Miten lääkkeitä korvataan ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten lääkkeitä korvataan ja"

Transkriptio

1 Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1

2 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli Suomessa voimaan jo 47 vuotta sitten, Lääkärin määräämistä lääkkeistä korvattiin puolet neljä markkaa ylittävistä lääkeostoksista. Tiettyjen pitkäaikaisten ja vaikeiden sairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet korvattiin kuitenkin alusta alkaen. Koskee kaikkia Suomessa asuvia iästä, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. 2

3 Miten lääkkeitä korvataan? Suorakorvaussopimus. Sairausvakuutuksen toimeenpanosta huolehtii Kela. Kela ja apteekit ovat sopineet asiakkaille kuuluvien lääkekorvausten maksamisesta apteekkien välityksellä, jotta asiakkaat voisivat hankkia tarpeelliset lääkkeensä mahdollisimman joustavasti. Ensimmäinen sopimus Kelan ja apteekkien välillä solmittiin Ensimmäinen suorakorvaussopimus Kelan ja apteekkien välillä

4 Miten lääkkeitä korvataan? Kela-kortti. Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin. Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Myös sairausvakuutustiedot sisältävää henkilökorttia voidaan käyttää Kela-korttina. 4

5 Miten lääkkeitä korvataan? Korvaus apteekista tai Kelasta. Sairausvakuutuskorvaus vähennetään lääkkeiden hinnasta jo apteekissa, kun asiakas esittää Kela-kortin. Kela maksaa korvauksen apteekille. Jos korvausta ei ole saatu apteekissa, voi sitä hakea Kelasta jälkikäteen 6 kuukauden kuluessa lääkkeen ostamisesta lomakkeella SV 127. Apteekkeja ja Kelaa ohjaavat samat lääkekorvauksista annetut säädökset ja ohjeet. 5

6 Mitä korvataan? Kela korvaa lääkemääräyksellä sairauden hoitoon määrättyjen korvattavien Reseptilääkkeiden Lääketieteellisin perustein välttämättömien itsehoitolääkkeiden Vaikean sairauden hoitoon käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden sekä Pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon määrättyjen perusvoiteiden tarpeellisia kustannuksia. 6

7 Mitä korvataan? Tarpeelliset kustannukset. Kela voi korvata vain tarpeellisia lääkekustannuksia. Korvauksen saaminen edellyttää, että 1. Lääkettä käytetään annostusohjeen mukaisesti 2. Lääkettä ostetaan enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä kerrallaan 3. Lääkettä ostetaan mahdollisimman edullisina pakkauskokoina. 7

8 Mitä korvataan? Yleiset korvauksen edellytykset. Yhteenveto. Vakuutettu Kela-kortti Sairauden hoito (SVL 2 luku 1 ) Esim. sairauden ehkäisyä, kuten rokotteita ei korvata Lääkärin, hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräys (SVL 2 luku 1 ) Tarpeelliset kustannukset (SVL 2 luku 2 ) Korvattava lääke (SVL 5 luku 1 ) Korvauksen peruste (SVL 5 luku 9 ) Hinnan määräytyminen, viitehinta 8

9 Mitä korvataan? Korvaus annosjakelupalkkiosta. Korvauksen edellytykset 75 vuotta täyttänyt annosjakelun alkaessa vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä lääkäri käynyt vakuutetun lääkityksen läpi ja tekee lääkemääräykseen lääkkeelle varattuun kohtaan merkinnän annosjakelu. Annosjakelupalkkiosta korvataan 42 % Korvaus maksetaan 3 euron suuruisesta annosjakelupalkkiosta/viikko eli korvaus on enintään 1,26 euroa/viikko. Vuonna 2010 korvausta sai noin 9000 henkilöä. 9

10 Paljonko lääkkeestä korvataan? Korvausluokat. Suomen lääkekorvausjärjestelmässä on kolme (3) korvausluokkaa: Peruskorvausluokka Alempi erityiskorvausluokka Ylempi erityiskorvausluokka. Korvaustasot on pyritty porrastamaan lääketieteellisin perustein sairauden vaikeusasteen ja lääkehoidon välttämättömyyden mukaan. Korvaus lasketaan prosenttiosuutena lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. 10

11 Paljonko lääkkeestä korvataan? Korvausprosentit. Peruskorvaus on 42 % Alempi erityiskorvaus 72 % Ylempi erityiskorvaus 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylemmässä erityiskorvausluokassa potilas maksaa lääkekohtaisen 3 euron omavastuun jokaisella asiointikerralla. 11

12 Paljonko korvataan? Lääkkeen korvausstatukset. Lääke voi olla joko Ei korvattava tai Peruskorvattava tai Peruskorvattava ja erityiskorvattava tai Rajoitetusti peruskorvattava ja rajoitetusti erityiskorvattava. Perusvoide voi olla joko Ei korvattava tai Peruskorvattava. Kliininen ravintovalmiste voi olla joko Ei korvattava tai Peruskorvattava tai Peruskorvattava ja erityiskorvattava. 12

13 Paljonko lääkkeestä korvataan. Viitehintajärjestelmä. Osa vaihtokelpoisista lääkkeistä kuuluu viitehintajärjestelmään. Lääkkeestä maksettava korvaus lasketaan viitehinnasta. Viitehinta määräytyy viitehintaryhmän halvimman valmisteen myyntihinnan perusteella. Jos halvimman hinta alle 40 euroa => viitehinta = halvin + 1,50 euroa; jos hinta yli 40 euroa => viitehinta = halvin + 2 euroa. 13

14 Paljonko lääkkeestä korvataan. Viitehintajärjestelmä. Asiakas maksaa viitehinnan ylittävän osuuden, mikäli ostetun lääkkeen hinta on viitehintaa kalliimpi ja potilas kieltää lääkkeen vaihdon. Lääkäri voi kieltää lääkevaihdon lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Tällöin korvaus maksetaan ostetun lääkkeen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa kalliimpi. 14

15 Viitehintaryhmä ja viitehinta hinta, A B C D Viitehinta = edullisin + 1,5 tai 2 Viitehintaryhmän edullisin Valmiste A ja D: korvaus maksetaan myyntihinnasta. 15 Valmiste B ja C: korvaus maksetaan viitehinnasta, potilas maksaa myyntihinnan ja viitehinnan erotuksen. Viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä potilaan vuotuista omavastuuosuutta.

16 Paljonko lääkkeestä korvataan? Suuret lääkekustannukset. Vuotuinen omavastuuosuus. Lisäkorvaus. Asiakas maksaa itse aina osan lääkekuluistaan ns. omavastuuosuutena. Asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, kun hänen saman kalenterivuoden aikana ostamiensa korvattavien valmisteiden (lääkkeet, perusvoiteet ja kliiniset ravintovalmisteet) yhteenlasketut omavastuuosuudet ylittävät vuotuisen omavastuuosuuden. Vuonna 2011 vuotuinen omavastuuosuus on 675,39 euroa. 16

17 Paljonko lääkkeestä korvataan? Suuret lääkekustannukset. Vuotuinen omavastuuosuus. Lisäkorvaus. Kela seuraa asiakkaan maksamia omavastuuosuuksia apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun vuotuinen omavastuuosuus (sidottu kalenterivuoteen) ylittyy, Kela lähettää tästä tiedon asiakkaalle kirjeellä. Samalla asiakas saa lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. Esittämällä Kela-kortin ja Kelan lähettämän ilmoituksen oikeudesta lisäkorvaukseen, asiakas saa lisäkorvauksen apteekissa. 17

18 Paljonko lääkkeestä korvataan? Suuret lääkekustannukset. Vuotuinen omavastuuosuus. Lisäkorvaus. Vuotuisen omavastuurajan ylittävät lääkekulut korvataan lähes kokonaan potilaan maksettavaksi jää 1,50 euroa jokaiselta ostokerralta kutakin ostettua lääkettä kohti (sekä mahdollinen viitehinnan ylittävä osuus). 18

19 Paljonko lääkkeestä korvataan? Peruskorvaukseen ja lisäkorvaukseen ovat oikeutettuja kaikki vakuutetut. Rajoitetusti peruskorvattavien, rajoitetusti erityiskorvattavien ja erityiskorvattavien lääkkeiden sekä kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeutta haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Muuta hakemusta ei tarvita. 19

20 Rajoitettu peruskorvattavuus. Korvausoikeutta haetaan erikseen. Kohdennetaan ja rajataan kalliiden lääkehoitojen peruskorvaukset (42 %) vain niille potilaille, jotka käytettävissä olevan tiedon ja tutkimusnäytön perusteella hyötyvät hoidosta eniten. Esim. Alzheimerin tauti, MStauti, tietyt syöpälääkkeet. 20

21 Rajoitettu peruskorvattavuus. Korvausoikeutta haetaan erikseen. Näiden lääkkeiden kustannuksia korvataan vain, kun lääkkeitä käytetään lääkkeiden hintalautakunnan määrittelemien erityisten käyttöaiheiden mukaisesti. Kela voi tarkemmin päättää tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka asiakkaan sairauden tulee rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen 21korvaamiseksi täyttyä.

22 Erityiskorvattavuus. Korvausoikeutta haetaan erikseen. Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään erityiskorvaukseen oikeuttavista vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista. Lääkkeiden hintalautakunta päättää näissä sairauksissa erityiskorvattavista lääkkeistä. 22

23 Erityiskorvattavuus. Korvausoikeutta haetaan erikseen. Lääkkeen erityiskorvattavuus voidaan rajoittaa koskemaan vain sairauden tiettyä muotoa tai vaikeusastetta (rajoitetusti erityiskorvattavat lääkkeet). Kela päättää lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka asiakkaan sairauden tulee täyttää, jotta lääkkeen erityiskorvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua. 23

24 Kliiniset ravintovalmisteet. Korvausoikeutta haetaan erikseen. Tiettyjen vaikeiden sairauksien hoidossa käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista voi saada korvauksen (42 % tai 72 %). Valtioneuvoston asetuksella säädetään kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen oikeuttavista vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista. Kela päättää lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka asiakkaan sairauden tulee täyttää, jotta kliinisen ravintovalmisteen korvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua. 24

25 25

26 26

27 1. >Henkilöasiakkaat>Sairastaminen>Lääkekorvauks et 2. >Lääkehaku, jonka pikaosoite on Aina ajan tasalla oleva tieto hinnoista, korvattavuuksista ja keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista 3. >Yhteistyökumppanit>Lääkärit ja terveydenhuolto> Lääkkeet ja lääkekorvaukset 4. > Tietoa Kelasta >Tutkimus 5. > Tietoa Kelasta >Tilastot 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Tolkkua lääkekorvauksista Kiitos! 32

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf)

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2013 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2013 ISBN 978-952-486-141-0

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia?

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2011

Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Reumaliiton sosiaaliopas 2011 Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 faksi (09) 642 286 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Johdanto..... 4 Asunnon

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011

Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri I Västra Nylands försäkringsdistrikt. Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan etuudet läheisen sairastuessa Mats Enberg 8.12.2011 Kelan kortit Kela-kortti on Kelan asiakaskortti. Se voi olla kuvaton tai kuvallinen. Kuvallisia kortteja ei enää myönnetä. Kuvaton kortti annetaan

Lisätiedot

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta Hammashoit Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2010 julkaistun ohjekirjan

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Reumaliiton sosiaaliopas 2012

Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reumaliiton sosiaaliopas 2012 Reuma -lehden 60. juhlavuosi Iso Roobertinkatu 20-22 A 00120 HELSINKI puh. (09) 4761 55 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi 1 Sisällysluettelo LIITTEET: Alkusanat... 4

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Viitehintajärjestelmä

Viitehintajärjestelmä Viitehintajärjestelmä Johtaja Sirpa Rinta Lääketeollisuus ry Farmaseuttisen yhdistyksen esitelmätilaisuus 10.3.2009 Käsiteltäviä teemoja 1. Viitehintajärjestelmän tavoitteita 2. Viitehintajärjestelmän

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS 26.11.2001 KELA Kansaneläkelaitokselle Projektin organisointi Sosiaali- ja terveysministeriö esitti 15.6.2001 päivätyssä kirjeessään, että Kela asettaisi yhteistyössä

Lisätiedot

SLT FSM. Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines

SLT FSM. Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines SLT FSM on 2 0 0 9 Suomen lääketilasto Finnish Statistics Medicines Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2009 Muutos vuodesta 2008 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 629 milj. -1,3

Lisätiedot

2/2008 Jakelu 12. 23.5. 2008

2/2008 Jakelu 12. 23.5. 2008 2/2008 Jakelu 12. 23.5. 2008 Kelan sanomat on Kelan lehti asiakkaille Ilman työttömyysturvaa puolison tulojen vuoksi. Sivu 3 Kuva Ari Korkala Kuva Henrik Jussila Sosiaaliturvan opetus kouluissa kiinnostavaksi.

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SLT FINNISH FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO STATISTICS ON MEDICINES SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES 2010 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos Finnish Medicines

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES SLT FSM 2011 SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2011 Milj. Muutos vuodesta 2010 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 682 2,2 %

Lisätiedot

HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille

HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille HOK-ELANNON SAIRAUSKASSA 1 (9) HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille Voimassa 1.2.2013 alkaen toistaiseksi HOK-ELANNON SAIRAUSKASSA 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ketkä ovat kassan

Lisätiedot