Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä"

Transkriptio

1 1 Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä Henkilöstökertomus 2004

2 SISÄLLYS 1 1. VUOSI KÄSITTEITÄ 3 3. HENKILÖSTÖ Työpanokset 5 Taulu1. Vakituiset virat ja työsuhteet Taulu 2. Työpanos laskennallisina virkoina Taulu 3. Työpanos tehtyinä päivinä Henkilöstön määrä ja rakenne 6 Taulu 4. Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin (vakinaiset ja määräaikaiset) Taulu 5. Henkilöstön määrän vaihtelut kuukausittain Taulu 6. Henkilöstön määrä verotuskunnittain Taulu 7. Henkilöstön rakenne ammattiryhmittäin Taulu 8. Henkilöstön jakautuminen koko- ja osa-aikaisiin Ikärakenne 8 Taulu 9. Keski-ikä ammattiryhmittäin Taulu 10. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toiminta-alueittain Taulu 11. Henkilökunnan ikäjakauma Palveluksessa oloaika 10 Taulu 12. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika kuntayhtymässä Taulu 13. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika ammattiryhmittäin kuntayhtymässä POISSAOLOT JA VAIHTUVUUS Poissaolot 11 Taulu 14. Poissaolojen osuus kokonaistyöajasta Taulu 15. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ammattiryhmittäin Taulu 16. Sairauspoissaolot (vakinaiset ja määräaikaiset) laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Taulu 17. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Taulu 18. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Taulu 19. Sairauspoissaolot (vakinaiset ja määräaikaiset) laskennallista virkaa kohti tulosalueittain Taulu 20. Poissaolopäivien keskimääräinen hinta Työtapaturmat 14 Taulu 21. Työtapaturmat Vaihtuvuus Taulu 22. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Taulu 23. Vaihtuvuuden syyt Taulu 24. Eläköityminen Taulu 25. KVTEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Taulu 26. Vanhuuseläkkeen täyttävät tulosalueittain HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Palkkamenot 18 Taulu 27. Palkkamenot henkilöryhmittäin Henkilöstökoulutus 18 Taulu 28. Koulutusajan palkkamenot ja koulutuspäivien määrä Taulu 29. Palkalliset koulutusvirkavapaat/työlomapäivät ammattiryhmittäin Työterveyspalvelut Virkistys toiminta Rekrytointi 20 Taulu 30. Vakinaisten vakanssien täyttäminen vuonna HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 22

3 2 1. VUOSI 2004 Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymässä on tehty henkilöstökertomus (henkilöstötilinpäätös) vuodesta 1999 lähtien. Vertailun helpottamiseksi ryhmittelyt ja niihin perustuvat laskentatavat ovat edellisten vuosien mukaisia. Kertomuksen tiedot on tarkoitettu johdon päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja arvioimiseksi sekä henkilöstön toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Henkilökunnan kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa oli 1075 (1067) henkilöä, joista vakinaisia 796 ja määräaikaisia 279. Kasvua edelliseen vuoteen oli + 0,7 %. Naisia oli 872 ja miehiä 203. Erikoislääkäreiden vakansseja oli 81, joista kokonaan täyttämättä 11 eli 13,6 %. Puutetta oli erikoisesti psykiatreista ja radiologian erikoislääkäreistä, joiden viidestä vakanssista oli kolme kokonaan hoitamatta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 47,5 v. Yli 50-vuotiaita henkilöstöstä oli 43,6 %, mikä merkitsee sitä, että seuraavana 10 vuoden aikana runsas kolmannes vakinaisesta henkilökunnasta jää eläkkeelle. Kanslisti Seija Oikarinen on koonnut tilastot. Henkilöstökertomuksen kansikuva Pekka Agarth Kajaani.

4 3 2. KÄSITTEITÄ Henkilöstö Henkilöstöllä tarkoitetaan, ellei toisin mainita, päätoimista henkilöstöä. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta ja jolla on säännöllinen palkanmaksupäivä. Henkilöstö jakautuu vakinaiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön. Määräaikaisuus voi johtua eri syistä. Määräaikaisia tarkastellaan pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä. Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Määräaikainen Joko avoimen viran hoitaja, sijainen tai muuten tilapäinen määräajaksi palkattu henkilö. Palvelussuhde Kuntayhtymän hallituksen päätöksellä perustettu pysyväluonteinen virka- tai työsopimussuhde. Vakanssi Tarkoittaa virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä. Työpanos laskennallisena virkana Palvelujaksot kalenteripäivistä vähennetään poissaolot kalenteripäivinä ja erotus jaetaan 365:llä. Tehdyt työtunnit Tehdyillä työtunneilla tarkoitetaan niitä toteutuneita työtunteja, jotka henkilö on ollut työssä virka- tai työehtosopimuksen mukaisen työajan puitteissa (=säännöllinen työaika). Tehtyihin työtunteihin lasketaan säännöllisenä työaikana tehtyjen työtuntien lisäksi lisä- ja ylityöaikana sekä päivystysaikana tehdyt työtunnit. Mukaan ei lasketa poissaoloja esim. vuosilomia, koulutuspäiviä ja sairauslomapäiviä jne. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti = vakinaisia virkoja ja työsuhteita vastaavat päivät jaetaan 365 päivällä. Lakisääteiset poissaolot sisältää myös henkilöstökoulutuksen. Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostuvat 1) varsinaisista palkoista, jotka käsittävät peruspalkan, kokemuslisät ja määrävuosilisän, muut henkilökohtaiset lisät, erilaiset palkkiot kuten oto-palkkio, kielilisät, erikoismaksuluokan palkkiot, ym. palkkiot 2) työaikakorvauksista, joita ovat ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai-, aatto- tai pyhätyötunneilta maksetut korvaukset, päivystysajan sekä varallaoloajan korvaukset 3) vuosiloman ajalta maksetuista palkoista, lomarahoista ja lomakorvauksista sekä lomalisistä 4) poissaolojen ajalta maksetuista palkoista 5) lisä- ja ylityöstä maksetuista palkoista

5 4 Tehdyn työtunnin hinta Maksetut palkat jaettuna tehdyillä työtunneilla. Maksetuissa palkoissa on mukana myös poissaolojen palkat, tehdyissä tunneissa todelliset tehdyt tunnit, ei poissaoloajan tunteja. Henkilöstön yhden päivän tilannetta kuvaavat tunnusluvut kuten henkilöstön määrä ja keski-ikä, on laskettu tilanteen mukaan ellei tekstissä toisin mainita. Ammattiryhmien sisältämät virkanimikkeet 1. Lääkärit - ylilääkärit, apulaisylilääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit, erikoistuvat - ja eurolääkärit, amanuenssit 2. Hoitohenkilöt opisto- ja korkea-aste - ylihoitajat, osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat, sairaanhoitajat, vastaavat hoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat, laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat, fysioterapeutit, toiminta- musiikki- kuvataideterapeutit, hammashuoltajat 3. Hoitohenkilöt kouluaste - perushoitajat, lastenhoitajat, mielenterveyshoitajat, hoitajat, kuntohoitajat 4. Tutkimushenkilöt - kemistit, fyysikot, apteekkarit/lääkekeskuksen hoitajat, farmaseutit psykologit, puheterapeutit, ravitsemussuunnittelijat, sosiaalityöntekijät, kuntoutussuunnittelijat, kuntoutusohjaajat 5. Avustavat henkilöt - lääkintävahtimestarit, osastonsihteerit, tutkimusapulaiset, välinehuoltajat, kuulontutkijat, lääketyöntekijät, askartelun- liikunnanohjaajat 6. Huoltohenkilöt - ravintohuollon, kanttiinin, tekniikan ja materiaalihallinnon henkilökunta 7. Hallintohenkilö - hallinto- ja talousjohto, toimistohenkilöt

6 5 3. HENKILÖSTÖ 3.1. TYÖPANOKSET Vakinaisten palvelussuhteiden määrä tulosalueittain ja ammattiryhmittäin vuoden 2004 viimeisenä päivänä on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulu 1. Vakituiset virat ja työsuhteet Lasten- Kons. Operat. naistent. Sh-palv. Psyk. Erityish. Yht.palv. Hallinto Yht. Lääkärit Hoitohenk.opisto 89, , Hoitohenk. koulu , ,5 Tutkimushenk Avust. henk , ,5 Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä 157, ,5 92, , v ,5 183,5 108,5 92, , ,5 muutos -% v ,64-1,36 0,92 0,00 0,00 0,00 0,98-3,57-0,06 Vakinaisten osuus tehdystä työpanoksesta nousi hieman (0,6 %) edellisvuoden viimeisen päivän tilanteeseen verrattuna ollen 72,1 % (taulu 2). Työpanos laskennallisina virkoina ajalta oli yhteensä 795,3. Kokonaistyöpanos nousi 2,0 % edellisestä vuodesta (= 15,7 virkaa/tss). Määräaikaisten määrä on yli kaksinkertaistunut ja oli 221,7. Hoitamattomia laskennallisia palvelussuhteita oli vuonna 2004 yhteensä 94,7. Määrään on laskettu kaikki avoimet virat ja toimet, joihin ei ole palkattu hoitajaa sekä ne ajat täytetyistä viroista ja toimista, jolloin vakinaisen viran- tai toimenhaltijan poissaollessa ei ole otettu sijaista. Taulu 2. Työpanos laskennallisina virkoina ,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 V V V V V V V V V Vakinaiset 662,13 646,57 614,28 690,66 553,70 564,08 555,50 570,4 573,6 Määräaik. 103,30 112,94 122,04 134,56 170,90 189,95 217,50 209,2 221,7 Hoitamattomat 133,56 115,49 104,68 17,78 133,46 117,46 104,00 110,9 94,7

7 6 Taulu 3. Työpanos tehtyinä päivinä V V V V V V V V V lääkärit tutk.ja hoitohenk huoltohenk hall.-ja taloushenk Tehdyt työpäivät ovat lievässä kasvussa vuoteen 2003 verrattuna lääkäreillä ja tutkimusja hoitohenkilökunnalla, suurin suhteellinen kasvu oli lääkäreillä (6,1 %) Henkilöstön määrä ja rakenne Taulu 4. Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin (vakinaiset ja määräaikaiset) Lasten- Kons. Operat. naistent. Sh-palv. Psyk. Erityish. Yht.palv. *)Hallinto Yht. Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk Avust. henk Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä %-osuus palvelussuhteista 18,98 20,28 12,00 9,02 15,53 9,12 9,49 5,58 100,00 Palvelussuhteiden muutos v *) amanuenssia, eri projektien hoitohenkilöt ja Effica-kouluttajat ovat hallinnon luvuissa. Kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 1075 henkilöä. Luku sisältää myös eri syistä virkavapaalla/työlomalla olevat henkilöt. Henkilöstön määrä lisääntyi vuoteen 2003 verrattuna 8 henkilöllä. Vakinaisia viran- ja toimenhaltijoita vuoteen 2003 verrattuna oli 10 vähemmän ja määräaikaisia 18 enemmän.

8 7 Taulu 5. Henkilöstön määrän vaihtelut kuukausittain vuonna tammikuu helmikuu maalisk. huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marrask. joulukuu Määräaik Vakinaiset Henkilöstön määrä vaihteli kuukausittain ollen ylimmillään kesäkuussa 1125 henkilöä ja alimmillaan syyskuussa 1044 henkilöä. Muutokset ovat vuosittain samansuuntaisia ja niihin vaikuttavat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. Taulu 6. Henkilöstön määrä verotuskunnittain Verotuskunta Yhteensä Kajaani 937 Hyrynsalmi 3 Kuhmo 8 Paltamo 17 Puolanka 4 Ristijärvi 12 Sotkamo 31 Suomussalmi 2 Vuolijoki 10 Muut 51 Yhteensä 1075

9 8 Työpaikkana hoitoyhteisö on naisvaltainen. Henkilöstöstä oli 81,1% naisia (872) ja 18,9% miehiä (203). Miesten määrä oli vähentynyt 1,0 % edellisestä vuodesta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna ero miesten ja naisten lukumäärissä oli seuraava: Taulu 7. Henkilöstön rakenne ammattiryhmittäin Miehet Naiset Yht. % Ammattiryhmät % % lkm lkm:stä yht. Lääkärit 48,6 51, ,8 Hoitohenk. opisto/korkea 9,3 90, ,8 Hoitohenk. koulu 22,6 77, ,5 Tutkimushenk. 12,8 87,2 39 3,6 Avust. henk. 8,6 91, ,8 Huoltohenk. 50,0 50,0 80 7,4 Hallintohenk. 12,3 87,7 65 6,0 Yhteensä 18,9 81, ,0 Taulu 8. Henkilöstön jakautuminen koko- ja osa-aikaisiin 2003 ja 2004 Vakinaiset v 2003 v 2004 Muutos % kokoaikainen henkilöstö ,7 osa-aikainen henkilöstö ,7 Yhteensä ,2 Määräaikaiset kokoaikainen henkilöstö ,7 osa-aikainen henkilöstö ,2 Yhteensä ,9 Henkilöstö yhteensä ,7 Henkilöstöstä kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli 754 vakinaista viran-/toimenhaltijaa ja 241 määräaikaista. Osa-aikaisessa palvelussuhteessa oli 42 vakinaista ja 38 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää Ikärakenne Taulu 9. Keski-ikä ammattiryhmittäin Vakinaiset Määräaikaiset Yht. Lääkärit 48,00 33,60 40,60 Hoitohenk. opisto/korkea 46,60 34,10 43,70 Hoitohenk. koulu 49,30 36,40 45,80 Tutkimushenk. 43,10 38,90 42,20 Avust. henk. 47,30 43,30 46,60 Huoltohenk. 47,90 36,80 46,20 Hallintohenk. 51,10 41,80 48,20 Yhteensä 47,50 35,90 44,50 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2004 lopussa 47,5. Naisten keski-ikä oli 48,0 ja miesten 45,4. Lääkäreillä naisten keski-ikä oli 46,0 ja miesten 49,4. Korkein keski-ikä oli hallintohenkilöillä 51,1.

10 9 Taulu 10. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toiminta-alueittain Som. Psyk. Kepi Yhpa/hall Yht. V ,00 44,60 44,50 46,80 45,8 V ,40 45,30 45,00 47,20 46,3 V ,30 44,90 45,90 47,40 46,2 V ,90 45,30 46,40 47,90 46,7 V ,10 45,60 47,40 48,30 47,1 V ,50 46,00 48,00 48,80 47,5 Taulu 11. Henkilökunnan ikäjakauma miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset miehet naiset Määräaik Vakinaiset Vakinaisesta henkilöstöstä vain 10 oli alle 30-vuotiaita, ikääntyviä yli 45-vuotiaita oli 64,3 % (518 henkilöä) ja ikääntyneitä yli 55 vuotiaita oli 21,7 % (175 henkilöä).

11 Palveluksessa oloaika Taulu 12. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika kuntayhtymässä Som. Psyk. Kepi Yhpa/Hall. Yht. Miehet 10,9 14,6 18,4 12,3 13,1 Naiset 17,5 17,8 18,7 19,5 17,8 Yhteensä 16,9 16,4 18,7 16,8 17,0 Toiminta-alueittain tarkasteltuna vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteen pituuksissa ei ole suuria eroja. Taulu 13. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika ammattiryhmittäin kuntayhtymässä Miehet Naiset Yht. Henkilöitä Lääkärit 11,2 13,3 12,1 51 Hoitohenk. opisto/korkea 10,7 17,3 16,7 370 Hoitohenk. koulu 18,8 20,5 20,2 146 Tutkimushenk. 14,9 10,3 11,1 30 Avust. henk. 12,6 16,7 16,3 86 Huoltohenk. 11,4 20,1 15,5 68 Hallintohenk. 18,8 21,9 21,5 45 Yhteensä 13,1 17,8 17,0 796 Ammattiryhmistä pisimpään palvelussuhteessa ovat olleet hallinto- ja taloushenkilöihin kuuluvat naiset, keskimäärin 21,9 vuotta. Lääkärit (12,1 v) ja tutkimushenkilökunta (11,1 v) poikkeavat muista ammattiryhmistä palveluksessa oloajan lyhyydellä. Määräaikaisen henkilöstön keskimääräinen palveluksessa oloaika on ollut keskimäärin 2,4 vuotta.

12 11 4. POISSAOLOT, TYÖTAPATURMAT JA VAIHTUVUUS 4.1. Poissaolot Suurimman poissaoloryhmän muodostavat vuosilomat. Niiden osuus kaikista poissaolopäivistä oli 47,6 %. Vuosilomien osuus on kasvanut henkilöstön ikääntyessä pitkien lomien myötä. Allaolevassa taulukossa nähdään eri poissaolosyiden osuus henkilöstön työpanoksesta. Tehdyn työpanoksen osuus on kasvanut 72,9 %:iin (71,99 %). Taulu 14. Poissaolojen osuus kokonaistyöajasta Kokonaistyöaika v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 Tehty työpanos 74,67 74,13 73,45 71,99 72,90 Vuosilomat 12,64 12,52 12,91 13,35 12,84 Sairauslomat 3,88 4,93 5,60 5,33 4,86 Lakisääteiset poissaolot *) 5,58 4,85 4,22 5,28 5,15 Muut poissaolot 3,23 3,57 3,82 4,05 4,25 Yhteensä *) sis. myös henkilöstökoulutukset Sairauspoissaolojen määrä väheni päivään (17 329) ja niiden osuus vuoden palvelujakson kaikista päivistä aleni 4,86 %:iin (5,33 %). Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ammattiryhmittäin ovat taulukossa 15. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot on koottu taulukkoon 17. Taulu 15. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ammattiryhmittäin muutos % v.2000 v v v 2003 v 2004 v:teen 2000 Lääkärit ,20 Hoitohenk. opisto/korkea ,58 Hoitohenk. koulu ,08 Tutkimushenk ,83 Avust. henk ,90 Huoltohenk ,15 Hallintohenk ,85 Kaikki yht ,45

13 12 Taulu 16. Sairauspoissaolot (vakinaiset ja määräaikaiset) laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Kaikki yht. Hallintohenk. Huoltohenk. Avust. henk. Tutkimushenk. Hoitohenk. koulu Hoitohenk. opisto/korkea Lääkärit 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk. Avust. henk. Huoltohenk. Hallintohenk. Kaikki yht. v 2004 pv/lask.virka 4,57 15,48 18,77 30,24 14,90 13,01 14,52 15,27 v 2003 pv/lask.virka 8,19 16,26 20,54 20,89 18,63 22,85 9,75 16,89 v 2002 pv/lask.virka 8,40 14,29 22,53 29,06 17,80 28,88 22,06 17,89 v 2001 pv/lask.virka 4,07 12,72 21,26 13,98 12,86 17,32 13,37 14,01 v 2000 pv/lask.virka 5,45 11,55 19,69 11,02 10,56 15,06 14,09 12,94 Eniten sairauspoissaoloja oli tutkimushenkilöillä (30,2 pv) laskennallista virkaa kohti. Taulu 17. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Vakinaiset yht. Hallintohenk. Huoltohenk. Avust. henk. Tutkimushenk. Hoitohenk. koulu Hoitohenk. opisto/korkea Lääkärit 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk. Avust. henk. Huoltohenk. Hallintohenk. Vakinaiset yht. v 2004 pv/lask.virka 3,57 16,35 19,65 38,19 16,00 14,33 18,59 16,83 v 2003 pv/lask.virka 9,07 18,03 24,73 25,05 22,11 25,23 9,81 19,62 v 2002 pv/lask.virka 5,01 16,61 26,99 31,35 21,58 34,09 27,09 21,36 v 2001 pv/lask.virka 3,67 14,26 23,58 16,32 14,58 18,67 15,45 16,07 v 2000 pv/lask.virka 3,00 12,92 22,18 12,83 12,12 16,42 16,71 14,67

14 13 Laskennallista virkaa kohti sairauspoissaolot laskivat lähes kolmella päivällä (19,62 > 16,83). Laskua on ollut kaikilla muilla henkilöryhmillä, paitsi hallintohenkilöillä (9,81>18,59) ja tutkimushenkilöillä, joilla oli nousua yli 13 päivää (25,05 > 38,19). Taulu 18. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot laskennallista virkaa kohti ammattiryhmittäin Määräaik. yht. Hallintohenk. Huoltohenk. Avust. henk. Tutkimushenk. Hoitohenk. koulu Hoitohenk. opisto/korkea Lääkärit 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk. Avust. henk. Huoltohenk. Hallintohenk. Määräaik. yht. v 2004 pv/lask.virka 5,61 12,46 16,08 2,65 10,46 4,45 3,87 10,51 v 2003 pv/lask.virka 7,22 9,60 5,94 6,86 5,02 6,39 9,58 7,84 v 2002 pv/lask.virka 11,33 6,40 5,58 17,63 3,40 3,49 9,92 7,31 v 2001 pv/lask.virka 4,50 6,87 10,92 3,67 5,69 8,34 4,91 6,78 v 2000 pv/lask.virka 8,72 6,46 7,13 4,26 2,68 4,67 1,34 6,30 Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli eniten opisto- ja kouluasteisella hoitohenkilökunnalla. Taulu 19. Sairauspoissaolot (vakinaiset ja määräaikaiset) laskennallista virkaa kohti tulosalueittain keskushall. yht.palvelut erityishuolto psykiatria sh.palvelut naist/lastent. operat. konservat. 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 konservat. operat. naist/lastent. sh.palvelut psykiatria erityishuolto yht.palvelut keskushall. V pv/lask.virka 15,16 17,72 17,87 16,73 17,99 25,66 14,52 10,03 V pv/lask.virka 16,53 18,70 16,34 15,13 24,75 26,69 19,42 6,00 V pv/lask.virka 18,09 18,42 15,43 11,81 26,73 20,87 28,94 12,93 V pv/lask.virka 9,55 16,37 11,75 11,42 18,90 25,88 16,05 13,10 V pv/lask.virka 11,43 15,56 8,55 9,89 17,53 21,12 13,85 11,47

15 Eniten poissaoloja on ollut erityishuollossa. Myönteisintä kehitys on ollut psykiatriassa ja yhteisissä palveluissa, joissa poissaolot ovat vähentyneet eniten. 14 Poissaolopäivän keskimääräiseksi hinnaksi vuonna 2004 muodostui 50,15 (taulu 20). Kustannusnousua vuoteen 2003 oli 1,61 /pvä. Taulu 20. Poissaolopäivien keskimääräinen hinta ,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Muut poissaolot Yhteensä v 2001 hinta 67,53 49,36 14,72 40,15 49,76 v 2002 hinta 69,62 48,30 8,92 18,90 48,42 v 2003 hinta 71,45 50,99 6,55 24,55 48,54 v 2004 hinta 73,88 55,40 6,66 24,38 50, Työtapaturmat Työtapaturmien osuus ilmoitetuista tapaturmista on 72,4 %, veritapaturmien 21,6 % ja työmatkatapaturmien 6,0 %. Työ- ja veritapaturmien määrä on kasvanut vuonna 2004 vuoteen 2003 verrattuna ollen vuoden 2002 tasolla ja työmatkatapaturmien osuus laskenut vuoteen 2003 verrattuna. Kaiken kaikkiaan tapaturmien lukumäärä vastaa vuoden 2002 tasoa. Ilmoitettujen tapaturmien kokonaismäärä on kasvanut vuoteen 2003 verrattuna. Vuonna 2003 työsuojelujaoston tietoon tuli 130 tapaturmaa vastaavan luvun ollessa vuonna Vakuutusyhtiön korvaamia työtapaturmia vuonna oli kappaletta, joista seurasi sairaspäiviä 79 päivää. Työmatkatapaturmia oli vastaavasti 11 kappaletta sairaspäivien kokonaismäärän ollessa 142. Ammattitauteja oli 1 kappale. Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien korvaussummat olivat ja Vastaavat luvut vuonna 2003 olivat ja

16 15 Taulu 21. Työtapaturmat Työtapaturmat Veritapaturmat Työmatkatapaturmat Kaikki tapaturmat v v v v v Vaihtuvuus Taulu 22. Vakinaisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus muutos % v 2004 lkm 2001 lkm 2002 lkm 2003 lkm 2004 ed.vuoteen Virat/tss.yht. Lääkärit ,00 96 Hoitohenk. opisto/korkea , Hoitohenk. koulu ,43 152,5 Tutkimushenk ,00 38 Avust. henk ,00 86,5 Huoltohenk ,00 79 Hallintohenk ,00 47 Yhteensä , Vakinaisen henkilökunnan ulkoinen vaihtuvuus on kasvanut vuodesta 2001 jokaisessa ammattiryhmässä, mutta laskenut vuoteen 2003 verrattuna 16,67 %. Taulu 23. Vaihtuvuuden syyt 2004 Eläkkeelle Uusi työ toist. (100 %) Muu syy Yht. Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk Avust. henk Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä

17 16 Taulu 24. Eläköityminen Eläkkeelle siirtyminen kasvoi vuonna 2003 suurimmaksi koko tarkasteluajanjakson. Vanhuuseläkkeelle jäi vuonna henkilöä ja yhteensä eläkkeelle toistaiseksi kokoaikaisesti 21 henkilöä (vanhuus-, työkyvyttömyys-, yksilöllinen varhais- ja työttömyyseläkkeet). Eläkepäätökset v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 * vanhuuseläke * työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki toistaiseksi määräajaksi * osa-työkyvyttömyys * yksilöll. varhaiseläke * työttömyyseläke * osa-aikaeläke Yhteensä * toistaiseksi * määräajaksi Taulu 25. KVTEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Keskimääräinen eläköitymisikä 57,52 vuotta laski 1 ½ vuodella edellisvuoteen verrattuna. KVTEL- eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä , toistaiseksi voimassa olevat eläkkeet 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 VANHUUSELÄKE 60,00 59,00 60,17 60,00 59,63 60,33 60,50 60,86 60,71 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 50,33 51,33 51,13 51,80 54,33 51,93 52,11 56,20 52,16 TYÖTTÖMYYSELÄKE 61,67 61,00 60,40 60,00 60,00 61,00 YKSILÖLL.VARHAISELÄKE 57,00 60,00 60,00 61,00 60,00 62,00 OSA-AIKAELÄKE 60,00 58,00 57,25 56,00 56,50 57,50 59,00 55,20 VAK. HENKILÖSTÖN KESKI- IKÄ KESKIMÄÄRÄINEN ELÄKÖITYMISIKÄ v.1996 v.1997 v.1998 v.1999 v.2000 v.2001 v.2002 v.2003 v ,7 43,7 44,7 45,7 46,3 46,2 46,7 47,1 47,50 57,25 57,11 57,23 57,95 56,98 58,07 57,78 59,02 57,52

18 17 Taulu 26. Vanhuuseläkkeen täyttävät tulosalueittain Kuntien eläkevakuutuksen rekisteritietojen mukaan vanhuuseläkeiän täyttävien määrät näkyvät alla olevasta taulusta. v.2005 v.2006 v.2007 v.2008 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 Yht. konservat operat naist/lastent sh-palvelut psykiatria erityishuolto yhteiset palv keskushall yhteensä

19 18 5. HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Palkkojen ja palkkioiden kokonaismenot olivat ( ) Kasvua edellisvuoteen oli 4,0 %. Alla olevasta kuvasta ilmenee palkkojen jakautuminen henkilöryhmittäin vuosina Palkkamenot Taulu 27. Palkkamenot henkilöryhmittäin v 1999 v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 Lääkärit Tutkimus- ja hoitohenk Huoltohenk Hallinto- ja taloushenk Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutukseen ei ole varattu erillistä määrärahaa talousarviossa. Sen kustannukset sisältyvät matkustus- ja kuljetuspalveluostot -määrärahaan, johon kuuluvat mm. kaikkien virka- ja virantoimitusmatkojen kustannukset. Pääosa kustannuksista aiheutuu kuntayhtymän ulkoisesta henkilöstökoulutuksesta. Investoinnit henkilöstökoulutukseen sekä virka- ja virantoimitusmatkoihin olivat , ( ) eli 2,31 % kokonaispalkkasummasta.

20 19 Taulu 28. Koulutusajan palkkamenot ja koulutuspäivien määrä Ammattiryhmä v 2001 Palkkamenot v 2002 Palkkamenot v 2003 Palkkamenot v 2004 Palkkamenot koul.vpt koul.vpt koul.vpt koul.vpt Lääkärit Hoitoh.opisto Hoitoh.koulu Tutk.henk Avust. henk Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä Taulu 29. Palkalliset koulutusvirkavapaat / työlomapäivät ammattiryhmittäin Lääkärit Hoitoh.opisto Hoitoh.koulu Tutk.henk. Avust. henk. Huoltohenk. Hallintohenk. Yhteensä v 2000 koul.vpt v 2001 koul.vpt v 2002 koul.vpt v 2003 koul.vpt v 2004 koul.vpt Työterveyspalvelut Kuntayhtymällä on ostanut työterveyshuollon palvelut Kajaanin kaupungin ylläpitämältä Kainuun Työterveydeltä. Työterveyshuollon painopiste on ollut ennalta ehkäisevässä työterveyshuollossa ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Sen ohella huolehdittu akuutista sairaanhoidosta resurssien mukaisesti Virkistystoiminta Vuonna 2003 on jatkettu erilaisten TYKY- tapahtumien järjestämistä. Niillä on eri keinoin haettu jaksamista työhön ja elämään. Henkilöstön virkistystoiminnasta on vastannut Kaksin Kunto ry järjestämällä erilaisia joukkoliikuntatapahtumia ja tukemalla erilaisia liikuntaharrastuksia. Eri kulttuuritapahtumiin osallistumista on myös tuettu. Työnantajan avustus Kaksin Kunnolle on vuosittain

21 Rekrytointi Taulu 30. Vakinaisten vakanssien täyttäminen vuonna 2004 valituista hakijoita valittu miehiä naisia Lääkärit Hoitohenk. opisto/korkea Hoitohenk. koulu Tutkimushenk Avust. henk Huoltohenk Hallintohenk Yhteensä Ilmoitukset julkaistiin kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla, virallisissa ilmoituslehdissä sekä ammattilehdissä.

22 21 6. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN Hallitus hyväksyi kuntayhtymälle joulukuussa 2002 henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiassa ilmaistaan se, millaista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen kuntayhtymä toteuttaa toimintaansa. Omalta osaltaan henkilöstöstrategia ohjaa noudattamaan yhtenäisiä periaatteita ja käytäntöjä henkilöstöä koskevissa ratkaisuissa ja henkilöstöjohtamisen linjaamista tulevaisuustavoitteita vastaavasti. Henkilöstöstrategia on koottu kahteen osaan 1. Päämääräosa, joka sisältää arvot, päämäärät ja Kuntayhtymän henkilöstöstrategian yleiset tavoitteet 2. Toimintaohjelma, joka sisältää kunkin asiakokonaisuuden osalta perusteluosan, yksityiskohtaiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet Päämääräosa on jaettu koko henkilökunnalle. Toimintaohjelmaa käytetään yksityiskohtaisten tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Henkilöstöstrategian keskeiset päämäärät ja painopisteet: Henkilöstö on tärkein voimavaramme, jota suunnitelmallisesti kannustamme ja tuemme Meillä on osaava, työstä vastuunsa ottava, motivoitunut henkilöstö ja oppiva organisaatio Henkilöstön toimintakyky ja työtyytyväisyys on hyvä Kiristyvässä kilpailussa työvoimasta kuntayhtymän työpaikat koetaan kiinnostaviksi, mikä turvaa osaavan työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden Esimiestyössämme painottuu strateginen ohjaus, henkilökohtainen osallistuminen, henkilöstövoimavarojen johtaminen, muutoksen hallinta, verkostoituminen sekä vuorovaikutustaidot Kuntayhtymä on ollut mukana Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskuksen 45+ikäjohtamishankkeessa, jonka yhteydessä laaditaan oma ikäohjelma. Henkilöstöstrategian keskeisiä toimenpiteitä on valmisteltu eri työryhmissä. Hallintokokeilun vuoksi toimenpideohjelman toteutusaikatauluja on tarkistettu siten, että osa toimenpiteistä siirtyy toteutettavaksi hallintokokeilun kuluessa.

23 7. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 22 v v %- toiminta- muutoseuroa euroa kuluista % TOIMINTAKULUT ,39 HENKILÖSTÖKULUT * Palkat ja palkkiot ,01 4,55 * Eläkekulut ,60 3,21 * Muut henk.sivukulut ,68-0,08 Henkilöstön uusiutumiskulut * Vuosilomakorvaukset ,26-7,90 * Lomarahat ,75 3,14 * Loma-ajan palkat ,25 1,15 Henkilöstön kehittämiskulut * Koulutusajan palkat ,27-0,72 * Ennakoiva työterveyshuolto * Virkistystoiminta ,02 0,00 Henkilöstön rasituskulut * Tapaturmakorvaukset ,05 77,92 * Sairausvak.korvaukset ,53 13,54 * Muut henk.kulujen korj ,00-2,36 HENKILÖSTÖKULUT YHT ,26 3,51 Kainuun sh- ja eh-piirin kuntayhtymän henkilöstökulut koko toiminnan kuluista ovar 55,26 % (53,21 %). Kirjanpidon mukaiset palkat ja palkkiot olivat ( ), josta on vähennetty henkilöstön uusiutumis- ja kehittämiskulut. Kehittämiskuluihin kuuluu avustus ( ) Kaksin Kunnolle (virkistystoiminta). Ennakoivan työterveyshuollon kustannuksia ei ole voitu selvittää tietojen puuttumisen takia. Henkilöstön rasituskulut ovat työnantajalle kuuluvia kuluja Kansaneläkelaitokselta ja muilta vakuutusyhtiöiltä. Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset ovat nousseet 17,1 %, mikä kertoo myös pitkäaikaisten sairauspoissaolojen lisääntymisestä.

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain... 5 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät...

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Neurologian toimintojen henkilöstön siirtyminen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle

Neurologian toimintojen henkilöstön siirtyminen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle SIIRTYMÄSOPIMUS 1 Neurologian toimintojen henkilöstön siirtyminen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 1 Yleistä Neurologian osasto- ja poliklinikkatoiminnot

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit Rapor'pake*t Rapor'pake*t 4 raporttipakettia työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen henkilöstön tunnuslukujen analysoimisen hälytysraportit tukemaan päivittäistä johtamista tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2007 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 200 Hammaslääkärityövoimatutkimukset lokakuussa 200 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (234 terveyskeskusta) yhden päivän poikkileikkaustilanne

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2009

Tehy tilastoina 2009 TEHYN JULKAISUSARJA 1 09 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2009 Tehyn tutkimusryhmä Toim. Kirsi Markkanen Vuosi Kunta/ Valtio Kirkko Yksityinen Ahvenankuntayhtymä sektori maa * % % % %

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Tehokkaampaa käyttöä Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Sisältö Raporttipaketit ja raportointi Mepco Excel Word dokumenttipohjat Henkilötiedot muihin järjestelmiin > Masterdata! Kurssitiedot muihin

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot