Jos lääkäri on määrännyt lääkkeen johonkin toiseen tarkoitukseen, lääkärin ohjeita on noudatettava.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jos lääkäri on määrännyt lääkkeen johonkin toiseen tarkoitukseen, lääkärin ohjeita on noudatettava."

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE ABALGIN 65 mg -kapseli, kova Mitä lääke sisältää? Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 65 mg dekstropropoksifeenihydrokloridia. Apuaineet: liivate, hypromelloosi (E464), vedetön natriumdivetyfosfaatti, povidoni, talkki Kapselikuoret sisältävät lisäksi seuraavia väriaineita: keltainen ja punainen rautaoksidi (E172) ja titaanidioksidi (E171). Miten lääke vaikuttaa? Abalgin lievittää kipuja estämällä kipuimpulssien vaikutuksen aivojen kipukeskuksen soluihin. Lisätietoja antavat Myyntiluvan haltija ja markkinoija: Alternova A/S Tanska Valmistaja: Nycomed Danmark A/S Postbox 88 Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Tanska puh , faksi: Viminco A/S Tanska Mihin lääkettä käytetään? Lääkettä käytetään keskivaikeiden ja vaikeiden kipujen hoitoon. Jos lääkäri on määrännyt lääkkeen johonkin toiseen tarkoitukseen, lääkärin ohjeita on noudatettava. Milloin lääkettä ei tule ottaa? Lääkettä ei tule käyttää, jos potilas on yliherkkä Abalgin -valmisteelle tai jollekin sen aineosalle, käyttää alkoholia tai unilääkkeitä, kärsii hengityslamaannuksesta tai heikentyneestä maksan tai munuaisten toiminnasta. Mitä pitää ottaa huomioon ennen lääkkeen ottamista ja lääkehoidon aikana? Jos teillä on munuais- tai maksasairaus tai teitä hoidetaan mielialalääkkeillä tai teillä on jokin muu lääkehoitoa vaativa perussairaus, on Abalgin -valmisteen käytöstä ensin neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa.

2 Alkoholin ja keskushermostoa lamaavien lääkkeiden käyttö Abalgin -hoidon aikana sekä Abalgin -valmisteen yliannostus voivat aiheuttaa hengenvaarallisen hengityksen lamaantumisen. Abalgin antaa positiivisen tuloksen doping-testissä. Raskaus ja imetys: Koska lääkkeen vaarallisuutta lapselle raskauden ja imetyksen aikana ei voida varmuudella sulkea pois, on valmisteen käyttöä vältettävä raskauden ja imetyksen aikana. Lääkkeen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Valmiste saattaa heikentää reaktiokykyä, joten varovaisuutta on noudatettava ajettaessa autoa, käytettäessä koneita tai tehtäessä tarkkuutta vaativaa työtä. Varotoimenpiteet käytettäessä lääkettä muiden lääkkeiden kanssa: Jos teille on määrätty alla mainittuja lääkkeitä, neuvotelkaa hoitavan lääkärinne kanssa ennen Abalgin -lääkkeen käyttöä. Abalgin voimistaa seuraavien lääkkeiden vaikutusta: - verenohennuslääkkeet, jotka sisältävät varfariinia - viruslääkkeet, jotka sisältävät ritonaviiria - epilepsialääkkeet, jotka sisältävät karbamatsepiinia. Alkoholi, unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet voimistavat Abalgin -valmisteen hengitystä lamaavaa vaikutusta. Lääkkeen käyttöä tulisi välttää mielialalääkkeiden, moklobemidin ja nortriptyliinin käytön yhteydessä. Jos jokin on epäselvää, ottakaa yhteyttä lääkäriinne tai apteekkiin. Annostus: Aikuiset: Normaali aloitusannos on yksi kapseli 8 tunnin välein. Annosta voi sitten tarvittaessa suurentaa yhteen kapseliin 6 tunnin välein. Maksimiannos on 5 kapselia vuorokaudessa. Vanhukset: Normaali aloitusannos on yksi kapseli 12 tunnin välein. Annosta voi sitten tarvittaessa suurentaa yhteen kapseliin 8 tunnin välein. Maksimiannos on 3 kapselia vuorokaudessa. Lääkärin määräämää annostusohjetta on noudatettava. Käyttöohjeet: Kapselit niellään kokonaisina vesilasillisen kanssa. Lääkkeen kipuja lievittävä vaikutus kestää yleensä 4 6 tuntia. Mitä tehdä, jos olette ottanut liian suuren annoksen? Yliannostuksen vaara syntyy, jos otatte lääkettä enemmän kuin lääkärinne on teille määrännyt. Yliannostusoireita ovat - uneliaisuus, joka voi johtaa tajuttomuuteen - lihaskouristukset - hengitysvaikeudet

3 - epäsäännöllinen sydämen rytmi. Alkoholi vahvistaa oireita. Vastalääke: naloksoni Ottakaa yhteyttä lääkäriinne jos huomaatte yliannostusoireita. Näyttäkää hänelle lääkepakkaus. Mitä haittavaikutuksia lääke voi aiheuttaa? Tavallisia haittavaikutuksia ovat huimaus, päänsärky, uneliaisuus, suun kuivuminen, pahoinvointi ja vatsakivut. Harvinaisia haittavaikutuksia ovatperusteeton hyvänolontunne, huonovointisuus, aistiharhat, näköhäiriöt, ummetus, oksentelu, sappivaivat, ihottuma, virtsaamisvaivat ja lihasheikkous. Ottakaa yhteyttä lääkäriinne, jos havaitsette jotain näistä haittavaikutuksista tai muita haittavaikutuksia, joiden epäilette liittyvän tämän lääkkeen käyttöön. Säilytys: Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Säilytetään huoneenlämmössä (15 25 ºC). Lääkettä ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Palauttakaa käyttämättömät lääkkeet apteekkiin hävitettäviksi. Päiväys

4 BIPACKSEDEL ABALGIN 65 mg-kapsel, hård Vad innehåller läkemedlet? En kapsel innehåller som verksamt ämne 65 mg dextropropoxifenhydroklorid. Hjälpämnen: gelatin, hypromellos (E464), vattenfri natriumdivätefosfat, povidon, talk. Kapselhöljet innehåller dessutom följande färgämnen: gul och röd järnoxid (E172) och titandioxid (E171). Hur verkar läkemedlet? Abalgin lindrar smärta genom att hämma smärtimpulsernas effekt på cellerna i hjärnans smärtcentrum. Närmare information: Innehavare av försäljningstillstånd och marknadsförare: Alternova A/S Danmark Tillverkare: Nycomed Danmark AS Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Danmark tfn , telefax Viminco A/S Danmark Vad används läkemedlet för? Läkemedlet används för behandling av smärtor av måttlig till svår intensitet. Om läkaren har ordinerat läkemedlet för något annat ändamål, skall läkarens ordination följas. När skall läkemedlet inte användas? Läkemedlet skall inte användas om patienten är överkänslig för Abalgin eller något av dess ämnen, använder alkohol eller sömnmedel, lider av andningsförlamning eller av nedsatt njur- eller leverfunktion. Att observera före och under användningen:

5 Om ni har en njur- eller leversjukdom eller behandlas med antidepressiva läkemedel, eller om ni har någon annan bakomliggande sjukdom som kräver medicinering, skall ni rådgöra med läkaren innan ni börjar använda Abalgin. Användning av alkohol och läkemedel, som förlamar det centrala nervsystemet, under Abalgin behandlingen samt överdosering av Abalgin preparatet kan orsaka en livsfarlig andningsförlamning. Abalgin ger positivt utslag vid dopingtest. Graviditet och amning: Eftersom risker för barnet vid användning av Abalgin under graviditet och amning inte kan uteslutas med säkerhet, skall läkemedlet helst inte användas under graviditet och amning. Läkemedlets inverkan på körförmågan och förmågan att använda maskiner: Preparatet kan försämra reaktionsförmågan. Försiktighet skall därför iakttas vid bilkörning och användning av maskiner samt i arbete som kräver precision. Försiktighetsåtgärder vid användning tillsammans med andra läkemedel: Om ni ordinerats något av de nedanstående läkemedlen, skall ni rådgöra med den vårdande läkaren innan ni använder Abalgin. Abalgin förstärker inverkan av följande läkemedel: -blodförtunnande läkemedel som innehåller warfarin -antivirusmedel som innehåller ritonavir -epilepsimedicin som innehåller karbamazepin. Alkohol, sömnmedel och lugnande läkemedel förstärker Abalgin -preparatets andningsförlamande effekt. Läkemedlet bör inte användas i kombination med antidepressiva mediciner, moklobemidin och nortriptylin Kontakta läkaren eller apoteket, om något är oklart. Dosering: Vuxna: En normal begynnelsedos är en kapsel var 8:e timme. Dosen kan sedan höjas vid behov till en kapsel var 6:e timme. Den maximala dosen är 5 kapslar per dygn. Åldringar: En normal begynnelsedos är en kapsel var 12:e timme. Dosen kan sedan höjas vid behov till en kapsel var 8:e timme. Den maximala dosen är 3 kapslar per dygn. Följ alltid de doseringsanvisningar som läkaren har ordinerat. Bruksanvisning: Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Läkemedlets smärtstillande effekt varar i allmänhet 4 6 timmar. Vad skall man göra om man har tagit en för stor dos?

6 Fara för överdosering uppstår om ni tar större doser än läkaren har ordinerat. Överdoseringsymptom är följande: - sömnighet som kan leda till medvetslöshet - kramper - andningssvårigheter - oregelbunden hjärtrytm. Alkohol förstärker symptomen. Motmedicin: Naloxon Kontakta läkaren om ni upplever symptom av överdosering. Visa läkaren läkemedelsförpackningen. Vilka biverkningar kan läkemedlet ge? Vanliga biverkningar är yrsel, sömnighet, muntorrhet, illamående och magsmärtor. Sällsynta biverkningar är ogrundad känsla av välbefinnande, dysfori, sinnesvillor, synrubbningar, förstoppning, kräkningar, gallbesvär, utslag, urineringsbesvär och muskelsvaghet. Kontakta läkaren om ni upplever någon av dessa biverkningar eller andra biverkningar som ni misstänker beror på användningen av läkemedlet. Förvaring: Förvaras oåtkomligt för barn i rumstemperatur ( ºC). Läkemedlet får inte användas efter utgångsdatum. Returnera oanvända läkemedel till apotek för förstörning. Datum:

PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Tramadin 50 mg kova kapseli Tramadolihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oxamin 15 mg tabletti Oksatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Oxamin 15 mg tabletti Oksatsepaami PAKKAUSSELOSTE Oxamin 15 mg tabletti Oksatsepaami Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Buspiron Actavis 5 ja 10 mg tabletti. buspironihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Buspiron Actavis 5 ja 10 mg tabletti. buspironihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Buspiron Actavis 5 ja 10 mg tabletti buspironihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ANTABUS 200mg poretabletti

PAKKAUSSELOSTE. ANTABUS 200mg poretabletti PAKKAUSSELOSTE ANTABUS 200mg poretabletti Lue koko pakkausseloste huolella läpi ennen lääkityksen aloittamista. Noudata aina lääkärisi antamaa annosteluohjetta, joka ilmenee apteekin etiketistä. Lääkärisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Citalopram Ranbaxy 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Citalopram Ranbaxy 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zopitabs 7,5 mg kalvopäällysteinen tabletti. tsopikloni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zopitabs 7,5 mg kalvopäällysteinen tabletti. tsopikloni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zopitabs 7,5 mg kalvopäällysteinen tabletti tsopikloni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi Tämä pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni 1 PAKKAUSSELOSTE 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 40 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluconazol BMM Pharma 50 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 150 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 200 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Fluconazol BMM Pharma 50 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 150 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 200 mg kapseli, kova 1 PAKKAUSSELOSTE Fluconazol BMM Pharma 50 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 150 mg kapseli, kova Fluconazol BMM Pharma 200 mg kapseli, kova Flukonatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Metadon Abcur 5 mg tabletit Metadon Abcur 20 mg tabletit. metadonihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Metadon Abcur 5 mg tabletit Metadon Abcur 20 mg tabletit. metadonihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Metadon Abcur 5 mg tabletit Metadon Abcur 20 mg tabletit metadonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin Actavis 10 mg tabletit. loratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin Actavis 10 mg tabletit. loratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin Actavis 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Catapresan 150 mikrog tabletti klonidiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Catapresan 150 mikrog tabletti klonidiinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Catapresan 150 mikrog tabletti klonidiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot