Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta www.kela.fi/taksat."

Transkriptio

1 Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Ohje korvaa julkaistun ohjeen Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen. Tämä ohje julkaistaan ainoastaan verkossa. Kirja on jaettu kuuteen osaan, joista ensimmäisessä osassa kerrotaan sairausvakuutuksen tavoitteesta toinen osa koskee Suomessa syntyneiden kustannusten korvaamista kolmas osa käsittelee ulkomailla syntyneitä kustannuksia neljännessä osassa kerrotaan hakemusten käsittelystä Kelassa viidennessä osassa selvitetään muutoksenhakua kuudennessa osassa käsitellään takaisinperintää. Vakuutusyhtiötilitysten käsittely on keskitetty Kelassa. Ajantasaiset tiedot tilitysten käsittelypaikoista ovat Kelan internetsivuilla > Yhteistyökumppanit > Vakuutusyhtiöt > Tilitysten käsittelypaikat. Taksat löytyvät ajantasaisina Kelan internetsivuilta Ohje sisältää sairausvakuutuksen yleiset periaatteet ja ohjeita sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta sairausvakuutuslain mukaan. Ohjeesta löytyvät mallit lomakkeista ja asiakirjoista. Ohje on tarkoitettu vakuutusyhtiöiden, Kelan ja työpaikkakassojen toimihenkilöiden käyttöön. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla Yhteistyöterveisin Kela 1

2 Sisältö Sisältö Lukijalle... 1 I Sairausvakuutuksen tavoite... 4 II Suomessa syntyneet kustannukset... 4 Oikeus ja edellytykset... 4 Suhde muun lain mukaiseen korvaukseen... 6 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista... 7 Lomakkeet... 7 Vakuutusyhtiö hakijana... 9 Muut hakijat Asiakkaan hakemus Korvauksen määrä...14 Lääkärinpalkkiot Tutkimus ja hoito Hammashoidon korvaukset Lääkekustannukset Matkakustannukset Tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaisen korvauksen maksaminen Kelalle 24 Regressi III Ulkomailla syntyneet kustannukset...26 Oikeus ja edellytykset...26 Tilapäinen oleskelu ja hoitoetuudet Asuminen ja hoitoetuudet Hoitoon hakeutuminen Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista...36 Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Korvauksen määrä...39 Ulkomailla perityt lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Ulkomailla perityt tutkimuksen ja hoidon maksut Ulkomailla ostetut lääkkeet Ulkomailla sairastuneen matkakustannusten korvaus IV Hakemusten käsittely Kelassa...42 Kelan puhelinpalvelu vakuutusyhtiöille V Muutoksenhaku sairausvakuutusasioissa...44 VI Takaisinperintä...45 Liitteet Liite 1. Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, lomake SV Liite 2. Selvitys hammaslääkärin / erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, lomake SV

3 Sisältö Liite 3. Tutkimus- tai hoitomääräys, lomake SV Liite 4. Laboratoriotutkimusmääräys, lomake 3a...49 Liite 5. Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan, lomake SV 3FM...50 Liite 6. Selvitys annetusta fysioterapiasta, lomake SV 3FS...51 Liite 7. Tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistille, lomake SV 3SHM...52 Liite 8. Selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, lomake SV 3SHS...53 Liite 9. Apteekin atk-laskelma lääkeostoista...54 Liite 10. Korvaushakemus Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista, lomake SV 127sr...55 Liite 11. Korvaushakemus ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista, lomake SV Liite 12. Lisäkorvaushakemus lääkekustannuksista, lomake SV Liite 13. Matkakorvaushakemus, lomake SV Liite 14. Korvaushakemus ja valtakirjamallit...60 Liite 15. Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista, lomake SV Liite 16. Vakuutusyhtiötilitys ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista, lomake SV Liite 17. Todistus matkakorvausta varten / Matkakorvaushakemus, lomake SV Liite 18. Selvitys tapaturmasta, SV Liite 19. Malleja Kela-kortista...70 Liite 20. Henkilökortti sairausvakuutustiedoin...71 Liite 21. Malleja henkilökorteista sairausvakuutustiedoin...72 Liite 22. Eurooppalainen sairaanhoitokortti...73 Liite 23. Ulkomailla asuvan eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti...74 Liite 24. Esite- ja lomaketilaukset

4 Oikeus ja edellytykset I Sairausvakuutuksen tavoite Sairausvakuutus turvaa vakuutetun oikeuden korvaukseen tarpeellisista sairauden aiheuttamista kustannuksista. Sairausvakuutus korvaa vakuutetulle osan yksityisten terveydenhuoltopalveluiden kustannuksista sekä sairauden, raskauden ja synnytyksen vuoksi tehtyjen matkojen ja lääkehoidon kustannuksia. II Suomessa syntyneet kustannukset Oikeus ja edellytykset Suomessa asuva henkilö on vakuutettu sairausvakuutuslain (SVL) mukaisesti. Suomessa asuminen ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaan riippumatta henkilön kansallisuudesta. Myös Suomessa työskentelevä tai yrittäjänä toimiva henkilö on vakuutettu työskentelyn tai yritystoiminnan aloittamisesta lukien, jos työskentely tai yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan. Oikeus etuuksiin on henkilöllä, joka täyttää SVL:ssa säädetyt etuuden saamisen edellytykset. Suomen sairausvakuutukseen kuulumisen henkilö osoittaa Kela-kortilla tai henkilökortilla, joka sisältää henkilön sairausvakuutustiedot. Ulkomailla syntyneiden kustannusten korvaamisesta kerrotaan osassa III Ulkomailla syntyneet kustannukset. Tarpeellinen sairaanhoito Vakuutetulla on oikeus saada korvausta sairauden vuoksi tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista sekä raskauden ja synnytyksen aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista. Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama tutkimus epäillyn sairauden toteamiseksi tai poissulkemiseksi ja hoidon määrittämiseksi on myös korvattavaa. Hoidon tarpeellisuus on aina korvauksen maksamisen edellytys. Korvaus maksetaan vain siltä osin kuin hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, potilaan terveydentilaa vaarantamatta olisi tullut maksamaan. Tarpeellisena hoitona pidetään yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa. Lääkärin tai hammaslääkärin määräämien tutkimusten tulee perustua lääkärin etukäteen tekemään anamneesiin ja kliinisiin tutkimuksiin. Korvattavuutta koskevat rajoitukset Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset on tarkoitettu pienentämään yksityisten terveydenhoitopalvelujen käyttämisestä asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia. Korvausta ei makseta kunnallisista terveyspalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) nojalla perityistä maksuista. kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 :ssä tarkoitetulla tavalla järjestämän sairaanhoidon kustannuksista esimerkiksi, kun 4

5 Oikeus ja edellytykset o julkinen terveydenhuolto on ostanut palvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai o potilas on lähetetty terveyskeskuksesta tai julkisesta sairaalasta yksityisen palvelujen tuottajan tutkimuksiin tai hoitoon. kunnallisen sairaanhoidon yhteydessä annetun lääkehoidon kustannuksista silloin, kun lääkehoito annetaan avovastaanotolla jos hoito on annettu sinä aikana, jolloin asiakas on ollut hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa lääkärin antaman psykoterapian kustannuksista, jos kustannukset korvataan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 11 a :n tai 12 :n perusteella sairaanhoitoon liittyvistä tai asiakkaan muutoin tarvitsemien hoitotarvikkeiden, apuvälineiden ja proteesien hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista eikä yksityisistä terveydenhuoltopalveluista perityistä hoitopäivä-, poliklinikka-, toimistoja muista vastaavista maksuista. Korvausta voidaan maksaa, kun terveyskeskuslääkäri tai sairaalalääkäri kirjoittaa määräyksen fysioterapiaan tai ihosairauksien valohoitoon ja hoidon antaa yksityinen palvelujen tuottaja tai terveyskeskushammaslääkäri kirjoittaa rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle määräyksen erikoishammasteknikon suorittamaan kokoproteesihoitoon ja hoidon antaa yksityinen palvelujen tuottaja tai yksityinen palvelujen tuottaja perii asiakkaalta maksun julkiselta sektorilta hankkimastaan laboratoriotutkimuksesta tai yksityisellä palvelujen tuottajalla hoidossa olevan asiakkaan laboratorionäyte otetaan terveyskeskuksessa ja lähetetään analysoitavaksi yksityiseen laboratorioon, ja lähetteen antanut yksityinen palvelujen tuottaja laskuttaa asiakasta. Jos asiakas käy yksityislääkärin lähetteellä tutkimuksissa julkisessa terveydenhuollossa, lähtökohtana on, että hän maksaa asiakasmaksuasetuksen mukaisen maksun eikä kustannuksista makseta sairausvakuutuskorvausta. Jos yksityisen terveydenhuollon palvelut on järjestetty kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa, voidaan kustannuksista maksaa korvaus sairausvakuutuksesta lukien. Korvausta voidaan maksaa sairausvakuutuslain 2 luvun 3 :n väliaikaisen muutoksen perusteella saakka. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että tilojen vuokranantaja on ilmoittanut Kelalle vuokrasopimuksen tehneen palveluiden antajan yksilöintitiedot sekä toimipaikkaa ja vuokrasopimuksen kestoa koskevat tiedot. Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviranomaisen (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) antama lupa yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottamiseen julkiselta terveydenhuollolta vuokratuissa tiloissa. Itsenäisen ammatinharjoittajana toimivan palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus aluehallintoviranomaiselle itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta. Edellä olevia rajoituksia sovelletaan myös Ahvenanmaan maakunnan järjestämään hoitoon. 5

6 Oikeus ja edellytykset Sairausvakuutuskorvauksen ulkopuolelle jäävät myös ennalta ehkäisevää hoitoa, hammashoitoa lukuun ottamatta rokotuksia, terveystarkastuksia eikä tutkimuksia, jotka on tehty lääkärintodistuksen antamiseksi esim. ajokorttia tai oppilaitokseen pyrkimistä varten seulontatutkimuksia, esim. ikäryhmittäin tehdyt mammografia-, osteoporoosi-, kolesteroli- tai Papa-tutkimukset eikä tieteellisiä tutkimuksia materiaalit (esim. keinojuuret, keinonivelet). Suhde muun lain mukaiseen korvaukseen Jos sairaanhoitokustannukset ovat aiheutuneet liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, asiakas ohjataan hakemaan korvausta suoraan vakuutusyhtiöstä. Jos asiakkaalle on maksettu korvausta sairaanhoitokustannuksista tapaturma- tai liikennevakuutusta koskevien lakien perusteella, hänellä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta vain siltä osin kuin se ylittää muun lain mukaisen korvauksen. Lisätietoa tapaturma- ja liikennevakuutusta koskevasta menettelystä on luvussa 4. 6

7 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Korvausta sairaanhoidon kustannuksista on haettava Kelan toimistosta 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. Jos maksu on peritty etukäteen, korvausta voi hakea vasta kun hoito on annettu. Lääkkeiden lisäkorvauksissa hakuaika on 6 kuukautta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana lisäkorvaukseen saamiseen oikeuttava omavastuuraja on täyttynyt. Asiakas, hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu hakijasta pääasiallisesti huolehtiva henkilö täyttää korvaushakemuksen, vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja allekirjoittaa hakemuksen. Tarvittaessa asiakas voi antaa valtakirjan korvauksen hakemiseen. Valtakirjan voi allekirjoittaa myös asiakkaan huoltaja tai edunvalvoja. 15 vuotta täyttäneellä asiakkaalla on oikeus itse hakea ja nostaa hänelle tuleva korvaus. 15 vuotta täyttänyt asiakas on oikeutettu antamaan valtakirjan. Jos täysi-ikäiselle on määrätty edunvalvoja hoitamaan hänen taloudellisia asioitaan, valtuutuksen antaa edunvalvoja. Lomakkeet Sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten asiakkaan tulee esittää hoidon antajan selvitys tehdyistä tutkimuksista, annetuista hoidoista, ostetuista lääkkeistä ja matkakustannuksista. Selvitykset annetaan Kelan lomakkeilla. Näiden lomakkeiden sijaan voidaan käyttää myös muita lomakkeita, jotka on hyväksytty Kelan terveysosastolla. Korvaushakemuksena sairaanhoidon ja lääkkeiden kustannuksista käytetään lomaketta Korvaushakemus sairaanhoitokustannuksista, SV 127, tai erillistä Kelan hyväksymää lomaketta. Korvaushakemuksen voi täyttää ja tulostaa osoitteesta Jos korvausta haetaan useista kustannuksista samalla kertaa, riittää yhden hakemuksen ja valtakirjan täyttäminen. Kelan terveysosasto voi hyväksyä vakuutusyhtiölle oman korvaushakemus- ja valtakirjalomakkeen. Lomakemallit lähetetään hyväksyttäväksi sähköpostitse osoitteeseen Hyväksymisen yhteydessä korvaushakemus- ja valtakirjalomakkeelle annetaan hyväksymisnumero. Sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten täytettävän korvaushakemuksen ja valtakirjan on erotuttava selkeästi omana osanaan eikä siihen saa sisällyttää mitään muita vakuutusyhtiön asioita. Vuotuisen omavastuurajan ylittävistä lääkekustannuksista voidaan hakea lisäkorvausta hakemuslomakkeella Korvaushakemus suurista lääkekustannuksista, SV 178. Matkakustannuksista haetaan korvausta lomakkeella Matkakorvaushakemus, SV 4. Lomakkeista on mallit tämän ohjekirjan liitteenä. 7

8 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Selvitys lääkärin ja hammaslääkärin antamasta hoidosta ja peritystä palkkiosta Korvauksen hakemista varten lääkäri antaa selvityksen vastaanottokäynnistä tai toimenpiteistä lomakkeella Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja peritystä palkkiosta, SV 120, tai vastaavalla Kelan hyväksymällä lomakkeella. Lomake Selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, SV 126, on tarkoitettu hammaslääkärien käyttöön. Lomakkeille merkitään lääkärin tai hammaslääkärin suorittamat toimenpiteet ja niistä perityt palkkiot eriteltyinä toimenpidekohtaisesti käyttäen Kelan taksapäätöksen mukaisia koodeja ja nimikkeitä. Myös käyntipäivä on merkittävä. Jos toimenpiteeseen on osallistunut kaksi lääkäriä tai hammaslääkäriä, kumpikin antaa oman selvityksensä. Lomakkeella olevaan Lisätietoja-kohtaan voidaan tarvittaessa merkitä korvaamisen kannalta oleellista tietoa, joka ei muuten ilmene selvityksestä. Lomakkeen allekirjoittaa hoidon antanut tai tutkimuksen suorittanut itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva lääkäri tai hammaslääkäri. Sen voi allekirjoittaa myös aluehallintoviranomaisen (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) luvan saaneen palvelujen tuottajan edustaja. Lomakkeella tulee aina olla selvennys hoidon antaneen lääkärin tai hammaslääkärin nimestä ja yksilöintitunnuksesta. Lääkäri tai hammaslääkäri on vastuussa lomakkeelle tehtyjen merkintöjen oikeellisuudesta. Tutkimus- ja hoitomääräys Tutkimus- tai hoitomääräyslomaketta, SV 3 käytetään määrättäessä SVL:n nojalla korvattavaa tutkimusta ja hoitoa. Lomakkeella voidaan määrätä radiologiset tutkimukset, laboratoriotutkimukset, sädehoito, sytostaattihoito, psykologin tutkimukset ja sairaanhoitotoimenpiteet. Hammaslääkäri voi myös määrätä tällä lomakkeella rintamaveteraanin tai miinanraivaajan kokoproteesihoitoon erikoishammasteknikolle. Erikoishammasteknikko erittelee tälle lomakkeelle kokoproteesihoidon kliinisen ja teknisen työn koodit, nimikkeet ja kustannukset. Asiakkaalle tehdyn tutkimuksen ja annetun hoidon tulee perustua lääkärin tai hammaslääkärin omakätisesti allekirjoittamaan määräykseen. Laboratoriotutkimusmääräys SV 3a sisältää esipainatuksen tavallisimmista laboratoriotutkimuksista. Lomakkeella on tilaa myös muiden tutkimusten määräämiselle. Lääkäri antaa määräyksen fysioterapiaan lomakkeella Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan, SV 3FM. Fysioterapiapalvelujen antaja käyttää lomaketta Selvitys annetusta fysioterapiasta, SV 3FS, antaessaan selvityksen fysioterapiatoimenpiteistä sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten. Hammaslääkäri käyttää lomaketta Tutkimus- ja hoitomääräys suuhygienistille, SV 3SHM, määrätessään potilaan suuhygienistin tutkimukseen ja hoitoon. Suuhygienisti käyttää lomaketta Selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja peritystä palkkiosta, SV 3SHS, antaessaan selvityksen sairausvakuutuskorvauksen hakemista varten. Tutkimuksen suorittaja tai hoidon antaja merkitsee lomakkeelle tutkimuksen ja hoidon taksan mukaisen koodin, nimen, käyntipäivän ja perityn maksun. Myös tutkimuspaikka on merkittävä silloin, kun tutkimuksen on tehnyt muu kuin maksun perinyt terveydenhuollon palvelujen tuottaja. Tällä varmistetaan, että tutkimus tehdään sellaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, jolla on voimassa oleva toimilupa. 8

9 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Selvitykset lääkekustannuksista Jos asiakas ei ole saanut lääkekorvausjärjestelmään kuuluvista valmisteista korvausta apteekin kautta, voidaan korvausta hakea jälkikäteen Kelan toimistosta korvaushakemuslomakkeella SV 127. Korvaushakemuksen liitteenä tulee olla apteekin antama selvitys lääkeostosta, jolla tarkoitetaan yleensä apteekin tietojärjestelmästään tulostamaa Kelan hyväksymää atk-laskelmaa lääkeostoista, SV 27 ATK. Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa valmisteiden ostamisesta. Jos ostokertaan sisältyy alkuperäisiä lääkemääräyksiä, apteekki liittää tulostamaansa atklaskelmaan alkuperäisten lääkemääräysten ja/tai puhelinlääkemääräysten jäljennösosat (osa 2) (SV 1, SV 2, SV 1 "ATK Kelan hyväksymä ATK-lääkemääräys 843", SV 2 Kelan hyväksymä "ATK-puhelinlääkemääräys 841"). Alkuperäisestä huumausainelääkemääräyksestä ja/tai Telefaksi-lääkemääräyksestä (SV 1 "Telefax", SV 1 Telefax ATK Kelan hyväksymä "Telefax-atk-lääkemääräys 842") apteekki liittää tulostamaansa atk-laskelmaan valokopion lääkemääräyksestä. Jos ostokerrassa on ainoastaan uusittuja lääkemääräyksiä, apteekki liittää tietojärjestelmästä tulostamaansa atk-laskelmaan vain maksukuitin. Apteekki voi tulostaa tietojärjestelmästään atk-laskelman asiakkaan sitä pyytäessä, vaikka asiakas olisikin saanut korvauksen jo apteekissa. Tällöin atk-laskelmasta näkyvät lääkeostojen ja korvausten yhteenvetotiedot. Vuotuisen omavastuurajan ylittävistä lääkekustannuksista voidaan hakea lisäkorvausta hakemuslomakkeella SV 178. Todistus matkakorvausta varten Matkakorvauksen hakemista varten terveydenhuollon ammattihenkilö antaa asiakkaalle todistuksen käynnistä ja selvityksen erityisajoneuvon tarpeellisuudesta lomakkeella SV 67 tai vastaavalla Kelan hyväksymällä palvelujen tuottajan omalla lomakkeella. Tilityslomake Lomaketta Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista, SV 131, käytetään, kun vakuutusyhtiö hakee sairausvakuutuskorvausta tilityksenä Kelasta. Vakuutusyhtiö hakijana Vakuutusyhtiö voi hakea asiakkaalle myönnettävän korvauksen asiakkaan antamalla valtakirjalla. Korvaus on samansuuruinen riippumatta siitä, onko se maksettu valtakirjan perusteella vakuutusyhtiölle tai asiakkaalle itselleen. Asiakas, hänen huoltajansa tai edunvalvojansa vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja allekirjoittaa valtakirjan. Perheenjäsenen toisen puolesta allekirjoittamaa valtakirjaa ei hyväksytä. Korvaushakemuksen voi laittaa vireille myös muu asiakkaasta pääasiallisesti huolehtiva henkilö, mutta valtakirjaa hän ei voi allekirjoittaa asiakkaan puolesta. 9

10 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Korvaushakemus ja valtakirja Korvaushakemuksena käytetään selvityslomakkeiden kääntöpuolella olevaa hakemusta tai Kelan hyväksymää korvaushakemusta ja valtakirjalomaketta. Jos korvausta haetaan saman henkilön useista, samasta vakuutustapahtumasta syntyneistä kustannuksista samalla kerralla, riittää yhden hakemuksen ja valtakirjan täyttäminen. Suomessa toimiva vakuutusyhtiö voi hakea asiakkaalle myönnettävän korvauksen tämän antamalla valtakirjalla. Valtakirjalla asiakas valtuuttaa kolmannen osapuolen nostamaan ja kuittaamaan hänelle kuuluvan korvauksen. Valtakirjana tulee käyttää korvaushakemuksen liitteenä olevaa valtakirjaa tai erillistä yksilöityä valtakirjaa. Asiakas voi yhdellä valtakirjalla valtuuttaa vakuutusyhtiön hakemaan korvausta samalla kertaa samasta vahinkotapahtumasta syntyneistä kustannuksista. Vakuutusyhtiön tulee liittää hakemukseen jokaisella hakukerralla valtakirja. Tilityksen tekeminen Vakuutusyhtiön Kelaan toimittamat asiakkaan sairaanhoitokorvausten hakemukset käsitellään vakuutusyhtiötilityksinä. Vakuutusyhtiö täyttää korvauksen hakemista varten tilityslomakkeen SV 131. Tilityslomakkeen liitteenä tulee olla asiakkaan alkuperäinen korvaushakemus, valtakirja ja alkuperäiset selvityslomakkeet tehdystä tutkimuksesta ja annetusta hoidosta. Jos korvausta haetaan lääkeostoista, liitetään hakemukseen apteekin tulostama atk-laskelma liitteineen. Jos korvausta haetaan erityisajoneuvon (esim. taksi, invataksi, ambulanssi) käytöstä syntyneistä kustannuksista, liitetään hakemukseen kuitti suoritetusta maksusta. Lisäksi hakemukseen liitetään kopio asiakkaan vakuutusyhtiölle antamasta omasta selvityksestä, kuten vahinkoilmoituksesta. Kelan vakuutuspiirit voivat erikseen sopia vakuutusyhtiön kuvankäsittelyjärjestelmästä tulostettujen asiakirjakopioiden hyväksymisestä niiden vakuutusyhtiöiden kanssa, joiden hakemuksia ne käsittelevät. Tilityslomake tehdään yhtenä kappaleena ja siinä tulee olla vakuutusyhtiön nimi, puhelinnumero, osoite ja yhteyshenkilö y-tunnus ja pankkiyhteystieto. Lisäksi lomakkeessa tulee olla niiden asiakkaiden, joiden sairaanhoidon kustannuksista korvausta haetaan nimi ja henkilötunnus sekä vahinkotunnus, kustannusten yhteissumma, maksupäivä ja maksun saaja. Selvityslomakkeiden tulee olla samassa järjestyksessä kuin asiakkaiden tiedot ovat tilityslomakkeella. On toivottavaa, että yhdessä tilityksessä on enintään 50 asiakkaan hakemukset. Suomessa syntyneiden kustannusten hakemuksiin ei saa yhdistää ulkomailla syntyneitä kustannuksia. 10

11 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Hakemuksen liitteet Asiakas toimittaa korvaushakemuksen liitteenä selvityksen tehdyistä tutkimuksista, annetuista hoidoista tai ostetuista lääkkeistä. Palvelujen tuottaja ilmoittaa selvityslomakkeella tai erillisellä liitteellä asiakkaalle syntyneet kustannukset toimenpiteittäin. Apteekki antaa asiakkaalle lääkeostoista lääkekohtaisen erittelyn. Jos hoidon antamisesta tai lääkkeiden toimittamisesta on kulunut enemmän kuin 6 kuukautta, on hakemukseen liitettävä asiakkaan maksukuitti tai muu luotettava selvitys maksuajankohdasta. Erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneista kustannuksista tulee asiakkaan liittää hakemukseen kuitti, josta käy ilmi kustannusten määrä sekä ajankohta, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Tilityksen toimittaminen Kelaan Vakuutusyhtiöiden tilitysten käsittely on keskitetty Kelassa. Ajantasaiset tiedot tilitysten käsittelypaikoista löytyvät Kelan internetsivuilta > Yhteistyökumppanit > Vakuutusyhtiöt > Tilitysten käsittelypaikat. Tilitykset voit toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon, mutta suosittelemme lähettämään tilitykset suoraan niille osoitettuihin käsittelypisteisiin. Muut hakijat SVL:n mukaisia korvauksia voi hakea Kelasta useaa eri kautta. Suorakorvausmenettely koskee apteekin myöntämään suorakorvausta tai lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioita, erikoishammasteknikon rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle antaman kokoproteesihoidon palkkioita, tutkimusta ja hoitoa sekä ambulanssilla ja helikopterilla tehtyjä matkoja. Seuraavissa luvuissa esitellään eri menettelytapoja, joiden kautta asiakas voi saada korvauksen. SVL:ssa on suorakorvausmenettelyä koskeva, hallintolain säännöksistä poikkeava menettelytapa asiakkaalle annettavasta päätöksestä. Sen mukaan Kela lähettää asiakkaalle kirjallisen päätöksen vain tämän pyynnöstä silloin, kun korvaus maksetaan hakemuksen mukaisesti. Päätöstä on pyydettävä 6 kuukauden kuluessa palvelun saamisesta. Kela kuitenkin lähettää kirjallisen päätöksen sekä asiakkaalle että palvelujen tuottajalle aina, jos korvaus evätään kokonaan tai osittain. Asiakas voi tarkistaa omia etuustietojaan > asiointi. Taksiautoilijoilla on käytössään Kelan kanssa valtakirjamenettely, jonka mukaan asiakkaalle annetaan aina kirjallinen päätös. Valtakirjamenettelystä taksiautoilijoiden kanssa luovutaan sitä mukaan, kun kukin sairaanhoitopiiri siirtyy taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn. Taksimatkojen suorakorvausmenettely laajenee sairaanhoitopiireittäin koko maahan. Terveydenhuollon palvelujen tuottaja hakijana Jos terveydenhuollon palvelujen tuottaja on solminut Kelan toimiston kanssa suorakorvaussopimuksen sairaanhoitokorvausten maksamisesta, palvelujen tuottaja perii asiakkaalta hoidon kustannuksista omavastuuosuuden ja antaa asiakkaalle kuitin omavastuuosuuden maksamisesta. Kuitissa tulee olla päiväys ja muut tositteen yksilöintitiedot, palvelujen tuottajan virallinen, lupaviranomaisen myöntämän luvan mukainen nimi tai itsenäise- 11

12 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista nä ammatinharjoittajana toimivan henkilön nimi, palvelun kokonaishinta, sairausvakuutuskorvaus ja asiakkaan maksama omavastuuosuus. Kuitista tulee ilmetä erikseen kustannukset, joista ei makseta sairausvakuutuskorvausta, esimerkiksi toimistomaksut. Näitä kustannuksia palvelujen tuottaja ei ilmoita Kelalle tilityksessään. Jos asiakkaalle annetaan lasku, vastaavien tietojen tulee ilmetä laskusta. Palvelujen tuottaja voi laskuttaa omavastuuosuuden myös suoraan vakuutusyhtiöltä. Selvitys vakuutusyhtiölle vapaaehtoista vakuutusta varten Jos asiakas tarvitsee selvityksen vakuutusyhtiötä varten, on palvelujen tuottajia ohjattu näissä tilanteissa antamaan erikseen selvitys, jossa ilmoitetaan asiakkaan sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus sekä ne kustannukset, joista ei makseta sairausvakuutuskorvausta ja joita ei ilmoiteta Kelalle. Vakuutusyhtiölle annettavan selvityksen tulee erottua Kelan lomakkeista myös ulkonäkönsä puolesta sekaannusten ja kaksinkertaisen korvauksen maksamisen ehkäisemiseksi. Vakuutusyhtiölle annettavaan selvitykseen tulee merkitä selkeästi "Selvitys vakuutusyhtiötä varten". Apteekki hakijana Kela ja apteekit ovat sopineet asiakkaille kuuluvien lääkekorvausten ja niihin liittyvien lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvausten sekä lääkkeiden annosjakelupalkkioiden korvausten maksamisesta apteekkien välityksellä, jotta asiakkaat voisivat hankkia tarpeelliset lääkkeensä mahdollisimman joustavasti. Asiakas maksaa apteekille vain omavastuuosuuden. Korvaus maksetaan apteekille sen Kelaan tekemän tilityksen perusteella. Kuljetuspalvelujen tuottaja hakijana Jos kuljetuspalvelujen tuottaja on solminut Kelan kanssa sopimuksen matkakorvausten maksamisesta suorakorvaus- tai valtakirjamenettelyllä, voi kuljetuspalvelujen tuottaja hakea korvauksen Kelasta. Tällöin asiakas maksaa kuljetuspalvelujen tuottajalle vain omavastuuosuuden (14,25 euroa yhdensuuntaista matkaa kohti). Työnantaja hakijana Jos työnantaja on maksanut asiakkaan puolesta sairaanhoitokustannuksia, mutta ei hae näistä korvausta SVL 13 luvun 1 :n mukaisesti työterveyshuollon hakemuksen yhteydessä, voidaan kustannuksista maksaa työnantajalle korvaus vakuutetun antamalla valtakirjalla. Terveydenhuollon palvelujen tuottaja voi myös laskuttaa työnantajalta asiakkaan omavastuuosuuden silloin, kun palvelujen tuottaja hakee korvauksen suorakorvauksena Kelasta. Asiakkaan hakemus Asiakas voi hakea sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen itse Kelasta ja hakea vasta sen jälkeen korvausta vakuutusyhtiöltään. Asiakas saa Kelasta aina kirjallisen päätöksen hakemukseensa. Hakemuksen perusteena käytettyjä asiakirjoja ei palauteta asiakkaalle, mutta asiakas voi pyytäessä saada niistä kopiot. 12

13 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä kustannuksista Asiakas voi hakea korvausta sairausvakuutuksesta myös sellaisista sairaanhoidon kustannuksista, joista hän on hakenut vakuutusyhtiöstä tapaturma-, liikenne- tai ammattitautilain perusteella korvausta, mutta saanut hylkäävän päätöksen. Korvaushakemuksen liitteenä asiakas esittää hylkäävän päätöksen lisäksi alkuperäiset tai vakuutusyhtiön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä selvityslomakkeista ja maksukuiteista. Asiakas voi vastaavalla tavalla hakea itse SVL:n mukaista korvausta Kelasta esimerkiksi silloin, kun vakuutusyhtiö on hylännyt yksityisen sairauskuluvakuutuksen hakemuksen vakuutusehtoihin kirjatun rajauksen vuoksi. 13

14 Korvauksen määrä Korvauksen määrä Sairausvakuutus korvaa osan sairaanhoitokustannuksista. Lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista ja heidän määräämistä tutkimuksista ja hoidoista korvaus on Kelan vahvistaman korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn palkkion määrä. Valtioneuvosto säätää asetuksella sairausvakuutuksen korvaustaksojen perusteista ja enimmäismääristä. Tämän asetuksen perusteella Kela vahvistaa taksat. Lääkärinpalkkioja hammashoidontaksassa olevat toimenpiteiden nimikkeet ja koodit ovat pääosin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämästä toimenpideluokituksesta. Laboratorio- ja radiologisten tutkimusten sekä toimenpiteiden nimikkeet ja koodit noudattavat pääosin Suomen Kuntaliiton ylläpitämää nimikkeistöjä. Taksat ovat nähtävissä päivitettyinä Kelan internetsivuilla Lääkekustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut lääkkeelle, perusvoiteelle tai kliiniselle ravintovalmisteelle korvattavuuden. Lääkkeiden ajantasaiset hinta- ja korvattavuustiedot sekä vaihtokelpoiset lääkevalmisteet löytyvät Kelan lääkehausta osoitteesta Sairaankuljetuksen korvausperusteista säädetään Valtioneuvoston asetuksella. Taksiliikenteestä syntyvien matkakustannusten korvausperusteista säädetään Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Jos asiakkaalle annetaan alennusta, tulee Kelalle toimitetuissa selvityksissä olla todellinen, alennettu palkkio kustakin toimenpiteestä. Lääkärinpalkkiot Lääkärin antamana hoitona pidetään hoitoa, jonka on antanut Suomessa itsenäisesti lääkärinammattia harjoittamaan oikeutettu henkilö. Sairaanhoitona korvataan lääkärin antama tarpeellinen hoito. Tähän luetaan kuuluvaksi myös lääkärin suorittama mahdollisen sairauden toteamiseksi tai hoidon määrittelemiseksi tehty tutkimus ja SVL:n mukaisen etuuden hakemista varten kirjoitettu lääkärintodistus tai -lausunto. Taksa jakautuu lääkärin vastaanottopalkkiotaksaan ja lääkärin toimenpidetaksaan. Taksaa voidaan korottaa 50 %, kun hoidon on antanut erikoislääkäri ja hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa. Vastaanottopalkkiotaksa on aikaperusteinen. Korvauksen perusteena on lääkärin vastaanottoon käyttämää aikaa vastaava taksa. Tähän sisältyvät vastaanoton yhteydessä tehdyt pientoimenpiteet sekä lääkemääräyksien uusiminen, joista ei makseta erikseen korvausta. Vastaanottopalkkiotaksan mukaan korvataan samana päivänä enintään tunnin kestäneestä käynnistä. 14

15 Korvauksen määrä Lääkärin toimenpiteet korvataan taksapäätöksen tai taksatulkintojen koodien ja nimikkeiden mukaan. Samalla käyntikerralla korvataan vain joko vastaanottokäynnin tai toimenpiteen taksan mukaan. Jos samalla kertaa tehdään useampi saman anatomisen alueen toimenpide, korvaus maksetaan vain yhdestä, kattavimmasta toimenpiteestä. Taksapäätöksessä on joitakin toimenpiteitä, jotka korvataan vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi taittovirheen korjaamiseksi tehtävät silmäleikkaukset tai hedelmöityshoidosta. Näissä tapauksissa Kela voi pyytää palvelujen tuottajalta lisätietoja korvattavuuden selvittämiseksi. Korvauksen perusteena olevia taksoja voidaan korottaa 100 %:lla, kun tutkimus on suoritettu tai hoito annettu arkipäivisin klo lauantaina klo 18.00:n jälkeen pyhäpäivän aattona klo 18.00:n jälkeen sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä. Korotus ei koske lääkärintodistuksen antamista eikä reseptin uusimista. Tutkimus ja hoito Lääkärin ja hammaslääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot korvataan, jos ne on määrätty sairauden hoidon vuoksi tai ne ovat olleet tarpeellisia mahdollisen sairauden toteamiseksi. Hammaslääkärin määräämänä korvataan hammashoitoon liittyvät laboratorio- ja radiologiset tutkimukset sekä suuhygienistin tekemä tutkimus ja antama hoito. Lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista ja heidän määräämistä tutkimuksista ja hoidoista korvaus on Kelan vahvistaman korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn palkkion määrä. Kokonaiskustannuksen ja korvauksen erotus jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Palkkiosta, jonka lääkäri tai hammaslääkäri on perinyt suorittamastaan tutkimuksesta, maksetaan korvaus tutkimuksen ja hoidon taksan mukaan. Tutkimuksena ja hoitona korvataan laboratoriotutkimukset sairaanhoitotoimenpiteet radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet sytostaattihoito fysioterapia psykologin tutkimukset. Lääkärin tai hammaslääkärin samalla kertaa määräämä tutkimus ja hoito korvataan enintään 15 tutkimus- tai hoitokerralta. Lisäksi edellytetään, että tutkimus on suoritettu tai hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Käsitteellä samalla kertaa määrätty tarkoitetaan saman lääkärin yhden päivän aikana antamia tutkimus- ja hoitomääräyksiä. 15

16 Korvauksen määrä Tutkimus- ja hoitokerralla tarkoitetaan yhden päivän aikana suoritettuja tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Yksityissairaalan vuodeosastolla suoritetut tutkimus- ja hoitotoimenpiteet katsotaan samalla kertaa määrätyiksi, jos ne on suoritettu viikon kuluessa ensimmäisestä tutkimuksesta tai hoitotoimenpiteestä. Lääkärin tai hammaslääkärin määräämä hoito tai tutkimus korvataan, kun tutkimuksen on suorittanut tai hoidon on antanut sairausvakuutuslaissa tarkoitettu muu terveydenhuollon ammattihenkilö ja silloin, kun tutkimus tai toimenpide on suoritettu yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä. Muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan sairausvakuutuslaissa sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa, kätilöä, fysioterapeuttia, laboratoriohoitajaa, erikoishammasteknikkoa, psykologia ja suuhygienistiä, jolle Valvira on myöntänyt oikeuden harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä. Kela ylläpitää Valviran tietoihin perustuvaa rekisteriä lääkäreistä, hammaslääkäreistä ja muista sairausvakuutuslaissa mainituista ammattihenkilöistä. Yksityisen terveydenhuollon palveluja tuottavalla toimintayksiköllä tulee olla lupaviranomaisen (aluehallintovirasto eli AVI:n tai Valviran) lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen (laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990). Sairausvakuutuslain mukainen korvaus voidaan myöntää niistä palveluista, jotka lupaviranomaisen päätöksen mukaan kuuluvat palvelujen tuottajan toimialoihin. Kela ylläpitää rekisteriä luvan saaneista yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajista. Laboratoriotutkimuksiin sisältyvät myös patologian alaan kuuluvat tutkimukset. Patologian alaan kuuluvien tutkimusten näytteenotto korvataan lääkärinpalkkiotaksan mukaan. Muissa näytteenottoa vaativissa tutkimuksissa näytteenotto sisältyy tutkimuksen taksaan. Sairaanhoitotoimenpiteiden kustannuksista korvataan aikaperusteisen taksan mukaan. Korvaus suoritetaan lääkärin määräämästä tarpeellisesta sairaanhoidosta, jonka sisällön lääkäri määrittelee. Jos hoito on annettu asiakkaan luona lääkärin määräyksen perusteella, voidaan taksaa korottaa enintään 50 %. Korvattavan hoidon hoitoaika lasketaan todellisten hoitotoimenpiteeseen käytetyn ajan mukaan, mutta yleensä enintään tunnin ajalta vuorokaudessa. Yli tunnin kestävästä hoitoajasta voidaan korvata vain erityisestä syystä, kuten kuolevaa potilasta hoidettaessa. Tällöin enimmäismäärä voi olla kaksi tuntia. Korvausta maksetaan vain sairaanhoitajan itsenäisestä työstä, ei esimerkiksi lääkärin toimenpiteisiin liittyvästä avustamisesta. Sairaanhoitajan antamana psykoterapia ei ole sairausvakuutuslain perusteella korvattavaa. Radiologinen tutkimus korvataan silloin, kun sen on määrännyt potilasta hoitava lääkäri tai hammaslääkäri kliinisen tutkimuksen perusteella. Radiologisen tutkimuksen ja toimenpiteen korvaamisen edellytykset täyttyvät silloin, kun tutkimukseen sisältyy tutkimusmateriaalin analysointi, tulkinta, lääkärin lausunto ja riittävä dokumentointi. Magneetti-, tietokonetomografia- sekä hampaiston ja leukojen TT-tutkimuksia korvataan, kun tutkimuksen on määrännyt potilasta hoitava erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri. Sädehoitona korvataan ulkoista ja kudoksensisäistä sädehoitoa. Yhden hoitokerran korvaustaksa on samansuuruinen kummassakin hoitomuodossa. Sädehoitoa edeltävät annossuunnittelua varten tehdyt radiologiset tutkimukset korvataan erikseen. Muut annossuun- 16

17 Korvauksen määrä nittelusta perittävät maksut sisältyvät sädehoidon taksaan, eikä niistä makseta korvausta erikseen. Sytostaattihoitona korvataan laskimon sisäisesti annetun sytostaattihoidon kustannuksia. Taksaan sisältyvät infuusion aloittamisesta ja hoidon aikaisesta seurannasta aiheutuvat kustannukset. Fysioterapiana korvataan lääkärin määräämä terapeuttinen käsittely sekä muu fysikaalinen hoito. Jos hoito on annettu asiakkaan luona lääkärin määräyksen perusteella, taksaa voidaan korottaa enintään 50 %. Muun tutkimuksen ja hoidon kustannusten korvaamisesta poiketen korvataan fysioterapian ja valohoidon kustannuksista myös julkisen terveydenhuollon lääkärin kirjoittamalla lähetteellä, silloin kun asiakas on maksanut hoidosta yksityiselle palvelujen tuottajalle. Psykologin tutkimukset korvataan silloin, kun hän suorittaa lääkärin määräämään tutkimukseen ja hoitoon liittyvää testausta tai muuta siihen verrattavaa psykologista tutkimusta. Psykologin antama psykoterapia ei ole SVL:n mukaan korvattavaa. Lymfaterapian korvaaminen Lymfaterapiaa korvataan fysioterapeutin tai sairaanhoitajan antamana poikkeustapauksissa silloin, kun lymfajärjestelmän vaurioitumisesta johtuvan lymfaödeeman on aiheuttanut rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai kainaloon krooninen infektio (lähinnä erysipelas) synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö (myös myöhemmällä iällä ilmenevä). Lymfaterapian kustannuksista ei makseta korvausta palvelujen tuottajalle suorakorvauksena, koska lymfaterapian korvattavuus ratkaistaan aina erikseen lääkärinlausunnon perusteella. Hammashoidon korvaukset Hammaslääkärinpalkkiot Hammaslääkärin palkkiosta korvataan korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn palkkion määrä. Korvaustaksan euromäärää korotetaan 30 %:lla, kun erikoishammaslääkärin oikeudet saanut hammaslääkäri suorittaa tutkimuksen tai hoidon omalla erikoisalallaan. Korvauksen perusteena olevia taksoja voidaan korottaa 100 %:lla, kun tutkimus on suoritettu tai hoito annettu arkipäivisin klo lauantaina klo 18.00:n jälkeen pyhäpäivän aattona klo 18.00:n jälkeen sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä. Korotus ei koske lääkärintodistuksen antamista eikä reseptin uusimista. 17

18 Korvauksen määrä Suun ja hampaiden tutkimus tai tarkastus korvataan enintään 20 minuuttia kestävän toimenpiteen taksan määrästä kerran kalenterivuodessa. Korvausta proteettisten toimenpiteiden kustannuksista, kuten irtoproteeseista tai niiden korjauksista, hammaskruunuista ja -silloista tai hammasimplanteista maksetaan ainoastaan rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Hammaslääkärin antaman esteettisen hoidon kustannuksista ei makseta korvausta. Hampaiston oikomishoitoa korvataan vain silloin, kun se on välttämätöntä muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi. Näitä sairauksia tai tiloja ovat esimerkiksi huomattavat leukojen synnynnäiset kasvu- ja kehityshäiriöt, halkiot sekä merkittävä ylä- tai alaleuan mikro- tai makrognatia. Oikomishoidon korvausratkaisua varten hakemuksen liitteenä tulee olla lausunnot, joista toisen on antanut oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja toisen muun alan erikoishammaslääkäri tai erikoislääkäri. Lausuntoon liitetään potilaan röntgenkuvat peitepiirroksineen sekä potilaan purennasta otetut ja tilanteen vaikeutta kuvaavat valokuvat tai kipsimallit. Hammashoitomateriaalin vaihto voidaan korvata, jos epikutaanitestissä on osoitettu materiaalin sisältämien aineiden, esim. elohopean, tinan tai kuparin, allergia ja kudosnäytteessä (PAD) on todettu limakalvomuutoksia suussa. Korvaushakemuksen liitteenä tulee olla allergologian erikoislääkärin lausunto epikutaanitestistä. Limakalvomuutoksista tulee olla lisäksi hoitavan hammaslääkärin lausunto. Hammashoitoon liittyvä lääkärin antama anestesia on korvattavaa, kun anestesiassa annettava hammashoito on sairausvakuutuksen mukaan korvattavaa. Anestesiatoimenpiteiden luokittelussa käytetään Kelan koodeja. Hammashoidon yhteydessä voivat tulla kyseeseen seuraavat toimenpiteet: 0502 Lyhytkestoinen anestesia 0505 Anestesia, tavanomainen 0506 Anestesia, pitkäkestoinen (kesto 1 2 tuntia) 0507 Anestesia, pitkäkestoinen ja vaativa (kesto yli 2 tuntia) Anestesialääkäri tekee selvityksen hammashoitoon liittyvästä anestesiasta lomakkeella SV 120. Anestesiassa tehdyistä hammashoidon toimenpiteistä hammaslääkäri antaa erillisen selvityksen. Suuhygienistin antama hoito Suuhygienistin tekemästä tutkimuksesta ja antamasta hoidosta korvataan suuhygienistin palkkiotaksan mukainen määrä, silloin kun tutkimus tai hoito perustuu yksityishammaslääkärin antamaan määräykseen. Suuhygienistin itsenäisesti antaman hoidon kustannukset korvataan yksityisessä terveydenhuollossa toimivan hammaslääkärin määräämänä tutkimuksena ja hoitona. Korvattavia toimenpiteitä ovat suun ehkäisevän hoidon toimenpiteet, iensairauksien perushoito sekä suun ja hampaiden terveystarkastus, joka korvataan kerran kalenterivuodessa. Lisäksi korvataan suuhygienistin koulutusta vastaavat puudutustoimenpiteet sekä suuhygienistin käynti vakuutetun luona. Korvaus maksetaan sekä työsuhteessa että itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin suorittamista toimenpiteistä. 18

19 Korvauksen määrä Suuhygienistin tekemä tutkimus ja antama hoito korvataan saman määräyksen perusteella enintään 15 tutkimus- ja hoitokerralta, kun tutkimus on tehty tai hoito annettu kahden vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Tutkimus- ja hoitokerralla tarkoitetaan kaikkia yhden suuhygienistin saman kalenterivuorokauden aikana suoritettuja toimenpiteitä. Erikoishammasteknikon antama hoito Erikoishammasteknikon suorittama kokoproteesihoito korvataan rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille hammaslääkärin suorittaman suun tutkimuksen ja hänen antamansa määräyksen, lomake SV 3, perusteella. Määräys on voimassa 2 vuotta. Määräyksen voi antaa myös julkisen terveydenhuollon palveluksessa oleva hammaslääkäri. Lääkärin määräys vastaa hammaslääkärin määräystä niissä poikkeustapauksissa, joissa välittömän hoidon tarpeen johdosta hammaslääkärin tutkimusta ei voida toteuttaa. Tällainen on esimerkiksi vuodepotilas, jonka kokoproteesi on rikkoutunut. Erikoishammasteknikko voi tehdä kokoproteesin valmistus- ja huoltotyön. Erikoishammasteknikon suorittamaa protetiikan kliinistä ja teknistä työtä korvataan korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn palkkion määrä. Lääkekustannukset Kela korvaa sairausvakuutuslain mukaan lääkkeitä, perusvoiteita ja kliinisiä ravintovalmisteita, jotka lääkäri, hammaslääkäri tai sairaanhoitaja on määrännyt lääkemääräyksellä sairauden hoitoon. Korvaus voidaan maksaa apteekista ostetuista valmisteista, joille sosiaalija terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvattavuuden. Lääkemääräys on voimassa vuoden sen antamis- tai uusimispäivästä lukien. Lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan asiakkaalleen vastaanotolla antamia lääkkeitä ei korvata. Korvaus lasketaan prosenttiosuutena lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Lääkekustannuksista korvaukset lasketaan prosenttiosuutena lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Korvausluokat ovat alkaen: Peruskorvaus on 35 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta (42 % saakka). Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta (72 % saakka). Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 3,00 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Korvausta maksetaan kerralla enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä. Sairausvakuutuskorvaus vähennetään valmisteiden hinnasta jo apteekissa, kun asiakas esittää Kela-korttinsa. EU-maissa asuvat eläkkeensaajat sekä heidän perheenjäsenet saavat apteekissa peruskorvauksen lääkekustannuksista näyttämällä vihreätaustaisen eurooppalaisen sairaanhoitokortin. 19

20 Korvauksen määrä Suomessa asuvat, mutta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelynsä perusteella sairausvakuutetut merimiehet ja rajatyöntekijät saavat suorakorvauksen lääkeostoista apteekeissa. Oikeus suorakorvaukseen osoitetaan apteekissa Kelan myöntämällä paperisella asiakirjalla Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Jos lääkäri tai hammaslääkäri perii palkkion lääkemääräyksen uusimisesta puhelimitse tai puhelinlääkemääräyksen antamisesta, apteekki perii asiakkaalta palkkiosta vain omavastuuosuuden silloin, kun lääke korvataan apteekin kautta. Erityiskorvattavat lääkkeet Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään erityiskorvaukseen oikeuttavista vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista. Lääkkeiden hintalautakunta päättää näissä sairauksissa erityiskorvattavista lääkkeistä. Lääkkeen erityiskorvattavuus voidaan rajoittaa koskemaan vain sairauden tiettyä muotoa tai vaikeusastetta. Kela päättää lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta lääkkeen erityiskorvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua. Oikeutta lääkkeiden erityiskorvaukseen tai kliinisten ravintovalmisteiden korvaukseen valtioneuvoston asetusten mukaisissa sairauksissa on haettava Kelasta. Hakemuksella tarkoitetaan asiakkaan Kelaan toimittamaa B-lääkärinlausuntoa. Asiakkaan kanssa sovittaessa myös lääkäri voi toimittaa lääkärinlausunnon suoraan Kelaan. Oikeus erityiskorvaukseen voidaan myöntää määräajaksi tai ilman määräaikaa. Kun oikeus on myönnetty, asiakas saa postitse uuden Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeus ja sen mahdollinen määräaika. Lääkkeiden erityiskorvausta ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausta maksetaan kustannuksista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun asiakas on toimittanut vaikean ja pitkäaikaisen sairauden osoittavan hakemuksen (lääkärinlausunto B) Kelaan. Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa lääkevalmisteen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin. Rajoitetulla peruskorvauksella halutaan kohdentaa ja rajata kalliiden lääkehoitojen peruskorvaukset vain niille potilaille, jotka käytettävissä olevan tiedon ja lääkevalmisteista saadun tutkimusnäytön perusteella hyötyvät hoidosta eniten. Näiden lääkkeiden kustannuksia korvataan vain, kun lääkkeitä käytetään Lääkkeiden hintalautakunnan määrittelemien erityisten käyttöaiheiden mukaisesti. Kela voi tarkemmin päättää tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi. Asiakas hakee korvausoikeutta rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaukseen toimittamalla B-lääkärinlausunnon Kelaan. Joidenkin rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden kohdalla korvauksen saamiseen riittää lääkärin tekemä merkintä reseptiin. Korvausta rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden kustannuksista tulee hakea 6 kuukauden kuluessa lääkkeen ostosta. 20

21 Korvauksen määrä Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista Asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, kun hänen saman kalenterivuoden aikana ostamiensa korvattavien valmisteiden (lääkkeet, perusvoiteet ja kliiniset ravintovalmisteet) yhteenlasketut omavastuuosuudet ylittävät lisäkorvausrajan. Kela seuraa asiakkaan maksamia omavastuuosuuksia apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun vuotuinen omavastuuosuus ylittyy, Kela lähettää siitä tiedon asiakkaalle kirjeellä. Samalla asiakas saa lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. Ilmoitusta ja Kela-korttia esittämällä asiakas saa lääkkeiden lisäkorvauksen apteekin kautta. Lisäkorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 1,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Lääkekohtainen omavastuuosuus peritään jokaiselta asiointikerralta. Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä Lääkekorvauksen määrään vaikuttaa se, kuuluuko lääke viitehintajärjestelmään vai ei. Viitehintajärjestelmässä lääkevalmisteet luokitellaan viitehintaryhmiin. Samaan viitehintaryhmään kuuluvia lääkevalmisteita voidaan vaihtaa keskenään. Keskenään vaihtokelpoisissa lääkkeissä on samaa vaikuttavaa ainetta sama määrä lähes vastaavassa lääkemuodossa. Lääkkeiden on oltava lisäksi biologisesti samanarvoisia. Lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuus arvioidaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa (Fimea). Viitehintaryhmille määritetään viitehinnat. Samaan ryhmään kuuluvilla lääkevalmisteilla on sama viitehinta, joka lasketaan ryhmän edullisimman valmisteen myyntihinnasta. Lääkärin, hammaslääkärin ja sairaanhoitajan määräämä vaihtokelpoinen lääkevalmiste vaihdetaan apteekissa halvempaan valmisteeseen, jos lääkkeen määrääjä tai ostaja ei kiellä vaihtoa. Jos lääkkeen ostaja kieltää lääkkeen vaihdon viitehintaiseen lääkevalmisteeseen, maksetaan korvaus korkeintaan viitehinnasta. Tällöin ostaja maksaa omavastuuosuuden lisäksi viitehinnan ylittävän osuuden. Viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä asiakkaan lääkekustannusten vuotuista omavastuuosuutta. Lääkkeen määrääjä voi kieltää lääkevaihdon lääketieteellisestä tai hoidollisesta syystä lääkemääräykseen tekemällään merkinnällä. Tällöin korvaus maksetaan lääkemääräyksen mukaisen lääkevalmisteen hinnasta. Annosjakelu Annosjakelulla tarkoitetaan toimintaa, jossa apteekki toimittaa asiakkaan lääkkeet enintään kahden viikon erissä valmiiksi kerta-annoksiksi jaeltuina. Lääkkeiden annosjakelusta apteekit perivät asiakkaalta palkkion, josta Kela maksaa rajatulle potilasryhmälle sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen. Korvaus on alkaen 35 % enintään 3,60 euron suuruisen palkkion määrästä viikkoa kohti (korvaus on saakka 42 prosenttia enintään 3,00 euron suuruisen palkkion määrästä viikkoa kohti). Lisätietoja lääkekorvauksista

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2007 julkaistun ohjekirjan Lääkärinpalkkiot,

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat.

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla (www.kela.fi). Sivuilta löytyvät myös korvaamisen perusteena käytettävät taksat. Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa vuonna 1.1.2007 julkaistun ohjeen Sairaanhoitotoimenpiteet

Lisätiedot

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Sairaanhoitotoimenpiteet Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa

Lisätiedot

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Yhteistyöterveisin. Kela

Lukijalle. Sairausvakuutusetuuksista on tietoa Kelan internetsivuilla www.kela.fi. Yhteistyöterveisin. Kela Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2011 julkaistun ohjeen Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta.

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen Lukijalle Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään Suomen lainsäädännön (sairausvakuutuslaki, laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

= = Lukijalle. Ohjekirja sisältää sairausvakuutuksen yleiset periaatteet lääkärinpalkkioiden

= = Lukijalle. Ohjekirja sisältää sairausvakuutuksen yleiset periaatteet lääkärinpalkkioiden iìâáà~ääé Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Kirja korvaa 1.1.2005 julkaistun Lääkärinpalkkiot, tutkimus ja hoito, Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Hammashoit. Korvaaminen sairausvakuutuksesta Hammashoit Korvaaminen sairausvakuutuksesta Lukijalle Tässä Kansaneläkelaitoksen (Kelan) ohjeessa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Ohje korvaa 1.1.2010 julkaistun ohjekirjan

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

iìâáà~ääé= ry:n ja Erikoishammasteknikkoliitto ry:n kanssa.

iìâáà~ääé= ry:n ja Erikoishammasteknikkoliitto ry:n kanssa. iìâáà~ääé Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään hammashoidon korvaamista sairausvakuutuksesta. Kirja korvaa 1.1.2007 julkaistun Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjekirjan. Ohjeet perustuvat

Lisätiedot

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai LISÄETUUDET 13 Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen

Lisätiedot

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013

Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle. Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvauksista vakuutusyhtiölle Juha Konttila Proviisori, Helsinki 28.5.2013 Lääkekorvaukset ovat osa sairaanhoidon korvauksia Korvaukset perustuvat sairasvakuutuslakiin (1224/2004) Muita sairaanhoidon

Lisätiedot

Suuhygienistien suorakorvausmenettely

Suuhygienistien suorakorvausmenettely Suuhygienistien suorakorvausmenettely Suorakorvausmenettely Suorakorvausmenettely koskee lääkärin, hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioita, erikoishammasteknikon rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Dno 16/322/2012. Lääkäreille, hammaslääkäreille ja yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille

Dno 16/322/2012. Lääkäreille, hammaslääkäreille ja yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille Kansaneläkelaitos Terveysosasto 28.11.2012 Dno 16/322/2012 Lääkäreille, hammaslääkäreille ja yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille Ajankohtaista sairaanhoitokorvauksista Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry (jäljempänä Sairaanhoitajaliitto)

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta

Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A. Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Etusivu Yhteistyökumppanit Apteekki-ekstranet Apteekkikirjeet Apteekkikirje 31A Apteekkikirje 31A 2.1.2006 Sopimus korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen

Lisätiedot

= = ja käytännön toimintaa. Ohjeet on tarkoitettu palvelujen tuottajien

= = ja käytännön toimintaa. Ohjeet on tarkoitettu palvelujen tuottajien Lukijalle iìâáà~ääé Tässä ohjekirjassa esitellään sairaanhoitokustannusten korvaamista sairausvakuutuslain nojalla. Kirja korvaa 1.1.2005 julkaistun ohjekirjan Fysioterapia Korvaaminen sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä

Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä Terveysosasto Sopimus 28.9.2015 Dnro: 11/05/2015 Runkosopimus sairaanhoitokorvausten maksamisesta palvelujen tuottajalle suorakorvausmenettelyllä 1 Osapuolet Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela ) Erikoishammasteknikkoliitto

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöpäivä

Vakuutusyhtiöpäivä Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Mari Haavisto Reetta Kyyrö Kela Terveysosasto 28.5.2013 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 2 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 Vastaanottopalkkiot, tutkimus

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Hammaslääkäriliitto ry (jäljempänä Hammaslääkäriliitto)

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014

Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Terveys ja kuntoutus numeroina 2014 Voit hakea Kelan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Sisältö Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Tutkimus ja hoito Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Lääkekorvaukset

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET

SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN RAJOITUKSET RUNKOSOPIMUS SAIRAANHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvaukset vuosina

Sairaanhoitokorvaukset vuosina Tilastokatsaus Lisätietoja: 02.05.2012 Raija Pajunen, puh. 020 634 1361, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairaanhoitokorvaukset vuosina 1986 2011 Sairausvakuutus maksoi 1 811,4 milj. euroa sairaanhoitokorvauksia

Lisätiedot

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu)

Apteekkien SV-ohjeet Muutokset (lisätty teksti on punaisella ja poistettu teksti on yliviivattu) 5.3.7 Kustannukset, joita ei pidetä tarpeellisina tai joiden korvaamisesta on annettu erillinen ohje Seuraavissa tilanteissa kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslain mukaisina tarpeellisina sairaanhoidon

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi.

täyttää hakemuksen tai täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämät tiedot hakemukseksi. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen täyttöohje Ohje etenee lomakkeen SV 98a TTH kohtia vastaavassa järjestyksessä. SV 101a TTH Työnantajalla on oikeus saada korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ

RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ RUNKOSOPIMUS HAMMASHOITOKORVAUKSEN MAKSAMISESTA PALVELUJEN TUOTTAJALLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLÄ Tällä sopimuksella Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela), Suuhygienistiliitto STAL ry (jäljempänä STAL) ja

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

HE 217/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia

HE 217/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 :n ja 15 luvun 2 :n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2016 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3

APTEEKKIEN SV-OHJEET OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1. 1 Yleistä... 3 OSA I... 1 SUORAKORVAUSSOPIMUKSEN SOVELTAMISEN EDELLYTYKSET... 1 1 Yleistä... 3 2 Sopimukset... 5 2.1 Suorakorvaussopimus... 5 2.1.1 Suorakorvausmenettelyyn liittyminen... 6 2.2 Sopimus työpaikkakassojen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2016 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, Turun telakka (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme:

Lisätiedot

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille

Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Apteekkikirje 40A 22.1.2007 Lääkäri- ja KT-tietojen välitys SAL:n ja YA:n palvelimen kautta apteekeille Lääkäri- ja KT-tiedot välitetään apteekeille 18.1.2007 lukien Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvaukset

Sairaanhoitokorvaukset Sairaanhoitokorvaukset 12.02.2015 Sisällysluettelo Sairaanhoitokorvaukset * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Mitä korvataan - Rajoitukset oikeuteen - Ennalta ehkäisevä hoito

Lisätiedot

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa TAUSTAA SÄHKÖISELLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLE Matkakorvaukset kasvavat noin 10 % vuodessa Väestön ikääntyminen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvaukset

Sairaanhoitokorvaukset Sairaanhoitokorvaukset 01.03.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Mitä korvataan... 2 1.3.2 Hoidon antaja ja hoitopaikka...

Lisätiedot

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS

Sosiaalista turvaa sairauden aikana. Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Sosiaalista turvaa sairauden aikana Sos.tnt Riitta Björninen/TAYS Toimeentulo sairauden aikana Kelan sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä sairausloman ajalla: 16-67- vuotiaille työssä käyville, yrittäjille,

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA

PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA Rauten sairauskassa HALLITUKSEN YLEISOHJEET 1.1.2018 PYSYVÄSTI ILMOITUSTAULUILLA ETUUDET Sairauden hoito Rauten sairauskassa toimii sairausvakuutuslain tarkoittamana työpaikkakassana, jolloin kaikki sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan valtiontalouden säästötoimenpiteisiin

Esityksessä ehdotetaan valtiontalouden säästötoimenpiteisiin 1993 vp - HE 208 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtiontalouden säästötoimenpiteisiin liittyen, että koko

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Ryhmätapaturmavakuutus Lena Ohvo Miten korvausta haetaan Vakuutuksenottaja (kunta/kaupunki) täyttää verkossa tapaturmailmoituksen tapaturmasta https://lomake.fennia.fi/kunnat/

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Noora Heinonen 28.9.2011 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012 10.1.2012/KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2012 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Mallilomake. Kela SV 98 TTH. Työnantajan hakemus. Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset. 1. Työnantajan tiedot. 2. Työnantajan tilinumero

Mallilomake. Kela SV 98 TTH. Työnantajan hakemus. Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset. 1. Työnantajan tiedot. 2. Työnantajan tilinumero Kela Työnantajan hakemus Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 98 TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista. Jos palveluntuottaja on esitäyttänyt

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE PÄIVITETTY 2.1.2014 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2015 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme: ma to

Lisätiedot

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2013

PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2013 8.5.2013/KK PSORIASISTA SAIRASTAVAN SOSIAALITURVA 2013 HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden avulla turvataan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot