PORIN KAUPUNKI KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 20 (OSA) KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1740 (KSM KARJARANTA) ASEMAKAAVAN SELOSTUS HYVÄKSYMISVAIHE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNKI KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 20 (OSA) KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1740 (KSM KARJARANTA) ASEMAKAAVAN SELOSTUS HYVÄKSYMISVAIHE"

Transkriptio

1 PORIN KAUPUNKI KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 20 (OSA) KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1740 (KSM KARJARANTA) HYVÄKSYMISVAIHE ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin kaupunkisuunnittelu , päivitetty Asemakaavan tunnus 1740 Asemakaavan diaari PRIDno Vireilletulo Luonnos nähtävillä KH asettanut näht Ehdotus nähtävänä KV hyväksynyt Lainvoimainen

2 Kaupunkisuunnittelu Sisällysluettelo KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 20 (OSA) KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista lähdemateriaaleista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo ja asemakaavaluonnos Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut määräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Yrjönkatu 6B, Pori / PL 95, Pori Puhelin (02) / vaihde Y-tunnus

3 Kaupunkisuunnittelu 5.4. Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Valtakatu 4, Pori / PL 95, Pori Puhelin (02) / vaihde Y-tunnus

4 4 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Porin kaupungin Karjarannan 21. kaupunginosan Korttelia: 20 (osa) Asemakaavan muutoksella muodostuu Porin kaupungin Karjarannan 21. kaupunginosan Kortteli: 20 (osa) Katu: Karjarannantie (osa) Tonttijaon muutoksella muodostuu Porin kaupungin Karjarannan 21. kaupunginosan Korttelin 20 tontit 37 ja 38 Kaavan laatijat Kaavakonsultti Schauman Arkkitehdit Oy Asemakaavan vireilletulo Asemakaavamuutos laaditaan Suisto kiinteistöt Oy:n päivätyn hakemuksen johdosta Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu Karjarannan kaupunginosaan Karjarannantien ja Lestikadun risteyksen tuntumaan n. 1 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta. Kaava-alueen sijainti rajattu punaisella. Asemakaavan selostus

5 Kaavan nimi ja tarkoitus KSM Karjaranta Asemakaavanmuutoksen tarkoitus on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että se mahdollistaa K- supermarketin rakentamisen alueelle. K-supermarketille on tarkoitus kaavoittaa n m2:n tontti. Tähän tarkoitukseen osoitetaan osa tontista 37 sekä lisäksi osia tonteista 2 ja 4. Jäljelle jäävät osat näistä tonteista osoitetaan edelleen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-25) sekä katualueeksi Karjarannantie (osa). Kaupungin asettamat tavoitteet liittyvät toimivan, tarkoituksenmukaisen ja alueen elinvoimaisuutta lisäävän kaavaratkaisun löytymiseen. Suunnittelukohde sijoittuu yleiskaavassa moninaiskäyttöalueelle, jota tulee kehittää alueen teollisen toiminnan loputtua. Suunniteltu K-Supermarket tukee tätä tavoitetta ja parantaa alueen palvelutarjontaa. Lisäksi kaupungin tavoitteena on varata lisätilaa Karjarannan tulevia liikennejärjestelyjä varten Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Ote ajantasa-asemakaavasta 3. Asemakaavaluonnos, kaavamerkinnät ja määräykset 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5. Luettelo muista kaavaa koskevista lähdemateriaaleista Kantakaupungin yleiskaava 2025 Satakunnan maakuntakaava, Satakuntaliitto 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Arvioitu aikataulu Kuulutus, vireilletulo ja kaavaluonnos SK, SV, Luonnosvaiheen nähtävilläoloaika 30 vrk nähtävillä Luonnosvaiheen palautteen arviointi ja asemakaavaehdotuksen valmistelu palautteen ja selvitysten pohjalta Kaavaehdotuksen käsittely, kaupunginhallitus joulukuu 2020 Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävänäolosta SK, Satakunnan Viikko, Ehdotusvaiheen nähtävänäolo 30 vrk nähtävänä tammikuu 2021 Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen arviointi Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen (KV), maaliskuu 2021 Asemakaava lainvoimainen keväällä 2021 Asemakaavan selostus

6 Asemakaava 2.3. Asemakaavan toteuttaminen Rakentaminen on mahdollista aloittaa asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Alustavaa rakennussuunnittelua on tehty kaavahankkeen rinnalla. Alustava tontinkäyttöluonnos (Kesko Oyj). 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen pinta-ala on n. 1,64 ha. Alue on tasaista, entistä teollisuusaluetta. Kuva: suunnittelualue ilmakuvissa (Karttapaikka.fi) Asemakaavan selostus

7 7 Suunnittelualue on vanhaa teollisuusaluetta. Alue rajautuu Porin Karjarannan asuntomessualueelle, missä asuntomessut pidettiin vuonna 2018.Maaperä suunnittelualueella on karkeaa Hietaa (KHt) RT. GTK:n maaperäaineisto Rakennettu ympäristö Tekninen huolto Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä (Karjarannantiellä ja Lestikadulla) on teknisen huollon verkostot kattavasti rakennettuna. Rakennuspaikka on liitettävissä kunnalliseen vesi-, viemäri-, ja hulevesijärjestelmiin, sekä lisäksi kaukolämpöön. Nykyinen kunnallistekninen verkosto Asemakaavan selostus

8 8 Liikenne Vuonna 2016 tehdyn nopeustutkimuksen mukaan Karjarannantiellä ajaa Rauhanpuiston kohdalla autoa vuorokaudessa. Vastaava luku Rauhanpuistolla Karjarannantien kohdalla on 7080 autoa vuorokaudessa Maanomistus Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Kuva: Yksityinen maanomistus valkoisella ja kaupungin maanomistus vihreällä Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Satakunnan Maakuntakaavassa (YM vahv , lainvoimainen KHO:n päätöksellä , tarkistettu ) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä, pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Suunnittelumääräys Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueidenkäyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryk- Asemakaavan selostus

9 9 sikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k-m2. Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella. Ote maakuntakaavasta Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on tullut voimaan Vaihemaakuntakaavassa mm. kulttuuriympäristöä ja kauppaa koskevat Satakunnan maakuntakaavan (lainvoimainen ) merkinnät on päivitetty. Vaihemaakuntakaavassa 2 suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A) ja tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeelle (km). Suunnittelualueen lähistölle sijoittuvat mm. alue Kokemäenjokilaakson viljelymaisemat (valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysaineistossa ehdotettu alue) sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Kokemäenjoen luodot (RKY 2009). Maakuntakaava ei ole muutosalueella voimassa vaan Porin Kantakaupungin yleiskaava 2025 on ohjeena asemakaavaa muuttaessa. Yleiskaava Kantakaupungin yleiskaavassa 2025 (KV ) suunnittelualue on osoitettu moninaiskäyttöalueeksi (P-1). Alueen teollisen toiminnan loppuessa tulevaa käyttöä tutkitaan entisen ohella palvelua, hallintoa, asumista ja virkistystä varten. Aluetta koskevia suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon alueen käytön soveltuminen rantamaisemaan, teollisuudesta vapautuvien tilojen käyttö ja alueen ympäristöhygieniset olosuhteet. Asemakaavan selostus

10 10 Alueella on aluevaraus, jonka suunnitteluvaiheessa on arvioitava turvallisuusriskit (/tu-ri). Lisäksi alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ennen alueen asemakaavoitusta tai rakentamista. Ote yleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa asemakaava , joka on vahvistettu Ajantasa-asemakaavassa kaavamuutosalue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enintään 9 m korkeita teollisuus- ja varastorakennuksia tarpeellisine huolto- ja konttoritiloineen sekä enintään yksi laitoksen toiminnalle välttämätön asunto. Rakennusten etäisyys tontin rajasta on oltava vähintään 5 m. Tontille on varattava vähintään yksi autopaikka kutakin alkavaa kolmea työntekijää kohti (TTV6). Ote ajantasa-asemakaavasta Asemakaavan selostus

11 11 Pohjakartta Alueen pohjakartta MK 1:1000 on Porin kaupungin mittaustoimen laatima. Pohjakartta on JHS mukainen. Rakennusjärjestys Porin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tullut voimaan Tonttijako- ja rekisteri Tonttijako 8432 on tullut voimaan Asemakaavanmuutoksen yhteydessä tehdään sitova tonttijako. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualueen lähiympäristö on asemakaavoitettu, eikä muita kaavamuutoksia ole vireillä. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupungin asettamat tavoitteet liittyvät toimivan, tarkoituksenmukaisen ja alueen elinvoimaisuutta lisäävän kaavaratkaisun löytymiseen. Suunnittelukohde sijoittuu yleiskaavassa moninaiskäyttöalueelle, jota tulee kehittää alueen teollisen toiminnan loputtua. Suunniteltu K-Supermarket tukee tätä tavoitetta ja parantaa alueen palvelutarjontaa Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavamuutos laaditaan Suisto kiinteistöt Oy:n päivätyn hakemuksen johdosta. Diaarinumero PRIDno Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Suunnittelu- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat Suunnittelu- ja lähialueen yritykset ja yhteisöt Tekninen lautakunta Elinvoima- ja ympäristölautakunta Satakunnan pelastuslaitos Pori Energia Oy Energiayksikkö Pori Energia Sähköverkot Oy Porin Vesi DNA Oy, Länsi-Suomi Asemakaavan selostus

12 12 Varsinais-Suomen ELY-keskus Satakuntaliitto Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Vireilletulo ja asemakaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63) ja asemakaavan muutoksen luonnos asetetaan nähtäville (MRA 30). Suunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella sanomalehdissä Satakunnan Kansa ja Satakunnan viikko sekä kaupungin verkkosivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoituksen vireilletulon yhteydessä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettu osallisille sekä kuulutettu paikallislehdissä ja kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla Viranomaisyhteistyö Luonnosvaiheen viranomaislausunnot Kaavanmuutosluonnoksesta saatiin kolme viranomaislausuntoa. Porin vedellä ei ole asemakaavamuutokseen huomautettavaa. Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunnossa todetaan että hanke syntyy rakennuskannaltaan keskeneräiseen ympäristöön, jossa esim. jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Karjarannan asuinalueen sisälle ja rannansuuntaisesti puuttuvat toistaiseksi. Melu ja tärinä on huomioitu kaavoituksessa, samoin pilaantunut maaperä. Myös viherrakentaminen ja hulevedet ovat huomioitu. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa nostetaan esille mm seuraavat asiat: Yleistä: Kaavaselostusta ei ollut vielä käytettävissä. Maakuntakaavoitusta koskevat tiedot on syytä saattaa ajan tasalle ottaen huomioon vaihemaakuntakaavan 2 ja sen aiheuttamat muutokset mm kaupan osalta. Kauppa: Kaupan mitoitusta on syytä tarkastella ja arvioida kaupallisia vaikutuksia. Kulttuuriympäristö ja maisema: Suunnittelualue on osa laajempaa saneerautuvaa teollisuusaluetta, joka sijoittuu kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta keskeiseen paikkaan. ELY-keskus näkisi hyvänä, että suunnittelualue kattaisi laajemman alueen, jolloin vaikutuksia voitaisiin paremmin tarkastella kokonaisuutena. Joka Asemakaavan selostus

13 13 tapauksessa suunnittelualueen liittymistä ympäristöön ja mm. kevyen liikenteen yhteyksiä on syytä arvioida. Selvitys alueen rakennuskannasta ja tehdyistä inventoinneista sekä kaavan vaikutuksista rakennettuun ympäristöön on syytä esittää kaavaselostuksessa. ELY-keskus näkisi hyvänä, että kaavakartalle lisättäisiin myös kaupunkikuvan muodostumista ohjaavia määräyksiä. Pilaantuneet maat: Kaava-alueella sijaitsee yksi maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) merkitty kohde, jossa on tehty maaperätutkimuksia vuonna Tutkimuksissa kohdekiinteistön maaperässä todettiin korkeita haitta-ainepitoisuuksia (öljyhiilivetyjä). Maaperätutkimuksen riskitarkastelun perusteella kohteen maaperä tulee kunnostaa. Maaperätutkimuksen tietojen perusteella kohdekiinteistöä koskee MATTI-järjestelmässä merkintä arvioitava/puhdistettava sekä maankäyttörajoite. Kyseessä oleva kohde on kunnostettava ympäristönsuojelulain 133 :n vaatimusten mukaisesti ennen asemakaavan hyväksymistä. Pilaantuneen maaperänpuhdistamisessa on noudatettava YSL 136 :n mukaista ilmoitusmenettelyä. Melu ja tärinä: Yleiskaavaan on suunnittelualueelle merkitty meluntorjuntatarve. Suunnittelualueen sijoittuessa lisäksi radan läheisyyteen on melusta ja tärinästä tarpeen tehdä selvitykset ja tarvittaessa tarkentaa niiden osalta esitettyjä määräyksiä. Hulevedet ja tulvariski: Hulevesien käsittely on hyvin huomioitu eikä myöskään tulvariskien osalta ole huomautettavaa. Liikenne: Liikenteen osalta ei ole varsinaista huomautettavaa. Alueen sisäisiä kulkuyhteyksiä (mm. erikoiskuljetustarpeiden osalta) ja kevyen liikenteen yhteyksiä on hyvä tarkastella kaavaselostuksessa ja varmistaa yhteyksien käyttömahdollisuudet ja turvallisuus. Kaavoituksen vastine Yleistä: Selostusluonnos on ollut sähköisesti linkkinä lausuntoaineistossa, lausunnon jälkeen asiasta on tiedotettu. Maakuntakaavoitusta koskevat tiedot on tarkennettu. Kauppa: Karjarannan K-tonttia asuntomessualueella on tarjottu kaavan valmistumisesta alkaen päivittäistavaraketjuille. Neuvottelut alueen ruokapalvelujen parantamiseksi tuottivat lopulta kauppahankkeen, joka sijoittuu kaupunkiomisteisen Suisto Kiinteistöjen alueelle ja jolla on vireillä asemakaavamuutos. Alueen päivittäistavaran palvelut ovat toteutumassa, mutta asuntomessualueen kaavoituksen yhteydessä tehdystä suunnitelmasta poiketen. Asuntomessualueen K-tontti on mahdollista vapauttaa muun kuin päivittäistavaraliikkeiden käyttöön. Kulttuuriympäristö ja maisema: Kaavamääräykseen lisätään julkisivuja koskeva määräys: Julkisivumateriaalivalinnoissa tulee huomioida alueen teollisuushistoria, ja käyttää alueen historiaan viittaavia materiaaleja. Asemakaavan selostus

14 14 Pilaantuneet maat: Maaperän kunnostustarpeet ovat maanomistajan tiedossa. Kaavamääräykseen lisätään seuraava määräys: Ennen rakennusluvan myöntämistä on maaperä kunnostettava ympäristönsuojelulain 133 :n vaatimusten mukaisesti. Melu ja tärinä: Täydennetään melu- ja tärinään liittyvät määräykset seuraavalla määräyksellä: Rakentamisessa on huomioitava valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot asuin-, liike- ja toimistohuoneille sekä raideliikenteen aiheuttaman haitallisen tärinän riskit rakennuksille. Rakennusten suunnittelun on perustuttava rakennuspaikalla tehtyjen maaperä-, meluja tärinäselvitysten edellyttämiin rakenneratkaisuihin. Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä ja siitä saatiin kaikki pyydetyt lausunnot. Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Elinvoima- ja ympäristölautakunta Karjarannan päivittäispalvelujen parantuminen on hyvä asia, joskin kulkuyhteydet alueelle ovat keskeneräiset. Kiinteistön sisällä pyöräpysäköinnit pitää osoittaa viimeistään rakennuslupavaiheessa. Asemakaavaehdotus luo hyvät reunaehdot ja lähtökohdat ohjata rakentamista laadukkaisiin ratkaisuihin lupaprosessien yhteydessä. Kaupunkikuvallisesti rakentaminen sijoittuu vilkkaasti työmatkaliikennöidyn Karjarannantien varrelle. Kaavamuutosalueen välittömässä ympäristössä on teollisuustoimintoja, mutta alue on muuttumassa asumispainotteiseksi. Käytäntö on osoittanut, että asumisen ja teollisen toiminnan yhteiselo on toisinaan haasteellista myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla. Kaavan yleisissä määräyksissä on huomioitu asianmukaisesti melu ja tärinä sekä maaperän pilaantuneisuus. Markettien yhteyteen rakennetaan usein lajittelupiste asiakkaille/asukkaille. Näistä on hyvä olla asemakaavassa varausmerkintä ja määräys lajittelupisteen sijoittamisesta siten, että sen läheisyyteen pääsee helposti ja turvallisesti jätteenkeräyskalustolla. Usein käytössä on nosturilla tyhjennettävät jäteastiat, jolloin on otettava huomioon puut, ilmalinjat ja valaisinpylväät. Alueen korttelinumerointi on aiemman asemakaavoituksen myötä erikoinen. Yhdellä korttelilla on kaksi korttelin numeroa 54 ja 20. Ristiriitainen korttelinumerointi ei saa jäädä alueelle pysyväksi ja se tulee korjata. Tekninen lautakunta Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, minkä perusteella maanomistajalla on velvollisuus osallistua kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Suisto Kiinteistöt Oy:n kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisin periaattein. Asemakaavan selostus

15 15 Varsinais-Suomen ELY-keskus Yleistä ELY-keskus näkee tarpeellisena täydentää kaavan vaikutusarvioita osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. OAS:ssa todetaan, että asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen kaupalliset, kaupunkikuvalliset, toiminnalliset, ympäristölliset ja liikenteelliset vaikutukset. Liikenteellisiä vaikutuksia selvitetään alueen sisäisten yhteyksien, liittymäliikenteen, saavutettavuuden, kevyenliikenteen järjestelyjen ja pysäköinnin osalta. Rakennushankkeen osalta arvioidaan toiminallinen toteuttamiskelpoisuus ja hulevesijärjestelmän toimivuus ja riittävyys. Melu ja tärinä ELY-keskus toistaa näkemyksensä melu- ja tärinäselvitysten tarpeesta ja toteaa, että asemakaavaan kuuluvia vaikutusarvioita ei voi siirtää uudisrakennusten suunnittelussa tehtäväksi. ELY-keskus huomauttaa lisäksi tarpeesta kuulla Väylävirastoa. Pilaantuneet maat ELY-keskus katsoi kaavan valmisteluaineistosta antamassaan lausunnossa, että koska kaavaalueella sijaitsee kohde, jota koskee MATTI-järjestelmässä merkintä arvioitava/puhdistettava sekä maankäyttörajoite, on alue kunnostettava ympäristönsuojelulain 133 :n vaatimusten mukaisesti ennen asemakaavan hyväksymistä ja pilaantuneen maaperän puhdistamisessa on noudatettava YSL 136 :n mukaista ilmoitusmenettelyä. ELY-keskukselle ei ole toistaiseksi tehty ilmoitusta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ko. alueelle. Sen sijaan kaavamääräykseen on lisätty yleismääräys, jonka mukaan ennen rakennusluvan myöntämistä on maaperä kunnostettava ympäristönsuojelulain 133 :n vaatimusten mukaisesti. Mikäli pilaantuneen maaperän kunnostusta ei tehdä ennen kaavan hyväksymistä, suosittelee ELYkeskus kaavakartalle lisättäväksi saa -merkinnän, jonka selityksenä on Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pilaantunut maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Suositeltavinta on, että puhdistettavat/kunnostettavat kohteet kunnostettaisiin aina jo ennen asemakaavan hyväksymistä. Lisäksi kaava-alueella olevien rakennusten purkutyön tai rakennustöiden yhteydessä on rakennusten alapuolisen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve selvitettävä. Liikenne Liikenteen osalta ei ole erityistä huomautettavaa, mutta ELY-keskus kiinnittää huomiota vielä seuraaviin suunnittelukysymyksiin. Alueen sisäisiä kulkuyhteyksiä (mm. erikoiskuljetustarpeiden osalta) sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä on hyvä tarkastella kaavaselostuksessa ja varmistaa yhteyksien käyttömahdollisuudet ja turvallisuus. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kadulta tontille ja tontin sisäisesti on syytä tarkastella autoliikenteen tapaan, kuten mistä pyöräilijä ja kävelijä tulee tontille ja mitä reittiä kulkija jatkaa joko ovelle tai pyöräpysäköintiin. Asemakaavassa tai havainnekuvassa ei näy pyöräilyn yhteyksiä eikä pyöräpysäköintipaikkoja. Pysäköintialueella liikkuvien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden takaamiseksi jo kaavoitusvaiheessa kannattaa pohtia miten yhteydet toteutetaan niin, että ne erottuvat pysäköintikentästä riittävän hyvin. Pyöräpysäköinnin sijoittelulla tontilla vaikutetaan suuresti pyöräilijöiden reitteihin. Pyöräpysäköinnin on hyvä sijaita lähellä sisäänkäyntiä ja sinne on liikenteen Asemakaavan selostus

16 16 turvallisuuden kannalta edullista suunnitella hyvät ja johdonmukaiset yhteydet, jotka risteävät autoliikenteen kanssa mahdollisimman vähän. Toisaalta on hyvä muistaa, että mikäli tontille toteutetaan vain jalkakäytäviä, pyöräilijän paikka on ajoradalla ja yhteydet kadun varren jalankulkuja pyöräteille tulisi miettiä sen perusteella. Keskustamaisilla alueilla, joilla on paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, asemakaavoissa olisi hyvä esittää myös pyöräpysäköinnin rakentamisvelvoite autopaikkojen määrän lisäksi: mm. Väyläviraston ohjeita 18/2020: Pyöräliikenteen suunnittelu, s.194 ( Pori Energia Oy / Energiapalvelut Kaavamuutosalueella kulkee kaukolämpöjohto. Kaavamuutoksen toteuttamisessa on huomioitava kaukolämpöjohtojen mahdollinen siirto ja olemassa olevat talojohdot. Pori Energia Oy perii siirrosta aiheutuneet kustannukset. Alueelle rakennettaviin kiinteistöihin on saatavilla kaukolämpö. Pori Energian energiapalvelut- yksiköllä ei ole muuta huomauttamista otsikossa mainittuun asemakaavan muutosehdotukseen. Pori Energia Sähköverkot Oy Pori Energia Sähköverkot Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen. Rakentamisen johdosta siirrettävien Pori Energia Sähköverkot Oy:n (PESV) komponenttien kustannukset kohdistetaan siirron tarvitsijan maksettavaksi. Kaavassa tulee noudattaa PESV:n ja STM:n varoetäisyyksiä sähkölinjojen osalta, sekä sähköverkkojen johtoalueen lunastusetäisyyksiä. Kaavan tulee mahdollistaa sähkönjakelun vaatimien komponenttien sijoittamisen sähkönjakelun kannalta optimaalisiin paikkoihin (muuntamot, jakokaapit ja kaapelit jne.). Porin Vesi Ei huomautettavaa Satakunnan pelastuslaitos Ei huomautettavaa Satakuntaliitto Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n mukaan maakuntakaava ei ole voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Porin kaupungin Karjarannan (21.) kaupunginosan korttelia 20 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen suunnittelualueella on voimassa Porin Kantakaupungin yleiskaava 2025, joten maakuntakaava ei ole alueella voimassa. Karjarannan (21.) kaupunginosan korttelia 20 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen suunnittelualue on osoitettu Porin Kantakaupungin yleiskaavassa 2025 moninaiskäyttöalueeksi, joka merkinnän kuvauksen mukaan mahdollistaa teollisen toiminnan päättymisen jälkeen alueen käytön suunnittelun palvelua, hallintoa, asumista ja virkistystä varten. Yleiskaavallinen ohjaus käyttötarkoituksen suhteen on melko väljä. Asemakaavan muutoksen vaikutusten arviointia olisi hyvä vielä täydentää alueen lähiympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta. Asemakaavan muutoksessa Asemakaavan selostus

17 17 on osoitettu liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan yksikön (KL-19). Korttelialueen rakennusoikeus on 3000 krs-m2. Satakuntaliiton käsityksen mukaan Porin Kantakaupungin yleiskaavaa 2025 laadittaessa ei ole otettu kantaa kaupan mitoitukseen. Porin kaupungin Karjarannan (21.) kaupunginosan korttelia 20 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen kaavaselostuksesta ei käy ilmi, että asemakaavan muutostyötä varten olisi toistaiseksi laadittu kauppaa koskevaa selvitystä. Satakuntaliiton näkemyksen mukaan Porin kaupunginkaupan rakennetta ja mitoitusta tulisi tarkentaa maakuntakaavan vyöhykeperiaatetta tarkemmin ja kaupan ratkaisuja tulisi tarkastella yleiskaavatasolla asemakaavan muutoksen suunnittelualuetta laajemmalla alueella nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Kaupan selvitys asemakaavan muutoksen pohjaksi tuottaisi tietoa olemassa olevasta kaupan palveluverkosta, kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista Porissa. Porin kaupan palveluverkkoselvitys palvelisi kaupanhankkeita ja mahdollistaisi kaupan palveluverkon vaikutusten arvioinnin asemakaavan muutoksessa. Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 varten laaditun Satakunnan Kaupan palveluverkkoselvityksenmukaisesti merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on Satakunnassa kaikkien kaupan laatujen osalta 4000 krs-m2 lukuun ottamatta päivittäistavarakauppaa ja erikoiskauppaa, jossa Porissa alarajana on 5000 krs-m2 ja tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, jonka osalta on alaraja Porin keskustaajaman alueella krs-m2. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on osoitettu tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeitä, joille voi sijoittaa tilaa vaativan kaupan seudullisesti merkittäviä yksiköitä. Kaavassa on myös esitetty Satakunnan kaupan mitoitus, jossa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolisenmerkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksiköiden alueiden (KM, km) ja tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeiden vähittäiskaupan (km) yhteenlasketun kerrosalan enimmäismitoitusvuonna 2035 on Porissa krs-m2 (enimmäismitoitus sisältää kaiken kaupan kerrosalan). Satakuntaliitto kiinnittää huomiota myös Karjarannan (21.) kaupunginosan korttelia 20 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen ehdotuksessa liikenteellisiin ratkaisuihin ja erityisesti liikenteentoimivuuteen ja turvallisuuteen. Korttelin 20 eteläpuolelle Karjarannantielle on osoitettu erikoiskuljetuksille tarkoitettu ajoneuvoliittymä, jota ei saa käyttää tavallisena tonttiliittymänä. Karjarannantie on vilkkaasti liikennöity väylä, jonka varrella kulkee myös kevyen liikenteen väylä. Ajoneuvoliittymä sijoittuu myös varsin lähelle Rauhanpuiston risteystä. Satakuntaliitto esittää harkittavaksi erikoiskuljetuksille tarkoitetun ajoneuvoliittymän sijoittamista Lestikadun puolelle. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulisi harkita korttelialueen jäsennöintiä istutuksilla ja pysäköintialueilla ja Lestikadulle sijoittuvan marketin tonttiliittymän ohjaamista etäämmälle Karjarannantien risteysalueesta toimivan ja turvallisen kevyenliikenteen ja ajoneuvoliikenteen varmistamiseksi. Asemakaavan muutoksen selostusta tulisi täydentää kaavan toteuttamisen ja ajoituksen osalta suhteessa kaavan yleismääräykseen, jonka mukaan uusia rakennuspaikkoja ei saa ottaa käyttöön en- Asemakaavan selostus

18 18 nen kuin tulvasuojelun kokonaisjärjestely asemakaava-alueella on toteutettu tai tulvavahinkojenvaara rakennuspaikalla on muilla toimenpiteillä poistettu. Kaavoituksen vastine Rakennuslupavaiheessa varmistetaan että jätteenkeräyskaluston sekä lajittelupisteen käyttäjien toiminta alueella on turvallista eikä aiheuta häiriötä korttelialueen muulle liikenteelle ja toiminnoille. Ristiriitainen korttelinumerointi korjataan erillisellä kaavamuutoksella / KH:n päätöksellä, eikä sitä käsitellä tässä kaavamuutoksessa. Asemakaavassa , hyväksytty (Biltema) on käytetty päärata-alueeseen kiinni sijoittuvaan asemakaavan muutosalueeseen kaavamääräystä: Rakentamisessa on huomioitava valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot asuin-, liike- ja toimistohuoneille sekä raideliikenteen aiheuttaman haitallisen tärinän riskit rakennuksille. Rakennusten suunnittelun on perustuttava rakennuspaikalla tehtyjen maaperä-, melu- ja tärinäselvitysten edellyttämiin rakenneratkaisuihin. Tämä kaavamääräys on hyväksytetty ehdotusvaiheessa Väylävirastolla. Tämän kaavamuutoksen suunnittelualueen rakennusala sijoittuu noin 80 m etäisyydelle rautatien keskilinjasta. Suunnittelualueen ja radan väliin sijoittuu leveä Karjarannantien pääkatu ja valmiiksi rakentunut ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (TYV). Tällä kohtaa kaupunkia olemassa oleva rakennuskanta sijoittuu hyvin lähelle radan keskilinjaa paikoitellen alle 10m etäisyydelle radasta. Kantakaupungin yleiskaavassa2025 suunnittelualue sijoittuu moninaiskäyttöalueelle (P-1). Alueen teollisen toiminnan loppuessa tulevaa käyttöä tutkitaan entisen ohella palvelua, hallintoa, asumista ja virkistystä varten. Aluetta koskevia suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon alueen käytön soveltuminen rantamaisemaan, teollisuudesta vapautuvien tilojen käyttö ja alueen ympäristöhygieniset olosuhteet. Suunnittelualueella on myös kaavamerkintä! : Terveyshaitan poistamistarve. Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ennen alueen asemakaavoitusta tai rakentamista. Karjarannan alue on asemakaavoituksen myötä muuttumassa teollisuusalueesta kokonaisuudessaan asuinalueeksi. Karjarannan 21. kaupunginosa muutos teollisuusalueesta asuinalueeksi on alkanut 2000-luvun vaihteessa Hankkijan ja Teurastamon alueen asemakaavamuutoksilla. Kehitys jatkuu edelleen samansuuntaisena kohti Karjarannan kaupunginosan läntistä reunaa, missä vastaan tulee pientaloalue, missä järjestettiin Porin asuntomessut vuonna Kaava-alueen kaikissa asemakaavan muutoksissa teollisuusalueesta asuntoalueeksi on ollut yleinen kaavamääräys: Ennen pohjarakennustöiden aloittamista on tutkittava maaperän pilaantuneisuus ja tehtävä tarvittavat maamassojen vaihdot. Kyseinen toimintapa ei ole aiheuttanut ongelmia alueen rakentumiselle turvallisesti ja terveellisesti. Asemakaavan selostus

19 19 Määräyksen toteutumista varmistetaan kaupungin rakennusvalvonnan lupamenettelyllä ja valvonnalla. Korvataan kaavakartan määräys: Ennen rakennusluvan myöntämistä on maaperä kunnostettava ympäristönsuojelulain 133 :n vaatimusten mukaisesti kaupungin yleisessä käytössä olevaan Ennen pohjarakennustöiden aloittamista on tutkittava maaperän pilaantuneisuus ja tehtävä tarvittavat maamassojen vaihdot.. Kaavamääräys: Polkupyörille on osoitettava riittävä määrä paikkoja ja ne on sijoitettava sisäänkäynnin läheisyyteen muutetaan muotoon: Polkupyörille on osoitettava 2,5 paikkaa / 100 k- m2 sisäänkäynnin läheisyyteen ja niihin on osoitettava turvalliset ja johdonmukaiset yhteydet. KL-19-kaavamäärykseen lisätään seuraava lause: Liikerakennusten korttelialue, jonka rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 2500 k-m² päivittäistavarakauppaa varten. Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöön soveltuvia työtiloja sekä pääkäyttötarkoitusta tukevia toimisto-, varasto-, teknisiä- ja muita aputiloja. Maakuntakaavan osalta lisätään maininta, ettei se ole muutosalueella voimassa vaan Porin Kantakaupungin yleiskaava 2025 on ohjeena asemakaavaa muuttaessa. Kantakaupungin yleiskaavassa 2025 suunnittelualue sijoittuu moninaiskäyttöalueelle (P-1). Alueen teollisen toiminnan loppuessa tulevaa käyttöä tutkitaan entisen ohella palvelua, hallintoa, asumista ja virkistystä varten. Aluetta koskevia suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon alueen käytön soveltuminen rantamaisemaan, teollisuudesta vapautuvien tilojen käyttö ja alueen ympäristöhygieniset olosuhteet. Karjarannan alue on asemakaavoituksen myötä muuttumassa teollisuusalueesta kokonaisuudessaan asuinalueeksi. Karjarannan 21. kaupunginosa muutos teollisuusalueesta asuinalueeksi on alkanut 2000-luvun vaihteessa Hankkijan ja Teurastamon alueen asemakaavamuutoksilla. Kehitys jatkuu edelleen samansuuntaisena kohti Karjarannan kaupunginosan läntistä reunaa, missä vastaan tulee pientaloalue, missä järjestettiin Porin asuntomessut vuonna Tammikuussa 2021 Karjarannan kaupunginosassa asui yhteensä 1759 henkilöä. Koko Karjarannan kaupunginosan muutosvaiheen ajan asukaskyselyjen tärkeimpänä kehitystoiveena on ollut päivittäistavarakaupan saaminen Karjarannan kaupunginosaan, joka tällä hetkellä puuttuu. Asuntomessualueelle osoitettiin päivittäistavarakaupan korttelialue, mutta sen sijainti kaupunginosan reuna-alueelle ei ole ollut houkutteleva kaupan alan toimijoille. Kyseinen tontti onkin varattu nykytilanteessa erilaiseen yrityskäyttöön hallialan yrittäjälle. Tämä asemakaavan muutoksessa osoitettu alue, päivittäistavaran myymälää varten, on etsitty yhteistyössä kaupan alan toimijan ja kaupungin eri hallinonalojen asiantuntijoiden kanssa. Kaavamuutoksessa muodostuva tontti sijoittuu Karjarannan asuinalueen keskelle hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Karjarannantie on pääsisääntuloväylä kaupungin keskustaan lännen suunnasta. Myös kevyenliikenteen yhteydet kaupunginosan eri alueilta kaupan tontille on järjestettävissä sujuviksi ja turvallisiksi. Asemakaavan selostus

20 20 Erikoiskuljetuksille tarkoitettu ajoneuvoliittymä on tarkoitus käyttää hyvin harvoin, ja se tulee palvelemaan pohjoispuolen teollisuuskiinteistön tarpeita. Lestikatu on todettu liian kapeaksi näille, harvoin tapahtuville erikoiskuljetuksille. Muu liikenne estetään puomein tai vastaavin järjestelyin. Kaavasuunnittelussa on mukana alan asiantuntijat Porin kaupungin liikennesuunnittelusta. Kaavakarttaan on jatkettu liittymäkieltoviivaa risteysalueelta Lestikadun suuntaisena lausunnon johdosta. Maankäyttösopimus Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , 65 esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan muutoksen käsittelyn yhteydessä, että Suisto Kiinteistöt Oy:n kanssa allekirjoitetaan maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti. Tekninen lautakunta edelleen esittää, että Suisto Kiinteistöt Oy:n kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen yhteydessä Asemakaavan tavoitteet Suunnittelukohde sijoittuu yleiskaavassa moninaiskäyttöalueelle, jota tulee kehittää alueen teollisen toiminnan loputtua. Suunniteltu K-Supermarket tukee tätä tavoitetta ja parantaa alueen palvelutarjontaa. Kaavanmuutoksella muutetaan tontin asemakaavaa K-Supermarketia varten. Kaupungin asettamat tavoitteet liittyvät toimivan, tarkoituksenmukaisen ja alueen elinvoimaisuutta lisäävän kaavaratkaisun löytymiseen. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksessa muodostuu yksi liikerakennusten korttelialue (KL-19), jolle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan yksikön. Lisäksi muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-25) sekä katualuetta Karjarannantie (osa) Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,64 ha. Kaavamuutoksella KL-19 -korttelialueelle haetaan rakennusoikeutta 3000 k-m 2 päivittäistavarakaupan yksikköä varten, joka tarkoittaa tehokkuuslukua n. e=0,3 tontin ollessa n m 2. Lisäksi muodostuu T-25 -korttelialuetta 5340 m 2. Tämän alueen tehokkuusluku on voimassa olevan kaavan mukaisesti e=0,5. Katualueen pinta-ala on 1045 m². Asemakaavan selostus

21 21 Autopaikkoja tulee KL-19 -korttelialueelle osoittaa 1ap/20 kerrosalaneliömetriä kohti. T-25 - korttelialueelle on varattava vähintään yksi autopaikka kutakin alkavaa kolmea työntekijää kohti Aluevaraukset Korttelialueet KL-19 Liikerakennusten korttelialue, jonka rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 2500 k-m² päivittäistavarakauppaa varten. Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöön soveltuvia työtiloja sekä pääkäyttötarkoitusta tukevia toimisto-, varasto-, teknisiä- ja muita aputiloja. Korttelin kokonaisrakennusoikeus on 3000 k-m2. Korttelialueelle saa sallittua rakennusoikeutta ylittäen rakentaa keräily- ja pyöräkatoksia. Korttelialueella on rakennettava yksi autopaikka kutakin 20 kerrosalaneliömetriä (k-m²) kohti. Polkupyörille on osoitettava 2,5 paikkaa / 100 k-m2 sisäänkäynnin läheisyyteen ja niihin on osoitettava turvalliset ja johdonmukaiset yhteydet. Julkisivumateriaalivalinnoissa tulee huomioida alueen teollisuushistoria, ja käyttää alueen historiaan viittaavia materiaaleja. Alueen viherrakentamiseen sekä hulevesien viivyttämiseen ja imeyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tontilla on oltava imeytys- ja viivytystilavuutta 1m3/100 tonttineliötä. Hulevedet tulee käsitellä korttelialueen puolella. T-25 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enintään 9m korkeita teollisuus- ja varastorakennuksia tarpeellisine huolto- ja konttoritiloineen sekä enintään yksi toiminnalle välttämätön asunto. Rakennusten etäisyys tontin rajasta on oltava vähintään 5m. Tontille on varattava vähintään yksi autopaikka kutakin alkavaa kolmea työpaikkaa kohti Muut määräykset Yleiset määräykset Rakentamisessa on huomioitava valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot asuin-, liike- ja toimistohuoneille sekä raideliikenteen aiheuttaman haitallisen tärinän riskit rakennuksille. Rakennusten suunnittelun on perustuttava rakennuspaikalla tehtyjen maaperä-, melu- ja tärinäselvitysten edellyttämiin rakenneratkaisuihin. Uudisrakennusten tulvaherkkien rakenteiden tulee olla vähintään N tasossa. Alueen rakentamisessa pitää tulvavaara ottaa huomioon. Uusia rakennuspaikkoja ei saa ottaa käyttöön ennen kuin tulvasuojelun kokonaisjärjestely asemakaava-alueella on toteutettu tai tulvavahinkojen vaara rakennuspaikalla on muilla toimenpiteillä poistettu. Asemakaavan selostus

22 22 Ennen pohjarakennustöiden aloittamista on tutkittava maaperän pilaantuneisuus ja tehtävä tarvittavat maamassojen vaihdot Kaavan vaikutukset Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen toiminnalliset, ympäristölliset ja liikenteelliset vaikutukset. Liikenteellisistä vaikutuksia selvitetään alueen sisäisien yhteyksien, liittymäliikenteen, saavutettavuuden, kevyenliikenteen järjestelyjen ja pysäköinnin osalta. Rakennushankkeen osalta arvioidaan sen toiminnallinen toteuttamiskelpoisuus ja hulevesijärjestelmän toimivuus ja riittävyys Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijaitsee keskeisesti suhteessa asumiseen, työpaikkoihin, liikenneverkkoon sekä muihin yksityisiin ja julkisiin palveluihin. Karjaranta on kehittyvä alue, jonka asukas- ja toimijamäärä lisääntyy alueen muuttuessa teollisuusalueesta palvelu-, hallinto-, asumis- ja virkistysalueeksi yleiskaavan mukaisesti. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Liikenne Vuonna 2016 tehdyn laskennan mukaan Karjarannantiellä ajoi Rauhanpuiston kohdalla autoa / vrk. Vastaava määrä Rauhanpuisto osalta Karjarannantien kohdalla oli 7080 autoa / vrk. Karjarannantien katualuetta levennetään tulevia liikennejärjestelyjä varten. Palvelut ja työpaikat Asemakaavamuutos luo toteutuessaan alueelle uusia kaupan palveluita. Asemakaavan toteuttamisen myötä syntyy uusia ja työpaikkoja sekä rakennusvaiheessa että toimintavaiheessa. Maisemakuva Kaupunkikuvallisesti liiketilarakennukset isoine pysäköintialueineen saattavat olla haastavia. Suurissa rakennusmassoissa rakennussuunnittelun ja massoittelun merkitys kaupunkikuvan kannalta korostuu. Suunnittelualueen ympäristö muodostuu eri aikoina rakennetuista tuotanto-ja varastorakennuksista. Koko alue tulee aikanaan muuttumaan asuin- ja palvelualueeksi. Siinä muutoksessa kaupan palvelut ovat keskeisessä roolissa alueen houkuttelevuudessa. Liikerakennuksen maisemalliset vaikutukset parannetaan huolellisella rakennussuunnittelulla ja vihermassan lisäämisellä. Muutosalue on tällä hetkellä muutoksenalainen, hieman hajanainen osa kaupunkia. Alueen täydennysrakentaminen parantaa sen kaupunkirakennetta ja tarjonnan parantumisella on myönteisiä vaikutuksia alueeseen. Tekninen huolto Muutosalue on liitettävissä oleviin vesi- ja viemäriverkostoihin sekä kaukolämpöön. Hulevedet Alueen viherrakentamiseen sekä hulevesien viivyttämiseen ja imeyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tontilla on oltava imeytys- ja viivytystilavuutta 1m3/100 tonttineliötä. Asemakaavan selostus

23 23 Ympäristön häiriötekijät Yleiskaavan mukaisesti alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava alueen asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa. Alue kuuluu myös tulvariskialueeseen, mikä tulee ottaa huomioon suunnittelussa Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset on esitetty kaavaselostuksen liitteessä Nimistö Suunnittelualueelle ei synny uutta nimistöä. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavanmuutoksen alueelle on tehty alustava tontinkäyttöluonnos Toteuttaminen ja ajoitus Kaavamuutoksen mukaiset hankkeet on mahdollista toteuttaa, kun asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi. Alustavaa rakennussuunnittelua laaditaan kaavamuutostyön yhteydessä. Uusia rakennuspaikkoja ei saa ottaa käyttöön ennen kuin tulvasuojelun kokonaisjärjestely asemakaava-alueella on toteutettu tai tulvavahinkojenvaara rakennuspaikalla on muilla toimenpiteillä poistettu Toteutuksen seuranta Toteutusta ohjataan kaupunkisuunnittelun, teknisen toimialan ja rakennusvalvontayksikön neuvonnalla ja valvonnalla. Asemakaavaselostus on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Porissa Risto Reipas kaupunkisuunnittelupäällikkö Asemakaavan selostus

24 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 609 Pori Täyttämispvm Kaavan nimi Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 20 (osa) asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,6401 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,6401 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 1, , ,35 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 1, , ,30 1, T yhteensä 0, , ,50-1, V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,1045 6,4 0,1045 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

25 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 1, , ,35 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 1, , ,30 1, KL 1, , ,30 1, T yhteensä 0, , ,50-1, T 0, , ,50 0, TTV6-1, V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,1045 6,4 0,1045 Kadut 0, ,0 0,1045 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

26 AO-117 P5021 KOEPUISTO Koepuisto II et-en 10 VP e=0.35 1ap/70m² 9 II KONEISTAJANKATU II 5 II 1 A tu-al II 55 II e=0.5 1ap/as 35 dba 3 K AO-117 e=0.5 1ap/as dba t 2,5 m t 2,5 m 35 dba Kellarikuja 3 2 kt Koneistajankatu kt kt II Karjarannantie II II II HITSAAJANKATU Hitsaajankatu 54 PA-2 II e=0.35 1ap/70m² max t 2,5 m M KELLARIKUJA t 2,5 m t 2,5 m t 2,5 m M KARJARANNANTIE M501 T TV 6 e= T-8 e=1.0 1ap/100t, 200v, 70to 3as POISTUVA KAAVA M kp 3 RAUHANPUISTO lt kp Lestikatu 1: LESTIKATU II näk vlk k t kp-1 I kt Kaarihalli k k T 26 TV 20 6 e= LIITE dB III k II II kulku tontille VP 28 AJANTASA-ASEMAKAAVAOTE 1:2000

27 HITSAAJAN as dba 54 PA-2 II e=0.35 1ap/70m² t 2,5 m t 2,5 m t 2,5 m t 2,5 m M KL-19 II 3000 KARJARANNANTIE KARJARANNANTIE T-25 e= T TV 6 e=0.5 KARJARANTA p Lestikatu LESTIKATU II max :

28 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET- JA MERKINNÄT KL-19 Liikerakennusten korttelialue, jonka rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 2500 k-m² päivittäistavarakauppaa varten. Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöön soveltuvia työtiloja sekä pääkäyttötarkoitusta tukevia toimisto-, varasto-, teknisiä- ja muita aputiloja. Korttelialueelle saa sallittua rakennusoikeutta ylittäen rakentaa keräily- ja pyöräkatoksia. Korttelialueella on rakennettava yksi autopaikka kutakin 20 kerrosalaneliömetriä (k-m2) kohti. Polkupyörille on osoitettava 2,5 paikkaa/100 k-m2 sisäänkäynnin läheisyyteen ja niihin on osoitettava turvalliset ja johdonmukaiset yhteydet. Julkisivumateriaalivalinnoissa tulee huomioida alueen teollisuushistoria, ja käyttää alueen historiaan viittaavia materiaaleja. Alueen viherrakentamiseen sekä hulevesien viivyttämiseen ja imeyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tontilla on oltava imeytys- ja viivytystilavuutta 1m3/100 tonttineliötä. Hulevedet tulee käsitellä korttelialueen puolella. T-25 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enintään 9m korkeita teollisuus- ja varastorakennuksia tarpeellisine huolto- ja konttoritiloineen sekä enintään yksi toiminnalle välttämätön asunto. Rakennusten etäisyys tontin rajasta on oltava vähintään 5m. Tontille on varattava vähintään yksi autopaikka kutakin alkavaa kolmea työpaikkaa kohti. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja. 37 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Ohjeellinen tontin raja. 21. Kaupunginosan numero. KARJARANTA Kaupunginosan nimi. 20 Korttelin numero. KARJARANNANTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. II e=0.5 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan

29 Rakennusala. Istutettava alueen osa. Säilytettävä/istutettava puurivi. Katu. p-2 Pysäköimispaikka, joka on jäsennöitävä puu- ja pensasistutuksin. Pysäköimispaikoilla tulee suosia vettä läpäiseviä pintamateriaaleja. Erikoiskuljetuksille tarkoitetun ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. Liittymää ei saa käyttää tavallisena tonttiliittymänä, henkilöauto- ja jakeluautoliikenne tulee osoittaa Lestikadulta. Ajo tontin rajan yli sallittava. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Rakentamisessa on huomioitava valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot asuin-, liike- ja toimistohuoneille sekä raideliikenteen aiheuttaman haitallisen tärinän riskit rakennuksille. Rakennusten suunnittelun on perustuttava rakennuspaikalla tehtyjen maaperä-, melu- ja tärinäselvitysten edellyttämiin rakenneratkaisuihin. Uudisrakennusten tulvaherkkien rakenteiden tulee olla vähintään N tasossa. Alueen rakentamisessa pitää tulvavaara ottaa huomioon. Uusia rakennuspaikkoja ei saa ottaa käyttöön ennen kuin tulvasuojelun kokonaisjärjestely asemakaava-alueella on toteutettu tai tulvavahinkojen vaara rakennuspaikalla on muilla toimenpiteillä poistettu. Ennen pohjarakennustöiden aloittamista on tutkittava maaperän pilaantuneisuus ja tehtävä tarvittavat maamassojen vaihdot.

30 ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE PORIN KAUPUNGIN KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA: 20 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU PORIN KAUPUNGIN KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELI: 20 (OSA) KATU: KARJARANNANTIE (OSA) TONTTIJAON MUUTOKSELLA MUODOSTUU PORIN KAUPUNGIN KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 20 TONTIT 37 JA 38 Tähän asemakaavakarttaan liittyy asemakaavan selostus ja tonttijako. Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. Käsittelyt: Aloituspvm MRL65 näht.päät Luonnos näht Muutettu MRL 63 oas Kh näht MRL65 näht PORIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Suunnittelija Suunn.avustaja Schauman Arkkitehdit O Tia Koponen Kaavatunnus Säil.nro Pvm Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen Pohjakartta on JHS mukainen. Koordinaattijärjestelmä ETRS GK-22 Korkeusjärjestelmä N2000 Pvm Tarkastanut Apulaiskaupungingeodeetti Teemu Salonen

31 PORIN KAUPUNKI KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 20 (OSA) KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1740 (KSM KARJARANTA) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat, osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön eri vaiheissa tarvittaessa. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Porin kaupunkisuunnittelu , Asemakaavan tunnus 1740 päivitetty , Asemakaavan diaari PRIDno

32 Kaupunkisuunnittelu Sisällysluettelo 1. OSOITE ALOITE SUUNNITTELUALUE Selvitys suunnittelualueen oloista LÄHTÖTIEDOT... 4 Kunnallistekniikka SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET OSALLISET VUOROVAIKUTUS JA AIKATAULU Vireilletulo ja luonnosvaihe Ehdotusvaihe Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen Arvioitu aikataulu sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät Kaavamuutoksen arvioitu aikataulu Osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmät PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Yrjönkatu 6 B (palvelupiste Porina), Pori / PL 95, Pori Y-tunnus Puhelin (02) / vaihde

33 3/10 1. OSOITE Lestikatu 5-7, PORI 2. ALOITE Asemakaavamuutos laaditaan Suisto kiinteistöt Oy:n päivätyn hakemuksen johdosta. 3. SUUNNITTELUALUE 3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Kaava-alueen pinta-ala on n. 1,64 ha. Alue on tasaista, entistä teollisuusaluetta. Alue rajautuu Porin Karjarannan asuntomessualueelle, missä asuntomessut pidettiin vuonna Maaperä suunnittelualueella on karkeaa Hietaa (KHt) RT. Kuva: suunnittelualue ilmakuvissa (Karttapaikka.fi) Suunnittelualue Suunnittelualue sijoittuu Karjarannan kaupunginosaan Karjarannantien ja Lestikadun risteyksen tuntumaan n. 1 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

34 4/10 4. LÄHTÖTIEDOT Maakuntakaava Satakunnan Maakuntakaavassa (YM vahv , lainvoimainen KHO:n päätöksellä , tarkistettu ) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä, pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Suunnittelumääräys Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueidenkäyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja -kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin, kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia. Jollei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta, merkitykseltään paikallinen kaupan suuryksikkö on Porissa kooltaan alle 5000 k-m2 ja muissa kunnissa alle 3000 k- m2. Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen ja ostovoiman kasvun perusteella. Ote maakuntakaavasta Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt energiantuotantoon painottuvan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

35 5/10 Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat; turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Voimaan tullessaan Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kanssa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon. Vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaihe, ote koskien kauppaa: Kauppa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetut tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeet sekä kaupan sijainti ja mitoitus perustuvat vaihemaakuntakaavoitusta varten laadittuun Satakunnan kaupan palveluverkkoselvitykseen50, (FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, ), kaupan palveluverkkoselvityksen päivitykseen51 (FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, ) sekä Huittisten kaupan mitoituksen erillistarkasteluun (FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, ). Myös vaihemaakuntakaavassa muutosalue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Yleiskaava Kantakaupungin yleiskaavassa 2025 (KV ) suunnittelualue on osoitettu moninaiskäyttöalueeksi (P-1). Alueen teollisen toiminnan loppuessa tulevaa käyttöä tutkitaan entisen ohella palvelua, hallintoa, asumista ja virkistystä varten. Aluetta koskevia suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon alueen käytön soveltuminen rantamaisemaan, teollisuudesta vapautuvien tilojen käyttö ja alueen ympäristöhygieniset olosuhteet. Alueella on aluevaraus, jonka suunnitteluvaiheessa on arvioitava turvallisuusriskit (/tu-ri). Lisäksi alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ennen alueen asemakaavoitusta tai rakentamista. Ote yleiskaavasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

36 6/10 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa asemakaava , joka on vahvistettu Ajantasa-asemakaavassa kaavamuutosalue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enintään 9 m korkeita teollisuus- ja varastorakennuksia tarpeellisine huolto- ja konttoritiloineen sekä enintään yksi laitoksen toiminnalle välttämätön asunto. Rakennusten etäisyys tontin rajasta on oltava vähintään 5 m. Tontille on varattava vähintään yksi autopaikka kutakin alkavaa kolmea työntekijää kohti (TTV6). Ote ajantasa-asemakaavasta Pohjakartta Alueen pohjakartta MK 1:1000 on Porin kaupungin mittaustoimen laatima. Pohjakartta on JHS mukainen. Rakennusjärjestys Porin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tullut voimaan Tonttijako- ja rekisteri Tonttijako 8432 on tullut voimaan Tontin kiinteistötunnus on Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

37 7/10 Kunnallistekniikka Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä (Karjarannantiellä ja Lestikadulla) on teknisen huollon verkostot kattavasti rakennettuna. Rakennuspaikka on liitettävissä kunnalliseen vesi-, viemäri-, ja hulevesijärjestelmiin, sekä lisäksi kaukolämpöön. Nykyinen kunnallistekninen verkosto 5. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Asemakaavanmuutoksen tarkoitus on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että se mahdollistaa K- supermarketin rakentamisen alueelle. K-supermarketille on tarkoitus kaavoittaa n m2:n tontti. Tähän tarkoitukseen osoitetaan osa tontista 37 sekä lisäksi osia tonteista 2 ja 4. Jäljelle jäävät osat näistä tonteista osoitetaan edelleen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T- 25) sekä katualueeksi Karjarannantie (osa). Kaupungin asettamat tavoitteet liittyvät toimivan, tarkoituksenmukaisen ja alueen elinvoimaisuutta lisäävän kaavaratkaisun löytymiseen. Suunnittelukohde sijoittuu yleiskaavassa moninaiskäyttöalueelle, jota tulee kehittää alueen teollisen toiminnan loputtua. Suunniteltu K-Supermarket tukee tätä tavoitetta ja parantaa alueen palvelutarjontaa. Lisäksi kaupungin tavoitteena on varata lisätilaa Karjarannan tulevia liikennejärjestelyjä varten. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen kaupalliset, kaupunkikuvalliset, toiminnalliset, ympäristölliset ja liikenteelliset vaikutukset. Liikenteellisistä vaikutuksia selvitetään alueen sisäisien yhteyksien, liittymäliikenteen, saavutettavuuden, kevyenliikenteen järjestelyjen ja pysäköinnin osalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI 2490/10.02.03/2015 VP 58 /3.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUULIKYLÄ (78.) KAUPUNGINOSA, PIENTALOALUEEN LAAJENNUS 1. ASEMAKAAVA 609 1653 1. OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Keisarinviitantien,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/1239/2016 VP 18/26.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJARANTA 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 58 ASEMAKAAVAN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/433/2015 VP 31/28.5.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIINAHARJAN 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1663 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/910/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIT 33-36 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1645 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/856/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 13.5.2014, tark. 6.6.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RIIHIKEDON (9.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 38 TONTTEJA 10 JA 15 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609

Lisätiedot

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Kaavaselostus KAUPUNKISUUNNITTELU Ak01907 HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.3.2019 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 714/2018 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Selostus liittyy 25.10.2018 päivättyyn kaavakarttaan Rukan asemakaavan vähäisen osan kumoamisessa käsitellään Moisasensuontien ja Huttulammentien

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak 009037) Koskee Iisvedentien maantiealuetta (Suonenjoki-Vesanto maantie 545, kiinteistötunnus 778-895- 0-545) Lentokentän teollisuusalueen ja Iisveden teollisuusalueen

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 12.5.2014 12.5.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Haukiputaan kaupunginosan korttelin 2607 tonttia 2 ja katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Koulukuja 4) Kaavatunnus 564-2211

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2231/2016 VP 2/2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HARMAALINNAN (40.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIEN 75 JA 77 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1691 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis-

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/317/2017 VP 2/2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORMESTARINLUODON 53. KAUPUNGINOSAN MESSIPOJANPUISTOA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1692 ISOSANNAN PÄIVÄKOTI www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2014 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS - LUONNOS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS - LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS - LUONNOS KARTANON 41. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 3 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1672 Porin kaupunkisuunnittelu Asemakaavan tunnus 609 1672 Asemakaavan diaari PORI/2097/2015 Vireilletulo

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2798/2015/10.02.03 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIKKULAN (24.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1675 1. OSOITE Raumanjuovantie 2 28100 Pori 2. ALOITE Tactic

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Teollisuusalueen asemakaavan muutos

Teollisuusalueen asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA Teollisuusalueen asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P35521 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 1 (10) Sisällysluettelo 1 PERUS-

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / /

KAAVASELOSTUS / / / KAAVASELOSTUS 7.2.2011 / 31.3.2011 / 19.9.2011 / Siltakatu Kelhänkatu Suunnittelualueen sijainti 195. JÄMSÄN KAUPUNKI Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN JÄMSÄN KAUPUNGIN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/233/2015 VP 31/28.5.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOIVULAN 16. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 34 TONTTIA 2, TAMPEREENTIENPUISTO III JA KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1661 Maankäyttö-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/1039/2016 VP 34/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HERRALAHTI 14. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 22 TONTTI 1 (PUINNINTIE 15) JA PUISTON RUISHALME (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1686 Maankäyttö- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 KAAVASELOSTUS 2.4.2009 / 12.5.2009 / 2.7.2009 / 28.8.2009 Suunnittelualueen sijainti 1:10 549 Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 MÄNTYMÄKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN KYLÄTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/1505/2016 VP 30/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAHOLMA 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 39 TONTTI 20 (SIIKAKUJA 2) JA PUISTON UITTOPUISTO (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1684 Maankäyttö- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2442/2016 VP 37/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOTOMETSÄ 88. KAUPUNGINOSAN SUOJAVIHERALUEEN (OSA), MAA- JA METSÄTALOUSALUEEN (OSA), HATANPÄÄNTIEN (OSA) JA KOTOMETSÄNTIEN (OSA) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MIKKOLAN (46.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 4 TONTTIA 14 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (ITÄKESKUKSENKAARI)

MIKKOLAN (46.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 4 TONTTIA 14 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (ITÄKESKUKSENKAARI) PORIN KAUPUNKI MIKKOLAN (46.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 4 TONTTIA 14 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1703 (ITÄKESKUKSENKAARI) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dno PORI/792/2017 VP 20/2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO 41. KAUPUNGINOSAN MÄKIPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1701 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/1432/2016 VP 34/2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAKALANVAINIO 83. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 43 (KRAKANTIE 46) JA PUISTOALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN JA I ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Maantiealue VT 12 ja Sorvantien risteys ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 6. kaupunginosan tie- ja puistoaluetta kiinteistöistä 536-895-2-8, 536-425-5-202, 536-409-1-9

Lisätiedot

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo 118/10.02.03/2017 Khall 26.3.2018 62 Valtuusto 24.4.2018 9 Voimaantulo 16.8.2018 IITTI KAUSALA KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 1.12.2017 Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 17.11.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 4. PÖYLIÖVAARA KORTTELIT 4206, 7 13, 4214, 4215, 16 19, 27 31, 40 46, PUISTOT JA KADUT SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS LIINAHARJAN 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS LIINAHARJAN 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS LIINAHARJAN 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1663 Porin kaupunkisuunnittelu 3.11.2015 Asemakaavan tunnus 609 1663 Asemakaavan diaari Dnro KAUS/433/2015

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 25. kaupunginosan korttelin 5 tonttia 4 sekä katu- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 25. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

kaavatunnus AM2024 Dnro 2830/2008 Projektinro Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kaava tullut voimaan

kaavatunnus AM2024 Dnro 2830/2008 Projektinro Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kaava tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 6.5.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Koskikeskuksen kaupunginosan korttelin 5 sekä katu-, puisto- ja vesialuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Toivoniementie 1) kaavatunnus

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA TYÖNUMERO: 20601623 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 76 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 28.2.2018 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 8002 viereinen virkistysalue Ruokolammentie 2

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 8002 viereinen virkistysalue Ruokolammentie 2 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 8002 viereinen virkistysalue Ruokolammentie 2 Kuva 1 Viistokuva suunnittelualueesta KAAVASELOSTUS KAAVOITUS 2017 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos Marjapolku (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos Marjapolku (Villähde) Lahti.fi A-2760 Asemakaavan muutos 10.12.2018 Marjapolku (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2760 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10. päivänä joulukuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2760

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUTTUA, KORTTELI 635

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUTTUA, KORTTELI 635 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUTTUA, KORTTELI 635 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 635 osa puistosta VP ja osa katualueesta Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos. Ehdotus

Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos. Ehdotus Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 9.8.2017 KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys 9.8.2017

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot