Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flisekutter. Fliseskærer TC 920"

Transkriptio

1 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual

2 2

3 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Art nr: Biltema model TC 920 Spänning V~ / 50 Hz Motoreffekt ,1 kw Varvtal obelastad rpm Diamantkapklinga..... Ø250 x 25,4 x 2,2 mm Max bromstid för kapklinga...15 s Lutning av kapklinga Max kaplängd mm Max kapdjup 90 / / 48 mm Max kaplängd, arbetsstycke < 38 mm tjocklek: mm Max kaplängd, arbetstycke > 38 mm tjocklek: mm Storlek bord x 510 mm Pump kapacitet l/h Vatten utlopp mm Tank volym l Ljudtryck 10 m(lpa) tomgång/arbete. 77 db(a) / 98 db(a) Ljudeffekt (LWA) tomgång/arbete db(a) / 111 db(a) Vibrationer ,113 m/s2 Isolationsklass I Skyddsklass IP 54 Dimension x 76 x 104 cm Vikt kg Ljudnivån är uppmätt i enlighet med EN ISO 3744; EN ISO Ljudnivån på arbetsplatsen kan överstiga 85 db (A). Använd hörselskydd då detta är fallet. 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kakelkap TC 920 är konstruerad för våtkapning av kakel, klinker, tegel, cementplattor, kullersten, marmor mm med diamantkapklinga under förutsättning att maskinens kapacitet ej överskrids. Maskinen är avsedd för privat och professionell användning. Maskinen får ej byggas om och eller användas till kapning av trä eller metall. Den får enbart användas enligt instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. 3

4 SE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4

5 SE 5. ÖVERSIKTSBILD 1. Låsvred för benpar (fel i bild) 2. Kapklinga 3. Vattentråg 4. Kapbord 5. Gerings anhåll 6. Bakre anhåll 7. Strömbrytare ON/OFF (fel i bild) 8. Klingskydd 9. Handtag 10. Ratt för lutning av kapklinga 11. Ratt för låsning av motor i transportläge 12. Främre och bakre längdstopp (fel i bild) 13. Hjul 14. Ratt för låsning av kapklinga i nedfällt läge 15. Tving 16. Främre benpar 17. Bakre benpar 18. Fäste för elkabel 19. Transporthandtag

6 SE 6. MONTERING Packa upp maskinen och kontrollera att den ej skadats i transporten. f. Skruva fast rattarna i längdstoppen (12). Utfasningen skall vara i spåret. g. Skruva fast handtaget (9) i motorn. a. Skruva fast hjulen på bakre benparet. Vänd dem enligt bild. b. Lossa låsvreden (1) och fäll ned benparen. Tryck in gummipluggen i dräneringshålet. Placera kakelkapen med motorn på samma sida som hjulen. Baksidan av bordet skall vara parallell med kanten. h. Skruva fast konsolen med 2 st skruvar och 2 st låsbrickor och planbrickor. Samt fäst ratten (14) och den stora planbrickan. i. Lossa de 4 skruvarna på vardera sida av bordets framkant. För in bordsskenan i spåret och skruva fast konsolerna på sidan av bordet och bordsskenan. c. Lossa de två rattarna (10) och luta motorn. Lossa låsratten för transportläge (11). Avlägsna frigoliten. j. Placera pumpen på lämpligt ställe i tråget. Var noga med att elkabeln och kylslangen inte kan vidröras av kapklingan. Fyll på vatten i tråget så att pumpen är helt täckt med vatten. k. Kakelskäraren ska installeras på ett jämnt och halkfritt underlag. d. Fäst transporthandtaget (19) i dess fäste under vattentråget. e. Skruva fast elkabeln i dess fäste (18). Om maskinen ska flyttas måste motorn säkras med rattarna 10 och 11. 6

7 SE 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Risker med användning av kakelkap Även om instruktionerna i manualen följs så kvarstår det vissa risker. Var medveten om dem och försök att undvika dem. Risk för kringflygande föremål och stänk - Använd ögonskydd. Risk för hörselskada - Använd hörselskydd. Risk för skärskador Använd skyddshandskar. Risk för skärskador Låt aldrig handen eller någon kroppsdel vara närmare en snurrande kapklinga än 10 cm. 7.2 Symboler och skyltar på maskinen Läs manualen innan arbetet påbörjas. Använd skyddsglasögon WARNING! 1. Mount the electric cable as described in manual. 2. Connect the plug directly into the output socket. 3. Push down the RESET -button. The LED will shine with a red light. 4. Push down the T -button. The LED will now darken. 5. Push down RESET -button to use the unit. Do not use the unit if the above test failed! VARNING! 1. Montera kabeln enligt beskrivning i manualen. 2. Anslut kontakten direkt i det fasta eluttaget 3. Tryck på knappen RESET. Lysdioden skall nu lysa RÖD. 4. Tryck ned T -knappen. Lysdioden skall nu slockna. 5. Tryck på knappen RESET för att använda enheten. Använd inte enheten om testet ovan misslyckades. 7.3 Skyddsanordningar På maskinen finns följande skyddsanordningar. Kontrollera innan användning att de är hela och korrekt monterade. a. Strömbrytare (7) Enligt EN ISO 3744; EN ISO så överstiger ljudvolymen 85 db(a) vid arbetsstycket. Använd hörselskydd! Använd andningsskydd Använd skyddshandskar Varning! Låt aldrig handen eller någon kroppsdel vara närmare en snurrande kapklinga än 10 cm. Med strömbrytaren startas och stängs motorn, varvid kapklingan stannar efter ca 15 sekunder. Start Tryck in I. Stopp Tryck in O. b. Jordfelsbrytare Kakelkapen är utrustad med en jordfelsbrytare vilken minskar risken av elstöt pga jordfel. Denna måste vara påslagen för att motorn skall starta. Testa alltid dess funktion innan motorn startas Förbjudet att använda kapklingor som har annan storlek eller som ej är avsedda för våtkapning. Jordfelsbrytaren/stickkontakten är märkt med följande varningstext på engelska Start Tryck in knappen RESET Den röda lysdioden tänds. Stop Tryck in knappen T Lysdioden släcks. 7

8 SE c. Klingskydd (8) Förhindrar oavsiktlig beröring av kapklingan d. Bakre anhåll (6) Förhindrar att arbetsstycket okontrollerat skjuts bakåt av kraften från kapklingan. 8. HANDHAVANDE 8.1 Åtgärder före användning a. Maskinen skall stå stabilt och får ej kunna vickas. Båda hjulen och båda fötterna skall ha markkontakt. b. Alla skydd och säkerhetsanordningar måste kontrolleras före användning. c. Kontrollera att diamantkapklingan är hel och kan rotera fritt. d. Kontrollera att elnätets spänning överensstämmer med de specifikationer som anges på maskinskylten. e. Kontrollera att det finns vatten i tråget och att kylvattenpumpen är nedsänkt på lämpligt ställe där kapklingan inte kan komma åt dess vattenslang eller elkabel. f. Skruva loss transportsäkringen, ratt (11). 8.2 Kapning raka och diagonala snitt - Korta arbetsstycken b. Placera anhållet (5) i 90 till vänster om arbetsstycket med lämplig vinkel och på korrekt avstånd från kapklingan. Lås fast det med de två rattarna (28) och lås vinkeln med ratt (27). 9. c. Placera arbetsstycket dikt an mot anhållet (5) och det bakre anhållet (6). d. Spänn eventuellt fast det med tvingarna (15). e. Vid korta arbetsstycken, ta tag i handtaget och fäll ned motorn och lås fast den med ratten (14) i nedfällt läge. Vid kapning av långa arbetsstycken så är motorns utgångsläge uppfällt a. Lossa de två rattarna (10) och vinkla motorn/kapklingan i önskad vinkel. Skruva därefter åt rattarna (10). f. Ställ vid behov in längdstoppen (12). g. Tryck in jordfelsbrytarens RESET-knapp och starta därefter motorn med strömbrytaren (7). h. Avvakta tills motorn kommit upp i fullt varvtal och kylvattenpumpen pumpar vatten. Kontrollera att inga onormala vibrationer förekommer. i. Fatta tag i handtaget (9) och: för korta arbetsstycken, för kapklingan försiktigt mot arbetsstycket för långa arbetsstycken, för ned kapklingan försiktigt mot arbetsstycket. 8

9 SE j. Kapa försiktigt, var lyhörd gentemot motorns varvtal och forcera inte arbetet. k. Stäng av motorn. Använd aldrig en sliten eller defekt diamantkapklinga! Använd endast rekommenderade diamantkapklingor för våtkapning! Kapa alltid i riktning mot bakre anhållet! Bromsa aldrig klingan med något föremål för att den skall stanna fortare, låt den stanna av sig själv! Dra alltid ut stickkontakten från elnätet efter användning! 8.4 Transport och förflyttning Vid all transport och förflyttning gäller följande: Jordfelsbrytaren får ej vara ansluten i eluttaget. Motorn skall vara i 90 vinkel och de båda rattarna (10) åtdragna. Motorn måste vara fastskruvad i transportläge med ratt (11) Efter arbetets slut. a. Avlägsna stickkontakten från eluttaget. b. Torka av damm och smuts med en mjuk borste eller en trasa. c. Placera en hink under vattentråget och töm genom att lyfta upp gummipluggen. 9. FÖRVARING Kontrollera att kakelkapen är väl rengjord, att motorn är låst i transportläge med åtdragen ratt (11) och elkontakten avlägsnad från eluttaget. Förvara alltid kakelkapen i ett torrt utrymme oåtkomlig för barn och obehöriga. 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL Kakelkapen behöver inte mer underhåll än vad som skall åtgärdas efter arbetets slut. d. Rengör vattenpumpen och tråget noga med rent vatten. Fyll därefter på vattentråget med rent vatten och starta motorn, så att pumpen kan pumpa rent vatten i en minut. e. Lossa klingskyddet och torka rent utrymmet runt kapklingan. Vid all service och underhåll skall stickkontakten/ jordfelsbrytaren vara avlägsnad från eluttaget Byte av diamantklinga a. Avlägsna stickkontakten från eluttaget. b. Skruva loss skruvarna (30) och ta bort klingskyddet (8). c. Använd de båda nycklarna och skruva loss klingmuttern medsols. d. Avlägsna diamantkapklingan. e. Rengör axeln, klingflänsen och klingmuttern. f. Montera en ny diamantklinga och skruva fast den med klingmuttern. OBS! Var observant på kapklingans rotationsriktning. g. Montera klingskyddet. f. Smörj de rörliga delarna. g. Kontrollera visuellt att kakelkapen är hel. OBS! Rengör inte plastdetaljerna med kemikalier, utan använd tvålvatten om de är starkt nedsmutsade. 9

10 SE 10.2 Elschema 11. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. 10

11 NO Flisekutter TC 920 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder vesentlig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utfall. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art.nr.: Biltema modell TC 920 Spenning V~ / 50 Hz Motoreffekt ,1 kw Turtall ubelastet rpm Diamantblad Ø 250 x 25,4 x 2,2 mm Maks. bremsetid for blad 15 s Skråstilling av blad Maks. kuttelengde mm Maks. kuttedybde 90 / / 48 mm Maks. kuttelengde, arbeidsstykke < 38 mm tykkelse: 1020 mm Maks. kuttelengde, arbeidsstykke > 38 mm tykkelse: 870 mm Størrelse bord x 510 mm Pumpekapasitet l/h Vannutløp mm Tankvolum l Lydtrykk 10 m(lpa) tomgang/arbeid..77 db(a) / 98 db(a) Lydeffekt (LWA) tomgang/arbeid...90 db(a) / 111 db(a) Vibrasjoner ,113 m/s2 Isolasjonklasse I Beskyttelsesgrad..... IP54 Dimensjon x 76 x 104 cm Vekt kg Lydnivået er målt i samsvar med EN ISO 3744; EN ISO Lydnivået på arbeidsplassen kan overstige 85 db(a). Bruk i så fall hørselvern. 3. BRUKSOMRÅDE Flisekutter TC 920 er konstruert for våtkutting av flis, klinker, tegl, sementplater, brostein, marmor m.m. med diamantblad under forutsetning av at maskinens kapasitet ikke overskrides. Maskinen er beregnet for privat og profesjonell bruk. Maskinen må ikke bygges om, og ikke brukes for kutting av tre eller metall. Den skal kun brukes i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Annen bruk må ikke forekomme. 11

12 NO 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal utføres av kvalifisert elektriker. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller løsne hetten fra tennpluggen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 12

13 NO 5. OVERSIKTSBILDE 1. Låsing for benpar (fel i bild) 2. Blad 3. Vanntrau 4. Kuttebord 5. Gjæringsanlegg 6. Bakre anlegg 7. Strømbryter ON/OFF (på/av) (fel i bild) 8. Bladbeskytter 9. Håndtak 10. Ratt for skråstilling av blad 11. Ratt for låsing av motor i transportposisjon 12. Fremre og bakre lengdestopp (fel i bild) 13. Hjul 14. Ratt for låsing av blad i nedfelt posisjon 15. Tvinge 16. Fremre benpar 17. Bakre benpar 18. Feste for kabel 19. Transporthåndtak

14 NO 6. MONTERING Pakk opp maskinen. og kontroller at den ikke er skadet i transporten. f. Skru rattene fast i lengdestoppen (12). Utfasingen skal være i sporet. g. Skru håndtaket (9) fast i motoren. a. Skru fast hjulene på det bakre benparet. Snu dem som vist på bilde. b. Løsne låsingen (1) og slå ned benparene. Trykk gummipluggen inn i dreneringshullet. Plasser flisekutteren med motoren på samme side som hjulene. Baksiden av bordet skal være parallell med kanten. h. Skru fast braketten med 2 stk. skruer og 2 stk. låseskiver og planskiver. Fest rattet (14) og den store planskiven. i. Løsne de 4 skruene på hver side av bordets forkant. Før bordskinnen inn i sporet, og skru fast brakettene på siden av bordet og bordskinnen. Bilde 10 c. Løsne de to rattene (10) og skråstill motoren. Løsne låserattet for transportposisjon (11). Fjern isoporen. j. Plasser pumpen på egnet sted i trauet. Vær nøye med at kabelen og kjøleslangen ikke skal kunne berøres av bladet. Fyll vann i trauet slik at pumpen er helt dekket med vann. k. Flisekutteren skal installeres på et jevnt og sklisikkert underlag. d. Fest transporthåndtaket (19) i dets feste under vanntrauet. e. Skru kabelen fast i dens feste (18). Om maskinen skal flyttes, må motoren sikres med ratt 10 og

15 NO 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Risiko ved bruk av flisekutter Selv om instruksjonene i bruksanvisningen følges, kan det oppstå risikofylte situasjoner. Vær bevisst på disse, og prøv å unngå dem. Risiko for at biter blir slynget ut, risiko for vannsprut - Bruk øyevern. Risiko for hørselskade - Bruk hørselvern. Risiko for kuttskader Bruk vernehansker. Risiko for kuttskader La aldri hånden eller noen annen kroppsdel være nærmere et roterende blad enn 10 cm. 7.2 Symboler og skilt på maskinen Les bruksanvisningen før arbeidet igangsettes. Bruk vernebriller WARNING! 1. Mount the electric cable as described in manual. 2. Connect the plug directly into the output socket. 3. Push down the RESET -button. The LED will shine with a red light. 4. Push down the T -button. The LED will now darken. 5. Push down RESET -button to use the unit. Do not use the unit if the above test failed! WARNING! Mount the electric cable as described in manual. 1. Connect the plug directly into the output socket. 2. Push down the RESET -button. The LED will shine with a red light. 3. Push down the T -button. The LED will now darken. 4. Push down RESET -button to use the unit. Do not use the unit if the above test failed! 7.3 Beskyttelsesanordninger Maskinen er utstyrt med beskyttelsesanordningene beskrevet nedenfor. Kontroller før bruk at de er hele og korrekt montert. a. Strømbryter (7) Iht. EN ISO 3744; EN ISO overstiger lydvolumet 85 db(a) ved arbeidsstykket. Bruk hørselvern! Bruk åndedrettsvern Bruk vernehansker Advarsel! La aldri hånden eller noen annen kroppsdel være nærmere et roterende blad enn 10 cm Strømbryteren starter og stanser motoren. Bladet stanser etter ca. 15 sekunder. Start Trykk inn I. Stopp Trykk inn O. b. Jordfeilbryter Flisekutteren er ustyrt med en jordfeilbryter, noe som reduserer risikoen for elektrisk støt som skyldes jordfeil. Denne må være slått på for at motoren skal starte. Test alltid bryterens funksjon før motoren startes. Det må ikke brukes blad som har en annen størrelse, eller som ikke er beregnet for våtkutting. Jordfeilbryteren/støpselet er merket med følgende advarselstekst på engelsk: Start Trykk inn knappen RESET Den røde lysdioden tennes. Stop Trykk inn knappen T Lysdioden slukkes. 15

16 NO c. Bladbeskytter (8) Hindrer utilsiktet berøring av bladet d. Bakre anlegg (6) Hindrer at arbeidsstykket skyves ukontrollert bakover av kraften fra bladet. 8. HÅNDTERING 8.1 Tiltak før bruk a. Maskinen skal stå stabilt og må ikke kunne vippes. Begge hjul og begge føtter skal ha bakkekontakt. b. Alle beskyttelses- og sikkerhetsanordninger må kontrolleres før bruk. c. Kontroller at diamantbladet er helt og kan rotere fritt. d. Kontroller at strømnettets spenning er i samsvar med spesifikasjonene angitt på maskinskiltet. e. Kontroller at det er vann i trauet, og at kjølevannpumpen er nedsenket på egnet sted, der bladet ikke kan komme i kontakt med vannslange eller kabel. f. Skru av transportsikringen, ratt (11). 8.2 Kutte rette og diagonale snitt - korte arbeidsstykker b. Plasser anlegget (5) i 90 til venstre for arbeidsstykket med passe vinkel og på korrekt avstand fra bladet. Lås det fast med de to rattene (28), og lås vinkelen med ratt (27). 9. c. Plasser arbeidsstykket tett an mot anlegget (5) og det bakre anlegget (6). d. Spenn det eventuelt fast med tvingene (15). e. Ved korte arbeidsstykker, ta tak i håndtaket, fell ned motoren og lås den fast med ratt (14) i nedfelt posisjon. Ved kutting av lange arbeidsstykker er motorens utgangsposisjon oppfelt a. Løsne de to rattene (10), og vinkle motoren/bladet i ønsket vinkel. Stram deretter rattene (10). f. Still ved behov inn lengdestoppen (12). g. Trykk inn jordfeilbryterens RESET-knapp, og start deretter motoren med strømbryteren (7). h. Vent til motoren har kommet opp i fullt turtall og kjølevannpumpen pumper vann. Kontroller at det ikke forekommer unormale vibrasjoner. i. Grip tak i håndtaket (9) og: for korte arbeidsstykker, før bladet forsiktig mot arbeidsstykket. for lange arbeidsstykker, før bladet forsiktig ned mot arbeidsstykket. 16

17 NO j. Kutt forsiktig, vær lydhør overfor motorens turtall, og forser ikke arbeidet. k. Stans motoren. Bruk aldri et slitt eller defekt diamantblad! Bruk kun anbefalte diamantblad for våtkutting! Kutt alltid i retning mot det bakre anlegget! Brems aldri bladet med en gjenstand for at det skal stanse raskere; la det stanse av seg selv! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten etter bruk! 8.4 Transport og flytting Ved all transport og flytting gjelder følgende: Jordfeilbryteren må ikke være koblet til strømuttaket. Motoren skal være i 90 vinkel og de to rattene (10) strammet. Motoren må være skrudd fast i transportposisjon med ratt (11) Etter arbeidets slutt a. Trekk støpselet ut av stikkontakten. b. Tørk av støv og smuss med en myk børste eller en klut. c. Plasser en bøtte under vanntrauet, og tøm ved å løfte opp gummipluggen. 9. OPPBEVARING Kontroller at flisekutteren er godt rengjort, at motoren er låst i transportposisjon med rattet (11), og at støpselet ikke er koblet til stikkontakten. Oppbevar alltid flisekutteren i et avlåst og tørt rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Flisekutteren trenger ikke mer vedlikehold enn tiltakene som skal treffes etter arbeidets slutt. d. Rengjør vannpumpen og trauet grundig med rent vann. Fyll deretter vanntrauet med rent vann og start motoren, slik at pumpen kan pumpe rent vann i ett minutt. e. Løsne bladbeskytteren, og tørk rent rundt bladet. Ved all service og vedlikehold skal støpsel/jordfeilbryter være koblet fra strømuttaket Skifte av diamantblad a. Trekk støpselet ut av stikkontakten. b. Skru løs skruene (30) og fjern bladbeskytteren (8). c. Bruk de to nøklene og skru løs bladmutteren med klokka. d. Ta av diamantbladet. e. Rengjør aksel, bladflens og bladmutter. f. Monter et nytt diamantblad, og skru det fast med bladmutteren. OBS! Vær obs på bladets rotasjonsretning. g. Monter bladbeskytteren. f. Smør de bevegelige delene. g. Kontroller visuelt at flisekutteren er hel. OBS! Rengjør ikke plastdelene med kjemikalier, men bruk såpevann om de er sterkt tilsmusset. 17

18 NO 10.2 Elskjema 11. MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 18

19 FI Laattaleikkuri TC 920 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli merkitsee vakavan henkilövahingon ja mahdollisesti kuoleman vaaraa. HUOM! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Bilteman malli TC 920 Jännite V ~ / 50 Hz Moottorin teho ,1 kw Pyörimisnopeus kuormittamattomana.3000 kierr./min. Timanttilaikka Ø 250 x 25,4 x 2,2 mm Laikan pisin jarrutusaika 15 s Laikan kaltevuus Suurin katkaisupituus mm Suurin katkaisusyvyys 90 / / 48 mm Maks. katkaisupituus, työkappale < 38 mm paksuus: 1020 mm Maks. katkaisupituus, työkappale > 38 mm paksuus: 870 mm Pöydän koko x 510 mm Pumpun kapasiteetti l/h Veden ulostulo mm Säiliön tilavuus l Äänenpaine 10 m(lpa), tyhjäkäynti/ työskentely db(a) / 98 db(a) Äänenvoimakkuus (LWA), tyhjäkäynti/ työskentely db(a) / 111 db(a) Tärinä ,113 m/s2 Eristysluokka I Suojausluokka IP 54 Mitat x 76 x 104 cm Paino kg Melu on mitattu EN ISO ja EN ISO normien mukaisesti. Äänitaso työpaikalla voi ylittää 85 db (A). Käytä tällöin kuulonsuojaimia. 3. KÄYTTÖKOHTEET Laattaleikkuri TC 920 on tarkoitettu esimerkiksi laattojen, kaakelien, tiilen, sementtilevyjen, mukulakivien ja marmorin märkäleikkaamiseen timanttilaikalla. Laitteen kapasiteettia ei saa ylittää. Laite on tarkoitettu yksityis- ja ammattikäyttöön. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa käyttää puun tai metallin leikkaamiseen. Laitetta saa käyttää vain tätä käyttöohjetta noudattaen. Muunlainen käyttö on kielletty. 19

20 FI 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. lisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullattuna. Poista koko jatkojohto johtokelalta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöl- 20

21 FI 5. YLEISKUVA 1. Jalkaparin lukitsin 2. Laikka 3. Vesikaukalo 4. Katkaisupöytä 5. Jiirausvaste 6. Takimmainen vaste 7. ON/OFF-virtakatkaisin 8. Terän suojus 9. Kahva 10. Leikkuuterän kallistus 11. Moottorin lukitus kuljetusasentoon 12. Etu- ja takapituuspysäytin 13. Pyörä 14. Laikan lukitus alas taitettuun asentoon 15. Puristin 16. Etummainen jalkapasi 17. Takimmainen jalkapari 18. Sähköjohdon kiinnike 19. Kuljetuskahvat

22 FI 6. KOKOAMINEN Ota kone ulos pakkauksestaan. Tarkista, että se on ehjä. f. Ruuvaa säätöpyörät pituuspysäyttimeen (12). Viisteen on mentävä uraan. g. Ruuvaa kahva (9) kiinni moottoriin. Kuva 7, kohta 9 a. Ruuvaa pyörät kiinni taaempaan jalkapariin. Käännä niitä kuvassa näkyvällä tavalla. b. Irrota lukitsin (1) ja taita jalkapari alas. Paina kumitulppa tyhjennysreikään. Aseta laattaleikkurin moottori samalle puolelle kuin pyörät. Pöydän taustapuolen on oltava samansuuntainen reunan kanssa. h. Ruuvaa konsoli kiinni 2 ruuvin, 2 lukkorenkaan ja aluslevyjen avulla. Kiinnitä säätöpyörä (14) kiinni ja suuri aluslevy. Kuva 8, kohta 14 i. Irrota 4 ruuvia pöydän etureunan molemmilta puolilta. Työnnä pöydän kisko uraan. Ruuvaa konsolit kiinni pöydän sivuille ja pöydän kiskoon. Kuva 10 c. Irrota kaksi säätöpyörää (10) ja kallista moottoria. Irrota säätöpyörä kuljetusasentoon (11). Poista styroksi. j. Aseta pumppu haluamaasi paikkaan kaukalossa. Varmista, ettei laikka osu sähköjohtoon tai jäähdytysletkuun. Täytä kaukalo vedellä, jotta vesi peittää pumpun kokonaan. k. Laattaleikkuri on asennettava tasaiselle pitävälle alustalle. d. Kiinnitä kuljetuskahva (19) kiinnikkeeseensä vedensyötön alle. e. Ruuvaa sähköjohto kiinnikkeeseensä (18). Jos laitetta siirretään, moottori on varmistettava säätöpyörillä 10 ja

23 FI 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Vaarat käytettäessä laattaleikkuria Vaikka käyttöohjetta noudatetaan, on olemassa tiettyjä vaaroja. Ole tietoinen vaaroista ja yritä välttää niitä. Lentävät esineet ja roiskeet aiheuttavat vaaran. Käytä suojalaseja. On olemassa kuulovamman vaara. Käytä kuulonsuojaimia. On olemassa leikkautumisvammojen vaara. Käytä suojakäsineitä. On olemassa leikkautumisvammojen vaara. Pidä kädet ja muut kehonosat vähintään 10 cm:n päässä pyörivästä sahanterästä. 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit Lue käyttöohje ennen työn aloittamista. Käytä suojalaseja. WARNING! 1. Mount the electric cable as described in manual. 2. Connect the plug directly into the output socket. 3. Push down the RESET -button. The LED will shine with a red light. 4. Push down the T -button. The LED will now darken. 5. Push down RESET -button to use the unit. Do not use the unit if the above test failed! WARNING! Mount the electric cable as described in manual. 1. Connect the plug directly into the output socket. 2. Push down the RESET -button. The LED will shine with a red light. 3. Push down the T -button. The LED will now darken. 4. Push down RESET -button to use the unit. Do not use the unit if the above test failed! 7.3 Suojalaitteet Laitteessa on seuraavat suojalaitteet. Tarkista ennen käyttämistä, että ne ovat ehjiä ja että ne on asennettu oikein. a. Virtakatkaisin (7) EN ISO ja EN ISO standardien mukaisesti äänitaso 85 db(a) ylittyy työstettävän kappaleen kohdalla. Käytä kuulonsuojaimia. Käytä hengityssuojusta. Käytä suojakäsineitä. Varoitus! Pidä kädet ja muut kehonosat vähintään 10 cm:n päässä pyörivästä laikasta. Moottori käynnistetään ja sammutetaan virtakatkaisimen avulla. Laikka pysähtyy noin 15 sekunnin kuluttua. Käynnistäminen: paina virtakatkaisin I-asentoon. Sammuttaminen: paina virtakatkaisin O-asentoon. b. Vikavirtakatkaisin Laattaleikkuri on varustettu vikavirtakatkaisimella. Se vähentää maadoitusvian aiheuttamaa sähköiskun vaaraa. Sen tulee olla toiminnassa, jotta moottori käynnistyy. Testaa sen toiminta aina ennen moottorin käynnistämistä. Älä käytä väärän kokoisia laikkoja tai joita ei ole tarkoitettu märkäleikkaamiseen. Vikavirtakatkaisimessa tai pistokkeessa on seuraava englanninkielinen varoitusteksti. Käynnistäminen: paina RESET-painiketta. Punainen merkkivalo syttyy. Pysäyttäminen: paina T-painiketta. Merkkivalo sammuu. 23

24 FI c. Laikan suojus Estää koskettamasta laikkaa vahingossa d. Takimmainen vaste (6) Estää työstettävää kappaletta sinkoamasta hallitsemattomasti taaksepäin laikan voimasta. 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Toimenpiteet ennen käyttämistä a. Laitteen on oltava vakaalla alustalla. Se ei saa päästä liikkumaan. Molempien pyörien ja jalkojen tulee osua maahan. b. Kaikki suojukset ja turvalaitteet tulee tarkistaa ennen käyttämistä. c. Tarkista, että timanttilaikka on ehjä ja että se pääsee pyörimään vapaasti. d. Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilven merkintää. e. Tarkista, että kaukalossa on vettä, jotta jäähdytysvesipumppu on upoksissa, ja että laikka ei osu vesiletkuun eikä sähköjohtoon. f. Ruuvaa kuljetuskiinnike eli säätöpyörä (11) auki. 8.2 Lyhyiden kappaleiden katkaiseminen suoraan ja leikkaaminen kulmasta kulmaan b. Aseta vaste (5) 90 asteen kulmaan vasemmalle, kun työstettävä kappale on sopivassa kulmassa ja oikean etäisyyden päässä laikasta. Lukitse kahdella säätöpyörällä (28) ja lukitse kulma säätöpyörällä (27). 9. c. Aseta työstettävä kappale suoraan vastetta (5) ja taaempaa vastetta (6) vasten. d. Kiristä tarvittaessa puristimilla. e. Jos työstettävä kappale on lyhyt, tartu kahvaan ja taita moottoria alaspäin. Lukitse moottori säätöpyörän (14) ala-asentoon. Jos katkaiset pitkiä työstettäviä kappaleita, käännä moottoria ylöspäin a. Irrota kaksi säätöpyörää (10) ja kallista moottori/laikka haluamaasi asentoon. Ruuvaa säätöpyörät (10) tämän jälkeen kiinni. f. Säädä tarvittaessa pituuspysäyttimen (12) avulla. g. Paina vikavirtakytkimen RESET-painiketta. Käynnistä moottori virtakatkaisimen (7) avulla. h. Odota, kunnes moottori on saavuttanut täyden kierrosnopeuden ja jäähdytysvesipumppu pumppaa vettä. Tarkista, että laitteessa ei esiinny epänormaalia tärinää. i. Ota kahvasta (9) kiinni. Jos työstettävä kappale on lyhyt, vie laikkaa varovaisesti sitä vasten. Jos työstettävä kappale on pitkä, vie laikkaa varovaisesti alaspäin sitä vasten. 24

25 FI j. Katkaise varovaisesti. Tarkkaile moottorin kierrosnopeutta. Älä pakota. k. Sammuta moottori. Kulunutta tai viallista timanttilaikkaa ei saa käyttää! Käytä märkäkatkaisemisessa vain suositeltuja timanttilaikkoja. Katkaise aina takavasteen suuntaan. Älä jarruta pysähtyvää laikkaa millään esineellä, jotta se pysähtyisi nopeammin. Anna sen pysähtyä itsestään! Irrota pistoke pistorasiasta aina käyttämisen jälkeen. 8.4 Siirtäminen ja kuljettaminen Kuljetettaessa ja siirrettäessä on toimittava seuraavasti: Vikavirtakytkin ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan. Moottorin kulman on oltava 90 asteen kulmassa. Molemmat säätöpyörät (10) on kiristettävä. Moottori on kiinnitettävä kuljetusasentoon säätöpyörällä (11) Työn päätyttyä a. Irrota pistoke pistorasiasta. b. Poista pöly lika pehmeällä harjalla tai liinalla. c. Aseta vesikaukalon alle ämpäri. Tyhjennä kaukalo irrottamalla kumitulppa. 9. SÄILYTTÄMINEN Varmista, että laattaleikkuri on puhdistettu kunnolla, että moottori on lukittu kuljetusasentoon kiristämällä säätöpyörä (11) ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Säilytä laattaleikkuria kuivassa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. d. Puhdista vesipumppu ja kaukalo huolellisesti puhtaalla vedellä. Täytä vesikaukalo puhtaalla vedellä ja käynnistä moottori, jotta pumppu pumppaa puhdasta vettä minuutin ajan. e. Irrota laikan suojus ja puhdista laikan ympäristö. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Laattaleikkuri ei tarvitse muuta kuin Työn päättymisen jälkeen -kohdassa mainittua huoltoa. Pistoke tai vikavirtakytkin ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun laitetta huolletaan tai pidetään kunnossa Timanttilaikan vaihtaminen a. Irrota pistoke pistorasiasta. b. Irrota ruuvit (30) ja laikan suojus (8). c. Irrota molemmat avaimet. Irrota laikan mutteri kääntämällä sitä myötäpäivään. d. Irrota timanttilaikka. e. Puhdista akseli sekä laikan laippa ja mutteri. f. Asenna uusi timanttilaikka paikalleen. Kiinnitä se laikan mutterilla. HUOM! Kiinnitä huomiota laikan pyörimissuuntaan. g. Asenna laikan suojus paikalleen. f. Voitele liikkuvat osat. g. Tarkista silmämääräisesti, että laattaleikkuri on ehjä. HUOM! Älä puhdista muoviosia kemikaaleilla. Jos ne ovat voimakkaasti likaantuneet, käytä vain veden ja pesuaineen seosta. 25

26 FI 10.2 Sähkökaavio 11. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 26

27 DK Fliseskærer TC 920 INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. ANVENDELSE 9. OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhed. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Dette symbol betyder fare for alvorlig ulykke med risiko for dødelig udgang. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art. nr.: Biltema model TC 920 Spænding V~/ 50 Hz Motoreffekt ,1 kw Hastighed, ubelastet rpm Diamantskæreskive.... Ø250 x 25,4 x 2,2 mm Skæreskivens maks. bremsetid.15 s Hældning af skæreskive 0 45 Maks. skærelængde mm Maks. skæredybde 90 / / 48 mm Maks. kappelængde, arbejdsstykke < 38 mm tykkelse 1020 mm Maks. kappelængde, arbejdsstykke < 38 mm tykkelse: 870 mm Bordstørrelse x 510 mm Pumpekapacitet l/t Udløb, vand mm Tankindhold l Lydtryk 10 m(lpa) tomgang/arbejde..77 db(a) / 98 db(a) Lydeffekt (LWA) tomgang/arbejde...90 db(a) / 111 db(a) Vibrationer ,113 m/s2 Isolationsklasse I Beskyttelsesklasse... IP 54 Størrelse x 76 x 104 cm Vægt kg Lydniveauet er målt i overensstemmelse med EN ISO 3744; EN ISO Lydniveauet på arbejdspladsen kan overstige 85 db (A). Brug høreværn, hvis dette er tilfældet. 3. ANVENDELSESOMRÅDE Fliseskærer TC 920 er konstrueret til vådskæring af kakler, klinker, mursten, cementplader, brosten, marmor m.m. med diamantskæreskive under forudsætning af, at maskinens kapacitet ikke overskrides. Maskinen er beregnet til privat og professionelt brug. Maskinen må ikke bygges om eller anvendes til at skære i træ eller metal. Den må kun anvendes iht. instruktionerne i denne manual. Al anden brug er forbudt. 27

28 DK 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal der altid lægges mærke til de efterfølgende punkter. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. 28

29 DK 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. Låsehåndtag til ben (fel i bild) 2. Skæreskive 3. Vandbakke 4. Skærebord 5. Geringsanslag 6. Bagerste anslag 7. Strømafbryder ON/OFF (fel i bild) 8. Beskyttelsesskærm 9. Håndtag 10. Knap til hældning af skæreskive 11. Knap til låsning af motor under transport 12. Forreste og bagerste længdestop (fel i bild) 13. Hjul 14. Knap til låsning af nedfældet skæreskive 15. Tvinge 16. Forreste benpar 17. Bagerste benpar 18. Holder til ledning 19. Transporthåndtag

30 DK 6. MONTERING Pak indholdet ud og kontroller, at den ikke er beskadiget under transporten. f. Skru knapperne i længdestoppet (12) fast. Udfasningen skal være i sporet. g. Skru håndtaget (9) fast på motoren. Billede 7 pos 9 a. Skru hjulene fast på det bagerste benpar. Vend dem som vist på billedet. b. Løsn låsehåndtaget (1) og før benparret ned. Tryk gummiproppen i udluftningshullet. Placer fliseskæreren med motoren på samme side som hjulene. Bagsiden af bordet skal være parallel med kanten. h. Skru konsollen fast med 2 stk. skruer og 2 stk. låseskiver og planskiver. Fastgør knappen (14) og den store planskive. Billede 8 pos 14 i. Løsn de 4 skruer på hver side af bordets forkant. Før bordskinnen ind i sporet og skru konsollerne fast på siden af bordet og bordskinnen. Billede 10 c. Løsn de to knapper (10) og tip motoren. Løsn knappen til låsning af motoren under transport (11). Fjern flamingoen. j. Placer pumpen et passende sted i bakken. Vær omhyggelig med, at ledning og køleslange ikke rører ved skæreskiven. Fyld vand i bakken, så pumpen er helt dækket af vand. k. Fliseskæreren skal installeres på et jævnt og stabilt underlag. d. Gør transporthåndtaget (19) fast i holderen under vandbakken. e. Skru ledningen fast i holderen (18). Hvis maskinen skal flyttes, skal motoren sikres med knapperne 10 og

31 DK 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Farer i forbindelse med brug af fliseskærer Selvom instruktionerne i manualen følges, kan der opstå visse faremomenter. Vær bevidst om dem og forsøg at undgå dem. Risiko for flyvende genstande og stænk - Brug beskyttelsesbriller. Risiko for høreskader Brug høreværn. Risiko for snitskader Brug sikkerhedshandsker. Risiko for snitskader - Lad aldrig hånd eller kropsdel være nærmere på den roterende skæreskive end 10 cm. 7.2 Symboler og skilte på maskinen Læs manualen, inden arbejdet påbegyndes. Brug sikkerhedsbriller WARNING! 1. Mount the electric cable as described in manual. 2. Connect the plug directly into the output socket. 3. Push down the RESET -button. The LED will shine with a red light. 4. Push down the T -button. The LED will now darken. 5. Push down RESET -button to use the unit. Do not use the unit if the above test failed! WARNING! Mount the electric cable as described in manual. 1. Connect the plug directly into the output socket. 2. Push down the RESET -button. The LED will shine with a red light. 3. Push down the T -button. The LED will now darken. 4. Push down RESET -button to use the unit. Do not use the unit if the above test failed! 7.3 Beskyttelsesanordninger Følgende beskyttelsesanordninger findes på maskinen. Inden brug kontrolleres, at de er hele og korrekt monterede. a. Afbryder (7) Iht. EN ISO 3744; EN ISO overstiger lydniveauet 85 db (A) ved arbejdsemnet. Brug høreværn! Anvend åndedrætsværn Anvend beskyttelseshandsker Advarsel! Lad aldrig hånd eller kropsdel være nærmere på den roterende skæreskive end 10 cm. Afbryderen starter og slukker motoren, hvorefter skæreskiven standser efter ca. 15 sekunder. Start - Tryk I ind. Stop - Tryk O ind. b. Fejlstrømsafbryder Fliseskæreren er udstyret med en fejlstrømsafbryder, som nedsætter faren for elektrisk stød pga. jordfejl. Den skal være tændt, for at motoren kan starte. Afprøv altid dens funktion, inden motoren startes. Ikke tilladt at bruge skæreskiver, som har en anden størrelse, eller som ikke er beregnet til vådskæring. Fejlstrømsafbryderen/stikket er mærket med følgende advarsel på engelsk Start - Tryk knappen RESET ind Den røde lysdiode tændes. Stop - Tryk knappen T ind Lysdioden slukkes. 31

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV LC 400A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblandemaskine 130 L 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Betongblandare 130 L 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av betongblandaren

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Digitalt elverk G 1000 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Kompostkværn. Oksasilppuri

Kompostkværn. Oksasilppuri 17-323_manual.indd 2011-04-5, 16.50.32 Art. 17-323 Kompostkvarn Kompostkvern Oksasilppuri Kompostkværn S 2500 Original manual Art. 17-323 Kompostkvarn Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W 2 SLAGBORRMASKIN 710 W 2 4 1 5 6 3 8 7 Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

HÖGTRYCKSTVÄTT HØYTRYKKSVASKER PAINEPESURI HØJTRYKSRENSER

HÖGTRYCKSTVÄTT HØYTRYKKSVASKER PAINEPESURI HØJTRYKSRENSER HÖGTRYCKSTVÄTT HØYTRYKKSVASKER PAINEPESURI HØJTRYKSRENSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 100DC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot