(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

2 ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner osv. Anbring desuden ikke tændte stearinlys ovenpå apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der ikke anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, ovenpå apparatet. Batterier eller batterier, der er installeret i apparatet, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal du koble enheden til en stikkontakt med nem adgang. Hvis du opdager noget mærkeligt ved apparatet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Til kunder i Europa Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti. 2 DK

3 FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER Om denne brugsvejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder model HT-SF1300 og HT-SS1300. I denne brugsvejledning anvendes modellen med områdekode CEL til illustrationsformål, med mindre andet er angivet. Enhver forskel i anvendelsen er tydeligt angivet i teksten. For eksempel "Gælder kun modeller med områdekode CEL". HT-SF1300 består af: Receiver STR-KS1300 Højttalersystem a) Fronthøjtaler SS-MSP23F Centerhøjttaler SS-CNP23 Surround-højttaler SS-SRP23F Subwoofer SS-WP23 HT-SS1300 består af: Receiver STR-KS1300 Højttalersystem a) Fronthøjtaler SS-MSP23S Centerhøjttaler SS-CNP23 Surround-højttaler SS-SRP23S Subwoofer SS-WP23 a) Brug kun de medfølgende højttalere. Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening. Det er også muligt at anvende kontrollerne på receiveren, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på medfølgende fjernbetjening. Om områdekoder Receiverens områdekode vises på den nederste del af bagsiden (se illustrationen herunder). Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under licens i henhold til amerikanske patentnumre: ; ; ; ; og andre amerikanske og internationale udstedte og anmeldte patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker, og DTS- logoerne og symbolerne er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne receiver anvender HDMI -teknologi (High- Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMIlogoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. "x.v.colour" og "x.v.colour" logoerne er varemærker tilhørende Sony Corporation. "BRAVIA" og er varemærker tilhørende Sony Corporation. DK Områdekode Enhver forskel i anvendelse, alt efter områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for eksempel "Gælder kun modeller med områdekode AA". 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Beskrivelse af delene og deres placering : Installation af højttalerne : Tilslutning af højttalere : Tilslutning af lyd/videoapparater : Tilslutning af antennerne : Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen : Automatisk kalibrering af de relevante indstillinger (AUTO CALIBRATION) : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE)...29 Afspilning Hvordan man vælger et apparat...31 Lytning til/visning af et apparat...32 Anvendelse af forstærkeren Navigering gennem menuerne...34 Justering af lydniveauet (LEVEL-menu)...38 Justering af tonen (TONE-menu)...39 Indstillinger til surround sound (SUR-menu)...39 Indstillinger af tuneren (TUNER-menu)...40 Indstillinger for lyden (AUDIO-menu)...40 Indstillinger af videoen (VIDEO-menu)...41 Indstillinger af systemet (SYSTEM-menu)...42 Opnå surround sound Opnå Dolby Digital- og DTS surround sound (AUTO FORMAT DIRECT)...44 Valg af et forudprogrammeret lydfelt...45 Kun brug af fronthøjttalerne og subwooferen (2CH STEREO)...47 Genindstilling af lydfelter til startindstillingerne...47 Betjening af tuneren Lytning til FM-/AM-radio Programmering af faste radiostationer Anvendelse af Radio Data System (RDS) Kontrol til HDMI Brug af funktionen Kontrol til HDMI til "BRAVIA" Sync Forberedelse af funktionen Kontrol til HDMI Se en DVD (Afspilning med et enkelt tryk) Nyd TV-lyden via de højttalere, der er sluttet til modtageren (System Audio Control) Slukning af modtageren via TV'et (System Power Off) Andre anvendelser Skift mellem digital og analog lyd (IN MODE) Brug af DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) Anvendelse af den automatiske slukningsfunktion Anvendelse af fjernbetjeningen Ændring af knapfunktionerne Supplerende oplysninger Ordliste Sikkerhedsforanstaltninger Fejlfinding Specifikationer Stikordsregister DK

5 Introduktion Beskrivelse af delene og deres placering Receiver Introduktion Frontpanel ACTIVE DMPORT VIDEO 1 VIDEO 2 BD DVD BD SAT TV SA-CD/CD TUNER STANDBY MASTER VOLUME?/1 INPUT SELECTOR PRESET TUNING SOUND FIELD MUTING AUTO CAL MIC qa q; Navn A?/1 (tændt/standby) B Fjernbetjenings sensor C ACTIVE STANDBY indikator D Indgangsindikatorer E Display F MASTER VOLUME Funktion Tryk for at tænde og slukke for receiveren (side 23, 32, 33). Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Lyser gult, når KONTROL TIL HDMI er slået til, og receiveren er i standby-tilstand. Indikatoren for den valgte kilde lyser (side 31). Det valgte apparats nuværende status eller en liste over valgbare poster kommer frem her (side 6). Drej for at justere lydstyrkeniveauet for alle højttalerne på samme tid (side 30, 31, 32, 33). Navn G AUTO CAL MICjackstikket H MUTING I SOUND FIELD +/ J PRESET TUNING +/ K INPUT SELECTOR Funktion Tilsluttes den medfølgende optimizermikrofon for den automatiske kalibreringsfunktion (side 25). Tryk for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på MUTING igen for at aktivere lyden (side 31). Til at vælge et lydfelt (side 44, 45, 47). Til at vælge en forvalgt station (side 51). Tryk for at vælge indgangskilden for afspilning (side 31, 32, 33, 48, 49, 51, 66). fortsættes 5 DK

6 Om indikatorerne på displayet SLEEP LFE SW L C R SL S SR DIGITAL DTS HDMI PL OPT COAX D.RANGE MEMORY RDS ST MONO qf qd qs qa q; 9 8 Navn A LFE B SLEEP C Indikatorer for afspilningskanaler L R C SL SR S D ;DIGITAL E HDMI Funktion Lyser, når den disc, der afspilles, indeholder en LFE (Low Frequency Effect) kanal og LFEkanalsignalet faktisk gengives. Lyser, når den automatiske sluknings funktion er aktiveret (side 62). Bogstaverne (L, C, R osv.) angiver de kanaler, som er under afspilning. Boksene omkring bogstaverne er forskellige for at vise, hvordan receiveren nedmikser kildelyden. Venstre front Højre front Center (monofonisk) Venstre surround Højre surround Surround (monofonisk eller surroundkomponenterne opnået gennem Pro Logic-behandling) Eksempel: Optageformat (Front/Surround): 3/2.1 Lydfelt: A.F.D. AUTO SW L C R SL SR Lyser, når receiveren dekoder Dolby Digital-signaler. Bemærk! Ved afspilning af en Dolby Digital-format disc, skal du sørge for, at du har foretaget digitale forbindelser, og at IN MODE ikke er indstillet til "AUTO". Lyser, når en afspilningskomponent er tilsluttet til denne receiver ved hjælp af et HDMI-stik (side 18). Navn Funktion F Indikatorer Lyser, når du bruger receiveren for forvalgte til at stille ind på radiostationer, stationer du har forvalgt. Oplysninger om forvalg af radiostationer, se side 49. G D.RANGE Lyser, når dynamisk områdekomprimering er aktiveret (side 35). H Tunerindikatorer I MEMORY J COAX K OPT L ;PL/ ;PLII M DTS N SW Lyser, når du bruger receiveren til at stille ind på radiostationer (side 48) osv. Lyser, når en hukommelsesfunktion, såsom Preset Memory (side 50) osv. aktiveres. Lyser, når du vælger DVDinput, og kildesignalet er et digitalt signal, som sendes ind gennem COAX IN-stikket. Lyser, når IN MODE er sat til "AUTO" og kildesignalet er et digitalt signal, der indgår via OPT IN-stikket. "; PL" lyser, når receiveren anvender Pro Logic-behandling af 2-kanals signaler for at kunne udsende center- og surroundkanalsignaler. "; PLII" lyser, når Pro Logic II Movie/Music-dekoderen aktiveres. Lyser, når receiveren dekoder DTS-signaler. Bemærk! Ved afspilning af en DTSformat disc skal du sørge for, at du har foretaget digitale forbindelser, og at IN MODE ikke er indstillet til "AUTO". Lyser, når lydsignalet udsendes fra SUBWOOFER-stikket. 6 DK

7 Bagpanel AM ANTENNA TV OPT IN OPT IN VIDEO 2 SAT IN DVD IN BD IN OUT HDMI DIGITAL L L COAX IN DVD R AUDIO IN SA-CD/CD AUDIO IN TV R AUDIO IN VIDEO 1 DC5V 700mA MAX DMPORT SPEAKERS FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER Introduktion 5 A ANTENNA-sektion FM ANTENNA -stik AM ANTENNA -terminalen 4 Tilsluttes den FMledningsantenne, som følger med denne receiver (side 22). Tilsluttes den AMrammeantenne, som følger med denne receiver (side 22). C SPEAKERS-sektion D DMPORT-sektion Tilsluttes til de medfølgende højttalere og subwoofer (side 15). DMPORTstik Tilsluttes til en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (side 60). B DIGITAL INPUT/OUTPUT-sektion OPT IN-stik COAX INstik HDMI IN/ OUT-stik Tilsluttes en DVDafspiller osv. COAX IN-stikket frembringer en bedre kvalitet af høj lyd (side 20). Tilsluttes til en DVD-afspiller, en Blu-ray discafspiller osv. Billedet udsendes til et TV eller en projektor, mens lyden kan blive udsendt fra et TV og/eller højttalere, der er tilsluttet til denne receiver (side 18). E AUDIO INPUT-sektion Hvid (L) Rød (R) AUDIO IN -stik Tilsluttes en Super Audio CD-afspiller, CD-afspiller osv. (side 17, 20). 7 DK

8 Fjernbetjening Du kan bruge den medfølgende RM-AAU023 Fjernbetjening til at betjene modtageren og styre de Sony lyd/video-apparater, som fjernbetjeningen er tilknyttet til at betjene. Yderligere oplysninger findes under "Ændring af knapfunktionerne" (side 62). RM-AAU023 wa w; ql qk qj qh qg TV INPUT SLEEP DMPORT SYSTEM STANDBY VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D >10 - CLEAR DISPLAY O 9 D.SKIP MEMORY AMP MENU 0/10 ENTER RETURN/EXIT TV CH MENU/HOME TV CH + PRESET REPLAY ADVANCE PRESET +. < > TUNING m TV TV?/1 AV?/1 H X MOVIE TOOLS/ OPTIONS <?/1 MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNING MUTING TV VOL MASTER VOL TUNING + M FM MODE x q; qa qs qd qf Navn A TV?/1 (tændt/ standby) AV?/1 (tændt/ standby) B?/1 (tændt/ standby) C Indgangsknapperne D 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC Funktion Tryk på TV?/1 og TV (O) samtidigt for at tænde eller slukke for TV'et. Tryk for at tænde eller slukke for de Sony lyd-/ videoapparater, som fjernbetjeningen er programmeret til at betjene (side 62). Hvis du trykker på?/1 (B) samtidigt, slukkes receiveren og andre Sony-apparater (SYSTEM STANDBY). Bemærk! Funktionen af AV?/1- knappen skifter automatisk, hver gang der trykkes på indgangsknapperne (C). Tryk for at tænde eller slukke for receiveren. For at slukke for alle Sonyapparaterne, tryk på?/1 og AV?/1 (A) samtidigt (SYSTEM STANDBY). Tryk på en af knapperne for at vælge det apparat, du vil anvende. Når du trykker på en af indgangsknapperne, tænder receiveren. Knapperne er fra fabrikken tilknyttet til styring af Sony-apparater. Det er muligt at ændre knaptildelingerne ved at gå frem efter trinnene i "Ændring af knapfunktionerne" på side 62. Tryk for at vælge et lydfelt. 8 DK

9 Navn Funktion Navn Funktion E THEATRE F DVD/BD MENU AUTO CAL G D.TUNING D.SKIP H ENTER MEMORY I AMP MENU J TOOLS/ OPTIONS Tryk for at få optimale billeder, som er egnede til film, og lyd automatisk fra de højttalere, der er tilsluttet til receiveren. Bemærk! Denne knap fungerer kun, hvis dit TV er kompatibelt med Theatre Mode. Se betjeningsvejledningen, som følger med TV'et for at få flere oplysninger. Tryk for at få vist menuen i DVD-afspilleren eller Blu-ray disc'en på TV-skærmen. Brug derefter V, v, B, b og (Q) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at aktivere den automatiske kalibreringsfunktion. Tryk for at angive direkte tuning-indstilling. Tryk for at springe en disc over ved brug af en multi-disc changer. Tryk for at indtaste værdien efter valg af en kanal, en disc eller et spor ved hjælp at nummertasterne på TV'et, videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk for at gemme en station i hukommelsen. Tryk for at få vist menuen til receiveren. Brug derefter V, v, B, b og (Q) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at få vist og vælge funktioner i DVD-afspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk på TOOLS/OPTIONS og TV (O) samtidig for at få vist de relevante muligheder for Sony TV'et. K MUTING L TV VOL + a) / MASTER VOL + a) / M MENU/HOME N./> b) REPLAY < / ADVANCE m/m b) H a)b) < Tryk for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på MUTING igen for at aktivere lyden. Tryk på MUTING og TV (O) samtidig for at afbryde lyden fra TV'et. Tryk på TV VOL +/ og TV (O) samtidigt for at justere TV'ets lydstyrkeniveau. Tryk for at justere lydstyrkeniveauet for alle højttalerne samtidigt. Tryk for at få vist menuen i videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren eller Blu-ray disc-afspilleren på TV-skærmen. Tryk på MENU/HOME og TV (O) samtidig for at få vist TV'ets menu. Brug derefter V, v, B, b og (Q) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at springe et spor over i CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk for at afspille den forrige sekvens igen eller for at gå hurtigt frem i den aktuelle sekvens med videobåndoptager, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk for at søge efter spor i fremadgående/ tilbagegående retning på DVD-afspilleren. starte hurtig fremadspoling/ tilbagespoling af videobåndoptageren, CDafspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk for at starte afspilning med videobåndoptageren, CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Introduktion fortsættes 9 DK

10 Navn X b) x b) O TV TV CH +/ PRESET +/ TUNING +/ FM MODE P RETURN/ EXIT O Funktion Tryk for at holde pause i afspilning eller optagelse med videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren ellerblu-ray disc-afspilleren. (Starter også optagelse med apparater i optage-standby). Tryk for at stoppe afspilning med videobåndoptageren, CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk på TV CH +/ og TV (O) samtidigt for at vælge forvalgte TV-kanaler. Tryk for at forvælge stationer. forvælge kanaler for videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk for at søge efter en station. Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse. Tryk på TV og på knappen med orange skrift samtidigt for at aktivere TV. Tryk for at vende tilbage til den forrige menu. afslutte menuen, mens menuen eller on-screenguiden for videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren eller Blu-ray discafspilleren vises på TVskærmen. Tryk på RETURN/EXIT O og TV (O) samtidig for at gå tilbage til den forrige menu eller afslutte TV'ets menu, mens menuen vises på TVskærmen. Navn Q, V/v/B/b R DISPLAY Funktion Når du har trykket på AMP MENU (I), DVD/BD MENU (F) eller MENU/ HOME (M), tryk på V, v, B eller b for at vælge indstillingerne. Tryk derefter på for at angive valget i DVD/BD MENU eller MENU/HOME. Tryk på for at angive valg af receiveren, videobåndoptageren, satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk for at vælge oplysninger, der vises på TV-skærmen for videobåndoptageren, satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk på DISPLAY og TV (O) samtidig for at vælge de TV-informationer, som vises på TV'et. S -/-- Tryk for at vælge kanalangivelse, enten et eller to cifre for videobåndtageren. Tryk på -/-- og TV (O) samtidigt for at vælge kanalindgangsindstillingen, enten en eller to cifre på TV'et. >10 Tryk for at vælge spornumre over 10 for CD-afspilleren. CLEAR Tryk for at slette en fejl, når du trykker på den forkerte numeriske tast. 10 DK

11 Navn T Numeriske knapperne (nummer 5 a) ) U TV INPUT SLEEP Funktion Tryk for at forvælge/stille ind til forvalgte stationer. vælge spornumre i CDafspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk på 0/10 for at vælge spornummer 10. vælge kanalnumre for videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk på de numeriske knapper og TV (O) samtidigt for at vælge TV-kanalerne. Tryk på TV INPUT og TV (O) samtidigt for at vælge indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang). Tryk for at aktivere den automatiske slukningsfunktion og varighed, som receiveren automatisk slukker. Introduktion a) Knapperne nummer 5, TV VOL +/MASTER VOL + og H har et berøringspunkt. Brug berøringspunkterne som referencer, når du betjener receiveren. b) Denne knap er også tilgængelig til betjening af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Se i den brugsanvisning, der følger med DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, for at få oplysninger om knappens funktion. Bemærk! Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit virker muligvis ikke, afhængigt af modellen. Overstående forklaring er kun beregnet som eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt, ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet, afhængigt af apparatet. 11 DK

12 1 : Installation af højttalerne Denne receiver giver dig mulighed for at bruge et 5.1-kanals højttalersystem. For at opnå den fulde effekt af en biograflignende multikanalsurroundlyd, kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surround-højttalere) samt en subwoofer (5.1- kanals). Kun HT-SS1300 Kun HT-SF1300 AFronthøjttaler (venstre) BFronthøjttaler (højre) CCenterhøjttaler DSurround-højttaler (venstre) ESurround-højttaler (højre) FSubwoofer AFronthøjttaler (venstre) BFronthøjttaler (højre) CCenterhøjttaler DSurround-højttaler (venstre) ESurround-højttaler (højre) FSubwoofer Tip! Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor som helst det ønskes. 12 DK

13 Montering af højttalerne på en flad overflade Før du installerer højttaleren og subwoofer, skal du fastgøre de medfølgende hæfteskiver for at forhindre vibration eller bevægelse, som vist på nedenstående illustration. Eksempel på HT-SS1300 fronthøjttaler Montering af højttalerne på højttalerfoden Kun HT-SS1300 For at opnå større fleksibilitet ved placering af højttalerne kan du bruge de ekstra WS-FV11 eller WS-FV10D højttalerstandere (fås kun i visse lande). Se den betjeningsvejledning, der følger med højttalerstanderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Introduktion Kun HT-SF1300 Brug den medfølgende højttalerfod til at opnå større fleksibilitet ved placering af højttalerne. Yderligere oplysninger finder du i den medfølgende installationsvejledning til højttalerfoden. Kun HT-SF1300 Du skal kun sætte de medfølgende hæfteskiver på centerhøjttaleren og subwoofer. Kun HT-SS1300 Du skal sætte de medfølgende hæfteskiver på alle højttalerne og subwoofer. 13 DK

14 Montering af højttalerne på væggen Du kan også montere højttalerne på væggen. 1 Anskaf skruer (medfølger ikke), som passer til hullet på bagsiden af hver højttaler. Se illustrationerne herunder. 3 Hæng højttalerne på skruerne. Eksempel på montering af højttalerne på væggen Hullet på bagsiden af højttaleren 4,6 mm 10 mm 4 mm mere end 25 mm 4,6 mm 10 mm Hullet på bagsiden af højttaleren 2 Fastgør skruerne til væggen. Skruerne skal stikke 5 til 7 mm frem. 5 til 7 mm Bemærk! Brug skruer af et egnet materiale og passende styrke til væggen. Da vægge af gipsplader er specielt skrøbelige, skal skruerne fastgøres til en bjælke og denne derefter fastgøres til væggen. Monter højttalerne på en lodret og plan væg, der er forstærket efter behov. Tal med en isenkræmmer eller en montør angående vægmaterialet eller de skruer, der skal bruges. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader som følge af forkert montering, utilstrækkelig vægstyrke eller forkert isætning af skruer, hændelige uheld osv. Du behøver ikke at montere den medfølgende højttalerfod på HT-SF1300, hvis du monterer højttalerne på væggen. 14 DK

15 2 : Tilslutning af højttalere C F Introduktion A SPEAKERS FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER Kabelende A A B A E D A Højttalerkabler (medfølger) AFronthøjttaler (venstre) BFronthøjttaler (højre) CCenterhøjttaler DSurround-højttaler (venstre) ESurround-højttaler (højre) FSubwoofer fortsættes 15 DK

16 Bemærkninger om højttalerkabler Enderne på højttalerkablerne har samme farve, som højttalerstikkene, som de skal tilsluttes. Når du tilslutter et højttalerkabel, så sørg for at matche de farvede ender til højttalerstikkene på receiveren: Kabelende Rød Hvid Grå Blå Grøn Lilla Højttalerstik FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER Sådan tilsluttes højttalerne korrekt Check højttalertypen ved at se på højttalermærkaten* på bagpanelet eller i bunden af højttalerne. Tegn på højttalermærkat L R SL SR Højttalertype Venstre fronthøjttaler Højre frontøjttaler Venstre surround-højttaler Højre surround-højttaler * Centerhøjttaleren og subwooferen er ikke forsynet med et tegn på højttalermærkaten. Oplysninger om højttalertypen finder du på side DK

17 3 : Tilslutning af lyd/ videoapparater Tilslutning af apparaterne I dette afsnit beskrives, hvordan apparaterne sluttes til denne receiver. Før du begynder, skal du se "Apparater, der skal tilsluttes" nedenfor angående de sider, hvor tilslutning af lyd-/videoapparater er beskrevet. Gå videre til "4 : Tilslutning af antennerne" (side 22), når alle dine apparater er tilsluttet. Tilslutning af lydapparater Den følgende illustration viser, hvordan lydapparater f.eks. Super Audio CD-afspiller eller CD-afspiller tilsluttes. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Super Audio CD-afspiller/ CD-afspiller Lydsignaler Introduktion Apparater, der skal tilsluttes Sådan tilsluttes Se A Lydapparater Super Audio CD-afspiller/ CD-afspiller side 17 Apparater med HDMI-stik side 18 Videoapparater TV DVD-afspiller/DVD-optager Videobåndoptager side 20 AM SAT IN DVD IN B TV DIGITAL L ANTENNA OPT IN OPT IN VIDEO 2 COAX IN DVD R AUDIO IN AUDIO IN SA-CD/CD TV A Lydkabel (medfølger ikke) 17 DK

18 Tilslutning af apparater med HDMI-stik HDMI er en forkortelse for High-Definition Multimedia Interface. Det er en grænseflade, som sender video- og lydsignaler i digitalt format. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Bemærk! Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVDindtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVD-afspiller. Yderligere oplysninger findes under se "Ændring af knapfunktionerne" (side 62). HDMI egenskaber Digitale lydsignaler sendt af HDMI kan udsendes fra højttalerne, der er tilsluttet receiveren. Dette signal understøtter Dolby Digital, DTS, og lineær PCM. Denne receiver understøtter xvycctransmission. Denne receiver understøtter funktionen Kontrol til HDMI. Se "Kontrol til HDMI" angående flere oplysninger (side 53). Satellituner, Set-top-boks DVD-afspiller Blu-ray disc-afspiller TV, projektor osv. Lyd/videosignaler Lyd/videosignaler Lyd/videosignaler Lyd/videosignaler A A A A AM TV SAT IN DVD IN BD IN OUT HDMI DIGITAL L L DC5V 700mA MAX ANTENNA OPT IN OPT IN VIDEO 2 COAX IN DVD R R AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN SA-CD/CD TV VIDEO 1 DMPORT A HDMI-kabel (medfølger ikke) Vi ambefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel. 18 DK

19 Bemærkninger om HDMIforbindelser Brug et HDMI-kabel med HDMI logo (lavet af Sony). Et lydsignal, der indlæses til HDMI IN-stik, udsendes fra SPEAKERS-stikkene og HDMI OUT-stik. Det udsendes ikke fra nogen andre lydjackstik. Videosignaler, der tilføres til HDMI IN-stik, kan kun udsendes fra HDMI OUT-stik. Når du vil høre på lyden af TV højttaleren, skal du sætte "AUDIO FOR HDMI" til "TV+AMP" i VIDEO menuen (side 41). Hvis du ikke kan afspille flerkanalssoftware, skal der indstilles til "AMP". Men lyden vil ikke komme ud fra TV højttaleren. Multi/stereolydområdesignaler fra en Super Audio CD udsendes ikke. Sørg for at tænde for receiveren, når video og lyd fra et afspilningsapparat udsendes til et TV via receiveren. Hvis der ikke er tændt for receiveren, vil hverken billede eller lyd blive transmitteret. Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde osv.), der sendes fra et HDMI-stik, kan dæmpes af den tilsluttede komponent. Kontroller indstillingen for det tilsluttede apparat, hvis billedet er dårligt, eller der ikke kommer lyd fra et apparat, som er tilsluttet via HDMI-kablet. Lyden kan afbrydes, når samplingsfrekvens eller antallet af kanaler af lydudgangssignaler fra afspilningskomponenten skiftes. Når den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med den ophavsretslige beskyttelsesteknologi (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI OUT-stik måske blive forvrænget eller ikke udsendt. I så fald skal den tilsluttede komponents specifikation kontrolleres. Du kan kun få flerkanals Linear PCM med en HDMI-forbindelse. Sæt afspilningskomponentens billedopløsning på 720p, 1080i eller 1080p, når du udsender 96 khz multikanallyd over en HDMI tilslutning. Vi anbefaler ikke brug af et HDMI-DVI omformningskabel. Når du tilslutter et HDMI-DVI omformningskabel til en DVI-D komponent, udsendes lyden og/eller billedes måske ikke. Det kan være nødvendigt at foretage visse indstillinger for billedopløsningen i afspilleren, før du kan få flerkanals Linear PCM. Se brugervejledningen til afspilleren. Se den betjeningsvejledning, der følger med apparatet, hvis du ønsker yderligere oplysninger om HDMI-indstillingen for det tilsluttede apparat. Introduktion 19 DK

20 Tilslutning af videoapparater Den følgende illustration viser, hvordan videoapparater f.eks. DVD-afspiller, DVDoptager eller videobåndoptager tilsluttes. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. TV Lydsignaler A B AM TV SAT IN DVD IN BD IN OUT HDMI DIGITAL L L DC5V 700mA MAX ANTENNA OPT IN R R OPT IN COAX IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN VIDEO 2 DVD SA-CD/CD TV VIDEO 1 DMPORT C B Lydsignaler Lydsignaler DVD-afspiller/DVD-optager Videobåndoptager A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke) B Lydkabel (medfølger ikke) C Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke) 20 DK

21 Tilslutning af en DVD-afspiller Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVD indtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVD-afspiller. Yderligere oplysninger findes under "Ændring af knapfunktionerne" (side 62). Bemærk! Du kan ikke optage på DVD-optageren eller videobåndoptageren via denne receiver. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med DVDoptageren eller videobåndoptageren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Flerkanals digital lyd fra DVD-afspilleren kan anvendes som input ved at indstille den digitale lydudgang på DVD-afspilleren. Se den betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren. Hvis du kun vil have lyd ud af fronthøjttalerne og subwooferen, skal du vælge DVD-indgangen, for at sikre at du kan: tilslut din DVD-afspiller til DVD COAX INstikket på receiveren. tryk på 2CH. Sørg for at tilslutte videoudgangen på DVDafspilleren, dvd-optageren og videobåndoptageren til TV'et, så billedet vises på TV'et. Se betjeningsvejledningen til hver tilsluttet enhed for at få yderligere oplysninger. Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene sættes lige i, indtil de klikker på plads. Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale kabler. Tip! Alle digitale lydstik er kompatible med 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz samlingsfrekvenser. For at høre lyden fra TV'et via de højttalere, der er tilsluttet til receiveren, skal du sørge for at: tilslutte lydudgangsstikkene på dit TV til TV AUDIO IN-stikkene på receiveren. sluk for lyden fra TV'et, eller aktiver TV's lydafbrydelsesfunktion. Introduktion 21 DK

22 4 : Tilslutning af antennerne Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne. Før tilslutning af antennerne skal du sørge for at frakoble netledningen. FM-ledningsantenne (medfølger) Am-rammeantenne (medfølger) AM TV SAT IN DVD IN BD IN OUT HDMI DIGITAL L L DC5V 700mA MAX ANTENNA OPT IN OPT IN VIDEO 2 COAX IN DVD R R AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN SA-CD/CD TV VIDEO 1 DMPORT * Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af denne receivers områdekode. Bemærk! For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater. Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt. 22 DK

23 ?/1 ACTIVE DMPORT VIDEO 1 VIDEO 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER STANDBY INPUT SELECTOR PRESET TUNING SOUND FIELD MUTING MASTER VOLUME AUTO CAL MIC 5 : Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen. Netledning Hvordan den indledende klargøring udføres Inden receiveren tages i brug for første gang, skal den initialiseres ved at nedenstående fremgangsmåde udføres. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte de indstillinger, du har foretaget, tilbage til fabriksindstillingerne. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til denne handling. 1,2 Introduktion SUR L CENTER SUBWOOFER Til stikkontakten i væggen 1 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 2 Hold?/1 nede i 5 sekunder. "CLEARING" kommer frem på displayet et øjeblik, derefter kommer "CLEARED" frem. Alle de indstillinger, du har ændret eller justeret, stilles tilbage til startindstillingerne. 23 DK

24 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i RM-AAU023 Fjernbetjeningen. Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter batterierne i. Bemærk! Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der er meget varmt og fugtigt. Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier. Bland ikke mangan-batterier og andre slags batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol eller andre lyskilder. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af batterielektrolyt og korrosion undgås. Når du udskifter batterierne, kan knapperne på fjernbetjeningen blive nulstillet til fabriksindstillingerne. I så fald du skal tilknytte knapperne igen (side 62). Tip! Under normale brugsforhold bør batterierne kunne holde i omkring 3 måneder. Når receiveren ikke længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med nye. 6 : Automatisk kalibrering af de relevante indstillinger (AUTO CALIBRATION) Denne receiver er udstyret med DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)-teknologi, hvilket giver mulighed for at udføre automatisk kalibrering som følger: Kontroller tilslutningen mellem hver højttaler og receiveren. Juster højttalerniveauet. Mål afstanden fra hver højttaler til lyttepositionen. Mål højttalerens polaritet. Mål frekvens karakteristika.* * Måleresultatet bruges ikke til signaler med en aftastningsfrekvens på mere end 96 khz. DCAC er designet til at give dig en passende lydbalance på dit værelse. Du kan dog justere niveauet og balancen på højttalerne manuelt, så det passer til dig. Yderligere oplysninger findes under "7 : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE)" (side 29). 24 DK

25 ?/1 ACTIVE VIDEO 1 VIDEO 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER STANDBY INPUT SELECTOR PRESET TUNING SOUND FIELD MUTING MASTER VOLUME AUTO CAL MIC Før udførelse af automatisk kalibrering DMPORT Før du foretager Automatisk kalibrering, skal du installere og tilslutte højttalerne (side 12, 15). AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun til den medfølgende optimizermikrofon. Tilslut ikke andre mikrofoner til dette jackstik. Dette kan medføre beskadigelse af receiveren og mikrofonen. Under kalibrering er lyden fra højttalerne meget høj. Lydstyrken kan ikke justeres. Pas på børn og ulemperne for omgivelserne. Foretag Automatisk kalibrering i stille omgivelser for at undgå virkningen af støj og for at få en mere præcis måling. Hvis der er nogen forhindringer på vejen mellem optimizermikrofonen og højttalerne, kan kalibreringen ikke udføres korrekt. Fjern eventuelle forhindringer fra måleområdet for at undgå målefejl. Bemærk! Hvis du aktiverer lydafbrydelsesfunktionen før automatisk kalibrering, indstilles lydafbrydelsesfunktionen automatisk til Fra. Eksempel: HT-SS1300 Optimizermikrofon 1 Tilslut den medfølgende optimizermikrofon til AUTO CAL MIC-jackstikket. 2 Opsæt optimizermikrofonen. Anbring optimizermikrofonen i din lytteposition. Du kan også anvende en stol eller et stativ, så optimizermikrofonen er i samme højde som dine ører. Tip! Når højttaleren vender mod optimizermikrofonen, får du en mere nøjagtig måling. Introduktion 25 DK

26 Udførelse af automatisk kalibrering TV INPUT SLEEP DMPORT SYSTEM STANDBY VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D MOVIE D.SKIP >10 MEMORY AMP MENU - 0/10 ENTER CLEAR TOOLS/ DISPLAY OPTIONS MUTING O TV?/1 AV?/1 9 MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNING TV VOL MASTER VOL RETURN/EXIT MENU/HOME TV CH TV CH + Tryk på AMP MENU, og tryk derefter på AUTO CAL. Du kan også vælge "A.CAL YES" i A. CALmenuen. Følgende kommer frem på displayet. A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t A.CAL [2] t A.CAL [1] At målingsprocessen vil tage omkring 30 sekunder at fuldføre. Tabellen nedenfor viser displayet, når målingen starter.?/1?/1 knap AUTO CAL AMP MENU MUTING MASTER VOL +/ Tip! Når den automatiske kalibrering starter: Stå i en vis afstand fra højttalerne og lyttepositionen for at undgå fejl i målingen. Dette kan ske, fordi testsignaler udsendes fra højttalerne under målingen. Undgå støj for at få en mere nøjagtig måling. Annullering af Automatisk kalibrering Den automatiske kalibreringsfunktion annulleres, når du foretager følgende under målingsprocessen: Trykker på?/1 eller MUTING. Tryk på indgangstasterne på fjernbetjeningen eller INPUT SELECTOR på receiveren. Ændrer lydstyrkeniveauet. Tryk på AUTO CAL igen. Bekræftelse/lagring af måleresultaterne 1 Bekræft måleresultatet. Når målingen slutter, lyder der et bip, og måleresultatet vises på displayet. Indgangsknapper Målingsresultat Display Når målingsprocessen SAVE afsluttes korrekt Når målingsprocessen mislykkes ERROR XXXX Forklaring Fortsæt til trin 2. Se "Når der vises en fejlkode" (side 27). Måling for Højttaler eksistens Højttaler volumen, afstand, frekvensfunktion Subwoofer volumen og afstand Display TONE T.S.P. WOOFER Bemærk! Du kan ikke måle højttalernes højde på surround højttalerne. Sæt denne værdi ved at bruge "SUR POS." parametrene i SYSTEM menuen (side 36). 26 DK

27 2 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge element. Tryk så på. Element RETRY SAVE WARN CHK PHASE DISTANCE LEVEL EXIT 3 Gem måleresultatet. Vælg "SAVE" i trin 2. Måleresultaterne gemmes. Forklaring Udfører Automatisk kalibrering igen. Gemmer målingsresultaterne og går ud af indstillingsprocessen. Viser advarsel om målingsresulterne. Se "Når du vælger "WARN CHK"" (side 28). Viser fasen for hver højttaler (lige fase/ faseforskudt). Se "Når du vælger "PHASE"" (side 28). Viser målingsresultatet for højttaler afstand. Viser målingsresultatet for højttalernes volumeniveau. Går ud af indstillingsprocessen uden at gemme målingsresultaterne. Når der vises en fejlkode Prøv afhjælpningsmetoderne og udfør Automatisk kalibrering igen. Fejlkode ERROR 32 ERROR F 33 ERROR SR 33 ERROR SW 33 ERROR 33 ERROR 35 Årsag og afhjælpningsmetoder Ingen af højttalerne blev fundet. Sørg for at optimizermikrofonen er tilsluttet korrekt, og udfør Automatisk kalibrering igen. Hvis optimizermikrofonener tilsluttet korrekt, men fejlkoden vises, kan optimizermikrofonens kabel måske være ødelagt eller forkert tilsluttet. Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet, eller der er kun tilsluttet en fronthøjttaler. Optimizermikrofonen er ikke tilsluttet. Enten er de venstre eller højre surround-højttalere ikke tilsluttet. Subwooferen er ikke tilsluttet. Tilslut subwooferen til SUBWOOFER-terminalen. Forkert højttalerdetektering på grund af støj. Sørg for, at der er stille under den automatiske kalibrering. En lyd som en biblyd høres fra højttalerne under udførelse af den automatiske kalibrering. Udfør den automatiske kalibrering igen. En lyd som en biblyd høres fra højttalerne under udførelse af den automatiske kalibrering. Udfør den automatiske kalibrering igen. Introduktion Korrektion af fejlen 1 Notér fejlkoden ned. 2 Tryk på, "RETRY Y" kommer frem på displayet. 3 Korriger fejlen. For detaljer, se "Når der vises en fejlkode" ovenfor. 4 Tryk for at udføre automatisk kalibrering igen. fortsættes 27 DK

28 Når du vælger "WARN CHK" Hvis der er en advarsel på målingsresultatet, vises der detaljeret information. Tryk på for at gå tilbage til trin 2 af "Bekræftelse/lagring af måleresultaterne". Advarselskode Forklaring WARN 40 Automatisk kalibrering er fuldført. Støjniveauet er dog højt. Du er muligvis i stand til at udføre Automatisk kalibrering ordentligt, hvis du prøver igen, selvom målingen ikke kan udføres i alle omgivelser. Prøv at udføre Automatisk kalibrering i rolige omgivelser. WARN 41 Lydindgangen fra optimizermikrofonen er uden for området. Den er højere end den højeste lyd, der kan måles. Prøv at udføre Automatisk kalibrering, når omgivelserne er stille nok til at få en ordentlig måling. WARN 42 Receiverens lydstyrke er uden for område. Prøv at udføre Automatisk kalibrering, når omgivelserne er rolige nok til at få en ordentlig måling. WARN 43 Afstanden og position for en subwoofer kan ikke findes. Det kan være forårsaget af støj. Prøv at udføre Automatisk kalibrering i rolige omgivelser. NO WARN Der er ingen advarselsinformation. Når du vælger "PHASE" Du kan kontrollere hver højttalers fase (lige fase/faseforskudt). Tryk på V/v gentagne gange for at vælge en højttaler, tryk så på for at gå tilbage til trin 2 i "Bekræftelse/ lagring af måleresultaterne". Display Forklaring xx* IN Højttaleren er i lige fase. xx* OUT Højttaleren er faseforskudt. "+" og " " terminalerne på højttaleren kan være tilsluttet omvendt. * xx repræsenterer en højttalerkanal. FL Venstre front FR Højre front C Center SL Venstre surround SR Højre Surround SW Subwoofer Tip! Afhængigt af subwooferens position kan målingsresultaterne for polaritet variere. Men der vil ikke være noget problem, selv om du fortsætter med at bruge receiveren med den værdi. Når du er færdig Frakobl optimizermikrofonen fra receiveren. Bemærk! Hvis du har ændret højttalernes position, anbefales det, at du igen foretager Automatisk kalibrering igen for at kunne nyde surround sound 28 DK

29 A. CAL-menuparametre Du kan anvende A. CAL-menuen til at indstille funktionen automatisk kalibrering, så den passer til dine behov. Vælg "8-A. CAL" i forstærkermenuerne. Vi henviser til justering af parametrene angående oplysninger, se "Navigering gennem menuerne" (side 34) og "Oversigt over menuerne" (side 35). x AUTO CAL (Automatisk kalibrering nej/ja) A.CAL NO Funktionen Automatisk kalibrering aktiveres ikke. A.CAL YES Automatisk kalibrering funktionen er tændt. x CAL LOAD (Kalibrering loades)* LOAD YES Vælg dette, hvis du ønsker at indlæse det gemte resultatet af den automatiske kalibrering. LOAD NO Vælg dette, hvis du ikke ønsker at indlæse det gemte resultatet af den automatiske kalibrering. *Du kan kun vælge dette parameter, når du har udført Automatisk kalibrering og gemt indstillingerne. 7 : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE) Indstil højttalerniveauerne og -balancen, mens du lytter til testtonen fra din lytteposition. Tip! Receiveren har en testtone med en frekvens, som er centreret ved 800 Hz. 2CH A.F.D >10 - CLEAR DISPLAY MOVIE D.SKIP MEMORY AMP MENU 0/10 ENTER O RETURN/EXIT TV CH MENU/HOME TV CH + PRESET REPLAY ADVANCE PRESET +. < > 1 Tryk på AMP MENU. "1-LEVEL" kommer frem på displayet. 2 Tryk på eller b for at aktivere menuen. 3 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "T. TONE". 4 Tryk på eller b for at indtaste parameteren. 9 TOOLS/ OPTIONS MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNING MUTING TV VOL MASTER VOL 2-5 MASTER VOL +/ < 1 Introduktion fortsættes 29 DK

30 5 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "T. TONE Y". Testtonen udsendes fra hver højttaler i følgende rækkefølge: Venstre front t Center t Højre front t Højre surround t Venstre surround t Subwoofer 6 Juster højttalernes lydstyrker og balance ved hjælp af LEVELmenuen, så niveauet for testtonen høres ens fra hver højttaler. Yderligere oplysninger findes under "Justering af lydniveauet (LEVELmenu)" (side 38). Tip! Tryk på MASTER VOL +/ for at justere niveauet for alle højttalere samtidigt. Du kan også bruge MASTER VOLUME på receiveren. Den justerede værdi kommer frem på displayet under justering. Sådan slås testtonen fra Gentag trin 1 til 5 overover. Vælg derefter "T. TONE N" i trin DK

31 Afspilning Hvordan man vælger et apparat TV INPUT SLEEP DMPORT SYSTEM STANDBY VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D >10 - CLEAR DISPLAY O TV?/1 AV?/1 MOVIE 9?/1 MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNING D.SKIP MEMORY AMP MENU 0/10 ENTER TOOLS/ OPTIONS MUTING TV VOL MASTER VOL RETURN/EXIT TV CH MENU/HOME TV CH + PRESET REPLAY ADVANCE PRESET +. < > 1 Tryk på indgangsknappen for at vælge et apparat. Du kan også bruge INPUT SELECTOR på receiveren. Det valgte kommer frem på displayet. < 1 MUTING 3 Valgt indgang [Display] DMPORT [DMPORT] VIDEO 1 eller VIDEO 2 [VIDEO 1 eller VIDEO 2] BD [BD] DVD [DVD] SAT [SAT] TV [TV] SA-CD/CD [SA-CD/CD] TUNER [FM- eller AM-bånd] Apparater, der kan afspilles DIGITAL MEDIA PORTadapter tilsluttet til DMPORT-stikket Videobåndoptager osv., der er tilsluttet VIDEO 1 eller VIDEO 2-stikket Blu-ray disc-afspiller osv., der er tilsluttet BDjackstikket DVD-afspiller osv., der er tilsluttet DVD-stikket Satellittuner, set-top-boks osv., der er tilsluttet SATstikket. TV, osv., der er tilsluttet TVstikket Super Audio CD/CDafspiller osv., der er tilsluttet SA-CD/CD-stikket Indbygget radiotuner 2 Tænd apparatet, og begynd afspilningen. 3 Tryk på MASTER VOL +/ for at justere lydstyrken. Du kan også bruge MASTER VOLUME på receiveren. Sådan afbrydes lyden Tryk på MUTING. Muting-funktionen annulleres, når du gør følgende. Tryk på MUTING igen. Øg lydstyrken. Sluk for receiveren. Afspilning Hvordan man undgår at ødelægge højttalerne Før du slukker receiveren, skal du sørge for at skrue ned for lydstyrkeniveauet. 31 DK

32 ?/1 INPUT SELECTOR PRESET TUNING SOUND FIELD MUTING Lytning til/visning af et apparat Lytning til en Super Audio CD/CD TV INPUT TV?/1 SLEEP DMPORT AV?/1?/1 SYSTEM STANDBY VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNING D.SKIP >10 MEMORY AMP MENU - 0/10 ENTER CLEAR TOOLS/ DISPLAY OPTIONS MUTING 2 3 ACTIVE DMPORT VIDEO 1 STANDBY VIDEO 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 5 MASTER VOLUME AUTO CAL MIC O RETURN/EXIT TV CH PRESET REPLAY. < TV VOL MASTER VOL MENU/HOME TV CH + ADVANCE PRESET + > < 5 3 TUNING m TV H X TUNING + M FM MODE x Bemærk! Den beskrevne betjening gælder for Sony Super Audio CDafspilleren. Vi henviser til den betjeningsvejledning, som følger med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren. Tip! Du kan muligt at vælge et lydfelt, som er velegnet til musikken. Vi henviser til side 45 angående oplysninger. Anbefalede lydfelter: Klassisk: HALL Jazz: JAZZ Live koncert: CONCERT Du kan lytte til den lyd, som er optaget i 2-kanals formatet, fra alle højttalerne (multikanal). Vi henviser til side 44 angående oplysninger. 1 Tænd for Super Audio CD-afspilleren/CDafspilleren, og læg derefter en disc i bakken. 2 Tænd for receiveren. 3 Tryk på SA-CD/CD. Du kan også muligt at anvende INPUT SELECTOR på receiveren til at vælge "SA-CD/CD". 4 Afspil disc'en. 5 Indstil en passende lydstyrke. 6 Tag disc'en ud, og sluk for receiveren og Super Audio CD-/CD-afspilleren, når du er færdig med at lytte til Super Audio CD'en/ CD'en. 32 DK

33 ?/1 INPUT SELECTOR PRESET TUNING SOUND FIELD MUTING Hvordan man ser en DVD/Blu-ray disc TV INPUT TV?/1 SLEEP DMPORT AV?/1?/1 SYSTEM STANDBY VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D. THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNING D.SKIP >10 MEMORY AMP MENU - 0/10 ENTER CLEAR TOOLS/ DISPLAY OPTIONS MUTING O RETURN/EXIT TV CH PRESET REPLAY. < MOVIE MUSIC TV VOL MASTER VOL MENU/HOME TV CH + ADVANCE PRESET + > < ACTIVE DMPORT VIDEO 1 VIDEO 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER STANDBY 3 6 MASTER VOLUME AUTO CAL MIC Afspilning TUNING m TV H X TUNING + M FM MODE x Bemærk! Vi henviser til den betjeningsvejledning, som følger med TV'et og DVD eller Blu-ray disc afspilleren. Kontroller følgende, hvis du ikke kan lytte til multikanallyd. Sørg for, at denne receiver er tilsluttet DVD eller Blu-ray disc afspilleren via en digital tilslutning. Sørg for, at DVD eller Blu-ray disc afspillerens digitale lydudgang er korrekt klargjort. Tip! Vælg om nødvendigt lydformatet for den disc, der skal afspilles. Det er muligt at vælge et lydfelt, som er velegnet til filmen/ musikken. Vi henviser til side 45 angående oplysninger. Anbefalede lydfelter: Film: C.ST.EX Musik: CONCERT 1 Tænd for TV'et og DVD eller Blu-ray discafspilleren. 2 Tænd for receiveren. 3 Tryk på DVD eller BD. Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på denne receiver til at vælge "DVD" eller "BD". Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVDindtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVD-afspiller. Yderligere oplysninger findes under se "Ændring af knapfunktionerne" (side 62). 4 Skift TV'ets indgang, således at et billede fra DVD/Blu-ray disc'en bliver vist. Hvis der ikke vises billede på TV-skærmen, skal du sørge for at videoudgangssignalet fra DVD eller Blu-ray discafspilleren er tilsluttet til TV'et. 5 Afspil disc'en. 6 Indstil en passende lydstyrke. 7 Tag disc'en ud, og sluk for receiveren, TV'et og DVD eller Blu-ray disc-afspilleren, når du er færdig med at se DVD'en. 33 DK

34 Anvendelse af forstærkeren Navigering gennem menuerne Ved at anvende forstærkerens menuer kan man foretage forskellige justeringer for at tilpasse receiveren. 2CH A.F.D >10 - CLEAR DISPLAY MOVIE 9 MUSIC DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNING D.SKIP MEMORY AMP MENU 0/10 ENTER TOOLS/ OPTIONS THEATRE MUTING 1 6 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. Indstillingen indsættes automatisk. Sådan kommer du tilbage til forrige display Tryk på B. Sådan afsluttes menuen Tryk på AMP MENU. Bemærk! Nogle parametre og indstillinger er muligvis gråtonede på displayet. Det betyder, at de enten ikke er tilgængelige eller faste og kan ikke ændres. 2-6 TV VOL MASTER VOL O RETURN/EXIT TV CH MENU/HOME TV CH + PRESET REPLAY ADVANCE PRESET +. < > < 1 Tryk på AMP MENU. "1-LEVEL" kommer frem på displayet. 2 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den ønskede menu. 3 Tryk på eller b for at aktivere menuen. 4 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den parameter, der skal justeres. 5 Tryk på eller b for at indtaste parameteren. 34 DK

35 Oversigt over menuerne Følgende muligheder er tilgængelige i hver menu. Angående oplysninger om navigering gennem menuerne, se side 34. Menu [Display] LEVEL [1-LEVEL] (side 38) Parametre [Display] Testtone a) [T. TONE] Balancen mellem fronthøjttalerne a) [FRT BAL] Lydniveauet i centerhøjttaleren [CNT LVL] Lydniveauet i den venstre surround-højttaler [SL LVL] Lydniveauet i den højre surround-højttaler [SR LVL] Indstillinger Startindstilling T. TONE N, T. TONE Y T. TONE N BAL. L +1 til BAL. L +10, BALANCE, BAL. R +1 til BAL. R +10 CNT 10 db til CNT +10 db (i trin af 1 db) SUR L 10 db til SUR L +10 db (i trin af 1 db) SUR R 10 db til SUR R +10 db (i trin af 1 db) BALANCE CNT 0 db SUR L 0 db SUR R 0 db Anvendelse af forstærkeren Lydniveauet i subwooferen [SW LVL] SW 10 db til SW +10 db (i trin af 1 db) SW 0 db Dynamisk områdekomprimering a) [D. RANGE] COMP. OFF, COMP. STD, COMP. MAX COMP. OFF TONE [2-TONE] (side 39) SUR [3-SUR] (side 39) TUNER [4-TUNER] (side 40) Basniveauet i fronthøjttaleren [BASS LVL] Diskantniveauet i fronthøjttaleren [TRE LVL] Valg af lydfelt a) [S.F. SELCT] Effektniveau a)b) [EFFECT] FM-stations modtagefunktion a) [FM MODE] BASS 10 db til BASS +10 db (i trin af 0,5 db) TRE 10 db til TRE +10 db (i trin af 0,5 db) Yderligere oplysninger findes under, "Opnå surround sound" (side 44). EFCT. MIN, EFCT. STD, EFCT. MAX FM AUTO, FM MONO BASS 0 db TRE +1 db A.F.D AUTO EFCT. STD FM AUTO fortsættes 35 DK

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-429-62(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG510 2007 Sony Corporation + CENTE SUOUND + SPEAKES + FONT A FONT B SPEAKES ADVASE For at reducere risikoen for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-094-455-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG910 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-638-11(2) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG710 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-167-824-61(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN610 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 2-662-257-61(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG300 2006 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-205-12(2) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation ADVARSEL Dette apparat må ikke udsættes for væske eller fugt, da det udgør en brandfare

Lisätiedot

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-451-14(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DG820 2008 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (DK-FI-SE) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH130 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 4-254-499-11(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW760 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-235-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE497 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot