PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää KATAPEKTIA huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. - Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä KATAPEKT on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät KATAPEKTIA 3. Miten KATAPEKTIA käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. KATAPEKTIN säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ KATAPEKT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN KATAPEKT on tarkoitettu yskän hoitoon. Se hillitsee yskänärsytystä ja irrottaa sitkeää limaa hengitysteistä. 2. ENNENKUIN KÄYTÄT KATAPEKTIA Älä käytä KATAPEKTIA jos olet allerginen (yliherkkä) kodeiinille, guaifenesiinille, ammoniumkloridille, timjamiuutteelle tai KATAPEKTIN jollekin muulle aineelle. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro kaikista käyttämistäsi muista lääkkeistä lääkärillesi tai apteekkiin. Mikäli joudut käyttämään säännöllisesti muita lääkkeitä kuin KATAPEKTIA, on tärkeää, että noudatat kaikkien näiden lääkkeiden käytössä lääkärin antamia ohjeita. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä, että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. KATAPEKT voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. - kinidiini (rytmihäiriölääke) - useat psykoosi ja depressiolääkkeet Edellä mainittujen lääkkeiden ja KATAPEKTIN samanaikaista käyttöä tulee välttää. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

2 Neuvottele lääkärin kanssa KATAPEKTIN käytöstä raskauden ja imetyksen aikana. KATAPEKT sisältää kodeiinia, joka saattaa vaikuttaa sikiön hyvinvointiin. KATAPEKTIA ei tule käyttää imetyksen aikana, koska: - kodeiini erittyy jossain määrin äidinmaitoon ja voi olla haitallinen lapselle - guaifenesiinin, ammoniumkloridin ja timjamiuutteen kulkeutumista äidinmaitoon ei ole tutkittu. Ajaminen ja koneiden käyttö KATAPEKT voi haitata suorituskykyä liikenteessä ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä. Ohjeen mukaisella annostuksella vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn on kuitenkin epätodennäköistä. Tärkeää tietoa KATAPEKTIN sisältämistä aineista - KATAPEKT sisältää 0,05 tilavuus-% etanolia. Yksi aikuisten annos sisältää n. 0,6 g alkoholia. KATAPEKT voi olla haitallista potilaille, joilla on maksasairauksia, epilepsia, aivovaurio tai muita aivosairauksia. - Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. - Tämä lääkevalmiste sisältää sorbitolia. Sorbitoli voi olla haitallista henkilöille, joilla on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi. - Sorbitolilla voi suurina annoksina olla laksatiivisia vaikutuksia. 3. MITEN KATAPEKTIA KÄYTETÄÄN Aikuiset: 15 millilitraa 3-4 kertaa päivässä. Lapset: 7-15 vuotiaat: 10 millilitraa 3-4 kertaa päivässä. 3-6 vuotiaat: 5 millilitraa 3-4 kertaa päivässä. 1-2 vuotiaat: 2,5 millilitraa 3-4 kertaa päivässä. Alle 1- vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Pakkausselosteen annostusohjeita tulee noudattaa. Jos yskä pitkittyy tai pahenee, on syytä mennä lääkäriin. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. Jos otat enemmän KATAPEKTIA kuin sinun pitäisi Yliannostus- ja myrkytystapauksissa ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh ). 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, KATAPEKT voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu: Usein esiintyviä: Väsymys, pahoinvointi, ummetus Joskus esiintyviä: Vatsavaivat Harvoin esiintyviä: Ihon yliherkkyysreaktiot Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

3 5. KATAPEKTIN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 C. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä KATAPEKT sisältää - Vaikuttavat aineet ovat: kodeiinifosfaattihemihydraatti, guaifenesiini, ammoniumkloridi ja timjamiuute. - Muut aineet ovat: sorbitoli, etanoli, lakritsiuute, metyyliparahydroksibentsoaatti, propyyliparahydroksibentsoaatti, piparminttuöljy ja puhdistettu vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Tummanruskea liuos, 150 ml lasipullo. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Vitabalans Oy Varastokatu Hämeenlinna Puh: (03) Fax: (03) Tämä seloste on tarkistettu viimeksi

4 BIPACKSEDEL KATAPEKT ORAL LÖSNING Kodeinfosfathemihydrat 1 mg, guaifenesin 20 mg, ammoniumklorid 25 mg, timjamextrakt 60 mg Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. KATAPEKT måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information (titta på parti 4), kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad KATAPEKT är och vad de används för 2. Innan du använder KATAPEKT 3. Hur du använder KATAPEKT 4. Eventuella biverkningar 5. Hur KATAPEKT ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD KATAPEKT ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR KATAPEKT används för behandling av hosta. Det dämpar hostretningen och löser det sega slemmet i luftvägarna. 2. INNAN DU ANVÄNDER KATAPEKT Använd inte KATAPEKT om du är allergisk (överkänslig) mot kodein, guaifenesin, ammoniumklorid, timjamextrakt eller något av övriga innehållsämnen i KATAPEKT. Användning av andra läkemedel Informera läkare och apotek om alla andra läkemedel du använder. Om du regelbundet använder andra läkemedel än KATAPEKT, är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användning av alla dessa läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som mediciner vilka kan köpas utan recept. KATAPEKT kan förändra eller förstärka verkan av andra mediciner. Sådana läkemedel är - kinidin (antiarytmika läkemedel) - många psykos läkemedel och antidepressiva medel Det rekommenderas att KATAPEKT inte används samtidigt med förenämnda läkemedel. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Rådgör med en läkare om användning av KATAPEKT under graviditet och amning. Kodeinet i KATAPEKT kan möjligtvis störa fostrets välbefinnande.

5 Använd inte KATAPEKT under amning, eftersom - kodein utsöndras i viss utsträckning i modersmjölken och - huruvida guaifenesin, ammoniumklorid och timjamextrakt går över i modersmjölken har inte undersökts. Körförmåga och användning av maskiner KATAPEKT kan nedsätta reaktionsförmåga i trafiken och vid användning av maskiner som kräver noggrannhet. Det är osannolikt att reaktionsförmågan nedsätts vid användning av terapeutiska doser. Viktig information om några innehållsämnen i KATAPEKT KATAPEKT innehåller 0,05 volym-% etanol. En dos för vuxna innehåller c. 0,6 g alkohol. Skadligt för patienter, som har leversjukdomar, epilepsi, hjärnskada eller hjärnsjukdomar. - Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicinen - Denna produkt innehåller sorbitol. Sorbitol kan vara skadligt för personer som har medfödd fruktos-intolerans. - Sorbitol kan ha en laxerande effekt med stora doser. 3. HUR DU ANVÄNDER KATAPEKT Vuxna: 15 milliliter 3-4 gånger dagligen. Barn: 7-15 åringar: 10 milliliter 3-4 gånger dagligen. 3-6 åringar: 5 milliliter 3-4 gånger dagligen. 1-2 åringar: 2,5 milliliter 3-4 gånger dagligen. För barn under 1 år endast enligt anvisningar som ges av en läkare. Doseringsanvisningar av bipacksedeln skall följas. Om hosten fortsätter eller försämras, är det skäl att uppsöka läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. Om du har tagit för stor mängd av KATAPEKT Vid överdos skall du omedelbart kontakta läkare, första hjälpen på närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: ). 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan KATAPEKT orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar är möjliga: Ofta: Trötthet, illamående, förstoppning Ibland: Magbesvär Sällan: Hudens överkänslighet reaktioner Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

6 5. HUR KATAPEKT SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 C. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - De aktiva substanserna är: kodeinfosfathemihydrat, guaifenesin, ammoniumklorid och timjamextrakt - Övriga innehållsämnen är: sorbitol, etanol, lakritsextrakt, metylparahydroxibentsoat, propylparahydroxibentsoat, pepparmyntsolja ja renat vatten. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek Mörk brun lösning, 150 milliliter i glasflaskan. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Vitabalans Oy Varastokatu Tavastehus Tel: (03) Fax: (03) Denna bipacksedel är reviderad senast

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi

PAKKAUSSELOSTE. Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi PAKKAUSSELOSTE Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 10 mg/ml -suuvesi Jodattu povidoni

PAKKAUSSELOSTE. BETADINE 10 mg/ml -suuvesi Jodattu povidoni PAKKAUSSELOSTE BETADINE 10 mg/ml -suuvesi Jodattu povidoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi

PAKKAUSSELOSTE. Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi PAKKAUSSELOSTE Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon. klooriheksidiiniglukonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon. klooriheksidiiniglukonaatti PAKKAUSSELOSTE Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon klooriheksidiiniglukonaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Histec 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Setiritsiinidihydrokloridi Tämä pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium

PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium PAKKAUSSELOSTE D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi

PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi PAKKAUSSELOSTE Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos Polyvinyylialkoholi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rometor ratiopharm 2 mg/ml oraaliliuos dekstrometorfaanihydrobromidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rometor ratiopharm 2 mg/ml oraaliliuos dekstrometorfaanihydrobromidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rometor ratiopharm 2 mg/ml oraaliliuos dekstrometorfaanihydrobromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini

PAKKAUSSELOSTE. Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini PAKKAUSSELOSTE Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo

PAKKAUSSELOSTE. ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo PAKKAUSSELOSTE ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää tietoja lääkkeestä ja sen käytöstä. Tätä lääkettä saa ilman reseptiä. Käytä Aspirin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot