HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

2 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 4 Henkilöstön määrä vuoden lopussa... 5 Säännöllinen työaika... 5 Säännöllisen työajan jakautuminen... 6 Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön vaihtuvuus... 7 Henkilöstön eläköityminen... 8 Henkilökohtaisen eläkeiän täyttyminen... 9 HENKILÖSTÖN HANKINTA JA SISÄINEN LIIKKUVUUS... 9 Täyttölupamenettely... 9 Haku- ja valintamenettely... 9 Työnantajakuvan vahvistaminen Hakijamäärät ja työpaikat OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Henkilöstöjohtamisella huipulle hanke Henkilöstökoulutuksiin osallistuneiden määrä KANNUSTAVA PALKKAUS Palkkakustannukset TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN JA EDISTÄMINEN Työhyvinvointiohjelma Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Varhaiseläkemaksut Työterveyshuolto Työkyvyn tukeminen Sporttipassi Kuntosalit Kalakukko-Spurtti STRATEGISEN HENKILÖSTÖTIEDON TUOTTAMINEN HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT Sivu 1 / 21

3 JOHDANTO Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla voidaan mm. seurata henkilöstövoimavarojen kehityslinjoja ja henkilöstötyön tuottavuutta. Henkilöstösuunnittelu on kytketty talousarvion valmisteluun ja käyttösuunnitelmiin. Henkilöstökertomusta tarvitaan henkilöstövoimavaran määrän ja laadun ennakoitiin sekä muuhun henkilöstön kehittämiseen. Se on tarkoitettu luottamushenkilöiden, kaupungin johdon, palvelualueiden, henkilöstöjärjestöjen sekä ulkoisten sidosryhmien käyttöön. Tämä henkilöstökertomus sisältää kaupungin kaikki palvelualueet, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja liikelaitokset lukuun ottamatta Kuopion Energiaa. Tasa-arvon toteutumista seurataan mm. henkilöstökertomuksen tunnusluvuilla. Tunnusluvut on tuotettu naisista ja miehistä erikseen sekä molemmista yhteensä kaikkialla, missä se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Henkilöstövoimavaran muutokset Henkilöstön määrään tarkastelujaksolla vaikuttaneita rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia: Vuosi Tapahtuma Henkilöstömäärän kasvu 2012 Servica -liikelaitoskuntayhtymään siirtynyt henkilöstö 2013 Nilsiän kaupungista ja Siiliset peruspalvelukeskuksesta siirtynyt vakinainen henki- löstö 2013 Maaningan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksella siirtynyt henkilöstö 2013 Koillis-Savon kansalaisopiston yhteistoimintasopimuksella + 7 siirtynyt henkilös- tö(päätoiminen henkilöstö) Henkilöstömäärän väheneminen Koillis-Savon kirjaston yhteistoimintasopimuksella siirtynyt henkilöstö 2013 Servica-liikelaitoskuntayhtymään siirtynyt henkilöstö Henkilöstöseurannan muutoksia Kuopion kaupungin henkilöstöseurannassa käytettävä tietovarasto on uusittu. Samassa yhteydessä on muutettu henkilöstömäärän laskentatapa. Aikaisempina vuosina henkilöt on laskettu kuuluvaksi jokaiseen yksikköön, mistä heille on maksettu palkka. Tästä syystä sama henkilö on voinut tulla lasketuksi useampaan kertaan. Vuoden 2013 laskentaa muutettiin niin, että jokainen lasketaan vain kerran työyksikön perusteella. Henkilöresurssien laskenta on nyt tarkempaa, kuin aiemmin. Tämän henkilöstökertomuksen tiedot vertailuvuosilta on laskettu uudelleen, jotta ne ovat vertailukelpoisia kertomusvuoden lukujen kanssa. Sivu 2 / 21

4 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS Työnantajapalvelun tehtävänä on muun muassa: tukea, ohjata, innostaa ja luoda edellytyksiä esimiehille ja johtajille onnistua henkilöstöjohtamisessaan, kytkeä henkilöstötyö osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja tuottavuustyötä tuottaa johtamisen tueksi strategista henkilöstötietoa Tavoitteet pidemmän aikavälin henkilöstötyölle on asetettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä henkilöstöohjelmassa. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty talousarviossa. Tavoitteena on, että jokainen esimies ottaa vastuulleen henkilöstötyön kokonaisuuden oman yksikkönsä osalta. Hän voi omalla johtamisellaan olennaisesti vaikuttaa yksikkönsä henkilöstökustannuksiin ja henkilöstötyön tuottavuuteen. Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstötyön tuottavuudesta vastaavat lähiesimiehet suhteessa henkilöstöönsä toteuttamalla henkilöstöohjelman mukaista henkilöstöjohtamista. Tavoitteena on parantaa henkilöstön suorituskykyä. Esimies vahvistaa henkilöstönsä osaamista, motivaatiota, työhyvinvointia sekä työpaikan työturvallisuutta suunnitelmallisesti. Palvelutuotanto pystytään toteuttamaan nykyistä vähäisemmillä resursseilla. Henkilöstötyön tuottavuus nousee, kun tekemättömän työn kustannukset minimoidaan. Tekemättömän työn välittömiä kustannuksia ovat sairaus- ja tapaturma-ajan palkat, varhaiseläke- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä työterveyshuollon kustannukset. Välillisiä kustannuksia ovat sijaistyövoiman hankinta ja heidän perehdyttämisensä, sijaistyövoiman palkat, henkilöstö- ja palkkahallinnon kustannukset, esimiestyön kustannukset yms. Elinkeinoelämän keskusliiton laskelmien mukaan välillisten kustannusten osuus nostaa sairausajan kustannukset kolminkertaisiksi. Kaupunki maksoi vuonna 2013 sairausajan palkkoja ydinkaupungin osalta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Näin siitäkin huolimatta, että kaupungin henkilöstömäärä kasvoi Nilsiän kuntaliitoksella ja isäntäkuntajärjestelyillä. EK:n laskentamallin mukaan saavutettu kokonaishyöty on jopa kolminkertainen eli Saavutettu tuottavuushyöty on seurausta esimiesten hyvästä työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisesta, hyvistä toimintamalleista ja niitä tukevista tietojärjestelmistä. Henkilöstön suorituskyky on parantunut ja se on osaltaan antanut mahdollisuuden vähentää henkilöstöä. Henkilöstön osaamisen ja motivaation vaikutusta tuottavuuden parantumiseen ei ole mahdollista arvioida tunnusluvuilla vuoden 2013 osalta. Sen voi kuitenkin todeta, että henkilöstömäärän vähentäminen ei ole perustunut henkilöstön parempaan osaamiseen tai motivaatioon vaan laskennalliseen vähentämisvelvollisuuteen. Osaamista ei myöskään nähdä kaupunkitasoisena resurssina, jota pitää kehittää kaupungin kokonaisedun ja tuottavuuden näkökulmasta. Osaamisen ja motivaation johtamisessa on vielä paljon parannettavaa ja käyttämätöntä tuottavuuspotentiaalia. Työnantajapalvelu on kehittänyt henkilöstö- ja palkkahallintoa yhteistyössä palvelualueiden ja Kuhilas Oy:n kanssa. Perinteisiä palkka-aineiston tallennukseen perustuvia prosesseja on sähköistetty siirtymällä yhä enemmän tiedon siirtoon järjestelmästä toiseen. Tiedon siirron ansioista prosesseissa on voitu luopua tallentamisesta ja moninkertaisesta työstä. Tuottavuushyödyt näkyvät kaupungin ja Kuhilas Oy:n palvelumaksuissa. Palkkalaskelman hinta oli 17,09 vuonna Vuodelle 2013 sovittu hinta oli 10,50 /palkkalaskelma. Lopulliseksi hinnaksi muodostui 6 % alhaisempi hinta eli 9,87. Tuottavuuden parantuminen on realisoitu siten, että Kuhilas on käyttänyt luonnollista poistumaa hyödyksi ja/tai ottanut uusia asiakkaita palkkaamatta lisähenkilökuntaa. Sivu 3 / 21

5 ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Talousarvion henkilöstötyön strategiset tavoitteet: Henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu organisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa sekä ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia Kaupungin tuottavuusohjelmassa määritelty 200 htv:n vähennys toteutuu vuoteen 2016 mennessä Ennakoivan henkilöstösuunnittelun tarkoituksena on määritellä toimenpiteet, joilla työnantaja parantaa jatkuvasti ja suunnitelmallisesti henkilöstön suorituskykyä. Se tapahtuu vahvistamalla henkilöstön osaamista, motivaatiota, työhyvinvointia sekä parantamalla työpaikkojen työturvallisuutta. Ennakoivaa henkilöstösuunnittelua toteutettiin osana talousarvio- ja käyttösuunnitelmaprosessia, jonka varjoon se jäi. Käytännössä kaupungin henkilöstösuunnittelu kohdentui henkilöstömäärän vähentämiseen, eikä siihenkään saatu kokonaisvaltaista otetta. Henkilöstön sijoittelua organisaation tehtäviin on ohjattu täyttölupamenettelyllä ja sisäisellä rekrytoinnilla. Esimiehiä on kannustettu sisäisiin tehtäväjärjestelyihin rajaamalla ne täyttölupamenettelyn ulkopuolelle. Ydinkaupungin henkilöstömäärä väheni tavoitteen mukaisesti ja henkilöstömenot jäivät 3,5 M budjetoitua vähäisemmiksi. Henkilöstömäärän väheneminen ei tapahtunut henkilöstösuunnitelman mukaan, vaan monella muulla tavalla. Henkilöstö käytti palkattomia vapaita, kaupunki ei saanut rekrytoitua henkilöstöä, rekrytointeja viivästytettiin, henkilöstöä siirtyi Servicaan, sairastavuus laski, määräaikaisen henkilöstön käyttö väheni yms. Saavutettu tulos on sinänsä hyvä. Se ei ole pidemmän päälle kestävä, koska tavoitetta ei saavutettu pysyvillä keinoilla eikä suunnitelmallisesti. Kertaluonteisten säästökeinojen käyttö näyttää jatkuvan. Kaupungin henkilöstömäärän vähentäminen ei voi perustua valtion tuottavuusohjelman tapaan ajatukselle jättää joka toinen palvelualueilla vapautuva tehtävä täyttämättä. Tämä ei ole mahdollista, koska kuntien palvelutuotanto on sidottu lakisääteisiin velvollisuuksiin, henkilöstömitoituksiin, aikarajoihin sekä työturvallisuuslain edellyttämään työn mitoitukseen. Samaan aikaan palvelujen ostot asiakkaille kasvavat enemmän kuin mitä henkilöstömäärärahoissa säästetään. Tavoitteiden ja todellisuuden välillä on ristiriita. Jatkuvasti kasvava palvelutuotanto tarvitsee henkilöstöä ja asiakaspalveluita ostetaan kasvaviin asiakastarpeisiin yhä enemmän. Yhtiöitettyjen tukipalvelujen tuottavuutta kehittämällä voidaan resursseja suunnata paremmin kuntalaisille suunnattujen palvelujen tuotantoon. Sivu 4 / 21

6 Henkilöstön määrä vuoden lopussa HENKILÖIDEN MÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA VV KUNTALIITON LASKENTAMALLI Vuoden 2013 lopussa kaupungin palveluksessa oli 5578 henkilöä. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 koko henkilöstön määrä kasvoi 304 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstömäärästä on 77 %. Määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 52 henkilöllä. Tukityöllistettyjen määrä kasvoi 24 henkilöllä. Vakinaisia oli työkierrossa 167 henkilöä.vuoden 2013 lopussa osa-aikatyötä tekeviä oli 11 % henkilöstöstä (598 henkilöä, joista 489 naista ja 109 miestä). Säännöllinen työaika Muutos % Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. edell. vuosi Henkilöitä yhteensä ,8 Vakinainen ,2 Varahenkilö ,9 Määräaikainen ,0 Oppisopimussuhteinen ,0 Sijainen ,7 Tilapäinen ,0 Työllistetty ,3 Vakinainen työkierrossa ,4 Vuosi SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA HENKILÖTYÖVUOSINA htv Naiset Miehet Sivu 5 / 21

7 Säännöllisen työajan jakautuminen SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN JAKAUTUMINEN TEHTYYN TYÖAIKAAN JA PALKALLISIIN POISSAOLOIHIN V Tehty työaika 82,6 % Muu 0,4 % Perhevapaa 0,7 % Kuntoutus Tapaturma 0,1 % 0,2 % Sairaus 3,9 % Loma 12,2 % Tehdyn työajan osuus säännöllisestä työajasta vuonna 2013 oli 82,6 % (naiset 82,0 %, miehet 84,1 %). Tehdyn työajan osuus on alentunut yhteensä 0,3 prosenttiyksikköä vuodesta Vuoteen 2012 verrattuna vuosilomien osuus on kasvanut (0,4 prosenttiyksikköä), sairauslomien osuus on alentunut (0,2), perhevapaiden osuus on kasvanut (0,1) ja muiden vapaiden, mm. henkilöstön vapaaehtoisten vapaiden, osuus on kasvanut (0,2). Henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 48,0 vuotta (naiset 47,9 vuotta, miehet 48,4 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on vuodesta 2012 alentunut 0,3 vuodella. Vuoden 2013 lopussa vakinaisesta henkilöstöstä 50 vuotta täyttäneitä oli 2212 henkilöä (50 %), ja 60 vuotta täyttäneitä 483 henkilöä (11 %). Henkilökohtaisen eläkeikänsä ohittaneita vuoden 2013 lopussa oli 51 henkeä (30 naista, 21 miestä). Vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä vuoden 2013 lopussa oli vuotiaat (909 henkilöä). Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 37,3 vuotta (miehet 38,4 vuotta ja naiset 36,9 vuotta). Määräaikaisella henkilöstöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä muita kuin vakinaisia ja työllistettyjä henkilöitä. Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma eroaa selvästi vakinaisen henkilöstön ikäjakaumasta. Määräaikaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä oli 74 % (3244 naista, 1142 miestä). Sivu 6 / 21

8 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöitä VAKINAISEN HENKILÖSTÖN TULO- JA LÄHTÖVAIHTUVUUS Tulovaihtuvuus Lähtövaihtuvuus 400 (15,6 %) ,2 % (11,9 %) (8,0 %) (7,5 %) 100 (5,3 %) Lähtövaihtuvuusprosentti on kaupungin palveluksesta poistuneiden vakinaisten henkilöiden määrän suhde koko vakinaisen henkilöstön määrään. Vastaavasti tulovaihtuvuusprosentti on kaupungin palvelukseen palkattujen vakinaisten henkilöiden määrän suhde koko vakinaisen henkilöstön määrään. Vuoden 2011 tulovaihtuvuutta lisäsi Karttulan kunnan liittyminen Kuopion kaupunkiin, ja lähtövaihtuvuutta henkilöstön siirtyminen toimintansa aloittaneeseen Servica liikelaitoskuntayhtymään (palvelussuhde Kuopion kaupungilla päättyi ). Vuoden 2013 tulovaihtuvuutta lisäsi Nilsiän kaupungin liittyminen Kuopion kaupunkiin sekä isäntäkuntamallilla käynnistetyt palvelut. Lähtövaihtuvuutta lisäsi hajautetun laitoshuollon henkilöstön siirtyminen Servica -liikelaitoskuntayhtymään. Vuonna 2012 ei ollut henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuuteen vaikuttavia rakenteellisia palvelutuotannon muutoksia. Sivu 7 / 21

9 Henkilöstön eläköityminen Henkilöitä 200 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEET Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Vanhuuseläke Varhennettu vanh.eläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Vuonna 2013 siirtyi kaupungin palveluksesta 125 henkilöä vanhuuseläkkeelle (93 henkilöä v. 2012) ja 30 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle (28 henkilöä v. 2012). Vanhuuseläkkeiden osuus kaikista eläkkeistä on 79,1 %., kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 5,3 prosenttiyksikköä. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä oli vuonna 62,4 vuotta.vuoden 2013 lopussa osa-aikaeläkkeellä oli 186 henkilöä (160 naista ja 26 miestä). Eniten osa-aikaeläkeläisiä oli Kasvun ja oppimisen palvelualueella (68), Perusturvan palvelualueella (47) ja Terveydenhuollon palvelualueella (26). ELÄKEPOLITIIKAN TUNNUSLUKUJA Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 62,5 62,7 62,4 Vanhuuseläkkeiden osuus eläkkeistä % 69,2 73,8 79,1 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet kpl Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet kpl Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet kpl Henkilökohtaisen eläkeiän ohittaneita Sivu 8 / 21

10 Eläkkeiden määrä Henkilökohtaisen eläkeiän täyttyminen 250 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN ELÄKEIÄN TÄYTTYMINEN Naiset Miehet Käytettävissä olevien tietojen perusteella 1660 työntekijää (138 työntekijää/vuosi) saavuttaa henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän vuoden 2025 loppuun mennessä. Opettajat ja Kuopion Energia -liikelaitoksen henkilöstö eivät sisälly lukuun. Vuonna 2013 eläkkeelle jääneiden kokonaismäärä oli 1,3 kertaa vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä. Henkilökohtaisen eläkeikänsä ohittaneita vuoden 2013 lopussa oli 51 henkilöä (30 naista, 21 miestä). HENKILÖSTÖN HANKINTA JA SISÄINEN LIIKKUVUUS Täyttölupamenettely Kuopion kaupungin rekrytoinneissa edettiin kaupungin johdon linjaaman toimintamallin mukaisesti. Yli puoli vuotta kestäviin rekrytointeihin vaadittiin täyttölupa. Kaupunginjohtajan johtoryhmän käsittelystä vapautettiin maaliskuussa 2013 opetushenkilöstön, lääkäreiden, psykologien ja varhaiskasvatuksen päivähoitoasetuksen 6 :n mitoituksen piirissä olevat tehtävät. Teatterin taiteellisen henkilöstön rekrytointi ei myöskään vaadi täyttölupaa. Haku- ja valintamenettely Sisäinen liikkuvuus oli aina ensimmäinen tapa täyttää avoimeksi tullut tehtävä. Kaikki tehtävät olivat ensin 7 päivää sisäisessä haussa sisäisen liikkuvuuden edistämiseksi. Rekrytoinneissa noudatettiin yhdenvertaisuusperiaatetta läpi prosessin; työpaikkailmoitukset ja valintakriteerit olivat sukupuolineutraaleja, palkkaus kerrottiin jo hakuilmoituksessa, haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa kaikille haastateltaville ja haastatteluista tehtiin kirjallinen yhteenveto. Rekrytoinneissa noudatettiin Kuopion kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden kirjallista valintaohjetta. Erityisesti viestintään ja tiedottamiseen rekrytointiprosessin osallisille kiinnitettiin huomiota työnantajakuvan näkökulmasta. Kaikkien avoimien tehtävien/virkojen julkaisukanavina käytettiin vähintään sisäistä intranetiä, Kuntarekry.fi, Kuopiorekry.fi ja mol.fi-sivustoja. Avoimet virat ilmoitettiin lisäksi virallisella ilmoitustaululla. Osassa Sivu 9 / 21

11 rekrytoinneista käytettiin julkaisukanavana Savon Sanomia, Helsingin Sanomia, ammattijulkaisuja ja muita sähköisiä kanavia. Lehti-ilmoitukset julkaistiin niin, että samassa julkaisussa olivat kaikki julkaisuun tarkoitetut avoimet työpaikat tarjolla samassa ilmoituksessa kaupunginjohtajan johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Palvelualueiden niin halutessa rekrytoinnissa käytettiin apuna asiantuntijaorganisaatiota. Asiantuntijaapu tuli mukaan haastattelujen jälkeen. Asiantuntijakustannuksissa säästettiin noin 2/3 verrattuna siihen, jos asiantuntija olisi ollut mukana koko rekrytointiprosessissa. Vuoden 2013 aikana käytettiin ulkopuolista asiantuntijaa viidessä rekrytoinnissa. Ensimmäisen kerran kaikkien kesätyöntekijöiden työsopimusten valmistelu ja postitus hoidettiin keskitetysti rekrytointipalvelusta. Koululaisten rekrytoinnissa kesätöihin testattiin nimetöntä rekrytointia. Rekrytoinneissa (sekä kohdennetuissa että sijaisrekrytoinneissa) käytettiin kattavasti sähköistä Kuntarekry -järjestelmää. Työsopimusten määrä saatiin vähenemään edellisestä vuodesta mm. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vakituiseen työsuhteeseen palkkaamalla varahenkilöstöllä. Palvelualueiden esimiehien ja heidän varahenkilöidensä kouluttamista järjestelmän käyttöön jatkettiin yhteiskoulutuksilla, vierihoidolla ja puhelinneuvonnalla varmistaen käyttäjien järjestelmäosaaminen. Työnantajakuvan vahvistaminen Rekrytointipalvelu osallistui yhdessä palvelualueiden asiantuntijoiden kanssa paikallisiin ja kansallisiin rekrytointitapahtumiin työvoimansaatavuuden turvaamiseksi ja työnantajakuvan vahvistamiseksi. Lisäksi alueen oppilaitoksissa käytiin kertomassa Kuopiosta työnantajana. Yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Ylä-Savon Soten kanssa jatkettiin tunnusteluja ammattitaitoisten hammaslääkäreiden ja sairaanhoitajien saamiseksi alueelle tulevaisuudessa mm. Espanjasta MOK-hankkeen osana. Hakijamäärät ja työpaikat Ajalla Kuopion kaupungilla oli avoinna 616 työpaikkaa, joista 513 oli työsuhteisia ja 103 virkasuhteisia. Työpaikkoja oli avoinna 133 kpl vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hakijoita työpaikkoihin oli 7689 (12,49 hakijaa/työpaikka). Sijaistarpeita oli kpl (v kpl) ja niiden täyttöaste oli 91 % (vuosi %). Valtakunnallinen täyttöaste on 76 %. Sijaistarpeiden määrä ei itsessään ole kasvanut merkittävästi, vaan selittävänä tekijänä on käyttäjien lisääntyminen (Nilsiä, Maaninka) ja järjestelmän käytön laajeneminen palvelualueilla verrattuna edelliseen vuoteen. REKRYTOINNIN TUNNUSLUKUJA Avoimet työpaikat Hakijoiden määrä Hakijoita/työpaikka 22,26 12,5 Sijaistarpeita Sijaistarpeiden täyttöaste 85 % 91 % OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Talousarvion henkilöstötyön strategiset tavoitteet: Henkilöstön osaamisen johtaminen perustuu kaupungin strategisiin painopisteisiin, toimintaympäristön muutoksiin sekä tuottavuusohjelman toteuttamiseen Sivu 10 / 21

12 Osaamisen johtamisella kytketään henkilöstön osaamisen kehittäminen kaupungin toiminnan tavoitteisiin. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on palvelutuotannon tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen. Vuonna 2013 kehittämisen painopisteenä oli esimiestyön kehittäminen. Esimiehet arvioivat omaa johtamisosaamistaan suhteessa esimiestyölle asetettuihin osaamisvaatimuksiin. Esimiesten kehityskeskustelulomake uudistettiin ja kehityskeskustelussa käytiin läpi osaaminen toiminnan, talouden ja henkilöstön näkökulmista. Tavoitteiden edellyttämän osaamisarvion perusteella laadittiin kehityskeskustelussa esimiehen henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jota seurataan toimintakauden aikana. Henkilöstöjohtamisella huipulle hanke Esimiestyön johtamisen kehittämisen uudistamisen mahdollistaa Tekesin tukema Henkilöstöjohtamisella huipulle Liideriohjelman hanke ( ). Hankkeen päätavoitteena on parantaa esimiesten johtamisosaamista. Kohderyhmänä ovat asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat. Hankkeen tavoitteena on - määritellä esimiehille työnantajan edellyttämät osaamisvaatimukset henkilöstö-, talous-, prosessiasiakas- ja toiminnan johtamisessa - arvioida kunkin esimiehen osaaminen suhteessa kriteereihin, - valmistella jokaiselle esimiehelle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, - luoda kehityskeskusteluympäristö henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseksi ja arvioimiseksi toiminnan, henkilöstön ja talouden johtamisessa, - luoda henkilöstösuunnittelun toimintamalli, - toteuttaa edellä mainitut asiakokonaisuudet toiminnallisesti tietojärjestelmään, jonka käyttö voidaan laajentaa kaikille kunnille Hankkeen puitteissa on otettu käyttöön KuntaHR-ohjelma, jonka käyttöön esimiehet on koulutettu.. Henkilöstökoulutuksiin osallistuneiden määrä Kaupunkitasoisesta henkilöstön koulutuksesta on huolehdittu keskitetyn koulutusohjelman avulla. Palvelualueet ovat huolehtineet henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta. Kokonaisuudessaan henkilöstön koulutus- ja kehittämiskustannukset vuonna 2013 olivat 0,59 % maksetuista palkoista. Koulutettavapäiviä oli Palvelualueiden osuus tästä oli koulutettavapäivää ja keskitetyn henkilöstökoulutuksen osuus 1613 koulutettavapäivää. Osallistujia oli yhteensä 6006, joista naisia 4353 ja miehiä Palvelualueiden osuus tästä oli 3455, naisia 2326, miehiä 1129 ja keskitetyn henkilöstökoulutuksen osuus 2551, naisia 2027, miehiä 524. Naisilla oli keskimäärin 1,05 osallistumiskertaa ja miehillä 1,17 osallistumiskertaa. KOULUTUKSEN TUNNUSLUKUJA Osanottajat naisia miehiä Koulutettavapäivät (kpv) Kpv/hlö 3 3,6 2,4 Kustannukset /kpv 84,00 79,70 75,70 Kustannukset % koko kaupungin palkkasummasta 0,77 % 0,85 % 0,59 % (Palkkasumma ei sisällä työllistettyjä, Pelastuslaitosta, Kuopion Energiaa eikä työnantajakuluja.) Sivu 11 / 21

13 lkm KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET HENKILÖT JA KOULUTETTAVAPÄIVÄT Osallistuneet henkilöt Koulutettavapäivät Pohjois-Savon pelastuslaitos ei sisälly lukuihin KANNUSTAVA PALKKAUS Talousarvion henkilöstötyön strategiset tavoitteet: Palvelujen tuottaminen entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin tulospalkkausta ja henkilökohtaista palkkaa käyttämällä Kaupunginhallitus hyväksyi kannustavan palkkauksen tavoitteet, perusteet ja rahoitusmallin. Sen perusteella työnantajapalvelu on jatkanut kokonaisuuden valmistelua yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa asettamalla valmistelutyöryhmän. Kuopion kaupungin palkkausjärjestelmää ei käytetä johtamisen välineenä, koska sitä ei ole kytketty toiminnan tuloksiin eikä vaikuttavuuteen, kehittämiseen, asiakastyytyväisyyteen, tuottavuuteen eikä henkilöstön motivointiin. Talousarviosta poistettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ammattiryhmäkohtaisten palkkaratkaisujen toteuttaminen osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Palkkakustannukset Sivu 12 / 21

14 milj PALKKAKUSTANNUKSET Palkat Työllistettyjen palkkakustannukset eivät sisälly lukuihin Henkilöstön palkkakustannukset ilman työnantajakuluja kasvoivat 17 miljoonalla eurolla vuoteen 2012 verrattuna (8,8 %). Työnantajakustannukset mukaan lukien kasvu oli 22 miljoonaa euroa (8,6 %). Palkkakustannusten kasvuun vaikuttivat kuntaliitos yms. tekijät sekä toteutettu yleiskorotus. Kokoaikaisen henkilöstön keskimääräinen verollinen bruttoansio kuukaudessa vuonna 2013 oli euroa. Miesten keskimääräinen bruttoansio oli euroa ja naisten euroa (84 % miesten bruttoansiosta). TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN JA EDISTÄMINEN Talousarvion henkilöstötyön strategiset tavoitteet: Henkilöstön työhyvinvoinnin johtaminen on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista Työturvallisuuden johtaminen on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista Työhyvinvointia edistävillä toimintamalleilla voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloista aiheutuviin kustannuksiin, varhe- ja eläkemaksuihin ja tilapäisen työvoiman käyttöön. Työhyvinvoinnin toimintamallien omaksuminen jokapäiväiseen johtamiseen ja osaksi henkilöstön työyhteisötaitoja on työantajana keskeinen tavoite. Uudelleensijoituksia oli 30, joista suurin osa kohdistui hoitohenkilöstöön. Uusia tehtäviä on löytynyt mm. vanhusten päiväkeskustoiminnasta ja näissä tehtävissä on voitu hyödyntää työntekijöiden pitkäaikaista työkokemusta ja ammattitaitoa vanhusten hoidossa. Kaikille ei kuitenkaan löytynyt uutta työtä oman ammatin pohjalta vaan osa on koulutettu uuteen ammattiin pääasiassa oppisopimuksella mm. toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin (merkonomin oppisopimuskoulutus). Tehtävien kevennystä ja sisäisiä siirtoja on lisäksi tehty kymmenittäin mm. varhaiskasvatuksen tehtävissä ja vanhuspalveluissa esim. siirtämällä työntekijöitä eri osastoille tai huomioimalla työvuorojen suunnittelussa terveyteen liittyviä rajoitteita. Sivu 13 / 21

15 Parhaiten sijoitukset onnistuvat, jos työkykyongelmiin puututaan ajoissa ja niitä lähdetään selvittämään ja tekemään muutoksia/kevennyksiä tehtäviin. Pitkät sairauspoissaolot tekevät uudelleensijoituksen vaikeammaksi ja prosessit työkokeiluineen kestävät usein 1-2 vuotta, lisäksi mahdollinen uudelleen koulutus. Joskus joudutaan esim. työaikaa muuttamaan takaisin kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön ja tällöin kokeiluaikaa on myös jatkettava. Uuden tehtävän rahoituksen löytäminen vie myös aikaa ja tarvitaan väliaikaisrahoitusta siirtymäajalle. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on entistä tärkeämpää ja siinä pitää pystyä huomioimaan paremmin myös nykyisen henkilöstön osaaminen ja mahdollisuudet kouluttautua uusiin tehtäviin. Työhyvinvointiohjelma Kaupunginhallituksen hyväksymässä työhyvinvointiohjelmassa on työhyvinvointitoiminnan johtamiselle asetettu seuraavat päätavoitteet: 1) työhyvinvoinnin edistäminen, 2) menetettyjen työpäivien kustannusten hallinta ja 3) työurien pidentäminen. Vuoden 2013 aikana keskeisenä kehittämiskohteena olivat esimiesten henkilöstöjohtamistaidot. Työhyvinvoinnin edistämiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi esimiehiä koulutettiin aktiivisen aikaisen tuen toimintamallin käyttöön. Kesäkuussa 2013 otettiin käyttöön poissaolojen ja puheeksi ottojen sähköinen hälytysjärjestelmä ESS -henkilötietojärjestelmään. Esimiehelle tulee sähköpostiin ilmoitus, kun hänen työntekijällään täyttyy mikä tahansa aktiivisen aikaisen tuen hälytysrajoista. Hälytysrajan täyttyessä esimiehen on otettava asia puheeksi työntekijän kanssa. Sähköisen järjestelmän käyttöönoton jälkeen sinne on kirjattu 1766 puheeksi ottoa esimiehen ja työntekijän välillä. Näistä 1060 johti seurantakeskusteluun, 574 erilaisiin työpaikalla tehtäviin järjestelyihin, 66 kolmikantaneuvotteluun ja 43 sovellettuun työhön. Puheeksi otoista 23 johti uuteen tehtävään siirtymiseen järjestetyssä työhyvinvointiseminaarissa palkittiin hyvistä työhyvinvointikäytännöistä. Palkinnon saivat Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut, Kuopion Lyseon lukio ja Terveydenhoitoyksikkö. Sairauspoissaolot Sivu 14 / 21

16 Kal.pv 25 SAIRASTAVUUS KALENTERIPÄIVÄÄ PER HENKILÖTYÖVUOSI ,4 18,0 17, ,4 16,3 15,3 12,0 11,4 12, Naiset Miehet Kaikki Henkilöstön sairaus-, tapaturma- ja kuntoutuspoissaolojen osuus säännöllisestä työajasta vuonna 2013 oli 4,2 %, kun se vuonna 2012 oli 4,4%. Sairauspoissaolot suhteessa säännölliseen työaikaan vähenivät yhdellä (1) kalenteripäivällä vuodesta 2012 vuoteen Naisten sairauspoissaolot vähenivät 1,6 ja miesten sairauspoissaolot kasvoivat 0,6 kalenteripäivällä. Sairauspoissaoloista vapaa-ajan tapaturmien osuus vuonna 2013 oli 2220 kalenteripäivää (0,4 kalenteripäivää /htv). Yli 14 kalenteripäivää kestäneitä sairauspoissaoloja vuonna 2013 oli 62,8 % kaikista sairauslomapäivistä (53962 kalenteripäivää). Ne jakautuivat 1050:lle eri henkilölle (828 naista, 222 miestä). Sairastaneita henkilöitä oli kaikkiaan 4764, joista 3767 naista ja 997 miestä. Työtapaturmapoissaolot Vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa yhteistyössä pyritään nopeaan hoidon saamiseen ja lyhyisiin hoitoketjuihin mahdollisissa työtapaturmatilanteissa. Pohjolan kumppanuusverkostoa käytettäessä sovittu hoitoon pääsy on esim. magneettitutkimuksissa 3 5 arkipäivää ja leikkaustoimenpiteissä 5 arkipäivää. Sivu 15 / 21

17 kal.pv TAPATURMASTA AIHEUTUNEET SAIRAUSLOMAT KALENTERIPÄIVINÄ (PER HENKILÖTYÖVUOSI) (0,9) (0,8) 2458 (0,6) (0,9) (0,9) (0,6) 0 (1,2) (0,9) (0,6) Naiset Miehet Kaikki Tapaturmat koostuvat työ- ja työmatkatapaturmista sekä ammattitaudeista. Työtapaturmista aiheutuneita sairauspoissaoloja oli vuonna ,6 kalenteripäivää/htv, mikä on 0,3 kalenteripäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Varhaiseläkemaksut Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Sivu 16 / 21

18 Kuopion kaupungin varhaiseläkemaksut vv ennuste VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET ELÄKKEET LAJEITTAIN Lkm Lkm Lkm Omat palvelussuhteet: Työkyvyttömyyseläkkeet Kuntoutustuet Työttömyyseläkkeet Omat palvelussuhteet yhteensä *) Liittyneet palvelussuhteet: Työkyvyttömyyseläkkeet Kuntoutustuet Työttömyyseläkkeet Liittyneet palvelussuhteet yhteensä **)Siirtyneet palvelussuhteet: Työkyvyttömyyseläkkeet Kuntoutustuet Työttömyyseläkkeet Siirtyneet palvelussuhteet yhteensä Kuopion kaupunki *) Kuntaliitokset **) Purkautuneet kuntayhtymät Sivu 17 / 21

19 Työterveyshuolto Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Kuopion kaupungin työterveyshuoltopalvelut tuottaa Kallaveden Työterveys. Työpaikkaselvitykset ovat työterveyshuoltotoiminnan perusta. Niiden tavoitteena on työn ja työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja niiden terveydellisen merkityksen arviointi. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työpaikan altisteet, työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturmaja väkivaltavaarat. Myös ensiapuvalmiuden selvittäminen kuuluu työpaikkaselvitykseen. Tarvittaessa työterveyshuollon henkilöstö järjestää henkilöstöryhmille neuvontaa ja ohjausta. Ryhmille annettava aika voi koostua muun muassa työntekijöiden tai esimiesten voimavararyhmistä, työyhteisön ilmapiiri selvityksistä, erilaisista psykososiaalisista kartoituksista ja ryhmätapaamisista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti henkilöstölle järjestetään terveystarkastuksia vuosittain. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa tai riskialttiissa työssä tarkastukset tehdään 1 3 vuoden välein, muuten 5 vuoden välein. TYÖTERVEYSHUOLLON KOKONAISKUSTANNUKSET TTH:n kokonaiskust. milj. 2,17 1,89 2,10 Br. kust. /henk./vuosi 362,03 342,93 375,83 Ne. kust. /henk./vuosi 165,57 174,84 175,83 Bruttokustannukset henkilöä kohti kertovat, minkä verran työnantaja maksaa työterveyshuollolle jokaisesta työntekijästä. Nettokustannukset kertovat tilanteen Kelalta saatujen korvausten jälkeen. Kustannusten vaihteluun vaikuttaa paljon työterveyslääkärien saatavuus. Vuonna 2011 lukuihin vaikuttaa Karttulan kuntaliitos ja vuoden 2013 lukuihin Nilsiän kuntaliitos. TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET KELAN KORVAUSLUOKITTAIN % % Korvausluokka I Korvausluokka II Yhteensä Kaupunki tarjoaa henkilöstölle lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut, eli myös sairaanhoidon. Kela korvaa lakisääteisestä työterveyshuollosta (korvausluokka I) työnantajalle 60 % ja sairaanhoi- Sivu 18 / 21

20 dosta (korvausluokka II) 50 %. Lakisääteiseen eli ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat muun muassa terveystarkastukset, työkykyarviot ja työkykyneuvottelut. Palvelun käytön jakautuminen on hyvin sairaanhoitopainotteista. Henkilöstön kontakteja työterveyshuoltoon oli yhteensä kpl, joiden kokonaiskustannus oli M. Näistä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus oli 35 % ja sairaanhoidon osuus 65 %. Työnantajan tulisi pyrkiä vaikuttamaan työterveyshuollon käyttöön niin, että ennaltaehkäisevää osuutta pystyttäisiin kasvattamaan nykyistä selvästi suuremmaksi. Suurimmat sairauspoissaolojen aiheuttajat prosentteina 2013 Perustuu käynteihin työterveyshuollossa 47,0 17,9 22,7 12,4 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Hengityselinsairaudet Mielenterveyden ongelmat Muut Työkyvyn tukeminen Sporttipassi Kuopion kaupunki tarjoaa työntekijöilleen henkilöstöetuna vuosittaisen kulttuuri- ja liikuntaedun. Etu on järjestetty EventBrokers Oy:n sähköisellä SporttiPassilla. SporttiPassi toimii liikunta- ja kulttuuripalveluiden ostoon sekä urheilun, teattereiden ja muiden tapahtumien pääsylippuihin. Käyttöpaikkoja on tuhansia ja maksuväline käy koko Suomessa. Edun määrä oli 75 euroa/henkilö, joka oli suhteutettu mahdollisten määräaikaisuuksien ja osaaikaisuuksien suhteessa. Vuonna 2013 SporttiPassia käytti työntekijää yhteensä kertaa ja siihen käytettiin yhteensä Etua käytettiin liikuntaan 77 % ( ) ja kulttuuriin 23 % ( ). Kuntosalit Työnantaja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden kuntosalien käyttöön. Henkilökunnan käytössä on viisi kuntosalia. Kuntosali Mikko sijaitsee Valkeisen sairaalan yhteydessä ja sen käyttö on tarkoitettu Perusturvan ja Terveydenhuollon palvelualueiden, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen, Kasvun ja oppimisen palvelualueen, Konsernipalvelun ja Kuopion Energian henkilöstölle. Valtuustovirastotalon kuntosaliin on käyttöoikeus Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuntatekniikkaliikelaitoksen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen henkilökunnalla. Leväsen palvelukeskuksen kuntosalia voi käyttää koko henkilöstö. Lisäksi Klassillisella lukiolla ja Kaupungintalolla on pienet kolmen laitteen kuntosalit. Sivu 19 / 21

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖKATSAUS... 4 2. TASA-ARVO... 4 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 7 3.1 Henkilöstön määrä...

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Sisällys JOHDANTO... 3 Henkilöstövoimavaran muutokset... 3 ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 4 Henkilöstön määrä vuoden lopussa... 5 Mies-

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

TIETOA, TAHTOA, TUKEA -HENKILÖSTÖOHJELMAMME

TIETOA, TAHTOA, TUKEA -HENKILÖSTÖOHJELMAMME 1 (5) HENKILÖSTÖYKSIKKÖ TIETOA, TAHTOA, TUKEA -HENKILÖSTÖOHJELMAMME 2013-2016 Kaupunkistrategiassa Rajaton tulevaisuus on linjattu seuraavien vuosien tärkeimmät strategiset päämäärät. Kuudestatoista valitusta

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖJOHTAMISELLA HUIPULLE

HENKILÖSTÖJOHTAMISELLA HUIPULLE HENKILÖSTÖJOHTAMISELLA HUIPULLE Kaupunginvaltuusto 2.5.2012 38 Kaupunginhallitus 16.4.2012 138 Kaupungin yhteistyötoimikunta 29.3.2012 3 Kaupungin yhteistyötoimikunta 15.12.2011 43 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika

Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika KKI päivät 2016, Oulu 16 17.3., Hotelli Lasaretti Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika Guy Ahonen Professori Intangibles Management Finland www.imafi.fi Työeläkkelle

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot