Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning"

Transkriptio

1 Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr

2 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før bruk 2. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten før noen som helst form for vedlikehold og rengjøring 3. Hold avstand 4. Advarsel! Knivene stopper ikke med en gang maskinen er slått av. 5. Advarsel! Slå av maskinen og trekk ut kontakten hvis det blir skade på ledningen eller kontakt. 6. Advarsel! Bruk vernehansker, hørselvern, vernebriller og arbeidstøy. 7. Advarsel! Ikke bruk maskinen i regnvær. BESKRIVELSE FIG 1 1. Mate trakt 2. Trakt 3. Feste knopp trakt 4. Av/på bryter 5. Strømkabel 6. Motorhus/ ventilator 7. Støttefot 8. Hjul TEKNISKE DATA Type:...GS2400B Spenning:...230V ~ 50Hz Effekt: W Omdr.uten belastning omdr./min Vekt:...23,5 kg Max diameter...40 mm Norsk SIKKERHETSINSTRUKSJONER NB! les og følg sikkerhetsinstruksjonene. 1. Kompost kvernen må monteres korrekt før bruk 2. Må ha jordforbindelse 3. Bruk kun skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk. 4. Sjekk at ledningen ikke er skadet før bruk. 5. Når du skal flytte maskinen ikke dra den etter ledningen. 6. Slå av maskinen og ta ut kontakten før du skal flytte maskinen. 7. Slå alltid av maskinen før du tar ut kontakten. 8. Ikke gå fra maskinen når den står på. 9. Før du forlater maskinen, slå av og trekk ut kontakten. 10. Hold barn og dyr unna. 11. NB! Det er roterende kniver i denne maskinen. 12. NB! Knivbladene stopper ikke med en gang man har slått av maskinen. 13. Slå alltid av maskinen og trekk ut kontakten og vent til knivbladene er stoppet før du utfører rengjøring og vedlikehold. 14. Bruk hansker når du rengjører og utfører vedlikehold. 15. Service eller vedlikehold må utføres av kvalifisert personell. 16. Kompostkvernen må stå på et stødig og jevnt underlag. 17. Må kun brukes i dagslys. 18. Bruk hansker og briller. 19. Det anbefales å bruke hørselvern 20. Ikke stikk fingrene i matetrakten 21. Sjekk at uønskede legemer som (glass, metall etc.) ikke blir med i kvernen. 22. Hvis kompostkvernen begynner å riste veldig mye, stopp maskinen og sjekk hva som er feil. 23. Sjekk at knivbladene sitter godt før bruk. 24. Sjekk at maskinen er i godt stand før bruk. 25. Bytt ut slitte og defekte deler. 26. Bruk kun originaldeler 2

3 Kompostkvern GS2400B 27. Må ikke brukes i regnvær. 28. Må lagres på en plass der den er utilgjengelig for barn. Norsk BRUKSOMRÅDER Brukes til å kverne organisk hage avfall slik at det kan brukes som kunstgjødsel. Det kvernede avfallet kan enten samles opp i pose som medfølger eller i en kompost beholder. Avfallet mates ned i kvernen, og den blir dratt ned av knivene. Ikke mat for mye igangen. Sjekk at avfallet ikke setter seg fast. Ved bruk i 4 min., bør maskinen hvile i 6 min. BRUK Sjekk før bruk at det er rett spenning, 230V ~ 50Hz. Motoren er utstyrt med en sikkerhetsbrems, slik at den stopper innen 5 sekunder etter at du har slått av maskinen. Slå på ved å trykke på pos 1 på start/stopp bryteren, og slå den av ved å trykke på 0. Denne bryteren er utstyrt med en overbelastningssikring som slår ut ved over belastning. Hvis denne slår ut gjør som følger: Slå av maskinen og vent i 1 minutt, slå deretter på maskinen igjen. Hvis den ikke starter nå må du gjøre følgende: - Slå av maskinen og trekk ut kontakten -Bruk hansker -Skru av knoppen, pos 9 fig.1 -Ta av trakten - Ta bort det som har forårsaket stoppen, og rengjør. - Sett på trakten igjen og skru på knoppen. - Start deretter maskinen igjen. SIKKERHETSSPERRE Kompostkvernen er utstyrt med en sikkerhetssperre. Sjekk derfor at trakten sitter rett i motorhuset og at skru knoppene er skrudd fast KNIVBLADER Kan byttes ut ved slitasje. Ta av trakten og skift bladene NB! Maskinen må være slått av og kontakten tatt ut før du skal bytte knivblader. VEDLIKEHOLD NB! Slå av maskinen og trekk ut kontakten før noen som helst for for vedlikehold eller rengjøring -Rengjør kompostkvernen etter bruk - Etter bruk tøm posen med det kvernede materialet i en kompostbinge. -Bruk en fuktig klut ved rengjøring, ikke sprut vann på maskinen -Ved feil på maskinen kontakt kvalifisert service personell. 3

4 Norsk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Kompostkvern Merke...Best Tools Modell...GS2400B er i overensstennelse med normene EN , EN , EN , EN , EN samt bestemmelser gitt i direktiv 98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

5 Kompostkvern GS2400B FÖRKLARING TILL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Varning! Läs bruksanvisningen noga föra användning 2. Slå alltid av maskinen och drag ut kontakten före all form av underhåll och rengöring 3. Håll avstånd 4. Varning! Knivarna stannar ej omedelbart efter att strömmen slagits av. 5. Varning! slå av maskinen och drag ut kontakten om det blir skada på ledningen eller kontakt. 6. Varning! Använd skyddshandskar, hörselskydd, skyddsglasögon och arbetskläder. 7. Varning! Använd ej maskinen i regnväder. BESKRIVNING FIG 1 1. Matar tratt 2. Tratt 3. Fästknopp för matar tratt 4. Av/på brytare 5. Elkabel 6. Motorhus/ventilator 7. Stödfot 8. Hjul TEKNISK DATA Typ:...GS2400B Spänning:...230V ~ 50Hz Effekt: W Varv utan belastning v/min Vekt:...23,5 kg Max diameter...40 mm Svensk SÄKERHETSINSTRUKTIONER NB! läs och följ säkerhetsinstruktionerna. 1. Kompost kvarnen skall monteras korrekt före användning 2. El-anslutning skall vara jordad 3. Använd endast elkabel godkänd för utomhusbruk. 4. Kontrollera att elkabeln är oskadad före anslutning. 5. Drag eller flytta ej maskinen genom att dra i elkabeln. 6. Slå av maskinen och tag ut kontakten innan du flyttar maskinen. 7. Slå alltid av maskinen innan du tar ut kontakten. 8. Lämna aldrig ansluten maskin obevakad. 9. Låt ej barn eller djur komma i närheten av arbetsområdet. 10. NB! Det är roterande knivar i denna maskin. 11. NB! Knivarna stannar ej omedelbart efter att strömmen slagits av. 12. Slå alltid av maskinen, drag ut kontakten och vänta tills knivbladen stannat före rengöring och underhåll. 13. Använd handskar vid rengöring och underhåll. 14. Service och underhåll skall utföras av kvalificerad personal. 15. Kompostkvarnen skall stå på ett plant och stadigt underlag. 16. Kompostkvarnen får endast köras i dagsljus 17. Använd skyddshandskar, hörselskydd, skyddsglasögon. 18. Stoppa aldrig ner handen eller fingrar i matartratten. 19. Kontrollera att oönskat material som (glas, metall etc.) inte hamnar i kvarnen. 20. Om maskinen börjar skaka, stanna omedelbart maskinen och kontrollera vad som är fel. 21. Kontrollera att knivbladen är hela och sitter fast med jämna mellanrum. 22. Byt ut slitna och defekta delar. 23. Använd alltid original reservdelar. 24. Förvara maskinen så att barn ej kommer åt den. 5

6 Kompostkvern GS2400B Svensk ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Maskinens användningsområde är att mala organiskt avfall före kompostering. Det malda avfallet kan samlas ihop i medföljande påse eller i kompostbehållare. Avfallet matas ned i kvarnen och dras vidare genom knivarna. Mata ej för mycket åt gången. Kontrollera att avfallet ej fastnar. Vid användning i 4 minuter bör maskinen vila i 6 minuter. ANVÄNDNING Kontrollera nätspänning före anslutning, 230V ~ 50Hz. Motorn är utrustad så att den stannar inom 5 sekunder efter att maskinen slagits av. Slå på maskinen genom att trycka på pos 1 start/stopp brytaren, och slå av den genom att trycka på 0. Denne brytare är utrustad med en överbelastningssäkring som slår ut vid överbelastning. Om den slår av maskinen, gör följande: Slå av maskinen och vänta i en minut, slå därefter på maskinen igen. Om den ej startar då, gör följande: - Slå av maskinen och drag ut kontakten - Använd skyddshandskar -Skruva av knoppen, pos 9 fig.1 -Tag av tratten - Tag bort det som har förorsakat stoppet, och rengör. - Sätt på tratten igen och skruva på knoppen. - Starta därefter maskinen igen. SÄKERHETS SPÄRR Kompostkvarnen är utrustad med en säkerhetsspärr. Kontrollera därför att tratten sitter rätt på motorhuset och att skruv knopparna är ordentligt fast KNIVBLAD Skall bytas ut vid slitage. Tag av tratten och skifta knivarna NB! Strömbrytaren skall vara i läge 0 av och kontakten uttagen före byte av knivblad. UNDERHÅLL NB! Slå av maskinen och drag ut kontakten före all form av underhåll och rengöring. - Rengör kompostkvarnen efter användning. - Efter användning töm påsen med det malda materialet i en kompostbehållare. - Använd en fuktig trasa vid rengöring, spruta aldrig vatten på maskinen -Vid fel på maskinen kontakta kvalificerad service personal. 6

7 Svensk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB B Jönssons v 4 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Kompostkvarn Märke...Best Tools Modell typ...gs2400b överensstämmer med följande norm EN , EN , EN , EN , EN enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC Halmstad, VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

8 Kompostimylly GS2400B KONEEN KILPIEN SELITYKSET 1. Varoitus! Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä 2. Pysäytä aina kone ja ota johto irti pistorasiasta ennen huolto- tai puhdistustoimiin ryhtymistä 3. Älä mene liian lähelle 4. Varoitus! Terät eivät pysähdy heti kun virta katkaistaan 5. Varoitus! Katkaise virta ja irrota johto pistorasiasta, jos johto tai pistokosketin vahingoittuu. 6. Varoitus! Käytä suojakäsineitä, kuulosuojaimia, suojalaseja ja työvaatteita 7. Varoitus! Älä käytä konetta sateella SELOSTUS KUVA 1 1. Syöttösuppilo 2. Suppilo 3. Sähköjohto 4. Pyörä 5. Tukijalka 6. Moottoripesä/puhallin 7. Ulostuloaukko 8. Virtakytkin, pois/päälle 9. Jätepussin kiinnitysnuppi TEKNISET TIEDOT Tyyppi: GS2400B Jännite: 230 V ~ 50 Hz Teho: 2400W Pyörimisnopeus kuormittamattomana: 2900 kierr/min Paino: 23,5 kg Suurin halkaisija: 40 mm Finske TURVALLISUUSOHJEET Huom.! Lue turvallisuusohjeet ja noudata niitä. 1. Ennen käyttöä kompostimylly on koottava oikein 2. Kone on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. 3. Käytä ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyä sähkökaapelia. 4. Tarkista ennen pistorasiaan kytkemistä, että sähköjohto on ehjä. 5. Älä vedä tai siirrä konetta vetämällä sähköjohdosta. 6. Pysäytä kone ja ota johto irti pistorasiasta ennen koneen siirtämistä. 7. Pysäytä aina kone ennen kuin irrotat johdon pistorasiasta. 8. Älä koskaan jätä pistorasiaan kytkettyä konetta ilman valvontaa. 9. Älä päästä lapsia tai eläimiä työalueen lähelle. 10. HUOM.! Tässä koneessa on pyörivät terät. 11. HUOM.! Terät eivät pysähdy heti kun virta katkaistaan. 12. Pysäytä kone, irrota pistokosketin pistorasiasta ja odota terien pysähtymistä ennen kuin konetta ruvetaan puhdistamaan tai huoltamaan. 13. Käytä käsineitä puhdistus- ja huoltotyössä. 14. Huolto- ja kunnossapitotyöt kuuluvat asiantuntevan henkilöstön suoritettavaksi. 15. Kompostimyllyn tulee käytettäessä olla tasaisella ja tukevalla alustalla. 16. Kompostimyllyä saa käyttää ainoastaan päivänvalossa. 17. Käytä suojakäsineitä, kuulosuojaimia ja suojalaseja. 18. Älä koskaan pane kättäsi tai sormiasi syöttösuppiloon. 19. Pidä huoli, että myllyyn ei joudu sopimattomia aineksia (lasia, metallia yms.). 20. Jos kone alkaa täristä, pysäytä heti kone ja selvitä missä on vika. 21. Tarkista, että terät ovat ehjät ja ovat kiinnitettynä tasaisin välein. 22. Vaihda kuluneet ja vialliset osat. 23. Käytä aina alkuperäisiä varaosia. 24. Säilytä konetta lasten ulottumattomissa. 8

9 Kompostimylly GS2400B Finske KÄYTTÖALUEET Koneen käyttöalueena on orgaanisen jätteen jauhaminen kompostointia varten. Jauhettu jäte voidaan kerätä koneen mukana toimitettuun pussiin tai kompostointisäiliöön. Jäte syötetään myllyyn, joka vetää sen terien läpi. Älä syötä liian paljoa kerrallaan. Varmista, että jäte ei takerru kiinni. Käytettäessä konetta 4 minuutin ajan sen tulee saada levätä 6 minuuttia. KÄYTTÖ Tarkista verkkojännite ennen jännitteeseen liittämistä: 230 V ~ 50 Hz. Moottori on siten järjestetty, että se pysähtyy 5 sekunnin kuluessa virran katkaisemisesta. Kone käynnistetään painamalla virtakytkimen painiketta 1 ja pysäytetään painamalla painiketta 0. Virtakytkimessä on ylikuormitussuoja, joka laukeaa ylikuormituksen sattuessa. Jos ylikuormitussuoja pysäyttää koneen, toimi seuraavasti: Katkaise virta koneesta ja odota minuutin ajan, ja käynnistä sitten kone uudelleen. Jos se ei nyt käynnisty, toimi näin: - Katkaise virta ja irrota johto pistorasiasta. - Käytä suojakäsineitä - Kierrä auki nuppi 9, kuva 1. - Irrota suppilo - Poista pysähtymisen aiheuttanut tukos ja puhdista. - Pane suppilo takaisin ja kierrä nuppi kiinni. - Käynnistä nyt kone uudelleen. TURVALUKITUS Kompostimyllyssä on turvalukitus. Varmista siksi, että suppilo on oikeassa asennossa moottoripesän päällä ja että nupit ovat kunnolla kiinni kierrettyinä. TERÄT Terät on vaihdettava, kun ne kuluvat. Irrota suppilo ja vaihda terät. HUOM.! Virtakytkimen on oltava asennossa 0 ja johdon irrotettuna pistorasiasta ennen kuin terien vaihtoon ryhdytään. HUOLTO HUOM.! Pysäytä aina kone ja ota johto irti pistorasiasta ennen mihinkään huolto- tai puhdistustoimiin ryhtymistä. - Puhdista kompostimylly käytön jälkeen. - Tyhjennä käytön jälkeen jauhettu aines pussista kompostointisäiliöön. - Käytä puhdistukseen kosteata riepua; älä koskaan suihkuta koneen päälle vettä. - Jos koneeseen tulee vika, ota yhteys asiantuntevaan huoltohenkilöstöön. 9

10 Finsk TAKUU Koneella on 2 vuoden takuu, joka alkaa myyjän vahvistamasta ostopäivästä. Takuu koskee ainoastaan ainetai valmistusvikoja. Takuu raukeaa, jos käyttöohjetta ei ole noudatettu tai jos konetta on ylikuormitettu tai käytetty epänormaalilla tavalla. Kaikki kuljetus- tai purkamiskustannukset on ostajan maksettava. Kiistan sattuessa pätevät Yleisen valituslautakunnan (Allmänna reklamationsnämden) suositukset. EU-YHTEENSOPIVUUSVAKUUTUS Allekirjoittanut toiminimi Gisle Krigsvoll AB B. Jönssons v 4 S Halmstad vakuuttaa, että seuraava kone Tuote...Kompostimylly Merkki...Best Tools Malli tyyppi...gs2400b on standardin EN , EN , EN , EN , EN ja direktiivien 98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC määräysten ja ohjeiden mukainen. Tässä koneessa on EU-direktiivin nro 20 mukainen suojaeristys. Suojaeristys parantaa sähköturvallisuutta eikä vaadi maadoitusta. Trondheim, Toimitusjohtaja, Gisle Krigsvoll AB Muutokset Teksti, kuvat ja tiedot pätevät tämän käyttöohjeen painoon mennessä. Varaamme oikeuden käyttöohjeen päivittämiseen, jos kone muuttuu olennaisesti Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB Tuote nro

11 DELETEGNING DELRITNING OSAPIIRUSTUS 11

12 12

KOMPOSTIMYLLY KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN

KOMPOSTIMYLLY KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN 540764 BlackLineManual 19-09-06 08:30 Side 1 KOMPOSTIMYLLY KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN K2000X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 540764 BlackLineManual 19-09-06 08:30 Side 2 Kompostkvarn K2000X

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 1 PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG V400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 2 Vedkapsåg V400X ELEKTRISK

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

WM-500B VEGGOVN MINI FROSTSKYDDARE FROST PROTECTOR BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no

WM-500B VEGGOVN MINI FROSTSKYDDARE FROST PROTECTOR BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no WM-500B VEGGOVN MINI FROSTSKYDDARE FROST PROTECTOR BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 450007 S TEKNISKE DATA. Modell WM-500B Spänning 230V-50Hz Effekt 500 W Art.Nr. 450007 temperatur vrids

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KLAPIKONE VEDKLYV VEDKLYVER

KLAPIKONE VEDKLYV VEDKLYVER KLAPIKONE VEDKLYV VEDKLYVER Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning SP537A/SP552A 1 Vnr. 530165/530166 Vedklyver SP537A/SP552A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2500SA Varenr.540666 Kompostkvern GS2500SA Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN KERAMISK VÄRMEFLÄKT KERAMIIKKA LÄMPÖPUHALLIN

KERAMISK VIFTEOVN KERAMISK VÄRMEFLÄKT KERAMIIKKA LÄMPÖPUHALLIN 450057 manual 13-07-06 12:51 Side 1 CH-20A KERAMISK VIFTEOVN KERAMISK VÄRMEFLÄKT KERAMIIKKA LÄMPÖPUHALLIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450057 450057 manual 13-07-06 12:51 Side 2

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05 DEUTSCH D Silent 40 El 82-427-05 SVENS S 2 x (Ø 65 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 65 mm) (Ø 90 mm) D 8x D G 8x. 2. C E 8x O x R N x O x P x N P x. 4. S SVENS 5. 65 mm 90 mm Ø 65 mm Ø 90 mm 2 D E E G 2 D 6. 7. 4

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

P-116 lihamyllyn käyttöohje. Bruksanvisning för P-116 köttkvarnen

P-116 lihamyllyn käyttöohje. Bruksanvisning för P-116 köttkvarnen P-116 lihamyllyn käyttöohje Bruksanvisning för P-116 köttkvarnen P-116 lihamyllyn käyttöohje Yleisiä turvallisuusohjeita Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle. Älä käytä laitetta veden tai nesteen

Lisätiedot

manual :33 Side 1 PH-13A TERRASSEVARMER INFRAVÄRMARE INFRALÄMMITIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

manual :33 Side 1 PH-13A TERRASSEVARMER INFRAVÄRMARE INFRALÄMMITIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450054 manual 12-07-06 13:33 Side 1 TERRASSEVARMER INFRAVÄRMARE INFRALÄMMITIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 450054 450054 manual 12-07-06 13:33 Side 2 S TEKNISKE DATA Modell Spänning

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: HP8601A-2 Nr/Nro: 30-9300 Ver. 001-200608 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI AM/FM Radio. AM/FM-radio. Model: BS-320-UK/BS-320. Ver

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI AM/FM Radio. AM/FM-radio. Model: BS-320-UK/BS-320. Ver 18-8002 38-2080 AM/FM Radio AM/FM-radio ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: BS-320-UK/BS-320 Ver. 200802 www.clasohlson.com AM/FM Radio Art no. 18-8002/38-2080 Model BS-320-UK/BS-320 Please read the entire

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha Modell/Malli: J1X-KZ2-210 Nr/Nro: 30-9441 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

Hallitunkki 3 ton ST-B3028

Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1270000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 900 VIT 1271000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 1200 VIT 1272010 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL DUO 1200

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA LAITTEEN KUVAUS 1 Vesisuihku 2 Vedentäyttöaukko ja luukku 3 Höyrynsäädin a Kuivasilitys b Enimmäishöyryasetus * c Itsepuhdistus d Automaattihöyry * 4 Vesisuihkupainike 5 Höyrysuihkepainike 6 Automaattisen

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot