Henkilöstöraportti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2014"

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2014 Uudenmaan liitto

2 Uudenmaan liitto 2015 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti 2 B Helsinki Finland uudenmaanliitto.fi 2

3 SISÄLLYS 1. Johdanto Liiton uudet toiminnot Liiton organisaatio Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön jakautuminen ja henkilötyövuodet Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen Palvelussuhteiden pituudet ja henkilöstön vaihtuvuus Työajan jakautuminen Palkkaus ja henkilöstökulujen jakautuminen Sopimustarkistukset ja muut palkkauksen tarkistukset Henkilöstökustannukset Henkilöstön koulutustaso ja osaamisen kehittäminen Työyhteisön kehittäminen Yhteistoiminta, työsuojelu ja työhyvinvointi Työsuojeluasioita vuonna Työhyvinvointitoiminta vuonna Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen

4 1. Johdanto Toimintavuosi 2014 oli liiton henkilöstöjohtamisen näkökulmasta rakenteiden luomisen ja uudistumisen vuosi. Uudenmaan liiton ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä edellisenä vuonna tapahtuneet ja käynnistyneet suuret muutokset aiheuttivat tarpeen organisoida liiton toimintoja siten, että ne olisivat paremmin linjassa maakuntavaltuuston hyväksymien strategisisten linjausten kanssa (Uusimaa-ohjelma ja Uudenmaan liiton strategia) ja mahdollistaisivat ulkoisesta toimintaympäristöstä tuleviin muutoksiin ja haasteisiin vastaamisen. Organisaatiouudistuksen valmistelemiseksi toteutettiin liitossa tammihelmikuussa 2014 yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut eivät olleet luonteeltaan tuotannollistaloudellisia, vaan kyse oli töiden organisoinnista ja toiminnan kehittämisestä avoimessa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Maakuntajohtaja teki päätöksen toimiston uudesta organisaatiosta. Maakuntahallitus hyväksyi Uudenmaan liiton henkilöstösuunnitelman , joka on voimassa toistaiseksi. Henkilöstösuunnitelma osoittaa henkilöstöjohtamisen kehittämiskorit ja painopistealueet Uudenmaan liitossa tulevina vuosina. Henkilöstösuunnitelman sisältämien kehittämistoimenpiteiden lopputulemana nähdään henkilöstön erinomaisen aikaansaannoskyvyn varmistaminen. Liiton jäsenkunnille henkilöstösuunnitelman odotettu lisäarvo on toiminnan tuloksellisuuden lisääntyminen. Henkilöstösuunnitelman osana laadittiin tasa-arvosuunnitelma, joka tuotiin maakuntahallitukselle tiedoksi. Jatkossa liiton henkilöstön ja työnantajan yhteistyöelin, yhteistyötoimikunta ylläpitää ja päivittää tasa-arvosuunnitelmaa. Vuonna 2014 toteutetut toimenpiteet tasa-arvon vahvistamiseksi olivat: Oikeudenmukainen palkkaus: Peruspalkkausjärjestelmä päivitettiin ja palkkauksen kannustavuutta kehitettiin yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisy: Työpaikkakäyttäytymistä ja yhteistyön toimivuutta selvitettiin työyhteisökyselyllä toukokuussa Kyselyn tulosten purku henkilöstön kanssa kytkettiin keväällä 2014 laaditun liiton oman Turvallinen työilmapiiri-toimintaohjeen jalkautukseen. Maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan liiton hallintosäännön Uuden hallintosäännön henkilöstövaikutuksia olivat mm. viestinnän ja kansainvälisten asioiden toimintojen uudelleenorganisointi tukiyksiköiksi hallintoyksikön rinnalle. Hallintosäännössä myös vahvistettiin liittoon jo luotu esimiestyön malli, jossa vastuualue- ja yksiköiden johtajien tukena esimiestyössä toimivat lähiesimiehet, eli ryhmänvetäjät. Vuonna 2014 saatiin myös päätökseen jo edellisenä vuonna aloitettu koko henkilöstön keskitetty tehtäväkuvausten päivittäminen ja työn vaativuuden arviointi. Työn tavoitteina oli mm. varmistaa ajantasainen pohjatieto liiton tehtävien ja osaamistarpeiden, sekä kunkin työntekijän tosiasiallisten työtehtävien ja osaamisen näkökulmasta, tehtävää työn suunnittelua ja muotoilua sekä 4

5 uusrekrytointeja varten jatkossa. Tavoitteena oli myös varmistaa se, että työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa. Henkilöstöhallinnolle haasteita aiheutti palkkajärjestelmän vaihtuminen Pegasoksesta Mepconimiseen järjestelmään. Yhdessä liiton ulkoistetun palkanlaskennan Silta Oy:n kanssa toteutetun projektin suurimpia haasteita oli tietojen määrittely ja implementointi uuteen järjestelmään sekä liittymärajapintojen luominen varsinkin kirjanpitoon. Haasteet olivat Uudenmaan liitosta johtumattomia. Uusi järjestelmä mahdollistaa jatkossa nykyaikaiset sähköiset HRMjärjestelmätoiminnot. 1.1 Liiton uudet toiminnot Henkilöstöllä on takanaan työntäyteinen vuosi, johon sisältyi myös paljon muutoksia ja haasteita. Liitto pyrki vuonna 2014 aktiivisesti vahvistamaan rooliaan aluehallinnon toimijana. Etelä-Suomen rakennerahastohankkeiden hallinnointi siirtyi liiton vastuulle Uudenmaan liitto toimii Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman ns. koordinoivana maakunnan liittona, johon EAKR:n hallinnolliset tehtävät on koottu kaikista Etelä-Suomen maakunnan liitoista. Lisäksi Uudenmaan liitto toimii rahoittajaviranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiassa, jota toteuttavat Suomen kuusi suurinta kaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu). Hallinnoitavan EAKR- ja valtion rahoituksen volyymi on vuosittain yli 15 miljoonaa euroa. Uudenmaan liiton EU-palvelu aloitti toimintansa EU-palvelu tukee alueen toimijoita EUhankkeiden valmistelussa, kartoittaa soveltuvia rahoitusvälineitä ja auttaa hankepartnerien etsinnässä. Uudenmaan liitto myös myöntää Uusimaa-ohjelman mukaisten, alueelle merkittävien EU-hankkeiden valmisteluun maakunnan kehittämisrahaa. Tavoitteena on innostaa uusia ja vanhoja toimijoita hakemaan rahoitusta eri EU-ohjelmista ja lisätä tukien määrää Uudellamaalla. Rahoituksen saamiseen tähdätään EU:n EAY- (Interreg), ENI- ja Horisontti 2020-ohjelmasta sekä muista EU:n erillisohjelmista. Osana liiton EU-palvelua avattiin kesällä Central Baltic Interreg ohjelman Suomen kontaktipiste. Uudenmaan liiton hallinnoima kontaktipiste tiedottaa Central Baltic -ohjelman rahoitusmahdollisuuksista ja edistää ohjelman toteutumista Etelä-Suomessa. Central Baltic -ohjelman teemat liittyvät taloudelliseen kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Culminatum Innovation Ltd Oy:n varsinaisen liiketoiminnan lakkauttamisen valmisteluun liittyen maakuntahallitus päätti kolmen EAKR-rahoitteisen hankkeen siirtämisestä liittoon alkaen. Myös hankkeiden 6 projektityöntekijää siirtyivät liiton määräaikaisiksi työntekijöiksi vuoden 2014 alusta lukien. Kaikki liitolle siirtyneet hankkeet päätettiin onnistuneesti toimintavuoden aikana. Culminatum Innovation Oy Ltd:n hallinnointitehtävä siirtyi Uudenmaan liiton vastuulle alkaen. Liiketoiminnan hallinnointisopimus on voimassa saakka. Syksyllä 2014 sovittiin myös, että Uudenmaan liitto ottaisi hoitaakseen Brysselissä sijaitsevan Helsinki EU Officen alkaen. Uudenmaan liitto toimii Helsinki EU Officen ylläpitäjänä ja tilivelvollisena tahona. Sillä on sopimuskumppaneinaan kolme maakunnan liittoa (Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso). Lisäksi sopimuskumppaneina ovat Helsingin kaupunki sekä korkeakouluista Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia, Laurea ja Hanken. Helsinki EU Office tukee liiton EU-palvelun työtä mm. seuraamalla avautuvia hakuja ja etsimällä sopivia hankepartnereita. 5

6 1.2 Liiton organisaatio Liiton organisaatiota päivitettiin käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen maakuntajohtajan päätöksellä Suurimpina tarkistuksina verrattuna vanhaan organisaatioon oli EUpalvelun ja Etelä-Suomen rakennerahastoyksikön perustaminen voimaan astuneen hallintosäännön myötä tukiyksiköiksi muodostuivat hallintoyksikön lisäksi viestintä sekä kansainväliset verkostot. Hallintosäännön mukaisesti liiton toimisto toimii prosessilähtöisenä matriisiorganisaationa, jossa ydintuotteet ja tehtävät tuotetaan ja hoidetaan poikki linjaorganisaation. 6

7 2 Henkilöstön määrä ja rakenne Vuoden lopussa liiton palveluksessa oli 84 henkilöä, joista 65 oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 19 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisuuksien pääasiallinen peruste oli työn luonne (projektityö). Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Palvelussuhde Muutos% ed vuodesta Vakinaiset ,5 Määräaikaiset ,2 Yhteensä ,3 Vuonna 2011 tapahtuneen Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan liiton yhdistymisen jälkeen liiton henkilöstömäärä on ollut hienoisessa nousussa. Nousu selittyy nimenomaan hanketoiminnan lisääntymisellä Palvelussuhteiden määrän kehitys Vakinaiset Määräaikaiset 2.1 Henkilöstön jakautuminen ja henkilötyövuodet Henkilöstö sijoittui suhteellisen tasaisesti organisaatioon. 7

8 Henkilöstön sijoittuminen organisaatioon ,0 % 8 9,5 % 26 31,0 % Aluekehittäminen Aluesuunnittelu Hallinto 29 34,5 % Suoraan maakuntajohtajan alaisuudessa Liiton henkilöstömäärä vaihteli jonkin verran vuoden aikana. Liiton työntekijöistä neljä työskenteli osaaikaisesti. Seitsemän työntekijä oli useamman kuukauden palkattomalla työlomalla, yhden työntekijän koko työpanos myytiin liiton ulkopuolelle ja neljän työntekijän kohdalla osa työpanoksesta myytin liiton ulkopuolelle. Liiton tosiasiallisesti käytettävissä ollutta vuosityöpanosta voidaan kuvata toteutuneina henkilötyövuodet. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä (työpanoksesta vähennetään palkattomat poissaolot; henkilötyövuoden määrä on enintään yksi). Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä*) Muutos% ed. vuodesta Palvelussuhteessa 24,4 56,1 80,5 +7,8 Yhteensä 24,4 56,1 80,5 *) Kuutta vuotta kesätyöntekijää, ja yhtä taloushallinnon harjoittelijaa, ei ole huomioitu vuosityöpanoksessa. Kesätyöntekijöillä oli kahden viikon osa-aikainen työsuhde kesällä 2014, harjoittelijalla kolmen kuukauden osa-aikainen harjoittelujakso. Verrattuna edelliseen vuoteen, kasvoi liiton käytettävissä ollut suhteessa hieman enemmän kuin kokonaishenkilöstömäärä vuoden lopussa. 8

9 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne Liiton henkilöstöstä 71,4 % eli 60 henkilöä oli naisia ja 28,6 % eli 24 henkilöä oli miehiä. Uudenmaan liiton henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 46,7 vuotta. Miesten keski-ikä oli 47,8 vuotta ja naisten 46,3 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 43,2 vuotta. Palvelusuhteiden muodot ikäryhmittäin Alle ja yli Määräaikaiset Vakinaiset Liiton henkilöstön keski-ikä vastaa kunta-alaa yleensä. Liitossa on kuitenkin kokemuksen lisäksi myös työuraansa aloittelevia. Henkilöstö sijoittuu myös yksilöllisellä elämänurallaan eri vaiheisiin, valtaosa henkilöstöstä kuitenkin ns. vakiintumisen ja keski-iän vaiheisiin. Tämä tarkoittaa, että ikäjohtamiseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia myös Uudenmaan liitossa tulevina vuosina. 2.3 Eläkkeelle siirtyminen Uudenmaan liiton henkilöstöstä yksi siirtyi vanhuuseläkkeelle vuonna Eläkepoistuman ennakointi on vaikeutunut, koska eläkelainsäädännön muutos vuonna 2005 kannustaa pidempään palveluaikaan. Tätä mahdollisuutta liitossa on jo käyttänyt useampi henkilö. Uudenmaan liitosta on suurten ikäluokkien työelämästä poistumisen myötä häviämässä merkittävä määrä erityisosaamista lähivuosina. Tämän osaamisen talteenotto, hyvien käytäntöjen siirtäminen uusille työntekijöille sekä oikeanlaisen, strategiaa palvelevan osaamisen kehittäminen ja liitolle tulevien uusien tehtävien haltuunotto vaatii ennakointia ja henkilöstösuunnittelua. Vakinaisesta henkilöstöstä 14, eli 21,5 %, täyttää 64 vuotta lähimpien viiden vuoden aikana. Eläkepoistuma tulee jakautumaan suhteellisen tasaisesti organisaatiossa: Aluesuunnittelun vastuualueelta jää eläkkeelle arviolta 5 työntekijää, aluekehittämisen vastuualueelta niin ikään 5 työntekijää ja hallinnosta 3 vuoteen 2019 menneessä. 9

10 Arvioitu eläköityminen Palvelussuhteiden pituudet ja henkilöstön vaihtuvuus Koko henkilöstön keskimääräinen palvelusaika liitossa oli 9,7 vuotta vuoden vaihteessa. Vakinaisten työntekijöiden keskimääräinen palvelusaika oli 11,9 vuotta. Palvelusaikojen pituudet viittaavat siihen, että henkilöstö on sitoutunut työpaikkaansa Palvelussuhteiden pituudet alle 1v 1-5 v 6-10 v v v v yli 40 v Määräaikaiset Vakinaiset Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli varsin alhainen. Työsuhteensa lopettaneista vakinaisista työntekijöistä kaksi jäi eläkkeelle. Päättyviin palvelussuhteisiin liittyi hallinto- ja talousjohtajan suorittama lähtöhaastattelu. Uusia vakinaisia työntekijöitä palkattiin vuoden aikana kolme, uusia määräaikaisia työntekijöitä puolestaan 14. Vuoden aikana päivitettiin liiton perehdyttämissuunnitelma. 10

11 Tulovaihtuvuus Lukumäärä Vaihtuvuus % *) Vakinaiset 3 3,8 Määräaikaiset**) 14 17,7 Lähtövaihtuvuus Vakinaiset 5 6,3 Määräaikaiset**) 10 12,7 *) tulleiden/lähteneiden työntekijöiden määrä suhteessa edellisen vuoden lopun palvelussuhteiden lukumäärään **) Kesätyöntekijöitä ei ole huomioitu 11

12 3 Työajan jakautuminen Uudenmaan liiton henkilöstön työaikamuoto on KVTES:in mukainen toimistotyöaika (36,25 t/vko). Vuonna 2013 henkilöstö käytti työntekoon 79,5 % teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Tehtyyn työaikaan sisältyy etätyöpäivät ja virkamatkat. Työajan jakautuminen 2014 Koulutukset Etätyöt 1 % 1 % Virkamatkat 3 % Sairauspoissaolot 2 % Lapsen sairaus 0 % Saldovapaa 2 % Palkattomat poissaolot 3 % Perhevapaat 1 % Vuosilomat 11 % Muut syyt 0 % Toimistopäivät 76 % Yksittäiset etätyöpäivät ovat olleet mahdollisia Uudenmaan liitossa vuoden 2009 alusta. Vuonna 2014 etätyöpäiviä tehtiin 226, mikä on 8,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna Uudenmaan liitossa on käytössä tasoittumaton liukuva työaika ja kertynyttä työaikasaldoa voi pitää vapaapäivinä. Näitä vapaita pidettiin vuoden aikana yhteensä 412 päivää eli noin 5 päivää/työntekijä. Täydennyskoulutuspäiviä toteutui yhteensä 276, eli keskimäärin 3 päivää/työntekijä. Sairauslomapäivät/hlö lisääntyivät hieman edellisvuoteen verrattuna. Sairauspoissaolopäivien lisääntyminen johtui yhdenjaksoisten, pitkien työkyvyyttömyysjaksojen kasautumisesta vuonna Tuki- ja liikuntaelinsairaudesta johtuvia yli kuukauden mittaisia työkyvyttömyysjaksoja oli vuoden aikana viidellä työntekijällä. Toisaalta 34,9 % henkilöstöstä ei ollut lainkaan terveysperusteisia poissaoloja. 12

13 vuosi Sairauspoissaolot pvä/hlö kustannukset *) kustannukset/pvä , ,08 118, , ,41 112, , ,34 112, , ,31 99,55 *) kustannukset menetettynä työpanoksena (palkkakustannukset) Henkilöstön työajan jakaantumista eri työlajeihin seurattiin otosluontoisesti toukokuussa ja marraskuussa erillisellä järjestelmällä. Työlajeissa huomioitiin liiton ydintehtävät. Työlajiseurantaa on tarkoitus jatkossa kehittää työn organisoinnin ja liiton henkilöstöresurssin hallinnan tueksi. 13

14 4 Palkkaus ja henkilöstökulujen jakautuminen Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa palkkojen kilpailukyky. Liiton peruspalkkausjärjestelmä luotiin vuonna 2009 ja se päivitettiin vuoden 2014 aikana. Peruspalkkausjärjestelmä sisältää henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan sekä työsuorituksen perusteella maksettavan henkilökohtaisen lisän. Päivitystyöhön sisältyi henkilöstön tehtäväkuvausten kattavuuden ja oikeellisuuden varmistaminen sekä keskitetyn tehtävien vaativuuden uudelleenarvioinnin. Samalla liiton tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmää tarkistettiin lisäämällä olemassa olevien tehtävien vaativuusryhmien sisäisiä ns. palkkaportaita. Työn tavoitteena oli mm. varmistaa, että henkilöstön tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa. Vaativuudeltaan saman tasoisista tehtävistä on maksettava samaa palkkaa. Asiasta käytyjen paikallisten neuvottelujen tuloksena 11 työntekijän tehtäväkohtainen palkka todettiin liian korkeaksi tehtävien vaativuuteen ja tarkistettuun vaativuuden arviointijärjestelmään nähden ja 34 työntekijän palkka puolestaan todettiin liian matalaksi. Ensimmäiseksi mainitun työntekijäryhmän kokonaispalkkataso jäädytettiin vuodeksi, ja sovittiin tehtäväksi suunnitelma siitä, miten tehtävien vaativuutta pystyttäisiin nostamaan ja kannustamaan työntekijöitä uusiin haasteisiin ja parempiin työsuorituksiin, jotta henkilökohtainen kokonaisansio ei laskisi jäädytyskauden jälkeen. Liian matalaksi todettujen tehtäväkohtaisten palkkoja korotettiin joko siirtämällä työntekijän henkilökohtaisesta lisästä osa tehtäväkohtaisen palkan osaksi (tapauksissa, joissa tehtäväkohtaisen palkan epäsuhta ei perustunut työtehtävissä tosiallisesti tapahtuneisiin muutoksiin, vaan johtui arviointijärjestelmän päivityksestä) taikka korottamalla liiton henkilöstömenoja (tapauksissa, joissa tehtävien vaativuus oli olennaisesti muuttunut). Peruspalkkausjärjestelmän päivitykseen sisältyi myös henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin käyttöön otto liiton oman arviointijärjestelmän pohjalta syksyn tuloskeskustelujen yhteydessä. Tulospalkkiojärjestelmän käyttöön oton mahdollisuuksia Uudenmaan liitossa selvitettiin vuonna 2014 valmistelemalla konsulttiavusteisena työryhmätyönä alustava raportti asiasta. Raportin mukaan huomioiden liiton luonne asiantuntijaorganisaationa ja liiton visio, tulisi mahdollisen tulospalkkiojärjestelmän keskittyä toiminnan tuottavuutta edistäviin asioihin, kuten sisäiseen yhteistyöhön, tiedon jakamiseen, toimintatapainnovaatioihin ja oppivan organisaation mallin mukaisiin toimintatapoihin. 4.1 Sopimustarkistukset ja muut palkkauksen tarkistukset Edellä kuvatun peruspalkkausjärjestelmän päivityksen vaikutus palkkamenoihin on vuositasolla n euroa. Lisäksi työnantaja varasi ylimääräisen euron suuruisen erän käytettäväksi harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin alkaen vuoden 2014 tuloskeskustelujen yhteydessä suoritettujen työsuoritusten arviointien pohjalta. 14

15 Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti vuoden aikana toteutettiin henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yleiskorotus lukien. Korotuksen suuruus oli 20 euroa. Tämän lisäksi KVTES:in mukaista henkilökohtaista lisää korotettiin 0,88 prosentilla ja TS:n mukaista henkilökohtaista lisää 0,82 prosentilla. Korotusten vaikutus palkkakustannuksiin on vuositasolla n euroa. 4.2 Henkilöstökustannukset Henkilöstökulut muodostivat reilusti yli puolet eli 59,9 % (vuonna ,9 %) liiton toimintakuluista. Henkilöstökulut vuonna 2014 Palkat ja palkkiot Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset Eläkekulut Sosiaaliturvamaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut henkilösivukulut 7471 Yhteensä Palkkamenot kasvoivat 7,9 % ( euroa) verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu johtui pääosin henkilöstömäärän lisäyksestä (+ 6,3). Lisäksi myös palkkoina maksettujen asiantuntijapalkkioiden määrät nousivat jonkin verran (+8474 euroa, lisäystä + 43,8 %). Talousarvion Palveluiden ostot-menokohtaan kuuluvat asiantuntijapalveluiden ostot lisääntyivät merkittävästi vuonna 2014, lisäystä oli euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Lisäys selittyy olennaisilta osin liiton hanketoiminnan lisääntymisellä, mutta myös 4. vaihemaakuntakaavaprosessin luonnosvaiheella, jossa kaavaluonnosta varten tehtiin ja teetettiin laajoja taustaselvityksiä ja -aineistoja. Asiantuntijapalveluiden ostoilla täydennettiin liiton omaa tuotantoa ja niiden osuus liiton toimintakuluista muodostui 8,2 %:iksi. 15

16 5 Henkilöstön koulutustaso ja osaamisen kehittäminen Liiton henkilöstöstä 84 %:lla oli korkeakoulututkinto, 13 %:lla keskiasteen tutkinto ja 3 %:lla perustutkinto. Liiton henkilöstön koulutustausta on huomattavasti korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Liiton henkilöstön pohjakoulutus vastaa hyvin vastuualueiden ja tehtäväkuvausten osaamisvaatimuksia. Eläkepoistuman myötä henkilöstön koulutusaste noussee entisestään lähivuosina. Henkilöstön koulutustaso vuonna 2014 Alempi perusaste 2 % Tutkijakoulutusaste 3 % Ylempi perusaste 1 % Keskiaste 13 % Alin korkea-aste 1 % Alempi korkeakouluaste 20 % Ylempi korkeakouluaste 60 % Kunnallisen yhteistoimintalain muutoksen myötä koulutussuunnitelman vuosittainen laatiminen tuli pakolliseksi kaikissa julkisissa organisaatioissa vuoden 2014 alusta. Vuoden 2014 koulutussuunnitelman mukaisena eri henkilöstöryhmille suunnattuna ammatillisena täydennyskoulutuksena toteutui mm. Office 2013-siirtymäkoulutus, uuden palkkahallinnon Mepcojärjestelmän koulutus, ryhmänvetäjien valmennusprosessi, sopimukset ja vastuut EUrakennerahastohankkeissa-koulutus, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus sekä viestinnän koulutus. Koulutussuunnitelman mukaiseen ammatillisen osaamisen kehittämistoimintaan haettiin jälkikäteen työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta. 16

17 Koulutussuunnitelman ulkopuolisena osaamisen kehittämisenä henkilöstö osallistui luonnollisesti myös täydennyskoulutukseen yksilöllisen tarpeensa ja tavoitekeskusteluissa esimiehen kanssa sovitun mukaisesti. Laajemmista täydennyskoulutusohjelmista Aalto-yliopiston yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän järjestämälle yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijakurssille osallistui yksi työntekijä. Yksi työntekijä osallistui myös VIA Public Administration - Leadership in Action - julkishallinnon johtamisohjelmaan. Täydennyskoulutuspäiviä toteutui vuonna 2014 yhteensä 276, eli keskimäärin 3 päivää/työntekijä. Suorat täydennyskoulutuskustannukset olivat n euroa, eli n. 750 euroa/työntekijä (ei sisällä matkakustannuksia, eikä menetetyn työajan kustannuksia). 17

18 6 Työyhteisön kehittäminen Keväällä 2014 laadittiin liiton oma toimintaohje ristiriitojen, häirinnän sekä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn. Toimintaohje jalkauttamiseksi toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa erillinen kysely työyhteisötaidoista ja epäasiallisesta käyttäytymisestä. Epäasiallista käyttäytymistä raportoitiin kyselyssä suhteellisen paljon: Peräti 15,6 % vastaajista ilmoitti olleensa epäasiallisen työpaikkakäyttäytymisen kohteena viimeksi kuluneen vuoden aikana ja kokemukset jakautuivat eri puolille organisaatiota. Osa raportoidusta epäasiallisestä käyttäytymisestä kuitenkin viittasi työterveyspsykologien analyysin pohjalta enemmän puutteisiin työyhteisötaidoissa tai vastuuttomaan työkäyttäytymiseen. Em. kyselyn tulokset purettiin vastuualue- ja yksikkökohtaisissa puolen päivän työpajoissa, joissa henkilöstö pohti mm. epäasiallisen ja vastuuttoman työpaikkakäyttäytymisen eroja, ja miten työyhteisötaitoja sekä toimintaa työyhteisön ongelmatilanteissa voisi parantaa. Työpajojen tuloksena syntyi liiton henkilöstön omat pelisäännöt työpaikkakäyttäytymiselle ja yhteistyölle. 18

19 Esimiestyön tukemiseksi järjestettiin lähiesimiehille, eli ns. ryhmänvetäjille ryhmämuotoista valmennusta Työterveyslaitoksen toimesta. Valmennukseen osallistuneilla oli mahdollisuus käydä myös yksilöllisessä työnohjauksessa. Lähiesimiehet kokoontuivat myös säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa, omiin työkokouksiinsa. Esimiestyön vastuista ja työnjaosta annettiin myös erillinen maakuntajohtajan toimintaohje. Toimintaohjeen tavoitteena on selkeyttää liitossa esimiehinä toimivien käytännön esimiesvastuita. Sen myötä esimiestyön työnjakoon tehtiin myös tarkistuksia. Mm. kehityskeskusteluvastuu siirtyi kaikilla vastuualueilla lähiesimiesten tehtäväksi. Elokuussa järjestettiin johtoryhmän ja ryhmänvetäjien yhteinen esimiespäivä. Kerran kuukaudessa järjestetyt maakuntajohtajan kyselytunnit keräsivät runsaan osallistujamäärän ja toimivat avoimina keskustelufoorumeina henkilöstölle. Vuonna 2014 toistunut ja paljon puhututtanut teema näissä tilaisuuksissa oli metropolihallintolain eteneminen. Myös vastuualue-, yksikkö-, tiimi- ja ryhmäkokouksilla oli tärkeä roolinsa ajankohtaisten asioiden käsittelyssä. 19

20 7 Yhteistoiminta, työsuojelu ja työhyvinvointi Henkilöstö- ja työsuojeluasioita liitossa käsittelee yhteistyötoimikunta, johon kuuluu työntekijäpuolelta järjestöjen edustajat ja työsuojeluvaltuutetut sekä työnantajapuolelta maakuntahallituksen nimeämät edustajat, joista toinen on työsuojelupäällikkö. Vuoden 2014 alussa järjestettiin työsuojeluvaltuutettujen vaalit sekä henkilöstön edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan kaudelle Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2014 aikana. Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin mm.: talous- ja toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta talousarviota ja sen toteutumaa Työpaikkaselvityksen ja Terveenä työssä -kyselyn jatkotoimia: toimintolähtöisen organisaatiorakenteen varmentaminen henkilöstön osaamisen kehittäminen epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi laadittua toimintaohjetta Turvallinen työilmapiiri liiton toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisointia työn vaativuudenarviointia ja palkkausjärjestelmän kehittämistä Defibrillaattorin hankintaa ja sen käyttöön liittyvää koulutusta henkilöstölle koulutussuunnitelmaa ja osaamistarvekartoitusta henkilöstösuunnitelmaa tasa-arvosuunnitelmaa uudistettua perehdyttämissuunnitelmaa. 7.1 Työsuojeluasioita vuonna 2014 Vuonna 2014 hankittiin toimistoon defibrillaattori sekä matkamalli työmatkakäyttöön. Syksyn aikana järjestettiin ensiapukurssi, johon osallistui 11 henkilöä, ja defibrillaattorin käytönopastustilaisuuksia, joihin osallistui 10 henkilöä. 7.2 Työhyvinvointitoiminta vuonna 2014 Työhyvinvointitoiminnassa jatkettiin edellisvuosien tapaan hedelmätarjoilua keskiviikon kahvitauon yhteydessä. Koko talon yhteisiä iltapäiväkahvitilaisuuksia järjestettiin myös satunnaisesti ja kerran järjestettiin henkilöstön yhteinen aamubrunssi. Syyskuussa järjestettiin henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä, jota vietettiin lounasristeilynä ja opastetulla retkellä Vallisaareen. Joulukuussa uusittiin jo pari kertaa pidetty, suosiota saanut korukurssi. Työhyvinvoinnin vuosi huipentui aluesuunnittelun vastuualueen järjestämään pikkujoulujuhlaan. 20

21 8 Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen Uudenmaan liitolla on työterveyshuoltoa koskeva sopimus Lääkärikeskus Aavan kanssa. Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2014 yhteensä noin euroa, eli n euroa/työntekijä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman tavoitteita suunnitelmakaudella ovat mm.: Työhyvinvoinnin edistäminen sekä tukeminen yksilö- ja työyhteisötasolla huomioiden toimintaympäristön muutostilanne, esimerkkinä terveyden seurantatarkastukset Työkyvyn ja sairauspoissaolojen hallinta varhaisen tuen toimintamallin mukaan sekä päihdeohjelman toteuttaminen Työterveyshuollon raportoinnin edelleen kehittäminen Työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinoireiden ehkäiseminen Ikääntymisestä johtuvien työterveystarpeiden huomioiminen Ennaltaehkäisevä toiminta esim. päihdehuoltoon ja painonhallintaan liittyvät asiat. Työterveyshuoltopalveluihin kuuluvat työterveyshuoltolain ja muun työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön mukaiset tehtävät. Henkilökunnalla oli mahdollisuus päästä yleislääkäritasoiseen sekä erikoislääkäritasoiseen avosairaanhoitoon tietyin rajoituksin, sopimus käsitti myös psykologi -palveluja ja työnohjausta. Influenssarokotustilaisuus järjestettiin toimistolla kaikille halukkaille ja työterveyshuollon uniryhmätoimintaan osallistui muutama työntekijä. Liiton varhaisen tuen mallin mukaisia työterveysneuvotteluja sekä työkykyä edistäviä terveystarkastuksia järjestettiin yhteensä kymmenelle työntekijälle. Työhön paluun arviointeja ja työhön paluun tukikäyntejä toteutui kahdella työntekijällä. Oman fyysisen kunnon parantamisen ja ylläpidon on todettu osaltaan vähentävän työstä johtuvia kuormitusoireita ja auttavan paremmin kestämään sekä fyysistä että henkistä rasitusta. Henkilöstölle järjestettiin keskiviikkoisin keppijumppaa liiton toimitilojen kellarissa sijaitsevassa kuntosalissa. Liiton henkilöstöllä oli myös mahdollisuus omaehtoiseen kuntosalin käyttöön. Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat olleet liitossa käytössä vuodesta 2008 lähtien. Henkilöstö on hyödyntänyt niitä aktiivisesti. Setelien kustannukset jakautuvat työnantajan ja työntekijän kesken puoliksi. Työfysioterapeutin ergonomiakartoituksia järjestettiin kaikille halukkaille. Työntekijöille annettiin henkilökohtaista opastusta suositeltavista työasennoista, työn tauotuksesta ja työtuolien ja -pöytien säädöistä. Vuoden aikana hankittiin uusia sähköisesti säädettäviä työpöytiä ja työtuoleja, sekä muita ergonomiaa parantavia työvälineitä työterveyshuollon suositusten perusteella. 21

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Uudenmaan liitto 2016 1 Uudenmaan liitto 2016 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI MHS 2/2014 2013 As nro 18

HENKILÖSTÖRAPORTTI MHS 2/2014 2013 As nro 18 HENKILÖSTÖRAPORTTI 213 MHS 2/214 As nro 18 Ulkoasu: Milla Aalto Valokuva: Tuula Palaste-Eerola Verkkojulkaisu (pdf) Helsinki 214 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

mhs 2/2017 asia nro 24 Henkilöstöraportti 2016

mhs 2/2017 asia nro 24 Henkilöstöraportti 2016 mhs 2/2017 asia nro 24 Henkilöstöraportti 2016 Uudenmaan liitto 2017 1 Uudenmaan liitto 2017 Kannen kuva Kosti Keistinen Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen Maakuntahallitus 75 16.03.2015 KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen 90/01.00.03/2015 MHS 16.03.2015 75 Hallintosäännön 41

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014-2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

LAPIN LIITON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

LAPIN LIITON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS LAPIN LIITON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Lapin liiton henkilöstökertomus vuodelta 2015 sisältää maakuntajohtajan katsauksen, henkilöstöstrategian ja tiedot organisaation henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Lähtökohta: Työpaikalla on käytössään työkyvyn tuen toimintamalli, jonka kaikki tuntevat Varhaisen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari

Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari Henkilöstön kehittämisteemat 2017 Hallituksen seminaari 28.2.-1.3.2017 28.2.2017 1 Strateginen henkilöstöjohtaminen =strategiaa toteuttava johtaminen Strategisella henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla Tehy, Työsuojelun teemaseminaari 7.11.2017, Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Työkyvyn hallinta; Varhainen tuki työpaikalla Työhyvinvoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Yhteistyötoimikunta Maakuntahallitus 2 1 Johdanto Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Uudet säännökset liittyvät

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot