FM Stereo FM/AM Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FM Stereo FM/AM Receiver"

Transkriptio

1 (1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at reducere risikoen for brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner osv. Anbring desuden ikke kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet. Anbring ikke apparatet i et trangt rum, som f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette apparat for vanddryp eller vandsprøjt, og der må ikke anbringes beholdere med væske, som f.eks. vaser, oven på apparatet. Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal du koble enheden til en stikkontakt med nem adgang. Hvis du opdager noget mærkeligt ved apparatet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Batterier eller batterier, der er installeret i apparatet, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende. Enheden er ikke koblet fra lysnettet, så længe den er tilsluttet til vekselstrømsstikket, selvom selve enheden er slukket. Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse. Til kunder i Europa Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. 2 DK

3 Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder: De følgende oplysninger er kun tilgængelige for udstyr, der sælges i lande, hvor EUdirektiverne gælder. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Om denne brugsvejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder model STR-DA1500ES. Bekræft dit modelnummer, som findes i nederste højre hjørne af forpladen. I denne brugsvejledning anvendes modellen med områdekode CEL til illustrationsformål, med mindre andet er angivet. Enhver forskel i anvendelsen er tydeligt angivet i teksten. For eksempel "Gælder kun modeller med områdekode CEK". Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening. Det er også muligt at anvende kontrollerne på receiveren, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på fjernbetjeningen. Om områdekoder Områdekoden for den receiver, du har købt, vises på den øverste, højre del af bagsiden (se illustrationen herunder). Områdekode Enhver forskel i anvendelse, alt efter områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for eksempel "Gælder kun modeller med områdekode AA". DK 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af delene og deres placering...5 Introduktion 1 : Installation af højttalerne : Tilslutning af højttalerne a : Tilslutning af lydudstyret b : Tilslutning af videoapparaterne : Tilslutning af antennerne : Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen : Valg af højttalersystemet...20 Anvendelse af fjernbetjeningen Ændring af knapfunktionerne Supplerende oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Fejlfinding Specifikationer Stikordsregister Afspilning Nyd lyd/billede fra apparater tilsluttet receiveren...21 Anvendelse af forstærkeren Navigering gennem menuerne...23 Justering af lydniveauet (LEVEL-menu)...25 Justering af equalizeren (EQ-menu)...25 Indstillinger af tuneren (TUNER-menu)...26 Indstillinger af systemet (SYSTEM-menu)...26 Betjening af tuneren Lytning til FM-/AM-radio...28 Programmering af faste radiostationer...29 Anvendelse af Radio Data System (RDS)...31 (Gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK) Andre anvendelser Brug af DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)...33 Ændring af displayet...35 Anvendelse af den automatiske slukningsfunktion...36 Optagelse med receiveren...36 Brug af multi-zone-funktioner DK

5 Beskrivelse af delene og deres placering Frontpanel Om indikatorerne på displayet qk ql w; SP A SP B MEMORY RDS MONO ZONE 2 SLEEP ST wa fortsættes 5 DK

6 Navn A?/1 (tændt/ standby) B SPEAKERS (OFF/A/B/ A+B) C TONE MODE TONE +/ D TUNING MODE TUNING +/ E Fjernbetjeningssensor F Display G DISPLAY H MUTING I MASTER VOLUME J INPUT SELECTOR K DIMMER Funktion Tryk for at tænde og slukke for receiveren (side 19). Skifter mellem OFF, A, B, A+B for fronthøjttalerne (side 20). Justerer højttalerne bas- og diskant-niveau. Tryk på TONE MODE gentagne gange for at vælge bas eller diskant, og drej så TONE +/ for at finde rette niveau (side 24). Tryk for at betjene en tuner (FM/AM) (side 28). Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Det valgte apparats nuværende status eller en liste over valgbare poster kommer frem her (side 5). Tryk gentagne gange for at vælge de oplysninger, der vises på displayet (side 35). Tryk for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på MUTING igen for at aktivere lyden (side 21). Drej for at justere lydstyrkeniveauet for alle højttalerne på samme tid (side 21). Drej for at vælge indgangskilden for afspilning (side 21, 22, 35, 36, 37). Tryk gentagne gange for at justere displayets lysstyrke. L SLEEP Tryk for at aktivere den automatiske slukningsfunktion og varighed, som receiveren automatisk slukker (side 36). M TONE ON/OFF Tryk for at tænde eller slukke for bas og diskant. Navn N MEMORY/ ENTER O FM MODE P FM/AM Q PHONES-stik R SP A/SP B S SLEEP T ZONE 2 U Tunerindikatorer MEMORY RDS MONO ST Funktion Tryk for at gemme en station i hukommelsen eller indtaste valget, når indstillingerne vælges (side 19, 30). Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse (side 28). Tryk for at vælge FM- eller AM-station. Tilslutning til hovedtelefoner (side 42). Lyser svarende til det anvendte højttalersystem (side 20). Disse indikatorer lyser imidlertid ikke, hvis højttalerudgangen er slået fra, eller hvis der er tilsluttet hovedtelefoner. Lyser, når automatisk slukning aktiveres. Lyser op når en betjening i zone 2 er aktiveret. Tændes, når receiveren stiller ind på radiostationer. Lyser, når en hukommelsesfunktion, såsom Preset Memory (side 30) osv. aktiveres. Tændes, når der indstilles på en station, som har RDSservice. Bemærk! "RDS" vises gælder kun på modeller med områdekode CEL og CEK. Mono-udsendelse Stereo-udsendelse Der vises nummeret på en fast station, når den faste station vælges. Bemærk! Den faste stations nummer skifter svarende til den faste station, du vælger. Hvis du vil have yderligere oplysninger om indstilling af faste stationer, se side DK

7 Bagpanel A ANTENNA-sektion B DMPORT FM ANTENNAjackstik AM ANTENNAjackstik DMPORTjackstik Tilsluttet til den medfølgende FMledningsantenne (side 18). Tilsluttet til den medfølgende AMrammeantenne (side 18). Tilsluttes til DIGITAL MEDIA PORT-adapter (side 34). D Kontrolstik til Sonyudstyr og andre eksterne apparater IR REMOTE IN/OUTjackstik TRIGGER OUT-jackstik Tilslut en IRrepeater (side 37). Tilslutter til en lås mellem tænd/slukfunktionen og en strømforsyning hos andre 12V- TRIGGERkompatible apparater eller forstærkeren/ receiveren i zone 2 (side 26). C RS232C-port Anvendes til service og vedligeholdelse. E SPEAKERS-sektion Tilsluttes højttalere (side 12). F AUDIO INPUT/OUTPUT-sektion Hvid (L) Rød (R) AUDIO IN/ OUT-jackstik Tilslutter til en kassettebåndoptager eller MD-afspiller osv. (side 13). fortsættes 7 DK

8 G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTsektion Hvid (L) Rød (R) Gul AUDIO IN/ OUT-jackstik Tilsluttes til videobåndoptager, DVD-afspiller osv. (side 15 17). VIDEO IN/ OUT*- jackstik AUDIO OUTjackstik apparater i zone 2 Tilslutter til VIDEO OUTjackstik (side 38). Fjernbetjening Du kan bruge den medfølgende RM-AAU056 Fjernbetjening til at betjene receiveren og styre de Sony lyd/video-apparater, som fjernbetjeningen er tilknyttet til at betjene (side 40). RM-AAU056 * Du kan se det valgte billede, når du tilslutter MONITOR OUT-stikket til et TV (side 15 17). 8 DK

9 Navn A TV?/1 (tændt/ standby) AV?/1 (tændt/ standby) B?/1 (tændt/ standby) C Indgangsknapperne Funktion Tryk på TV?/1 og TV (P) samtidigt for at tænde eller slukke for TV'et. Tryk for at tænde eller slukke for de Sony lyd-/ videoapparater, som fjernbetjeningen er programmeret til at betjene (side 40). Hvis du trykker på?/1 (B) samtidigt, slukker receiveren og andre Sony-apparater (SYSTEM STANDBY). Bemærk! Funktionen af AV?/1- knappen skifter automatisk, hver gang der trykkes på indgangsknapperne (C). Tryk for at tænde eller slukke for receiveren. Hvis zone 2 er valgt, er det kun hovedreceiveren, der tændes eller slukkes med denne knap. Tryk?/1 og AV?/1 (A) på samme tid (SYSTEM STANDBY), for at slukke alle apparater inklusiv en forstærker i zone 2. Spar på strømmen med standby-indstillingen. Når "RS232C" (side 27) er sat på "OFF". Tryk på en af knapperne for at vælge det apparat, du vil anvende. Når du trykker på en af indgangsknapperne, tænder receiveren. Knapperne er fra fabrikken tilknyttet til styring af Sony-apparater. Det er muligt at ændre knaptildelingerne ved at gå frem efter trinnene i "Ændring af knapfunktionerne" på side 40. D TONE ON/OFF Tryk for at tænde eller slukke for bas og diskant. E DIMMER Tryk gentagne gange for at justere displayets lysstyrke. Navn F BD/DVD MENU G DISC SKIP H D.TUNING I ENTER MEMORY J AMP MENU K TOOLS/ OPTIONS L MUTING M TV VOL + a) / MASTER VOL + a) / Funktion Tryk for at få vist menuen i DVD-afspilleren eller Blu-ray disc'en på TV-skærmen. Brug derefter V, v, B, b og (qk) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at springe en disc over ved brug af en multi-disc changer. Tryk for at angive direkte tuning-indstilling. Tryk for at angive værdien efter valg af en kanal, disk eller spor ved brug af de numeriske knapper på TV, VCR, CD-afspiller, DVDafspiller, DVD-optager eller satellittuner. Tryk for at lagre en station under indstilling. Tryk for at få vist menuen til receiveren. Brug derefter V, v, B, b og (qk) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at få vist og vælge funktioner i DVD-afspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk på TOOLS/OPTIONS og TV (P) samtidig for at få vist de relevante muligheder for Sony TV'et. Tryk for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på MUTING igen for at aktivere lyden. Tryk på MUTING og TV (P) samtidig for at afbryde lyden fra TV'et. Tryk på TV VOL +/ og TV (P) samtidigt for at justere TV'ets lydstyrkeniveau. Tryk for at justere lydstyrkeniveauet for alle højttalerne samtidigt. fortsættes 9 DK

10 Navn N MENU/HOME O./> b) REPLAY < / ADVANCE m/m b) H a)b) X b) < Funktion Tryk for at få vist menuen i videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren eller Blu-ray disc-afspilleren på TV-skærmen. Tryk på MENU/HOME og TV (P) samtidig for at få vist TV'ets menu. Brug derefter V, v, B, b og (qk) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at springe et spor over på CD-afspilleren, DVDafspilleren, DVD-optageren, MD-afspilleren, kassettebåndoptager eller Blu-ray disc-afspiller. Tryk for at afspille den forrige sekvens igen eller for at gå hurtigt frem i den aktuelle sekvens med videobåndoptager, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk for at søge efter spor i fremadgående/ tilbagegående retning på DVD-afspilleren. starte hurtig frem-/ tilbagespoling af videobåndoptager, CDafspiller, DVD-optager, MD-afspiller, kassettebåndoptager eller Blu-ray disc-afspiller. Tryk for at starte afspilning på videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren, DVD-optageren, MDafspilleren eller Blu-ray- discafspilleren. Tryk for at holde pause eller optage med videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren, DVD-optageren, MDafspilleren, kassettebåndoptageren eller Blu-ray disc-afspilleren. (Starter også optagelse med apparater i optage-standby). Navn x b) P TV TV CH +/ PRESET +/ TUNING +/ FM MODE Q RETURN/ EXIT O Funktion Tryk for at stoppe afspilning på videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren, DVD-optageren, MDafspilleren, kassettebåndoptageren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk på TV CH +/ og TV (P) samtidigt for at vælge forvalgte TV-kanaler. Tryk for at forvælge stationer. forvælge kanaler for videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk for at søge efter en station. Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse. Tryk på TV og på knapperne med orange skrift samtidigt for at aktivere TV. Tryk for at vende tilbage til den forrige menu. afslutter menuen, mens menuen eller guiden på skærmen DVD-optageren, DVD-afspilleren, satelittuneren eller Blu-ray disc-afspilleren vises på TV-skærmen. Tryk på RETURN/EXIT O og TV (P) samtidig for at gå tilbage til den forrige menu eller afslutte TV'ets menu, mens menuen vises på TVskærmen. 10 DK

11 Navn R, V/v/B/b S DISPLAY Når du har trykket på BD/ DVD MENU (F), AMP MENU (0) eller MENU/ HOME (N), tryk på V, v, B eller b for at vælge indstillingerne. Tryk derefter på for at angive valget, hvis du tidligere har trykket på BD/DVD MENU eller MENU/HOME. Tryk også på for at angive valget af receiveren, videobåndoptageren, satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren, DVD-optageren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk for at vælge oplysninger, som vises på TV-skærmen på videobåndoptageren, satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren, DVD-optageren, MDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk på DISPLAY og TV (P) samtidig for at vælge de TV-informationer, som vises på TV-skærmen. T -/-- Tryk for at vælge kanalindtastningsfunktionen, et eller to cifre for videobåndoptager, satellittuner osv. Tryk på -/-- og TV (P) samtidig for at vælge kanalindtastningsfunktionen, et eller to cifre for TV'et. >10/- Tryk for at vælge spornumre over 10 på videobåndoptageren, satellittuneren, MDafspilleren eller CDafspilleren. kanalnumre på den digitale CATV-terminal. CLEAR Funktion Tryk for at slette en fejl, når du trykker på den forkerte numeriske tast. Navn U Numeriske knapperne (nummer 5 a) ) V SLEEP W TV INPUT X ZONE?/1 ZONE INPUT Funktion Tryk for at forvælge/stille ind til forvalgte stationer. vælge spornumre på CDafspiller, DVD-afspiller, DVD-optager, MD-afspiller eller Blu-ray disc-afspiller. Tryk på 0/10 for at vælge spornummer 10. vælge kanalnumre for videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk på de numeriske knapper og TV (P) samtidigt for at vælge TV-kanalerne. Tryk for at aktivere den automatiske slukningsfunktion og varighed, som receiveren automatisk slukker. Tryk på TV INPUT og TV (P) samtidigt for at vælge indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang). Tryk på ZONE?/1 for at tænde og slukke for zone 2. Tryk på ZONE INPUT gentagne gange for at vælge indgangskilde til zone 2. a) Knapperne nummer 5, MASTER VOL +, TV VOL + og H har et berøringspunkt. Brug berøringspunkterne som referencer, når du betjener receiveren. b) Denne knap er også tilgængelig til betjening af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Se i den brugsanvisning, der følger med DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, for at få oplysninger om knappens funktion. Bemærk! Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit virker muligvis ikke, afhængigt af modellen. Overstående forklaring er kun beregnet som eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt, ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet, afhængigt af apparatet. CATEGORY +/ og CATEGORY MODEknapperne er ikke relevante for modeller med områdekode CEL og CEK. 11 DK

12 Introduktion 1 : Installation af højttalerne 2 : Tilslutning af højttalerne Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Denne receiver muliggør anvendelse af et 2.0- kanals system. Højre højttaler Venstre højttaler Eksempel på konfiguration af højttalersystemet Venstre højttaler Højre højttaler A SPEAKERS B- terminaler* A Højttalerkabler (medfølger ikke) * Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem, kan du tilslutte det til SPEAKERS B-terminaler. Fronthøjttalerne kan vælges efter ønske ved hjælp af SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) på frontpanelet (side 20). 12 DK

13 3a : Tilslutning af lydudstyret Tilslutning af Super Audio CDafspiller, CD-afspiller, MDafspiller, kassettebåndoptager eller pladespiller Den følgende illustration viser hvordan man tilslutter en Super Audio CD-afspiller, CDafspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager eller pladespiller. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Efter tilslutning af dit lydapparat skal du fortsætte til "3b : Tilslutning af videoapparaterne" (side 14).. MDafspiller, kassettebåndoptager A Introduktion A Pladespiller Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller A Lydkabel (medfølger ikke) Bemærk! Hvis pladespilleren er jordet (har et jordkabel), så tilslut den til (U) SIGNAL GND-terminalen. 13 DK

14 3b : Tilslutning af videoapparaterne Tilslutning af apparaterne I dette afsnit beskrives det, hvordan video apparaterne sluttes til denne receiver. Se "Apparater, der skal tilsluttes" herunder angående de sider, hvor det beskrives, hvordan hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at udføre tilslutningerne. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Gå videre til "4 : Tilslutning af antennerne" (side 18), når alle dine apparater er tilsluttet. Apparater, der skal tilsluttes Side Blu-ray disc-afspiller, DVD-afspiller 15 Satellittuner, Set-top-boks 16 DVD-optager, videobåndoptager DK

15 Tilslutning af Blu-ray discafspiller, DVD-afspiller Den følgende illustration viser, hvordan man tilslutter en Blu-ray disc-afspiller eller en DVD-afspiller. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Hvis man tilslutter en DVDafspiller Sørg for at ændre fabriksindstillingen for BD/DVD-indgangsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVD-afspiller. Yderligere oplysninger findes under "Ændring af knapfunktionerne" (side 40). Det er også muligt at omdøbe BD/DVDindgangen, så den kan vises på receiverens display. Yderligere oplysninger findes under "Navngivning af indgange" (side 22). Introduktion Blu-ray disc-afspiller, DVD-afspiller TV Lydsignaler Videosignaler Videosignaler A B B A Lydkabel (medfølger ikke) B Videokabel (medfølger ikke) 15 DK

16 Tilslutning af en satellittuner, set-top-boks Den følgende illustration viser, hvordan en satellittuner eller en set-top-boks tilsluttes. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Satellittuner, set-top-boks TV Lydsignaler Videosignaler Videosignaler A B B A Lydkabel (medfølger ikke) B Videokabel (medfølger ikke) 16 DK

17 Tilslutning af apparater med analogt video- og lydjackstik Nedenstående illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som f.eks. en DVDoptager, videobåndoptager osv. med analoge jackstik. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Introduktion DVD-optager, videobåndoptager Lydsignaler Videosignaler TV Videosignaler A B B A Lydkabel (medfølger ikke) B Videokabel (medfølger ikke) fortsættes 17 DK

18 Bemærk! Sørg for at ændre fabriksindstillingen for VIDEOindgangsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVDoptageren. Yderligere oplysninger findes under "Ændring af knapfunktionerne" (side 40). Det er også muligt at omdøbe VIDEO-indgangen, så den kan vises på receiverens display. Yderligere oplysninger findes under "Navngivning af indgange" (side 22). 4 : Tilslutning af antennerne Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. FM-ledningsantenne (medfølger) AM-rammeantenne (medfølger) * Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af denne receivers områdekode. Bemærk! For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater. Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt. 18 DK

19 5 : Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen Tilslutning af netledningen Tilslut den medfølgende netledning til AC INLET-terminalen på receiveren, tilslut dernæst netledningen til en stikkontakt. Bemærk! Inden netledningen tilsluttes, skal det sikres at de metalliske ledninger i højttalerkablerne ikke rører hinanden mellem SPEAKERS-terminalerne. Tilslut netledningen ordentligt. Hvordan den indledende klargøring udføres Inden receiveren tages i brug for første gang, skal den initialiseres ved at nedenstående fremgangsmåde udføres. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte de indstillinger, du har foretaget, tilbage til fabriksindstillingerne. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til denne handling.?/1 Introduktion AC INLET-terminal MEMORY/ENTER Til en stikkontakt Netledningen (medfølger) 1 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 2 Hold?/1 nede i 5 sekunder. "CLR ALL" og "PUSH ENT" vises skiftevis på displayet. 3 Tryk på MEMORY/ENTER. Når "CLEARING" har stået på displayet i et stykke tid, vil "CLEARED" komme frem. Alle de indstillinger, du har ændret eller justeret, stilles tilbage til startindstillingerne. Der er et mellemrum mellem stikket og bagpanelet selv når netledningen er ordentligt tilsluttet. Ledningen skal tilsluttes på denne måde. Dette er ikke en defekt. 19 DK

20 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i RM-AAU056 fjernbetjeningen. Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter batterierne i. 6 : Valg af højttalersystemet Du kan vælge de fronthøjttalere, der skal anvendes. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til denne handling. SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) Bemærk! Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der er meget varmt og fugtigt. Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier. Bland ikke mangan-batterier og andre slags batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol elle andre lyskilder. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af batterielektrolyt og korrosion undgås. Når du udskifter batterierne, kan knapperne på fjernbetjeningen blive nulstillet til fabriksindstillingerne. I så fald du skal tilknytte knapperne igen (side 40). Når receiveren ikke længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med nye. Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) gentagne gange for at vælge det højttalersystem, du ønsker at bruge. For at vælge Lyser De højttalere, der er tilsluttet SP A SPEAKERS A-tilslutningerne De højttalere, der er tilsluttet SP B SPEAKERS B-tilslutningerne Højttalerne der er tilsluttet SP A SPEAKERS A- og B-terminalerne SP B (parallel tilslutning) For at slå højttalerne fra Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) gentagne gange, indtil indikatorerne "SP A" og "SP B" på displayet slukkes. "ALL OFF" vises på displayet et stykke tid. Bemærk! Man kan ikke skifte højttalersystem ved at trykke på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), når hovedtelefonerne er tilsluttet receiveren. 20 DK

21 Afspilning Nyd lyd/billede fra apparater tilsluttet receiveren Valgtindgang [Display] MD/TAPE [MD/TAPE] PHONO [PHONO] SA-CD/CD [SA-CD/CD] Apparater, der kan afspilles MD-afspiller, kassettebåndoptager osv., tilsluttet til MD/TAPEstikket Pladespiller osv., tilsluttet via PHONO-stikket Super Audio CD, CDafspiller osv., tilsluttet til SA-CD/CD-stikket Afspilning Indgangsknapperne TUNER [FM TUNER eller AM TUNER] DMPORT [DMPORT] Indbygget radiotuner DIGITAL MEDIA PORT-adapter tilsluttet til DMPORT-jackstikket, V/v/B/b 1 Tryk på indgangsknappen for at vælge et apparat. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. Det valgte kommer frem på displayet. Valgtindgang [Display] VIDEO [VIDEO] BD/DVD [BD/DVD] SAT [SAT] AMP MENU MUTING MASTER VOL +/ Apparater, der kan afspilles DVD-optager, videobåndoptager osv., der er tilsluttet VIDEOjackstikket Blu-ray disc-afspiller, DVD-afspiller osv., tilsluttet via BD/DVDstikket Satellittuner, osv., der er tilsluttet SAT-jackstikket 2 Tænd apparatet, og start afspilningen. 3 Tryk på MASTER VOL +/ for at justere lydstyrken. Du kan også bruge MASTER VOLUME på receiveren. Tip! Man kan justere lydstyrken forskelligt afhængig af, hvor hurtigt man drejer MASTER VOLUME på receiveren. For at skrue hurtigt op og ned for lydstyrken: drej knappen hurtigt. For at finjustere: drej knappen langsomt. Man kan justere lydstyrken forskelligt afhængig af, hvor længe man trykker på og holder MASTER VOL +/ -knappen nede på fjernbetjeningen. For at skrue hurtigt op og ned for lydstyrken: tryk på og hold knappen nede. For at finjustere: tryk på knappen og slip den straks efter. Sådan afbrydes lyden Tryk på MUTING. Muting-funktionen annulleres, når du gør følgende. Tryk på MUTING igen. Øg lydstyrken. Sluk for receiveren. fortsættes 21 DK

22 Hvordan man undgår at ødelægge højttalerne Før du slukker receiveren, skal du sørge for at skrue ned for lydstyrkeniveauet. Navngivning af indgange Du kan indtaste et navn på op til 8 tegn til indgange og vise det på receiverens display. Dette er bekvemt til at mærke jackstikkene med navnene på de tilsluttede apparater. 1 Tryk på indgangsknappen for at vælge en indgang, for hvilken du vil oprette et indeksnavn. Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Tryk på AMP MENU. "1-LEVEL" kommer frem på displayet. 3 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "4-SYSTEM". 4 Tryk på eller b for at aktivere menuen. 5 Tryk på V/v for at vælge "NAME IN". 6 Tryk på eller b for at indtaste parameteren. Markøren blinker, og du kan vælge et tegn. 7 Tryk på V/v for at vælge et tegn, og tryk derefter på B/b for at flytte markøren til den næste position. Hvis du laver en fejl Tryk på B/b, indtil det tegn, du vil ændre, blinker, og tryk derefter på V/v for at vælge det rigtige tegn. Tip! Du kan vælge følgende type af tegn ved at trykke på V/v. Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på b uden at vælge et tegn. 8 Tryk på. Det navn, du har angivet, er registreret. 22 DK

23 Anvendelse af forstærkeren Navigering gennem menuerne Ved at anvende forstærkerens menuer kan man foretage forskellige justeringer for at tilpasse receiveren. 6 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. Indstillingen indsættes automatisk. Sådan kommer du tilbage til forrige display Tryk på B. Sådan afsluttes menuen Tryk på AMP MENU. Bemærk! Nogle parametre og indstillinger er muligvis gråtonede på displayet. Det betyder, at de enten ikke er tilgængelige eller faste og kan ikke ændres. Anvendelse af forstærkeren AMP MENU, V/v/B/b 1 Tryk på AMP MENU. "1-LEVEL" kommer frem på displayet. 2 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den ønskede menu. 3 Tryk på eller b for at aktivere menuen. 4 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den parameter, der skal justeres. 5 Tryk på eller b for at indtaste parameteren. 23 DK

24 Oversigt over menuerne Følgende muligheder er tilgængelige i hver menu. Angående oplysninger om navigering gennem menuerne, se side 23. Menu [Display] LEVEL [1-LEVEL] (side 25) EQ [2-EQ] (side 25) TUNER [3-TUNER] (side 26) SYSTEM [4-SYSTEM] (side 26) Parametre [Display] Fronthøjttaler-balancen a) [FRT BAL] Basniveauet i fronthøjttaler a) [BASS LVL] Diskantniveauet i fronthøjttaler a) [TRE LVL] Modtagefunktion for FMstation a) [FM MODE] Navngivning af forvalgte stationer a) [NAME IN] Navngivning af indgange a) [NAME IN] Displayets lysstyrke a) [DIMMER] 12V-trigger a) [12V TRIG.] RS232C Control a) [RS232C] Indstillinger BAL. L +1 til BAL. L +10, BALANCE, BAL. R +1 til BAL. R +10 BASS 10 db til BASS +10 db (i trin af 1 db) TRE 10 db til TRE +10 db (i trin af 1 db) STEREO, MONO Yderligere oplysninger findes under "Navngivning af faste stationer" (side 30). Yderligere oplysninger findes under "Navngivning af indgange" (side 22). Startindstilling BALANCE BASS 0 db TRE 0 db STEREO 0% gråtone, 40% gråtone, 70% gråtone 0% gråtone INPUT, ZONE, CTRL, OFF ON, OFF OFF ON a) Se den side, der er angivet i parentes, angående oplysninger. 24 DK

25 Justering af lydniveauet (LEVEL-menu) Justering af equalizeren (EQ-menu) Man kan anvende LEVEL-menuen til at justere fronthøjttalernes balance. Vælg "1-LEVEL" i forstærkerens menuer. Vi henviser til justering af parametrene angående oplysninger, se "Navigering gennem menuerne" (side 23) og "Oversigt over menuerne" (side 24). LEVEL-menuparametre x FRT BAL (Fronthøjttalerbalancen) Giver mulighed for at justere balancen mellem venstre og højre fronthøjtaler. Du kan anvende EQ-menuen til at justere den tonemæssige kvalitet (bas-/diskantniveauet) for fronthøjttalerne. Vælg "2-EQ" i forstærkerens menuer. Vi henviser til justering af parametrene angående oplysninger, se "Navigering gennem menuerne" (side 23) og "Oversigt over menuerne" (side 24). EQ menuparametre x BASS LVL (Basniveauet i fronthøjttaler) x TRE LVL (Diskantniveauet i fronthøjttaler) Anvendelse af forstærkeren 25 DK

26 Indstillinger af tuneren (TUNER-menu) TUNER-menuen kan anvendes til indstilling af FM-stationernes modtagefunktion og til navngivning af forvalgte stationer. Vælg "3-TUNER" i forstærkerens menuer. Vi henviser til justering af parametrene angående oplysninger, se "Navigering gennem menuerne" (side 23) og "Oversigt over menuerne" (side 24). TUNER menuparametre x FM MODE (Modtagefunktion for FM-station) STEREO Denne receiver dekoder signalet som stereosignal, når radiostationen udsender i stereo. MONO Denne receiver dekoder signalet som monosignal uanset sendesignalet. x NAME IN (Navngivning af forvalgte stationer) Gør det muligt at navngive forvalgte stationer. Yderligere oplysninger findes under "Navngivning af faste stationer" (side 30). Indstillinger af systemet (SYSTEM-menu) Man kan anvende SYSTEM-menuen til at tilpasse receiverens indstillinger. Vælg "4-SYSTEM" i forstærkerens menuer. Oplysninger om justering af parametrene, se "Navigering gennem menuerne" (side 23) og "Oversigt over menuerne" (side 24). SYSTEM-menuparametre x NAME IN (Navngivning af indgange) Gør det muligt at navngive indgange. Yderligere oplysninger findes under "Navngivning af indgange" (side 22). x DIMMER (Displayets lysstyrke) Gør det muligt at justere lysstyrken i 3 trin. x 12V TRIG. (12V-trigger) Tænder eller slukker receiveren i en anden zone eller anvender 12V-trigger-funktionen til flere forskellige handlinger. INPUT (kun til hovedzonen) Tænder for udgange fra 12V-triggere når standardindstillingerne er valgt. Når man vælger "INPUT", kommer displayet hvor man kan indstille hver indgangs-trigger til tændt/slukket, frem. Tryk på V/v for at vælge indgange, tryk derefter på. Tryk på V/v igen for at vælge "ON" eller "OFF", tryk derefter på. ZONE Tænder eller slukker udgange fra 12Vtriggere afhængig af om den valgte zone er tændt eller slukket. CTRL Tænder eller slukker udgange fra 12Vtriggere manuelt ved hjælp af CISfunktionen på IR-fjernbetjeningen. OFF Slukker udgange fra 12V-triggere selv når hovedreceiveren er tændt. 26 DK

27 Tip! Selv når receiveren er på standby (tryk på?/1 på fjernbetjeningen for at slukke denne receiver), forbliver receiveren i zone 2 tændt. For at slukke alle receivere skal man trykke på?/1 og AV?/1 på RM-AAU056-fjernbetjeningen på samme tid (SYSTEM STANDBY). Kun signaler fra apparater tilsluttet de analoge indgangsstik udsendes gennem ZONE 2 OUTstikkene. Når tuner er valgt, vælges den samme type radiostation (FM/AM) i hovedzonen som i zone 2. Ikke desto mindre kan man godt vælge anden indgang end tuner i zone 2. Når receiveren i hovedzonen er slukket, eller en anden indgangskilde end tuner er valgt, kan man vælge AM- eller FM-radio i zone 2. Når receiveren i hovedzonen eller zone 2 er slukket, kan man vælge en udsendelse fra FM/AM i en zone, hvor receiveren er tændt. x RS232C (RS232C Control) Gør det muligt at anvende denne menu til at styre zone 2. ON Receiveren kan styres fra RS232C-porten. OFF Receiveren kan ikke styres fra RS232Cporten. Anvendelse af forstærkeren 27 DK

28 Betjening af tuneren Lytning til FM-/AM-radio Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via den indbyggede tuner. Sørg for, før betjening, at du har tilsluttet FM- og AM-antennerne til receiveren (side 18). Tip! Afstemningsskalaen for direkte indstilling er forskellig, afhængigt af områdekoden, som vist i følgende oversigt. Der henvises til yderligere oplysninger om områdekoder, se side 3. Områdekode FM AM CEL, CEK 50 khz 9 khz TUNER Numeriske knapperne D.TUNING ENTER TUNING +/ Indstilling af en station automatisk (Automatisk stationsindstilling) 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. 2 Tryk på TUNING + eller TUNING. Tryk på TUNING + for at søge fra lav til høj; tryk på TUNING for at søge fra høj til lav. Receiveren standser søgningen, når den modtager en station. Anvendelse af knapperne på receiveren 1 Tryk på FM/AM gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. 2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange for at vælge "AUTO". 3 Drej på TUNING + eller TUNING. I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, og "ST" blinker på displayet, skal du vælge monofonisk lyd, så lyden bliver mindre forvrænget. Tryk på FM MODE flere gange, indtil "MONO"-indikatoren lyser på displayet. Tryk på FM MODE flere gange, indtil "MONO"-indikatoren ikke mere lyser på displayet for at gå tilbage til stereo. FM MODE 28 DK

29 Indstilling af en station direkte (Direkte stationsindstilling) Angiv frekvensen på en station direkte ved at anvende de numeriske knapper. 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. Du kan også bruge FM/AM på receiveren. 2 Tryk på D.TUNING. 3 Tryk på de numeriske knapper for at angive frekvensen. Eksempel 1: FM 102,50 MHz Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Eksempel 2: AM khz Vælg 1 b 3 b 5 b 0 Hvis du har indstillet en AM-station, skal du justere AM-rammeantennens retning for at optimere modtagelsen. 4 Tryk på ENTER eller. Du kan også bruge MEMORY/ENTER på receiveren. Hvis du ikke kan indstille på en station Sørg for, at du har angivet den rigtige frekvens. Hvis ikke, skal du gentage trin 2 til 4. Hvis du ikke kan indstille på en station, anvendes frekvensen ikke i området. Programmering af faste radiostationer Det er muligt af programmere op til 30 FMstationer og 30 AM-stationer. Når dette der gjort, kan du nemt stille ind på de radiostationer, du ofte lytter til. Numeriske knapperne, V/v/B/b TUNER AMP MENU MEMORY, ENTER PRESET +/ 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. Du kan også bruge FM/AM på receiveren. 2 Indstil på den station, som du vil indstille ved brug af Automatisk stationsindstilling (side 28) eller Direkte stationsindstilling (side 29). I tilfælde af dårlig FM stereomodtagelse, skift til FM-modtagelse (side 28). Betjening af tuneren fortsættes 29 DK

30 3 Tryk på MEMORY. Du kan også bruge MEMORY/ENTER på receiveren. "MEMORY" lyser på displayet i få sekunder. Udfør trin 4 og 5, inden "MEMORY" forsvinder. 4 Tryk på nummerknapperne for at vælge et forvalgsnummer. Du kan også trykke på PRESET + eller PRESET for at vælge et forvalgt nummer. Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du har valgt forvalgsnummeret, skal du begynde igen fra trin 3. 5 Tryk på ENTER. Du kan også bruge MEMORY/ENTER på receiveren. Stationen gemmes i hukommelsen med det valgte forvalgsnummer. Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du har trykket på ENTER, skal du begynde igen fra trin 3. 6 Gentag trin 1 til 5 for at programmere endnu en station som fast station. Indstilling på faste stationer 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. 2 Tryk på PRESET + eller PRESET gentagne gange for at vælge den ønskede faste station. Ved hvert tryk på knappen kan du vælge en fast station som vist herunder: Du kan også trykke på de numeriske knapper for at vælge den ønskede faste station. Tryk derefter på ENTER for at angive det valgte. Anvendelse af knapperne på receiveren 1 Tryk på FM/AM gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. 2 Tryk på TUNING MODE gentagne gange for at vælge "PRESET". 3 Drej på TUNING + eller TUNING for at vælge den ønskede faste station. Navngivning af faste stationer 1 Tryk på TUNER gentagne gange for at vælge FM- eller AM-båndet. Du kan også bruge FM/AM på receiveren. 2 Indstil den faste station, som du vil oprette et indeksnavn for (side 30). 3 Tryk på AMP MENU. "1-LEVEL" kommer frem på displayet. 4 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "3-TUNER". 5 Tryk på eller b for at aktivere menuen. 30 DK

31 6 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "NAME IN". 7 Tryk på eller b for at indtaste parameteren. Markøren blinker, og du kan vælge et tegn. 8 Tryk på V/v for at vælge et tegn, og tryk derefter på B/b for at flytte markøren til den næste position. Hvis du laver en fejl Tryk på B/b, indtil det tegn, du vil ændre, blinker, og tryk derefter på V/v for at vælge det rigtige tegn. Tip! Du kan vælge følgende type af tegn ved at trykke på V/v. Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på b uden at vælge et tegn. 9 Tryk på. Det navn, du har angivet, er registreret. Bemærk! (Gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK) Når du forsyner en RDS-station med et navn og stiller ind på den station, vil programservicenavnet komme frem i stedet for det navn, du har indtastet. (Det er ikke muligt at ændre programservicenavnet. Det indtastede navn vil blive overskrevet af programservicenavnet.) Anvendelse af Radio Data System (RDS) (Gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK) Denne receiver gør det muligt at anvende RDS (Radio Data System), hvormed radiostationer kan sende ekstra informationer samme med det ordinære programsignal. Det er muligt af vise RDS-information. Bemærk! RDS kan kun anvendes til FM-stationer. Ikke alle FM-stationer giver RDS-service, og de giver heller ikke samme type service. Hvis du ikke kender til RDS-serviceydelserne i dit område, kan du få hjælp hos de lokale radiostationer. Modtagning af RDS-udsendelser Vælg ganske enkelt en station på FM-båndet ved brug af direkte stationsindstilling (side 29), automatisk stationsindstilling (side 28) eller indstilling på faste stationer (side 30). Når du har stillet ind på en station med RDSservice, lyser indikatoren "RDS", og programservicenavnet vises på displayet. Bemærk! Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt, hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller, hvis signalstyrken er svag. Betjening af tuneren 31 DK

32 Visning af RDS-information Tryk på DISPLAY gentagne gange på receiveren, mens en RDSstation modtages. Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist herunder: Programservicenavn t Frekvens t Programtypeindikering a) t Radiotekstindikering b) t Aktuel tidsindikering (i 24-timers systemindstilling) t Lydstyrke a) Type program, der sendes. b) Tekstmeddelelser, som sendes af RDS-stationen. Bemærk! Hvis myndighederne sender en nødudsendelse, vil "ALARM" blinke på displayet. Når en meddelelse indeholder 9 tegn eller mere, ruller meddelelsen hen over displayet. Hvis en station ikke yder nogen speciel RDSservice, vil "NO XXXX" (såsom "NO TEXT") komme frem på displayet. Beskrivelse af programtyperne INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE Beskrivelse Nyhedsprogrammer Aktuelle programmer, som går i dybden med aktuelle nyheder Programmer, som indeholder information om et bredt spektrum af emner, inkl. forbrugeranliggender og helseråd Sportsprogrammer Undervisningsprogrammer, såsom "gør det selv"-programmer og gode råd Radiospil og føljetoner Programmer om national eller regional kultur, såsom sprog og sociale anliggender Programmer om naturvidenskab og teknologi Programtypeindikering NEWS AFFAIRS Programtypeindikering VARIED POP M ROCK M EASY M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATION M OLDIES FOLK M DOCUMENT NONE Beskrivelse Andre typer programmer, såsom interviews med kendte personer, panelspil og komedier Programmer med populær musik Programmer med rockmusik Let musik Instrumental, vokal og kormusik Koncerter med større orkestre, kammermusik, opera osv. Musik, som ikke passer ind i nogen af de ovennævnte kategorier, såsom rhythm & blues og reggae Vejrudsigten Aktiemarkeds- og handelsrapporter osv. Børneprogrammer Programmer om mennesker og ting, som angår dem Programmer med religiøst indhold Programmer, hvor almindelige mennesker fremfører deres synspunkter i telefonen eller offentligt Programmer om rejser. Ikke til meddelelser, som lokaliseres af TP/TA. Programmer om rekreative aktiviteter, såsom haven, fiskeri, madlavning osv. Programmer med jazz Programmer med countrymusik Programmer med populær musik fra lande eller steder Programmer med gamle hitnumre Programmer med folkemusik Undersøgende funktioner Alle programmer, som ikke er defineret herover 32 DK

33 Andre anvendelser Brug af DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) giver dig mulighed for at nyde lyd og billede fra et netværkssystem, f.eks. en transportabel lyd/ videokilde eller PC. Ved tilslutning af en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medfølger ikke) kan du nyde lyden og billedet fra det tilsluttede apparat via receiveren. For yderligere oplysninger henvises til den brugsanvisning, der fulgte med DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Bemærk! Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Undgå at tilslutte eller frakoble DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, mens receiveren er tændt. Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren udsendes der muligvis ikke noget videosignal. DIGITAL MEDIA PORT-adaptere kan købes afhængigt af området. Andre anvendelser 33 DK

34 Tilslutning af DIGITAL MEDIA PORT-adapter Du kan få lyd og se billeder fra det apparat, der er tilsluttet via DIGITAL MEDIA PORTadapteren til DMPORT-stikket på receiveren. TV A DIGITAL MEDIA PORT-adapter A Videokabel (medfølger ikke) Sådan kobles DIGITAL MEDIA PORT-adapteren fra DMPORTstikket 1 Bemærk! Ved tilslutning til DIGITAL MEDIA PORTadapten skal du kontrollere, at stikket er sat i med pilen mod pilen på DMPORT-stikket. Sørg for, at DMPORT -tilslutningerne sidder godt, og sæt stikket lige i. Da stikket i DIGITAL MEDIA PORT-adapteren er skrøbeligt, skal du behandle det forsigtigt, når du placerer eller flytter receiveren. 2 Tryk på begge sider af stikket, og træk ud i det. 34 DK

35 Lytte til eller se på et tilsluttet apparat via DMPORTtilslutningen 1 Tryk på DMPORT. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren til at vælge "DMPORT". 2 Start afspilning på det tilsluttede apparat. Lyden afspilles på receiveren, og billedet vises på TV'et. For yderligere oplysninger henvises til den brugsanvisning, der fulgte med DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Ændring af displayet Du kan kontrollere lydstyrken osv. ved at ændre oplysningerne på displayet. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til denne handling. Tryk på DISPLAY gentagne gange. Ved hvert tryk på knappen skifter displayet cyklisk, som vist herunder. Alle indgange med undtagelse af FM- og AM-båndet Indeksnavn for indgangen a) t Valgt indgang t Lydstyrke Bemærk! Afhængig af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du betjene det tilsluttede apparat ved hjælp af fjernbetjeningen. Du finder flere oplysninger om brug af fjernbetjeningen på side 8. Kontroller, at du har tilsluttet MONITOR OUTstikket på receiveren til TV'et (side 34). FM- og AM-bånd Programservicenavn b) eller fast stationsnavn a) t Frekvens t Programtypeindikering b) t Radiotekstindikering b) t Aktuel tidsindikering (i 24-timers indstilling) b) t Lydstyrke a) Indeksnavnet kommer kun frem, hvis du har tildelt et til indgangen eller den faste station (side 22, 30). Indeksnavnet kommer ikke frem, hvis der kun er indtastet blanke mellemrum, eller det er det samme som det indgange navn. b) Kun under RDS-modtagelse (gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK) (side 31). Andre anvendelser Bemærk! Tegn eller mærker i visse sprog vises muligvis ikke. 35 DK

36 Anvendelse af den automatiske slukningsfunktion Det er muligt at indstille receiveren til automatisk at slukke på et bestemt angivet tidspunkt. Tryk på SLEEP gentagne gange, mens der er tændt for strømmen. Ved hvert tryk på knappen skifter displayet cyklisk, som vist herunder: t t t t OFF Når automatisk slukning anvendes, lyser "SLEEP" på displayet. Tip! Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid, før receiveren slukker. Den resterende tid kommer frem på displayet. Hvis du igen trykker på SLEEP, vil den automatiske slukning blive annulleret. Optagelse med receiveren Du kan optage fra et lyd/videoapparat ved hjælp af receiveren. Vi henviser til den betjeningsvejledning, som følger med dit optageapparat. Optagelse til MiniDisc eller kassettebånd Man kan optage til en MiniDisc eller et kassettebånd via receiveren. Se betjeningsvejledningen der blev leveret med MD-afspilleren eller kassettebåndoptageren. 1 Tryk på én af indgangsknapperne for at vælge afspilningsapparatet. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Gør afspilningsapparatet klar til afspilning. Indsæt f.eks. en CD i CD-afspilleren. 3 Gør optageapparatet klart. Sæt en tom MD eller bånd i optageapparatet, og juster optageniveauet. 4 Begynd optagelse på optageapparatet, og begynd derefter afspilning på afspilningsapparatet. Bemærk! Lydjusteringer har ingen indvirkning på signaler, der udsendes fra MD/TAPE OUT-jackstikkene. 36 DK

37 Optagelse på et optagemedie 1 Tryk på én af indgangsknapperne for at vælge afspilningsapparatet. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Gør afspilningsapparatet klar til afspilning. Sæt f.eks. det videobånd, du vil kopiere, i videobåndoptageren. 3 Gør optageapparatet klart. Sæt et uindspillet videobånd osv. i optageapparatet (VIDEO) for optagelse. 4 Begynd optagelse på optageapparatet, og begynd derefter afspilning på afspilningsapparatet. Bemærk! Nogle kilder er forsynet med kopibeskyttelse for at forhindre optagelse. I dette tilfælde er du muligvis ikke i stand til at optage fra kildere. Brug af multi-zonefunktioner Man kan nyde billeder og lyd fra apparater tilsluttet receiveren i en anden zone (zone 2) end hovedzonen. For eksempel kan man se DVD i hovedzonen og lytte til CD i zone 2. Når man anvender en IR-repeater (medfølger ikke) kan man styre begge apparater i hovedzonen og Sony-receiveren i zone 2 fra zone 2. Skift af udgangskilde for ZONE 2 OUT-stik. Tænd eller sluk for Sony-receiverens strøm i zone 2. Det følgende beskriver, hvordan man tilslutter en IR-repeater og styrer receiveren i zone 2. Når en IR-repeater ikke er tilsluttet, anvendes denne receiver i hovedzonen. Om IR REMOTE-stikket Man kan betjene receiveren uden at pege fjernbetjeningen mod receiverens IR-repeater, hvis man tilslutter en IR-repeater (medfølger ikke) til IR REMOTE-stikket. Anvend en IR-repeater, når receiveren installeres et sted hvor signalet fra fjernbetjeningen ikke rækker. Andre anvendelser STR-DA1500ES IR-repeater (medfølger ikke) RM-AAU DK

38 Hvordan man foretager multi-zone-betjening Zone 2-tilslutninger Afspiller lyd i højttalerne i zone 2 via receiveren og en anden forstærker. Hovedzone Zone 2 A STR-DA1500ES D TV D B C E ZONE 2 VIDEO OUT IR REMOTE IN C ZONE 2 AUDIO OUT RM-AAU056 A Lydapparat B Videoapparat C IR-repeater (medfølger ikke) D Højttalere E Sony Forstærker/Receiver 38 DK

39 Betjening af receiveren fra zone 2 Det følgende beskriver, hvordan man tilslutter en IR-repeater og styrer receiveren i zone 2. Når en IR-repeater ikke er tilsluttet, anvendes denne receiver i hovedzonen. Tip! Selv når receiveren er på standby (tryk på?/1 på fjernbetjeningen for at slukke denne receiver), forbliver receiveren i zone 2 tændt. For at slukke alle receivere skal man trykke på?/1 og AV?/1 på RM-AAU056-fjernbetjeningen på samme tid (SYSTEM STANDBY). ZONE INPUT ZONE?/1 MASTER VOL +/ Andre anvendelser 1 Tænd for hovedreceiveren (denne receiver). 2 Tænd for receiveren i zone 2. 3 Tryk på ZONE?/1. Zone-funktionen aktiveres. 4 Tryk på ZONE INPUT gentagne gange for at vælge den ønskede lydkilde. 5 Indstil en passende lydstyrke. Indstil lydstyrken via receiveren i zone 2. For at afslutte betjeningen i zone 2 Tryk på ZONE?/1. 39 DK

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 2-662-257-61(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG300 2006 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (DK-FI-SE) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH130 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-429-62(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG510 2007 Sony Corporation + CENTE SUOUND + SPEAKES + FONT A FONT B SPEAKES ADVASE For at reducere risikoen for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-094-455-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG910 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-205-12(2) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation ADVARSEL Dette apparat må ikke udsættes for væske eller fugt, da det udgør en brandfare

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-638-11(2) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG710 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-167-824-61(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN610 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot