PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan, jotta se tehoaisi toivotulla tavalla. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen. Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää apteekista. Tässä pakkausselosteessa selvitetään: 1. Mitä Trineurin on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä tulee huomioida ennen Trineurinin käyttöä 3. Miten Trineurinia käytetään 4. Trineurinin mahdolliset haittavaikutukset 5. Trineurinin säilytys TRINEURIN TABLETTI Trineurin-tablettien vaikuttavat aineet ja määrät tablettia kohden ovat: tiamiininitraatti (B1-vitamiini) 250 mg, pyridoksiinihydrokloridi (B-vitamiini) 250 mg ja syanokobalamiini (B12-vitamiini) 40 mikrogrammaa. Apuaineita ovat maltodekstriini, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti, perunatärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, glyseroli 85%, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C), kasviöljy (tyydytetty, tyyppi I), magnesiumstearaatti ja talkki. Myyntiluvan haltija: Orion Oyj Orionintie Espoo Valmistaja: Orion Pharma Orionintie Espoo 1. MITÄ TRINEURIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Trineurinin vaikuttavat aineet ovat B-vitamiineja. Aikuisille päivittäinen B 1 -vitamiinin tarve on 1,0 1,5 mg, B -vitamiinin 1,1-1,5 mg ja B 12 -vitamiinin 2 mikrogrammaa. Trineurinin käyttöaiheet: Trineurinia käytetään B-vitamiinien puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon. Trineurinia saa apteekista ilman lääkärin määräystä. Mikäli lääkäri määrää Teille Trineurinia, hän kertoo, mihin tarkoitukseen hän määrää lääkkeen. DNO ff803ecb0 / 3.0,CURRENT Public Valid 1 /

2 2. MITÄ TULEE HUOMIOIDA ENNEN TRINEURININ KÄYTTÖÄ Trineurinia ei tule käyttää, jos: olette yliherkkä jollekin valmisteen aineosalle. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Trineurinia voi käyttää annosteluohjeiden mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Trineurin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Muiden lääkkeiden käyttö Kertokaa aina kaikista käyttämistänne muista lääkkeistä ja luontaistuotteista lääkärillenne. Mikäli joudutte käyttämään säännöllisesti muita lääkkeitä, on tärkeää, että noudatatte kaikkien näiden lääkkeiden käytössä lääkärinne antamia ohjeita. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Voitte kysyä neuvoa myös apteekista, mikäli olette epävarma, voitteko käyttää lääkkeitä yhtäaikaisesti. Trineurinin sisältämällä B -vitamiinilla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia tuberkuloosin hoitoon käytettävän isoniatsidin ja parkinsonintaudin hoitoon käytettävän levodopan kanssa. 3. MITEN TRINEURINIA KÄYTETÄÄN Aikuisille 1 tabletti kerran päivässä. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudattakaa aina lääkärin ohjetta. Tärkeää Vaikka Trineurinin vaikuttavat aineet ovat elimistölle välttämättömiä ja sinänsä vaarattomia B- vitamiineja, tulee annosteluohjeita noudattaa pitkäkestoisesta yliannostelusta johtuvien haittavaikutusten välttämiseksi. Samanaikaisesti Trineurin-hoidon kanssa ei tule ottaa muita B-vitamiinivalmisteita. Yliannostus Suuret B -vitamiinin vuorokausiannokset voivat aiheuttaa pitkäaikaisessa käytössä ääreishermoston toimintahäiriöitä (oireina mm. pistely ja tunnottomuus varpaissa ja sormenpäissä). Yliannostuksen hoitona on Trineurinin käytön keskeyttäminen. 4. TRINEURININ MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Trineurin-hoito aiheuttaa suositusten mukaan annosteltuna harvoin haittavaikutuksia. DNO ff803ecb0 / 3.0,CURRENT Public Valid 2 /

3 Haittavaikutuksia esiintyy yleensä vain pitkäkestoisen yliannostuksen yhteydessä (ks. Yliannostus). Mikäli Trineurinin käytön yhteydessä ilmenee puutumisen tunnetta tai tuntohäiriöitä, valmisteen käyttö tulee lopettaa ja ottaa yhteyttä lääkäriin. Myös yliherkkyysreaktioita voi ilmetä. Kertokaa lääkärillenne tai apteekkiin myös kaikista muista hoidon aikana mahdollisesti ilmenevistä haittavaikutuksista. 5. TRINEURININ SÄILYTYS Säilytä huoneenlämmössä (15 25 C). Kestoaika Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen. Muita ohjeita Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. Pakkausseloste tarkistettu DNO ff803ecb0 / 3.0,CURRENT Public Valid 3 /

4 BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel, ty den innehåller viktig information om läkemedlet. Detta läkemedel kan köpas utan recept för egenvård. För att läkemedlet skall verka på önskat sätt, bör det användas noggrant enligt anvisningarna. Spara bipacksedeln så att Ni vid behov kan läsa om den. Ytterligare information om läkemedlet kan fås på apoteket. I denna bipacksedel finner man information om: 1. Vad Trineurin är och vad det används för 2. Vad man skall beakta innan man använder Trineurin 3. Hur man använder Trineurin 4. Eventuella biverkningar av Trineurin 5. Förvaring av Trineurin TRINEURIN TABLETT De verksamma ämnena i Trineurin-tabletterna är tiaminnitrat (B 1 -vitamin) 250 mg/tablett, pyridoxinhydroklorid (B -vitamin) 250 mg/tablett och cyanokobalamin (B 12 -vitamin) 40 mikrogram/tablett. Hjälpämnena är maltodextrin, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, potatisstärkelse, laktosmonohydrat, povidon, glycerol 85 %, natriumstärkelseglykolat (typ C), växtolja (mättad, typ I), magnesiumstearat och talk. Innehavare av försäljningstillståndet: Orion Corporation Orionvägen Esbo Tillverkare: Orion Pharma Orionvägen Esbo 1. VAD TRINEURIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR De verksamma ämnena i Trineurin-tabletterna är B-vitaminer. För vuxna är dagsbehovet av B 1 - vitamin 1,0-1,5 mg, B -vitamin 1,1 1,5 mg och B 12 -vitamin 2 mikrogram. Användningsområden av Trineurin: Trineurin används för att förebygga och behandla brist på B-vitaminer. Trineurin kan användas utan läkarordination. Om en läkare ordinerar Er Trineurin, informerar han eller hon Er om för vilket ändamål läkemedlet ordinerats. DNO ff803ecb0 / 3.0,CURRENT Public Valid 4 /

5 2. VAD MAN SKALL BEAKTA INNAN MAN ANVÄNDER TRINEURIN Trineurin skall inte användas om: Ni är överkänslig för någon beståndsdel i preparatet. Användning under graviditet och amning Trineurin kan användas enligt doseringsföreskrifterna under graviditet och amning. Körförmågan och förmågan att använda maskiner Trineurin påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner. Användning av andra läkemedel Informera alltid Er läkare om alla andra läkemedel och naturprodukter Ni använder. Om Ni regelbundet använder andra läkemedel, är det viktigt att Ni följer läkarens anvisningar vid användning av alla dessa läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som mediciner vilka kan köpas utan recept. Ni kan också fråga apoteket till råds om Ni är osäker på huruvida Ni samtidigt kan använda olika läkemedel. B -vitamin, som ingår i Trineurin-tabletterna, kan ha skadliga samverkningar med isoniazid, som används vid behandling av tuberkulos, och med levodopa, som används för behandling av Parkinsons sjukdom. 3. HUR MAN ANVÄNDER TRINEURIN För vuxna 1 tablett dagligen. För barn endast på ordination av läkare. Läkaren kan ha ordinerat en dosering av läkemedlet som avviker från den ovannämnda. Följ alltid läkarens ordination. Viktigt Trots att de verksamma ämnena i Trineurin är för kroppen nödvändiga och i och för sig ofarliga B- vitaminer, skall man följa doseringsföreskrifterna för att undvika biverkningar som kan förekomma efter en långvarig överdosering. Man bör inte samtidigt ta andra B-vitaminpreparat medan behandlingen med Trineurin pågår. Överdosering Stora dygnsdoser av B -vitamin kan vid långvarig användning förorsaka funktionsstörningar i det perifera nervsystemet (symtomen är bl.a. stickningar och förlust av känseln i tårna och fingertopparna). Överdosering med Trineurin behandlas genom att avbryta medicineringen. DNO ff803ecb0 / 3.0,CURRENT Public Valid 5 /

6 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR AV TRINEURIN Då en behandling med Trineurin sker i enlighet med den rekommenderade doseringen, förorsakas sällan några biverkningar. Biverkningar förekommer i allmänhet i samband med en långvarig överdosering, och symtomen beskrivs under rubriken Överdosering. Om stickningar och förlust av känseln i tårna och fingertopparna förekommer, sluta att använda Trineurin och kontakta en läkare. Överkänslighetsreaktioner kan också förekomma. Berätta för läkaren eller apoteket också om alla andra biverkningar som eventuellt förekommer under behandlingen. 5. FÖRVARING AV TRINEURIN Förvaras vid rumstemperatur (15-25 C). Hållbarhetstid Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. Övriga anvisningar Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Bipacksedeln reviderad DNO ff803ecb0 / 3.0,CURRENT Public Valid /

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti kansallinen IIx3 336937-9/2014 FAKO Karri Penttilä hyv. 16.2.15 /27.2.2015 TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana.

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana. Nimi ZOVIRAX 5 % CREME Mitä lääke sisältää? Vaikuttava aine: asikloviiri 5 % (50 mg / grammassa voidetta ). Muut aineet: propyleeniglykoli, valkovaseliini, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli PAKKAUSSELOSTE Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot