Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus Akavan Erityisalojen selvityksiä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007. Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2008"

Transkriptio

1 Akavan Erityisalojen selvityksiä

2

3 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007 Akavan Erityisalojen selvityksiä

4 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2007 Akavan Erityisalojen selvityksiä Sisältö Lukijalle... 3 Perustietoa jäsenistä... 4 Näin tutkimus tehtiin... 4 Jäsenkunnan kuvaus... 5 Kolmannes alle 30 hengen yrityksissä... 5 Määräaikaisuus yleistä myös yksityisellä sektorilla... 6 Lokakuun yleiskorotus näkyi jo palkoissa... 7 Keskiansio 2960 euroa kuukaudessa... 8 Työsuhteen ehdoista epätietoisuutta... 9 Toteutunut viikkotyöaika yli sovitun... 9 Matkustaminen työasioissa...10 Korvauksettomat ylityöt kasvussa...10 Työaikapankki auttaa jaksamisessa...11 Yli kolmannes voi edellisvuotta huonommin...11 Puolella vastaajista työuupumusoireita...11 Työhyvinvoinnin tekijät...12 Tasa-arvosuunnitelmat yleistyvät hitaasti...13 Liitteet...14 Akavan Erityisalat ry Toimittanut: Arja Ahola Taitto: Olli Luotonen Painotalo Auranen, Forssa 2008 ISBN ISSN X

5 Lukijalle Tässä tutkimuksessa on selvitetty Akavan Erityisalojen yksityissektorilla työskentelevien jäsenten työehtoja. Tutkimus on osa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n tutkimusta ja se toteutettiin nyt 19. kerran peräkkäin. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä loppusyksystä Liiton yksityissektorin jäsenille on ominaista työskentely henkilöstömäärältään pienissä yrityksissä tai yhteisöissä. Jäsenet työskentelevät yleisemmin palvelualalla kuin teollisuudessa. Muita huomionarvoisia asioita ovat naisvaltaisuus, runsas toimihenkilöiden osuus sekä määräaikaiset työsuhteet. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, että yksityisellä sektorilla työskentelevän jäsenistön keskimääräinen kuukausiansio lokakuussa 2007 jäi hieman alle 3000 euron. Huolestuttavaa on, että jäsenten työpaikoilla jo vuosia tutkimuksissamme näkyneet epäkohdat eivät ole juuri vähentyneet. Tasa-arvosuunnittelu takkuaa edelleen ja korvauksettomat ylityöt ovat jopa kasvussa. Puolella on jonkin asteisia työuupumusoireita. Ilahduttavaa on, että selkeästi useampi kuin aikaisemmin tietää, minkä työehtosopimuksen piirissä itse on. Tietoa lisäsi varmasti viime syksyn vilkas ja paljon esillä ollut liittokierros. Haastetta riittää silti tässäkin: 17 prosentilla ei ole vielä tietoa omasta sopimuksesta. Monet kiitokset kaikille tutkimukseen vastanneille sekä aineiston analysoineelle VTM Jukka Vänskälle. Liitto saa tästä tutkimuksesta erittäin tarpeellista tietoa edunvalvonnan taustaksi. Helsingissä 24. huhtikuuta 2008 Arja Ahola asiamies Akavan Erityisalat Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori 3

6 Perustietoa jäsenistä Naisten osuus 83 % Keski-ikä 39,7 vuotta, naisilla 39,3 ja miehillä 41,8 vuotta Tutkinnon suorittamisesta keskimäärin 11,9 vuotta, naisilla 11,7 ja miehillä 13,3 vuotta Määräaikaisessa työsuhteessa kokoaikaisista 15 % Työssä pääkaupunkiseudulla 54 % Yrityksissä 65 %, yleishyödyllisissä yhteisöissä 29 %, muulla työnantajalla 5 % 32 % työssä alle 30 hengen yrityksissä Vähintään alempi korkeakoulututkinto 82 %:lla Näin tutkimus tehtiin Tiedonkeruu toteutettiin sähköpostikyselynä Tutkimuksen perusjoukon muodostivat kaikki yksityisellä sektorilla työssä olevat liiton jäsenet (N=7 286) Tiedonkeruu käynnistettiin lähettämällä kyselylomake jäsenelle Yhden uusintakyselyn jälkeen tiedonkeruu lopetettiin , jolloin kyselyyn oli vastannut 1820 jäsentä (vastausprosentti 36,4) Aineiston edustavuutta parannettiin tekemällä kaikki laskelmat perusjoukon sukupuoli- ja ikäjakaumatiedoin painotettuina Aineiston analysoinnista vastasi VTM Jukka Vänskä, Real Stats Oy 4 Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori

7 Jäsenkunnan kuvaus Kaksi kolmesta jäsenyhdistystemme jäsenistä yksityisellä sektorilla työskentelee jonkin yrityksen palveluksessa, vajaa kolmannes yleishyödyllisissä yhteisöissä ja vain harva jollakin muulla työnantajalla. Palvelualat työllistävät lähes kolme neljäsosaa jäsenistä ja teollisuus vastaavasti vain yhden neljänneksen. Naisten osuus yksityisen sektorin jäsenistä on 83 %. Naiset ovat keski-iältään hieman nuorempia kuin miehet ja koulutus asteessa on myös jonkin verran eroja. Lähes joka toisella kyselyyn vastanneista oli ylempi korkeakoulu tutkinto, miehistä hieman naisia useammalla. Miehistä myös naisia suuremmalla osalla oli tutkijankoulutus tai ulkomailla suoritettu tutkinto. Miesten ryhmässä keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli suurempi, kun taas naisista miehiä suurempi osa oli suorittanut alimman korkea-asteen tai alemman korkeakouluasteen tutkinnon. Yksityisen sektorin jäsenistön sijoittumisessa eritasoisiin tehtäviin on eroa miesten ja naisten välillä. Toimiasemaa kuvaava muuttuja tosin mittaa vastaajien subjektiivista käsitystä omasta asemastaan organisaation hierarkkisessa rakenteessa. Selvästi suurimman ryhmän kuitenkin muodostavat toimihenkilöinä toimivat, 40 % kaikista vastaajista. Naisten keskuudessa toimihenkilöiden osuus oli selvästi suurempi kuin miehillä. Toiseksi yleisintä oli toimiminen asiantuntijatehtävissä, yli 30 % vastaajista. Miehistä 45 % ilmoitti sijoittuvansa johtotason tehtäviin, naisista vajaat 20 %. Kuvio 1 Yksityisen sektorin jäsenet sukupuolen ja toimiaseman mukaan, % Miehet Naiset Kaikki 20,3 24,7 32,7 8,2 10,3 10,3 12,8 30,8 31,1 16,8 5,5 44,8 40,0 5,9 5, Johto Keskijohto Asiantuntija Toimihenkilö Muu, ei tietoa Kolmannes alle 30 hengen yrityksissä Jäsenistöllemme on ominaista työskennellä pienissä yrityksissä tai yleishyödyllisissä yhteisöissä. 17 % vastaajista toimi alle kymmenen hengen työyhteisöissä, lähes kolmannes alle kolmenkymmenen hengen yrityksissä. Toisaalta kuitenkin yli kolmentuhannen hengen yrityksissä työskenteli 14 % vastaajista. Kuvio 2 Yksityisen sektorin jäsenten työnantajayritysten henkilöstömäärä, % ,9 15,2 17, ,3 9,3 7,8 6, , Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori 5

8 Määräaikaisuus yleistä myös yksityisellä sektorilla Määräaikaisuuksista on totuttu puhumaan yleisesti vain julkisella sektorilla, mutta työmarkkinatutkimuksemme osoittaa, että niitä on myös yksityisellä sektorilla. Vastaajista 14,1 % ilmoitti työskentelevänsä määräaikaisessa kokoaikatyössä ja määräaikaisessa osa-aikatyössä 1,6 %. Pysyvä kokoaikatyö oli 77,1 %:lla ja pysyvä osa-aikatyö 4,2 %:lla. Yhteensä 15 prosenttia siis työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa, miehet (13 %) hieman naisia (16 %) harvemmin. Alimman korkea-asteen tai keskiasteen suorittaneiden joukossa määräaikaiset työsuhteet olivat harvinaisia, kun taas ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista joka viides työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa. Työntekijän iällä näyttäisi myös olevan merkitystä työsuhteen pysyvyyden kannalta: mitä nuorempi työntekijä oli, sitä todennäköisemmin hänen työsuhteensa oli määräaikainen. Alle 30-vuotiaista määräaikaisina työskentelee 35 %. Alemmilla asematasoilla määräaikaisuudet olivat yleisempiä: toimihenkilöistä ja asiantuntijoista vajaa viidennes työskenteli määräaikaisina. Myös johdon keskuudesta yhdellä kymmenestä oli määräaikainen työsuhde. Kuvio 3 Työmarkkina-asema lokakuussa 2007, % Myös työnantajayrityksen koko vaikuttaa työsuhteen pysyvyyteen. Mitä pienempi yritys, sitä enemmän määräaikaisia työsuhteita. Alle 10 henkilön yrityksissä joka neljäs työntekijä oli määräaikaisessa työsuhteessa, yli hengen yrityksissä vain noin 6 8 %. Kuvio 4 Määräaikaisten työsuhteiden osuudet, % Kaikki Tutkijakoulutus Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Keskiaste Määräaikainen kokoaikatyö 14,1 % Toimihenkilö 18 Asiantuntija 17 Pysyvä osa-aikatyö 4,2 % Määräaikainen osa-aikatyö 1,6 % Muu, ei tietoa 3,0 % Keskijohto Johto 6 10 Nainen Mies Pysyvä kokoaikatyö 77,1 % Kuvio 5 Määräaikaisten osuus työnantajan yrityksen henkilöstömäärän mukaan, % Kaikki Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori

9 Lokakuun yleiskorotus näkyi jo palkoissa Kokonaispalkka oli noussut 69 %:lla vastaajista lokakuusta 2006 lokakuuhun Palkkataso oli pysynyt samana joka viidennellä ja noin kaksi prosenttia vastaajista ilmoitti palkan laskeneen vuoden aikana. Kuusi prosenttia vastaajista ei ollut työssä vuoden 2006 lokakuussa. Kyselyssä tiedusteltiin, mikä oli aiheuttanut muutoksen kokonaisansioissa. Vastaajista 60 %:lla palkka oli oman ilmoituksen mukaan noussut yleiskorotuksen verran. Henkilökohtainen palkankorotus, siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen, uusi asema tai tehtävä, yrityskohtainen korotus sekä työn vaativuuteen perustuva muutos olivat muita yleisimpiä palkannousun syitä. Erillisellä kysymyksellä kysyttiin myös, sisältyykö lokakuun 2007 yleiskorotus ilmoitettuun kokonaispalkkaan ja mikä oli yleiskorotuksen suuruus. Joka toinen vastaaja ilmoitti saaneensa yleiskorotuksen lokakuussa Pienimmissä, 10 %:n fraktiilin mukaisissa palkoissa korotusten suuruus oli 55 euroa, mediaanipalkoissa eli 50 %:n fraktiilissa 91 euroa, keskiarvopalkoissa 102 euroa ja suurimmissa, 90 %:n fraktiilin mukaisissa palkoissa 152 euroa. Vastaavasti prosenttikorotukset olivat F10 palkoissa 2,5 %, F50 palkoissa 3,4 %, keskiarvopalkoissa 3,5 % ja F75 palkoissa 4,4 %. Kyseessä eivät tällä kertaa olleet samat henkilöidenttiset vastaajat kuin vuoden 2006 työmarkkinatutkimuksessa, joten tarkkaa ansiotason vuosimuutosta ei voi tällä perusteella ilmaista, mutta jos palkkavertailua halutaan tehdä, on korotusta keskiansioissa vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna 4,2 %:n verran. Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori 7

10 Keskiansio 2960 euroa kuukaudessa Kaikkien vastanneiden yksityissektorin jäsenten keskiansio lokakuussa 2007 oli 2960 euroa (2840 euroa vuonna 2006) ja mediaanipalkka 2771 euroa (2659 euroa vuonna 2006). Joka kymmenennellä kuukausiansiot ylsivät yli 4175 euron, joka kymmenes taas ansaitsi enintään 2000 euroa. Miesten keskiansio oli 3456 euroa ja palkkahajonta oli suurta: eniten ansaitseva kymmenes tienasi vähintään 5500 euroa, vähiten ansaitseva kymmenes sen sijaan alle 2000 euroa. Naisilla keskiansio oli 2856 euroa ja palkkahajonta oli pientä: eniten ansainnut kymmenes tienasi yli 3848 euroa ja vähiten ansaitseva kymmenes vähemmän kuin 2008 euroa. Naisten palkka oli 83 % miesten keskipalkasta. Vuonna 2006 vastaava prosentti oli 80, joten tällä hetkellä ero näyttäisi olevan pienenemään päin. Mediaanipalkalla mitattuna naisten ja miesten välistä palkkaeroa oli noin 450 euroa. Suurin selittäjä sukupuolten väliselle palkkaerolle löytynee kuitenkin erilaisesta sijoittumisesta työelämään. Ikäryhmittäisissä vertailuissa nähdään, että palkkataso on voimakkaasti yhteydessä henkilön ikään. Myöskin palkkaero vakituisessa ja määräaikaisessa työsuhteessa olevien välillä on huomattava, keskimäärin 550 euroa. Toisin sanoen vakituinen työ antoi 24 % paremman ansion. Asemataso ja yrityksen koko vaikuttivat myös sekä keskiansioihin että palkkahajontaan. Johdon tehtäviä hoitavilla palkkahajonta on suuri, 80 % johdon palkoista sijoittui 2458 ja 5123 euron välille. Toimi henkilöiden keskuudessa palkkahajonta oli pienempi ja keskipalkka sekä mediaani jäivät euroon. Yrityksen koko vaikutti myös siten, että mitä suurempi yritys, sitä paremmat ansiot. % Keskipalkka F10 F50 F90 Kaikki (N=6 539) Kuvio 6 Kokonaispalkka eri taustamuuttujien mukaan, euroa/kk mies nainen Vakituinen Määräaikainen Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Johto Keskijohto Asiantuntija Toimihenkilö Muu, ei tietoa Yrityksen koko: Yrityksen koko: Yrityksen koko: Palkkakuvion ja taulukon merkinnät: N = vastaajien lukumäärä % = prosenttiosuus vastaajista Keskipalkka = palkkojen aritmeettinen keskiarvo F10 F50 F90 F10 = 10 %:n fraktiili = se palkka, jota vähemmän ansaitsee 10 % vastaajista F50 = mediaani = suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka F90 = 90 %:n fraktiili = se palkka, jota enemmän ansaitsee 10 % vastaajista Keskipalkka on ilmoitettu taulukossa, fraktiilit näkyvät sekä kuviossa että taulukossa 8 Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori

11 Työsuhteen ehdoista epätietoisuutta Vastaajista 17 % ilmoitti työsuhteen ehtojen määräytyvän Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n työehtosopimuksen mukaan. Yrityskohtainen työehtosopimus oli 13 %:lla ja 35 % ilmoitti työsuhteen ehtojen määräytyvän jonkin muun työehtosopimuksen mukaan. Sen sijaan lähes viidennes (18 %) ilmoitti, ettei työnantaja noudata mitään työehtosopimusta ja lähes sama määrä (17 %) ei tiedä, määritelläänkö työ suhteen ehdot jonkin työehtosopimuksen mukaan. Edellisessä, vuoden 2006 työmarkkinatutkimuksessa, 14 % vastaajista ilmoitti työnantajan toimivan ilman työehtosopimusta ja 29 % ei tiennyt, mikä oli tilanne sopimuksen suhteen. Todennäköisesti sopimusneuvotteluvuosi on hiukan lisännyt tietämystä työehtosopimuksista ja saanut vastaajatkin kiinnostumaan omasta tilanteestaan ja siitä, minkä ehtojen mukaan työsuhteessa eletään. Kuvio 7 Työsuhteen ehtojen määräytyminen, % YTN:n työehtosopimus Yrityskohtainen työehtosopimus 17,4 12,7 Joku muu tes 34,9 Eivät määräydy minkään tes:in mukaan 18,0 En tiedä 17, Toteutunut viikkotyöaika yli sovitun Kokopäivätyössä olleiden työntekijöiden sopimuksenmukainen viikkotyöaika oli keskimäärin 37,6 tuntia. Sen sijaan toteutunut viikkotyöaika ylitti sen 2,2 tunnilla ollen keski määrin 39,8 tuntia. Pisin toteutunut viikkotyöaika oli johtajilla, 42,7 tuntia/viikko. Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori 9

12 Matkustaminen työasioissa Suurin osa vastaajista (60 %) matkustaa työasioissa kotimaassa, yli kolmasosa (35 %) myös ulkomailla. Keskimäärin matkatyöpäiviä kertyy vuodessa noin 13 sekä kotimaassa että ulkomailla. Joka kymmenennellä matkatyöpäiviä kertyi 30 tai enemmän. Yleishyödyllisissä yhteisöissä työskentelevillä kotimaan matkatyöpäiviä oli enemmän, kun taas yksityisissä yrityksissä matkustettiin enemmän ulkomailla. Miehistä joka viides teki työmatkoja kotimaassa, naisista joka kymmenes. Naisia useampi mies matkusti myös ulkomailla. Eniten matka päiviä kertyi keskijohdossa työskenteleville, vähiten taas toimihenkilöille. Matkustamiseen työasioissa säännöllisen työajan ulkopuolella kului kuukausitasolla keskimäärin 12,7 tuntia. Useammalla kuin joka toisella matkustaneella matkoihin käytettyä aikaa ei korvattu, vaan sen katsottiin sisältyvän peruspalkkaan. Vuonna 2006 vastaava osuus oli 48 % ja vuonna 2005 peräti 58 %. Joka viidennellä matka-aika korvattiin nyt vapaana ilman korotuksia (1:1). Vain harva sai matka-ajasta rahallista korvausta. Kuvio 8 Matka-ajan korvaaminen, % Matka-aikaa ei korvata, sisältyy peruspalkkaan 51,1 Ilman korotuksia vapaana (1:1) 19,4 Ei tiedä Ilman korotuksia osittain vapaana Ilman korotuksia rahana (1:1) Korvataan muuten Korotettuna vapaa-aikana Korotettuna rahana Ilman korotuksia osittain rahana 7,1 6,0 5,6 4,9 3,4 1,5 0,8 Kiinteä kuukausikorvaus, arvio 0, Korvauksettomat ylityöt kasvussa Noin 14 % vastaajista ei tee lainkaan ylitöitä. Niistä, jotka teki vät ylitöitä, lähes puolet sai tekemistään ylitöistä korvauksen ilman korotuksia vapaa-aikana ns. 1:1 mallin mukaisesti. Osuus on sama kuin edellisenäkin vuonna. Työaikalakien tai työehtosopimusten mukaisen korvauksen korotettuna rahana tai vapaa-aikana sai alle 15 % vastanneista. Lähes 16 % ilmoitti, että ylitöistä ei makseta korvauksia tai niiden katsottiin sisältyvän peruspalkkaan. Vuonna 2006 vastaava prosenttiosuus oli 12. Kuvio 9 Ylityöt ja niiden korvaaminen, % Ilman korotuksia vapaa-aikana (1:1) Ylitöitä ei korvata tai niiden katsotaan sisältyvän peruspalkkaan Työaikalakien tai tes:in mukaisesti korotettuna vapaa-aikana Työaikalakien tai tes:in mukaisesti korotettuna rahana Ilman korotuksia osittain vapaa-aikana Ilman korotuksia rahana (1:1) Ylityöt korvataan muuten Ilman korotuksia osittain rahana Erillisenä kiinteä kuukausittainen rahakorvaus 4,9 3,9 3,6 1,2 1,0 15,5 14,8 13,5 44,9 En tee ylitöitä 14, Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori

13 Työaikapankki auttaa jaksamisessa Työaikapankki oli käytössä joka neljännen vastaajan työpaikalla ja näistä useampi kuin kolme neljästä oli sitä myös itse käyttänyt. Näistä lähes kolmannes (31 %) katsoi sen merkittävästi lisäävän omassa työssä jaksamista ja 47 % arvioi työaikapankin toimineen jossain määrin työssä jaksamisen tukena. Yli kolmannes voi edellisvuotta huonommin Vastaajilta kysyttiin, oliko työhyvinvointi lisääntynyt, vähentynyt vai pysynyt ennallaan viimeisen vuoden aikana itsellä, yrityksen johdolla, ylemmillä toimihenkilöillä ja muilla työn - tekijöillä. On luonnollista, että kysymykseen osattiin vastata parhaiten omalla kohdalla. Vastauksista ilmenee, että omalla kohdallaan työhyvinvoinnin katsoo lisääntyneen vajaa viidennes (19 %) vastaajista ja 42 % vastaajista ilmoittaa sen pysyneen ennallaan. Sen sijaan yli kolmannes (34 %) on sitä mieltä, että työhyvinvointi on vähentynyt viimeisen vuoden aikana. Vajaa 5 % ei ota kantaa asiaan. Puolella vastaajista työuupumusoireita Vastaajia pyydettiin arvioimaan omia mahdollisia työuupumus oireita asteikolla 1 10, missä asteikon arvo 1 tarkoitti ei ongelmia ja arvo 10 tarkoitti vakavia ongelmia. Kaikkien vastausten keskiarvo tällä asteikolla oli 4,4 (mediaani 4). Jos vastauksia tarkastellaan ryhmissä 1 3, 4 6 ja 7 10, nähdään, että kaikista vastanneista vajaa puolet (45 %) valitsi asteikolta arvon yhdestä kolmeen, ei ongelmia. Yli puolella esiintyi jonkinasteisia oireita. Kuvio 10 Työuupumusoireiden aste omalla kohdalla, % arvio asteikolla 1 = ei ongelmia - 10 = vakavia ongelmia Määräaikainen kokoaikatyö Pysyvä kokoaikatyö 41,2 35,3 45,2 29,7 23,5 25,1 Toimihenkilö Asiantuntija Keskijohto Johto 49,0 29,9 42,3 31,9 34,2 32,2 46,0 27,9 21,1 25,7 33,6 26, ,3 31,2 48,9 27,3 44,0 29,5 40,8 36,8 25,5 23,8 26,6 22,4 Nainen Mies 43,9 30,8 48,0 29,7 25,3 22,3 Kaikki 44,6 30,6 24, Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori 11

14 Työhyvinvoinnin tekijät Tutkimuksessa selvitettiin myös muutamien annettujen tekijöiden merkitystä työhyvinvoinnin kannalta. Kuviosta nähdään, että näistä viisi tärkeintä tekijää ovat: työn mielekkyys, työpaikan ilmapiiri, työn organisointi, vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ja työpaikan henkilösuhteet. Toisaalta viisi työhyvinvointiin vähiten vaikuttavaa tekijää vastaajien mielestä ovat: etätyömahdollisuudet, kehityskeskustelut, työpaikan arvot, urakehitysmahdollisuudet ja uusien ideoiden esilletuonti. Työn mielekkyys Työpaikan ilmapiiri Työn organisointi Vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön Työpaikan henkilösuhteet Tehtävien priorisointi Esimiehen antama tuki Vuorovaikutus kollegoiden kesken Osaamisen ylläpito Palkkaus Tavoitteiden selkeys Työaikajärjestelyt Työvälineet Palaute Uusien ideoiden esilletuonti Urakehitysmahdollisuudet Työpaikan arvot Kehityskeskustelut Etätyömahdollisuudet Kuvio 11 Työhyvinvointiin vaikuttavat asiat, vastausten keskiarvot 1 = Erittäin tärkeä 5 = Ei lainkaan tärkeä 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 12 Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori

15 Tasa-arvosuunnitelmat yleistyvät hitaasti Kolmena viime vuonna työmarkkinatutkimuksen yhtey dessä on tiedusteltu tasa-arvosuunnitelmien yleistymistä jäsenten työpaikoilla. Tasa-arvolakihan on jo vuodesta 1995 lähtien velvoittanut yli 30 henkeä säännöllisesti työllistävät työpaikat laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Vuonna 2005 uudistettu laki vielä täsmensi suunnitelman sisältöä. Vuoden 2005 työmarkkinatutkimuksen mukaan niistä vastaajista, jotka työskentelivät yli 30 henkeä työllistävissä yrityksissä, viidesosa (19 %) kertoi, että heidän työpaikallaan oli tehty tasa-arvosuunnitelma ja neljä viidesosaa työskenteli työpaikoilla, missä suunnitelmaa ei ollut. Vuoden 2006 työmarkkinatutkimuksen mukaan reilu neljäsosa (28 %) vastaajista ilmoitti työskentelevänsä yrityksessä, jossa tasa-arvosuunnitelma oli tehtynä ja vastaajista 7 %:n työpaikoilla se oli tekeillä. Vajaa viidesosa (18 %) tiesi kertoa, että suunnitelmaa ei ollut. Sen sijaan lähes puolet (48 %) vastaajista ei tiennyt tai osannut sanoa, oliko omalla työpaikalla tasa-arvosuunnitelmaa. Nyt, vuoden 2007 tutkimuksessa, lähes kolmannes (31 %) niistä vastaajista, jotka työskentelivät yli 30 henkeä työllistävissä yrityksissä, ilmoitti suunnitelman jo olevan olemassa ja 5 %:n työpaikoilla se oli tekeillä. Kuitenkin edelleen 17 % ilmoitti, ettei suunnitelmaa ollut ja samoin kuin edellisenäkin vuonna lähes puolet (48 %) vastaajista ei tiennyt suunnitelman olemassaolosta. Myös suunnitelman sisältöä kysyttiin. Niistä, joiden työpaikalla tasa-arvosuunnitelma oli tehty tai tekeillä, 95 % vastasi sen sisältävän selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta. Sen sijaan palkkakartoituksen mainitsi vain 73 % vastanneista. Kuvio 12 Onko työpaikalla tehty tasa-arvosuunnitelma? Yrityksen henkilömäärä ,9 78,3 1,0 17, ,6 16,9 4,6 47,9 Kaikki 22,1 35,6 3,5 38, Kyllä Ei On tekeillä En tiedä Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori 13

16 Liitteet Sukupuoli N % Keskipalkka F10 F25 F50 F75 F90 Mies Nainen Ikä, KAIKKI Työnantajan koko N % Keskipalkka F10 F25 F50 F75 F En tiedä 4 0 Ikä, MIEHET Yhteensä Työnantajan koko En tiedä 4 0 Ikä, NAISET Yhteensä Tutkinto, KAIKKI Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutus Ulkomailla suoritettu tutkinto Ei tietoa Tutkinto, MIEHET Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutus Ulkomailla suoritettu tutkinto Ei tietoa Yhteensä Tutkinto, NAISET Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutus Ulkomailla suoritettu tutkinto Ei tietoa Yhteensä Toimiasema Johto Keskijohto Asiantuntija Toimihenkilö Muu, ei tietoa Työmarkkina-asema lokakussa 2007 Pysyvä kokoaikatyö Määräaikainen kokoaikatyö Toimiala, teollisuus Elintarviketeollisuus Tekstiiliteollisuus Metsäteollisuus Kemian teollisuus Metalliteollisuus Energia-ala Rakentaminen Muu jalostus/teollisuus Yhteensä Toimiala, palvelu Kauppa Kuljetus- ja varastointi Tietoliikenne Rahoitusala Vakuutusala Kiinteistö- ja vuokrauspalvelut Tietojenkäsittelypalvelut Tutkimus ja kehittäminen Insinööri- ja suunnittelutoimistot Tilintarkastus- ja kirjanpitoala Konsultointiala Graafinen ala Julkinen hallinto Koulutus/opetusala Majoitus- ja ravitsemisala Kulttuuri- ja taideala Terveydenhoito Sosiaalipalveluala Käännösala Järjestötoiminta Lentoliikenne Matkailu Liikunta Asianajo Mainonta Viestintätoimistot Museot Työvoiman vuokraus Muu palveluala Yhteensä Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori

17 Työssäkäyntialue N % Keskipalkka F10 F25 F50 F75 F90 Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Ulkomaat, ei tietoa Työkokemus yli Ei tietoa Tehtävänimike N % Keskipalkka F10 F25 F50 F75 F90 Amanuenssi Asiantuntija Assistentti Johdon assistentti Johdon sihteeri Johtaja Kehityspäällikkö Kielenkääntäjä Kielenkääntäjä/tulkki Konsultti Koordinaattori Kouluttaja Koulutuskoordinaattori Koulutuspäällikkö Koulutussuunnittelija Kääntäjä Lentäjä Markkinointiassistentti Markkinointipäällikkö Museonjohtaja Myyntiassistentti Myyntineuvottelija Myyntipäällikkö Myyntisihteeri Ohjaaja Osastosihteeri Projektiassistentti Projektikoordinaattori Projektipäällikkö Projektisihteeri Projektityöntekijä Sihteeri Suunnittelija Tekninen kirjoittaja Tiedottaja Toimintaterapeutti Toimistopäällikkö Toimistosihteeri Toimitusjohtaja Tuotepäällikkö Tuottaja Tutkija Vientiassistentti Vientisihteeri Viestintäpäällikkö Viittomakielen tulkki Muu nimike, mikä Yhteensä Jäsenyhdistys Arkistoalan ammattiyhdistys ry Blue 1 Pilots Association ry Hallintonotaarit ry Kuntien asiantuntijat KUMULA ry Kääntäjien ammattijärjestö ry Museoalan ammattiliitto ry Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry SPECIA asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Suomen Restonomit SURE ry Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt ry Suomen Viittomakielen Tulkit SVT ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Tiedotusalan ammattijärjestö ry Tradenomi HSO Sihteerit ry Muu jäsenyhditys Ei tietoa Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus 2007, yksityissektori 15

18

19

Yksityisen. sektorin. työmarkkina tutkimus

Yksityisen. sektorin. työmarkkina tutkimus Yksityisen sektorin työmarkkina tutkimus Akavan Erityisalat ry Toimittanut: Arja Ahola Taitto: Olli Luotonen Kannen taitto: Nanna Särkkä Kannen kuva: Delany Brendan / Comma Painotalo Auranen, Forssa 2009

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007

KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2007 KUNTASEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 06 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/07 Akavan Erityisalat ry ISSN 1796-9247 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä liittomme

Lisätiedot

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 2/2007

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2006. Akavan Erityisalojen selvityksiä 2/2007 YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 200 Akavan Erityisalojen selvityksiä 2/2007 Akavan Erityisalat ry ISSN 179-1 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä

Lisätiedot

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2005. Akavan Erityisalojen selvityksiä 2006

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2005. Akavan Erityisalojen selvityksiä 2006 YKSITYISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 200 Akavan Erityisalojen selvityksiä 200 Akavan Erityisalat ry ISSN 179- Aluksi Akavan Erityisalojen yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus tehtiin jälleen erillisenä

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2011

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2011 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2011 Akavan Erityisalojen selvityksiä 1 2012 Akavan Erityisalat ry Ulkoasu Olli Luotonen ISBN 978-952-5927-30-6 (nid.) ISBN 978-952-5927-31-3 (pdf) Painopaikka Libris

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

valtio- sektorin työmarkkina tutkimus

valtio- sektorin työmarkkina tutkimus valtio- sektorin työmarkkina tutkimus Akavan Erityisalat ry Toimittanut: Arja Ahola Taitto: Olli Luotonen Kannen taitto: Nanna Särkkä Kannen kuva: Delany Brendan / Comma Painotalo Auranen, Forssa 2009

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto. 24.1.2012 Real Stats Oy

Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto. 24.1.2012 Real Stats Oy Työmarkkinatutkimus 2011 Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto 24.1.2012 Real Stats Oy Sisältö 1 JÄSENKUNNAN TAUSTATIEDOT...4 2 JÄSENET TYÖELÄMÄSSÄ...6 2.1 Valtion virastot merkittävin työllistäjä...7

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2010

Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2010 Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimus 2010 Akavan Erityisalojen selvityksiä 2 2011 Akavan Erityisalat ry Ulkoasu Olli Luotonen ISBN 978-952-5927-10-8 (nid.) ISBN 978-952-5927-11-5 (pdf) Painopaikka Libris

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015. Taloustutkimus Oy

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015. Taloustutkimus Oy Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Työmarkkinatutkimus 2015 Taloustutkimus Oy Helmikuu 2016 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen vastaajarakenne... 3 3. Jäsenkunnan tutkinnot ja pääaineet...

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Työmarkkinatutkimus 2012. Taloustutkimus Oy

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Työmarkkinatutkimus 2012. Taloustutkimus Oy Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Taloustutkimus Oy Helmikuu 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen vastaajarakenne... 3 2. Jäsenkunnan tutkinnot ja pääaineet... 4 3. LAL:n jäsenkunnan toiminta

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Kuntasektorin työmarkkinatutkimus 2010

Kuntasektorin työmarkkinatutkimus 2010 Kuntasektorin työmarkkinatutkimus 20 Akavan Erityisalojen selvityksiä 5 2011 Akavan Erityisalat ry Ulkoasu Olli Luotonen ISBN 978-952-5927-20-7 (nid.) ISBN 978-952-5927-21- (pdf) Painopaikka Libris Oy,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

JULKISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2006

JULKISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/2006 JULKISEN SEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 05 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3/06 Akavan Erityisalat ry ISSN 1796-4172 Aluksi Tämänkertaisessa julkisen sektorin työmarkkinatutkimuksessamme keskityimme lähes

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

VALTIOSEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS Akavan Erityisalojen selvityksiä 4/2007

VALTIOSEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS Akavan Erityisalojen selvityksiä 4/2007 VALTIOSEKTORIN TYÖMARKKINATUTKIMUS 06 Akavan Erityisalojen selvityksiä 4/07 Akavan Erityisalat ry ISSN 1796-9255 Multiprint Oy Helsinki ALUKSI Tämänkertainen työmarkkinatutkimuksemme on järjestyksessä

Lisätiedot

Yliopistosektorin työmarkkinatutkimus 2010

Yliopistosektorin työmarkkinatutkimus 2010 Yliopistosektorin työmarkkinatutkimus 2010 Akavan Erityisalojen selvityksiä 4 2011 Akavan Erityisalat ry Ulkoasu Olli Luotonen ISBN 978-952-5927-18-4 (nid.) ISBN 978-952-5927-19-1 (pdf) Painopaikka Libris

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Ylityöt ovat yleisiä, niitä tekee 60 prosenttia. Huolestuttavaa on, että ylityöt korvataan sopimuksen mukaisesti vain 40 prosentille.

Ylityöt ovat yleisiä, niitä tekee 60 prosenttia. Huolestuttavaa on, että ylityöt korvataan sopimuksen mukaisesti vain 40 prosentille. Akavan Erityisalojen kuntasektorin työmarkkinatutkimus 2012 2 Kuntasektorin työmarkkinatutkimus 2012 Sisällys Lukijalle... Taustatietoja vastanneista... Palvelussuhde... Määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry VÄHIMMÄISPALKKASUOSITUS kulttuurituottajan tehtävissä toimiville Akavan

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

Palkkatutkimus 2002 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen

Palkkatutkimus 2002 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen 1/7 Palkkatutkimus 22 - Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry OYT / Pilvi Villanen Sisällys 1. Kysely 1 2. Määrittelyt 3. Palkat vuonna 22 4. Aseman vaikutus palkkoihin 3 5. Koulutuksen vaikutus palkkoihin

Lisätiedot

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002

Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus 2002 Jalkapalloilijoiden palkkatutkimus Jalkapalloilijan keskipalkka (luontoisetuineen) 23 691 21 73 5 1 15 2 25 Euroa Palkkatutkimus Pelaajayhdistys tekee vuosittain tutkimuksen jalkapalloilijoiden palkkauksesta.

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAAJAt. Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

LIIKUNNANOHJAAJAt. Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat LIIKUNNANOHJAAJAt Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikunnanohjaajat Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

yhteisöpedagogit Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

yhteisöpedagogit Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat yhteisöpedagogit Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat YhteisöpedagogiT Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Korkeakoulusektorin työmarkkinatutkimus 2011

Korkeakoulusektorin työmarkkinatutkimus 2011 Korkeakoulusektorin työmarkkinatutkimus 2011 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3 2012 Akavan Erityisalat ry Ulkoasu Olli Luotonen ISBN 978-952-5927-34-4 (nid.) ISBN 978-952-5927-35-1 (pdf) Painopaikka Libris

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Kylterien kesätyöraportti 2011

Kylterien kesätyöraportti 2011 SEFEN RAPORTTEJA 1/2012 Kylterien kesätyöraportti 2011 Ossi Kainulainen SUOME S EKONOMF Johdanto SEFEn kyltereiden kesätyötutkimus toteutettiin 15. kerran lokakuun aikana. Kysely toteutettiin verkossa

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

MMA:n työmarkkinatutkimus 2014

MMA:n työmarkkinatutkimus 2014 Sisällysluettelo Tutkimuksen taustat... 4 Palkkatilastojen lukuohje... 5 Työsuhteisten jäsenten palkat työkokemusvuosittain ja palkkatavoittain... 6 Kaikkien palkat yhteensä...6 Palkat ammattikokemusvuosittain...6

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa

Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa Naisten PALKKA Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa Palkkatasa-arvon vaatimus on ollut agendalla vuosikymmenestä toiseen. Millä keinoilla tarttuisi kesto-ongelmaan? Tässä keinoja erityisesti yksityissektorin

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa).

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa). TEKSTI JA GRAFIIKKA ESKO LAPPALAINEN Agrologien palkkatutkimus 2016 PALKAT JUNNAAVAT PAIKALLAAN Agrologien työnantajat ovat ilmeisesti ottaneet kasvu- ja kilpailukykysopimuksen (kiky) toteutuksessa reippaan

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Valtiosektorin työmarkkinatutkimus 2010

Valtiosektorin työmarkkinatutkimus 2010 Valtiosektorin työmarkkinatutkimus 2010 Akavan Erityisalojen selvityksiä 3 2011 Akavan Erityisalat ry Ulkoasu Olli Luotonen ISBN 978-952-5927-16-0 (nid.) ISBN 978-952-5927-17-7 (pdf) Painopaikka Libris

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011 Jäs enyys Toimiala Keskeiset toimialat Yritykset (pl. viest.toimistot) Yrityksen koko Viranomaiset Toimipaikan sijainti Vastuualue Nimike (pääluokat) KAIKKI 1 112 3 800 2 650 3 169 4 777 6 000 ProCom 672

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Valtiosektorin työmarkkinatutkimus 2011

Valtiosektorin työmarkkinatutkimus 2011 Valtiosektorin työmarkkinatutkimus 2011 Akavan Erityisalojen selvityksiä 2 2012 Akavan Erityisalat ry Ulkoasu Olli Luotonen ISBN 978-952-5927-32-0 (nid.) ISBN 978-952-5927-33-7 (pdf) Painopaikka Libris

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 KULTTUURITUOTTAJAT Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 Akavan Erityisalat ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

Työmarkkina- tutkimus 2014. Nuutti Pursiainen

Työmarkkina- tutkimus 2014. Nuutti Pursiainen Työmarkkina- tutkimus 201 Nuutti Pursiainen Työmarkkinatutkimus 201 Nuutti Pursiainen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Mikonkatu 8 A, 000 Helsinki Puhelin 0 231 0350 www.yhteiskunta-ala.fi Taitto:

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot