Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009"

Transkriptio

1 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 5 (viikko 11) ehtävä 1 Huom. tehtävänannon suluissa oleva lause on väärin. Kun rahan kysynnän näennäiskorkojousto on 0,1, se tarkoittaa, että koron noustessa yhden prosenttiyksikön rahan kysyntä vähenee 0,1 prosenttia, ei kymmentä prosenttia. Rahan kysynnän näennäiskorkojousto ε i / i 0,1 Rahan kysynnän tulojousto ε Y / Y / Y 0,8 ulotason ja korkotason muutosten yhteisvaikutus rahan kysyntään ε i i + Y Y ε Y 0,1 i + 0,8 Y Y ässä tehtävässä kysytään i:n muutosta, jolla rahan kysyntä ei muutu, joten voidaan asettaa 0 Y i 8. Y (i) i 8 0,01 0,08 Eli koron on noustava 8 prosenttiyksikköä. (ii) i 8 0,02 0,16 Eli koron on noustava 16 prosenttiyksikköä. (iii) i 8 0,05 0,4 Eli koron on noustava 40 prosenttiyksikköä.

2 ehtävä 2 (a) Rahan tekninen määritelmä viittaa tässä raha-aggregaatteihin M0, M1 jne. Eri maat määrittelevät nämä eri tavoin. Hieman yksinkertaistaen, EK:n määrittelee ne näin: M0 perusraha eli setelit ja kolikot M1 M0 + käyttötilitalletukset M2 M1 + säästötilitalletukset M3 M2 + eräät rahamarkkinainstrumentit Ennen vanhaan pienet liiketoimet maksettiin muuttamalla etukäteen pankkitilitalletukset M0:ksi. Debitkorteilla siirretään käyttötilillä olevaa M1-rahaa sellaisenaan maksajalta maksunsaajalle, eli M0:ksi konvertoiminen ei ole tarpeen. M1:n likvidiys siis paranee debitkorttien käyttöönoton myötä. Ero M1:n ja M0:n välillä on silti selvä, joten määritelmiä ei ole tarpeen muuttaa. (b) Käteisen hallussapitoon liittyy riskejä (ryöstö, varkaus, lompakon hukkuminen). Debitkorttien avulla nämä riskit voidaan välttää, joten ihmiset pitävät vähemmän käteistä lompakossaan, ja kaupat, ravintolat yms. eivät tarvitse yhtä suuria vaihtokassoja kuin ennen. M0:n kysyntä vähenee olennaisesti. Ei ole ilmeistä, väheneekö vai kasvaako M1:n kysyntä. Muutos lienee joka tapauksessa pieni, oli se kumman suuntainen tahansa. (c) Säästötilitalletukset kuulvat M2:een. Jos niitä voisi käyttää debitkorteilla, niistä tulisi likvidimpiä. ällöin pitäisi miettiä, onko yllä esitetty jako aggregaatteihin M0, M1 ja M2 yhä tarkoituksenmukainen, vai kannattaisiko määritelmiä muuttaa. Mikäli säästötileille maksettaisiin edelleen korkeaa korkoa (huolimatta niiden likvidiyden paranemisesta), voisimme odottaa näkevämme M1:n kysynnän laskua. Mitä tapahtuisi M2:n kysynnälle, ei ole ilmeistä.

3 ehtävä 3 ehtävässä kuvailtu tilanne aiheuttaa kaksi (tavallaan päinvastaista) vaikutusta. Niitä voidaan tarkastella asettamalla reaalinen rahan kysyntä ja tarjonta yhtä suuriksi: M (Y, i, c) Ensinnäkin maanjäristys pienentää tuloja Y, mikä vähentää reaalista rahan kysyntää (yhtälön oikea puoli). ehtävässä oletettiin, että M pysyy vakiona. ällöin tasapainon säilymiseksi hintatason on noustava. Hinnat nousevat kahdesta syystä. Ensinnäkin maanjäristys aiheuttaa pulaa sekä tuotanto- että kulutushyödykkeistä. Kotitalouksien ja yritysten lainanottohalukkuus lisääntyy, ja vähistä resursseista käydään kovempaa kilpailua, mikä nostaa hintoja. oiseksikin rahaa on nyt kierrossa aiempaa enemmän suhteessa vaihdettavien hyödykkeiden määrään, mikä myös nostaa hintoja. Hintojen nousu kasvattaa nimellistä rahan kysyntää. Mikä on nettovaikutus nimelliseen rahan kysyntään, kun otetaan huomioon sekä reaalisen rahan kysynnän väheneminen että hintojen nousu, riippuu siitä, kumpi vaikutus on voimakkaampi. Jos pankit tuhoutuvat, ja pankkitilitalletusten käyttö käy vaikeaksi, M0-rahan kysyntä kasvaa. Yleisön käteissuhde cc kasvaa luotonlaajennuskerroin pienenee rahan tarjonta supistuu. Yhtälön vasemmalla puolella M pienenee. ämä aiheuttaa hintojen laskupaineita. (Vaihtoehtoisesti tilannetta voidaan ajatella myös niin, että transaktiokustannukset c kasvavat, jolloin rahan kysyntä (Y, i, c) kasvaa. Niin tai näin, tuloksena on hintojen laskupainetta.)

4 ehtävä 4 (a) Fisherin periaate: i r + π e missä i on nimelliskorkotaso, r on sijoittajien vaatima reaalikorko, ja π e on sijoittajien inflaatio-odotus. ässä alhaisen riskin lainojen nimelliskorko asettuu 15 prosenttiin. (b) Jos inflaatio onkin 15 %, lainanantaja ei saa lainkaan reaalista tuottoa, vaikka hän tavoitteli 5 prosentin reaalituottoa. Odotettua korkeampi inflaatio vahingoittaa lainanantajaa ja hyödyttää velallista. Odotettua matalampi inflaatio hyödyttää lainanantajaa ja vahingoittaa velallista. (c) Ostovoimapariteettiteoria sanoo, että liiran kurssi suhteessa euroon määräytyy urkin ja euroalueen suhteellisten hintatasojen perusteella siten, että pätee yhtälö E / missä E on liiran eurokurssi, euroalueen hintataso euroissa ja urkin hintataso liiroissa. ästä saadaan kaava muutosnopeuksille: E E 2 % 10 % 8 % Ostovoimapariteettiteoria ennustaa näin ollen, että jos nousee 2 % vuodessa ja nousee 10 % vuodessa, niin liiran eurokurssi laskee 8 % vuodessa. Ennuste on pitkälle aikavälille. yhyellä aikavälillä valuuttakursseja heiluttaa keskuspankin korkopolitiikka ja sijoittajien odotukset; lyhyen aikavälin muutoksilla ei ole juuri tekemistä ostovoimapariteetin kanssa. Kuten Viroa koskevassa tehtävässä todettiin, ostovoimapariteettiteorian ennusteet eivät päde, jos avosektorin tuottavuus suhteessa suljettuun sektoriin kehittyy eri maissa eri nopeudella. Jos urkin avosektorin tuottavuus nousee nopeasti, urkilla voi olla korkea inflaatio ilman, että valuutta menettää arvoaan.

5 ehtävä 5 ähdetään liikkeelle perusrahan johdetun kysynnän yhtälöstä (BW yhtälö 9.9 sivulla 209). Asetetaan M0:n kysyntä ja tarjonta yhtä suuriksi, M0 M0 d, jolloin M0 ( Y, i, c) m m M0 missä m on rahanluontikerroin. Hintatason muutos eli inflaatio π on silloin π M0 M0 m m M0 M0, koska m on vakio. ästä nähdään, että rahan kysynnän vaihdellessa, inflaatioasteen pitäminen vakaana edellyttäisi sitä, että keskuspankki pystyy aina sopeuttamaan M0:n tarjonnan :n muutoksiin. Jos vaihtelee arvaamattomasti, keskuspankki ei pysty tähän: ensinnäkin keskuspankki havaitsee :n muutokset vasta viiveellä, ja toisekseen, myös M0:n tarjonnan muuttaminen vie aikaa. ällöin keskuspankin kannattaa luopua M0:n kontrolloinnista, ja siirtyä käytäntöön, jossa keskuspankki asettaa ohjauskoron ja antaa rahamäärän joustaa kysynnän mukaan.

6 ehtävä 6 ämän tehtävän vastausta on muutettu to askareissa sanoin, että tässä tarkoitetaan tilannetta, jossa maan oman valuutan rinnalla käytetään vierasta valuuttaa. Sanoin myös, etten pidä tästä tehtävästä enkä sen vastauksesta. oisaalta vastaus olisi järkeenkäypä, jos tehtävän tulkittaisiin tarkoittavan tilannetta, jossa oman maan valuuttaa joutuu ulkomaille. Esim. osa USA:n dollareista ajautuu muualle maailmaan, eivätkä ne silloin ole enää osa kotimaista rahan tarjontaa. Otin asian uudestaan esille Juhan kanssa, ja kävi ilmi, että tätä kirjan tekijät olivatkin tarkoittaneet. Ja vastaus siis menee seuraavasti. Kirjan sivulta 208 muokataan yhtälöt 9.5 ja 9.6 muotoon M0 CU + βcu + R (1 + β)ccm1 + rrd M1 CU + D ccm1 + D missä M0 on liikkeelle laskettujen setelien määrä, eli M0 sisältää sekä kotimaassa että ulkomailla olevan setelistön. Sen sijaan ulkomailla olevia seteleitä ei lasketa M1:een, joten tässä M0 ei sisälly M1:een kokonaisuudessaan. Ratkaistaan tästä (kirjan yhtälöä 9.7 vastaava) yhtälö M0 M1 [ (1 + β)cc + rr(1 cc) ] joten rahanluontikerroin on nyt m M1 1 M0 (1+β ) cc+ rr(1 cc) < cc+ 1 rr(1 cc) eli rahanluontikerroin tässä taloudessa on sitä pienempi, mitä suurempi osuus β keskuspankin painamista seteleistä joutuu ulkomaille.

7 ehtävä 7 Olkoon pankkien kassareservisuhde rr, ja olkoon keskuspankin asettama minimivaatimus rr:n suhteen rr min. Joissakin maissa rr min 0, eli keskuspankki ei aseta minimivaatimusta. apaus 1: keskuspankki kiristää perusrahan tarjontaa, jotta rahan tarjonta supistuisi. Jos talletuspankit pitävät rr:n vakiona, M1-rahan tarjonta supistuu, kuten keskuspankki halusikin. Mutta jos rr > rr min, talletuspankeilla on mahdollisuus vähentää reservisuhdetta rr. Rahanluontikerroin kasvaa. ällöin rahan tarjonta ei supistu keskuspankin haluamalla tavalla. apaus 2: keskuspankki lisää perusrahan tarjontaa, jotta rahan tarjonta kasvaisi. Jos talletuspankit pitävät rr:n vakiona, M1-rahan tarjonta kasvaa, kuten keskuspankki halusikin. Mutta jos talletuspankit kasvattavat reservisuhdetta rr, rahan tarjonta ei kasva keskuspankin haluamalla tavalla. Johtopäätös: pankkien mahdollisuus muutella kassareservisuhdetta rr heikentää keskuspankin kykyä kontrolloida rahan tarjontaa. ämä on ongelma vain sellaisessa järjestelmää, jossa keskuspankin politiikkainstrumenttina on rahan tarjonnan kontrollointi. EMUssa politiikkainstrumenttina on sen sijaan ohjauskoron asettaminen: EK määrää perusrahoituksessa käytettävän koron, ja pankit saavat lainata tällä korolla niin paljon perusrahaa kuin haluavat.

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30)

18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30) 18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30) 1. Raha ja rahapolitiikka 2. Euroopan keskuspankkijärjestelmä 3. Rahan tarjonta ja inflaatio 4. Inflaation kustannukset 1 1 18.1 Raha ja rahapolitiikka

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 4

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 4 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 4 HB13; M19 20.4.2015 20.4.2015 K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Vielä koroista: valuuttakurssien korkopariteettiteoria (HB 18:3) Vapaasti vaihdettavat valuutat

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 2

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 2 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 2 M 14; HB 12:3 12:5 14.4.2015 k.kauko@yahoo.com / karlo.kauko@bof.fi Vastaanotto luentojen yhteydessä 14.4.2015 K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Mikä on

Lisätiedot

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma 1.8.2013 Tekijä: Lauri Taskinen Ohjaajat: Kari Heimonen,

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A0) KULUTTAJAN TEORIA HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT. Kyseiset hyödykkeet ovat niukkoja eli niillä on hinta, koska niitä ei ole (mahdollista tuottaa) tarpeeksi kaikille,

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Seuraavassa on todellista dataa Suomesta 1990-luvun alusta. Saksan 1

Seuraavassa on todellista dataa Suomesta 1990-luvun alusta. Saksan 1 RAHA- JA PANKKITEORIA 31C00900 1. Valuuttakurssien korkopariteettiteoria Seuraavassa on todellista dataa Suomesta 1990-luvun alusta. Saksan 1 kk rahamarkk 1 kk inakorko korko Saksan markan arvo 31.1.1991

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 6/94 Pia Ahlqvist Tutkimusosasto 23.3.1994 Käteisrahan kysyntä Suomessa 1992 FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Secular stagnation pitkittyneen pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä

Secular stagnation pitkittyneen pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä artikkeli Tero kuusi Tutkija Elinkeinoelämän tutkimuslaitos etla tero.kuusi@etla.fi Kuvat maarit kytöharju Secular stagnation pitkittyneen pysähtyneisyyden selityksiä ja lääkkeitä Secular stagnation -kirjallisuuden

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 8UOhAEN PA.Nt

Lisätiedot

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän

Euroopan ongelma on kokonaiskysynnän artikkeli pertti haaparanta Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu pertti.haaparanta@aalto.fi Kuvat maarit kytöharju Miten Suomen taloutta voitaisiin elvyttää? Euroopan, erityisesti euroalueen ongelma

Lisätiedot

RAHA- JA PANKKITEORIA. 1. Hyödykeraha. 2. Raha-aggregaatin M2 muutokset

RAHA- JA PANKKITEORIA. 1. Hyödykeraha. 2. Raha-aggregaatin M2 muutokset RAHA- JA PANKKITEORIA 31C00900 1. Hyödykeraha Miten seuraavat asiat sopisivat hyödykerahaksi? Tarkastele asiaa rahan kolmen perusominaisuuden valossa! (1 piste/hyödyke) Vaihtovirta (230 V) Hyvä arvon mitta,

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

Miksi hintavakaus on tärkeää? Oppilaan opas

Miksi hintavakaus on tärkeää? Oppilaan opas Miksi hintavakaus on tärkeää? Oppilaan opas Mitä kymmenellä eurolla voi ostaa? Miltä kuulostaisi esimerkiksi kaksi cd-singleä tai jokin hyvä lehti joka viikko kuukauden ajan? Oletko koskaan tullut ajatelleeksi,

Lisätiedot

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Elokuu 2012 Ohjaaja: Jukka Pirttilä Juha Parviainen Tiivistelmä:

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 1. Rahoitusjärjestelmä 2. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 3. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 1 Warranttien (ei turbojen) hinnoittelusta 1.1 Näin ainakin on (selvää tai ei) 1.2 Ei se vola tyhjän takia tipu 1.3 Useimmiten otm-warret ovat rajusti ylihintaisia

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Rahapolitiikan säännöt Pankkien vakavaraisuuden uudet sääntelyehdotukset

Lisätiedot