HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

2 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 4 Henkilöstön määrä vuoden lopussa... 5 Säännöllinen työaika... 5 Säännöllisen työajan jakautuminen... 6 Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön vaihtuvuus... 7 Henkilöstön eläköityminen... 8 Henkilökohtaisen eläkeiän täyttyminen... 9 HENKILÖSTÖN HANKINTA JA SISÄINEN LIIKKUVUUS... 9 Täyttölupamenettely... 9 Haku- ja valintamenettely... 9 Työnantajakuvan vahvistaminen Hakijamäärät ja työpaikat OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Henkilöstöjohtamisella huipulle hanke Henkilöstökoulutuksiin osallistuneiden määrä KANNUSTAVA PALKKAUS Palkkakustannukset TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN JA EDISTÄMINEN Työhyvinvointiohjelma Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Varhaiseläkemaksut Työterveyshuolto Työkyvyn tukeminen Sporttipassi Kuntosalit Kalakukko-Spurtti STRATEGISEN HENKILÖSTÖTIEDON TUOTTAMINEN HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT Sivu 1 / 21

3 JOHDANTO Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla voidaan mm. seurata henkilöstövoimavarojen kehityslinjoja ja henkilöstötyön tuottavuutta. Henkilöstösuunnittelu on kytketty talousarvion valmisteluun ja käyttösuunnitelmiin. Henkilöstökertomusta tarvitaan henkilöstövoimavaran määrän ja laadun ennakoitiin sekä muuhun henkilöstön kehittämiseen. Se on tarkoitettu luottamushenkilöiden, kaupungin johdon, palvelualueiden, henkilöstöjärjestöjen sekä ulkoisten sidosryhmien käyttöön. Tämä henkilöstökertomus sisältää kaupungin kaikki palvelualueet, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja liikelaitokset lukuun ottamatta Kuopion Energiaa. Tasa-arvon toteutumista seurataan mm. henkilöstökertomuksen tunnusluvuilla. Tunnusluvut on tuotettu naisista ja miehistä erikseen sekä molemmista yhteensä kaikkialla, missä se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Henkilöstövoimavaran muutokset Henkilöstön määrään tarkastelujaksolla vaikuttaneita rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia: Vuosi Tapahtuma Henkilöstömäärän kasvu 2012 Servica -liikelaitoskuntayhtymään siirtynyt henkilöstö 2013 Nilsiän kaupungista ja Siiliset peruspalvelukeskuksesta siirtynyt vakinainen henki- löstö 2013 Maaningan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksella siirtynyt henkilöstö 2013 Koillis-Savon kansalaisopiston yhteistoimintasopimuksella + 7 siirtynyt henkilös- tö(päätoiminen henkilöstö) Henkilöstömäärän väheneminen Koillis-Savon kirjaston yhteistoimintasopimuksella siirtynyt henkilöstö 2013 Servica-liikelaitoskuntayhtymään siirtynyt henkilöstö Henkilöstöseurannan muutoksia Kuopion kaupungin henkilöstöseurannassa käytettävä tietovarasto on uusittu. Samassa yhteydessä on muutettu henkilöstömäärän laskentatapa. Aikaisempina vuosina henkilöt on laskettu kuuluvaksi jokaiseen yksikköön, mistä heille on maksettu palkka. Tästä syystä sama henkilö on voinut tulla lasketuksi useampaan kertaan. Vuoden 2013 laskentaa muutettiin niin, että jokainen lasketaan vain kerran työyksikön perusteella. Henkilöresurssien laskenta on nyt tarkempaa, kuin aiemmin. Tämän henkilöstökertomuksen tiedot vertailuvuosilta on laskettu uudelleen, jotta ne ovat vertailukelpoisia kertomusvuoden lukujen kanssa. Sivu 2 / 21

4 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS Työnantajapalvelun tehtävänä on muun muassa: tukea, ohjata, innostaa ja luoda edellytyksiä esimiehille ja johtajille onnistua henkilöstöjohtamisessaan, kytkeä henkilöstötyö osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja tuottavuustyötä tuottaa johtamisen tueksi strategista henkilöstötietoa Tavoitteet pidemmän aikavälin henkilöstötyölle on asetettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä henkilöstöohjelmassa. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty talousarviossa. Tavoitteena on, että jokainen esimies ottaa vastuulleen henkilöstötyön kokonaisuuden oman yksikkönsä osalta. Hän voi omalla johtamisellaan olennaisesti vaikuttaa yksikkönsä henkilöstökustannuksiin ja henkilöstötyön tuottavuuteen. Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstötyön tuottavuudesta vastaavat lähiesimiehet suhteessa henkilöstöönsä toteuttamalla henkilöstöohjelman mukaista henkilöstöjohtamista. Tavoitteena on parantaa henkilöstön suorituskykyä. Esimies vahvistaa henkilöstönsä osaamista, motivaatiota, työhyvinvointia sekä työpaikan työturvallisuutta suunnitelmallisesti. Palvelutuotanto pystytään toteuttamaan nykyistä vähäisemmillä resursseilla. Henkilöstötyön tuottavuus nousee, kun tekemättömän työn kustannukset minimoidaan. Tekemättömän työn välittömiä kustannuksia ovat sairaus- ja tapaturma-ajan palkat, varhaiseläke- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä työterveyshuollon kustannukset. Välillisiä kustannuksia ovat sijaistyövoiman hankinta ja heidän perehdyttämisensä, sijaistyövoiman palkat, henkilöstö- ja palkkahallinnon kustannukset, esimiestyön kustannukset yms. Elinkeinoelämän keskusliiton laskelmien mukaan välillisten kustannusten osuus nostaa sairausajan kustannukset kolminkertaisiksi. Kaupunki maksoi vuonna 2013 sairausajan palkkoja ydinkaupungin osalta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Näin siitäkin huolimatta, että kaupungin henkilöstömäärä kasvoi Nilsiän kuntaliitoksella ja isäntäkuntajärjestelyillä. EK:n laskentamallin mukaan saavutettu kokonaishyöty on jopa kolminkertainen eli Saavutettu tuottavuushyöty on seurausta esimiesten hyvästä työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisesta, hyvistä toimintamalleista ja niitä tukevista tietojärjestelmistä. Henkilöstön suorituskyky on parantunut ja se on osaltaan antanut mahdollisuuden vähentää henkilöstöä. Henkilöstön osaamisen ja motivaation vaikutusta tuottavuuden parantumiseen ei ole mahdollista arvioida tunnusluvuilla vuoden 2013 osalta. Sen voi kuitenkin todeta, että henkilöstömäärän vähentäminen ei ole perustunut henkilöstön parempaan osaamiseen tai motivaatioon vaan laskennalliseen vähentämisvelvollisuuteen. Osaamista ei myöskään nähdä kaupunkitasoisena resurssina, jota pitää kehittää kaupungin kokonaisedun ja tuottavuuden näkökulmasta. Osaamisen ja motivaation johtamisessa on vielä paljon parannettavaa ja käyttämätöntä tuottavuuspotentiaalia. Työnantajapalvelu on kehittänyt henkilöstö- ja palkkahallintoa yhteistyössä palvelualueiden ja Kuhilas Oy:n kanssa. Perinteisiä palkka-aineiston tallennukseen perustuvia prosesseja on sähköistetty siirtymällä yhä enemmän tiedon siirtoon järjestelmästä toiseen. Tiedon siirron ansioista prosesseissa on voitu luopua tallentamisesta ja moninkertaisesta työstä. Tuottavuushyödyt näkyvät kaupungin ja Kuhilas Oy:n palvelumaksuissa. Palkkalaskelman hinta oli 17,09 vuonna Vuodelle 2013 sovittu hinta oli 10,50 /palkkalaskelma. Lopulliseksi hinnaksi muodostui 6 % alhaisempi hinta eli 9,87. Tuottavuuden parantuminen on realisoitu siten, että Kuhilas on käyttänyt luonnollista poistumaa hyödyksi ja/tai ottanut uusia asiakkaita palkkaamatta lisähenkilökuntaa. Sivu 3 / 21

5 ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Talousarvion henkilöstötyön strategiset tavoitteet: Henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu organisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa sekä ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia Kaupungin tuottavuusohjelmassa määritelty 200 htv:n vähennys toteutuu vuoteen 2016 mennessä Ennakoivan henkilöstösuunnittelun tarkoituksena on määritellä toimenpiteet, joilla työnantaja parantaa jatkuvasti ja suunnitelmallisesti henkilöstön suorituskykyä. Se tapahtuu vahvistamalla henkilöstön osaamista, motivaatiota, työhyvinvointia sekä parantamalla työpaikkojen työturvallisuutta. Ennakoivaa henkilöstösuunnittelua toteutettiin osana talousarvio- ja käyttösuunnitelmaprosessia, jonka varjoon se jäi. Käytännössä kaupungin henkilöstösuunnittelu kohdentui henkilöstömäärän vähentämiseen, eikä siihenkään saatu kokonaisvaltaista otetta. Henkilöstön sijoittelua organisaation tehtäviin on ohjattu täyttölupamenettelyllä ja sisäisellä rekrytoinnilla. Esimiehiä on kannustettu sisäisiin tehtäväjärjestelyihin rajaamalla ne täyttölupamenettelyn ulkopuolelle. Ydinkaupungin henkilöstömäärä väheni tavoitteen mukaisesti ja henkilöstömenot jäivät 3,5 M budjetoitua vähäisemmiksi. Henkilöstömäärän väheneminen ei tapahtunut henkilöstösuunnitelman mukaan, vaan monella muulla tavalla. Henkilöstö käytti palkattomia vapaita, kaupunki ei saanut rekrytoitua henkilöstöä, rekrytointeja viivästytettiin, henkilöstöä siirtyi Servicaan, sairastavuus laski, määräaikaisen henkilöstön käyttö väheni yms. Saavutettu tulos on sinänsä hyvä. Se ei ole pidemmän päälle kestävä, koska tavoitetta ei saavutettu pysyvillä keinoilla eikä suunnitelmallisesti. Kertaluonteisten säästökeinojen käyttö näyttää jatkuvan. Kaupungin henkilöstömäärän vähentäminen ei voi perustua valtion tuottavuusohjelman tapaan ajatukselle jättää joka toinen palvelualueilla vapautuva tehtävä täyttämättä. Tämä ei ole mahdollista, koska kuntien palvelutuotanto on sidottu lakisääteisiin velvollisuuksiin, henkilöstömitoituksiin, aikarajoihin sekä työturvallisuuslain edellyttämään työn mitoitukseen. Samaan aikaan palvelujen ostot asiakkaille kasvavat enemmän kuin mitä henkilöstömäärärahoissa säästetään. Tavoitteiden ja todellisuuden välillä on ristiriita. Jatkuvasti kasvava palvelutuotanto tarvitsee henkilöstöä ja asiakaspalveluita ostetaan kasvaviin asiakastarpeisiin yhä enemmän. Yhtiöitettyjen tukipalvelujen tuottavuutta kehittämällä voidaan resursseja suunnata paremmin kuntalaisille suunnattujen palvelujen tuotantoon. Sivu 4 / 21

6 Henkilöstön määrä vuoden lopussa HENKILÖIDEN MÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA VV KUNTALIITON LASKENTAMALLI Vuoden 2013 lopussa kaupungin palveluksessa oli 5578 henkilöä. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 koko henkilöstön määrä kasvoi 304 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä on 77 %. Määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 52 henkilöllä. Tukityöllistettyjen määrä kasvoi 24 henkilöllä. Vakinaisia oli työkierrossa 167 henkilöä.vuoden 2013 lopussa osa-aikatyötä tekeviä oli 11 % henkilöstöstä (598 henkilöä, joista 489 naista ja 109 miestä). Säännöllinen työaika Muutos % Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. edell. vuosi Henkilöitä yhteensä ,8 Vakinainen ,2 Varahenkilö ,9 Määräaikainen ,0 Oppisopimussuhteinen ,0 Sijainen ,7 Tilapäinen ,0 Työllistetty ,3 Vakinainen työkierrossa ,4 Vuosi SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA HENKILÖTYÖVUOSINA htv Naiset Miehet Sivu 5 / 21

7 Säännöllisen työajan jakautuminen SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN JAKAUTUMINEN TEHTYYN TYÖAIKAAN JA PALKALLISIIN POISSAOLOIHIN V Tehty työaika 82,6 % Muu 0,4 % Perhevapaa 0,7 % Kuntoutus Tapaturma 0,1 % 0,2 % Sairaus 3,9 % Loma 12,2 % Tehdyn työajan osuus säännöllisestä työajasta vuonna 2013 oli 82,6 % (naiset 82,0 %, miehet 84,1 %). Tehdyn työajan osuus on alentunut yhteensä 0,3 prosenttiyksikköä vuodesta Vuoteen 2012 verrattuna vuosilomien osuus on kasvanut (0,4 prosenttiyksikköä), sairauslomien osuus on alentunut (0,2), perhevapaiden osuus on kasvanut (0,1) ja muiden vapaiden, mm. henkilöstön vapaaehtoisten vapaiden, osuus on kasvanut (0,2). Henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 48,0 vuotta (naiset 47,9 vuotta, miehet 48,4 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on vuodesta 2012 alentunut 0,3 vuodella. Vuoden 2013 lopussa vakinaisesta henkilöstöstä 50 vuotta täyttäneitä oli 2212 henkilöä (50 %), ja 60 vuotta täyttäneitä 483 henkilöä (11 %). Henkilökohtaisen eläkeikänsä ohittaneita vuoden 2013 lopussa oli 51 henkeä (30 naista, 21 miestä). Vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä vuoden 2013 lopussa oli vuotiaat (909 henkilöä). Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 37,3 vuotta (miehet 38,4 vuotta ja naiset 36,9 vuotta). Määräaikaisella henkilöstöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä muita kuin vakinaisia ja työllistettyjä henkilöitä. Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma eroaa selvästi vakinaisen henkilöstön ikäjakaumasta. Määräaikaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä oli 74 % (3244 naista, 1142 miestä). Sivu 6 / 21

8 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöitä VAKINAISEN HENKILÖSTÖN TULO- JA LÄHTÖVAIHTUVUUS Tulovaihtuvuus Lähtövaihtuvuus 400 (15,6 %) ,2 % (11,9 %) (8,0 %) (7,5 %) 100 (5,3 %) Lähtövaihtuvuusprosentti on kaupungin palveluksesta poistuneiden vakinaisten henkilöiden määrän suhde koko vakinaisen henkilöstön määrään. Vastaavasti tulovaihtuvuusprosentti on kaupungin palvelukseen palkattujen vakinaisten henkilöiden määrän suhde koko vakinaisen henkilöstön määrään. Vuoden 2011 tulovaihtuvuutta lisäsi Karttulan kunnan liittyminen Kuopion kaupunkiin, ja lähtövaihtuvuutta henkilöstön siirtyminen toimintansa aloittaneeseen Servica liikelaitoskuntayhtymään (palvelussuhde Kuopion kaupungilla päättyi ). Vuoden 2013 tulovaihtuvuutta lisäsi Nilsiän kaupungin liittyminen Kuopion kaupunkiin sekä isäntäkuntamallilla käynnistetyt palvelut. Lähtövaihtuvuutta lisäsi hajautetun laitoshuollon henkilöstön siirtyminen Servica -liikelaitoskuntayhtymään. Vuonna 2012 ei ollut henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuuteen vaikuttavia rakenteellisia palvelutuotannon muutoksia. Sivu 7 / 21

9 Henkilöstön eläköityminen Henkilöitä 200 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEET Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Vanhuuseläke Varhennettu vanh.eläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Vuonna 2013 siirtyi kaupungin palveluksesta 125 henkilöä vanhuuseläkkeelle (93 henkilöä v. 2012) ja 30 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle (28 henkilöä v. 2012). Vanhuuseläkkeiden osuus kaikista eläkkeistä on 79,1 %., kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 5,3 prosenttiyksikköä. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä oli vuonna 62,4 vuotta.vuoden 2013 lopussa osa-aikaeläkkeellä oli 186 henkilöä (160 naista ja 26 miestä). Eniten osa-aikaeläkeläisiä oli Kasvun ja oppimisen palvelualueella (68), Perusturvan palvelualueella (47) ja Terveydenhuollon palvelualueella (26). ELÄKEPOLITIIKAN TUNNUSLUKUJA Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 62,5 62,7 62,4 Vanhuuseläkkeiden osuus eläkkeistä % 69,2 73,8 79,1 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet kpl Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet kpl Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet kpl Henkilökohtaisen eläkeiän ohittaneita Sivu 8 / 21

10 Eläkkeiden määrä Henkilökohtaisen eläkeiän täyttyminen 250 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN ELÄKEIÄN TÄYTTYMINEN Naiset Miehet Käytettävissä olevien tietojen perusteella 1660 työntekijää (138 työntekijää/vuosi) saavuttaa henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän vuoden 2025 loppuun mennessä. Opettajat ja Kuopion Energia -liikelaitoksen henkilöstö eivät sisälly lukuun. Vuonna 2013 eläkkeelle jääneiden kokonaismäärä oli 1,3 kertaa vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä. Henkilökohtaisen eläkeikänsä ohittaneita vuoden 2013 lopussa oli 51 henkilöä (30 naista, 21 miestä). HENKILÖSTÖN HANKINTA JA SISÄINEN LIIKKUVUUS Täyttölupamenettely Kuopion kaupungin rekrytoinneissa edettiin kaupungin johdon linjaaman toimintamallin mukaisesti. Yli puoli vuotta kestäviin rekrytointeihin vaadittiin täyttölupa. Kaupunginjohtajan johtoryhmän käsittelystä vapautettiin maaliskuussa 2013 opetushenkilöstön, lääkäreiden, psykologien ja varhaiskasvatuksen päivähoitoasetuksen 6 :n mitoituksen piirissä olevat tehtävät. Teatterin taiteellisen henkilöstön rekrytointi ei myöskään vaadi täyttölupaa. Haku- ja valintamenettely Sisäinen liikkuvuus oli aina ensimmäinen tapa täyttää avoimeksi tullut tehtävä. Kaikki tehtävät olivat ensin 7 päivää sisäisessä haussa sisäisen liikkuvuuden edistämiseksi. Rekrytoinneissa noudatettiin yhdenvertaisuusperiaatetta läpi prosessin; työpaikkailmoitukset ja valintakriteerit olivat sukupuolineutraaleja, palkkaus kerrottiin jo hakuilmoituksessa, haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa kaikille haastateltaville ja haastatteluista tehtiin kirjallinen yhteenveto. Rekrytoinneissa noudatettiin Kuopion kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden kirjallista valintaohjetta. Erityisesti viestintään ja tiedottamiseen rekrytointiprosessin osallisille kiinnitettiin huomiota työnantajakuvan näkökulmasta. Kaikkien avoimien tehtävien/virkojen julkaisukanavina käytettiin vähintään sisäistä intranetiä, Kuntarekry.fi, Kuopiorekry.fi ja mol.fi-sivustoja. Avoimet virat ilmoitettiin lisäksi virallisella ilmoitustaululla. Osassa Sivu 9 / 21

11 rekrytoinneista käytettiin julkaisukanavana Savon Sanomia, Helsingin Sanomia, ammattijulkaisuja ja muita sähköisiä kanavia. Lehti-ilmoitukset julkaistiin niin, että samassa julkaisussa olivat kaikki julkaisuun tarkoitetut avoimet työpaikat tarjolla samassa ilmoituksessa kaupunginjohtajan johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Palvelualueiden niin halutessa rekrytoinnissa käytettiin apuna asiantuntijaorganisaatiota. Asiantuntijaapu tuli mukaan haastattelujen jälkeen. Asiantuntijakustannuksissa säästettiin noin 2/3 verrattuna siihen, jos asiantuntija olisi ollut mukana koko rekrytointiprosessissa. Vuoden 2013 aikana käytettiin ulkopuolista asiantuntijaa viidessä rekrytoinnissa. Ensimmäisen kerran kaikkien kesätyöntekijöiden työsopimusten valmistelu ja postitus hoidettiin keskitetysti rekrytointipalvelusta. Koululaisten rekrytoinnissa kesätöihin testattiin nimetöntä rekrytointia. Rekrytoinneissa (sekä kohdennetuissa että sijaisrekrytoinneissa) käytettiin kattavasti sähköistä Kuntarekry -järjestelmää. Työsopimusten määrä saatiin vähenemään edellisestä vuodesta mm. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vakituiseen työsuhteeseen palkkaamalla varahenkilöstöllä. Palvelualueiden esimiehien ja heidän varahenkilöidensä kouluttamista järjestelmän käyttöön jatkettiin yhteiskoulutuksilla, vierihoidolla ja puhelinneuvonnalla varmistaen käyttäjien järjestelmäosaaminen. Työnantajakuvan vahvistaminen Rekrytointipalvelu osallistui yhdessä palvelualueiden asiantuntijoiden kanssa paikallisiin ja kansallisiin rekrytointitapahtumiin työvoimansaatavuuden turvaamiseksi ja työnantajakuvan vahvistamiseksi. Lisäksi alueen oppilaitoksissa käytiin kertomassa Kuopiosta työnantajana. Yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Ylä-Savon Soten kanssa jatkettiin tunnusteluja ammattitaitoisten hammaslääkäreiden ja sairaanhoitajien saamiseksi alueelle tulevaisuudessa mm. Espanjasta MOK-hankkeen osana. Hakijamäärät ja työpaikat Ajalla Kuopion kaupungilla oli avoinna 616 työpaikkaa, joista 513 oli työsuhteisia ja 103 virkasuhteisia. Työpaikkoja oli avoinna 133 kpl vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hakijoita työpaikkoihin oli 7689 (12,49 hakijaa/työpaikka). Sijaistarpeita oli kpl (v kpl) ja niiden täyttöaste oli 91 % (vuosi %). Valtakunnallinen täyttöaste on 76 %. Sijaistarpeiden määrä ei itsessään ole kasvanut merkittävästi, vaan selittävänä tekijänä on käyttäjien lisääntyminen (Nilsiä, Maaninka) ja järjestelmän käytön laajeneminen palvelualueilla verrattuna edelliseen vuoteen. REKRYTOINNIN TUNNUSLUKUJA Avoimet työpaikat Hakijoiden määrä Hakijoita/työpaikka 22,26 12,5 Sijaistarpeita Sijaistarpeiden täyttöaste 85 % 91 % OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Talousarvion henkilöstötyön strategiset tavoitteet: Henkilöstön osaamisen johtaminen perustuu kaupungin strategisiin painopisteisiin, toimintaympäristön muutoksiin sekä tuottavuusohjelman toteuttamiseen Sivu 10 / 21

12 Osaamisen johtamisella kytketään henkilöstön osaamisen kehittäminen kaupungin toiminnan tavoitteisiin. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on palvelutuotannon tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen. Vuonna 2013 kehittämisen painopisteenä oli esimiestyön kehittäminen. Esimiehet arvioivat omaa johtamisosaamistaan suhteessa esimiestyölle asetettuihin osaamisvaatimuksiin. Esimiesten kehityskeskustelulomake uudistettiin ja kehityskeskustelussa käytiin läpi osaaminen toiminnan, talouden ja henkilöstön näkökulmista. Tavoitteiden edellyttämän osaamisarvion perusteella laadittiin kehityskeskustelussa esimiehen henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jota seurataan toimintakauden aikana. Henkilöstöjohtamisella huipulle hanke Esimiestyön johtamisen kehittämisen uudistamisen mahdollistaa Tekesin tukema Henkilöstöjohtamisella huipulle Liideriohjelman hanke ( ). Hankkeen päätavoitteena on parantaa esimiesten johtamisosaamista. Kohderyhmänä ovat asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat. Hankkeen tavoitteena on - määritellä esimiehille työnantajan edellyttämät osaamisvaatimukset henkilöstö-, talous-, prosessiasiakas- ja toiminnan johtamisessa - arvioida kunkin esimiehen osaaminen suhteessa kriteereihin, - valmistella jokaiselle esimiehelle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, - luoda kehityskeskusteluympäristö henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseksi ja arvioimiseksi toiminnan, henkilöstön ja talouden johtamisessa, - luoda henkilöstösuunnittelun toimintamalli, - toteuttaa edellä mainitut asiakokonaisuudet toiminnallisesti tietojärjestelmään, jonka käyttö voidaan laajentaa kaikille kunnille Hankkeen puitteissa on otettu käyttöön KuntaHR-ohjelma, jonka käyttöön esimiehet on koulutettu.. Henkilöstökoulutuksiin osallistuneiden määrä Kaupunkitasoisesta henkilöstön koulutuksesta on huolehdittu keskitetyn koulutusohjelman avulla. Palvelualueet ovat huolehtineet henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta. Kokonaisuudessaan henkilöstön koulutus- ja kehittämiskustannukset vuonna 2013 olivat 0,59 % maksetuista palkoista. Koulutettavapäiviä oli Palvelualueiden osuus tästä oli koulutettavapäivää ja keskitetyn henkilöstökoulutuksen osuus 1613 koulutettavapäivää. Osallistujia oli yhteensä 6006, joista naisia 4353 ja miehiä Palvelualueiden osuus tästä oli 3455, naisia 2326, miehiä 1129 ja keskitetyn henkilöstökoulutuksen osuus 2551, naisia 2027, miehiä 524. Naisilla oli keskimäärin 1,05 osallistumiskertaa ja miehillä 1,17 osallistumiskertaa. KOULUTUKSEN TUNNUSLUKUJA Osanottajat naisia miehiä Koulutettavapäivät (kpv) Kpv/hlö 3 3,6 2,4 Kustannukset /kpv 84,00 79,70 75,70 Kustannukset % koko kaupungin palkkasummasta 0,77 % 0,85 % 0,59 % (Palkkasumma ei sisällä työllistettyjä, Pelastuslaitosta, Kuopion Energiaa eikä työnantajakuluja.) Sivu 11 / 21

13 lkm KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET HENKILÖT JA KOULUTETTAVAPÄIVÄT Osallistuneet henkilöt Koulutettavapäivät Pohjois-Savon pelastuslaitos ei sisälly lukuihin KANNUSTAVA PALKKAUS Talousarvion henkilöstötyön strategiset tavoitteet: Palvelujen tuottaminen entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin tulospalkkausta ja henkilökohtaista palkkaa käyttämällä Kaupunginhallitus hyväksyi kannustavan palkkauksen tavoitteet, perusteet ja rahoitusmallin. Sen perusteella työnantajapalvelu on jatkanut kokonaisuuden valmistelua yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa asettamalla valmistelutyöryhmän. Kuopion kaupungin palkkausjärjestelmää ei käytetä johtamisen välineenä, koska sitä ei ole kytketty toiminnan tuloksiin eikä vaikuttavuuteen, kehittämiseen, asiakastyytyväisyyteen, tuottavuuteen eikä henkilöstön motivointiin. Talousarviosta poistettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ammattiryhmäkohtaisten palkkaratkaisujen toteuttaminen osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Palkkakustannukset Sivu 12 / 21

14 milj PALKKAKUSTANNUKSET Palkat Työllistettyjen palkkakustannukset eivät sisälly lukuihin Henkilöstön palkkakustannukset ilman työnantajakuluja kasvoivat 17 miljoonalla eurolla vuoteen 2012 verrattuna (8,8 %). Työnantajakustannukset mukaan lukien kasvu oli 22 miljoonaa euroa (8,6 %). Palkkakustannusten kasvuun vaikuttivat kuntaliitos yms. tekijät sekä toteutettu yleiskorotus. Kokoaikaisen henkilöstön keskimääräinen verollinen bruttoansio kuukaudessa vuonna 2013 oli euroa. Miesten keskimääräinen bruttoansio oli euroa ja naisten euroa (84 % miesten bruttoansiosta). TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN JA EDISTÄMINEN Talousarvion henkilöstötyön strategiset tavoitteet: Henkilöstön työhyvinvoinnin johtaminen on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista Työturvallisuuden johtaminen on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista Työhyvinvointia edistävillä toimintamalleilla voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloista aiheutuviin kustannuksiin, varhe- ja eläkemaksuihin ja tilapäisen työvoiman käyttöön. Työhyvinvoinnin toimintamallien omaksuminen jokapäiväiseen johtamiseen ja osaksi henkilöstön työyhteisötaitoja on työantajana keskeinen tavoite. Uudelleensijoituksia oli 30, joista suurin osa kohdistui hoitohenkilöstöön. Uusia tehtäviä on löytynyt mm. vanhusten päiväkeskustoiminnasta ja näissä tehtävissä on voitu hyödyntää työntekijöiden pitkäaikaista työkokemusta ja ammattitaitoa vanhusten hoidossa. Kaikille ei kuitenkaan löytynyt uutta työtä oman ammatin pohjalta vaan osa on koulutettu uuteen ammattiin pääasiassa oppisopimuksella mm. toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin (merkonomin oppisopimuskoulutus). Tehtävien kevennystä ja sisäisiä siirtoja on lisäksi tehty kymmenittäin mm. varhaiskasvatuksen tehtävissä ja vanhuspalveluissa esim. siirtämällä työntekijöitä eri osastoille tai huomioimalla työvuorojen suunnittelussa terveyteen liittyviä rajoitteita. Sivu 13 / 21

15 Parhaiten sijoitukset onnistuvat, jos työkykyongelmiin puututaan ajoissa ja niitä lähdetään selvittämään ja tekemään muutoksia/kevennyksiä tehtäviin. Pitkät sairauspoissaolot tekevät uudelleensijoituksen vaikeammaksi ja prosessit työkokeiluineen kestävät usein 1-2 vuotta, lisäksi mahdollinen uudelleen koulutus. Joskus joudutaan esim. työaikaa muuttamaan takaisin kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön ja tällöin kokeiluaikaa on myös jatkettava. Uuden tehtävän rahoituksen löytäminen vie myös aikaa ja tarvitaan väliaikaisrahoitusta siirtymäajalle. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on entistä tärkeämpää ja siinä pitää pystyä huomioimaan paremmin myös nykyisen henkilöstön osaaminen ja mahdollisuudet kouluttautua uusiin tehtäviin. Työhyvinvointiohjelma Kaupunginhallituksen hyväksymässä työhyvinvointiohjelmassa on työhyvinvointitoiminnan johtamiselle asetettu seuraavat päätavoitteet: 1) työhyvinvoinnin edistäminen, 2) menetettyjen työpäivien kustannusten hallinta ja 3) työurien pidentäminen. Vuoden 2013 aikana keskeisenä kehittämiskohteena olivat esimiesten henkilöstöjohtamistaidot. Työhyvinvoinnin edistämiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi esimiehiä koulutettiin aktiivisen aikaisen tuen toimintamallin käyttöön. Kesäkuussa 2013 otettiin käyttöön poissaolojen ja puheeksi ottojen sähköinen hälytysjärjestelmä ESS -henkilötietojärjestelmään. Esimiehelle tulee sähköpostiin ilmoitus, kun hänen työntekijällään täyttyy mikä tahansa aktiivisen aikaisen tuen hälytysrajoista. Hälytysrajan täyttyessä esimiehen on otettava asia puheeksi työntekijän kanssa. Sähköisen järjestelmän käyttöönoton jälkeen sinne on kirjattu 1766 puheeksi ottoa esimiehen ja työntekijän välillä. Näistä 1060 johti seurantakeskusteluun, 574 erilaisiin työpaikalla tehtäviin järjestelyihin, 66 kolmikantaneuvotteluun ja 43 sovellettuun työhön. Puheeksi otoista 23 johti uuteen tehtävään siirtymiseen järjestetyssä työhyvinvointiseminaarissa palkittiin hyvistä työhyvinvointikäytännöistä. Palkinnon saivat Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut, Kuopion Lyseon lukio ja Terveydenhoitoyksikkö. Sairauspoissaolot Sivu 14 / 21

16 Kal.pv 25 SAIRASTAVUUS KALENTERIPÄIVÄÄ PER HENKILÖTYÖVUOSI ,4 18,0 17, ,4 16,3 15,3 12,0 11,4 12, Naiset Miehet Kaikki Henkilöstön sairaus-, tapaturma- ja kuntoutuspoissaolojen osuus säännöllisestä työajasta vuonna 2013 oli 4,2 %, kun se vuonna 2012 oli 4,4%. Sairauspoissaolot suhteessa säännölliseen työaikaan vähenivät yhdellä (1) kalenteripäivällä vuodesta 2012 vuoteen Naisten sairauspoissaolot vähenivät 1,6 ja miesten sairauspoissaolot kasvoivat 0,6 kalenteripäivällä. Sairauspoissaoloista vapaa-ajan tapaturmien osuus vuonna 2013 oli 2220 kalenteripäivää (0,4 kalenteripäivää /htv). Yli 14 kalenteripäivää kestäneitä sairauspoissaoloja vuonna 2013 oli 62,8 % kaikista sairauslomapäivistä (53962 kalenteripäivää). Ne jakautuivat 1050:lle eri henkilölle (828 naista, 222 miestä). Sairastaneita henkilöitä oli kaikkiaan 4764, joista 3767 naista ja 997 miestä. Työtapaturmapoissaolot Vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa yhteistyössä pyritään nopeaan hoidon saamiseen ja lyhyisiin hoitoketjuihin mahdollisissa työtapaturmatilanteissa. Pohjolan kumppanuusverkostoa käytettäessä sovittu hoitoon pääsy on esim. magneettitutkimuksissa 3 5 arkipäivää ja leikkaustoimenpiteissä 5 arkipäivää. Sivu 15 / 21

17 kal.pv TAPATURMASTA AIHEUTUNEET SAIRAUSLOMAT KALENTERIPÄIVINÄ (PER HENKILÖTYÖVUOSI) (0,9) (0,8) 2458 (0,6) (0,9) (0,9) (0,6) 0 (1,2) (0,9) (0,6) Naiset Miehet Kaikki Tapaturmat koostuvat työ- ja työmatkatapaturmista sekä ammattitaudeista. Työtapaturmista aiheutuneita sairauspoissaoloja oli vuonna ,6 kalenteripäivää/htv, mikä on 0,3 kalenteripäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Varhaiseläkemaksut Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Sivu 16 / 21

18 Kuopion kaupungin varhaiseläkemaksut vv ennuste VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET ELÄKKEET LAJEITTAIN Lkm Lkm Lkm Omat palvelussuhteet: Työkyvyttömyyseläkkeet Kuntoutustuet Työttömyyseläkkeet Omat palvelussuhteet yhteensä *) Liittyneet palvelussuhteet: Työkyvyttömyyseläkkeet Kuntoutustuet Työttömyyseläkkeet Liittyneet palvelussuhteet yhteensä **)Siirtyneet palvelussuhteet: Työkyvyttömyyseläkkeet Kuntoutustuet Työttömyyseläkkeet Siirtyneet palvelussuhteet yhteensä Kuopion kaupunki *) Kuntaliitokset **) Purkautuneet kuntayhtymät Sivu 17 / 21

19 Työterveyshuolto Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Kuopion kaupungin työterveyshuoltopalvelut tuottaa Kallaveden Työterveys. Työpaikkaselvitykset ovat työterveyshuoltotoiminnan perusta. Niiden tavoitteena on työn ja työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja niiden terveydellisen merkityksen arviointi. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työpaikan altisteet, työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturmaja väkivaltavaarat. Myös ensiapuvalmiuden selvittäminen kuuluu työpaikkaselvitykseen. Tarvittaessa työterveyshuollon henkilöstö järjestää henkilöstöryhmille neuvontaa ja ohjausta. Ryhmille annettava aika voi koostua muun muassa työntekijöiden tai esimiesten voimavararyhmistä, työyhteisön ilmapiiri selvityksistä, erilaisista psykososiaalisista kartoituksista ja ryhmätapaamisista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti henkilöstölle järjestetään terveystarkastuksia vuosittain. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa tai riskialttiissa työssä tarkastukset tehdään 1 3 vuoden välein, muuten 5 vuoden välein. TYÖTERVEYSHUOLLON KOKONAISKUSTANNUKSET TTH:n kokonaiskust. milj. 2,17 1,89 2,10 Br. kust. /henk./vuosi 362,03 342,93 375,83 Ne. kust. /henk./vuosi 165,57 174,84 175,83 Bruttokustannukset henkilöä kohti kertovat, minkä verran työnantaja maksaa työterveyshuollolle jokaisesta työntekijästä. Nettokustannukset kertovat tilanteen Kelalta saatujen korvausten jälkeen. Kustannusten vaihteluun vaikuttaa paljon työterveyslääkärien saatavuus. Vuonna 2011 lukuihin vaikuttaa Karttulan kuntaliitos ja vuoden 2013 lukuihin Nilsiän kuntaliitos. TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET KELAN KORVAUSLUOKITTAIN % % Korvausluokka I Korvausluokka II Yhteensä Kaupunki tarjoaa henkilöstölle lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut, eli myös sairaanhoidon. Kela korvaa lakisääteisestä työterveyshuollosta (korvausluokka I) työnantajalle 60 % ja sairaanhoi- Sivu 18 / 21

20 dosta (korvausluokka II) 50 %. Lakisääteiseen eli ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat muun muassa terveystarkastukset, työkykyarviot ja työkykyneuvottelut. Palvelun käytön jakautuminen on hyvin sairaanhoitopainotteista. Henkilöstön kontakteja työterveyshuoltoon oli yhteensä kpl, joiden kokonaiskustannus oli M. Näistä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus oli 35 % ja sairaanhoidon osuus 65 %. Työnantajan tulisi pyrkiä vaikuttamaan työterveyshuollon käyttöön niin, että ennaltaehkäisevää osuutta pystyttäisiin kasvattamaan nykyistä selvästi suuremmaksi. Suurimmat sairauspoissaolojen aiheuttajat prosentteina 2013 Perustuu käynteihin työterveyshuollossa 47,0 17,9 22,7 12,4 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Hengityselinsairaudet Mielenterveyden ongelmat Muut Työkyvyn tukeminen Sporttipassi Kuopion kaupunki tarjoaa työntekijöilleen henkilöstöetuna vuosittaisen kulttuuri- ja liikuntaedun. Etu on järjestetty EventBrokers Oy:n sähköisellä SporttiPassilla. SporttiPassi toimii liikunta- ja kulttuuripalveluiden ostoon sekä urheilun, teattereiden ja muiden tapahtumien pääsylippuihin. Käyttöpaikkoja on tuhansia ja maksuväline käy koko Suomessa. Edun määrä oli 75 euroa/henkilö, joka oli suhteutettu mahdollisten määräaikaisuuksien ja osaaikaisuuksien suhteessa. Vuonna 2013 SporttiPassia käytti työntekijää yhteensä kertaa ja siihen käytettiin yhteensä Etua käytettiin liikuntaan 77 % ( ) ja kulttuuriin 23 % ( ). Kuntosalit Työnantaja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden kuntosalien käyttöön. Henkilökunnan käytössä on viisi kuntosalia. Kuntosali Mikko sijaitsee Valkeisen sairaalan yhteydessä ja sen käyttö on tarkoitettu Perusturvan ja Terveydenhuollon palvelualueiden, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen, Kasvun ja oppimisen palvelualueen, Konsernipalvelun ja Kuopion Energian henkilöstölle. Valtuustovirastotalon kuntosaliin on käyttöoikeus Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuntatekniikkaliikelaitoksen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen henkilökunnalla. Leväsen palvelukeskuksen kuntosalia voi käyttää koko henkilöstö. Lisäksi Klassillisella lukiolla ja Kaupungintalolla on pienet kolmen laitteen kuntosalit. Sivu 19 / 21

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I Henkilöstöraportti 2013 Yhteistyötoimikunta 13.3.2014 Tarkastuslautakunta 24.3.2014 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstöhallinnon organisaatio...

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot