voimaan Turun ja Porin työsuojelupiiri puhelin: (02) sähköposti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "voimaan 1.1.2003 Turun ja Porin työsuojelupiiri www.tyosuojelu.fi/tutsp puhelin: (02) 2715 777 sähköposti: turku.tsp@tsp.stm.vn.fi"

Transkriptio

1 voimaan Turun ja Porin työsuojelupiiri puhelin: (02) sähköposti: Turun ja Porin työsuojelupiiri 1

2 työturvallisuus on kiinteä osa työpaikan toimintaa yrityksen, yhteisön tai viranomaisen toimintaa johdetaan ja samalla johdetaan turvallisuutta työpaikan oma-aloitteinen turvallisuuden hallinta Turun ja Porin työsuojelupiiri 2

3 Turvallisuuspolitiikka päämäärät johdon sitoutuminen henkilöstö toteuttajana Organisointi järjestelmälliset toimintatavat vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen esimiehet turvallisuustyönjohtajina jatkuu Turun ja Porin työsuojelupiiri 3

4 Menetelmät vaara- ja haittatekijöiden (=riskien) arviointi osaamisen varmistaminen toimenpiteiden toteutus tiedottaminen seuranta jatkuva parantaminen Turun ja Porin työsuojelupiiri 4

5 Tarkoitus ja soveltamisala Työnantajan yleiset velvollisuudet Yhteistoiminta Työntekijän velvollisuudet ja oikeus työstä pidättäytymiseen Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset Erityiset työn teettämisen tilanteet Työn turvallisuuteen vaikuttavien muiden henkilöiden velvoitteet Rangaistussäännökset Erityiset säännökset ja voimaantulo Turun ja Porin työsuojelupiiri 5

6 parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantamistavoite työkyvystä huolehtiminen ehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden (= terveyden) haittoja tapaturmien ja ammattitautien torjunta terveyden haittojen ehkäisy Turun ja Porin työsuojelupiiri 6

7 hyvin laaja soveltamisala työ- ja virkasuhteet sekä siihen rinnastettavat julkisoikeudelliset palvelussuhteet (poikkeuksena sotilaalliset harjoitukset ja niihin välittömästi liittyvät työt) ei sovelleta tavanomaiseen harrastustoimintaan ammattiurheilemiseen muut soveltamisalaan kuuluvat työt työt koulutuksen yhteydessä työn rangaistuslaitoksissa tai hoitolaitoksissa asevelvollisen työ sopimuspalokunta yms Turun ja Porin työsuojelupiiri 7

8 myös työvoimaa käyttävällä yrityksellä työn aikana työnantajan asema vastaanottajan määriteltävä ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet ja ilmoitettava ne vuokrausyritykselle vuokrausyrityksen ilmoitettava ne työntekijälle ja varmistettava tämän ammattitaito, kokemus ja sopivuus ko. työhön vastaanottajan huolehdittava perehdyttämisestä olosuhteisiin yms. seikkoihin Turun ja Porin työsuojelupiiri 8

9 tarpeellisin toimenpitein huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä velvoitteen ulottuvuus työstä työolosuhteista muusta työympäristöstä johtuvat seikat työntekijän henkilökohtaiset edellytykset (ammattitaito, työkokemus, ikä sukupuoli) Turun ja Porin työsuojelupiiri 9

10 rajoittavia tekijöitä epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta voitu välttää ennakoitavuus vaarojen arviointi asiantuntemus kehityksen seuraaminen jatkuu Turun ja Porin työsuojelupiiri 10

11 toimenpiteiden valinnan, mitoituksen ja toteuttamisen periaatteet vaara- ja haittatekijöiden syntymisen estäminen tai niiden korvaaminen vähemmän vaarallisilla ja haitallisilla yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet ennen yksilöllisiä tekniikan ja muiden keinojen kehittymisen huomioon ottaminen jatkuu Turun ja Porin työsuojelupiiri 11

12 seuranta jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä työyhteisön tilaa työtapojen turvallisuutta toteutettujen toimien vaikutusta Turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otettava huomioon kaikessa toiminnassa Turun ja Porin työsuojelupiiri 12

13 järjestelmällinen työstä ja työympäristöstä aiheutuvien vaara- ja haittatekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen tavoite: vaarat ja haitat poistetaan järjestelmää ei vaadita, vaan järjestelmällisyyttä työn ja toiminnan luonteen mukaisesti voidaan hyödyntää olemassa olevia selvityksiä (työpaikkaselvitys, turvallisuussuunnitelma) jos vaaroja ei voida poistaa, arvioidaan niiden merkitys tarvittaessa käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita Turun ja Porin työsuojelupiiri 13

14 Otettava huomioon vähintään tapaturman ja muut terveyden menettämisen vaarat tapaturmat, ammattitaudit ja läheltä piti -tilanteet työntekijän henkilökohtaiset edellytykset työn kuormitustekijät lisääntymisterveys lain 5 luvussa mainitut asiat niitä tarkentavat työsuojelusäädökset valtioneuvoston tai ministeriön asetukset ja päätökset, esim. VNA kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 tai VNp asbestityöstä 1380/1994 muut säädökset jatkuu Turun ja Porin työsuojelupiiri 14

15 selvitys- ja arviointivelvoite on työnantajalla työnantajan on tunnettava työpaikkansa olot kelvollinen (= riittävä) selvitys ja arviointi käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa, jos oma asiantuntemus ei riitä työterveyshuolto usein ensisijainen asiantuntija toimii työnantajan apuna vaarojen selvittämisessä ja mittaamisessa työnantaja tekee ratkaisut ja päättää myös, onko havaittu vaaranuhka pienempi kuin lain edellyttämä vähimmäistaso (jolloin toimenpiteisiin ei ryhdytä) työnantaja vastaa asiantuntijan valinnasta ja pätevyydestä asiantuntijalla ei ole itsenäistä vastuuta Turun ja Porin työsuojelupiiri 15

16 työnantajalla oltava hallussaan tieto työn vaaroista todennettavissa erikseen voi olla säädetty kirjallisesta selvityksestä työsuojelun toimintaohjelma perusta vaarojen arvioinnista turvallisuustavoitteet työpaikan kehittämisessä ja suunnittelussa toimintapolitiikka tai toimintasuunnitelma johdon sitoutuminen Turun ja Porin työsuojelupiiri 16

17 yleissäännös valvontalaki ja työsuojelusopimukset yhteistyössä ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työnantajan tiedotettava riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot työntekijän osallistuttava ja annettava tietoja työstään aloiteoikeus ehdotus ja työnantajan palaute Turun ja Porin työsuojelupiiri 17

18 erityistä vaaraa aiheuttava työ pätevä ja soveltuva työntekijä työympäristön ja työn suunnittelu fyysisistä ja psyykkisistä ominaisuuksista johtuvat yleiset mitoitussäännöt työntekijän opetus ja ohjaus turvallisen työskentelyn taso henkilönsuojaimet, apuvälineet ja muut laitteet työnantajan hankittava apuväline tai laite, jota työ tai työolosuhteet edellyttävät ja se on välttämätön tapaturman tai sairastumisen vaaran estämiseksi Turun ja Porin työsuojelupiiri 18

19 johtaa ja valvoo työtä tehtävät määriteltävä riittävällä tarkkuudella pätevyys ja edellytykset tehtävän hoitamiseen delegointiedellytykset ammatillinen pätevyys koulutus toimivaltuudet työnantajan edustajan vastuu: rikoslaissa työnantajan edustaja Turun ja Porin työsuojelupiiri 19

20 koottu omaksi luvukseen aktiivinen toimija, ei pelkkä suojelukohde noudatettava työnantajan määräyksiä ja ohjeita käytettävissä olevin keinoin (=opetus ja perehdyttäminen) huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta yhteistoiminta velvollisuudet entisellään vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää jatkuu Turun ja Porin työsuojelupiiri 20

21 vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen työpaikan ohjeet työnantajalta palaute henkilönsuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö ohjeiden mukaisesti turvallisuus- ja suojalaitteen käyttö ei saa poistaa tai kytkeä päältä jos joutuu tilapäisesti poistamaan, palautettava tai kytkettävä päälle oikeus työstä pidättäytymiseen Turun ja Porin työsuojelupiiri 21

22 Työpisteen rakenteet sekä käytettävät työvälineet olisi valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla säädettävyys tilan riittävyys käsin tehtävät nostot työntekijän fyysinen ja henkinen kuormittuminen sekä tule-sairaudet Turun ja Porin työsuojelupiiri 22

23 terveyttä vaarantava, yksilölle haitallinen fyysinen tai psyykkinen kuormitus fyysisesti raskas työ, staattinen työ liiallinen kiire, liiallinen tietokuorma, ylisuuri vastuu, alikuormitus työnantajalla velvollisuus asiasta tiedon saatuaan ryhtyä toimiin haitallisten kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi kaikkien kuormitustekijöiden poistamiseen ei keinoja Turun ja Porin työsuojelupiiri 23

24 ilmeinen väkivallan uhka vaarojen arvioinnin mukaan ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen menettelytapaohjeet uhkaavien tilanteiden hallinta ja toimintatavat Turun ja Porin työsuojelupiiri 24

25 yksintyöskentelystä johtuva vaara vaarojen arviointi osoittaa yksintyöskentely on sallittua mahdollisuus yhteydenpitoon ja avun hälyttämiseen esimerkiksi VNA puukorjuutyön turvallisuudesta (749/2001) sisältää säännöksiä työnantajan ja työntekijän välisestä yhteydenpidosta Turun ja Porin työsuojelupiiri 25

26 työntekijän terveyttä haittaava tai vaarantava häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu työnantajalla toimintavelvollisuus tiedon saatuaan vaarojen arviointi velvoite tarkkailla työyhteisön tilaa työnantajan käytettävissä olevat toimenpiteet selvitettävä tapahtumien kulku ja tehtävä johdonmukaisia toimia ja ratkaisuja Turun ja Porin työsuojelupiiri 26

27 rakenteiden ja laitteiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa turvallisesti työskentelypaikat ja alueet, joissa työntekijät liikkuvat uloskäynnit ja pelastustiet riittävästi kelvollista hengitysilmaa tilavuuden ja pinta-alan oltava riittäviä sopiva ja riittävän tehokas valaistus mahdollisuuksien mukaan luonnonvaloa Turun ja Porin työsuojelupiiri 27

28 vain säännösten mukaisia ja kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia koneita, työvälineitä ja laitteita saa käyttää käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja huollettava asianmukaisesti henkilönosto käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset ei yleistä tarkastusvelvollisuutta, vaan niistä on säädetty valtioneuvoston asetuksissa tai päätöksissä pätevä tarkastuksen suorittaja Turun ja Porin työsuojelupiiri 28

29 Käsite pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja toinen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja työ voi vaikuttaa toisiin Huolehtimisvelvoite yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna turvallisuutta ja terveyttä Turun ja Porin työsuojelupiiri 29

30 pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan varmistuttava siitä, että ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät saaneet tiedot vaara- ja haittatekijöistä sekä yleisistä turvallisuuteen liittyvistä asioista ulkopuolisen työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan tiedotettava pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle aiheuttamistaan haitta- ja vaaratekijöistä Turun ja Porin työsuojelupiiri 30

31 työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen huolehtia toimintojen yhteensovittamisesta liikenteestä ja liikkumisesta yleissuunnittelusta yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä yhteistoiminnan käynnistämisestä Turun ja Porin työsuojelupiiri 31

32 teollisuus- tai liikehalli taikka vastaava yhtenäinen tila ei kauppakeskus (kokonaisuudessaan) yksi tai useampi työnantaja ja itsenäinen työnsuorittaja yhteiset toiminnot aiheuttavat haittaa tai vaaraa työntekijöille yhteistoiminnalla tiedotettava em. tekijöistä ja poistamistoimenpiteistä sekä yhteensovittamisesta Turun ja Porin työsuojelupiiri 32

33 56 Tuotteen valmistajan ja luovuttajan velvollisuudet erillisiä lakeja koneista, laitteista (tulossa) ja kemiallisista aineista 57 Suunnittelijan velvollisuudet konsulttisuunnittelija 58 Koneen, työvälineen tai muun laitteen asentajan velvollisuudet suojalaitteineen asianmukaiseen kuntoon 59 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen suorittajan velvollisuudet toimeksiannosta suorittaa jatkuu Turun ja Porin työsuojelupiiri 33

34 60 Tavaroiden lähettäjää ja kuormaajaa koskevat velvollisuudet 61 Rakennuksen omistajan, muun haltijan tai vuokranantajan velvollisuudet 62 Sataman haltijan sekä aluksen omistajan ja haltijan velvollisuudet Turun ja Porin työsuojelupiiri 34

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

Tämä laki velvoittaa 1 momentissa tarkoitetun oikeussuhteen osapuolina olevia työnantajaa ja työntekijää siten kuin jäljempänä säädetään.

Tämä laki velvoittaa 1 momentissa tarkoitetun oikeussuhteen osapuolina olevia työnantajaa ja työntekijää siten kuin jäljempänä säädetään. 1 of 17 27/05/2011 11:57 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2002» 23.8.2002/738 23.8.2002/738 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 26.4.2013

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 26.4.2013 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 26.4.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 5 2 AMMATTIKOULUTUKSEN ERI JÄRJESTÄMISMUODOT JA TYÖYMPÄRISTÖT TYÖTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA... 8 2.1

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ TYÖMAAKOHTAISEN TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINTATYÖKALUN KEHITTÄMINEN Työn tekijä: Taru Suonto Työn valvoja: Jari Heikkilä

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA

LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknisten

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot