs, kun kysyn, mllanen on suomalanen nanen. Tos on, eä mellä on kansanvälsäkn manea saanea nasa kaunoaremme joukossa, kuen on mullakn alolla. (--) Pas ää kuulusaa kauneuaan suomalanen nanen on ana omannu merkllsen skeyden ja yöeläsyyden anaen mehelle mehelle kuuluvan kunnan. Hän on pessy saunassa mehen selän ja padan, kananu ruoa eeen ja hyssyäny perheä olemaan hljaa mehen renouuessa sanomalehden akana a alla. Vo olla, eä suomalanen nanen e ole yhä vehäävä kun ranskaar, e omaa yhä vrheeönä hoa kun englannar, saaaa olla epäaloudellsemp emänä kun saksaar, mua e hän myöskään palvelua seään mehellään nn kun amerkaar. Jos hänelä puuuukn japanaren srous a knaaren anulaaunen ao kasvaaa pokaan kuulasuueen, suomalanen nanen on sensjaan hyvn arkouksenmukanen äkäläsn ankarn olohn. Tasapaksuna sekä varalolaan eä melelään, ehkä myös ymmärrykselään, mkäl luoamme mehen sanohn hän e melellään aheua musasukkasuusdraamoja alalaseen apaan ekä hänä arvse vaha nnkun ulsa espanjaara. Suomalasessa nasessa on Anon ehdoomuua ja puhaua, hänen änsä neuvokkuua ana oman edun avoeluun as, Lemmnkäsen ädn arvea suojella lapsaan maalman myrskylä ja veelykslä ja rakasaa heä uhrauum- seen as. Kaukana e myöskään ole Ilmarsen emännän kovuus a Louhen omelasuus ja lkemesmäsyys, joka joskus puhkeaa ylpelyks ja korselunhaluks. Suomalanen nanen vo hyvällä syyllä laulaa: Oon mkä oon, koska hän on varma kelposuudesaan maalmanmarkknolla ja koska hän snslmäses uskoo mesen yhä uskovan sananlaskuun: paremp pyy pvossa kun kymmenen oksalla. "Suomalanen nanen on hyvn arkouksenmukanen äkäläsn ankarn olohn." Suomalanen nanen on ana sessy mehensä rnnalla nn sodassa kun rauhassa ässä karussa ja kaunssa maassa. Kerran sanouaan papn edessä sanansa hän on uljaas kskonu avollsa kuormaansa vasamäkeä ja lekkmelellä kvenny naumaan myöämäessä kakesa, msä nanen on naumaan luou. Suoa e Runeberg ole runollu Loaansa ekä Mnna Canh Työmehen vamoaan. Jos hänessä joskus onkn osuua nn yhä paljon hänessä on myös herkkyyä ja valosaa uskoa ulevasuueen. Vakka anahan on muuama Saaroja, joka epälevä kakkea. Usemmen suomalanen nanen yhä velä kasoo meheensä kun Saara Aabrahamn. Kasoo, vakke ana oele. Nauraakn, osn salaa.

17 Savon vänämee murremesarn älymassnasa ku eehän ässä ennee mllään kynännysällä juuva vänneä Teks ja kuva: Laura Korhonen Se on ols uasssa arnan vännön aeka -humoovan uppee ja korkeejännysä arjoova sarja Ossuuskunnan sännö uuks ae aenae savoks jakuu. Yllene kääösohje ja elämän arkous el Ossuuskunnan sännö osa kolome VI Ossuuskunnan kokkookse elkkäs urpakäräjä Ossuuskunnan ylnä vallanvalkkoo heluaa osuuskunnan kokkoos nähän järjeseään lukuvuojen akana kuukaasan ja arvassa ana yljmäräsjähh urpakäräjä voejjaan koolle kuhua. Tokj uoa valoo suap kääee myös ossuuskunnan neuvoso, mua aenahh vualjoeme, omna-, lj- ja vasuuasa sekä kavveeraassopmukse ulkomuan järjesöeh kansa on han päurpakäräjllä käselävä. Kuhu aekkas lmous urpakäräjsä on julukasava vähnäe vkko ennen käräjä ja esyslsa snä svussa. Ja lsallehan laeeaan ne huaselun ahee mee pääjä on päänee ahkkas vähnään vsj avallsa alloojaa on pyyännä. Turpakäräjä suap päellä asoea vuan jos paekalla on arpeeks populaa el vähnään 15 jäsenä. Kyllä se osuuskunnan ehosa emänä pulloo ja kahava arjolle pannoon eä kyllä kööhä opskelja sä yhen llan mahasa ääeensuap el Vnnlle kannaaa aenae sen yhen kerran kuukaavessa kavua. Nujan varressa heluu Ie Päjehu ahkkas hänen karkuellä ollessaa Yllenen pällysmes. Jos sekk on karkumakalla hommsaa nn nuja sryy oemnnansokjan käösn. Se huasavn homma el savolaesen puhheen ja päösen krjoomnen ylleses ymmärreävällä avalla on osuuskunnan sheern levvellä harella. Yksäsen jäsenen pää ehä kokkooksssa ehouksa! Ss sä mee asolle ehhään ja jonn oesen pää sä kannaoo ah asa raakjjaa. Hölövalnoja e arvhe kannaoo vua nuja suap kopsahoo hej valnnan merkks. Joskus joovuaan änesäämmäänn ja ylleesä nssä rää han yksnkerane enemmsö, vuan sänökrjasa pää vlkasa jos sauaan arvmaan 2/3 änsä. Turpakäräjsä pää pee peruselua pööäkrjoo, joa muu ja e jäsene musaa mee päen, mks ja men. Pööäkrja arkaseaan aena seuroovassa kokkooksessa, jos okk kevvään vmesen käräjn kohalla valaan pööäkrjan arkasaja. Asallse oekasu ehhään uossa arkasuksessa vuan päösä ahkkaa sanomaasa e sua snä muuoo vuan ne on käselävä uuvelleen ja 2/3 änenemmsöllä. Erj melä päökssä suapj okksa olla, hhkaseha sä kokkooksessa ja oema peruselu krjallsena pööäkrjan leeks vmesään snä arkasusvaeheessa. Runsaslumsa alavenjakoo oevoelloo Jarsa, Murremesarj

18 O s a k u n a u u s e Osakunauuse Kokkneuvoso kunnosauuu, ylesö e Tänä vuonna neuvoso on alkanu kokaa jokasen kuun vmesessä osakunallassa. Baaakeo ja sämpylä loppuva velä kesken, mua seuraavalla kerralla spagenkeäjä osasva varauua ylesörynäykseen. Ruokalla ova ollee suur menesys, mkä heräää myös kysymyksä. On henoa, eä nälkäse opskelja saava vasansa äyeen lman velvoea, mua vo myös poha, SavO näky medassa mks osakunnan kokoukse ja muu osakunalla, jossa arvava henknen panos e ole YLE-Savo haasael Vnnllä juurkaan syömsä suuremp, evä hevn keomnnanjohajaa ja SOSSun kapelrää yhä komeaa osallsujamäärää. (Susj huolmesara ( savolanen äänmasema mauaa, eä maalskuun kokous ol jälleen vahelsngssä ). Näyävässä juussa jaavalanen.) nmelä Pääkaupungn savolasn pakka löyyy Vnnlä eseln kerhoomnaa muskkkokoonpano eunenässä, hmeeln sä, ee osakunalasen arvse olla savolaalkuvuoden vrkaljavalnoja nen ja mann kalakukon ohessa myös varsnassuomalase asunamraal: Teppo Hakkaranen kumppan. Huvpäällkkö: Rkka Ruuh Valokuvaaja: Lnda Manner ja Slja Ojanen Urheluohjaaja: Wll Slloe Muskkmesara esään edelleen. Vuosjuhlan huomonosouksa Kunnanauha: Jar Kännnen Ansomerkk: Kaja Kasarnen, Anne Pkänen ja Ina Remonen Harrasusmerkk: An Kekälänen, Ann Komulanen, Annamar Onen, Slja Ojanen, Suv Porn, Rna Puonen ja Rkka Ruuh 18 Ympärsövasaavan osakunala Ympärsövasaavan alkooväk om huussuuse, joka rpusen WC:n senlle osakunakansaa svsämään. Senäaulujen elnkä jä osn lyhyeks unemaomen ahojen vasusuksen vuoks.

19 SOSSun osakunala Levyraadssa arvon muskka baroksa eurovsuhn, mua voajaks pääy Röll.? Mua apahuma Isännän kouluus Vrkaljakouluus Kansanvälsen asoden omkunnan kokous, neuvoson kokous 6.2. Ekskurso humansspeksn Ekskurso laskasrehaan SOLln Kalakukkokaronkka Un- ja sulkapalloekskursoa SavOlasa Krsna från Duvemåla -muskaalssa. Takarvllä pylvään akana suva Tanja Laakanen, Rkka Ruuh ja Jaana Auvnen. 19

20

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET 6 2 VARHAISKASVATUS 7 2.1 Mä varhaskasvaus on?

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010 2011 2010 Nokan kaupungnkrjaston asakaskysely 2010 Nokan kaupungnkrjasto Päv Kar 2011 2 Ssältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 4 Vastaajat... 4 Mtä krjastoja käytät?... 6 Krjastojen aukoloajat... 7 Kunka

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti 41. vuoskera ANALYYSI Suomen Laboraoroalan Lo ry:n amma- ja yhdsysleh 1/2004 Kummelen Kahlanen ja Slvennonen mukana SLaL:n Laboraoroalan luenopävllä ohjelma keskaukeamalla Pääomaja Tuula Kuusso Venolane

Lisätiedot

Savolaisen osakunnan vuksiopus. Apua osakuntaelämän alkutaipaleelle.

Savolaisen osakunnan vuksiopus. Apua osakuntaelämän alkutaipaleelle. VUKSI- SUSJ Savolaisen osakunnan vuksiopus. Apua osakuntaelämän alkutaipaleelle. Sisältö 2 Vuksimajurin tervehdys 4 Kuraattorin tervehdys 5 Jäsenedut 5 Osakuntaan liittyminen 6 Vuksitoimikunta esittäytyy

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12 Pallollse puolustae: Sokea ja ta käspallo/ Lppupallo Tavote: aalteo estäe sjottue puolustavalle puolelle, potku ta heto estäe, syöttäse estäe rstäe taklaus, pae tla vottase estäe sjottue puolustavalle

Lisätiedot

Tarkastellaan kuvan 8.1 (a) lineaarista nelitahoista elementtiä, jonka solmut sijaitsevat elementin kärkipisteissä ja niiden koordinaatit ovat ( xi

Tarkastellaan kuvan 8.1 (a) lineaarista nelitahoista elementtiä, jonka solmut sijaitsevat elementin kärkipisteissä ja niiden koordinaatit ovat ( xi Elementtmenetelmän erusteet 8. 8 D-SOLIDIRKEEE 8. ohdanto Kolmulottesa soldelementtejä tartaan kolmulottesten kaaleden mallntamseen. ällön tarkasteltaan kaaleen geometralla e ole ertsrtetä jotka teksät

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 2/13 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääkirjoius: Why on Earh Did You Go o Tripoli? 4 Kuraaorj: Tarvisemme iloja ja ila meiä 5 Osakunaseikkailu Virossa:

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI JA VEROKILPAILU EUROOPAN UNIONISSA

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS YRITYSVEROTUKSEN KOORDINOINTI JA VEROKILPAILU EUROOPAN UNIONISSA VTT-ESUSTELULOITTEIT VTT DISCUSSION PPERS 434 YRITYSVEROTUSEN OORDINOINTI J VEROILPILU EUROOPN UNIONISS nss ohonen Valon aloudellnen ukmuskeskus Governmen Insue for Economc Research Helsnk 2007 ISN 978-951-561-749-1

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 Tervetuloa kakspäväslle Lakeuden Etapn ja JLY - Jätelatosyhdstys ry:n järjestämlle vestntäpävlle 4.-5.11.2009 Senäjoelle. Pävlle odotetaan 80 120 vestnnän, tedottamsen

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, teknisten palvelujen neuvotteluhuone. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kuvaja ja sihteeriksi Anja Heikkinen.

Hyrynsalmen kunta, teknisten palvelujen neuvotteluhuone. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kuvaja ja sihteeriksi Anja Heikkinen. LIITE YM 29.8.2013 Hyrynsalmen kunta Teknset palvelut PL 5 89401 HYRYNSALMI TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA nmyynttarjoukset Aka: 07.08.2013 klo 8.40-8.55 Pakka: Läsnä: 1 2 Hyrynsalmen kunta, teknsten palvelujen

Lisätiedot

Menetelmäseloste 15.11.2013 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 2010=100

Menetelmäseloste 15.11.2013 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 2010=100 Meneelmäselose 15.11.213 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI 21=1 2 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA... 3 2 MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 RAKENNE JA HINTASEURANTA... 6 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk 2.4.2007 HL Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk Johdano Kuopon Saarsokaupungn Taeen kaava yhdsää aeen, kuuurn ja rakenamsen avan uudea avaa.

Lisätiedot

Järvenpään lukion lehtijulkaisu 1/2010. facebook: paholaisen keksintö. Pallon suojelua Kierrättämällä

Järvenpään lukion lehtijulkaisu 1/2010. facebook: paholaisen keksintö. Pallon suojelua Kierrättämällä Järvenpään lukon lehjulksu 1/2010 fcebook: pholsen keksnö Pllon suojelu Kerräämällä Pääkrjous Tässä numeross 5 Vhr ruokpöydässä 12 Pllon suojelu kerräämällä 16 Fcebook: pholsen keksnö? 18 Tomus esäyyy

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2.

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2. l u T p Kla ö t t e k Teho a j s m a koko e j h o s u asenn KlapTul-palotla KlapTul-palotlan osat, kokoams- ja turvaiisuusohje 1. Nupp 2. HoIkk 3. Kans 4. Ruuv Knntä holkk ja nupp ruuvlla kannen läp ja

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: l"t i" meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: lt i meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan Kukkaselu Anne Kostan: r ff,, I O/n/ O//n& Tapasmrne F puutarhur, yrttää Anne Kostann, joka ayaa kukken a Selurkukan * herkkää ssntä. Kukkaselunmellä hmsä auttana Kostan kertoo, mkä on kukken henknen l"t

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN! AURINKONIEMEN MAATILATORI avaa ovensa elokuussa 2011 luomun ja lähruuan myyjänä! Tarkemmat tedot ja aukoloajat löydät osotteesta www.aurnkonem.f SADONKORJUU AURINKONIEMESSÄ 13. 14.8.2011 Sadonkorjuu-tapahtuman

Lisätiedot

Ympäristöakatemia 7.-8.6.2010 Rymättylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kari Hyytiäinen MTT

Ympäristöakatemia 7.-8.6.2010 Rymättylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kari Hyytiäinen MTT Ympärsöaaema 7.-8.6.2010 Rymäylä MITÄ ITÄMEREN HUONO TILA MEILLE MAKSAA? Kar Hyyänen MTT JOHDANTO Rehevöymnen Iämeren esenen ongelma Ravnneuormus (ypp ja fosfor) Saunnasa levälauoja Iämerellä jo 1800-luvulla

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomen kielen nauhoitearkisto Lauri Kettunen: liivin vahalieriöäänitteet Kirjallisuutta: Kettunen, Lauri 1920: Liiviläis-matkalta. Virittäjä 24: 111 119. Kettunen, Lauri

Lisätiedot

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta HASSEN-WEILIN LAUSE Kertausta Käytetään seuraava merkntjä F = F/F q on sukua g oleva funktokunta Z F (t = L F (t (1 t(1 qt on funktokunnan F/F q Z-funkto. α 1, α 2,..., α 2g ovat polynomn L F (t nollakohten

Lisätiedot

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen LAPPEENRANNAN ENILLINEN YLIOPISO eknllnen tedekunta LU Energa Sähkökukaan kvmassan vakutus saunan energankulutukseen Lappeenrannassa 3.6.009 Lass arvonen Lappeenrannan teknllnen ylopsto eknllnen tedekunta

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi 6/ VÄRÄHTEYMEKANKKA SESS 6: Evvle sysee JHDANT Use äyä pplee uodos sysee vod orv yhde vpussee evvlell llll os se pplede se/ul-se vod lusu s oord vull. Tällö sysee geoers vod uodos yheyde se e pplede leloe

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

01/2013. Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995 2008. Eläketurvakeskus. Ilpo Suoniemi

01/2013. Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995 2008. Eläketurvakeskus. Ilpo Suoniemi 0/203 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 4 Köhden dnamkka Suomessa 995 2008 Ilpo Suonem Eläkeurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 0/203 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA S I G N A A L I T E O R I A, O S A I I I TL98Z SIGNAALITEORIA, OSA III 44 3 Signaalin suodaus...44 3. Sysmin vas aikaasossa... 44 3. Kausaalisuus a sabiilisuus... 46 3.3 Vas aauusasossa... 46 3.4 Ampliudivas

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS

SytytysjarjestelmaDIIAPCLH2.4, LH2.4 ETS 6 SyyysjarjesemaD/APCLH 24 LH 24 ETS SyyysjarjesemaDAPCLH24 LH24 ETS 75 cy 100 122A YE 2 +30 230 1063 RO 0 1019 101A RO 25 RO 40 101C RD 25 J73 123 123A CNWH 1S CN/WH 1 13122A J 342A 22 20 YE 10 1 1CY

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' .

r aisema-arkkitehti d.u k k a r uviot ovat yksityiskohta NAldala ri..1.r,:..1.,.t -Tf puutarhaan 'rit tr;, i :l :.:!! '&i' . ) u u t a r h a no n s u u n n t e l l u t r asema-arkkteht 3 r t av o n S c h o e n a c h. S t a n l e y - k o roan u s e nt o m - r t K d s t o n np a n o k u o s e n r s p r a a t o n l d h t e e nk

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA

MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA Pellervon aloudellsen ukmuslaoksen yöpaperea Pellervo Economc Research Insue Workng Papers N:o 19 (oukokuu 1999) MUUTTOLIIKKEEN ENNUSTAMISESTA An Moso* Helsnk, oukokuu 1999 ISBN 951-8950-97-0 ISSN-1455-4623

Lisätiedot

KUntotorni SAMKin liiketalouden opiskelijoiden toimittama julkaisu

KUntotorni SAMKin liiketalouden opiskelijoiden toimittama julkaisu KUnoorni SAMKin liikealouden opiskelijoiden oimiama julkaisu Juuja Kunoilun Maailmasa 1 OMISTAJAN SANAT.. SISALLYS Kunoorni on ollu ny paikallaan jo kuusi vuoa Ise uusuin ensikerran Kunoorniin vuonna 2008,

Lisätiedot

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa URUN AMMAIKORKEAKOULU YÖOHJE (7) FYSIIKAN LABORAORIO V.2 2.2 38E. MEKAANISEN VÄRÄHELYN UKIMINEN. yön tavote 2. eoraa yössä tutustutaan harmonsen mekaansen värähdyslkkeen omnasuuksn seuraavssa tapauksssa:

Lisätiedot

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto DEE-53000 Sähkömageese järjeselme lämmösro Lueo 8 1 Sähkömageese järjeselme lämmösro Rso Mkkoe Dfferessmeeelmä Numeersa rakasua haeaa aluee dskreeesä psesä. Muodoseaa verkko ja eseää dervaaa erousosamäärä.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA... 3 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 MAATALOUDEN HINTAINDEKSIN RAKENNE JA HINTASEURANTA NIMIKKEITTÄIN...

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 1/12 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääoimiaja vaihui 4 Haasaelu: Kummajainen nimelä kuraaori 6 Kuraaorj ensi keraa äänessä 7 Seniorisiheeri iedoaa 9

Lisätiedot

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi

JLP:n käyttämättömät mahdollisuudet. Juha Lappi JLP:n äyämäömä mahdollisuude Juha Lappi LP ehävä p z = a x + b z 0 Max or Min (.) 0 0 = = subjec o he following consrains: c a x + b z C, =,, q p q K r (.2) = = m n i ij K (.3) i= j= ij x xw= 0, =,, p

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen)

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen) mks? Osaamsen näkyväks tekemnen (kärkaheden ympärlle) Nostaa verkoston ssällä tetosuutta erlassta osaajsta, tomnnasta ja resurssesta. Jokanen pääsee jakamaan oma kokemuksaan ja osaamstaan (hljasen tedon

Lisätiedot

10.5 Jaksolliset suoritukset

10.5 Jaksolliset suoritukset 4.5 Jaksollset suortukset Tarkastellaa tlaetta, jossa asakas tallettaa pakktllle tostuvast yhtäsuure rahasumma k aa korkojakso lopussa. Asakas suorttaa talletukse kertaa. Lasketaa tlllä oleva pääoma :e

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

Välipalareseptiopas ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT

Välipalareseptiopas ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT ÄIJÄT. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät. HyvinVoivat Äijät HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT HYVINVOIVAT Välipalaresepiopas 1 ä Sisällyslueelo Pähkinä-joguri... 4 Tofuorilla... 6 Ruispaaholeivä hunajalla... 8 Hedelmäkippo... 10 Omenapuuro... 12 Juusovarras... 14 Mansikkasmoohie... 16 15-v. 16-v. Keskimääräise

Lisätiedot

Yrityksen teoria ja sopimukset

Yrityksen teoria ja sopimukset Yrtyksen teora a sopmukset Mat-2.4142 Optmontopn semnaar Ilkka Leppänen 22.4.2008 Teemoa Yrtyksen teora: tee va osta? -kysymys Yrtys kannustnsysteemnä: ylenen mall Työsuhde vs. urakkasopmus -analyysä Perustuu

Lisätiedot

Cointegration between Fama-French Factors

Cointegration between Fama-French Factors 1 Conegraon beween Fama-French Facors Absrac Yhesnegrounesuudella on mona sovelluksa rahouksessa ja mulla eeen alolla, jossa ukaan akasarjoja ja nden välsä rppuvuua. Analyys on arkoeu epäsaonaarsen akasarjojen

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot