Lääkekorvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkekorvaukset"

Transkriptio

1 Lääkekorvaukset

2 Sisällysluettelo Lääkekorvaukset * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Oikeus ja edellytykset - Lääkkeen luovuttaja - Tarpeelliset kustannukset - Valmistemäärä - Ostojen väliaika - Korvattavat valmisteet - Lääkevaihto - Vitamiinit - Erityislupa - Apteekissa valmistetut lääkkeet - Happi ja veri - Ravintovalmisteet - Perusvoiteet - Lisäkorvaus - Lääkemääräys - Korvausoikeudet - Kv-säännökset: Suomesta ostetut lääkkeet - EU-maassa asuva eläkeläinen - Merimies tai rajatyöntekijä - EU-maassa asuva henkilö - Pohjoismaassa asuva henkilö - Kv-säännökset: Ulkomailta ostetut lääkkeet - Suomessa vakuutetut henkilöt - Suomessa ei-vakuutetut henkilöt - Annosjakelu - Suhde muihin etuuksiin - Suorakorvaus - Hakeminen - Lääkekorvauksen hakeminen - Lääkkeiden korvausoikeuden hakeminen - Lääkkeiden lisäkorvauksen hakeminen - Vireilletulo - Vireilletulo (sisältö) - Lähettäjän vastuu - Asiakirjan siirto - Kuka voi hakea - Kuka voi hakea (sisältö) - Henkilö itse - Henkilö itse (sisältö) - Edunvalvoja - Edunvalvontavaltuutettu - Valtuutettu - Lähiomainen 2

3 - Kunta - Lisäkorvauksen hakija - Hakuaika - Lisäselvitysten pyytäminen - Lisäselvitysten pyytäminen (sisältö) - Kv-säännökset: Ei-vakuutettu hakee lääkekorvausta, lisäkorvausta tai lääkkeiden korvausoikeutta - EU-maassa asuva eläkkeensaaja - EU-maassa asuva henkilö - Määrä - Määräytymisperusteet - Ratkaiseminen - Käsittelypaikka - Lääkekorvausten käsittelypaikka - Esteellisyys - Käsittely- ja ratkaisukielto - Esteellisyyden todentaminen - Lääkekorvauksen ratkaiseminen - Korvausoikeushakemuksen valmistelu ja ratkaiseminen - Siirto Lääkäri/Konsultaatio -työjonoon - Lisäkorvaushakemuksen valmistelu ja ratkaiseminen - Arvion pyytäminen - Lisäselvitysten pyytäminen - Kuuleminen - Kuuleminen (sisältö) - Milloin asiakasta on kuultava? - Miten kuullaan? - Päätöksen antaminen - Päätöksen antaminen (sisältö) - Lääkekorvaus - Korvausoikeus - Lisäkorvaus - Kv-säännökset - EU-maahan muuttanut eläkkeensaaja - Suomessa asuva merimies tai rajatyöntekijä - EU-maahan muuttanut henkilö - EU-maassa asuva henkilö - Paluu ulkomailta - Kv-säännökset: Lääkekorvaukset ulkomailla ostetuista lääkkeistä - Kv-säännökset: Paluu ulkomailta - Maksaminen - Maksuosoite - Maksunsaajat - Maksunvaatijat - Ennakonpidätys - Kv-säännökset - Päätöksen oikaisu ja poistaminen - Päätöksen oikaisu ja poistaminen (sisältö) - Liikamaksu - Takaisinperintä - Regressimenettely 3

4 - Lakkauttaminen - Kv-säännökset - Muutoksenhaku - Muutoksenhaku (sisältö) 4

5 Dokumentit Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset Etuusohje Etuusohje Etuusohje on toimintaohje, jota käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä ja neuvonnassa. Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön. Ohjeen pdf-tiedosto muodostuu automaattisesti Kelan intranetissä olevan etuusohjeen verkkosivuista. Teknisestä toteutuksesta johtuen sekä ohjeen sisällysluettelossa että ohjetekstissä on muutamia otsikoita kahteen kertaan. Ohjeen pdf-tiedoston teknistä toteutusta parannetaan tältä osin myöhemmin. Pdf-muotoisesta etuusohjeesta puuttuvat kaikille ohjeille sisällöltään samanlaiset ohjeet päätöksen oikaisu ja poistaminen takaisinperintä muutoksenhaku. Näistä on tehty omat pdf-ohjeet. Hyvä hallinto Hyvä hallinto Kela on osa julkishallintoa ja viranomaistoimintaa. Hyvän hallinnon periaatteita tulee noudattaa myös Kelassa. Hyvään hallintoon kuuluvia perustuslaissa turvattuja perusoikeuksia ovat oikeus saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä tulla kuulluksi saada perusteltu päätös ja hakea muutosta päätökseen. Hyvään hallintoon kuuluu myös hyvän kielenkäytön vaatimus ja neuvontavelvollisuus. Etuusasioissa on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Asiakkaalle on annettava etuusasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. asiakirjojen käsittelyn periaatteet. Jos Kelalle on erehdyksessä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, se on viipymättä siirrettävä oikealle viranomaiselle ja siirrosta ilmoitettava asiakkaalle. Jos Kelalle sen toimivaltaan kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja on puutteellinen, lähettäjää on 5

6 kehotettava määräajassa täydentämään asiakirja, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. käsittelyn objektiivisuus, jota varmistavat etenkin esteellisyyssäännökset. Esteellinen toimihenkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Toimihenkilö on esteellinen, jos kyse on esimerkiksi hänen omasta tai hänen läheisensä etuusasiasta. Toimihenkilön on itse havaittava esteellisyytensä. Myös Kelan asiantuntijalääkäri voi olla esteellinen. Näillä esteellisyyssäännöksillä suojataan menettelyn puolueettomuutta ja objektiivisuutta. Toiminnan tulee paitsi olla puolueetonta, myös näyttää puolueettomalta ulkopuolisenkin silmin. selvittämisvelvollisuus. Kelan on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Asianosaisen eli asian vireille panneen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Näitä ja muita yleisiä hyvän hallinnon perusteita ohjeistetaan tarkemmin hallintolain soveltaminen etuusasioissa -ohjeessa etuusohjeen kohdissa Hakeminen ja Ratkaiseminen. Lue lisää hallintolaista (434/2003) Tavoite Tavoite Kela vastaa sairausvakuutuksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä seuraa ja valvoo sairausvakuutuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten noudattamista ja toteuttamista (SVL 1 luku 3 1 mom.). Kelan on turvattava asiakkaille samat sairausvakuutuslain mukaiset oikeudet riippumatta siitä, saavatko he korvauksen lääkkeistään apteekin välityksellä vai Kelan toimistosta. Kelan on myös huolehdittava, että asiakkaat ovat asuinpaikasta riippumatta samanarvoisessa asemassa. Etuuden osat Etuuden osat Lääkekorvaus Lääkkeiden korvausoikeus Lääkkeiden lisäkorvaus Edellytykset Edellytykset Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet Erityiskorvaus Kliiniset ravintovalmisteet Edellytykset Suorakorvaus Suorakorvaus Hakeminen Hakeminen Hakeminen Määrä Määrä Määrä 6

7 Määräytymisperusteet Ratkaiseminen Ratkaiseminen Ratkaiseminen Oikeus ja edellytykset Oikeus ja edellytykset Sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutetulla henkilöllä on oikeus saada korvausta tarpeellisista sairaanhoidon sekä raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista (SVL 2 luku 2 1 mom.). Sairausvakuutuksesta korvataan lääkärin ja hammaslääkärin sekä rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan sairauden hoitoon määräämien korvattavien lääkkeiden tarpeellisia kustannuksia. Lääke korvataan edellyttäen, että kyse on lääkelain (395/1987) mukaisesta lääkemääräystä edellyttävästä lääkevalmisteesta, joka on tarkoitettu joko sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantamaan tai helpottamaan sairautta tai sen oireita. Lisäksi edellytetään, että lääkkeiden hintalautakunnan lääkevalmisteelle hyväksymä korvattavuus on voimassa (SVL 5 luku 1 1 mom.). Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitetusti korvattavan lääkkeen tai korvattavan kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen tulee hakea Kelalta erikseen. Myönnetystä korvausoikeudesta tehdään merkintä asiakkaan Kela-korttiin. Muun lain mukaiset korvaukset Asiakas ei voi saada korvausta lääkkeistä, jotka hän saa maksutta muun kuin sairausvakuutuslain perusteella. Tällaisia lakeja ovat mm. liikennevakuutuslaki, tapaturmavakuutuslaki, sotilasvammalaki, sotilastapaturmalaki, tartuntatautilaki, laki ja asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa, siviilipalvelulaki. Näiden lakien nojalla muiden maksajatahojen korvaamat lääkekustannukset eivät kerrytä vuotuista omavastuuosuutta. 7

8 Julkinen laitoshoito Lääkkeet kuuluvat julkisen terveydenhuollon yksikön kustannusvastuulle silloin, kun asiakas on hoidossa vuodeosastolla. lääkehoito annetaan kunnallisen sairaanhoidon yhteydessä avovastaanotolla. Asevelvollisen oikeus korvaukseen Palveluksessa olevat asevelvolliset ovat puolustusvoimien terveydenhuollon vastuulla. Oikeuden määrittelee laki (322/1987) ja asetus (371/1987) terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa. Jos asevelvollinen palveluksessa ollessaan tai loma-aikoina on ostanut apteekista lääkkeitä, hänellä on kuitenkin oikeus saada sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Vastaava oikeus korvaukseen on myös siviilipalvelusmiehellä (siviilipalveluslaki 49 ). Vankilassa olevan oikeus korvaukseen Vankeinhoitolaitoksen on järjestettävä vangin terveyden- ja sairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus (vankeuslaki 10 luku 1 ). Tämän vuoksi lääkekustannuksia ei yleensä korvata ajalta, jolloin asiakas on suorittamassa vankeusrangaistusta, vaikka korvaushakemus olisikin toimitettu Kelaan. Korvausta voidaan maksaa vangille loman aikana tai valvotun koevapauden aikana syntyneistä kustannuksista taikka jos vanki on vakavan sairauden tai vamman vuoksi hoidettavana vankilan ulkopuolella. Lue lisää: Suomen sairausvakuutukseen kuuluminen Korvausoikeuksien edellytykset internetissä > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Lääkkeet ja lääkekorvaukset > * Erityiskorvaus * Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet * Kliiniset ravintovalmisteet Lisäkorvauksen edellytykset Lääkkeen luovuttaja Lääkkeen luovuttaja Korvausta maksetaan yleensä vain apteekeista tai sivuapteekeista ostetuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista. Poikkeuksellisesti korvausta voidaan kuitenkin maksaa yksityisen sairaalan tai reumatoimiston asiakkaalle antaman laskun perusteella. Sairaalasta poistuvalle asiakkaalle voidaan antaa sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta keskeytymättömän hoidon jatkamista varten tarpeelliset lääkkeet. Myös sairaalan poliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla käyneelle asiakkaalle voidaan luovuttaa hoidon aloittamiseksi tarvittavat lääkkeet. Näistä potilaalle ilmaiseksi sairaalasta tai terveyskeskuksesta annetuista valmisteista ei makseta korvausta. 8

9 Poikkeuksen muodostavat: sairaalasta ostetut korvattavat kliiniset ravintovalmisteet. lääkkeet, joiden käyttöön vaaditaan säteilylain (592/1991) tarkoittama turvallisuuslupa (esim. radiojodi). lääkkeellinen happi, joka luovutetaan asiakkaalle hapen toimittajalta (Oy Aga Ab tai Oy Woikoski Ab). Tarpeelliset kustannukset Tarpeelliset kustannukset Vakuutetulla on oikeus saada korvausta tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista. Tarpeettomia hoitokustannuksia tulee välttää vaarantamatta kuitenkaan vakuutetun terveydentilaa (SVL 2 luku 2 ). Tarpeellisena hoitona pidetään yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa. Lääkekustannuksia pidetään tarpeellisina, kun lääkettä käytetään annostusohjeen mukaisesti, kerralla ostetaan enintään kolmen kuukauden lääkkeet, erityiskorvattavan tai rajoitetusti korvattavan lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen uusi erä ostetaan vasta sitten, kun edellinen erä on käytetty lähes kokonaan, vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisen jälkeen uusi lääke-erä ostetaan vasta sitten, kun edellinen erä on käytetty lähes kokonaan, lääkkeet ostetaan mahdollisimman edullisina pakkauskokoina, lääke on vaihdettu halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen (Lääkelaki 57 b, STM:n asetus 210/2003). Lääkettä, perusvoidetta tai kliinistä ravintovalmistetta ei yleensä korvata, jos valmistetta on hankittu tuhoutuneen tai hävinneen pakkauksen tilalle. Esitetyistä periaatteista voidaan poiketa vain, jos siihen on erityisiä hoidollisia tai farmaseuttisia syitä (esim. silmätipat) tai jos jotain kaupan olevaa pakkauskokoa ei ole tilapäisesti saatavilla. Lue lisää: Kerralla korvattava valmistemäärä Ostojen väliaika Vaihtokelpoiset lääkevalmisteet Valmistemäärä Kerralla korvattava valmistemäärä Korvaus maksetaan yhdellä kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä (SVL 5 luku 9 5 mom.). Korvattava valmistemäärä lasketaan lääkemääräyksen annostusohjeen perusteella. Valmisteen pakkauskoosta 9

10 Poikkeukset ja annostusohjeesta riippuen apteekissa korvattuna toimitettu valmistemäärä voi olla pienempi tai hieman suurempi kuin kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Lääkekorvauksia maksettaessa edellytetään, että valmiste on ostettu kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisina pakkauksina. Valmisteet toimitetaan yleensä alkuperäisessä pakkauksessaan ja sellaisina pakkauskokoina, joissa lääkkeen hinta muodostuu edullisimmaksi. Apteekkien SV-ohjeissa on eräitä esimerkkejä kerralla korvattavasta lääkemäärästä. Jos lääkemääräyksestä puuttuu annostusohje, korvattava enimmäismäärä arvioidaan lääkkeen määrääjän potilaalle ilmoittaman annostusohjeen perusteella. Jos lääkkeen määrääjä on antanut potilaalle uuden annostusohjeen suullisesti, enimmäismäärä arvioidaan uuden ohjeen perusteella. Tällöin apteekki ilmoittaa Kelalle toimitettavissa tilitystiedoissa tai asiakkaalle annettavassa laskelmassa vanhan ohjeen lisäksi voimassa olevan annostusohjeen. Huumausaineet ja PKV-lääkkeet voidaan toimittaa korvattuina vain lääkärin lääkemääräykseen kirjaaman tai apteekin lääkärilta puhelimitse saaman annostusohjeen perusteella. Jos asiakas ostaa valmistetta samalla kertaa yli kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän, hän ei voi saada korvausta apteekissa. Kelan toimisto voi erityisestä syystä maksaa korvausta enintään vuoden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi pitkäaikainen oleskelu ulkomailla, mutta ei loma tai matka kotimaassa. Korvauksen edellytyksenä on, että henkilö on sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettu. Lue lisää: Lääkekohtainen omavastuuosuus Suomen sairausvakuutukseen kuuluminen Ostojen väliaika Ostojen väliaika Uusi lääke-erä korvataan vasta, kun edellisellä kerralla ostettu erä on käytetty lääkemääräyksen ohjeen mukaan lähes kokonaan. Asiakas voi yleensä saada valmisteen apteekista suorakorvattuna kaksi viikkoa ennen edellisen lääke-erän loppumista, jos hän on ostanut valmisteen kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavana eränä. Joustoaika on vastaavasti lyhyempi, jos valmistetta ostetaan pienemmässä erässä. Esimerkiksi insuliinin ja silmätippojen säilyvyys on pakkauksen käyttöönoton jälkeen rajallista, mikä tulee ottaa huomioon laskettaessa ostojen väliaikaa. Annostelussa hukkaan menevä osuus voi myös muodostua suureksi, jolloin ohjetta suurempi kulutus voidaan ottaa huomioon edellisestä ostosta kulunutta väliaikaa laskettaessa, ei etukäteen. 10

11 Korvattavat valmisteet Korvattavat valmisteet Lääkkeen korvaamisen edellytyksenä on, että lääkkeiden hintalautakunnan lääkevalmisteelle hyväksymä korvattavuus on voimassa. Myös vastaavat apteekissa valmistetut lääkkeet voivat olla korvattavia. Korvattava valmiste voi olla lääkemääräyksellä sairauden hoitoon määrätty lääke tai raskauden tai synnytyksen vuoksi tarpeellinen lääke, lääkemääräyksellä määrätty lääketieteellisin perustein välttämätön itsehoitolääke, apteekissa edullisempaan valmisteeseen vaihdettu lääke, lääkärin lääkemääräyksellä sairauden hoitoon määräämä kliininen ravintovalmiste, lääkärin ja rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämä, lääkärin toteaman pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävä perusvoide, vitamiini tai hivenaine silloin, kun lääkkeen määrääjä määrää niitä sairauteen, jonka hoidossa niillä on luotettavasti tieteellisissä tutkimuksissa osoitettu olevan lääketieteellistä merkitystä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen erityisluvalla toimitettava valmiste. Verivalmisteiden ja lääkkeellisen hapen korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään. Sairausvakuutuslain mukaista korvausta ei makseta perinteisistä kasvirohdosvalmisteista eikä homeopaattisista valmisteista sairaanhoitoon liittyvien tai vakuutetun muutoin tarvitsemien hoitotarvikkeiden, apuvälineiden ja proteesien hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Lue lisää: Sairausvakuutuslaki 2 luku 1-3 ja 5 luku 1-3 Lääkevaihto Vaihtokelpoiset lääkevalmisteet Lääkkeiden korvaaminen edellyttää, että apteekki on vaihtanut lääkemääräyksellä määrätyn lääkevalmisteen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luettelon mukaiseen vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen, joka on hinnaltaan halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan on enintään. 1,5 euroa, kun kyse on alle 40 euroa maksavasta vaihtokelpoisesta valmisteesta. 2 euroa, kun kyse on 40 euroa tai sitä enemmän maksavasta vaihtokelpoisesta valmisteesta (Lääkelaki 57 b ). Vaihtoa ei suoriteta, jos lääkkeen määrääjä tai ostaja on kieltänyt vaihdon. Lääkevalmistetta ei myöskään tarvitse vaihtaa, jos lääkemääräyksellä määrätty 11

12 lääkevalmiste on jo halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan valmisteeseen on lääkelain mukainen. Jos samalla lääkemääräyksellä toimitetaan lääkettä useita kertoja, apteekki toimittaa yleensä yhtä lääkevalmistetta koko lääkemääräyksen voimassaoloajan. Lääkkeen ostajalla on kuitenkin oikeus ostaa myöhemmillä kerroilla myös lääkemääräyksellä alun perin määrättyä lääkevalmistetta. Ostajalla on lisäksi aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, ellei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa. Lue lisää: Luettelo Kelalle ilmoitetuista vaihtokelpoisten valmisteiden hinnoista Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta 210/2003 Vitamiinit Vitamiinit Maksaminen Rastimerkintä ja diagnoosi Rastimerkintä Lääkärin selvitys Vitamiineja ja hivenaineita sisältävistä valmisteista maksetaan korvausta silloin, kun niitä on määrätty lääkemääräyksellä sairauteen, jonka hoidossa niillä on luotettavasti tieteellisissä tutkimuksissa osoitettu olevan lääketieteellistä merkitystä. Korvauksen edellytyksenä on, että valmisteelle hyväksytty korvattavuus on voimassa (katso SZLVvalmistekysely tai lääkehaku). Vitamiineista ja hivenaineista ei makseta korvausta, jos niitä on määrätty sairauden ennalta ehkäisemiseen tai terveydentilan ylläpitoon. Tällöin lääkkeen määrääjä rastittaa lääkemääräyksessä kohdan muu. Korvauksen maksaminen apteekin välityksellä Asiakas voi saada apteekista suorakorvattuina lääkemääräyksellä sairauden hoitoon määrätyt vitamiinit ja hivenaineet, joille on voimassa lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymä korvattavuus ja joiden korvaamista apteekin kautta ei ole rajoitettu. Korvauksen maksaminen Kelan toimistosta Korvaus lääkemääräyksellä sairauden hoitoon määrätyistä vitamiini- ja hivenainevalmisteista maksetaan Kelan toimistosta silloin, kun niiden korvaamista on apteekin kautta rajoitettu. Korvauksen edellytyksenä on, että valmisteelle on voimassa lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymä korvattavuus (katso SZLV-valmistekysely tai lääkehaku). Myös apteekin valmistamista vitamiineista ja hivenaineista voidaan maksaa korvaus Kelan toimistosta korvauksen edellytysten täyttyessä. Korvauksen maksamiseen tarvittava selvitys riippuu valmisteesta ja sairaudesta. Korvaus voidaan maksaa lääkemääräykseen sairauden hoidosta tehdyn rastimerkinnän lääkemääräykseen tehdyn diagnoosimerkinnän lääkärin erikseen antaman selvityksen 12

13 perusteella seuraavasti Rastimerkintä "Sairauden hoito" Lääkemääräyksen rastimerkinnän "sairauden hoito" perusteella toimisto voi maksaa korvauksen seuraavista vitamiineista B1-vitamiini (tiamiini)-valmisteet B2-vitamiini (riboflaviini)-valmisteet B12-vitamiini (syanokobalamiini)-valmisteet (peruskorvaus tai erityiskorvaus) * pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt (107) C-vitamiini (askorbiinihappo)-valmisteista injektiovalmiste dekspantenoli D-vitamiinivalmisteet (peruskorvaus tai erityiskorvaus) * D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt (123) * lisäkilpirauhasen vajaatoiminta (106) A+D-yhdistelmävalmisteet foolihappo K-vitamiinivalmisteet Rastimerkintä ja diagnoosi Lääkemääräyksen rastimerkinnän "sairauden hoito" ja sitä täydentävän diagnoosimerkinnän perusteella toimisto voi maksaa peruskorvauksen seuraavista vitamiineista ja hivenaineista seuraavien sairauksien ja sairaudentilojen hoidossa Korvattavat vitamiinit A-vitamiini ja beetakaroteeni- sekä A+E-yhdistelmävalmisteet rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäiriöt (esim. K90.3) xerophthalmia (E50) B 6 -vitamiini (pyridoksiini)-valmisteet pyridoksiiniriippuvuus (entsyymidefekti) ja siitä johtuvat pienten lasten kouristelut ja sideroblastianemia (D64.3) dialyysihoito oksalaattivirtsatiekivet homokystinuria isoniatsidi (INH)-hoito B-vitamiiniyhdistelmävalmisteet, monivitamiinivalmisteet ja vitamiini + hivenaineyhdistelmävalmisteet pitkäaikainen pääasiassa parenteraalinen ravitsemus pitkäaikainen pääasiassa letkuruokinta C-vitamiini (askorbiinihappo)-valmisteet dialyysihoito E-vitamiini (tokoferoli)-valmisteet 13

14 rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäiriöt (esim. K90.3) keskosten puutostilat Vitamiini + psykostimulantti -yhdistelmävalmisteet narcolepsia (G47.4) Korvattava hivenaine Sinkkivalmisteet sinkin puutosta sairastavien potilaiden venoosit ja iskeemiset säärihaavat (esim. I83.2) acrodermatitis enteropathica (E83.2) Jos lääkemääräyksestä puuttuu diagnoosimerkintä, ohjaa asiakas lääkkeen määräjän puoleen diagnoosin merkitsemistä varten, ellei se käy ilmi asiakasta koskevista asiakirjoista. Lääkärin selvitys Riittävän lääkärinselvityksen perusteella toimisto voi maksaa peruskorvauksen seuraavista vitamiineista ja hivenaineista alla mainittujen sairauksien hoidossa. B-vitamiiniyhdistelmävalmisteet, monivitamiinivalmisteet ja vitamiini + hivenaineyhdistelmävalmisteet selvät aliravitsemustilat (esim. E41) vaikeat krooniset suoliston, maksan tai munuaisten sairaudet (K50, K51, K52, K70, K72, K73, K74, N18) Lääkärin selvityksen tulee olla kliinisen alan erikoislääkärin tutkimukseen perustuva B- lääkärinlausunto tai muu vastaava riittävän perusteellinen selvitys, josta asiakkaan edellä mainitun sairauden laatu käy selvästi ilmi. Selvitystä ei tarvitse toimittaa erikseen, jos asiakkaan sairaus käy riittävän selvästi ilmi häntä koskevista asiakirjoista. Jos asiakas hakee korvausta muualta kuin kotipaikkakunnan toimistosta edellä mainituissa tapauksissa, joissa edellytetään diagnoosimerkintää tai lääkärin selvitystä, hanki tarvittaessa lisätietoja esim. puhelimitse tai OIWA:n välityksellä asiakkaan kotipaikkakunnan toimistosta. Mikäli et saa riittävästi tietoa asian ratkaisemiseksi, siirrä hakemus asiakkaan kotipaikkakunnan toimiston ratkaistavaksi. Erityislupa Erityisluvalla toimitettavat valmisteet Lääkevalmisteella on oltava voimassa oleva Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa ennen kuin valmiste voidaan tuoda markkinoille ja sitä voidaan myydä kuluttajille. Varsinaisen myyntiluvan lisäksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi kuitenkin erityisistä sairaanhoidollisista tai 14

15 kansanterveydellisistä syistä myöntää yksittäistapauksissa luvan luovuttaa kulutukseen sellaisen lääkevalmisteen, jolla ei ole myyntilupaa (Lääkelaki 21 f ). Määräaikaiset erityislupavalmisteet Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi ilman eri hakemusta myöntää lääkevalmisteelle määräaikaisen erityisluvan, jonka perusteella se voidaan luovuttaa kulutukseen, vaikka sillä ei ole varsinaista myyntilupaa (Lääkeasetus 10 f ). Kun lääkevalmisteelle on myönnetty määräaikainen erityislupa, sitä voidaan toimittaa apteekista kuten myyntiluvallista valmistetta. Erityislupavalmisteet Potilaskohtainen erityislupakäytäntö on rajattu sellaisiin poikkeustapauksiin, joissa myyntiluvallinen lääkevalmiste ei tule yksittäiselle potilaalle kysymykseen tai ei anna toivottua hoitotulosta (Lääkeasetus 10 b ). Erityislupavalmisteita voivat määrätä lääkärit ja hammaslääkärit. Lääkkeen määräämisen yhteydessä lääkäri täyttää erityislupahakemuksen, joka asiakkaan tulee lääkemääräyksen ohella toimittaa apteekkiin. Apteekki hakee erityislupaa lääkkeen kulutukseen luovuttamiseksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta. Hakumenettely on maksullinen. Erityislupa on potilaskohtainen reseptikohtainen apteekkikohtainen voimassa vuoden myöntämispäivästä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja lääkkeiden hintalautakunnan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla perimistä hakemusten käsittelymaksuista ei makseta sairausvakuutuskorvausta. Korvaus erityislupavalmisteesta ja määräaikaisesta erityislupavalmisteesta Erityislupavalmisteen ja määräaikaisen erityislupavalmisteen korvauksen edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut valmisteelle korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Peruskorvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista voi hakea esimerkiksi potilas tai apteekki potilaan puolesta. Hakumenettelystä saa lisätietoa lääkkeiden hintalautakunnasta. Hakumenettely on maksullinen. Linkki luetteloon korvattavista erityisluvallisista lääkevalmisteista on Kelan internetsivuilla osoitteessa > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Lääkkeet ja lääkekorvaukset > Erityisluvalliset lääkevalmisteet. Lue lisää: Erityisluvalliset lääkevalmisteet Luettelo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen erityisluvalla toimitettavista korvattavista lääkevalmisteista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luettelo määräaikaisista erityislupavalmisteista 15

16 Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistetut lääkkeet, perusvoiteet ja kliiniset ravintovalmisteet Apteekissa valmistettu lääke voidaan korvata edellyttäen, että on kyse lääkelain (395/1987) mukaisesta lääkemääräystä edellyttävästä lääkevalmisteesta, joka on tarkoitettu joko sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantamaan tai helpottamaan sairautta tai sen oireita (SVL 5 luku 1 1 mom.). Lisäksi edellytetään, että sairausvakuutuslain mukaiset korvaamisen edellytykset täyttyvät. Apteekissa valmistettujen lääkkeiden peruskorvattavuus Apteekissa valmistettu lääke on peruskorvattava, jos se vastaa korvattavaa myyntiluvallista valmistetta tai jos sitä käytetään sairausvakuutuslain tarkoittamaan sairauden hoitoon ja hoitoa voidaan pitää tarpeellisena. Korvattavaa myyntiluvallista lääkettä vastaava tai korvattavasta myyntiluvallisesta lääkkeestä valmistettu ex tempore -valmiste voidaan yleensä korvata vain, jos sitä käytetään myyntiluvalliselle valmisteelle hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen. Apteekissa valmistetut perusvoiteet Apteekin valmistama perusvoide voidaan korvata edellyttäen, että lääkäri tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettu sairaanhoitaja on määrännyt voiteen lääkärin toteaman pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon, voide vastaa koostumukseltaan lääketehtaan valmistamaa perusvoidetta, pakkauskoko on vähintään 100 g, muut sairausvakuutuslain mukaiset korvaamisen edellytykset täyttyvät. Jos perusvoiteeseen sekoitetaan korvattaviin lääkkeisiin kuuluvaa lääkeainetta, on valmiste korvattava lääke. Pakkauskoolla ei ole vaikutusta lääkevoiteen korvaamiseen. Korvattavaa perusvoidetta sisältävä seos on korvattava myös silloin, kun seokseen on lisätty yleistä kauppatavaraa. Erityistapauksia Jos apteekissa valmistettu seos sisältää korvattavaa lääkeainetta ja lisäksi yleistä kauppatavaraa, seos on korvattava. Dialyysihoidossa olevalle uremiapotilaalle maksetaan denaturoidun spriin laimennoksesta peruskorvaus. Apteekissa valmistettujen lääkkeiden erityiskorvattavuus Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut tiettyjä lääkeaineita sisältävien apteekissa valmistettujen lääkevalmisteiden 16

17 erityiskorvattavuuden. Valmisteet ovat erityiskorvattavia päätöksessä mainituissa erityiskorvaukseen oikeuttavissa sairauksissa. Kela ylläpitää luetteloa lääkkeiden hintalautakunnan päätöksessä mainituista lääkeaineista ja sairauksista. Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksessä esitetty koskee kilotavarasta valmistettuja lääkkeitä. Mikäli apteekki valmistaa lääkkeen erityiskorvattavasta myyntiluvallisesta lääkevalmisteesta, voi apteekki toimittaa ex tempore -valmisteen erityiskorvattuna erityiskorvaukseen oikeuttavassa sairaudessa, jos sitä käytetään myyntiluvalliselle valmisteelle hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen. Kelan terveysosasto voi tarpeen mukaan tehdä apteekissa valmistettujen lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevia aloitteita lääkkeiden hintalautakunnalle. Apteekissa valmistettujen kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuus Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta on päätöksillään vahvistanut tiettyjä kliinisinä ravintovalmisteina käytettäviä aineita sisältävien apteekissa valmistettujen kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuuden. Valmisteet ovat korvattavia päätöksissä mainituissa korvaukseen oikeuttavissa sairauksissa. Kela pitää sairauksittain luetteloa lääkkeiden hintalautakunnan päätöksessä mainituista kliinisinä ravintovalmisteina käytettävistä aineista. Kelan terveysosasto voi tarpeen mukaan tehdä apteekissa valmistettujen kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuutta koskevia aloitteita lääkkeiden hintalautakunnalle. Happi ja veri Lääkkeellinen happi ja veri Lääkkeellisestä hapesta ja verestä korvataan vakuutetulle aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin lääkkeiden korvaamista koskevia säädöksiä (SVL 5 luku 1 3 mom., SVL 5 luku 9 4 mom., SVL 5 luku 9 a ). Hapen käyttöön liittyvien happipullojen ja nestehappilaitteiden vuokrakustannukset ovat korvattavia. Korvausta ei makseta lääkkeellisen hapen kuljetuskustannuksista eikä apuvälineistä esim. happiviikset. Lääkkeellisen hapen toimittavat asiakkaalle hapen toimittajat Oy AGA Ab tai Oy Woikoski Ab. Korvauksen hakeminen Lääkkeellistä happea ei voi toimittaa sähköisellä lääkemääräyksellä. Lääkkeellisestä hapesta sekä happipullojen tai nestehappilaitteiden vuokrakustannuksista ei voi saada suorakorvausta. Asiakas hakee korvausta Kelasta. Vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisen jälkeen asiakas voi valtuuttaa lääkkeellisen hapen toimittajan hakemaan korvaukset Kelasta valtakirjalla. Lääkkeellisen hapen korvaushakemukset ohjataan Oiwassa Pohjanmaan vakuutuspiiriin käsiteltäväksi. 17

18 Lääkkeellinen happi sekä happipullojen ja nestehappilaitteiden vuokrakustannukset korvataan hapen toimittajan antaman laskun ja maksutositteen perusteella. Hakemukseen on liitettävä voimassa oleva lääkemääräys tai sen kopio, jos sitä ei ole aiemmin toimitettu Kelaan tai se ei ole enää voimassa. Lisäkorvaus ja poikkeava lääkekohtainen omavastuu Kun lääkkeellisestä hapesta ja siihen liittyvistä happipullojen vuokrakustannuksista maksetaan lisäkorvausta, peritään poikkeava lääkekohtainen 0,13 euron omavastuu jokaiselta alkavalta hoitoviikolta (Vna 337/2015). Kolmen kuukauden hoitoajalta perittävä lääkekohtainen omavastuu on 1,50 euroa. Poikkeava lääkekohtainen omavastuu peritään happipullojen tai nestehappilaitteiden vuokrakustannuksista. Jos asiakkaalla on useita erilaisia hapen käyttöön liittyviä happipulloja tai nestehappilaitteita, poikkeava lääkekohtainen omavastuu peritään vain yhden pullon tai laitteen vuokrakustannuksesta. Lue lisää: Poikkeva lääkekohtainen omavastuu Ravintovalmisteet Kliiniset ravintovalmisteet ja niitä vastaavat tuotteet Asiakas voi saada korvauksen lääkärin määräämän kliinisen ravintovalmisteen kustannuksista seuraavien edellytysten täyttyessä: valmistetta käytetään vaikean sairauden hoidossa korvaamaan tai täydentämään ruokavaliota tai sen osaa, ja asiakkaalle on lääkärinlausunnon perusteella myönnetty oikeus kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen, valmiste on hankittu apteekista tai sairaalasta, sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut valmisteelle korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan (SVL 5 luku 2 1 mom.). Sairausvakuutuslain säädökset koskevat soveltuvin osin kliinisiä ravintovalmisteita vastaavia tuotteita (SVL 5 luku 2 2 mom.) Kliinistä ravintovalmistetta vastaavalla tuotteella tarkoitetaan äidinmaitoa. Lue lisää: Kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuuden edellytykset Kelan lääkehaku: Korvattavat kliiniset ravintovalmisteet Perusvoiteet Perusvoiteet Perusvoiteet ovat yleisiä kauppatavaroita ja niistä ei yleensä makseta korvausta. Lääketehtaan valmistama apteekista hankittu perusvoide voidaan korvata, jos 18

19 lääkäri tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettu sairaanhoitaja on lääkemääräyksellä määrännyt perusvoiteen lääkärin toteaman pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon, Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut perusvoiteelle korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan (SVL 5 luku 2 3 mom.), muut sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset täyttyvät. Lisäkorvaus Lisäkorvaus vuotuisen omavastuuosuuden ylittävistä kustannuksista Kertyminen Jos saman kalenterivuoden aikana vakuutetulle sairausvakuutuslain mukaan korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista sekä perusvoiteista korvaamatta jääneiden kustannusten yhteismäärä ylittää vuotuisen omavastuurajan, vakuutetulla on oikeus ylittävältä määrältä lisäkorvaukseen (SVL 5 luku 8 1 mom.). Lisäkorvaus on 100 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 1,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta. * Katso lisäkorvauksen poikkeava lääkekohtainen omavastuu, kun kyseessä on poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun piiriin kuuluva lääke omavastuu. Vuotuisen omavastuuosuuden rahamäärä on sidottu elinkustannusindeksiin (SVL 5 luku 8 2 mom.). Vuotuista omavastuuosuutta kerryttävät kaikki omavastuuosuudet, joita ei ole korvattu muun lain nojalla. Vakuutetun omavastuuseen kuuluviksi katsotaan myös mm. potilasvakuutuskeskuksen maksamat omavastuuosuudet. Vuotuiseen omavastuuosuuteen ei lasketa niitä lääkekustannuksia, jotka eivät ole sairausvakuutuksesta korvattavia. Viitehinnan ylittävät osuudet eivät kerrytä vuotuista omavastuuosuutta. Vuotuisen omavastuukertymän oikeellisuuden varmistumiseksi apteekkitilityksiin kohdistuvien toimenpiteiden, lääkkeiden korvausoikeushakemusten käsittelyn ja lääkeostojen seurannan tulee olla ajantasaista ja jatkuvaa. Lue lisää: Lääkkeiden lisäkorvauksen hakeminen Lisäkorvaushakemuksen valmistelu ja ratkaiseminen Poikkeava lääkekohtainen omavastuu 19

20 Lääkemääräys Lääkemääräys Lääkemääräys eli resepti on lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön laatima määräys, jonka perusteella apteekki toimittaa potilaalle lääkkeen. Lääkemääräys voidaan välittää apteekkiin kirjallisesti, telefaksilla, puhelimitse (STM:n asetus 1088/2010) tai sähköisellä lääkemääräyksellä (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Suomessa laadittu kirjallinen eurooppalainen lääkemääräys on tarkoitettu tilanteisiin, joissa potilas ostaa lääkkeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, mutta sillä voi ostaa lääkkeitä myös Suomen apteekeista. Rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettu sairaanhoitaja voi määrätä lääkkeitä apteekista toimitettavaksi saamansa kirjallisen määräyksen mukaisesti. Kirjallisen määräyksen antaa vastaava lääkäri siinä terveyskeskuksessa, johon sairaanhoitaja on palvelussuhteessa (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä1994/559). Rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä olevat lääkkeet, tautitilat ja lääkkeenmääräämisen rajaukset on määritelty asetuksessa (STM:n asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010). Sairaanhoitaja ei saa antaa puhelin- ja telefax-lääkemääräystä eikä uusia lääkemääräystä puhelimitse. Valmiste voidaan yleensä korvata silloin, kun lääkemääräykseen on merkitty rasti kohtaan sairauden hoitoon. Lisäksi edellytetään, että lääkkeiden hintalautakunnan lääkevalmisteelle hyväksymä korvattavuus on voimassa (SVL 5 luku 1 1 mom.). Jos valmiste on määrätty sairauden ennaltaehkäisemiseen tai terveydentilan ylläpitoon, lääkkeen määrääjä merkitsee rastin lääkemääräykseen kohtaan muu. Tällöin valmiste ei ole korvattava. Lääkärin itselleen, oman sairautensa hoitoon määräämät valmisteet voidaan korvata yleisten korvausedellytysten täyttyessä, jos lääkäri on merkinnyt oman nimensä ja syntymäaikansa potilaan henkilötiedoille varattuun kohtaan lääkemääräyksessä. Pro auctore -lääkemääräyksellä lääkäri, hammaslääkäri, optikko tai suuhygienisti voi määrätä ammattinsa harjoittamisen yhteydessä tarvittavaa lääkettä. Pro auctore - lääkemääräyksellä ostetuista valmisteista ei makseta korvausta. Lääkemääräyksen voimassaoloaika Lääkemääräys on voimassa yhden vuoden sen määräämis- tai uusimispäivästä lukien, jollei lääkkeen määrääjä ole rajoittanut määräyksen voimassaoloaikaa (STM:n asetus 1088/2010). Jos lääkemääräyksen vanhenemispäivästä on kulunut korkeintaan yksi kuukausi, voi apteekki poikkeuksellisesti toimittaa kyseisellä lääkemääräyksellä enintään kuukauden hoitoa vastaavan lääkemäärän. Jos lääkkeen pienin markkinoilla oleva pakkauskoko vastaa yli kuukauden hoitoa, voidaan lääkepakkaus toimittaa jakamattomana lukuun ottamatta varsinaisia huumausaineita ja PKV-lääkevalmisteita. Näin turvataan asiakkaan keskeytymättömän lääkehoidon jatkuminen. Edellytyksenä on, että lääkemääräyksessä on jäljellä kyseistä lääkevalmistetta toimitettavaa pakkausta vastaava lääkemäärä (Lääkelalan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 5/2011). 20

21 Korvausoikeudet Lääkkeiden korvausoikeudet Oikeus erityiskorvattavan, rajoitetusti erityiskorvattavan tai rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen osoitetaan lääkärinlausunnolla. Eräiden lääkkeiden kohdalla oikeus korvaukseen voidaan osoittaa myös lääkärin lääkemääräykseen tekemällä merkinnällä. Lue lisää: Korvausoikeuksien edellytykset internetissä > Lääkkeet ja lääkekorvaukset > * Erityiskorvaus * Rajoitetusti erityiskorvattavat lääkkeet * Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet * Kliiniset ravintovalmisteet * Lääkärinlausunnot * Korvausoikeuksiin liittyvät säädökset Lääkkeiden korvausoikeuden hakeminen Korvausoikeushakemuksen valmistelu ja ratkaiseminen Kv-säännökset: Suomesta ostetut lääkkeet Lääkekorvaukset Suomessa ostetuista lääkkeistä, kun henkilö ei kuulu Suomen sairausvakuutukseen Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (Eta) jäsenmaissa ja Sveitsissä sairausvakuutetut henkilöt ovat EU-asetusten mukaisesti oikeutettuja saamaan tilapäisen oleskelunsa aikana toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon samaan hintaan ja saman käytännön mukaan kuin oleskelumaassa asuvat henkilöt. Siten Suomessa oleskelevan eivakuutetun lääkeostoista voidaan tietyissä tapauksissa maksaa korvausta Suomen sairausvakuutuslain mukaisena. Ns. kolmansissa maissa (muut kuin EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot tai Suomea sitovat sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimusvaltiot) vakuutettujen Suomessa oleskelun aikana syntyneitä lääkekustannuksia ei korvata. EU-maassa asuva eläkeläinen Toisessa EU-maassa asuva, vain Suomesta eläkettä saava henkilö ja hänen perheenjäsenensä Suomi vastaa lääkekustannusten korvauksista, jos kyse on henkilöstä, jonka sairaanhoitokustannukset kuuluvat EU-asetusten nojalla Suomelle. Tällaisia henkilöitä 21

22 ovat EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä pysyvästi asuvat vain Suomesta eläkettä saavat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä, joilla on oikeus hoitoetuuksiin Suomessa. Tällaisen henkilön tunnistaa vakuutusjaksoihin kirjatusta maininnasta FIN vastaa sh-kustann. (nk. ZZ-koodi) [Cics > heky > henkilön yleistiedot > vakuutusjaksot [valitse oikea jakso] > Oikeus sairaanhoitoetuuksiin: Fin vastaa sh-kustann. ] Vaikka Suomi on vastuussa näiden eläkkeensaajien ja heidän perheenjäsentensä lääkekustannuksista, he eivät kuitenkaan ole Suomessa sairausvakuutettuja. Henkilöillä, joiden sairaanhoitokustannukset kuuluvat Suomen vastuulle, on oikeus Suomen myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, mutta ei oikeutta Kela-korttiin. Näille eläkeläisille (ja heidän perheenjäsenilleen, joilla on suomalainen henkilötunnus) myönnettävä eurooppalainen sairaanhoitokortti on etupuoleltaan samanlainen kuin käytössä oleva sininen eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kääntöpuoli on vihreä ja sisältää tiedon henkilön sairaanhoito-oikeuksista Suomessa ja muissa EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvaus (mukaan lukien erityiskorvaus ja suurten lääkekustannusten lisäkorvaus), voidaan myöntää Suomessa tilapäisesti oleskelevalle eläkeläiselle ja hänen perheenjäsenelleen, kun lääke on ostettu lääketieteellisestä syistä välttämättömään sairauden hoitoon huomioidaan Suomessa oleskelun kesto ja hoitoetuuden luonne lääke on ostettu suomalaisella lääkemääräyksellä Eläkeläinen (ja hänen perheenjäsenensä) saa korvaukset suorakorvauksena apteekissa näyttämällä vihreätaustaisen eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa. Kelalla on oikeus kysyä toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa vakuutetun henkilön tilapäisen oleskelun ennakoitua kestoa Suomessa. Saatuaan tietää henkilön oleskelun keston, toimisto voi maksaa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen henkilön oleskeluaikaa vastaavasta lääkemäärästä ottaen huomioon markkinoilla olevien lääkkeiden pakkauskoot. Jos asiakas on ostanut lääkkeitä kerralla enintään kolmeksi kuukaudeksi, Kela ei selvitä eläkeläisen Suomessa oleskelun aikaa, ellei siihen ole perusteltua syytä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi saman lääkeaineen useat päällekkäiset ostot. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalta pyydetään lisäselvitys lääkeostojen tiheydestä sekä tieto oleskeluajasta. Jos oleskeluaikaa ei saada selville, toimisto maksaa korvauksen enintään kolmen (3) kuukauden lääkemäärästä. EU- tai Eta-valtioihin tai Sveitsiin pysyvästi muuttavan suomalaiseläkkeensaajan hakemuksesta myönnettyjä korvausoikeuksia (erityiskorvausoikeus, rajoitettu erityiskorvausoikeus, rajoitettu peruskorvausoikeus tai oikeus kliinisten ravintovalmisteiden korvaukseen) ei enää lakkauteta, vaikka henkilö ei olekaan Suomessa sairausvakuutettu. 22

23 Merimies tai rajatyöntekijä Suomessa asuva, mutta toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa maassa työskentelevä ja vakuutettu merimies tai rajatyöntekijä EU-lainsäädännön mukaan työntekijä voi kuulua kerrallaan vain yhden maan sairausvakuutukseen. Merimiehiin sovelletaan pääsääntöisesti ns. lippusääntöä. Sen mukaan merimiehet kuuluvat sen maan sairausvakuutukseen, jonka lipun alla alus liikennöi tai johon alus on rekisteröity. Myös Suomessa vakinaisesti asuvan, mutta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelevän rajatyöntekijän tilanne on sama. Hän kuuluu työskentelymaansa sairausvakuutukseen. Koska merimiehet ja rajatyöntekijät kuuluvat työskentelymaansa sairausvakuutukseen, heillä ei ole oikeutta Kela-korttiin. Suomessa asuvilla merimiehillä ja rajatyöntekijöillä on kuitenkin oikeus sairaanhoitoon myös asuinvaltiossaan. Hoitokustannuksista vastaa maa, jossa merimies tai rajatyöntekijä on sairausvakuutettu. Kela myöntää merimiehille ja rajatyöntekijöille pyynnöstä paperiasiakirjan 'Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa'. Suomessa asuva toisessa valtiossa vakuutettu merimies saa asiakirjan IBT55 ja Suomessa asuva toisessa valtiossa vakuutettu rajatyöntekijä asiakirjan IBT56. Asiakirja myönnetään kvvastuuyksiköistä asiakaskirjejärjestelmällä. Asiakirjoja käytetään sekä Suomen julkisessa terveydenhuollossa että apteekeissa. Rajatyöntekijä ja merimies saa apteekissa asioidessaan suorakorvauksena: peruskorvauksen lääkeostoista erityiskorvauksen lääkeostoista lääkkeiden lisäkorvauksen, kun apteekki tarkistaa asiakkaan oikeuden suorakorvaukseen sähköisesti Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa vakuutetun todelliset maksetut lääkekorvauskustannukset Kela laskuttaa kyseiseltä valtiolta jälkikäteen E sovelluksella. Pohjoismaiden ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä on luovuttu laskutuksesta. Lue lisää:ibt-prosessi EU-maassa asuva henkilö Toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa maassa asuva ja vakuutettu henkilö Toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä vakuutetulla henkilöllä on oikeus saada Suomessa tilapäisen oleskelunsa aikana lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa. Henkilö osoittaa oikeutensa sairaanhoitoon tilapäisen Suomessa oleskelunsa aikana 23

24 ensisijaisesti eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai muulla todistuksella, jonka henkilön sairaanhoitokustannuksista vastuussa oleva valtio on hänelle myöntänyt. Kortin on oltava voimassa hoidon antamishetkellä. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvaus voidaan myöntää, kun lääke on ostettu lääketieteellisistä syistä välttämättömään sairauden hoitoon lääke on ostettu suomalaisella lääkemääräyksellä huomioidaan Suomessa oleskelun kesto ja hoitoetuuden luonne Henkilö osoittaa oikeutensa hoitoetuuksiin Suomessa tilapäisen oleskelunsa aikana jollakin seuraavista asiakirjoista: 1. Eurooppalainen sairaanhoitokortti 2. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaava todistus 3. Kelan myöntämä Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa asiakirja 4. Lomake E 112, kun kyseessä on hoitoon hakeutuminen 5. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva ja vakuutettu: passi Henkilön vakituisen asuinosoitteen on oltava Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ei pääsääntöisesti käytetä E 100 -sarjan lomakkeita, lukuun ottamatta lupaa hakeutua hoitoon (lomake E 112). Kelalla on oikeus kysyä toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa vakuutetun henkilön tilapäisen oleskelun kestoa Suomessa. Oleskeluaikaa tulee tiedustella, kun kyseessä on esimerkiksi henkilön saman lääkeaineen useat päällekkäiset ostot. Jos henkilö on ostanut annostusohjeen mukaan laskettuna enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän tai pienimmän pakkauskoon, häneltä ei tiedustella oleskelun kestoa. Korvaus maksetaan ostetusta lääkemäärästä. Korvausta maksettaessa toimisto ei laske tablettikohtaisia hintoja, vaan korvaus maksetaan kokonaisen pakkauksen hinnasta/viitehinnasta. Jos henkilö on ostanut annostusohjeen mukaan laskettuna kerralla yli 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan valmistemäärän, häneltä ei tiedustella oleskelun kestoa. Henkilöllä on oikeus lääkekorvaukseen Suomen lainsäädännön mukaisesti (SVL 5 luku 9 ). Näin ollen korvaus maksetaan kolmen kuukauden lääkemäärästä huomioiden lääkkeiden markkinoilla olevat pakkauskoot. Korvausta maksettaessa toimisto ei laske tablettikohtaisia hintoja, vaan korvaus maksetaan kokonaisen pakkauksen hinnasta/ viitehinnasta. Toisessa EU-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa vakuutetun todelliset maksetut lääkekorvauskustannukset Kela laskuttaa kyseiseltä valtiolta jälkikäteen E sovelluksella. Pohjoismaiden ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä on luovuttu laskutuksesta. Muuta huomioon otettavaa Kun toimisto myöntää tilapäisesti Suomessa oleskelevalle sairausvakuutuskorvauksen, tulee toimiston selvittää huolellisesti oikeus korvaukseen ennen korvauksen myöntämistä, jotta ei jälkikäteen jouduta harkitsemaan tehdyn ratkaisun oikaisemista ja mahdollista takaisinperintää. Takaisinperintäpäätös vaikuttaa myös maiden väliseen laskutukseen. 24

25 Korvausratkaisujen oikaisemisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan samoja menettelyitä kuin sairaanhoitokorvauksissa yleensä. Pohjoismaassa asuva henkilö Toisessa Pohjoismaassa vakuutettu henkilö Jos toisessa Pohjoismaassa vakuutettu henkilö tilapäisen oleskelunsa aikana Suomessa ostaa lääkkeitä pohjoismaisella lääkemääräyksellä, hänellä on korvaamisen edellytysten täyttyessä oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen (Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus). Pohjoismaassa asuva ja vakuutettu todistaa oikeutensa kustannusten korvaukseen henkilötodistuksella, passilla tai hänellä on muu vakuutukseen kuulumista koskeva todistus. Lisäksi henkilön asuinosoitteen on oltava jossakin Pohjoismaassa. Pohjoismaiden kanssa ei pääsääntöisesti käytetä E 100 -sarjan lomakkeita, lukuun ottamatta lupaa hakeutua hoitoon (lomake E 112). Kv-säännökset: Ulkomailta ostetut lääkkeet Lääkekorvaukset ulkomailla ostetuista lääkkeistä Suomessa sairausvakuutetulla henkilöllä on oikeus korvaukseen ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista sairausvakuutuslain nojalla, jos henkilö on ulkomailla ollessaan sairastunut ja joutunut lääkehoidon tarpeeseen ja korvaushakemuksen liitteistä käy ilmi, että lääke on määrätty tai annettu kyseisessä maassa annetun hoidon yhteydessä. Oikeus korvaukseen syntyy, jos henkilö on maksanut saamastaan lääketieteellisesti välttämättömästä hoidosta kaikki todelliset kustannukset itse. Jos Suomessa sairausvakuutetulla henkilöllä on voimassa oleva lääkkeen erityiskorvausoikeus, maksetaan hänelle erityiskorvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä samoin korvausperustein kuin Suomesta ostetuista lääkkeistä. Sama koskee myös muita vakuutetun korvausoikeuksia kuten rajoitetusti korvattavia lääkkeitä ja kliinisiä ravintovalmisteita. Jos vakuutetun vuotuinen omavastuuosuus on ylittynyt, voidaan lisäkorvaus maksaa myös ulkomailta ostetuista lääkkeistä. Suomi vastaa EU-asetusten nojalla tiettyjen henkilöryhmien sairaanhoitokustannusten korvauksista, vaikka henkilöt eivät ole Suomessa sairausvakuutettuja. Edellytyksenä on, että sairaanhoitokustannus on syntynyt EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi Espanjassa pysyvästi asuvat vain Suomesta eläkettä saavat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä, joilla on oikeus hoitoetuuksiin Suomessa. 25

26 Suomessa vakuutetut henkilöt Suomessa vakuutetut henkilöt Suomessa sairausvakuutetulla henkilöllä on oikeus korvaukseen ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista sairausvakuutuslain nojalla. Oikeus korvaukseen syntyy, jos henkilö on maksanut saamastaan lääketieteellisesti välttämättömästä hoidosta kaikki todelliset kustannukset itse. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvaus ulkomailla ostetusta lääkkeestä voidaan myöntää, kun Suomessa vakuutettu henkilö on ulkomailla ollessaan sairastunut ja joutunut lääkehoidon tarpeeseen ja korvaushakemuksen liitteistä käy ilmi, että lääke on määrätty tai annettu kyseisessä maassa annetun hoidon yhteydessä tai Suomessa vakuutettu henkilö on hakeutunut hoitoon toiseen EU-lainsäädäntöä soveltavaan maahan ja ostanut sieltä lääkkeitä lääkemääräyksellä sairauden hoitoon ja lääkemääräyksen on antanut lääkäri, hammaslääkäri tai sairaanhoitaja sairaanhoitajan määräämä lääke sisältyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1088/2010) lueteltuihin rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä oleviin lääkkeisiin lääkkeiden korvaamisen yleiset edellytykset täyttyvät korvaushakemuksen liitteistä käy ilmi, että lääke on ostettu asianomaisen valtion virallisena pidettävästä lääkkeiden jakelukanavasta esimerkiksi apteekista, lääkäriltä, lääkäriasemalta tai sairaalasta yksittäisten lääkkeiden hinnat ovat todennettavissa hakemuksen liitteistä. Mikäli yksittäisten lääkkeiden hinnat on sisällytetty lääkärinpalkkioon, pyydetään asiakkaalta lisäselvitys yksittäisten lääkkeiden kustannusten selvittämiseksi. Mikäli lisäselvityksen jälkeen kustannuksia ei voida edelleenkään erotella, katsotaan koko asiakkaalta peritty summa lääkärinpalkkioksi. Ulkomailta internetin kautta tai esim. postitse hankittuja lääkkeitä ei korvata. Korvaus maksetaan, jos kysymyksessä on sellainen lääkevalmiste, joka vastaa Suomessa korvattavaa lääkettä. Vastaavuus arvioidaan lääkeaineen ja lääkeaineen vahvuuden perusteella. Korvauksen perusteena on vastaavan lääkkeen myyntihinta Suomessa. Mikäli vastaava lääke Suomessa kuuluu viitehintajärjestelmään, korvauksen perusteena on lääkkeelle vahvistettu viitehinta. Suomessa vakuutetun henkilön ulkomailla syntyneiden lääkekustannusten korvauskäsittely on keskitetty Kuusankoskella sijaitsevaan Kymenlaakson kvtilitysyksikköön. 1. Vastaava Suomessa myytävä lääkevalmiste kuuluu viitehintajärjestelmään Mikäli ulkomailta ostetulla lääkkeellä on sama vahvuus ja lähes sama pakkauskoko kuin vastaavalla Suomessa myytävällä lääkevalmisteella, maksetaan korvaus 26

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 21.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Etuuden osat... 1 1.4 Oikeus ja edellytykset... 2 1.4.1 Lääkemääräys... 3 1.4.2 Lääkkeen luovuttaja...

Lisätiedot

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaukset Lääkekorvaukset 19.01.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Lääkemääräys... 4 1.4.2 Lääkkeen luovuttaja...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 252/2015 Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2015 252/2015 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lisätiedot

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset

5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset 5 Sairausvakuutuslain mukaisen korvaamisen edellytykset --- 5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet Lääkekorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Kuvallinen Kela-kortti

Kuvallinen Kela-kortti Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 Kuvallinen Kela-kortti Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kaikki tähän päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 32/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 SISÄLLYS OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Suorakorvaussopimus... 5 2.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Kansainvälisten asioiden infotilaisuus 27.8.2013 Sanna Kuorikoski, Terveysosasto 1. Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä 2. Vakituinen

Lisätiedot

Erityislupamenettely Suvi Loikkanen Jaostopäällikkö, erityislupajaosto

Erityislupamenettely Suvi Loikkanen Jaostopäällikkö, erityislupajaosto Erityislupamenettely 11.10.2018 Suvi Loikkanen Jaostopäällikkö, erityislupajaosto Erityislupa-asiointi Fimeaan Asiointipostilaatikot: Erityisluvat@fimea.fi erityislupahakemukset ja lisäselvitykset Fimean

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Sopimus suorakorvausmenettelystä... 5 2.1.1 Apteekin liittyminen suorakorvaussopimukseen... 6 3 Suorakorvausmenettelyn

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 1.4.2013 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Kelan myöntämiä kortteja

Lisätiedot

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6)

Suomen Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) Apteekkariliitto 01.07.2010 1 (6) LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT Yleistä Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta.

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Noora Heinonen 28.9.2011 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Maiju Joutjärvi suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 1 Sisältö 1. Yleistä

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta

Lisätiedot

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Opiskelijoiden oikeus hoitoon. Kv-kevätpäivät Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 146 Opiskelijoiden oikeus hoitoon Kv-kevätpäivät 2019 Maiju Joutjärvi Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Hoito-oikeus Suomessa sairausvakuutetulla on Kela-kortti

Lisätiedot

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai LISÄETUUDET 13 Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Lääkkeet osana perustoimeentulotukea Erityislupavalmisteet

Lääkkeet osana perustoimeentulotukea Erityislupavalmisteet Lääkkeet osana perustoimeentulotukea Erityislupavalmisteet Kelan miniseminaari 6.3.2018 Liisa Näveri, yksikön päällikkö Fimea Ensisijaisesti tulisi aina käyttää myyntiluvallisia lääkevalmisteita Lääkevalmisteella

Lisätiedot

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER)

Ohje 6/2018 1(5) THL/1579/ /2018. Operatiivisen toiminnan ohjaus (OPER) Ohje 6/2018 1(5) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN RESEPTILLÄ LÄÄKEHOIDON KESTOAJALLE TULEE PERUSTUA HOIDOLLISEEN TARPEESEEN Valtuutussäännökset Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 :n 2 momentti

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Sanna Kuorikoski suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sisältö 1. Yleistä Suomessa

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Noora Heinonen 12.9.2012 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen)

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT...

APTEEKKIEN SV-OHJEET. TUSosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sisältyvät lääkkeetut TUOSA IUT... TU1UT TUYleistäUT... TU2UT TUSuorakorvaussopimusUT... TU3UT TUSuorakorvausmenettelyn TU4UT TUKela-korttiUT TU5UT TUSairausvakuutuslain APTEEKKIEN SV-OHJEET TUOSA IUT... 1 TUSUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN

Lisätiedot

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Sosiaalista turvaa sairauden aikana Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Toimeentulo sairauden aikana Kelan sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä sairausloman ajalla: 16-67- vuotiaille työssä käyville, yrittäjille,

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 16A Apteekkikirje 16 A 30.1.2004 Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuus Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta

Lisätiedot

Kustannusten korvaaminen

Kustannusten korvaaminen Kustannusten korvaaminen 16.05.2014 Sisällysluettelo Kustannusten korvaaminen * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Oikeus ja edellytykset - Ulkomailla syntyneet kustannukset - Tilapäinen

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa

Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa Page 1 of 6 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2018 FIMEAN TOIMINTA Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa Suvi Loikkanen, Piia Salo / Kirjoitettu 26.10.2018

Lisätiedot

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero

jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Lääketietokannan tietosisällön kuvaus Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on Lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx Lääketietokannan vuosittain juokseva versionumero Voimassaoloaika

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 15.12.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 21.02.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 22.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero)

15.3.2009. Pakkauksen yksilöivä tunnus (esim. Vnr-numero tai muu numero) Kansaneläkelaitos Kuvaus Versio eresepti - Lääketietokanta 15.3.2009 Lääketietokannan tiedot Tiedoston nimi on kanta_laaketietokanta_vvvv_xxx jossa vvvv on lääketietokannan voimaantulovuosi ja xxx lääketietokannan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa i. potilas siirtyy valtiosta toiseen ii. potilaasta otettu esim. laboratorionäyte tai röntgenkuva siirtyy

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Sairaanhoitokorvausryhmä 28.11.2011 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki 352/2010 14 LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöpäivä

Vakuutusyhtiöpäivä Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Mari Haavisto Reetta Kyyrö Kela Terveysosasto 28.5.2013 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 2 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 Vastaanottopalkkiot, tutkimus

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888. Laki. N:o 885 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005 N:o 885 888 SISÄLLYS N:o Sivu 885 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4281 886 Laki postipalvelulain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset.

Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa säädetyt etuuden saamisen edellytykset. 1 of 78 27/05/2011 10:55 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 21.12.2004/1224 21.12.2004/1224 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sairausvakuutuslaki

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksissä Elina Asola johtava proviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 25.4.2018 1 Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) toimii

Lisätiedot