HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212

2 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN JA... VARAUTUMINEN SAATAVUUTEEN OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Tasa-arvo KANNUSTAVA PALKKAUS TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN JA EDISTÄMINEN Työterveyshuolto Työhyvinvointikysely Työkykyä tukeva toiminta Kuntosalit HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Säännöllinen työaika Poissaolot Tehty työaika Palkat Sairauspoissaolot Tapaturmat Tulo- ja lähtövaihtuvuus Eläköityminen... 3 HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT... 34

3 3 (34) KUOPION KAUPUNKI TYÖNANTAJAPALVELU JOHDANTO HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla voidaan mm. seurata henkilöstövoimavarojen kehityslinjoja. Henkilöstösuunnittelu on kytketty talousarvion valmisteluun ja käyttösuunnitelmiin. Henkilöstökertomusta tarvitaan henkilöstövoimavaran määrän ja laadun ennakoitiin sekä muuhun henkilöstön kehittämiseen. Se on tarkoitettu luottamushenkilöiden, kaupungin johdon, palvelualueiden, henkilöstöjärjestöjen sekä ulkoisten sidosryhmien käyttöön. Henkilöstökertomuksessa käytettävät keskeiset käsitteet on määritelty ja ne on selitetty tämän julkaisun lopussa. Henkilöstökertomuksen tunnusluvuissa on pyritty valtakunnalliseen vertailtavuuteen. Ne on laskettu Suomen kuntaliiton suositusten mukaisesti. Vuoden 212 henkilöstökertomuksen aineisto on kerätty henkilötietojärjestelmästä ja kaupungin intranetissa olevasta tietovarastosta. Henkilöstökertomuksen aineisto on koottu vallinneen tilanteen mukaan. Tämä henkilöstökertomus sisältää kaupungin kaikki palvelualueet, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja liikelaitokset lukuun ottamatta Kuopion Energiaa. Tasa-arvon toteutumista seurataan mm. henkilöstökertomuksen tunnusluvuilla. Tunnusluvut on tuotettu naisista ja miehistä erikseen sekä molemmista yhteensä kaikkialla, missä se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Henkilöstövoimavaran muutokset Henkilöstön määrään tarkastelujaksolla vaikuttaneita rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia: 211 Karttulan kunnasta siirtynyt henkilöstö +142 ja Sisä-Savon teveydenhuollon kuntayhtymästä siirtynyt henkilöstö +42 Lyhytaikaisten sijaisten vuokrauskokeilu Kuhilas Oy:stä alkanut syksyllä 21 ja loppunut asteittain vuoden 211 aikana 212 Servica-liikelaitoskuntayhtymään siirtynyt henkilöstö -497 Henkilöstöseurannan muutoksia Kuopion kaupungin henkilöstökertomuksissa on aiemmin esitetty vertailutietoa neljältä peräkkäiselä vuodelta. Tässä kertomuksessa tiedot raportoidaan alkaen vuodesta 211, jolloin palvelualueuudistus tuli voimaan. Henkilöstöresurssien laskentaa on täsmennetty lyhyiden ja osa-aikaisten työsuhteiden osalta. Kuopion kaupunki oli mukana valtakunnallisessa henkilöstötunnuslukujen kehittämishankkeessa (HAKU-hanke). Hankkeen tulokset ovat vaikuttaneet tämän henkilöstökertomuksen sisältöön. Termi kokonaistyöaika on korvattu hankkeessa sovitulla termillä säännöllinen työaika. Henkilöstön ikäryhmittely ja poissaolojen ryhmittely on muutettu hankkeen sopimusten mukaisiksi.

4 4 (34) 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuopion kaupungin henkiöstöohjelman Henkilöstöjohtamisella huipulle Se antaa hyvät lähtökohdat tulevaisuuden henkilöstötyölle. Siinä on keskeiset henkilöstötyön teemat, joita toteuttamalla voidaan parantaa merkittävästi henkilöstötyön tuottavuutta ja henkilöstön suorituskykyä. Henkilöstöohjelman idea on hyvin yksinkertainen. Jokainen esimies vastaa oman henkilöstönsä osalta siitä, että henkilöstön osaaminen vastaa tarvetta, henkilöstön hankinta tai vähentäminen on suunnitelmallista, kannustava palkkausjärjestelmä on käytössä, työhyvinvointi- ja työturvallisuusasiat ovat kunnossa. Tavoitteeseen pyritään parantamalla kaikkien esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja sekä henkilöstön työyhteisötaitoja. Henkilöstön työhyvinvoinnin nykytila kartoitettiin helmikuussa 212 toteuttamalla Kevan Työhyvinvointi Syke kysely. Siinä vertailtiin Kuopion tietoja muiden kuntien ja kaupunkien vastaaviin kyselyihin. Kuopion tulokset olivat hieman vertailuaineistoa paremmat. Vaikkakin keskiarvotulokset ovat kohtuulliset, on aineistossa poikkeamia laidasta laitaan. Kyselyn tulokset käsiteltiin työpaikkakohtaisesti ja niiden perusteella jokainen työyksikkö velvoitettiin valmistelemaan lokakuun loppuun mennessä kehittämissuunnitelmansa todettujen epäkohtien parantamiseksi. Nilsiän kuntaliitoksen toteuttaminen, Maaningan isäntäkuntapalvelujen järjestäminen sekä niihin liittyvä Siiliset liikelaitoksen purkaminen ja niihin liittyvät henkilöstöjärjestelyt vaativat merkittävän panostuksen esimiehiltä ja työnantajapalvelulta. 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN JA VARAUTUMINEN SAATAVUUTEEN Kuopion kaupungin rekrytoinneissa edettiin kaupungin johdon linjaaman toimintamallin mukaisesti kattavasti. Kaikista yli puoli vuotta kestävistä rekrytoinneista vaadittiin palvelualueen johtoryhmän ja kaupunginjohtajan johtoryhmän hyväksymä täyttölupaesitys. Sisäinen liikkuvuus oli aina ensimmäinen tapa täyttää avoimeksi tullut tehtävä. Kaikki tehtävät olivat ensin 7 päivää sisäisessä haussa sisäisen liikkuvuuden edistämiseksi. Rekrytoinneissa noudatettiin yhdenvertaisuusperiaatetta läpi prosessin; työpaikkailmoitukset ja valintakriteerit olivat sukupuolineutraaleja, palkkaus kerrottiin jo hakuilmoituksessa, haastatteluissa käytettiin samaa haastattelurunkoa kaikille haastateltaville ja haastatteluista tehtiin kirjallinen yhteenveto. Rekrytoinneissa noudatettiin Kuopion kaupungin vi-ranhaltijoiden ja työntekijöiden kirjallista valintaohjetta. Erityisesti viestintään ja tiedottamiseen rekrytointiprosessin osallisille kiinnitettiin huomiota työnantajakuvan näkökulmasta. Kaikkien avoimien tehtävien/virkojen julkaisukanavina käytettiin vähintään sisäistä intranettiä, kuntarekry.fi, Kuopiorekry.fi ja Mol.fi-sivustoja. Lisäksi avoimien virkojen osalta huolehdittiin ilmoitus viralliselle ilmoitustaululle. Osassa rekrytoinneista käytettiin julkaisukanavana Savon Sanomia, Helsingin Sanomia, ammattijulkaisuja ja muita sähköisiä kanavia. Lehti-ilmoitukset julkaistiin niin, että samassa julkaisussa olivat kaikki julkaisuun tarkoitetut avoimet työpaikat tarjolla samassa ilmoituksessa kaupunginjohtajan johtoryhmän linjauksen mukaisesti. Palvelu-alueen niin halutessa rekrytoinnissa käytettiin apuna asiantuntijaorganisaatiota. Asiantuntija-apu tuli mukaan haastattelujen jälkeen. Näin säästimme asiantuntijakustannuksissa noin 2/3 osaa siitä kustannuksesta, jos asiantuntija olisi ollut mukana koko rekrytointiprosessin. Hoito- ja hoiva-alan sijaisrekrytointi käynnistyi heti tammikuussa 212 aikataulun mukaisesti. Elokuussa 212 sijaisrekrytointi laajeni varhaiskasvatuksen henkilöstöön. Vuoden 212 aikana sijaisrekrytointi hoidettiin kuntarekry-järjestelmällä kasvun ja oppimisen palvelualueen(opettajat, koulusihteerit, koulunkäynnin ohjaajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, laitoshuoltajat) ja perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen(lähihoitajat, sairaanhoitajat, laitoshuoltajat) sijaisrekrytoinneissa.

5 Varahenkilöstö toimintamallin valmistelu hoito- ja hoiva-alalle käynnistyi heinäkuussa 212 valtakunnallisella kyselyllä. Valmistelu jatkui koko syksyn. Yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin aloitettiin tunnusteluja ammattitaitoisten sairaanhoitajien saamiseksi alueelle tulevaisuudessa mm. ulkomailta. Rekrytoinneissa (sekä kohdennetuissa että sijaisrekrytoinneissa) käytettiin kattavasti sähköistä Kuntarekry-järjestelmää. Palvelualueiden esimiehet ja heidän varahenkilönsä koulutettiin järjestelmän käyttöön yhteiskoulutuksilla, vierihoidolla ja puhelinneuvonnalla varmistaen käyttäjien järjestelmäosaaminen. 5 (34) Ajalla Kuopin kaupungilla oli avoinna 749 työpaikkaa, joista 483 oli työsuhteita ja 266 virkasuhteita. Hakijoita työpaikkoihin oli 1667 (22,26 hakijaa/työpaikka). Sisäisesti täytettiin 88 työpaikkaa. Sijaistarpeita oli 6526 kpl ja niiden täyttöaste oli 85 %. (tiedot Kuntarekry-järjestelmästä) 3. OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Osaamisen johtamisella tarkoitetaan sekä osaamisen suunnitelmallista ennakointia että henkilöstön osaamisen hyödyntämistä ja oikeaa kohdentamista sekä valmiuksien jatkuvaa kehittämistä. Osaamisen johtamisella kytketään henkilöstön osaamisen kehittäminen kunnan toiminnan tavoitteisiin. Henkilöstön kehittämisellä tarkoitetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yksilön, tiimi tai organisaation tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Henkilöstön kehittämiseen kuuluvat perehdyttäminen, ammatillinen henkilöstökoulutus ja valmennus, mentorointi ja tutorointi, työ- ja henkilökierto, erilaiset työpaikalla oppimista tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet, tiimityö jne. Osaamistarpeita voidaan kartoittaa ja päivittää muun muassa kehittämiskeskustelujen yhteydessä. Kuopion kaupungin henkilöstön kehittämisen toimintamalli sisältää henkilöstön kehittämisessä noudatettavat menettelyt (kh ). Keskitetty henkilöstökoulutus toteuttaa koko kaupungin tasoista, strategista kehittämistä ja koulutusta, jossa yhteys kaupungin tavoitteisiin ja perustyöhön huomioidaan. Palvelualueet ja liikelaitokset järjestävät henkilöstölleen ammatillista täydennyskoulutusta ja kehittämistä omiin tarpeisiinsa. Henkilöstön koulutus- ja kehittämiskustannukset vuonna 212 olivat,85 % maksetuista palkoista. Koulutettavapäiviä oli Palvelualueiden osuus tästä oli ja keskitetyn henkilöstökoulutuksen osuus Osallistujia oli yhteensä 11975, joista naisia 9114 ja miehiä Palvelualueiden osuus tästä oli 7534 (naisia 5653, miehiä 1881) ja keskitetyn henkilöstökoulutuksen osuus 4441 (naisia 3461, miehiä 98). Keskitetyssä henkilöstökoulutuksessa panostettiin syyskaudella esimiesten kouluttamiseen henkilöstöohjelman osa-alueilla. Järjestettiin yhteensä 2 puolen päivän mittaista koulutusta, joiden aiheet olivat: esimies ja talous, palvelussuhdeasioiden hoito henkilötietojärjestelmissä (ESS, Populus), esimies työnantajan edustajana, valmentava ja vuorovaikutuksellinen johtaminen. Kustakin aiheesta oli viisi puolen päivän mittaista, samansisältöistä koulutusta. Osallistujia näissä koulutuksissa oli 615, joista naisia 452 ja miehiä 163. Henkilöstön ulkomaisen työssäoppimisen ohjelma oli käynnissä kahdeksatta vuotta. Vuonna 212 käytti tämän mahdollisuuden hyväkseen kaksi henkilöä.

6 6 (34) TUNNUSLUKUJA 212 Osanottajat naisia miehiä 2861 Koulutettavapäivät (kpv) 1871 Kpv/hlö 3,6 Kustannukset/kpv 79,7 euroa Koulutukseen käytetty koko kaupungin palkkasummasta,85 % (Palkkasumma ei sisällä työllistettyjä, Pelastuslaitosta, Kuopion Energiaa eikä työnantajakuluja.) Kaavio 1 lkm 2 KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET HENKILÖT JA KOULUTETTAVAPÄIVÄT Osallistuneet henkilöt Koulutettavapäivät Pohjois-Savon pelastuslaitos ei sisälly lukuihin Kaavio 2

7 7 (34) , KUSTANNUKSET/KPV JA KPV/HLÖ , , 3, Pohjois-Savon pelastuslaitos ei sisälly lukuihin Kustannukset EUR/kpv Koulutettavapäivät/hlö Kaavio Tasa-arvo Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen suomalainen arvo. Siitä säädetään perustuslaissa ja tarkemmin tasa-arvolaissa sekä työlainsäädännössä. Tasa-arvolain noudattamista valvovat tasaarvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta toimipaikkanaan sosiaali- ja terveysministeriö. Suomea velvoittavat myös Euroopan unionin säännökset ja direktiivit. Henkilöstöpoliittisella tasa-arvolla tarkoitetaan henkilöstön sukupuolijakaumaa, palkkaeroja, tasa-arvoa rekrytoinnissa ja urakehityksessä, yhtä hyviä mahdollisuuksia yhdistää työ ja vanhemmuus sekä vapautta seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvon kehittämisessä hyötyjä on organisaation oma henkilöstö. Yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden periaatteisiin kuuluu sukupuolten tasa-arvon lisäksi yhdenvertaisuus iästä, alkuperästä, kielestä, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Tässä henkilöstökertomuksessa tilastokokonaisuudet on laadittu niin, että niitä voidaan tarkastella tasaarvon toteutumisen kannalta. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Tasa-arvotavoitteena on ollut: valintailmoituksissa on oltava ilmaus hakijoiksi toivotaan miehiä ja naisia. Tietojärjestelmiä tulee kehittää niin, että koko kaupungin tasolla voidaan ilmoittaa tunnuslukuina tehtäviä hakeneet naiset/miehet, valitut naiset/miehet. Kaupungilla käytetään sähköistä rekrytointijärjestelmää, Kuntarekry-järjestelmää kaikissa rekrytoinneissa. Tasa-arvoasiat huomioitiin mm. uudelleenorganisointien ja henkilöstöjärjestelyjen yhteydessä. Henkilöstösuunnittelussa ja rekrytoinnissa huomioitiin myös se henkilöstö, joka on perhepoliittisten vapaiden käytön vuoksi tilapäisesti pois työelämästä. Kohdennetuissa rekrytoineissa hakuilmoitukset ja valintakriteerit laadittiin sukupuolineutraalisti. Rekrytoinneissa noudatettiin samapalkkaisuusperiaatetta.

8 8 (34) Työstä maksettava palkka määräytyi tehtävien vaativuuden perusteella kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti. Euromääräinen palkka ilmoitettiin jo hakuilmoituksessa. Rekrytoinneissa noudatettiin Kuopion kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden kirjallista valintaohjetta kattavasti. Kuopion kaupungin palvelukseen valituista 749 työntekijästä sukupuoleltaan naisia oli 573 ja miehiä 176 (tiedot Kuntarekry-järjestelmästä). Valinnoista on tehty yksi oikaisuvaatimus. Henkilöstön määrä ja palvelussuhderakenne Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 212 lopussa oli 425 naista ja 1423 miestä. Naisten osuus oli 73,9 % ja miesten 26,1 %. Vakinaisessa työsuhteessa oli 2994 naista ja 11 miestä (kaavio 14). Tasa-arvotavoite: Pitkään määräaikaisissa palvelussuhteissa toimineiden vakinaistaminen edistäisi tasaarvon toteutumista. Toteutunut: Määräaikaisen henkilöstön käyttö on vähentynyt 11 henkilöllä vuodesta 211 vuoteen 212. Prosentuaalisesti määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä on pysynyt samana. Johtaminen Henkilötietojärjestelmässä on otettu käyttöön hallinnollinen luokitus. Sen avulla voidaan seurata mm. mies- ja naisjohtajien osuutta suhteessa henkilöstöön kaikilla organisaatiotasoilla. Naisjohtajien määrä on miesjohtajia pienempi palvelupäällikkö ja asiakkuusjohtajatasoilla. Työnjohtotasolla naisten määrä kasvaa. Yleisesti voidaan todeta naisjohtajien määrän olevan pienempi (4,7 %) suhteessa naisten määrään henkilöstöstä kuin miesjohtajilla suhteessa miesten osuuteen henkilöstöstä (6,9 %). Tasa-arvotavoitteena on, että henkilötietojärjestelmässä tulee olla määritelty henkilöstön koulutustaso. MIES- JA NAISJOHTAJAT Naisjohtajat Miesjohtajat Kaikki johtajat Hallinnollinen asema Lkm Osuus naisista Lkm Osuus miehistä Lkm Osuus henkilöstöstä Kaupunginjohtaja, % 1,1 % 1, % Palvelualuejohtaja, % 3,2 % 3,1 % Asiakkuusjohtaja tai vastaava 9,2 % 22 1,6 % 31,6 % Palvelupäällikkö tai vastaava 32,8 % 37 2,6 % 69 1,3 % Työnjohtaja tai vastaava 147 3,7 % 122 8,7 % 269 5, % Yhteensä 188 4,7 % ,2 % 373 6,9 % Yhdellä johtajalla oli keskimäärin 13,5 alaista. Kaavio 4 Palkkarakenne Tasa-arvotavoite: Naisten ja miesten välinen tasa-arvo palkkauksen suhteen tulee toteutua myös sopimusaloittain. Perusteettomat palkkaerot on poistettava. Totetutunut: Vakinaisten miesten varsinainen palkka vuonna 212 oli keskimäärin 322 euroa ja naisten 2622 euroa (86,8 % miesten palkasta, kaavio 3). Edelliseen vuoteen verrattuna palkkaero koko kaupungin tasolla on pienentynyt 2,8 %:lla. Palkkaukseen liittyen on muistettava, että työn vaativuuden arviointia on jatkuvasti hyödynnettävä tehtävien muuttuessa Sukupuolten työnjako Yleisimmät nimikkeet Kuopion kaupungissa ovat (ks. kaavio 19)

9 9 (34) lähihoitaja 487 (455 naista, 32 miestä) lastenhoitaja 364 (356 naista, 8 miestä) luokanopettaja 277 (187 naista, 9 miestä) lastentarhanopettaja 271 (267 naisia, 4 miestä) tuntiopettaja 269 (187 naista, 82 miestä) sairaanhoitaja 185 (179 naista, 6 miestä) koulunkäynnin ohjaaja 146 (117 naista, 29 miestä) laitoshuoltaja 144 (142 naista, 2 miestä) peruskoulun lehtori 143 (98 naista, 45 miestä) perushoitaja 141 (138 naista, 3 miestä) palomies 19 ( naista, 19 miestä) toimistosihteeri 13 (94 naista, 9 miestä) perhepäivähoitaja 84 (83 naista, 1 mies) Ikärakenne Kolmestatoista ymmenestä yleisimmästä nimikkeestä 11 kuuluu hoito- tai opetusalan henkilöstöön. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä kasvun ja oppimisen palvelualueella on 47,5 (naiset 47,4, miehet 47,7), perusturvan palvelualueella 48,7 (naiset 48,6, miehet 5,3) ja terveydenhuollon palvelualueella 48,7 (naiset 48,7, miehet 48,9). Keskimääräinen eläköitymisikä vuonna 212 oli 62,7 vuotta. Eläkeiän saavuttamisen jälkeen työssä jatkoi 42 naista ja 15 miestä. Keskimääräinen eläköitymisikä on noussut edellisestä vuodesta,2 vuodella. Miesten ja naisten koulutuksen tasapuolisuus Tasa-arvotavoite: Koulutusten järjestäjille ja työmarkkinajärjestöille on tuotava jatkuvasti esille tarve koulutusten järjestämiseksi siten, että miehet ja naiset hakeutuisivat tasapuolisemmin eri koulutusaloille. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen Tasa-arvotavoite: Miehiä tulee kannustaa osallistumaan enemmän lasten hoitoon. Kaikilla on sopimusten mukaan oikeus perhevapaisiin. Toteutunut: Miesten osallistuminen perhevapaisiin on kasvanut hieman edelliseen vuoteen, vaikkakin se on vielä hyvin vähäisellä tasolla. Naisia on vuonna 212 ollut äitiys- ja perhevapaalla 138,3 henkilötyövuotta, miehiä 7,2 henkilötyövuotta. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämis- ja koulutustilaisuuksiin osallistui henkilöä, joista naisia oli 8886 ja miehiä Naisten määrään verrattuna naisilla on ollut 1,96 osallistumiskertaa suhteessa naisten määrään hti ja miehillä 1,67 osallistumiskertaa suhteessa miesten määrään. Seudullisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen on osallistunut yhteensä 26 henkilöä. Näistä naisia on 21, miehiä KANNUSTAVA PALKKAUS Työhyvinvointikyselyn johtopäätösten mukaan henkilöstö koki kannustavan palkkauksen siten, että sitä ei juuri ole. Henkilöstöohjelman yksi päätavoitteista kuitenkin on, että kannustava palkkaus on jatkossa johtamisen väline. Kannustavan palkkauksen osalta keskityttiin työn vaativuuden arviointijärjestelmien yhtenäistämiseen KVTES alueella. Valmistelu toteutettiin yhteistyössä ao. asiakkuusjohtajien ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhtenäistämisestä sovittiin varhaiskasvatushenkilöstön, päiväkodinjohtajien ja koulunkäynninohjaajien osalta. Yhtenäistäminen toteutetaan järjestelyeristä helmikuussa 213. Kannustavan palkkauksen osalta jatkettiin kannustavan palkkauksen toiminta- ja rahoitusmallin valmistelua.

10 1 (34) 5. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN JA EDISTÄMINEN Työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen on yksi teema Kuopion kaupungin henkilöstöohjelmassa. Sen tavoitteena on, että henkilöstön työhyvinvoinnin johtaminen on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista. Työhyvinvoinnin edistämiseksi työnantaja tarjoaa henkilöstölle työterveyshuoltopalveluja, työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä koulutusta. Työhyvinvoinnin johtamiseen kuuluvat sairauspoissaolojen hallinta sekä työntekijän aktiivinen aikainen tukeminen työkykyongelmissa. 5.1 Työterveyshuolto Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää, siten kuin tässä laissa säädetään (Työterveyshuoltolaki 1383/21 4). Kuopion kaupungilla on sopimus Kallaveden Työterveyden kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä. Työterveyshuoltoa koskevissa luvuissa ovat mukana peruskaupungin, Tuusniemen isäntäkuntapalvelujen, liikelaitosten (paitsi Kuopion Energia) sekä taseyksikköjen tiedot. Liikelaitosten luvut sisältävät taseyksiköiden tiedot. Työpaikkaselvitykset ovat työterveyshuoltotoiminnan perusta. Niiden tavoitteena on työn ja työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja niiden terveydellisen merkityksen arviointi. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työpaikan altisteet, työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturmaja väkivaltavaarat. Myös ensiapuvalmiuden selvittäminen kuuluu työpaikkaselvitykseen. Tarvittaessa työterveyshuollon henkilöstö järjestää henkilöstöryhmille neuvontaa ja ohjausta. Ryhmille annettava aika voi koostua muun muassa työntekijöiden tai esimiesten voimavararyhmistä, työyhteisön ilmapiiri selvityksistä, erilaisista psykososiaalisista kartoituksista ja ryhmätapaamisista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti henkilöstölle järjestetään terveystarkastuksia vuosittain. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa tai riskialttiissa työssä tarkastukset tehdään 1 3 vuoden välein, muuten 5 vuoden välein. Työterveyshuollon kustannukset vuosien 28 ja 212 välisenä aikana on esitetty kaaviossa 5. Taulukossa näkyvät työterveyshuollon kokonaiskustannukset yhteensä, sekä brutto- ja nettokustannukset henkilöä kohti vuodessa. Työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet vuoteen 211 saakka. Vuosien 211 ja 212 välillä tapahtunut noin 13 %:n kustannusten pieneneminen johtuu Kuopion Aterian ja Tilakeskuksen henkilöstön siirtymisestä Servican palvelukseen. Bruttokustannukset henkilöä kohti kertovat sen, minkä verran työnantaja maksaa työterveyshuollolle kustakin työntekijästä. Nettokustannukset kertovat tilanteen Kelalta saatujen korvausten jälkeen.

11 11 (34) TYÖTERVEYSHUOLLON KOKONAISKUSTANNUKSET TTH:n kokonaiskust. milj. 1,75 1,85 1,92 2,17 1,89 Br. kust. /henk./vuosi 298,64 321,77 337,47 362,3 342,93 Ne. kust. /henk./vuosi 145,91 151,37 158,7 165,57 174,84 Kaavio 5 Työnantajalla on oikeus saada korvausta työterveyshuoltolaissa (1383/21) työnantajan velvollisuudeksi säädetyn tai määrätyn työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista (korvausluokka I). Kela korvaa kustannuksista vähintään 5 %. Jos työpaikalla on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sovitut käytännöt siitä, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana, korvaus on 6 %. Jos työnantaja on 1 momentissa tarkoitetun työterveyshuollon lisäksi järjestänyt työntekijöilleen sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa, työnantajalla on oikeus saada korvausta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista (korvausluokka II). Korvausta ei kuitenkaan suoriteta hammashuollosta (Sairausvakuutuslaki 1224/24, luku 13, 1). Kaaviossa 6 on esitetty työterveyshuollon kustannusten jakautuminen korvausluokittain vuonna 212. Tulevia toimintakausia varten on syytä asettaa tavoitteeksi ennalta ehkäisevän terveydenhuollon (korvausluokka I) lisääminen vähintään puoleen kokonaiskustannuksista. TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET KELAN KORVAUSLUOKITTAIN 212 Peruskaupunki Liikelaitokset Yhteensä Korvausluokka I (33,5%) (52,2%) (36,3%) Korvausluokka II (66,5%) (47,8%) (63,7%) Yhteensä (1%) (1%) (1%) Kaavio 6

12 12 (34) Työterveyshuollon asiakaskäynneillä tarkoitetaan kaikkia yksilökäyntejä. Mukana ovat korvausluokan I yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit, terveystarkastuskäynnit sekä korvausluokan II sairaanhoito- ja muut terveydenhuollon käynnit. Asiakaskäynnit ovat pysyneet lähes samoina vuosien aikana. Suurimmat vaihtelut liittyvät lääkärikäynteihin. Tämä saattaa selittyä lääkäriresurssien vaihtelevuudella eri vuosina. Kaaviossa 7 on esitetty asiakaskäyntien jakautuminen eri ammattityhmien välillä. kpl TTH:n asiakaskäynnit koko kaupunki kpl yht Lääkärit Erikoislääkärit Terveydenhoitajat Fysioterapeutit Psykologit Kaavio 7 Kaaviossa 8 on esitetty asiakaskäyntien jakautuminen prosentteina eri ammattiryhmittäin peruskaupungin ja liikelaitosten kesken. Kuopion Vedellä, Kuntatekniikkaliikelaitoksella, Tilakeskuksella ja Pelastuslaitoksella on huomattavasti peruskaupunkia enemmän riskialttiita työtehtäviä. Tämä näkyy asiakaskäyntien jakaumassa. Terveystarkastukset painottuvat terveydenhoitajakäynteihin.

13 13 (34) % 7 TTH:n asiakaskäyntien jakautuminen prosentteina ammattiryhmittäin liikelaitokset koko kaupunki yhteensä Lääkärit Erikoislääkärit Terveydenhoitajat Fysioterapeutit Psykologit Kaavio Työhyvinvointikysely Henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa kartoitettiin työhyvinvointikyselyllä. Kuopion kaupunki oli mukana Kevan järjestämässä kuntasi työhyvinvointisyke kyselypalvelussa, jonka tavoitteena on työhyvinvointitoiminnan kehittäminen kunta-alan organisaatioissa. Palveluun liittyvä kysely toteutettiin kaupungin henkilöstölle Kyselyllä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvointia ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysymykset koskivat muun muassa organisaation ja työyksikön johtamista, työyhteisön tilaa, työyhteisötaitoja viestintää ja työntekijän, omaa työssä jaksamista sekä epäasiallisen kohtelun kokemuksia. Tulokset raportoitiin työyksiköistä, joissa oli vähintään viisi vastaajaa. Johtopäätökset esitettiin koko kaupunkia koskevista tuloksista, jossa ovat mukana kaikki vastaajat. Kyselyyn vastasi 56 % henkilöstös tä. Kaupunkitason tuloksia verrattiin kaikkiin Kevan kyselypalveluun osallistuneiden kuntien tuloksiin. Vertailuaineistossa oli 33 kuntaorganisaatiota ja vastaajaa. Kyselyn perusteella Kuopion tulokset ovat useiden työhyvinvoinnin osa-alueiden kohdalla hieman kunta-alan keskiarvoa kuvaavaa vertailuaineistoa paremmat. Työtyytyväisyys on kohtuullisen korkealla tasolla ja työnantajamaine on hyvä. Kehittämiskohteiksi nousi eri palvelualueiden ja työyksiköiden välinen suuri hajonta. Kokonaisuutena Kuopion tulokset eivät juuri poikenneet vertailuaineistosta. Alla muutamia esimerkkejä vastauksista, jotka kuvaavat työhyvinvoinnin tilaa ja työssä viihtyvyyttä.

14 14 (34) Suosittelisitko nykyistä työpaikkaa tuttavallesi? Kuopio Muu kuntasektori % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Kyllä En Kaavio 9 Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi? Kuopio Muu kuntasektori % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä Kaavio 1

15 15 (34) Uskotko terveytesi salliessa jatkavasti työssä vielä 63 ikävuoden tai oman ammatillisen eläkeikäsi jälkeen? Kuopio Muu kuntasektori % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Erittäin varmasti Melko varmasti En osaa sanoa Tuskin En varmasti Kaavio Työkykyä tukeva toiminta Työnantaja tukee henkilöstön työkykyä SporttiPassilla, joka otettiin käyttöön Käyttöön oton tavoitteena oli taata edun tasapuolinen jakautuminen mahdollisimman hyvin ja kulttuuripalvelujen tarjoaminen liikunnan vaihtoehtona. Sporttipassi on veroton etu työntekijälle ja sen arvo oli 75 euroa. Etu suhteutettiin osa-aikaisen tai määräaikaisen palvelussuhteen mukaisesti. Edun saaminen edellytti kolmen kuukauden palvelussuhdetta. SporttiPassi käy sekä liikuntaan että kulttuuriin, eikä sen käyttö ole sidottu mihinkään paikkakuntaan. SporttiPassin suurimpia käyttökohteita olivat Kuopion kaupunki ja Kuopion Musiikkikeskus. Etua käytti 2654 eri henkilöä yhteensä 5617 kertaa. Lisäksi kahdenkymmenen vuoden palveluksesta annettiin työntekijöille yhteensä 75 kpl 1 euron suuruista SporttiPassi etua.

16 16 (34) SporttiPassin käytön jakauma liikunnan ja kulttuurin kesken vuonna 212 Osuus 84,5 15, % Liikunta Kulttuuri Kaavio 12 SporttiPassin käyttö euroina vuonna 212 Euroa Liikunta Kulttuuri Kaavio 13

17 17 (34) 5.4 Kuntosalit Työnantaja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden kuntosalien käyttöön. Henkilökunnan käytössä on kaikkiaan viisi kuntosalia. Kuntosali Mikko sijaitsee Valkeisen sairaalan yhteydessä ja sen käyttö on tarkoitettu Perusturvan ja Terveydenhuollon palvelualueiden, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen, Kasvun ja oppimisen palvelualueen, Konsernipalvelun ja Kuopion Energian henkilöstölle. Valtuustovirastotalon kuntosaliin on käyttöoikeus Kaupunkiympäristön palvelualueen, Kuntatekniikkaliikelaitoksen, Kuopion Veden ja Tilakeskuksen henkilökunnalla. Leväsen palvelukeskuksen kuntosalia voi käyttää koko henkilöstö. Lisäksi Klassillisella lukiolla ja Kaupungintalolla on pienet kolmen laitteen kuntosalit. Kuntosalien laitteita uudistettiin vuonna 212 lähes 2 eurolla. Kuntosali Mikkoon uusittiin kuntovälineitä euron arvosta ja Valtuustovirastotalon kuntosalin laitteita 2 83 euron arvosta. 6. HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA 6.1 Henkilöstön määrä Henkilöstön määrällä tarkoitetaan niissä palvelussuhteissa työskentelevien henkilöiden lukumäärää, joissa ei ole voimassa palkatonta työnteon keskeytystä. HENKILÖIDEN MÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA VV KUNTALIITON LASKENTAMALLI Muutos % Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. edell. vuosi Henkilöitä yhteensä ,9 Vakinaiset ,6 Vakinaiset työkierrossa ,8 Muut määräaikaiset , Tukityöllistetyt ,8 Kaavio 14 Kuntaliiton suositus on käyttää henkilöstömäärissä vuoden viimeisen päivän henkilömäärää (kaavio 14). Tämän henkilöstökertomuksen myöhemmissä laskennoissa on käytetty kuntaliiton suositusta.

18 18 (34) HENKILÖITÄ KESKIMÄÄRIN VV KUOPION KAUPUNGIN LASKENTAMALLI Muutos % Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. edell. vuosi Henkilöitä yhteensä ,4 Vakinaiset ,5 Vakinaiset työkierrossa ,7 Muut määräaikaiset Työllistetyt ,4 Kaavio 15 Kaaviossa 15 on Kuopion kaupungin käyttämä henkilöstömäärän laskentatapa. Siinä henkilöstön määrä on laskettu kuukausien viimeisten päivien keskiarvona. HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN PALVELUSSUHTEEN LUONTEEN MUKAAN VUODEN LOPUSSA Miehet % Naiset % Yht. miehet ja naiset % Miehet % Naiset % Yht. miehet ja naiset % Vakinaiset % 78,31 72,71 74,13 77,3 74,39 75,15 Vakinaiset työkierrossa % 2,87 3,12 3,6 3,51 3,18 3,27 Muut määräaikaiset % 15,48 21,73 2,15 17,71 21,27 2,34 Tukityöllistetyt % 3,33 2,44 2,66 1,48 1,17 1,25 Kaavio 16 Vuoden 212 lopussa kaupungin palveluksessa oli 5448 henkilöä. Lukuun sisältyvät vakinaiset, vakinaiset työkierrossa, sijaiset, määräaikaiset, työllistetyt ja osa-aikaiset henkilöt. Vuodesta 211 vuoteen 212 henkilöstön määrä vähentyi 597 henkilöllä. Vakinaisten määrä vähentyi 387 ja määräaikaisten 11 henkilöllä. Tukityöllistettyjen määrä vähentyi 93 henkilöllä. Vuoden 212 lopussa osa-aikatyötä tekeviä oli 11,2 % henkilöstöstä (611 henkilöä, joista 51 naista ja 11 miestä). Vastaavat luvut vuoden 211 lopussa olivat 12, % (73 henkilöä, joista 61 naista ja 129 miestä).

19 19 (34) 6.2 Henkilöstön rakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 212 lopussa oli 48,3 vuotta (naiset 48,3 vuotta, miehet 48,6 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on vuodesta 211 pienentynyt,1 vuodella. Vuoden 212 lopussa vakinaisesta henkilöstöstä 5 vuotta täyttäneitä oli 294 henkilöä (38,4 %), ja 6 vuotta täyttäneitä 461 henkilöä (8,5 %). Henkilökohtaisen eläkeikänsä ohittaneita vuoden 212 lopussa oli 57 henkeä (42 naista, 15 miestä). Vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä vuoden 212 lopussa oli 5 54 vuotiaat (869 henkilöä). henkilöä 7 VAKINAINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ IKÄRYHMITTÄIN ikäryhmä Vakinaiset miehet Vakinaiset naiset Määräaikaiset miehet Määräaikaiset naiset Kaavio 17 Määräaikaisella henkilöstöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä muita kuin vakinaisia ja työllistettyjä henkilöitä. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,6 vuotta (miehet 38,9 vuotta ja naiset 38,5 vuotta). Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma eroaa selvästi vakinaisen henkilöstön ikäjakaumasta. Määräaikaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä oli 73,1 % (2994 naista, 11 miestä).

20 2 (34) SUKUPUOLTEN OSUUS VAKINAISESTA HENKILÖSTÖSTÄ Isäntäkuntapalvelut Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Kallaveden Työterveys Kasvun ja oppimisen palvelualue Vetovoimaisuuden palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Konsernipalvelu Kaupunkiympäristön palvelualue Tarkastustoimi Yleishallinto Tilakeskus Kuopion Vesi Kuopion kuntatekniikan liikelaitos Pohjois-Savon pelastuslaitos 93,5 6,5 91,5 8,5 9,1 9,9 86,5 13,5 82,9 17,1 72,5 27,5 6,7 39,3 6,4 39,6 54,5 45, ,8 56,3 37,5 62,5 21,8 78,2 14,1 85,9 4,5 95, % Naisten %-osuus Miesten %-osuus Kaavio 18 YLEISIMPIEN NIMIKKEIDEN HENKILÖMÄÄRÄT LÄHIHOITAJA LASTENHOITAJA LUOKANOPETTAJA LASTENTARHANOPETTAJA TUNTIOPETTAJA SAIRAANHOITAJA KOULUNKÄYNNIN OHJAAJA LAITOSHUOLTAJA PERUSKOULUN LEHTORI PERUSHOITAJA PALOMIES TOIMISTOSIHTEERI PERHEPÄIVÄHOITAJA henkilöä Naiset Miehet Kaavio 19

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖKATSAUS... 4 2. TASA-ARVO... 4 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 7 3.1 Henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Sisällys JOHDANTO... 3 Henkilöstövoimavaran muutokset... 3 ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 4 Henkilöstön määrä vuoden lopussa... 5 Mies-

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. 1 LOHJAN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2021 Yhteistyötoimikunta, esitys 21.6.2016 1. Johdanto Työnantajalla on kaikessa toiminnassaan velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti sekä pyrittävä

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (1) 191 Asianro 1950/00.04.01/2013 Kuopio-Juankoski kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1

HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN Henkilöstötoimikunta 1 HENKILÖSTÖRESURSSIPÄÄLLIKKÖ PIA KEIJONEN 11.06.2015 4.6.2015 Henkilöstötoimikunta 1 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYT 2014 Vuoden 2014 toteutettujen kyselyjen tulokset sekä toteutuksen kehittäminen 2015 2 VUONNA

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot