Loviisa. Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja. Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA Opetus ja koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisa. Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja. Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA Opetus ja koulutus"

Transkriptio

1 Loviisa Opetus ja koulutus Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA 2014

2 Sisällysluettelo Hyvä opettaja KOLMIPORTAINEN TUKI OTE PERUSOPETUSLAIN SÄÄNNÖKSISTÄ (1998/628) TUEN JÄRJESTÄMINEN Tuki opintojen nivelvaiheissa Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki ERIYTTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Ehdotuksia opetuksen eriyttämiseksi Ehdotuksia tehtävien eriyttämiseksi Ehdotuksia arviointitilanteiden eriyttämiseksi PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Kenelle pidennetty oppivelvollisuus on tarkoitettu? Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta Kolme tapaa järjestää pidennetty oppivelvollisuus Pidennetyn oppivelvollisuuden sisältö käytännössä KOULUN ALOITTAMINEN VUOTTA SÄÄDETTYÄ AIKAISEMMIN TAI MYÖHEMMIN PIENRYHMÄT Luokkamuotoinen erityisopetus Joustava perusopetus (JOPO) Muut pienryhmät KOULUN OPPILASHUOLTO Oppilashuollon tehtävä Oppilashuollon järjestäminen Yksittäisen oppilaan asian käsittely MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Luokanvalvojan/luokanopettajan tehtävät oppilashuollossa Koulukuraattorin tehtävät oppilashuollossa Kouluterveydenhoitajan tehtävät oppilashuollossa Koulupsykologin tehtävät oppilashuollossa Nuorisotoiminta Lastensuojelu Oppilashuollon yhteistyötahot Salassapito ja henkilötietojen käsitteleminen Ilmoitusvelvollisuus OPPILAAN POISSAOLOT...40 Hyvä opettaja! Kolmiportaisen tuen tavoitteena on järjestää ohjausta ja tukea koko opetusryhmän ja yksittäisen oppilaan tarpeisiin. Varhaisella puuttumisella sekä avoimella ja ennaltaehkäisevällä moniammatillisella toiminnalla edistämme jokaisen oppilaan oppimista ja tunnistamme oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen tarkoittaa, että yksittäisen oppilaan ja opetusryhmän edellytykset, tarpeet ja kyvyt otetaan huomioon. Jokaiselle oppilaalle tulee, omien edellytyksien mukaan, antaa mahdollisuus kokea onnistumista oppimisessaan, kehittyä oppijana sekä kasvaa ihmisenä. Koulun toimintakulttuurin tulee tukea kasvamista ja kehittymistä. Hyvä koulupäivä muodostuu laadukkaasta opetuksesta sekä turvallisesta, rohkaisevasta ja kannustavasta ilmapiiristä. Hyvin toimivalla kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä tuemme oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parannamme oppilaiden oppimisen edellytyksiä. Tämä käsikirja on tarkoitettu jokaisen perusopetuksessa toimivan opettajan tueksi. Loviisassa, 1. elokuuta 2014 Timo Tenhunen Laura Ståhl Merja Salo koulutuspäällikkö erityisopetuksen suunnittelija rehtori 2 3

3 1 KOLMIPORTAINEN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN TASOT Erityinen tuki Tehostettu tuki HOJKS Pedagoginen selvitys Oppimissuunnitelma Perusopetuslain mukaan oppilaalla on opetussuunnitelman mukaisen opetuksen lisäksi oikeus saada tarpeellinen määrä oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti, kun tarve tähän on olemassa. (Perusopetuslaki 1998/628, 16a, 16, 17 ). Oppimisen ja koulunkäynnin tukea annetaan yleisen, tehostetun tai erityisen tuen mukaisesti. Yleinen tuki on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat tilapäisesti tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä. Yleinen tuki on tilapäistä tukea ja se on osa koulun jokapäiväistä opetusta, ohjausta ja kasvatusta. Yleisen tuen oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Yleinen tuki Eriyttäminen Oppilaanohjaus Oppilaiden osallisuuden lisääminen Oppilashuollon tuki Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Elämänhallintataidot Apuvälineet yms. Avustajapalvelut Ohjaus- ja tukipalvelut Pedagoginen arvio (Oppimissuunnitelma) Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat säännöllistä tukea tai useita samanaikaisia tukimuotoja oppimisessa ja koulunkäynnissä. Tehostettu tuki on suunnitelmallisempaa, laajempaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Sen piirissä voidaan käyttää kaikkia tuen muotoja lukuun ottamatta kokopäiväistä erityisopetusta ja oppimäärien yksilöllistämistä. Jotta tehostettua tukea voidaan antaa oppilaalle, on hänelle laadittava pedagoginen arvio ja siihen pohjautuva oppimissuunnitelma. Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Tätä tukea järjestetään yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Kaikkia käytettävissä olevia tukimuotoja voidaan soveltaa. Jotta erityistä tukea voidaan antaa, tulee oppilaalle laatia pedagoginen selvitys, jonka perusteella koulutuspäällikkö tekee asiasta hallintopäätöksen. Tämän jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki luodaan yhteistyössä opettajien, oppilaan, huoltajien ja tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstön sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Säännöllinen yhteydenpito ja yhteistyö kodin ja koulun välillä on erittäin tärkeää. Tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa oppilaan opettajat ja huoltajat keskustelevat siitä, miten koti parhaiten voisi tukea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Opettajan tehtävänä on informoida oppilaan huoltajia tukitoimiin liittyvissä asioissa, tukitoimien edetessä. Koulun rehtori vastaa siitä, että koulun henkilökunta seuraa kolmiportaiseen tuen dokumentointiin ja toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja että tukitoimet toteutuvat kaikilla vuosiluokilla kaikissa oppiaineissa. Oppilas voi olla vain yhden tukitason piirissä samanaikaisesti. Useimmat tukimuodot, kuten eriyttäminen, erityisopetus, avustajapalvelut ja tukiopetus ovat käytettävissä eri tukitasoilla. 4 5

4 2 OTE PERUSOPETUSLAIN SÄÄNNÖKSISTÄ (1998/628) 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. 16 a Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annettavia, erityisesti 16, 31 ja 31 a :ssä tarkoitettuja tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä. Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti 31 a :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa oppilashuoltotyössä. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. 17 Erityinen tuki Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Tässä momentissa tarkoitetun oppilaan opetuksessa voidaan poiketa 11 :stä sen mukaan kuin 14 :n nojalla säädetään tai määrätään. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Erityisen tuen antamista koskevassa päätöksessä on määrättävä oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut 31 :ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa 1 momentissa tarkoitettu oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 :ssä säädetään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisen oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Edellä tarkoitetussa tilanteessa erityisen tuen päätöstä tarkistetaan siten kuin 2 momentissa säädetään. Jos muu opetuksen järjestäjä kuin kunta ei järjestä 1 momentissa tarkoitettua tukea, päätöksen oppilaalle järjestettävästä erityisestä tuesta tekee opetuksen järjestäjän esityksestä oppilaan asuinkunta. Niiden opetusryhmien muodostamisesta, joissa on yksi tai useampia erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita tai pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia oppilaita, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 17 a Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelma on laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Suunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa. 30 Oikeus saada opetusta Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. 31 a Oppilashuolto Oppilashuollosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). 40 Henkilötietojen salassapito ja käsittely Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 :ssä tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luo- 6 7

5 vuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä. 41 Tietojensaantioikeus Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. ( /642) 42 Muutoksenhaku Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, päätökseen haetaan muutosta valittamalla aluehallintovirastolta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jos päätös koskee 17 :ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestämistä. 3 TUEN JÄRJESTÄMINEN Oppilaan mahdolliset oppimisvaikeudet on tunnistettava varhaisessa vaiheessa. Tukeen oikeuttavat vaikeudet voivat olla kognitiivisia, sosiaalisia tai fyysisiä. Opetustyöhön kuuluvat myös ohjaaminen ja oppilashuollolliset tehtävät. Tuen tarpeen arviointi ja tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan tehtäviin kaikissa opetustilanteissa. Tuki suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä oppilaan kaikkien opettajien TUEN JÄRJESTÄMISEN MUODOT kanssa ja tarvittaessa yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Muita asiantuntijoita voivat olla esimerkiksi rehtori, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, oppilaanohjaaja, luokanvalvoja, koulukuraattori, koulupsykologi tai kouluterveydenhoitaja. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tiedotetaan tukitoimista. Heille on tarjottava mahdollisuus lausua mielipiteensä järjestelyistä. Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tukimuodot Tukitoimet ovat tilapäisiä n eriyttäminen n joustavat ryhmittelyt n ohjaus n tukiopetus n läksytuki n oppilashuollon palvelut n apuvälineet n osa-aikainen erityisopetus n tilapäiset koulunkäyntiavustajan palvelut Tukimuodot Tukitoimet ovat säännollisiä n eriyttäminen n joustavat ryhmittelyt n tukiopetus n oppilashuollon palvelut n apuvälineet n ohjaus n läksytuki n osa-aikainen erityisopetus n tulkitsemispalvelut n koulunkäyntiavus- tajan palvelut n erityiset painoalueet Tukimuodot Tukitoimet ovat jatkuvia ja suunnitelmallisia pitkällä tähtäimellä ja vaativat koulutuspäällikön hallintopäätöksen n eriyttäminen n joustavat ryhmittelyt n ohjaus n läksytuki n tukiopetus n osa-aikainen erityisopetus n tulkitsemispalvelut n apuvälineet n oppilashuollon palvelut n koulunkäyntiavustajan palvelut n pienryhmäopetus (erityisopetus osa- tai kokopäiväisesti) n erityiset painoalueet n yksilöllistetty oppimäärä yhdessä tai useammassa oppiaineessa Lihavoidulla tekstillä merkittyjen tukimuotojen merkitys lisääntyy tuen eri tasoilla. 8 9

6 3.1 Tuki opintojen nivelvaiheissa Jotta tukea pystytään järjestämään varhaisessa vaiheessa ja tuen jatkuvuus voidaan taata, on yhteistyö oppilaan koulunkäynnin eri vaiheissa välttämätöntä. Nivelvaiheiden tuki liittyy niihin tilanteisiin, jolloin oppilaan kehitystä, valmiuksia ja osaamista tarkastellaan tehostetun tai erityisen tuen tarpeen määrittämiseksi. Tällaisia tilanteita syntyy kun oppilas: n siirtyy päivähoidosta esiopetukseen tai esiopetuksesta alkuopetukseen n siirtyy toiselta kolmannelle luokalle NIVELVAIHEET n siirtyy kuudennelta seitsemännelle luokalle n siirtyy lähikoulusta erityisluokalle n siirtyy erityisluokalta lähikouluun n siirtyy perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Jokaisen nivelvaiheen kohdalla pyritään joustavaan ja turvalliseen siirtymiseen. Oppilashuollon henkilöstö on aktiivisesti mukana siirtymisissä ja osallistuu tarvittaessa vanhempaintapaamisiin ja siirtopalavereihin. 1 Periaatteet nivelvaiheen esiopetus - alkuopetus yhteistyössä: n Esikoululaisilla on kouluvuoden aikana mahdollisuuksia tutustua omaan lähikouluunsa ja sen toimintaan. n Yhteistyön edistämiseksi esikoulun opettaja, alkuopetuksen opettaja ja erityisopettaja tapaavat toisiaan säännöllisesti ja suunnittelevat lasten saaman tuen parhaaksi mahdolliseksi. Tiedot lasten saamasta tuesta esikoulussa siirtyvät alkuopetukseen keväällä pidettävässä siirtopalaverissa. Tällöin kartoitetaan myös lapsen mahdollista tuen tarvetta alkuopetuksessa. n Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan tukitoimet ja niiden tarve arvioidaan uudelleen ennen kuin oppilas aloittaa kolmannen luokan. 2 Toiselta kolmannelle luokalle: n Erityisopettaja kartoittaa esikoululaisen kouluvalmiudet ennen kouluun ilmoittautumista. n Esikoululaiset kuuluvat lähikoulun oppilashuollon piiriin. Esikoulun erityisopettaja osallistuu koulun oppilashuoltoryhmän kokouksiin, jotta tiedot lasten saamasta tuesta esikoulussa siirtyvät alkuopetukseen. n Esikoulun opettaja luovuttaa tiedot, suunnitelmat ja asiakirjat lapsen tulevalle luokanopettajalle tai erityisopettajalle mikäli luokanopettaja ei vielä ole tiedossa. n Erityisen tuen tarkistus vaatii uuden pedagogisen selvityksen ja hallintopäätöksen. Rehtori vastaa siitä, että ajantasaiset tiedot ovat vastaanottavassa koulussa hyvissä ajoin. Näitä tietoja ovat esimerkiksi n tehostetun ja erityisen tuen tarve n oppimissuunnitelmat ja HOJKSit n ainevalinnat n koulunkäyntiin vaikuttavat terveydelliset tekijät n Luokanopettaja ja erityisopettaja informoivat vastaanottavan koulun opettajia tukitoimien tarpeesta. n Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tuen tarve tarkistetaan ennen kuin oppilas aloittaa 7. luokan. n Oppilaanohjauksen rooli korostuu perusopetuksen päättövaiheessa n Oppilaanohjaaja ja koulukuraattori seuraavat oppilaiden sijoittumista toisen asteen koulutukseen. n Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden siirtokeskustelu voidaan järjestää huoltajan suostumuksella. n Oppilasta ohjataan monipuolisesti toisen asteen koulutuspaikan valinnassa. Ohjaukseen kuuluvat oppilaanohjaajan tunnit sekä vastaanottoajat. n aineenopettajien ja luokanvalvojan ohjaus 3 Kuudennelta seitsemännelle luokalle: 4 Perusopetuksesta toiselle asteelle: n Kuudesluokkalaiset käyvät uudessa koulussaan tutustumassa kevätlukukauden aikana. n Keväällä järjestetään vanhempainilta tulevien oppilaiden vanhemmille. n Syyslukukauden alussa seitsemäsluokkalaisille järjestetään ryhmäytymispäiviä tai leirikoulu. n Tukioppilaiden toiminta on aktiivista ja näkyvää. n Uusien oppilaiden vanhemmille järjestetään syyskuussa vanhempainilta. n opintokäynnit oppilaitoksiin ja työpaikoille sekä työelämään tutustuminen (TET-jaksot) n huoltajille suunnatut tiedotustilaisuudet n koevalinnat n työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalintapalvelut n sähköiset koulutusoppaat, esitteet, sanomalehdet n Ennakointidialogia voidaan käyttää erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden kohdalla. n Oppilaille esitellään etsivän nuorisotyön palvelut

7 3.2 Yleinen tuki Opiskelun yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Kaikki oppilaat saattavat jossain perusopetuksen vaiheessa olla tuen tarpeessa. Jokainen opettaja vastaa omalta osaltaan siitä, että yleinen tuki opetuksessa toteutuu. Yleinen tuki toteutuu ensisijaisesti opetustilanteiden eriyttämisen kautta, oppimistyylit, mielenkiinnon kohteet ja valmiudet, erot oppilaiden kehityksessä, emotionaaliset tarpeet sekä tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet huomioiden. Eriyttämisen lisäksi yleiseen tukeen kuuluvat: n tukiopetus n läksyapu n koulunkäyntiavustajan palvelut n ohjaus n oppilashuollon tuki n apuvälineet n erityisopettajan antama tilapäinen tuki n samanaikaisopetus n joustavat ryhmittelyt n tilapäinen opetus pienryhmässä. Tarvittaessa yleisen tuen oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Muut tukitoimet kirjataan kohtaan Tuki - > Toimenpiteet Asiakirjojen arkistointi Wilman tukilomakkeet tulostetaan ja säilytetään koulussa, lukitussa tilassa varmuuskopioina oppivelvollisuusajan + 10 vuotta. Oppilaalle mahdollisesti laadittu oppimissuunnitelma säilytetään koulussa, lukitussa tilassa varmuuskopiona oppivelvollisuusajan + 10 vuotta. 3.3 Tehostettu tuki Tehostettu tuki on suunniteltua, säännöllistä ja pitkäaikaisempaa tukea kuin yleinen tuki. Osa-aikainen erityisopetus tukikeinona lisääntyy. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle n kun yleisen tuen keinot on käytetty ja osoittautuu, että ne eivät tarjoa oppilaan koulunkäynnille ja oppimiselle riittävää tukea, tai n kun oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai useita tuen muotoja samanaikaisesti Huoltajan ja oppilaan kanssa keskustellaan oppilaan saamasta tuesta ja tehdyistä havainnoista. Yleisen tuen vaikutusten ja tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi laaditaan pedagoginen arvio. Pedagoginen arvio laaditaan kun n yleinen tuki ei riitä n halutaan arvioida tehostettua tukea oppilaan siirtämiseksi takaiseen yleiseen tukeen n oppilaan tuen tarpeen syyt muuttuvat tai kun tarvitaan muita tehostetun tuen toimia PEDAGOGISEN ARVION LAADINTA n Opettaja vastaa siitä, että pedagoginen arvio laaditaan n Arvio tehdään Wilmassa 1 Opettaja havainnoi oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Opettajalla on huoli oppilaasta. 2 Opettaja informoi oppilasta ja hänen huoltajiaan siitä, että oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä on huoli ja että tästä syystä laaditaan pedagoginen arvio. 3 Opettaja kuvailee oppimista ja koulunkäyntiä pedagogisessa arviossa. Useampi opettaja voi osallistua arvion laadintaan. Tarvittaessa turvaudutaan oppilashuollon henkilöstöön ja/tai muihin asiantuntijoihin Perusopetuslain 40 mukaan voidaan salassa pidettäviä tietoja pyytää muilta tahoilta, mikäli tiedot ovat opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä. 4 Pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisessa ryhmässä, joka vastaa yksittäisen oppilaan asioiden käsittelemisestä. Moniammatillinen ryhmä ottaa kantaa oppilaan tuen tarpeeseen ja antaa suosituksensa tukitoimista ja tuen tasosta (yleinen tai tehostettu tuki). n Opettaja kirjaa kokousmerkinnät. 5 Rehtoria informoidaan. 6 Opettaja informoi oppilasta ja hänen huoltajiaan pedagogisesta arviosta ja moniammatillisen ryhmä päätöksestä. 7 Lomake on luottamuksellinen ja sitä tulee käsitellä perusopetuslain 40 ja 41 mukaisesti. n Oppilaan mahdollisten vaikeuksien ja tuen tarpeen kuvaamisessa käytettävät muotoilut on syytä harkita tarkkaan. Pedagogisen arvion laatimisessa käytetään selkeää ammattikieltä. Huoltajilla on oikeus nähdä oppilasta koskevat tiedot ja merkinnät kaikissa asiakirjoissa. n Pedagogista arviota voidaan käyttää seuranta- ja arviointikeskusteluissa, kun kysymys on toteutuneen tuen ja oppilaan oppimisen arvioinnista. n Lomake seuraa oppilasta perusopetuksen yhdeksännelle luokalle yhdessä oppilasta koskevien muiden suunnitelmien ja selvitysten kanssa

8 Oppimissuunnitelma Pedagogisen arvion laatineet opettajat tekevät yhteistyössä oppilaan huoltajan kanssa oppilaalle oppimissuunnitelman. n tuen muodot ja käyttö opetuksessa, kokeissa ja muissa arviointitilanteissa kirjataan oppimissuunnitelmaan n oppimissuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Tehostettu tuki järjestetään oppimissuunnitelman mukaisesti. Tuen vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti. Seuranta-aikataulu täsmennetään oppimissuunnitelmassa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa ja tarpeen vaatiessa useammin, mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia. Eriyttämisen lisäksi oppimissuunnitelmaan kirjattavia tukimuotoja voivat olla: n tukiopetus n läksyapu, n kokeet ja muut arviointitilanteet järjestetään niin, että oppilas pystyy parhaiten osoittamaan tietonsa ja taitonsa, esimerkiksi suulliset kokeet tai suulliset täydennykset kirjallisissa suorituksissa, ylimääräinen aika tai apuvälineet n koulunkäyntiavustajan palvelut n ohjaus n oppilashuollon palvelut n apuvälineet n osa-aikainen erityisopetus n samanaikaisopetus n joustavat ryhmittelyt n pienryhmäopetus joissakin oppiaineissa/oppimäärissä Dokumentointi Wilmassa: Opettaja vastaa siitä, että oppimissuunnitelma tehdään ja viedään Wilmaan. Vastuuhenkilöt tulee myös kirjata. Heillä on oikeus työstää suunnitelmaa. Jätä piilotettu muilta opettajilta -ruutu tyhjäksi. Näin kaikki oppilasta opettavat näkevät suunnitelman. Suunnitelma annetaan rehtorille tiedoksi. Valmis suunnitelma on huoltajien nähtävissä. Asiakirjojen arkistointi: Oppimissuunnitelma tulostetaan ja säilytetään koulun lukitussa kaapissa oppivelvollisuusajan + 10 vuotta. 3.4 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue. Erityisopetusta järjestetään muun opetuksen yhteydessä osittain tai kokonaan erityisluokassa tai pienryhmässä. Huoltajan ja oppilaan kanssa keskustellaan oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Tehostetun tuen vaikutusten ja erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi laaditaan pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys tehdään kun n tehostetun tuen toimet eivät riitä n n n on perusteltua harkita paluuta erityisestä tuesta tehostettuun tukeen erityisen tuen tukitoimiin on tehtävä muutoksia, esimerkiksi uusien oppiaineiden yksilöllistämisen yhteydessä erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle aina 2. vuosiluokan jälkeen (viimeistään syyskuussa sinä vuonna, kun oppilas on 3. luokalla) sekä ennen 7. luokalle siirtymistä. Pedagogisen selvityksen kuvaus oppilaan vaikeuksista ja tuen tarpeesta on kirjattava niin selkeästi kuin mahdollista. Huoltajalla on oikeus nähdä kaikki oppilashuollon rekistereihin tehdyt lastaan koskevat merkinnät. PEDAGOGISEN SELVITYKSEN LAADINTA n Opettaja vastaa siitä, että pedagoginen selvitys laaditaan n Selvitys tehdään Wilmassa 1 Oppilaan tuen tarpeesta keskustellaan huoltajien ja oppilaan kanssa. Huoltajia ja oppilasta informoidaan siitä, että oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys. 2 Opettaja/opettajat laativat pedagogisen selvityksen (lomakemalli on Wilmassa). n tarvittaessa käännytään oppilashuollon tai muiden asiantuntijoiden puoleen n huoltajan kirjallisella suostumuksella voidaan salassa pidettäviä tietoja pyytää muilta tahoilta mikäli ne ovat opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä Opettaja kirjaa kokousmerkinnät. 3 Yksittäisen oppilaan asioiden käsittelemisestä vastaava moniammatillinen ottaa kantaa oppilaan tuen tarpeeseen ja antaa suosituksensa. n Pedagogiseen selvitykseen merkitään moniammatillisen ryhmän tapaamispäivämäärä 4 Pedagogisesta selvityksestä keskustellaan oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajalle on varattava mahdollisuus osallistua selvityksen laadintaan. Huoltajan mielipide merkitään lomakkeeseen. (Hallintolain 34 :n mukainen asianosaisen kuuleminen). 5 Rehtoria informoidaan. Samalla täytetään erityisen tuen esityslomake (yhteenveto pedagogisesta selvityksestä). Lomakkeen allekirjoittavat rehtori, opettaja ja huoltajat

9 6 Erityisen tuen esitys ja pedagoginen selvitys mahdollisine liitteineen (esim. kopiot tarvittavista lausunnoista) lähetetään koulutuspäällikölle. Koulutuspäällikkö tekee kirjallisen päätöksen erityisestä tuesta pedagogisen selvityksen perusteella. Päätöksessä määrätään: n oppilaan opetuksen järjestämispaikka ja pääsääntöinen opetusryhmä n oppilaalle annettava tuki n mahdollinen oppimäärien yksilöllistäminen. Tukitoimet otetaan käyttöön vasta, kun päätös on lainvoimainen. Valitus erityisen tuen päätöksestä voidaan tehdä Aluehallintovirastoon hallintomenettelylain mukaisesti. 7 Pedagoginen selvitys ja sen mahdolliset liitteet sekä siihen liittyvä hallintopäätös ovat luottamuksellisia ja niitä on säilytettävä kuten Perusopetuslain 40 ja 41 määräävät. (KA 321/43/03) n Erityisen tuen tarve tarkistetaan lain mukaan sekä aina, kun oppilaan tuen tarve muuttuu. Tarkistamista varten tehdään aina uusi pedagoginen selvitys. Sen laadinnassa käytetään apuna aikaisempaa selvitystä sekä muita mahdollisia asiakirjoja. Mikäli pedagogista selvitystä ei ole tehty ennen lain voimaan tuloa , tulee sellainen tehdä, kun päätös tarkistetaan. n Uusi erityisen tuen päätös tehdään oppilaalle, jos todetaan, että tuen tarve jatkuu. Jos päädytään siihen, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään tuen päättymisestä päätös. Oppilas siirtyy tällöin tehostetun tuen piiriin ja hänelle tehdään oppimissuunnitelma. Päätös erityisestä tuesta korvaa aina aikaisemman päätöksen. Tästä syystä on kaikki tuen muodot ja opetukseen liittyvät järjestelyt aina säilytettävä erityisen tuen päätöksen tarkistamiseksi tehtävään pedagogiseen selvitykseen. Pedagogista selvitystä voidaan käyttää seuranta- ja arviointikeskusteluissa, kun kysymys on toteutuneen tuen ja oppilaan oppimisen arvioinnista. Lomake seuraa oppilasta perusopetuksen yhdeksännelle luokalle yhdessä oppilasta koskevien muiden suunnitelmien ja selvitysten kanssa. Pedagogista selvitystä voidaan täydentää psykologisin, lääketieteellisin ja sosiaalisin lausunnoin. Täydentävät lausunnot ja aikaisemmat päätökset mainitaan pedagogisessa selvityksessä (laatija, päivämäärä ja mahdollinen pykälä). Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Oppilaan opettamisesta vastaavat opettajat laativat oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman. Suunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. n Tuen muodot ja tuen soveltaminen opetus-, koe- ja muihin arviointitilanteisiin kirjataan HOJKSiin n HOJKS voidaan laatia yleisten tai yksilöllistettyjen tavoitteiden mukaan n HOJKS tarkistetaan tarvittaessa, vähintään kerran lukuvuodessa HOJKS laaditaan Wilman lomakepohjaa käyttäen. Erityinen tuki toteutetaan HOJKSin mukaisesti. Heti, kun tarve erityisen tuen merkittävälle muuttamiselle ilmaantuu, esimerkiksi lisääntynyt oppimäärien yksilöllistäminen tai siirtyminen yksilöllisestä oppimäärästä yleisopetuksen oppimäärään jossakin oppiaineessa, tehdään uusi pedagoginen selvitys. Uuden pedagogisen selvityksen jälkeen tehdään asiassa uusi hallinnollinen päätös (erityisen tuen tarkistus). Erityisen tuen keinoja ovat: n tukiopetus n läksyapu, n kokeet ja muut arviointitilanteet järjestetään niin, että oppilas pystyy parhaiten osoittamaan tietonsa ja taitonsa, esimerkiksi suulliset kokeet tai suulliset täydennykset kirjallisissa suorituksissa, ylimääräinen aika ja apuvälineet n koulunkäyntiavustajan palvelut n ohjaus Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Edellä tarkoitetussa tilanteessa erityisen tuen päätöstä tarkistetaan siten kuin 2 momentissa säädetään

10 n oppilashuollon palvelut n apuvälineet n erityisopetus n samanaikaisopetus n joustavat ryhmittelyt n pienryhmäopetus joissakin oppiaineissa/oppimäärissä n kokoaikainen erityisopetus n erityiset painoalueet n yksilöllistetty oppimäärä/oppimäärät Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöksen tekemistä. Dokumentointi Wilmassa: HOJKS Kirjaa vastuuhenkilöt. Heillä on oikeus työstää selvitystä. Muista merkitä piilotettu muilta opettajilta, jotta ainoastaan vastuuhenkilöt näkevät selvityksen. Selvitys julkais- taan huoltajille, kun se on valmis. Huoltajan näkymää voidaan myös rajoittaa. Kirjauksia tekevän on jokaisen dokumentoinnin kohdalla otettava julkisuuden laajuuteen kantaa. Tukitoimet kirjataan Wilmaan ajantasaisesti ja lukuvuosittain. Asiakirjojen arkistointi: HOJKS tulostetaan ja säilytetään koulun lukitussa kaapissa oppivelvollisuusajan + 10 vuotta. Kirjaukset oppilaan henkilörekisterissä tulostetaan Wilmasta ja säilytetään lukitussa tilassa varmuuskopioina oppivelvollisuusajan + 10 vuotta. KOULUN KOLMIPORTAISEN TUEN PROSESSI Rehtori johtaa koulun oppilashuoltotyötä YLEINEN TUKI HUOLI TEHOSTETTU TUKI OPPIMISSUUNNITELMA ERITYISEN TUEN ESITYS PÄÄTÖS ERITYINEN TUKI OPPIMIS- SUUNNITELMA HUOLI JATKUU MAR PEDAGOGINEN ARVIO TUKI HUOLI VÄHENEE JATKUU MAR PEDAGOGINEN SELVITYS HOJKS TARKISTUS MUUTOS ERITYISEN TUEN LOPETTAMINEN MAR = Moniammatillinen ryhmä 18 19

11 4 ERIYTTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Eriyttäminen on tärkeää oppimismotivaation herättämisessä ja ylläpitämisessä. Eriyttäminen ei kuitenkaan ole oppiaineen yksilöllistämistä, vaan oppilaan arviointi perustuu yleisopetuksen tavoitteisiin. Opetusta eriyttämällä voidaan oppilaille tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. On tärkeätä hyödyntää niitä erilaisia tietoja ja mielenkiinnon kohteita, joita samassa opetusryhmässä olevilla oppilailla on. Yhteistyö toisten opettajien, huoltajien, muun henkilökunnan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa tukevat eriyttämistä. Eriyttäminen on keskeisin keino opetusryhmän tarpeiden ja oppilaiden erilaisuuden huomioon ottamisessa. Oppilaiden erilaisiin oppimistapoihin, työskentelyrytmin eroihin, mielenkiinnon kohteisiin ja valmiuksiin sekä motivaatioon ja itsetuntoon liittyviin tarpeisiin on kiinnitettävä huomiota. Myös poikien ja tyttöjen väliset erot sekä oppilaiden kehitykseen ja taustaan liittyvät yksilölliset erot on huomioitava. On myös tärkeätä huomata oppilaiden osallisuus ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa omaan oppimiseensa ja opiskeluunsa. Opetuksen eriyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan esimerkiksi: n sisällöt n oppimisympäristö n joustavat ryhmittelyt n oppimistyylit n työskentelynopeus n eri mielenkiinnon kohteet ja valmiudet n materiaalien ja apuvälineiden tarve n tyttöjen ja poikien väliset erot oppimisessa n kotitehtävät 4.1 Ehdotuksia opetuksen eriyttämiseksi n tee oppitunnin rakenteesta konkreettinen ja näkyvä, selvitä myös suullisesti pääasialliset tehtävät, tarvittaessa kuvakorttien tuella. Oppitunnin/koulupäivän rakenteen tulee olla oppilaiden nähtävänä. n suunnittele opetustuokiot ja luokkahuone erilaiset oppimistyylit huomioiviksi (auditiivinen, visuaalinen, kinesteettinen) n suunnittele opetustuokiot joustavia ryhmittelyjä silmällä pitäen n huomioi oppilaiden erilaiset tavat ja kyvyt ilmaista itseään tietojensa ja valmiuksiensa esittämisessä n ota huomioon erilaiset kulttuuritaustat n anna oppilaille aikaa ajatella, reflektoida, keskustella ja tuottaa n käy läpi tärkeimmät uudet käsitteet kun luettavaa otetaan käsittelyyn n tee helppolukuisia tiivistelmiä reaaliaineissa n anna oppilaille mahdollisuus auttaa toisiaan (toisia opettaessa oppii itsekin) n ole tarkkana kysymyksissä: kysy yksinkertaisia ja selviä kysymyksiä (yksi asia kerrallaan) n käytä johdattelevia kysymyksiä, jotka auttavat oppilasta keskeisen ja olennaisen ääreen n oppilaalle voidaan antaa seuraavan oppitunnin aineistoa valmistautumista varten n oppimisympäristöä voi muunnella esim. joustavien ryhmittelyjen avulla (näin erityisesti, jos resurssi-/ samanaikaisopettaja on käytettävissä) Opetusta eriytettäessä n opeta opiskelutekniikkaa ja ohjaa oppilasta opiskelun aikana, keskustele oppilaan kanssa ja mieti, miten oppilas parhaiten oppii n käytä teksteissä suurta pistekokoa; laajennettu merkkiväli/riviväli, lyhyet rivit ja/tai lauseet ja kapeat palstat helpottavat lukemista, käytä fonttina selkeitä kirjaimia (esimerkiksi Arial tai Tahoma) n huomaa, että musta teksti valkoisella paperilla saattaa olla hankala yhdistelmä oppilaalle, jolla on lukuvaikeuksia: kokeile vaaleankeltaista tai vaaleanvihreää pohjaa n älä selitä asiaa samaan aikaan, kun kirjoitat taululle n älä puhu samaan aikaan kun oppilaat kirjoittavat n vältä jäljennyskirjoitusta n vältä pitkiä suullisia selvityksiä, anna sen sijaan lyhyet kirjalliset ohjeet taululla, tietokoneen välityksellä, dokumenttikameralla tai paperilla n tee yhteenveto käsitellystä aineksesta; se helpottaa ymmärtämistä ja tukee muistia n vältä rasti ruutuun -tehtäviä; ne houkuttelevat arvauksiin ajattelun sijasta n anna oppilaan tehdä tehtäviä suullisesti, jos kirjoittaminen on oppilaalle raskasta tai muuten hankalaa n vältä kilpailun tunnelmaa ja oppilaiden keskinäistä vertailemista n painota osaamista ja valmiuksia n ota musiikki, rytmit, kuvat ja hauskat muistisäännöt käyttöön n käytä erilaisia apuvälineitä monipuolisesti: esimerkiksi verkko, oppimisympäristöt n muista kannustaa ja kehua kaikkia oppilaita, vaikkei kehuminen aina koskisi koulusuorituksia 4.2 Ehdotuksia tehtävien eriyttämiseksi n saman tehtävän eri vaikeusasteet n helpompia harjoitustehtäviä samanaikaisesti alemman luokan oppilaille n työpistetyöskentelyä luokassa, eritasoisia tehtäviä n yhdessä oppiminen (ryhmätyöt, parityöskentely) n hyödynnä tehtävissä ja opetuksessa oppilaille tuttuja asioita koulun ulkopuolelta (harrastukset ja muut oppilaan arkeen liittyvät asiat) 20 21

12 4.3 Ehdotuksia arviointitilanteiden eriyttämiseksi Huomaa, että eriyttämistä sovelletaan itse koe-/arviointitilaisuudessa. Sen jälkeen arviointi suoritetaan samoin perustein kuin muillakin oppilailla yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. n tee ennen koetilaisuutta selväksi, mitä ja millä tavalla oppilaiden odotetaan osaavan n anna oppilaan käyttää apuvälineitä silloin, kun se on mahdollista (laskin, taulukot, sanakirja, oppikirja, tietokone) n anna oppilaan tehdä koe yhdessä koulunkäyntiavustajan tai resurssiopettajan kanssa n anna kokeen suorittamiseen tarpeeksi aikaa n tee kokeesta helposti luettava n lue tehtävät oppilaalle ääneen ja selitä tarvittaessa tarkemmin n anna oppilaan vastata omalla äidinkielellään n pidä tarvittaessa suullinen koe n anna oppilaan tehdä koe toisen kerran avustettuna n anna oppilaan tarvittaessa tehdä koe eri tilassa toisen opettajan kanssa (lähde: Annele Laaksonen & Ulla Lehtonen, 2008, enorssi) 5 PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS 5.1 Kenelle pidennetty oppivelvollisuus on tarkoitettu? Koska päätöksiä pidennetystä oppivelvollisuudesta on tehty hyvin erilaisin perusteiden ja näiden oppilaiden suhteelliset määrät vaihtelevat eri kunnissa, on esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita muutettaessa (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, määräys 51/011/2010 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010, määräys 50/011/2010) määritelty tarkemmin, keitä nämä oppilaat ovat. Määritelmä on otettu asiakirjasta Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997). Sen mukaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Kaikki näkö- tai kuulovammaiset, esimerkiksi kuulolaitetta käyttävät oppilaat eivät automaattisesti kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, vaan päätöstä tulee harkita yllä olevan, opetussuunnitelman perusteiden mukaisen määritelmän pohjalta. Lievissä ja jopa keskivaikeissa kuulovammoissa, joissa koulunkäynti usein sujuu hyvin tukitoimien avulla tai joissakin tapauksissa lähes ilman tukitoimia ja oppilas tulee selviytymään perusopetuksen tavoitteista yhdeksässä vuodessa, ei päätös aina ole tarpeellinen. 5.2 Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas on aina myös erityistä tukea saava oppilas. Näin ollen hänelle on tehtävä hallintopäätös molemmista sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta että erityisen tuen antamisesta. Jos molemmista asioista päätetään samassa hallintopäätöksessä, tulee siinä eritellä lakipykälät, joihin päätökset perustuvat. Näiden oppilaiden kohdalla päätös erityisestä tuesta tehdään perusopetuslain 17 :n 4 momentin perusteella ja päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta perusopetuslain 25 :n 2 momentin perusteella. Päätös tulee tehdä pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkua, jo 5-vuotiaana. Silloin oikeus oppivelvollisuutta edeltävään, maksuttomaan esiopetukseen voi toteutua sen vuoden syksystä, jolloin lapsi täyttää 5 vuotta eli vuotta ennen hänen oppivelvollisuutensa alkua. Loviisassa päätöksen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta tekee koulutuspäällikkö. Yksittäistä oppilasta koskevat päätökset, kuten päätökset erityisestä tuesta ja pidennetystä oppivelvollisuudesta, tulee aina perustella asiantuntijalausunnolla. Oppilaan tilanne tulee arvioida hänen vahvuuksiensa ja yksilöllisen tuen tarpeensa 22 23

13 pohjalta ja päätökset tehdään tämän pohjalta. Kun päätös tehdään 5-vuotiaana, merkitään päätökseen, että pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Jos huoltaja päättää, että lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa 5-vuotiaana, annetaan hänelle heti erityistä tukea, ja hänelle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Kunnan tai kuntayhtymän tekemään pidennettyä oppivelvollisuutta koskevaan päätökseen haetaan muutosta kuntalain säännösten mukaisesti. Hallintolainkäyttölaki säätelee asiaa valtion oppilaitosten ja muiden opetuksen järjestäjien osalta. Siltä osin kuin erityisen tuen päätöksessä päätetään perusopetuslain 31 :ssä säädetyistä asioista, kuten tulkitsemis- ja avustajapalveluista, osoitetaan muutoksenhakutahoksi hallinto-oikeus. Harkittaessa kuuluuko lapsi pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, tulisi hänen tilannettaan verrata edellä mainittuun määritelmään. Pidennetyn oppivelvollisuuden ja samalla kertaa tehtävän erityisen tuen ensikertaisen päätöksen perusteluina tulee olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Tässä tapauksessa ei tarvita pedagogista selvitystä. Koulutuspäällikön ottaa hallintopäätöksessään huomioon asiantuntijalausunnot, mutta lausunnot ei sinällään voi sitoa päätöksentekijää. Lausuntojen kirjoittajat eivät aina tunne riittävästi esi- ja perusopetuksen normeja. Tästä syystä eri lausuntojen antajat saattavat toimia eri tavoilla. Paikallisesti tai alueellisesti olisi hyvä keskustella lausuntojen kirjoittajien kanssa ja pohtia erityistä tukea ja pidennettyä oppivelvollisuutta koskevia normeja, niiden tulkintaa ja yhteisiä linjauksia. Huoltajan kanssa tehtävää yhteistyötä helpottaa se, että päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on linjassa asiantuntijalausunnon kanssa. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Jos päätös on jäänyt tekemättä tai oppilaan tilanne muuttuu esi- tai perusopetuksen aikana, voidaan päätös poikkeuksellisesti tehdä myöhemminkin. Tällöin oppivelvollisuus ei voi enää pidentyä, mutta päätös vaikuttaa oppilaan opetusryhmän kokoon ja se voi vaikuttaa myös opetettaviin oppiaineisiin. Päätös vaikuttaa myös opetuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden erityisen tuen päätös tarkistetaan, kuten muillakin oppilailla ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Tarkistamista varten myös pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvasta oppilaasta tehdään pedagoginen selvitys. Päätöksen perustelujen tulee sisältyä oppilaalle tehtävään pedagogiseen selvitykseen. Selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä arviolla tai muulla asiantuntijalausunnolla. Tällä hetkellä on oppilaita, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, vaikka heillä ei ole siihen tarvetta, eivätkä he täytä pidennetystä oppivelvollisuudesta annettua määritelmää. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Päätöksen tekee sama viranhaltija tai toimielin kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirin ottamisen. Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä voidaan tehdä, vaikka oppilas saisi sen jälkeen edelleen erityistä tukea. Päätös tehdään aina oppilaan edun ja tarpeiden perusteella, ei esimerkiksi sen vuoksi, että oppilasryhmät saadaan paremmin muodostettua. Jos erityisen tuen antamisen lopettamisesta tehdään päätös, samalla tehdään päätös myös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä. Loviisassa päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta ja sen lakkauttamisesta tekee koulutuspäällikkö. 5.3 Kolme tapaa järjestää pidennetty oppivelvollisuus Alla kuvattavat tavat on esitelty kappaleessa julkaisussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti seuraavilla tavoilla: 1 Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen. 2 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen. 3 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös. Eri hallintokuntien ja toimijoiden, kuten lausuntoja antavien tahojen välinen yhteistyö on tärkeää siksi, että tieto pidennetyn oppivelvollisuuden tarpeesta tulisi riittävän ajoissa siitä päättävälle ja lapsi ohjautuisi tuen piiriin. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään yhteistyö esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa, sekä eri toimijoiden vastuut ja työnjako. Lisäksi korostetaan sitä, että lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuksista, koska huoltaja päättää osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen aloittaminen ja kesto sekä perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen kokonaistilanteen, edistymisen ja tuen tarpeen perusteella. Jos lapsi aloittaa esiopetuksen suoraan oppivelvollisuutena 6-vuotiaana, ratkaisu siitä kestääkö esiopetus yhden vai kaksi vuotta, tehdään ensimmäisen esiopetusvuoden aikana vasta siinä vaiheessa, kun nähdään onko lapsi valmis siirtymään ensimmäiselle 24 25

14 luokalle jo yhden esiopetusvuoden jälkeen vai tarvitseeko hän vielä toisen vuoden esiopetusta. Huoltajalle on tärkeää kertoa, että jos hän valitsee oppivelvollisuutta edeltävän esiopetuksen 5-vuotiaana, lapsi aloittaa silloin perusopetuksen 7-vuotiaana. Kolmas esiopetusvuosi voi tulla kysymykseen vain hyvin poikkeuksellisesti. Tällainen päätös voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, jos esiopetuksen toisen vuoden aikana tai sen loppupuolella havaitaan, ettei lapsi ole esiopetuksen aikana edistynyt tavoitteiden mukaisesti, mutta hänellä olisi potentiaalia selviytyä perusopetuksessa merkittävästi korkeampien tavoitteiden mukaisesti kuin silloin, jos hän aloittaisi perusopetuksen 7-vuotiaana. Tällainen harvinainen tilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että lapsi on esiopetuksen aikana ollut pitkiä aikoja sairaana. Aina, jos lapsi ei aloita perusopetusta 7-vuotiaana, tehdään hänelle perusopetuslain 27 :n mukainen päätös koulun poikkeuksellisesta aloittamisajankohdasta. Sen mukaan opetuksen järjestäjä voi psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Jokaisen oppilaan kohdalla on aina tiedettävä, onko hän esiopetuksessa vai perusopetuksessa ja millä vuosiluokalla hän on. Tämä koskee myös vaikeimmin kehitysvammaisia toiminta-alueittain opiskelevia oppilaita. 5.4 Pidennetyn oppivelvollisuuden sisältö käytännössä Ymmärtämisen helpottamiseksi on erotettava toisistaan, että oppivelvollisuuden kesto on eri asia kuin se, kuinka kauan oppivelvollisuuden suorittamiseen kuluu aikaa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana esiopetuksella. Muilla oppilailla se alkaa perusopetuksen ensimmäisellä vuosiluokalla 7-vuotiaana. Yleisen oppivelvollisuuden mukaan opiskelevien oppilaiden oppivelvollisuus kestää 10 vuotta. Useimmat suorittavat perusopetuksen oppimäärän yhdeksässä vuodessa. Yksi ylimääräinen vuosi oppivelvollisuutta takaa sen, että oppilas on vielä oppivelvollinen, vaikka jäisi kerran luokalleen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilaskaan ei aina käytä oppivelvollisuuden suorittamiseen 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla 11 vuotta täyttyy vain siinä tapauksessa, että hän aloittaa oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen 6-vuotiaana ja käyttää lain antaman mahdollisuuden saada esiopetusta kaksi vuotta tai jää luokalleen. Pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamista vuotta säädettyä aiemmin, oppivelvollisuus ei pidenny perusopetuksen keskeltä tai lopusta. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas aloittaa 6-vuotiaana oppivelvollisuuteen kuuluvalla esiopetuksella, käy esiopetusta yhden vuoden, koska hänen katsotaan olevan valmis aloittamaan perusopetus, hän suorittaa oppivelvollisuutensa yleensä kymmenessä vuodessa. Perusopetus käsittää aina vuosiluokat 1-9. Koulunkäynti ei voi jatkua pidempään, ellei oppilas jää luokalle, mikä on erityistä tukea saavan oppilaan kohdalla hyvin poikkeuksellista. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 5-vuotiaana aloitettu ns. oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus on samojen esiopetuksen normien alaista kuin ilman tätä päätöstä olevien oppilaiden vastaava 6-vuotiaana aloitettu esiopetus. Esiopetusta voidaan antaa vain perusopetuslaissa ja päivähoitolaissa säädetyissä paikoissa. Kunta päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen esiopetuksen järjestämispaikasta. Esiopetus toteutetaan aina esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti riippumatta siitä, missä sitä annetaan. Lapsella on oikeus vähintään 700 tuntia lukuvuodessa kestävään esiopetukseen. Lapsen ollessa 5-vuotias huoltaja valitsee, osallistuuko lapsi esiopetukseen, 6-vuotiaana se on osa oppivelvollisuuden suorittamista. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia koskevat samat säädökset kuin muitakin, esimerkiksi valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001). Jos tästä poiketaan yksittäisen oppilaan kohdalla, esimerkiksi oppilas vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta tai opetus poikkeaa jonkin oppiaineen kohdalla vuosiluokan tuntimääristä, tulee tästä päättää perusopetuslain 18 :n nojalla erityisen tuen päätöksessä. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain 26 27

15 päätetään erityisen tuen päätöksessä. Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat saavat opetusta saman vuosiviikkotuntimäärän kuin oppiaineittain opiskelevat. Jos tästä tuntimäärästä poiketaan yksittäisen oppilaan kohdalla, päätetään siitäkin perusopetuslain 18 :n nojalla erityisen tuen päätöksessä. Ellei poikkeaminen ole tilapäinen, esimerkiksi sairaudesta johtuen, tulee siitä aina tehdä päätös, jonka tarpeellisuus tarkistetaan perusopetuslain mukaisesti. Perusopetusasetuksessa on säädetty pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita koskevat ryhmäkoot. Niistä ei voida poiketa edes tilapäisesti. Jos esimerkiksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas integroidaan yleisopetuksen ryhmään, 20 oppilaan enimmäisryhmäkokoa noudatetaan kaikilla oppitunneilla. Ryhmäkokosäännökset koskevat myös esiopetusta. Samanaikaisopetuksessa tilanteessa, jossa luokassa on kaksi opettajaa, lasketaan oppilaat kahden opettajan oppilaiksi, näin ollen tällaisen ryhmän yhteiskoko voi olla säädettyä suurempi. Erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden päätösten tulee aina perustua tapauskohtaiseen harkintaan. Päätöstä pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä ei voi tehdä esimerkiksi sen vuoksi, että ryhmäkoko muuten ylittäisi säädetyn. Opetuksen järjestäjä ei voi kategorisesti päättää, että jonkin diagnoosin saaneiden oppilaiden, esimerkiksi lievästi kehitysvammaisten, opetus järjestetään aina yksilöidyssä koulussa, luokassa tai tietyssä esiopetusryhmässä vaan päätös opetuspaikasta harkitaan yksilökohtaisesti erityisen tuen päätöksen yhteydessä. 6 KOULUN ALOITTAMINEN VUOTTA SÄÄDETTYÄ AIKAISEMMIN TAI MYÖHEMMIN 7 PIENRYHMÄT 7.1 Luokkamuotoinen erityisopetus Opetus luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tarkoittaa sitä, että oppilas saa erityisluokanopettajan erityisopetusta ryhmässä, jossa on korkeintaan 10 oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan ylittää, mikäli se oppilaiden edellytysten tai käytettävien työmenetelmien suhteen on perusteltua. Järjestely ei saa vaarantaa ryhmässä opiskelevien opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista (Perusopetusasetus 2 ). Erityisluokanopettajan lisäksi erityisluokissa työskentelee tarpeen mukaisesti koulunkäyntiavustajia. Luokkamuotoiseen erityisopetukseen otetaan vain oppilaita jotka ovat erityisen tuen piirissä. Pääsääntöisesti oppilailla on yksilöllistetty oppimäärä vähintään kolmessa oppiaineessa. opiskelumenetelmiä. JOPO on tarkoitettu oppilaille, joiden on vaikea motivoitua perinteisestä luokkaopiskelusta. Ongelmat saattavat näkyä oppimis- tai keskittymisvaikeuksina, runsaina poissaoloina, häiriköintinä tai muina koulunkäyntiin liittyvinä vaikeuksina. JOPO-toiminnan tavoitteena on parantaa opiskelumotivaatiota, lisätä myönteisiä oppimiskokemuksia, parantaa oppimistuloksia, auttaa selkiyttämään jatko- opintosuunnitelmia sekä valmentaa peruskoulun jälkeiseen elämään. JOPO-luokkalaiset opiskelevat oman pienryhmänsä lisäksi koulun ulkopuolella, esimerkiksi leirikoulussa. JOPO-ryhmän ohjauksesta vastaa JOPO-opettaja. Nuoriso-ohjaaja on toiminnassa mukana mm. leirikouluissa. Nuoret valitaan JOPOryhmään hakemuksen ja haastattelun perusteella. 7.2 Joustava perusopetus (JOPO) Joustava perusopetus, JOPO, on pienryhmässä tapahtuvaa perusopetusta, johon kuuluu työpaikkaopiskelua eri työpaikoilla sekä tavallista enemmän toiminnallisia 7.3 Muut pienryhmät Maahanmuuttajaoppilaille, sosiaalisesti sopeutomattomille ja muille pienryhmätukea tarvitseville oppilaille voidaan perustaa pienryhmiä erillisen suunnitelman mukaan. Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin (Perusopetuslaki, 27 ). Lapsen huoltajalla on yllä mainittuihin selvityksiin viitaten oikeus anoa, että lapsi aloittaa koulunkäyntinsä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Asiasta on tehtävä hallintopäätös

16 8 KOULUN OPPILASHUOLTO 8.1 Opiskeluhuollon tehtävä Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin tässä laissa säädetään. Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ) Yhteisöllinen opiskeluhuolto Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 4 ) Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle annettavia: 1 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja; 2 opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja; 3 monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa; ja 4 jäljempänä 10 :ssä tarkoitettuja koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaalija terveyspalveluja. Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan 14 :n 4 momentissa tarkoitetussa monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuoltokertomus. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 5 ) Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Opetuksen toteuttamisesta ja oppimisen tukitoimista säädetään tarkemmin koulutusta koskevissa laeissa ja niiden perusteella laadituissa opetussuunnitelmien perusteissa. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 1 edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; 2 tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 16 :n mukaista kouluterveydenhuoltoa ja opiskeluterveydenhuollolla mainitun lain 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhuoltolain mukaisilla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla: 1 edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; 2 edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä; 3 tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin. Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien ja huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä. Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka on järjestettävä yhtenäisenä kokonaisuutena. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 6-8 ) 30 31

17 8.2 Oppilashuollon järjestäminen Oppilashuoltotyötä Loviisassa kehittää ja koordinoi kaupungin oppilashuollon ohjausryhmä. n joka vastaa oppilashuollon suunnitelman sekä kouluille antamiensa ohjeiden päivittämisestä, seurannasta ja arvioinnista Oppilashuollon ohjausryhmä ei osallistu yksittäisten koulujen oppilashuoltotyöhön eikä yksittäisten oppilaiden asioiden käsittelyyn. Jokaisessa koulussa on oma oppilashuoltoryhmä n jonka koollekutsuja on koulun rehtori tai vararehtori n joka johtaa koulun oppilashuoltotyötä ja vastaa siitä n jonka jäseninä voivat olla koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja opettajien edustaja, mutta jonka kiinteä koostumus voi vaihdella koulun koon ja edellytysten mukaan; ryhmän kokoonpano täsmennetään lukuvuosittain oppilashuollon toimintasuunnitelmassa. Oppilaiden ja aikuisten väliset suhteet ovat tärkeitä hyvinvointia edistävän oppimisympäristön ja kouluyhteisöä vahvistavan ilmapiirin luomisessa. Jokaisella koulussa työskentelevällä aikuisella on vastuu oppilashuollosta. He ovat ensisijaisesti velvollisia toimimaan ja huolehtimaan siitä, että koulun oppilashuoltoryhmä saa mahdollisimman ajoissa tiedon käsittelyä vaativista asioista. Koulun rehtori vastaa siitä, että henkilökunta, oppilaat, huoltajat ja yhteistyökumppanit saavat tiedot oppilashuollon kuvauksesta paikallisessa opetussuunnitelmassa ja sen koulukohtaisesta soveltamisesta. Huoltajia on erityisesti informoitava siitä, miten yksittäinen oppilasasia oppilashuollossa tulee vireille ja valmistelluksi. Koulun oppilashuoltoryhmän toiminta Koulun oppilashuoltoryhmä vastaa hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistävästä toiminnasta kouluyhteisössä. Jokaisen koulun oppilashuoltoryhmän käytössä on oltava ainakin seuraavat toimintasuunnitelmat. n koulun oppilashuollon toimintasuunnitelma n toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa n suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Jos oppilas joutuu koulun kurinpidollisten toimenpiteiden kohteeksi, koulun oppilashuoltoryhmä arvioi oppilashuollon ja muiden tukitoimien tarpeen. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan koulun muun toiminnan puitteissa. Oppilashuollon toimista päätetään yhteistyössä huoltajien kanssa. Mikäli kyseessä on koulusta erottaminen määräajaksi, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja oppilashuollon toimenpiteet määritellään erottamisen ajaksi. Jokaisesta koulun oppilashuoltoryhmän kokouksesta laaditaan kokouspöytäkirja mistä ilmenee kokouksessa käsitellyt asiat. YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA ON KESKEINEN VOIMAVARA TUEN TARVE HAVAITAAN VARHAIN OPETUSRYHMÄT OVAT TARKOITUKSEN- MUKAISIA KOKO ORGANISAATIO PANOSTAA ENNALTAEHKÄISYYN LOVIISAN OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ VARHAISKASVATUS Lastentarhanopettaja Päivähoitaja Erityislastentarhanopettaja ESIOPETUS PERUSOPETUS 1 9 TUKITOIMIEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOIDAAN NIVELVAIHEET YLEIS- OPETUKSESSA TUKEA KEHITETÄÄN MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ Rehtori Opettajat Oppilaanohjaaja Erityisopettaja Kuraattori Koulupsykologi Kouluterveydenhoitaja Koulunkäyntiavustajat TOISEN ASTEEN KOULUTUS 32 33

18 Yksittäisen oppilaan asiat ja sovitut toimenpiteet kirjataan Wilman henkilörekisteriin kohtaan tuki -> toimenpiteet. 8.3 Yksittäisen oppilaan asian käsittely Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppi-lashuollon toteuttamiseen. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpi-teissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämät-tömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä.kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Loviisa. Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja. Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA Opetus ja koulutus

Loviisa. Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja. Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA Opetus ja koulutus Loviisa Opetus ja koulutus Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirja Perusopetus OPETTAJAN KÄSIKIRJA 2014 Sisällysluettelo Hyvä opettaja...3 1. KOLMIPORTAINEN TUKI...4 2. OTE PERUSOPETUSLAIN SÄÄNNÖKSISTÄ

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus esi- ja perusopetuksessa

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus esi- ja perusopetuksessa SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus esi- ja perusopetuksessa Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset: mm. näkö- ja kuulovammaiset eivät

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki LAPE kutsuseminaari 19.9.2018 19.9.2018 1 Tuen tarpeen jatkuva arviointi Tuen tarpeen arviointi aina tuen tarpeen muuttuessa ja perusopetuslain mukaan toisen vuosiluokan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Oppilaan yleinen, tehostettu, erityinen tuki. Tea Kiviluoma

Oppilaan yleinen, tehostettu, erityinen tuki. Tea Kiviluoma Oppilaan yleinen, tehostettu, erityinen tuki Tea Kiviluoma 7.2.2018 Kolmiportainen tuki lakiin 2010. Tuki on määritelty asteittain muuttuvaksi, mitä kuvataan yleisen, tehostetun (POL 16a ) ja erityisen

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

KIRJE OHJAAVALLE OPETTAJALLE LISÄMATERIAALIA:

KIRJE OHJAAVALLE OPETTAJALLE LISÄMATERIAALIA: KIRJE OHJAAVALLE OPETTAJALLE LISÄMATERIAALIA: E-erikan numero 1/2017, Liisa Korven artikkeli: Matka erityisopettajaksi. http://blogs.helsinki.fi/cea-arviointi/files/2017/05/e-erika_1_2017_fin.pdf Laiho

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen vahvuudet

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ Ilmajoen kunnassa opetuksen järjestämistä ohjaa inkluusioajattelu. Inklusiivisella opetuksella pyritään takaamaan jokaiselle lapselle riittävä

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

KANGASALA Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus ja esiopetus LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA TEHOSTETTUA TAI ERITYISTÄ TUKEA VARTEN

KANGASALA Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus ja esiopetus LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA TEHOSTETTUA TAI ERITYISTÄ TUKEA VARTEN 1 KANGASALA Sivistyskeskus/Varhaiskasvatus ja esiopetus LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA TEHOSTETTUA TAI ERITYISTÄ TUKEA VARTEN pvm / 20 SALASSAPIDETTÄVÄ Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta Tehostetun

Lisätiedot

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 27.4.2012 Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Esi- ja perusopetuksen oppilaan tukea koskevaan uudistukseen

Lisätiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Erityiset opetusjärjestelyt Erityiset opetusjärjestelyt koulunkäynnin tukena Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, apulaisrehtori Tänään perehdymme: Pidennetty oppivelvollisuus Opetuksesta vapauttaminen Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuspäivät 15.3.2017 Opetusneuvos Pirjo Koivula Erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Rinnakkaisseminaarin sisältö Kysymyksiä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Kolmiportainen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus uusien normien mukaan Mitä lausuntojen kirjoittajien ja erityisen tuen päätöksen tekijöiden tulisi tietää Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA - käsikirja henkilöstölle TUEN TASOT ARVIOINTI - erityisen tuen päätös - pedagoginen selvitys tarkistusta varten tehdään 2. ja 6. luokan keväällä - HOJKS - säännöllinen

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY Sisällys: 1. Yleisen tuen järjestäminen 2. Osa-aikainen erityisopetus 3. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä 4. HOJKS-päätös (Henkilökohtainen opetuksen

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa 1 Sisällysluettelo Kolmiportainen tuki... 3 Yleinen tuki... 4 Tehostettu tuki... 5 Pedagoginen arvio... 6 Tehostetun tuen oppimissuunnitelma...

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Tuija Vänni Kelpo-kehittämishankkeen koordinaattori Turku 1 Miksi tämä muutos? Erityisopetuksen strategia 2007 (OKM) Perusopetuslain muutokset 1.8.10 ja 1.1.11 Perusopetuksen

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta 2017-2021 1 7. ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Tampere

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Tampere Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 20.11.2017 Tampere 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta 2017-2021 1 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Tukitoimet koulupolulla

Tukitoimet koulupolulla Tukitoimet koulupolulla Opetuksen järjestäminen ja tuen määrittely, kun lapsella on kielellisiä pulmia 11.10.2018 Oulu Raisa Sieppi, oppimisen tuen päällikkö Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 10.10.2018

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa 1.8.2016 Kemiönsaaren kunta 2 Sisällysluettelo sivu 1. A OPPIMISEN JA KASVUN TUKI ESIKOULUSSA 4 1. B OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Lisätiedot