Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Asiantuntijatuki ja konsultointi. Kartoitukset. Koulutukset / valmennukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Asiantuntijatuki ja konsultointi. Kartoitukset. Koulutukset / valmennukset"

Transkriptio

1 Eläke-Tapiolan työhyvinvointipalvelut Työhyvinvoinnin kehittäminen Asiantuntijatuki ja konsultointi työhyvinvointihankkeiden suunnittelu yhteistyökumppanien suosittelu hankkeiden toteutus, seuranta ja arviointi Kartoitukset työhyvinvoinnin tilan kartoitus (etyky) tulosten analysointi toimenpide-ehdotukset Työkirjan yrityksellesi tarjoaa Eläke-Tapiola Koulutukset / valmennukset työhyvinvointikoulutukset ja -valmennukset asiantuntijatilaisuudet Materiaalit ja työkalut etyky-työkalu julkaisut, oppaat, esitteet X

2 Yrityksen työhyvinvoinnin kehittäminen Kohti työhyvinvointia. Se kannattaa. Tämän työkirjan tarkoituksena on antaa yritykselle tietoa työhyvinvoinnin kehittämisestä. Samalla se on työkalu, jonka avulla yritys voi suunnitella ja toteuttaa oman työhyvinvointiohjelmansa tai kehittää jo olemassa olevaa ohjelmaa. Väestö ikäryhmittäin indekseinä (v. 1998=100) Ikäryhmä Miksi työhyvinvoitiin kannattaa panostaa? Yrityksen tavoitteena on tehdä tulosta ja tuloksen takana ovat yrityksen työntekijät. Hyvin motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä tekee laadukasta ja tuottavaa työtä Työhyvinvointiin liittyvät asiat mielletään helposti pehmeiksi arvoiksi, vaikka työhyvinvointitoiminnan tavoite on yrityksen toiminnan varmistaminen. Työhyvinvointiin panostaminen ja sen kehittyminen parantavat yrityksen toimintaa ja näin myös sen tulosta. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on siis välttämätöntä myös liiketoiminnan kannalta. Väestö ikääntyy Työhyvinvoinnin merkitys korostuu entisestään, kun väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee. Kuviossa on esitetty ennuste väestön ikärakenteen tulevasta kehityksestä. Työkykyisenä eläkeikään Tulevaisuudessa yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti. Tämä kasvattaa työssäkäyvien eläketaakkaa ja työn tehokkuuden vaatimusta. Lisäksi kilpailu työntekijöistä lisääntyy, koska työntekijöiden määrä vähenee. Nykyisin eläkkeelle siirrytään keskimäärin 57,4-vuotiaana. Yrityselämän yksi tulevaisuuden haaste onkin pitää työntekijät mahdollisimman pitkään työelämässä. Työssäoloaikaan voidaan vaikuttaa jatkuvalla ja onnistuneella työhyvinvointityöllä. Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa Työhyvinvointia kehittämällä Sairauspoissaolot ja työtapaturmat vähenevät Innovatiivisuus lisääntyy Työntekijöiden vaihtuvuus pienenee Työskentely tehostuu Ennenaikainen siirtyminen eläkkeelle vähenee ja eläkekustannukset pienenevät Työntekijöiden hyvinvointi näkyy yrityksen kaikessa toiminnassa. 2 Tapiola-ryhmä 3

3 Työhyvinvoinnin puutteiden kustannukset Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Miten työhyvinvoinnin puute näkyy yrityksessä? Työhyvinvoinnin heikkeneminen ei aina näy selvästi. Kasvaneet sairauspoissaolot, yleinen tyytymättömyys ja työyhteisön huono ilmapiiri ovat merkkejä heikentyneestä työhyvinvoinnista. Työhyvinvoinnin puutteet voivat johtaa mm. innovatiivisuuden ja työteon heikkenemiseen. Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla vieraantuminen työyhteisöstä, yhteisistä tavoitteista, yrityksestä ja lopulta itse työstä. Myös henkilöstön suuri vaihtuvuus voi olla oire huonosta työilmapiiristä tai puutteellisista työolosuhteista. Työkyvyttömyyden kustannukset Työkyvyttömyyden kustannusten tarkka laskeminen on vaikeaa. Työkyvyttömyyden vaikutuksia on arvioitu seuraavasti: Vaikutukset kansantalouteen Työtapaturmat, sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläkkeelle siirtymiset aiheuttavat vuosittain yhteensä 25 miljardin euron ylimääräiset kulut Vaikutukset yritystasolla Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan yhden sairauspäivän kustannus on keskimäärin euroa. Kustannuksia nostavat lisäksi mm. sijaisjärjestelyt, ylityöt ja tuotannon häiriöt. Lisäksi henkilöstön suuri vaihtuvuus lisää rekrytointikuluja, ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen vaatii resursseja. Työhyvinvoinnin kehittäminen on kaikkea sitä toimintaa, jolla vaikutetaan työntekijöiden työssä jaksamiseen. Se voi liittyä työntekijän terveydestä huolehtimiseen, johtamisen ja ammattitaidon kehittämiseen, työyhteisön henkisen ilmapiirin parantamiseen tai työprosessien selkiyttämiseen. Työhyvinvointia kehitetään työpaikalla Työhyvinvoinnin edistäminen on ennen kaikkea työn ja työolosuhteiden aktiivista kehittämistä. Kehittämishankkeiden onnistuminen edellyttää johdon tukea ja hyväksymistä. Tavoitteena on, että työhyvinvointityö kohdistetaan yrityksen kaikkiin työntekijöihin. Työhyvinvointi on jatkuvaa ja jokapäiväistä toimintaa Työhyvinvoinnin kehittämisen tulisi olla jatkuvaa toimintaa. Työhyvinvointisuunnitelmaa laadittaessa on hyvä aikatauluttaa toimintaa useammalle vuodelle hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Henkilöstö mukaan toimintaa suunnittelemaan Työhyvinvointityö pitäisi saada osaksi arkista toimintaa, johon kaikki osallistuvat. Jokaisen työntekijän sitouttaminen onkin yksi tärkeimmistä asioista aloitettaessa käytännön toimet työpaikan hyvinvoinnin parantamiseksi. 4 Tapiola-ryhmä 5

4 Työhyvinvoinnin osa-alueet Työyhteisö Asenteet Vuorovaikutustaidot Osaaminen Elinikäinen oppiminen Avoimuus ja motivaatio Työhyvinvoinnin kokonaisuus muodostuu neljästä osa-alueesta: osaamisesta ja työyhteisöstä sekä fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Olennaista on, että nämä osa-alueet ovat keskenään tasa-painossa. Seuraavassa kaaviossa on havainnollistettu Työhyvinvoinnin osa-alueiden sisältöä. Tarkastelumallia voidaan käyttää viitekehyksenä työhytinvointityötä käynnistettäessä. Johtaminen ja esimiestyö Työnjako ja työprosessit Sosiaalinen työympäristö TYÖ Työn hallinta Työn kehittäminen Muutosten helpottaminen Työkirjaosuudessa noudatetaan tätä jakoa. Sen pohjalta voidaan aloittaa käytännön toimet työhyvinvoinnin parantamiseksi. Työhyvinvoinnin nelikentässä sisempi vihreä osa on työnantajan vastuualuetta ja valkoinen osa kuvaa työntekijän vastuuta työhyvinvoinnista huolehtimisessa. Työhyvinvoinnin kehittämisessä on hyvä lähteä etenemään ensin vihreällä alueella, sillä siihen työnantajan on helpompi vaikuttaa. Fyysinen hyvinvointi Terveyden edistäminen Työergonomia Työturvallisuus Elämäntavat Terveydestä huolehtiminen Henkinen hyvinvointi Elämäntilanteen huomioiminen Työn ja vapaa-ajan tasapaino Työn mielekkyys ja palkitsevuus Elämän arvot ja itsetuntemus Sosiaaliset suhteet ja» virkistäytyminen Työhyvinvoinnin nelikentässä sisempi vihreä osa on työnantajan vastuualuetta ja vaalea osa kuvaa työntekijän vastuuta työhyvinvoinnista huolehtimisessa. Työhyvinvoinnin kehittämisessä on hyvä lähteä etenemään ensin vihreällä alueella, sillä siihen työnantajan on helpompi vaikuttaa. 6 Tapiola-ryhmä 7

5 Työhyvinvoinnin kehittämisen työkirja Mihin työkirjaa käytetään? Yritykset ovat erilaisia ja työhyvinvointia kehitetään yrityksen koon ja tarpeiden mukaan. Joistakin yrityksissä työkykyä ylläpitävä toiminta on jo luonteva osa päivittäistä toimintaa ja johtamista. Nämä yritykset voivat poimia työkirjasta ne asiat, joihin on kiinnitettävä huomiota juuri nyt. Työhyvinvoinnin järjestelmällistä suunnittelua ja toteuttamista käynnistävä yritys puolestaan löytää työkirjasta apuvälineen, jolla työhyvin voinnin laajaa ja monipuolista kenttää voidaan jäsentää. 1. Mistä työhyvinvointi meidän yrityksessämme muodostuu? Tämän osion tavoitteena on antaa yleiskuva yrityksen työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Näiden tietojen pohjalta voidaan tehdä suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Mitkä ovat yrityksemme erityispiirteet työhyvinvoinnin kannalta? Mitä toimialamme työntekijöiltä vaatii? (esim. matkatyö, yötyö) Mitkä tekijät meidän yrityksessämme vaikuttavat työhyvinvointiin? Työkirjan eteneminen Seuraavilla sivuilla käydään läpi työhyvivoinnin pääasiat käyttäen apuna esimerkkikysymyksiä. Kysymykset kannattaa käsitellä esimerkiksi johtoryhmässä, tyky-ryhmissä, työsuojelutoimikunnissa tai muissa yhteistoimintaelimissä. Työkirja etenee seuraavasti: 1. Mistä työhyvinvointi meidän yrityksessämme muodostuu? 2. Tilannekartoitus yrityksemme työhyvinvointityöstä 3. Työhyvin vointiohjelman suunnittelu ja käytännön toteutus 4. Työhyvinvoinnin kehittämisen mittaaminen 5. Työhyvinvointi osaksi strategiaa 6. Toiminnan jatkuvuus 8 Tapiola-ryhmä 9

6 Mihin työhyvinvoinnin puutteet voivat meillä johtaa? Mihin puutteet heijastuvat ensin? Miten työhyvinvoinnin puute vaikuttaa työhömme? Onko puutteista jo olemassa merkkejä? Mitkä toimintaympäristömme muutokset vaikuttavat meihin eniten? Mitä muutoksia yrityksemme kohtaa lähitulevaisuudessa? Miten muutokset vaikuttavat työhyvinvointiimme? Miten muutokset vaikuttavat henkilöstöön? Miten työhyvinvointi on kytketty yrityksemme strategiaan? Mitkä ovat yrityksemme arvot ja liiketoimintastrategia? Minkälainen henkilöstöstrategia meillä on? (esim. rekrytointi, palkkaus ja palkitseminen, koulutuspolitiikka) Mihin henkilöstöstrategiamme perustuu ja onko se kirjattu? 10 Tapiola-ryhmä 11

7 2. Tilannekartoitus yrityksemme työhyvinvointityöstä Aikaisemmin tehty työhyvinvointityö Yritykset kehittävät työhyvinvointia monin eri tavoin. Oman työterveyshuollon tekemät terveystarkastukset, ergonomiakartoitukset, Kelan tukema varhaiskuntoutus ja eläkeyhtiön tukema ammatillinen kuntoutus ovat henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista. Lisäksi terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, yhteiset koulutustapahtumat ja tiimivalmennukset kehittävät omalta osaltaan työhyvinvointia. Johtamisella ja esimiestyöllä on suuri vaikutus työhyvinvointiin, sillä hyvä johtaminen mahdollistaa työhyvinvointia lisäävien asioiden toteutumista ja työn sujumista. Mitä työhyvinvointimme hyväksi on jo tehty? Mitä toimenpiteitä on tehty, ja jatkuuko toiminta edelleen? Ketkä yrityksessä ovat osallistuneet toimintaan? Onko mukana ollut yrityksen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita? Miten toimenpiteitä arvioitiin? Miten tietoa työhyvinvointiin liittyvistä asioista on tähän mennessä kerätty? Millaista tietoa on kerätty? Miten sairauspoissaoloja on tilastoitu? Miltä aikaväliltä tietoa on käytettävissä? 12 Tapiola-ryhmä 13

8 3. Työhyvinvointiohjelman suunnittelu ja käytännön toteutus Osaaminen Tämän osion tarkoituksena on suunnitella yrityksen työhyvinvointiohjelma. Suunnittelun apuvälineenä on hyvä käyttää sivulla 7 olevaa työhyvinvoinnin nelikenttää. Jatkuvaa toimintaa Fyysinen hyvinvointi Työhyvinvoinnin kehittäminen ei ole kertahanke. Se on jatkuvaa toimintaa, jonka tavoitteita ja painopisteitä on tarkasteltava ja arvioitava aika ajoi yritysympäristön muuttuessa. Miten aloitamme työhyvinvoinnin suunnittelun? Mitkä ovat yrityksemme työhyvinvoinnin tavoitteet? Mitkä toimenpiteet ovat kiireellisimmät? Miksi? Työyhteisö Henkinen hyvinvointi 14 Tapiola-ryhmä 15

9 Mitä suunnitelman toteuttaminen edellyttää yritykseltämme? Minkälaista toimintaa, koulutusta tai valmennusta tarvitaan? Miten sitouttaa johto ja henkilöstö? Ketkä ovat mahdolliset yhteistyökumppanimme? Millaisiin taloudellisiin panostuksiin yrityksemme on valmis? Mistä voidaan hakea taloudellista tukea? (Esim. Euroopan sos. rahasto, työsuojelurahasto) Fyysinen hyvinvointi Työyhteisö Henkinen hyvinvointi Osaaminen Kirjaa ohjelma Työhyvinvointiohjelma on kirjattava ylös, jotta jokainen työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvä henkilö voi osaltaan seurata toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia. Palaute on erittäin tärkeä kanava tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi. Tiedotus on tärkeää Työhyvinvoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta on tiedotettava. Tällä sitoutetaan henkilöstöä ja helpotetaan käytännön toimenpiteitä. 16 Tapiola-ryhmä 17

10 Suunnitelmasta käytännön toteutukseen Työhyvinvoinnin kehittämisen pohjana ovat selvitykset nykytilasta. Toiminnassa kannattaa seurata kaikkien neljän osa-alueen tasapuolista kehittymistä. Onnistuneista hankkeista saadut myönteiset kokemukset ja niistä tiedottaminen kannustavat tarttumaan uusiin haasteisiin. Mitkä ovat työhyvinvointiohjelman käytännön toimenpiteet? Mitä toimenpiteitä työhyvinvointiohjelmaan sisältyy? Mikä on ohjelman kokonaisaikataulu? Ketkä ohjelmaan osallistuvat? Ketkä ovat vastuu- ja koordinointihenkilöt? Mikä on ohjelman budjetti? Kuka tiedottaa ohjelmasta henkilöstöä? Miten tiedotetaan? Fyysinen hyvinvointi Työyhteisö Henkinen hyvinvointi Osaaminen 18 Tapiola-ryhmä 19

11 4. Työhyvinvoinnin kehittymisen mittaaminen Miten työhyvinvoinnin kehittämistoimintaa arvioidaan? Mitkä mittarit mittaavat tavoitteiden toteutumista parhaiten? Mitä mittareita valitaan? Ketkä vastaavat mittareiden käytöstä? Miten mittareista saatuja tuloksia hyödynnetään työhyvinvoinnin» kehittämisessä? Työhyvinvoinnin kehittymistä on hyvä mitata. Mittauksilla selvitetään, ovatko toiminnan tavoitteet toteutuneet. Kun mittaria valitaan, kannattaa kysyä: Mitä haluamme mitata? Mitä aiomme mittaustulosten perusteella tehdä? Työhyvinvoinnin kehittymisen seuraamisessa tarvitaan uusintamittauksia, jonka vuoksi mittareiden on oltava helppokäyttöisiä ja niistä saatavan hyödyn on oltava arvioitavissa. Lisäksi uusintamittauksen tulisi olla helposti toteutettavissa. Työyhteisö Esimerkkejä työhyvinvoinnin mittareista Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi Osaaminen Työyhteisö Terveystarkastukset Työkykyindeksi (TKI) Työstressi-indeksi Ergonominen selvitys Kävelytestit Lihaskuntotesti Sairauspoissaolo-» tilastot Henkilöstötilinpäätös Moniosaajakartoitus Tulos- ja kehitys-» keskustelut Työhygieeniset» mittaukset Sairauspoissaolotilastot Tapaturmatilastot Vaihtuvuustilastot Ilmapiiri- ja työhyvinvointikartoitukset Henkilöstötilinpäätös Eläketilastot Laatumittarit Tiimimittarit Osaaminen 20 Tapiola-ryhmä 21

12 Fyysinen hyvinvointi 5. Työhyvinvointi osaksi strategiaa Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on edistää koko henkilöstön työkykyä. Toiminta heijastaa yrityksen kulttuuria ja arvoja. Se on osa liiketoimintaa. Työhyvinvoinnin kehittäminen tulisikin sisällyttää yrityksen strategiaan ja osaksi yrityksen johtamista. Miten varmistetaan työhyvinvoinnin kehittämisen ja strategian samanaikainen ja suuntainen kehitys? Miten työhyvinvointia kehitetään strategian muuttuessa? Ketkä vastaavat kehitystyöstä? Tukevatko kehitystoimet yrityksen strategiaa? Henkinen hyvinvointi 22 Tapiola-ryhmä 23

13 6. Toiminnan jatkuvuus Työhyvinvointia edistävä toiminta on jatkuvaa kehittämistä, kokemuksista oppimista ja uusien ideoiden kokeiluja. Aika ajoin kannattaa tarkistaa työhyvinvointiohjelman toimivuus ja strateginen ajankohtaisuus sekä verrata saatuja tuloksia suunnitelmiin. Palautteen merkitys on suuri Palaute on arvokasta, koska sen perusteella ohjataan tulevia kehityshankkeita oikeaan suuntaan. Palautteen saaminen edellyttää paitsi hyvin toimivaa tiedotusta myös järjestelmällistä tiedon keräämistä henkilöstöltä. Miten kehittämishankkeista saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa? Mitkä osat työhyvinvointiohjelmastamme ovat edelleen käyttökelpoisia ja tarpeellisia? Tarvitsemmeko uusia kehittämismenetelmiä ja osia ohjelmaan? Olemmeko hoitaneet tiedotuksen hyvin? Olemmeko saaneet palautetta? Miten ohjelman jatkuvuus voidaan varmistaa? 24 Tapiola-ryhmä 25

14 Muistiinpanoja 24 25

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability Lappeenranta University Of Technology Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability 06.12.2012

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot