Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä"

Transkriptio

1 1 Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä Henkilöstökertomus 2004

2 SISÄLLYS 1 1. VUOSI KÄSITTEITÄ 3 3. HENKILÖSTÖ Työpanokset 5 Taulu1. Vakituiset virat ja työsuhteet Taulu 2. Työpanos laskennallisina virkoina Taulu 3. Työpanos tehtyinä päivinä Henkilöstön määrä ja rakenne 6 Taulu 4. Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin (vakinaiset ja määräaikaiset) Taulu 5. Henkilöstön määrän vaihtelut kuukausittain Taulu 6. Henkilöstön määrä verotuskunnittain Taulu 7. Henkilöstön rakenne ammattiryhmittäin Taulu 8. Henkilöstön jakautuminen koko- ja osa-aikaisiin Ikärakenne 8 Taulu 9. Keski-ikä ammattiryhmittäin Taulu 10. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toiminta-alueittain Taulu 11. Henkilökunnan ikäjakauma Palveluksessa oloaika 10 Taulu 12. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika kuntayhtymässä Taulu 13. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika ammattiryhmittäin kuntayhtymässä POISSAOLOT JA VAIHTUVUUS Poissaolot 11 Taulu 14. Poissaolojen osuus kokonaistyöajasta Taulu 15. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ammattiryhmittäin Taulu 16. Sairauspoissaolot (vakinaiset ja määräaikaiset) laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Taulu 17. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Taulu 18. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Taulu 19. Sairauspoissaolot (vakinaiset ja määräaikaiset) laskennallista virkaa kohti tulosalueittain Taulu 20. Poissaolopäivien keskimääräinen hinta Työtapaturmat 14 Taulu 21. Työtapaturmat Vaihtuvuus Taulu 22. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Taulu 23. Vaihtuvuuden syyt Taulu 24. Eläköityminen Taulu 25. KVTEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Taulu 26. Vanhuuseläkkeen täyttävät tulosalueittain HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Palkkamenot 18 Taulu 27. Palkkamenot henkilöryhmittäin Henkilöstökoulutus 18 Taulu 28. Koulutusajan palkkamenot ja koulutuspäivien määrä Taulu 29. Palkalliset koulutusvirkavapaat/työlomapäivät ammattiryhmittäin Työterveyspalvelut Virkistys toiminta Rekrytointi 20 Taulu 30. Vakinaisten vakanssien täyttäminen vuonna HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 22

3 2 1. VUOSI 2004 Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymässä on tehty henkilöstökertomus (henkilöstötilinpäätös) vuodesta 1999 lähtien. Vertailun helpottamiseksi ryhmittelyt ja niihin perustuvat laskentatavat ovat edellisten vuosien mukaisia. Kertomuksen tiedot on tarkoitettu johdon päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja arvioimiseksi sekä henkilöstön toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Henkilökunnan kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa oli 1075 (1067) henkilöä, joista vakinaisia 796 ja määräaikaisia 279. Kasvua edelliseen vuoteen oli + 0,7 %. Naisia oli 872 ja miehiä 203. Erikoislääkäreiden vakansseja oli 81, joista kokonaan täyttämättä 11 eli 13,6 %. Puutetta oli erikoisesti psykiatreista ja radiologian erikoislääkäreistä, joiden viidestä vakanssista oli kolme kokonaan hoitamatta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 47,5 v. Yli 50-vuotiaita henkilöstöstä oli 43,6 %, mikä merkitsee sitä, että seuraavana 10 vuoden aikana runsas kolmannes vakinaisesta henkilökunnasta jää eläkkeelle. Kanslisti Seija Oikarinen on koonnut tilastot. Henkilöstökertomuksen kansikuva Pekka Agarth Kajaani.

4 3 2. KÄSITTEITÄ Henkilöstö Henkilöstöllä tarkoitetaan, ellei toisin mainita, päätoimista henkilöstöä. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta ja jolla on säännöllinen palkanmaksupäivä. Henkilöstö jakautuu vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön. Määräaikaisuus voi johtua eri syistä. Määräaikaisia tarkastellaan pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä. Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Määräaikainen Joko avoimen viran hoitaja, sijainen tai muuten tilapäinen määräajaksi palkattu henkilö. Palvelussuhde Kuntayhtymän hallituksen päätöksellä perustettu pysyväluonteinen virka- tai työsopimussuhde. Vakanssi Tarkoittaa virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä. Työpanos laskennallisena virkana Palvelujaksot kalenteripäivistä vähennetään poissaolot kalenteripäivinä ja erotus jaetaan 365:llä. Tehdyt työtunnit Tehdyillä työtunneilla tarkoitetaan niitä toteutuneita työtunteja, jotka henkilö on ollut työssä virka- tai työehtosopimuksen mukaisen työajan puitteissa (=säännöllinen työaika). Tehtyihin työtunteihin lasketaan säännöllisenä työaikana tehtyjen työtuntien lisäksi lisä- ja ylityöaikana sekä päivystysaikana tehdyt työtunnit. Mukaan ei lasketa poissaoloja esim. vuosilomia, koulutuspäiviä ja sairauslomapäiviä jne. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti = vakinaisia virkoja ja työsuhteita vastaavat päivät jaetaan 365 päivällä. Lakisääteiset poissaolot sisältää myös henkilöstökoulutuksen. Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostuvat 1) varsinaisista palkoista, jotka käsittävät peruspalkan, kokemuslisät ja määrävuosilisän, muut henkilökohtaiset lisät, erilaiset palkkiot kuten oto-palkkio, kielilisät, erikoismaksuluokan palkkiot, ym. palkkiot 2) työaikakorvauksista, joita ovat ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai-, aatto- tai pyhätyötunneilta maksetut korvaukset, päivystysajan sekä varallaoloajan korvaukset 3) vuosiloman ajalta maksetuista palkoista, lomarahoista ja lomakorvauksista sekä lomalisistä 4) poissaolojen ajalta maksetuista palkoista 5) lisä- ja ylityöstä maksetuista palkoista

5 4 Tehdyn työtunnin hinta Maksetut palkat jaettuna tehdyillä työtunneilla. Maksetuissa palkoissa on mukana myös poissaolojen palkat, tehdyissä tunneissa todelliset tehdyt tunnit, ei poissaoloajan tunteja. Henkilöstön yhden päivän tilannetta kuvaavat tunnusluvut kuten henkilöstön määrä ja keski-ikä, on laskettu tilanteen mukaan ellei tekstissä toisin mainita. Ammattiryhmien sisältämät virkanimikkeet 1. Lääkärit - ylilääkärit, apulaisylilääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit, erikoistuvat - ja eurolääkärit, amanuenssit 2. Hoitohenkilöt opisto- ja korkea-aste - ylihoitajat, osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat, sairaanhoitajat, vastaavat hoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat, laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat, fysioterapeutit, toiminta- musiikki- kuvataideterapeutit, hammashuoltajat 3. Hoitohenkilöt kouluaste - perushoitajat, lastenhoitajat, mielenterveyshoitajat, hoitajat, kuntohoitajat 4. Tutkimushenkilöt - kemistit, fyysikot, apteekkarit/lääkekeskuksen hoitajat, farmaseutit psykologit, puheterapeutit, ravitsemussuunnittelijat, sosiaalityöntekijät, kuntoutussuunnittelijat, kuntoutusohjaajat 5. Avustavat henkilöt - lääkintävahtimestarit, osastonsihteerit, tutkimusapulaiset, välinehuoltajat, kuulontutkijat, lääketyöntekijät, askartelun- liikunnanohjaajat 6. Huoltohenkilöt - ravintohuollon, kanttiinin, tekniikan ja materiaalihallinnon henkilökunta 7. Hallintohenkilö - hallinto- ja talousjohto, toimistohenkilöt

6 5 3. HENKILÖSTÖ 3.1. TYÖPANOKSET Vakinaisten palvelussuhteiden määrä tulosalueittain ja ammattiryhmittäin vuoden 2004 viimeisenä päivänä on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulu 1. Vakituiset virat ja työsuhteet Lasten- Kons. Operat. naistent. Sh-palv. Psyk. Erityish. Yht.palv. Hallinto Yht. Lääkärit Hoitohenk.opisto 89, , Hoitohenk. koulu , ,5 Tutkimushenk Avust. henk , ,5 Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä 157, ,5 92, , v ,5 183,5 108,5 92, , ,5 muutos -% v ,64-1,36 0,92 0,00 0,00 0,00 0,98-3,57-0,06 Vakinaisten osuus tehdystä työpanoksesta nousi hieman (0,6 %) edellisvuoden viimeisen päivän tilanteeseen verrattuna ollen 72,1 % (taulu 2). Työpanos laskennallisina virkoina ajalta oli yhteensä 795,3. Kokonaistyöpanos nousi 2,0 % edellisestä vuodesta (= 15,7 virkaa/tss). Määräaikaisten määrä on yli kaksinkertaistunut ja oli 221,7. Hoitamattomia laskennallisia palvelussuhteita oli vuonna 2004 yhteensä 94,7. Määrään on laskettu kaikki avoimet virat ja toimet, joihin ei ole palkattu hoitajaa sekä ne ajat täytetyistä viroista ja toimista, jolloin vakinaisen viran- tai toimenhaltijan poissaollessa ei ole otettu sijaista. Taulu 2. Työpanos laskennallisina virkoina ,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 V V V V V V V V V Vakinaiset 662,13 646,57 614,28 690,66 553,70 564,08 555,50 570,4 573,6 Määräaik. 103,30 112,94 122,04 134,56 170,90 189,95 217,50 209,2 221,7 Hoitamattomat 133,56 115,49 104,68 17,78 133,46 117,46 104,00 110,9 94,7

7 6 Taulu 3. Työpanos tehtyinä päivinä V V V V V V V V V lääkärit tutk.ja hoitohenk huoltohenk hall.-ja taloushenk Tehdyt työpäivät ovat lievässä kasvussa vuoteen 2003 verrattuna lääkäreillä ja tutkimusja hoitohenkilökunnalla, suurin suhteellinen kasvu oli lääkäreillä (6,1 %) Henkilöstön määrä ja rakenne Taulu 4. Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin (vakinaiset ja määräaikaiset) Lasten- Kons. Operat. naistent. Sh-palv. Psyk. Erityish. Yht.palv. *)Hallinto Yht. Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk Avust. henk Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä %-osuus palvelussuhteista 18,98 20,28 12,00 9,02 15,53 9,12 9,49 5,58 100,00 Palvelussuhteiden muutos v *) amanuenssia, eri projektien hoitohenkilöt ja Effica-kouluttajat ovat hallinnon luvuissa. Kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 1075 henkilöä. Luku sisältää myös eri syistä virkavapaalla/työlomalla olevat henkilöt. Henkilöstön määrä lisääntyi vuoteen 2003 verrattuna 8 henkilöllä. Vakinaisia viran- ja toimenhaltijoita vuoteen 2003 verrattuna oli 10 vähemmän ja määräaikaisia 18 enemmän.

8 7 Taulu 5. Henkilöstön määrän vaihtelut kuukausittain vuonna tammikuu helmikuu maalisk. huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marrask. joulukuu Määräaik Vakinaiset Henkilöstön määrä vaihteli kuukausittain ollen ylimmillään kesäkuussa 1125 henkilöä ja alimmillaan syyskuussa 1044 henkilöä. Muutokset ovat vuosittain samansuuntaisia ja niihin vaikuttavat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. Taulu 6. Henkilöstön määrä verotuskunnittain Verotuskunta Yhteensä Kajaani 937 Hyrynsalmi 3 Kuhmo 8 Paltamo 17 Puolanka 4 Ristijärvi 12 Sotkamo 31 Suomussalmi 2 Vuolijoki 10 Muut 51 Yhteensä 1075

9 8 Työpaikkana hoitoyhteisö on naisvaltainen. Henkilöstöstä oli 81,1% naisia (872) ja 18,9% miehiä (203). Miesten määrä oli vähentynyt 1,0 % edellisestä vuodesta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna ero miesten ja naisten lukumäärissä oli seuraava: Taulu 7. Henkilöstön rakenne ammattiryhmittäin Miehet Naiset Yht. % Ammattiryhmät % % lkm lkm:stä yht. Lääkärit 48,6 51, ,8 Hoitohenk. opisto/korkea 9,3 90, ,8 Hoitohenk. koulu 22,6 77, ,5 Tutkimushenk. 12,8 87,2 39 3,6 Avust. henk. 8,6 91, ,8 Huoltohenk. 50,0 50,0 80 7,4 Hallintohenk. 12,3 87,7 65 6,0 Yhteensä 18,9 81, ,0 Taulu 8. Henkilöstön jakautuminen koko- ja osa-aikaisiin 2003 ja 2004 Vakinaiset v 2003 v 2004 Muutos % kokoaikainen henkilöstö ,7 osa-aikainen henkilöstö ,7 Yhteensä ,2 Määräaikaiset kokoaikainen henkilöstö ,7 osa-aikainen henkilöstö ,2 Yhteensä ,9 Henkilöstö yhteensä ,7 Henkilöstöstä kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli 754 vakinaista viran-/toimenhaltijaa ja 241 määräaikaista. Osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli 42 vakinaista ja 38 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää Ikärakenne Taulu 9. Keski-ikä ammattiryhmittäin Vakinaiset Määräaikaiset Yht. Lääkärit 48,00 33,60 40,60 Hoitohenk. opisto/korkea 46,60 34,10 43,70 Hoitohenk. koulu 49,30 36,40 45,80 Tutkimushenk. 43,10 38,90 42,20 Avust. henk. 47,30 43,30 46,60 Huoltohenk. 47,90 36,80 46,20 Hallintohenk. 51,10 41,80 48,20 Yhteensä 47,50 35,90 44,50 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2004 lopussa 47,5. Naisten keski-ikä oli 48,0 ja miesten 45,4. Lääkäreillä naisten keski-ikä oli 46,0 ja miesten 49,4. Korkein keski-ikä oli hallintohenkilöillä 51,1.

10 9 Taulu 10. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toiminta-alueittain Som. Psyk. Kepi Yhpa/hall Yht. V ,00 44,60 44,50 46,80 45,8 V ,40 45,30 45,00 47,20 46,3 V ,30 44,90 45,90 47,40 46,2 V ,90 45,30 46,40 47,90 46,7 V ,10 45,60 47,40 48,30 47,1 V ,50 46,00 48,00 48,80 47,5 Taulu 11. Henkilökunnan ikäjakauma miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset Määräaik Vakinaiset Vakinaisesta henkilöstöstä vain 10 oli alle 30-vuotiaita, ikääntyviä yli 45-vuotiaita oli 64,3 % (518 henkilöä) ja ikääntyneitä yli 55 vuotiaita oli 21,7 % (175 henkilöä).

11 Palveluksessa oloaika Taulu 12. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika kuntayhtymässä Som. Psyk. Kepi Yhpa/Hall. Yht. Miehet 10,9 14,6 18,4 12,3 13,1 Naiset 17,5 17,8 18,7 19,5 17,8 Yhteensä 16,9 16,4 18,7 16,8 17,0 Toiminta-alueittain tarkasteltuna vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteen pituuksissa ei ole suuria eroja. Taulu 13. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika ammattiryhmittäin kuntayhtymässä Miehet Naiset Yht. Henkilöitä Lääkärit 11,2 13,3 12,1 51 Hoitohenk. opisto/korkea 10,7 17,3 16,7 370 Hoitohenk. koulu 18,8 20,5 20,2 146 Tutkimushenk. 14,9 10,3 11,1 30 Avust. henk. 12,6 16,7 16,3 86 Huoltohenk. 11,4 20,1 15,5 68 Hallintohenk. 18,8 21,9 21,5 45 Yhteensä 13,1 17,8 17,0 796 Ammattiryhmistä pisimpään palvelussuhteessa ovat olleet hallinto- ja taloushenkilöihin kuuluvat naiset, keskimäärin 21,9 vuotta. Lääkärit (12,1 v) ja tutkimushenkilökunta (11,1 v) poikkeavat muista ammattiryhmistä palveluksessa oloajan lyhyydellä. Määräaikaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika on ollut keskimäärin 2,4 vuotta.

12 11 4. POISSAOLOT, TYÖTAPATURMAT JA VAIHTUVUUS 4.1. Poissaolot Suurimman poissaoloryhmän muodostavat vuosilomat. Niiden osuus kaikista poissaolopäivistä oli 47,6 %. Vuosilomien osuus on kasvanut henkilöstön ikääntyessä pitkien lomien myötä. Allaolevassa taulukossa nähdään eri poissaolosyiden osuus henkilöstön työpanoksesta. Tehdyn työpanoksen osuus on kasvanut 72,9 %:iin (71,99 %). Taulu 14. Poissaolojen osuus kokonaistyöajasta Kokonaistyöaika v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 Tehty työpanos 74,67 74,13 73,45 71,99 72,90 Vuosilomat 12,64 12,52 12,91 13,35 12,84 Sairauslomat 3,88 4,93 5,60 5,33 4,86 Lakisääteiset poissaolot *) 5,58 4,85 4,22 5,28 5,15 Muut poissaolot 3,23 3,57 3,82 4,05 4,25 Yhteensä *) sis. myös henkilöstökoulutukset Sairauspoissaolojen määrä väheni päivään (17 329) ja niiden osuus vuoden palvelujakson kaikista päivistä aleni 4,86 %:iin (5,33 %). Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ammattiryhmittäin ovat taulukossa 15. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot on koottu taulukkoon 17. Taulu 15. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ammattiryhmittäin muutos % v.2000 v v v 2003 v 2004 v:teen 2000 Lääkärit ,20 Hoitohenk. opisto/korkea ,58 Hoitohenk. koulu ,08 Tutkimushenk ,83 Avust. henk ,90 Huoltohenk ,15 Hallintohenk ,85 Kaikki yht ,45

13 12 Taulu 16. Sairauspoissaolot (vakinaiset ja määräaikaiset) laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Kaikki yht. Hallintohenk. Huoltohenk. Avust. henk. Tutkimushenk. Hoitohenk. koulu Hoitohenk. opisto/korkea Lääkärit 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk. Avust. henk. Huoltohenk. Hallintohenk. Kaikki yht. v 2004 pv/lask.virka 4,57 15,48 18,77 30,24 14,90 13,01 14,52 15,27 v 2003 pv/lask.virka 8,19 16,26 20,54 20,89 18,63 22,85 9,75 16,89 v 2002 pv/lask.virka 8,40 14,29 22,53 29,06 17,80 28,88 22,06 17,89 v 2001 pv/lask.virka 4,07 12,72 21,26 13,98 12,86 17,32 13,37 14,01 v 2000 pv/lask.virka 5,45 11,55 19,69 11,02 10,56 15,06 14,09 12,94 Eniten sairauspoissaoloja oli tutkimushenkilöillä (30,2 pv) laskennallista virkaa kohti. Taulu 17. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Vakinaiset yht. Hallintohenk. Huoltohenk. Avust. henk. Tutkimushenk. Hoitohenk. koulu Hoitohenk. opisto/korkea Lääkärit 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk. Avust. henk. Huoltohenk. Hallintohenk. Vakinaiset yht. v 2004 pv/lask.virka 3,57 16,35 19,65 38,19 16,00 14,33 18,59 16,83 v 2003 pv/lask.virka 9,07 18,03 24,73 25,05 22,11 25,23 9,81 19,62 v 2002 pv/lask.virka 5,01 16,61 26,99 31,35 21,58 34,09 27,09 21,36 v 2001 pv/lask.virka 3,67 14,26 23,58 16,32 14,58 18,67 15,45 16,07 v 2000 pv/lask.virka 3,00 12,92 22,18 12,83 12,12 16,42 16,71 14,67

14 13 Laskennallista virkaa kohti sairauspoissaolot laskivat lähes kolmella päivällä (19,62 > 16,83). Laskua on ollut kaikilla muilla henkilöryhmillä, paitsi hallintohenkilöillä (9,81>18,59) ja tutkimushenkilöillä, joilla oli nousua yli 13 päivää (25,05 > 38,19). Taulu 18. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Määräaik. yht. Hallintohenk. Huoltohenk. Avust. henk. Tutkimushenk. Hoitohenk. koulu Hoitohenk. opisto/korkea Lääkärit 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk. Avust. henk. Huoltohenk. Hallintohenk. Määräaik. yht. v 2004 pv/lask.virka 5,61 12,46 16,08 2,65 10,46 4,45 3,87 10,51 v 2003 pv/lask.virka 7,22 9,60 5,94 6,86 5,02 6,39 9,58 7,84 v 2002 pv/lask.virka 11,33 6,40 5,58 17,63 3,40 3,49 9,92 7,31 v 2001 pv/lask.virka 4,50 6,87 10,92 3,67 5,69 8,34 4,91 6,78 v 2000 pv/lask.virka 8,72 6,46 7,13 4,26 2,68 4,67 1,34 6,30 Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli eniten opisto- ja kouluasteisella hoitohenkilökunnalla. Taulu 19. Sairauspoissaolot (vakinaiset ja määräaikaiset) laskennallista virkaa kohti tulosalueittain keskushall. yht.palvelut erityishuolto psykiatria sh.palvelut naist/lastent. operat. konservat. 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 konservat. operat. naist/lastent. sh.palvelut psykiatria erityishuolto yht.palvelut keskushall. V pv/lask.virka 15,16 17,72 17,87 16,73 17,99 25,66 14,52 10,03 V pv/lask.virka 16,53 18,70 16,34 15,13 24,75 26,69 19,42 6,00 V pv/lask.virka 18,09 18,42 15,43 11,81 26,73 20,87 28,94 12,93 V pv/lask.virka 9,55 16,37 11,75 11,42 18,90 25,88 16,05 13,10 V pv/lask.virka 11,43 15,56 8,55 9,89 17,53 21,12 13,85 11,47

15 Eniten poissaoloja on ollut erityishuollossa. Myönteisintä kehitys on ollut psykiatriassa ja yhteisissä palveluissa, joissa poissaolot ovat vähentyneet eniten. 14 Poissaolopäivän keskimääräiseksi hinnaksi vuonna 2004 muodostui 50,15 (taulu 20). Kustannusnousua vuoteen 2003 oli 1,61 /pvä. Taulu 20. Poissaolopäivien keskimääräinen hinta ,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Muut poissaolot Yhteensä v 2001 hinta 67,53 49,36 14,72 40,15 49,76 v 2002 hinta 69,62 48,30 8,92 18,90 48,42 v 2003 hinta 71,45 50,99 6,55 24,55 48,54 v 2004 hinta 73,88 55,40 6,66 24,38 50, Työtapaturmat Työtapaturmien osuus ilmoitetuista tapaturmista on 72,4 %, veritapaturmien 21,6 % ja työmatkatapaturmien 6,0 %. Työ- ja veritapaturmien määrä on kasvanut vuonna 2004 vuoteen 2003 verrattuna ollen vuoden 2002 tasolla ja työmatkatapaturmien osuus laskenut vuoteen 2003 verrattuna. Kaiken kaikkiaan tapaturmien lukumäärä vastaa vuoden 2002 tasoa. Ilmoitettujen tapaturmien kokonaismäärä on kasvanut vuoteen 2003 verrattuna. Vuonna 2003 työsuojelujaoston tietoon tuli 130 tapaturmaa vastaavan luvun ollessa vuonna Vakuutusyhtiön korvaamia työtapaturmia vuonna oli kappaletta, joista seurasi sairaspäiviä 79 päivää. Työmatkatapaturmia oli vastaavasti 11 kappaletta sairaspäivien kokonaismäärän ollessa 142. Ammattitauteja oli 1 kappale. Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien korvaussummat olivat ja Vastaavat luvut vuonna 2003 olivat ja

16 15 Taulu 21. Työtapaturmat Työtapaturmat Veritapaturmat Työmatkatapaturmat Kaikki tapaturmat v v v v v Vaihtuvuus Taulu 22. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus muutos % v 2004 lkm 2001 lkm 2002 lkm 2003 lkm 2004 ed.vuoteen Virat/tss.yht. Lääkärit ,00 96 Hoitohenk. opisto/korkea , Hoitohenk. koulu ,43 152,5 Tutkimushenk ,00 38 Avust. henk ,00 86,5 Huoltohenk ,00 79 Hallintohenk ,00 47 Yhteensä , Vakinaisen henkilökunnan ulkoinen vaihtuvuus on kasvanut vuodesta 2001 jokaisessa ammattiryhmässä, mutta laskenut vuoteen 2003 verrattuna 16,67 %. Taulu 23. Vaihtuvuuden syyt 2004 Eläkkeelle Uusi työ toist. (100 %) Muu syy Yht. Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk Avust. henk Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä

17 16 Taulu 24. Eläköityminen Eläkkeelle siirtyminen kasvoi vuonna 2003 suurimmaksi koko tarkasteluajanjakson. Vanhuuseläkkeelle jäi vuonna henkilöä ja yhteensä eläkkeelle toistaiseksi kokoaikaisesti 21 henkilöä (vanhuus-, työkyvyttömyys-, yksilöllinen varhais- ja työttömyyseläkkeet). Eläkepäätökset v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 * vanhuuseläke * työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki toistaiseksi määräajaksi * osa-työkyvyttömyys * yksilöll. varhaiseläke * työttömyyseläke * osa-aikaeläke Yhteensä * toistaiseksi * määräajaksi Taulu 25. KVTEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Keskimääräinen eläköitymisikä 57,52 vuotta laski 1 ½ vuodella edellisvuoteen verrattuna. KVTEL- eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä , toistaiseksi voimassa olevat eläkkeet 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 VANHUUSELÄKE 60,00 59,00 60,17 60,00 59,63 60,33 60,50 60,86 60,71 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 50,33 51,33 51,13 51,80 54,33 51,93 52,11 56,20 52,16 TYÖTTÖMYYSELÄKE 61,67 61,00 60,40 60,00 60,00 61,00 YKSILÖLL.VARHAISELÄKE 57,00 60,00 60,00 61,00 60,00 62,00 OSA-AIKAELÄKE 60,00 58,00 57,25 56,00 56,50 57,50 59,00 55,20 VAK. HENKILÖSTÖN KESKI- IKÄ KESKIMÄÄRÄINEN ELÄKÖITYMISIKÄ v.1996 v.1997 v.1998 v.1999 v.2000 v.2001 v.2002 v.2003 v ,7 43,7 44,7 45,7 46,3 46,2 46,7 47,1 47,50 57,25 57,11 57,23 57,95 56,98 58,07 57,78 59,02 57,52

18 17 Taulu 26. Vanhuuseläkkeen täyttävät tulosalueittain Kuntien eläkevakuutuksen rekisteritietojen mukaan vanhuuseläkeiän täyttävien määrät näkyvät alla olevasta taulusta. v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 Yht. konservat operat naist/lastent sh-palvelut psykiatria erityishuolto yhteiset palv keskushall yhteensä

19 18 5. HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Palkkojen ja palkkioiden kokonaismenot olivat ( ) Kasvua edellisvuoteen oli 4,0 %. Alla olevasta kuvasta ilmenee palkkojen jakautuminen henkilöryhmittäin vuosina Palkkamenot Taulu 27. Palkkamenot henkilöryhmittäin v 1999 v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 Lääkärit Tutkimus- ja hoitohenk Huoltohenk Hallinto- ja taloushenk Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutukseen ei ole varattu erillistä määrärahaa talousarviossa. Sen kustannukset sisältyvät matkustus- ja kuljetuspalveluostot -määrärahaan, johon kuuluvat mm. kaikkien virka- ja virantoimitusmatkojen kustannukset. Pääosa kustannuksista aiheutuu kuntayhtymän ulkoisesta henkilöstökoulutuksesta. Investoinnit henkilöstökoulutukseen sekä virka- ja virantoimitusmatkoihin olivat , ( ) eli 2,31 % kokonaispalkkasummasta.

20 19 Taulu 28. Koulutusajan palkkamenot ja koulutuspäivien määrä Ammattiryhmä v 2001 Palkkamenot v 2002 Palkkamenot v 2003 Palkkamenot v 2004 Palkkamenot koul.vpt koul.vpt koul.vpt koul.vpt Lääkärit Hoitoh.opisto Hoitoh.koulu Tutk.henk Avust. henk Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä Taulu 29. Palkalliset koulutusvirkavapaat / työlomapäivät ammattiryhmittäin Lääkärit Hoitoh.opisto Hoitoh.koulu Tutk.henk. Avust. henk. Huoltohenk. Hallintohenk. Yhteensä v 2000 koul.vpt v 2001 koul.vpt v 2002 koul.vpt v 2003 koul.vpt v 2004 koul.vpt Työterveyspalvelut Kuntayhtymällä on ostanut työterveyshuollon palvelut Kajaanin kaupungin ylläpitämältä Kainuun Työterveydeltä. Työterveyshuollon painopiste on ollut ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Sen ohella huolehdittu akuutista sairaanhoidosta resurssien mukaisesti Virkistystoiminta Vuonna 2003 on jatkettu erilaisten TYKY- tapahtumien järjestämistä. Niillä on eri keinoin haettu jaksamista työhön ja elämään. Henkilöstön virkistystoiminnasta on vastannut Kaksin Kunto ry järjestämällä erilaisia joukkoliikuntatapahtumia ja tukemalla erilaisia liikuntaharrastuksia. Eri kulttuuritapahtumiin osallistumista on myös tuettu. Työnantajan avustus Kaksin Kunnolle on vuosittain

21 Rekrytointi Taulu 30. Vakinaisten vakanssien täyttäminen vuonna 2004 valituista hakijoita valittu miehiä naisia Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk Avust. henk Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä Ilmoitukset julkaistiin kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, virallisissa ilmoituslehdissä sekä ammattilehdissä.

22 21 6. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN Hallitus hyväksyi kuntayhtymälle joulukuussa 2002 henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiassa ilmaistaan se, millaista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen kuntayhtymä toteuttaa toimintaansa. Omalta osaltaan henkilöstöstrategia ohjaa noudattamaan yhtenäisiä periaatteita ja käytäntöjä henkilöstöä koskevissa ratkaisuissa ja henkilöstöjohtamisen linjaamista tulevaisuustavoitteita vastaavasti. Henkilöstöstrategia on koottu kahteen osaan 1. Päämääräosa, joka sisältää arvot, päämäärät ja Kuntayhtymän henkilöstöstrategian yleiset tavoitteet 2. Toimintaohjelma, joka sisältää kunkin asiakokonaisuuden osalta perusteluosan, yksityiskohtaiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet Päämääräosa on jaettu koko henkilökunnalle. Toimintaohjelmaa käytetään yksityiskohtaisten tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Henkilöstöstrategian keskeiset päämäärät ja painopisteet: Henkilöstö on tärkein voimavaramme, jota suunnitelmallisesti kannustamme ja tuemme Meillä on osaava, työstä vastuunsa ottava, motivoitunut henkilöstö ja oppiva organisaatio Henkilöstön toimintakyky ja työtyytyväisyys on hyvä Kiristyvässä kilpailussa työvoimasta kuntayhtymän työpaikat koetaan kiinnostaviksi, mikä turvaa osaavan työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden Esimiestyössämme painottuu strateginen ohjaus, henkilökohtainen osallistuminen, henkilöstövoimavarojen johtaminen, muutoksen hallinta, verkostoituminen sekä vuorovaikutustaidot Kuntayhtymä on ollut mukana Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskuksen 45+ikäjohtamishankkeessa, jonka yhteydessä laaditaan oma ikäohjelma. Henkilöstöstrategian keskeisiä toimenpiteitä on valmisteltu eri työryhmissä. Hallintokokeilun vuoksi toimenpideohjelman toteutusaikatauluja on tarkistettu siten, että osa toimenpiteistä siirtyy toteutettavaksi hallintokokeilun kuluessa.

23 7. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 22 v v %- toiminta- muutoseuroa euroa kuluista % TOIMINTAKULUT ,39 HENKILÖSTÖKULUT * Palkat ja palkkiot ,01 4,55 * Eläkekulut ,60 3,21 * Muut henk.sivukulut ,68-0,08 Henkilöstön uusiutumiskulut * Vuosilomakorvaukset ,26-7,90 * Lomarahat ,75 3,14 * Loma-ajan palkat ,25 1,15 Henkilöstön kehittämiskulut * Koulutusajan palkat ,27-0,72 * Ennakoiva työterveyshuolto * Virkistystoiminta ,02 0,00 Henkilöstön rasituskulut * Tapaturmakorvaukset ,05 77,92 * Sairausvak.korvaukset ,53 13,54 * Muut henk.kulujen korj ,00-2,36 HENKILÖSTÖKULUT YHT ,26 3,51 Kainuun sh- ja eh-piirin kuntayhtymän henkilöstökulut koko toiminnan kuluista ovar 55,26 % (53,21 %). Kirjanpidon mukaiset palkat ja palkkiot olivat ( ), josta on vähennetty henkilöstön uusiutumis- ja kehittämiskulut. Kehittämiskuluihin kuuluu avustus ( ) Kaksin Kunnolle (virkistystoiminta). Ennakoivan työterveyshuollon kustannuksia ei ole voitu selvittää tietojen puuttumisen takia. Henkilöstön rasituskulut ovat työnantajalle kuuluvia kuluja Kansaneläkelaitokselta ja muilta vakuutusyhtiöiltä. Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset ovat nousseet 17,1 %, mikä kertoo myös pitkäaikaisten sairauspoissaolojen lisääntymisestä.

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain... 5 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit Rapor'pake*t Rapor'pake*t 4 raporttipakettia työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen henkilöstön tunnuslukujen analysoimisen hälytysraportit tukemaan päivittäistä johtamista tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Tehokkaampaa käyttöä Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Sisältö Raporttipaketit ja raportointi Mepco Excel Word dokumenttipohjat Henkilötiedot muihin järjestelmiin > Masterdata! Kurssitiedot muihin

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Tiukilla mennään Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2015 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 n Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri VALTUUSTO 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITTEET... 1 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAAN- HENKILÖSTÖKERTOMUS 2002 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1

POHJOIS-KARJALAN SAIRAAN- HENKILÖSTÖKERTOMUS 2002 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 1 Johdanto Suomen Kuntaliitto antoi yleiskirjeellään 23.4.1997 suosituksen Henkilöstötalous hallintaan, jossa korostetaan henkilöstövoimavarojen suunnittelun ja arvioinnin merkitystä kunnallisten palvelujen

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2008 2012. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot